Me tro ba jecz nie ko lo ro we

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Me tro ba jecz nie ko lo ro we"

Transkrypt

1 W PONIEDZIAŁEK 29 WRZEŚNIA 2014 IMIENINY OBCHODZĄ: Michał, Gabriel, Rafał REDAKTOR PROWADZĄCY MICHAŁ WOJTCZUK DYŻUR REDAKCYJNY W GODZ TEL IZABELA SZYMAŃSKA GAZETĘ STOŁECZNĄ CZYTAJ TEŻ NA TABLECIE I CZYTNIKU Rozenek o kampanii DZIŚ W GAZECIE Nowak o Knajpie Roku Springer o jeziorku FRANCISZEK MAZUR BARTOSZ BOBKOWSKI BARTOSZ BOBKOWSKI W prze ci wień stwie do Ja cka Sa sina czy Piotra Gu ziała nie uważam, że Warszawa to fatalnie zarządzane miasto. Ale mo że być uczci wiej, spraw niej i am bit niej mó wi nam Andrzej Rozenek, poseł Twojego Ruchu, który walczy o stołeczną prezydenturę. Rozmowa s. 6 Rozpoczynamy konkurs Knajpa Roku na najlepszą restaurację Warszawy. Szanse ma pięć lokali, które w ciągu ostatniego roku opisywała Gazeta Co Jest Grane. Za każdym stoi szef kuchni o bardzo wyrazistej osobowości pisze Maciej Nowak, przewodniczący jury konkursowego s. 5 Szedłem wzdłuż budowy, która właśnie pogrzebała doszczętnie zamiary architektów Przyczółka Grochowskiego, i nie wierzyłem własnym oczom. Bloki będą stały niemalże nad samą wodą pisze Filip Springer, nasz nowy stały felietonista s. 2 Bu do wa II li nii fi ni szu je, otwar cie przed 11 li sto pa da Me tro ba jecz nie ko lo ro we u Przejazd metrem pod Wisłą i przez kolorowe stacje II linii robi doskonałe wrażenie. Większość z nich jest już wysprzątana i czeka na odbiory techniczne. Z otwarciem ratusz celuje w długi listopadowy weekend JA RO SŁAW OSOW SKI It s a gre at job! Do bra ro bo ta, pa no wie pre zy dent sto li cy Han na Gron kie - wicz-waltz po prze jaż dżce II li nią metra gratulowała wczoraj kierownictwu jej budowy. W rewanżu uśmiechnięci Francesco Scaglione z włoskiej firmy Astaldi i Mustafa Tunçer z tureckiego Gülermaka chwalili współpracę z miastem. Jutro mija oficjalny termin zakończenia inwestycji. Prace zaczęły się we wrześ niu 2010 r. od roz ko pa nia ul. Prostej na Woli. Tam dziennikarze i miejscy urzęd ni cy wesz li wczo raj na sta cję Rondo Daszyńskiego. Schody i ściany z ciemnego kamienia są już wypucowane. Działają schody ruchome, pełne oświet le nie i no we go ty pu bram ki z uchylającymi się drzwiczkami. Przy jednej z wind na antresoli zastaliśmy jednak pokruszoną na drobne kawałki taf lę szkła wy ko naw ca mu si ją wy mienić. Na peronie wokół części filarów zainstalowano metalowe ławki. Są czerwo ne, tak jak ca ła sta cja. Pod układającymi się w nazwę stacji kolorowymi literami projektu Wojciecha Fangora na ścianie za torami doczepiono powtarzające się czerwone na pi sy na bia łym tle. To ma łe tab li czki na wysokości wzroku pasażerów siedzących w wagonie. Czyli inaczej niż w I li nii me tra, gdzie przez ca łą dłu gość stacji ciągnie się granatowy pasek, a nazwa stacji jest w kolorze białym. FRANCISZEK MAZUR Zdecydowane barwy stacji II linii metra przykuwają wzrok 1 dzień do końca budowy metra Jutro w Wyborczej dodatek na koniec budowy metra: zobacz nowe stacje, sprawdź, jak od października zmieni się komunikacja Na Powiślu jeszcze rusztowania Wjazd na peron pociągu Inspiro poprzedził krótki sygnał ostrzegawczy. Ruszyliśmy w kierunku Pragi. Jeszcze nie z pełną prędkością, ale też bez zatrzymywania na kolejnych stacjach maszynista tylko zwalniał. Pokonanie sześciokilometrowego odcinka zajęło w tym tempie 14 minut. Pociąg wyraźnie przyspieszył tylko za Nowym Światem, gdzie tunel się obniża, żeby zmieścić się pod Skarpą Warszawską i Wisłą. To była pierwsza od dawna okazja, żeby się przyjrzeć, w jakim stanie jest najbardziej opóźniona stacja Centrum Nauki Kopernik. Na ścianach brakuje tam części paneli, które powinny przykrywać instalację. Nie pomalowano jeszcze wszystkich filarów. Peron wciąż zajmują rusztowania. Dopiero trwa montaż schodów ruchomych, które będą tu najdłuższe na całej II linii. Na wyższej kondygnacji, której fragment widać było podczas jazdy pociągiem, nie ma zaś tynków. Pod tunelem Wisłostrady, gdzie dwa lata temu osunęła się ziemia, stoją dwa rzędy masywnych filarów peron wygląda tu jak ciemna pieczara. FRANCISZEK MAZUR Nowością jest to, że na stację przechodzi się nie przez bramki z kołowrotkami, lecz przez rozsuwające się szklane tafle Z naszych informacji wynika, że budowa w tym miejscu będzie trwała jeszcze w październiku. Odbiory techniczne za czną się na in nych sta cjach, a na Powiśle dotrą na samym końcu. W tym tygodniu wykonawca ustali z inwestorem cały harmonogram. Podziemne dzieło sztuki Pod czas ja zdy II li nią me tra wzrok przykuwają zdecydowane barwy każdej stacji. Najlepsze wrażenie robią te w jasnych ko lo rach biel na stacji Ron do ONZ i żółty na Świętokrzyskiej, ale świetnie wypadł też granatowy na Dworcu Wileńskim. Stacja Centrum Nauki Kopernik jest błę kit na, bo na gó rze pły nie Wisła. Dyskusyjna może być intensywna czerwień na stacji Rondo Daszyńskiego i przytłaczająca zieleń w ogromnej hali stacji Stadion Narodowy. Własnego faworyta ma prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Mój ulubiony kolor to fiolet, a więc stacja Nowy Świat, która w nazwie ma w dodatku słowo Uniwersytet, a to moja uczelnia powiedziała Gazecie Stołecznej. Zresztą wszystkie stacje II linii są bardzo ładne, a nie jak w Londynie, tam na ścianach mają głównie kafelki. U nas wyszło dzieło sztuki, podziemne miasto, które ma swoją estetykę. A co najważniejsze, wszystko chodzi, bo dojechaliśmy pod Wisłą bez żadnych problemów w jedną i w drugą stronę. Po 30 września budowę będziemy mieli za sobą i zostaną już tylko odbiory. II li nię me tra mu szą te raz skon tro - lować strażacy, sanepid, służby kolejowe, a na końcu nadzór budowlany. Ratuszowi zależy na otwarciu przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada. Od współpracowników pani prezydent usłyszeliśmy, że praw do po dob ny jest okres mię dzy 1 a11 listopada, anajbardziej długi weekend, który zaczyna się 8 listopada. Już w tym ty god niu ma ją być otwar te uli ce nad II li nią me tra. W nocy z wtor ku na śro dę (30 wrześ nia/1 października) Prosta i Świętokrzyska, a ze śro dy na czwar tek Tar go wa. Likwidowanie objazdów potrwa jednak ko lej ny ty dzień al bo i dwa, bo z ulic trzeba zdjąć tysiące niepotrzebnych znaków.

2 2 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA Z DRUGIEJ STRONY O CZYM WŁA DZA NIE CHCE MÓ WIĆ MICHAŁ WYBIERALSKI GAZETA WYBORCZA Jaki los czeka Jazdów? Będzie tramwaj na Gocław czy do Miasteczka Wilanów? Czy po stolicy będą jeździć metrobusy? Jaki los czeka czterech śpiących? Chcemy to wiedzieć przed wyborami. Do rad cy Han ny Gron kie - wicz-waltz zaplanowali, że pani pre zy dent bę dzie w kam pa nii wy bor czej jak naj mniej obec na. Ma uni kać pu blicz - nych de bat i wy wia dów dla me diów. Głos mają zabierać jej zastępcy, rzecznicy i politycy PO. Ale i oni niewiele mówią o kilku ważnych sprawach. To w demokracji niedopuszczalne wyborcy mają prawo wiedzieć, jakie plany mają pretendenci do dalszego sprawowania władzy, jak podzielą wielomi liar do wy bud żet War sza wy. Zwłasz cza że re e lek cja pani pre zy - dent i wię kszość PO w ra dzie mia sta są nie mal pew ne. O czym wła dze nie chcą mó wić, a my chce my usły szeć przed wyborami? Jak los cze ka Ja zdów? Burmistrz Śródmieścia chciał zlikwidować domki fińskie na Jazdowie i przezna czyć ten atrak cyj ny te ren w cen - trum stolicy pod zabudowę. Jego zamiary przystopowali na razie miejscy aktywiści. Możemy dyskutować o tym, czy utrzy mać tam dzi siej sze fun kcje, a może te wartościowe działki powinny zostać zabudowane? Najpierw jednak powinniśmy wiedzieć, jaka miałaby być skala zabudowy i jakie funkcje mia ły by się w niej zna leźć. Czy Ja zdów nie powinien zostać zaprojektowany w ramach jednego konkursu architektonicznego, co pozwoliłoby na powstanie harmonijnego fragmentu miasta? Jak ma wy glą dać no we cen trum mia sta? Pani prezydent zapowiedziała, że dzięki kolejnej transzy funduszy z UE chce zrewitalizować przestrzeń między Marszałkowską, Al. Jerozolimskimi, Traktem Królewskim i Królewską. Szczegółów tej zmia ny i jej sza co wa nych kosz - tów nie podała. Powstanie nowego salonu Warszawy w tym miejscu wymaga poważnej dyskusji, a nie mglistych za po wie dzi. Zwłasz cza po tym, jak zmarnowano okazję na dobre urządzenie ul. Świę to krzy skiej po bu do wie II linii metra. Czy rewitalizacja znów nie okaże się budową betonowej pustyni z drzewkami w donicach? Czy po je dzie my me tro bu sa mi? Urzędnicy sugerują, że w Warszawie może pojawić się nowy system w komunikacji miejskiej metrobusy. To rozwiązanie niepopularne w Europie, wykorzystywane raczej w Ameryce Połud nio wej, USA i Af ry ce. Cze mu je wprowadzać, w czym metrobusy miały by być lep sze od tram wa jów i do kąd miałyby kursować? Co z ob wod ni cą Pra gi? Wciąż brakuje odcinka wewnętrznego ringu Warszawy między rondami Wiatraczna i Żaba. Gronkiewicz-Waltz obiecywała go w kampanii wyborczej już w 2006 r., ale wciąż nie zre a li zo wa ła tej najpilniejszej inwestycji drogowej. Przed tymi wyborami nie wystarczą nam takie wy krę ty jak bon mot pani pre zy dent, która powiedziała: Kocham Pragę i nie chcę, że by ktoś szyb ko przez nią prze - la ty wał, ale by się tam za trzy my wał. Czy pojedziemy tramwajem na Gocław i do Miasteczka Wilanów? Ra tusz nie mó wi, czy te po trzeb ne li - nie tramwajowe powstaną w kolejnej ka den cji. Py ta nia zby wa slo ga nem o potrzebie kolejnych analiz. Wiceprezydent Michał Olszewski zasugerował podczas debaty w redakcji Wyborczej, że pie nię dzy star czy tyl ko na jed - ną z tych li nii. Na któ rą? Co z Te a trem Ży dow skim? Po śmier ci dy rek to ra pla ców ki mia - sto chce ogło sić kon kurs na je go za - stępcę dopiero po wyborach. Ten wymyk ma słu żyć od da le niu dys ku sji o te a trze kry ty ko wa nym z po wo du po zio mu ar ty stycz ne go, któ ry wy - ma ga sze ro kich zmian. Ta ka dys ku - sja powinna być częścią debaty o poli ty ce kul tu ral nej mia sta czy War - sza wa po win na utrzy my wać aż ty le te a trów? Fi nan so wać sce ny, któ re gra ją tyl ko miesz czań skie ko me dyj - ki? Co z czte re ma śpią cy mi? Pra ski po mnik usu nię to z uli cy na czas budowy metra i wyremontowano. Uchwała rady miasta zakłada, że ma wró cić na swo je miej sce. Jed nak rad ni PO su ge ru ją, że tak się nie sta - nie. Mia sto to rów nież prze strzeń po - li ty ki sym bo licz nej i hi sto rycz nej. Mu si ona po le gać na otwar tej de ba - cie, a nie na nie do mó wie niach. Chce my po znać od po wie dzi na te pytania przed listopadowymi wybo ra mi. WARSZAWA Z DRUGIEJ STRONY. CODZIENNIE GOŚCINNY FELIETON W STOŁECZNEJ. PONIEDZIAŁEK Filip Springer reporter i fotoreporter, zajmuje się m.in. architekturą, finalista Nagrody Literackiej Nike WTOREK Beata Chomątowska pisarka, dziennikarka, założycielka Stowarzyszenia Stacja Muranów ŚRODA Maciej Nowak krytyk teatralny i kulinarny, smakosz CZWARTEK Sylwia Chutnik pisarka, działaczka społeczna, feministka PIĄTEK Roman Pawłowski recenzent teatralny, dramaturg i kurator OB RAZ MIA STA SZA RE ZA MIAST ZIE LO NE GO, CZY LI JAK JE ZIOR KO ZNIK NĘ ŁO ZA PŁO TEM FILIP SPRINGER Wy cię li, pro szę pa na, set ki wy - cię li, że się tak wy ra żę, w pień. Pło - ty po sta wi li i bu du ją mó wi, a każ - de wy po wie dzia ne przez nią sło wo pod no si jej gniew do po tę gi. Za cie - ra koś ci ste rę ce, bo chłód z ra na, ziąb prze szy wa do szpi ku. Ona nie zwra - ca jed nak na to uwa gi. I ja pa nu po - wiem: jak tu miesz kam trzy dzie ści lat, to takiego barbarzyństwa i chamstwa nie wi dzia łam. A trze ba pa nu wie dzieć, że na ko lei pra co wa łam ca łe ży cie, to sam pan ro zu mie, że już nie wie le mnie mo że zdzi wić. Przy je cha łem zo ba czyć, bo też nie wie rzy łem. Gdy tu miesz ka - łem, nic nie wska zy wa ło na tra ge - dię. Przy naj mniej nic w kra jo bra - zie, bo w pa pie rach już pew nie by - ło po za mia ta ne. No więc te raz je - stem, idę. Wy sia dłem przy Mię - dzy na ro do wej, chcę dojść do Je - zior ka Go cław skie go, ale nie do - jdę. Dro gę za gro dził mi płot z lo - go de we lo pe ra. Idę wzdłuż nie go ma mio ny ofer tą no we go ży cia na no wym osie dlu. W koń cu koń czą się drze wa, a za czy na bu do wa ko - par ki, be to niar ki, hał dy pia chu i krę cą cy się mię dzy tym wszyst - kim lu dzie. Ren de ro wa ne kom pu - NAJTAŃSZE TAXI tel ,60 PLN/KM Przyjmujemy taksówkarzy na korzystnych warunkach REKLAMA te ro wo ma rze nia za stę pu je pro - za. Wy le wa ją fun da men ty. A więc to jed nak praw da. Znaj du ję w koń - cu wy rwę w pło cie, prze dzie ram się nad wo dę, a tam stoi już ona i ki pi gnie wem. Obok nie zgrab ny kun de lek Toł di ob wą chu je su che ba dy le. A pan z tym apa ra tem to dla nich pra cu je czy dla spra wy? py ta, ma - cha jąc smy czą. A po tem, nie cze ka - jąc na odpowiedź, wylewa z siebie tę złość. Tak, nad Jeziorkiem Gocławskim trwa właś nie rzeź. Z mia sta wy dzie - rany jest kolejny kawał zielonego. Zastą pi je sza re. Znik nę ły set ki drzew, zniwelowano górkę saneczkową, zlikwidowano boiska sportowe. Zamiast te go bę dą blo ki oto czo ne wy so kim murem i płotami, odcięte od okolicy i niedostępne. Enklawy bo przecież ży je my w tak nie bez piecz nym kra - ju. Strach się bać. Gdy pod ko niec lat sześ ćdzie sią - tych za czę ło po wsta wać tu osie dle Przy czó łek Gro chow ski, je go ar chi - tek ci Zo fia i Oskar Han se no wie ce - lo wo zo sta wi li oko li ce je zior ka i Ka - na łu Go cław skie go nie za bu do wa - ne. Mie li tu wy po czy wać miesz kań - cy, cie szyć się zie le nią i ci szą. Pla - no wa no bu do wę nie wiel kie go Do - mu Spor tu, po je zior ku mia ły pły - wać ka ja ki, przez chwi lę na wet pły - wa ły. Sze dłem wzdłuż bu do wy, któ ra właś nie po grze ba ła do szczęt nie te ADAM STĘPIEŃ Filip Springer: Idę do jeziorka Gocławskiego. Ale nie dojdę. Drogę zagrodził mi płot z logo dewelopera archaiczne zamiary, i nie wierzyłem włas nym oczom. Blo ki bę dą sta ły nie - mal że nad sa mą wo dą. By to się mog - ło stać, w cu dow ny spo sób zmie nio - no kwa li fi ka cję je zior ka w pla nie za - gospodarowania. Jest ono tam teraz wo dą sto ją cą, mi mo że wpły wa do nie go i wy pły wa z nie go Ka nał Go - cław ski w pla nie jak byk za pi sa ny jako woda płynąca. Cud się wydarzył naj praw dzi wszy na Go cła wiu, cud z de we lo per skie go nie ba pro wa dzą - cy pro sto do pie kła. Kil ka dzie siąt mi nut póź niej, już na sa mym Przy czół ku, opo wia dam jego mieszkańcom o Hansenach i ich po my słach. A to, że wszyst ko tu by ło na miej - scu? Szkoła, przedszkole, sklepy? I to zie lo ne tam nad wo dą. To się nie wy - daje panu bardzo innowacyjne? pyta mnie je den z nich. Jestem wobec tego pytania całkowi cie bez rad ny. Bo cóż in no wa cyj - ne go w tym, że pro jek tu jąc osie dle, jed no cześ nie pla nu je się też wszyst - ko, co ma uspraw nić i uprzy jem nić ży cie na nim? Wła ści wie nic, tyl ko ja - koś o tym wszyst kim za pom nie liś - my przez osta t nich dwa dzie ścia lat. Coś tam mó wię, ki wa my gło wa mi, kle pie my się po ple cach, roz cho dzi - my do swo ich spraw. Wra cam wzdłuż bia łe go pło tu. Wi zu a li za cje obie cu - ją, jak bę dzie tu pięk nie i w roz dziel - czo ści HD. Sta ram się nie pa trzeć w ich stro nę. Tro chę się nie da. Ukra - dły kra jo braz.

3 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl warszawa.gazeta.pl 3 STOŁECZNA WYDARZENIA Naj ciem niej pod elek trow nią Mieszkańcy jednej z ulic na terenie dawnej Elektrociepłowni Powiśle od kilku miesięcy zmagają się z brakiem światła w ulicznych latarniach. Mia sto po móc nie mo że, bo dro ga jest własnością budującego biurowiec obok inwestora. Takich prywatnych ulic jest w War sza wie wię cej. MAR TY NA ŚMI GIEL Wzdłuż apar ta men tow ca przy uli cy Leszczyńskiej stoją smukłe czarne latar nie ulicz ne. Pięk ne. Szko da tyl ko, że nie świe cą ża li się miesz ka ją ca na osiedlu Nowe Powiśle Krzysztofa Ślepowrońska. La tar nie prze sta ły świe cić bli sko pół ro ku te mu. Po zmro ku roz pię ta między ul. Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim Leszczyńska pogrąża się w ciem no ściach. W cią gu la ta, gdy zmierzch za pa da po godz. 21, nie by ło to tak odczuwalne. Teraz wcześniej robi się ciem no i przez brak świat ła trud - no wie czo rem wró cić do do mu. Są - siedztwo Centrum Nauki Kopernik spra wia, że w oko li cy jest spo ro dzie - ci. To mo że być nie bez piecz ne pro - gnozuje Ślepowrońska. PRZEMEK WIERZCHOWSKI Latarnie przy Leszczyńskiej nie świecą, bo to prywatna ulica. Po zmianie właścicieli okazało się, że nikt nie opłaca faktur za prąd Jak to moż li we, że na te re nie daw - nej Elektrociepłowni Powiśle brakuje prądu w ulicznych latarniach? Trudno, by mia sto pła ci ło za czyjś prąd. Nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem ulic nie na le żą cych do nas. Ten od ci - nek Lesz czyń skiej nie jest włas no ścią mia sta pod kre śla To masz Ku nert z zespołu prasowego ratusza. Te ren daw nej elek tro ciep łow ni przed dziewięcioma laty kupił irlandzki de we lo per Me nol ly. To on zbu - dował tu Nowe Powiśle ekskluzywny kompleks apartamentowy zaprojek to wa ny przez pra cow nię Ku ry ło - wicz & As so cia tes. To tak że ta fir ma wy ty czy ła prze dłu że nie uli cy Lesz - czyń skiej, przy któ rej sto ją nie świe - cą ce la tar nie. Dwa la ta te mu te ren dawnej elektrowni razem z ulicą przeszedł w ręce firmy Hochtief Development Poland, która naprzeciwko apartamentowca stawia kompleks biurowo-usługowy Copernicus Square. To ozna cza, że ten od ci nek ul. Lesz czyń - skiej jest dro gą we wnętrz ną po ło żo - ną na te re nie pry wat nym, a więc nie - dostępnym dla wszystkich podkreśla Ka ta rzy na Ra dzi kow ska z fir my Lux-Dom, za rzą dza ją cej nie ru cho - mością. Przekonuje: Prywatna ulica na osie dlu ma swo je plu sy. Wcześ niej mieszkańcy borykali się z samochoda mi, a na wet au to ka ra mi go ści Ko - pernika, którzy nagminnie tu parkowa li, mi mo że jest ona zam knię ta od stro ny Wy brze ża Koś ciusz kow skie - go. Wła ści ciel uli cy, fir ma Hoch tief, wprowadził płatne parkowanie z opła tą 6 zł za go dzi nę przez sie dem dni w ty god niu. Nie któ rzy zwłasz cza mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się na kup no miej sca w ga ra żu pod - ziemnym narzekają, ale dzięki takiemu rozwiązaniu zrobiło się tu spokojnie i luź no. Te raz bez prob le mu moż - na dojechać do własnego bloku zauważa Radzikowska. Brak prą du w la tar niach to wy nik zmiany właściciela terenu, na którym znaj du je się pry wat na uli ca. To kwe - stia formalna. Umowa z dostawcą energii, fir mą RWE, zo sta ła przy po przed - nim właścicielu, który zbankrutował i prze stał pła cić mó wi Piotr Stark z Hochtiefu. Ta kich pry wat nych ulic jest w mie - ście więcej. Ulicę Zbyszka Cybulskiego, zamkniętą dla postronnych przeczni cę Cheł mskiej, w dwóch miej scach prze gra dza ją szla ba ny. Pod no szo ne są tyl ko wte dy, gdy ktoś chce do je chać do budynków należących do Wytwórni Fil mów Do ku men tal nych i Fa bu - lar nych lub do luk su so we go apar ta - mentowca Villi Monaco. Szlabanem kończy się ulica Kaszubska, której właścicielem jest wspólnota zarządzająca są sied nim blo kiem. Tak że ul. Ro - dziny Hiszpańskich na tyłach Galerii Mokotów jest własnością centrum handlowego. Prywatne ulice miasto musi przejąć, jeżeli uchwalony zostanie plan zagos po da ro wa nia, w któ rym opi sa ne zostaną jako drogi publiczne. Ten rejon Powiśla planu zagospodarowania jeszcze nie ma. Copernicus Square ma być gotowy w 2017 roku. Dopiero wtedy inwestor planuje przekazać odcinek ul. Lesz czyń skiej mia stu. Na ra - zie de we lo per się nie za de kla ro wał, a to do niego należy decyzja. Jeśli dojdzie do ta kich roz mów, to bę dzie my musieli ocenić szerszy interes społeczny zwią za ny z prze ję ciem dro gi, bo utrzymanie ulicy jest zawsze wydatkiem z kasy miasta zapowiada Mateusz Dal la li, rzecz nik dziel ni cy Śród - mieście. Piotr Stark uspo ka ja: Już pod pi - saliśmy nową umowę z RWE. Światło w la tar niach po win no po ja wić się w ciągu najbliższych dni zapowiada. Zapewnia: Przerwa w dostawie prądu była od nas niezależna. Odpowiadamy za utrzymanie ulicy i robimy to: od dwóch lat od śnie ża my ją, sprzą ta - my do da je Stark. FRANCISZEK MAZUR Dawajcie! Do przodu! Kibice dopingowali biegaczy i przybijali im piątki. W niektórych miejscach urządzili dla nich prawdziwe koncerty War sza wia cy nie tyl ko na rze ka ją na to, że ma ra to ny blo ku ją uli ce. Co raz czę ściej przy cho dzą tak że biegaczom kibicować. MA GDA LE NA DU BROW SKA Zwy cięz cą 36. PZU Ma ra to nu War - szawskiego został w niedzielę 27-letni Kenijczyk Victor Kipchirchir. Dystans 42 km 195 m po ko nał w cza sie 2: W gronie kobiet triumfowała 38-letnia Ukrainka Switłana Stanko 2: Wzdłuż ulic, którymi biegli maratoń czy cy, usta wi li się ki bi ce, go rą co dopingujący sportowców. Wu wu ze le, grze chot ki, ter kot ki, dmuchane pałki i dużo pary w płucach w punktach kibica było bardzo głośno. Niektórzy trzymali transparenty, na których wypisali hasła zagrzewające maratończyków do boju, np. Tato da jesz cza du, Go Ma rek Go! czy Cia cha na me cie. Agniesz ka Krzyk - wa, Marlena Czyżewska i Agnieszka Da wid czyk sta nę ły pod mo stem Po - niatowskiego, gdzie czekały na swoje biegnące Wisłostradą koleżanki Milenę i Gosię. Go sia koń czy dziś czter dziest kę i po sta no wi ła tak to uczcić! To jej pierw - szy maraton mówiły. Wreszcie pojawi ła się ju bi lat ka i bie gnąc, przy bi ła piątkę koleżankom. Pięknie wyglądacie! Dawajcie! Do przodu! Anna Kuziemska robi hałas za po mo cą dzwon ka. Cze ka łam tu na pa na i się do cze ka łam! wo ła do star - sze go ma ra toń czy ka, któ ry pod mo - stem Poniatowskiego przebiega jako jeden z ostatnich. Cze kam na tych, co są z ty łu, bo mają gorzej mówi Anna Kuziemska, na co dzień pracowniczka wydawnictwa. Sama biegam maratony i wiem, jakiego spida potrafi dać doping. Pod mostem Łazienkowskim grał ma ra toń czy kom zes pół roc ko wy, w parku Agrykola duet jazzowy, a tuż przed metą na Stadionie Narodowym mu zy cy ska. Im bli żej me ty, tym wię - kszy hałas robili kibice. Tłumnie pojawi li się na głów nej pły cie sta dio nu ob - legali barierki i gromkimi brawami witali wbiegających zawodników. Organizator: Fundacja Fundusz Inicjatyw, ul. Sierpińskiego 24/5, Lublin NIP , REGON , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Człowiek najlepsza inwestycja realizuje innowacyjny projekt PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Celem projektu jest dostarczenie pracodawcom i mieszkańcom/nkom woj. mazowieckiego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym m.in. poprzez elastyczne formy zatrudnienia. W ramach projektu opracowano niżej wymienione elementy, które aktualnie są poddawane działaniom testującym ich przydatność i adekwatność: Element 1: Raport na temat sytuacji rodziców na rynku pracy Element 2: Raport z analizą polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia Element 3: Programy i założenia organizacyjne szkoleń dla pracodawców z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy Element 4: Strategia trybu pracy awaryjnej zakładu pracy Element 5: System równych warunków pracy kobiet i mężczyzn Element 6: Model zarządzania zasobami ludzkimi, płcią i wiekiem w zakładzie pracy Element 7: Model elastyczności czasu i miejsca pracy Element 8: Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Element 9: Program warsztatów dla kobiet i mężczyzn promujących związki oparte na partnerskich relacjach Element 10: Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań i seminariów dla kobiet i pracodawców prezentujących korzyści wynikające z zatrudniania kobiet Element 11: Internetowa giełda pracy Element 12: Program oraz zalecenia organizacyjne systemu szkoleń adaptacyjnych do pracy (model adaptacji do pracy) Element 13: Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań/seminariów z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych Element 14: Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy i doradztwa personalnego dla kobiet i ich partnerów Element 15: Programy i założenia organizacyjne pomocy/doradztwa profesjonalnego dla kobiet (o charakterze psychologicznym, finansowym, planowania kariery) Element 16: Program oraz zalecenia organizacyjne warsztatów umożliwiających matkom powrót do pracy zawodowej Element 17: Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań/szkoleń/imprez integracyjnych utrzymujących kontakt z pracą dla pracownic na urlopach macierzyńskich /wychowawczych Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz lub chcesz korzystać z elastycznych form zatrudnienia? Zajmujesz się zarządzaniem zasobami ludzkimi lub świadczeniem usług doradczych/szkoleniowych? Wejdź na a otrzymasz bezpłatny dostęp do: strategii/modeli/systemów zarządzania zasobami ludzkimi, elastycznością zatrudnienia; programów doradztwa i szkoleń oraz materiałów szkoleniowych. Zapraszamy osoby zainteresowane inicjatywą do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń dotyczących pracy w elastycznych formach na Internetowej Giełdzie Pracy Biuro projektu: Fundacja Fundusz Inicjatyw Radom, ul. Żeromskiego 94, pok. 115 tel./fax: , Czynne: pon.-pt. w godzinach Fundacja Fundusz Inicjatyw Projekt realizowany na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Projekt PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REKLAMA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 4 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA Wydarzenia JE STEŚ TYM, GDZIE JESZ MACIEJ NOWAK GAZETA WYBORCZA MATERIAŁY PRASOWE Rozpoczynamy ósmą edycję konkursu na najlepszą restaurację Warszawy. Dokąd powędruje tytuł Knajpy Roku 2014 dowiemy się pod koniec października Maciej Nowak i przedstawicielki restauracji Jung und Lecker Winebar, która zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu Knajpa Roku To już ós ma edy cja kon kur su na najlepszą restaurację Warszawy organizowanego przez Gaze tę Sto łecz ną. Dwa la ta te - mu do łą czy ło do nas Ma kro, któ re rów - nolegle przyznaje lokalom gastronomicznym Korony Smakosza. Z lokali opisanych w ciągu ostatniego ro ku na ła mach Ga ze ty Co Jest Gra ne wy bra liś my pięć naj cie ka - wszych, najlepiej ocenionych i najbardziej ulu bio nych. Są to: Dwie Trze cie, L enfant Terrible, Naam Thai, Nolita, Zie lo ny Niedź wiedź. Ta zło ta piąt ka poddana zostanie ocenie czytelników, którzy do 20 października będą głosować i przy zna ją swój ty tuł Knaj py Ro - ku. Analogiczne trofeum wręczy również profesjonalne jury, które w tym roku pracować będzie w składzie: kryty czka ku li nar na Mał go rza ta Min ta, redaktor senior Gazety Stołecznej Se we ryn Blum sztajn, ak tor Ma ciej Stuhr, piosenkarka Katarzyna Nosowska oraz niżej podpisany. Lucyna Ćwierczakiewiczowa, najbar wniej sza ku li nar na po stać XIX- -wiecznej Warszawy, autorka książek kucharskich i dyktatorka smaku, powtarzała: Powiesz Warszawie, gdzie ja dasz, a ona ci po wie, kim je steś. Do - kładnie identyczna motywacja stoi za konkursem na Knajpę Roku, który tworzy tożsamość gastronomiczną warsza wia nek i war sza wia ków na początku XXI wieku. Wyróżniając konkretne lokale, odwiedzając je częściej niż in ne lub przy naj mniej ma rząc o ko - la cyj kach w nich, opo wia da my o so - bie najbardziej intymnie. Wie czór w Zie lo nym Niedź wie - dziu to na przy kład wy zna nie wia ry w bo gac two i ory gi nal ność pol skiej natury. Znajdziecie tutaj potrawy przygotowane na bazie starannie wyselekcjonowanych rodzimych produktów: wo ło wi ny, wie przo wi ny złot nic kiej, dziczyzny, warzyw, owoców, runa leśnego, serów zagrodowych, wódek i jabłeczników (przez kosmopolitów zwanych cy dra mi). Po dob ne emo cje wzbu dza lo kal Dwie Trze cie, gdzie królują cudowne zioła i warzywa z rodzinnego gospodarstwa w Rozalinie, przerabiane ze znawstwem na fantazyj ne da nia. Uma wia jąc się na po si - łek w Nolicie, deklarujemy natomiast nowoczesną metropolitalność. Lokal, któ ry wziął na zwę od jed nej z dziel - nic No we go Jor ku, spo koj nie dał by so bie ra dę rów nież na tam tej szym rynku gastronomicznym. Oferuje krea tyw ne, ale też so lid ne da nia dla wiel - ko miej skiej kla sy wyż szej. Ko la cja w L en fant Ter rib le wy ma ga z ko lei wielkiej otwartości i poczucia humoru. Każ dy ta lerz to żart z ga stro no - micznych standardów. Do Naam Thai gna nas sen ty ment za wiel ką azja tyc - ką przy go dą, za eg zo tycz ny mi sma - kami i mitem tropików. Za każ dym z tych lo ka li stoi kon kret - ny szef kuchni o bardzo wyrazistej osobo wo ści. To do wód na to, że war szaw - ska gastronomia przechodzi już z charakterystycznego dla lat 90. modelu mene dżer skie go na etap gwiazd kuch ni. Bo to ku cha rze, a nie naj bar dziej na wet szarogęszący się menedżerowie i właściciele stanowią o jakości restauracji. Co ciekawe, wszyscy szefowie kuchni restauracji pretendujących do tytułu Knajpy Roku 2014 reprezentują pokolenie ambitnych 30-latków, którzy doświadczenie zdobywali za granicą, by osta tecznie zwią zać się z War sza wą. I tak w Zielonym Niedźwiedziu gotuje Sebastian Olma, laureat II edycji progra mu Top Chef, w Dwóch Trze cich Marcin Jabłoński, w Nolicie Jacek Grochowina, w L enfant Terrible Michał Bryś, w Na am Thai Cha nun kan Du an gkum ma. Nie za leż nie od te go, gdzie zawiśnie dyplom Knajpy Roku 2014, to właś nie ci mło dzi fa chow cy są już zwycięzcami. Korona smakosza Rów no le gle z wy bo rem Knaj py Ro - ku 2014 czytelnicy będą mogli głosować w kon kur sie Ko ro na Sma ko sza. Z listy ponad 200 lokali, które zgłosiły się do ple bi scy tu, bę dzie moż na wy - brać najlepsze w 10 kategoriach. Trzeba tyl ko wy peł nić ku pon kon kur so - wy do stęp ny w naj bliż szy week end w restauracjach biorących udział w akcji. War to się wy brać, po nie waż bę - dzie moż na sko rzy stać z 50-pro cen - towej zniżki na dania ze specjalnego menu. Listę lokali znajdziecie w piątko wym do dat ku do Ga ze ty Co Jest Grane. Zasaday głosowania na Knajpę Roku w ramce poniżej. Czy przy Towarowej wieżowiec zbuduje spółka powiązana z PiS? Wie żo wiec u zbie gu ul. Srebr nej i To wa ro wej za mie rza po sta wić spół ka Srebr na, kon tro lo wa na przez dzia ła czy Pra wa i Spra wie - dli wo ści. In we stor chce w tym miej scu bu do wać dwa ra zy wy żej, niż prze wi du je to pro jekt pla nu za - gospodarowania. MI CHAŁ WOJ TCZUK Przy Srebr nej 16 znaj du je się dziś sta - ry trzypiętrowy budynek biurowy. Powstał na prze ło mie XIX i XX wie ku, mieściły się w nim biura fabryki kotłów Bor man i Szwe de. To je dy ny oca - lały element fabryki, która została roze bra na po woj nie. Dziś to biu ro wiec na wynajem, swoje biura mają w nim m.in. eurodeputowani PiS. Powierzchnię biurową wynajmuje im spółka Srebrna. Niski biurowiec chciałaby roze brać, a na je go miej scu zbu do wać 138-metrowy wieżowiec. To rozmiary porównywalne z Marriottem. Pełnomoc ni kiem Srebr nej od po wie dzial - nym za pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne KNAJPA ROKU FRANCISZEK MAZUR Stary biurowiec u zbiegu Towarowej i Srebrnej miałby zostać zburzony. Na jego miejscu spółka Srebrna chciałaby zbudować wieżowiec związane z projektowaniem wieżowca jest znany architekt Henryk Łaguna. Srebrny wieżowiec miałby mieć 36 pięter naziemnych i cztery podziemne, miesz czą ce par king na 450 aut ta - kie roz mia ry wpi sa no we wnio sku o warunki zabudowy, złożonym w stołecznym ratuszu. Miejscy urzędnicy rozpoznawanie wniosku zawiesili do Głosuj na Knajpę Roku 2014! 1. L'enfant Terrible 2. Dwietrzecie 3. Zielony Niedźwiedź 4. Nolita 5. Naam Thai Wyślij SMS pod numer w treści wpisując: KNAJPA. NUMER NOMINOWANEGO LOKALU. IMIĘ I NAZWISKO. UZASADNIENIE (SMS nie może być dłuższy niż 160 znaków i nie może zawierać polskich znaków, koszt smsa: 1,22 zł brutto) GAZETA WYBORCZA cza su do star cze nia przez in we sto ra opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta niedawno orzekła, że dla wie żow ca w tym miej scu nie trze - ba przeprowadzać oceny wpływu na środowisko. O spół ce Srebr na od lat mó wi się pra - wie wyłącznie w kontekście jej powiązań z Prawem i Sprawiedliwością. Została powołana na początku lat 90. przez Fundację Prasową Solidarności, założo ną w 1990 r. przez Ja ro sła wa Ka czyń - skiego i jego współpracowników z Porozumienia Centrum. Fundacja potem przejęła ówczesny popularny dziennik Express Wieczorny oraz nieruchomości przy Nowogrodzkiej, Srebrnej i Ordona. Nieruchomościami zarządzały różne spółki powołane przez fundację. Tę przy Srebr nej po wie rzo no spół - ce o na zwie no men omen Srebr na. Człon kiem za rzą du spół ki jest wpływowa działaczka PiS Janina Goss, ciesząca się bezgranicznym zaufaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W zarządzie zasiadają także m.in. Barbara Skrzypek, wieloletnia sekretarka Kaczyńskiego, i Halina Wojnarska, żona Adama Lipińskiego, wiceprezesa PiS. Jak do no sił w ubieg łym ro ku ty god - nik Newsweek, spółka Srebrna wynajęła dwa domy sąsiadujące z rodzinną willą Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Srebrnej Kazimierz Kujda mówił wtedy dziennikarzowi tygodnika, że w obu do mach ma ją po wstać iz ba pa - mięci Lecha Kaczyńskiego i siedziba Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Siedem lat temu inna nieruchomościowa spółka powołana przez Fundację Prasową Solidarności sprzedała za 45 mln zł gmach przy No wo grodz kiej firmie deweloperskiej Metropol NH. Ta początkowo planowała tam wieżowiec, ale od chwi li uchwa le nia pla nu zagospodarowania tego rejonu, ograniczającego wysokość zabudowy, przygotowuje tylko niski, 27-metrowy biurowiec. Dla re jo nu ul. Srebr nej plan za gos - podarowania dopiero powstaje. Gdyby do pu ścił bu do wę wie żow ca na miejscu dawnych biur fabryki kotłów, spół ka Srebr na mog ła by sprze dać nieruchomość za grube miliony, tak jak sta ło się to z No wo grodz ką. Pro - jekt pla nu nie daw no zo stał wy ło żo - ny. Choć bu dy nek przy Srebr nej 16 wpisany jest do ewidencji zabytków, plan dopuszcza jego rozbiórkę. Na jego miejscu pozwala zbudować obiekt o wy so ko ści od 25 do 60 m. I da je kil - ka szczegółowych wskazówek: kolory sty ka ele wa cji no wych bu dyn ków z dominacją barw jasnych i niejaskrawych (...), wy koń cze nie ze wnętrz - nych ścian no wych bu dyn ków z na - stępujących materiałów: kamień, tynki szlachetne, ceramika, szkło, metal itp.. Przy czym plan poz wa la za bu - do wać tyl ko część dział ki, któ rą dys - ponuje Srebrna: część przeznaczona jest na prze dłu że nie ul. Ko le jo wej, która z istniejącą ulicą ma łączyć się przez pla no wa ny tu nel pod ul. To wa - rową. Warunki zabudowy tracą ważność z chwi lą wej ścia w ży cie pla nu przy - pomina Agnieszka Kłąb, rzeczniczka sto łecz ne go ra tu sza. Przy zna je jed - nak, że osta teczna wer sja pla nu mo że się różnić od wyłożonego projektu, bo zgło szo no do nie go uwa gi. M.in. Srebr - na zabiega o podwyższenie limitu wysokości zabudowy.

5 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl warszawa.gazeta.pl 5 STOŁECZNA Wydarzenia Wojewódzki konserwator zabytków skontroluje postępowanie stołecznego konserwatora zakończone decyzją zezwalającą na rozbiórkę XIX-wiecznej wil li Gran zo wa w Ka wę czy nie. Uwa żam, że nie wy star czy tyl ko spraw - dzić, czy w pa pie rach wszyst ko się zgadza. Trzeba spojrzeć szerzej i odpo wie dzieć na kil ka klu czo wych py - tań. Co w zabytkowych budynkach jest pod ochro ną? Czy po za po wia da nej przez inwestora odbudowie willa wciąż będzie zabytkiem czy też udającą go ma kie tą w ska li 1:1? I wresz cie ja ki sku tek mo że mieć zgo da na tę roz biór - kę dla in nych cen nych obiek tów do - prowadzonych na skraj ruiny? KO MEN TARZ KONSERWACJA PRZEZ ROZBIÓRKĘ TOMASZ URZYKOWSKI GAZETA WYBORCZA SŁAWOMIR KAMIŃSKI Tak wil la Gran zo wa wy glą da ła tuż przed roz biór ką Willa w Kawęczynie powstała ok r. dla Kazimierza Granzowa, właściciela pobliskiej cegielni. Z górującą nad dachem wieżą i elewacją obłożoną różnobarwnymi kaflami wyglądała niezwykle malowniczo. Popadła jednak w ru i nę. W ze szłym ro ku ku pi ła ją firma Millbery. Najpierw zapowiada ła za cho wa nie ist nie ją cych ścian i odtworzenie reszty willi. Potem jednak stwier dzi ła, że stan mu rów jest tak zły, że ko niecz na jest roz biór ka. Sto - łeczny konserwator zabytków poprosił o opi nię rze czoz naw cę dr. inż. Sta - nisława Karczmarczyka. Ten potwierdził, że mu ry mu szą być ro ze bra ne przynajmniej do poziomu stropu nad piwnicami. Na tej podstawie biuro stołecz ne go kon ser wa to ra wy da ło wła - ścicielowi willi pozwolenie na odgruzowanie i usunięcie zdegradowanych elementów obiektu. Nie chcę dyskutować z ustalenia - mi eks per ta, ale zna ne są prze cież przypadki ratowania nie mniej zniszczo nych za byt ków. Wspom nę choć - by XIX-wieczną Starą Papiernię, której ru i ny przez wie le lat sta ły przy głów nej uli cy Kon stan ci na-je zior - ny. Pry wat ny in we stor ro ze brał tyl - ko resz tki jed ne go skrzy dła (od bu - do wał je po tem we współ czes nej tech no lo gii), za to za cho wał i z pie - tyzmem odrestaurował drugie. Dzięki te mu bu do wla ta na dal jest au ten - tycz nym za byt kiem, a nie fal sy fi ka - tem. Stołeczny konserwator Piotr Braban der tłu ma czył mi kil ka dni te mu, że nie wi dzi pod staw do wy kre śle nia rozebranej willi Granzowa z rejestru za byt ków, po nie waż wła ści ciel za - cho wał część ory gi nal nych ce gieł i okła dzin. Ma ich użyć przy od two - rze niu bu dyn ku, a no wa wil la na śla - du ją ca sta rą od ra zu bę dzie za byt - kiem. Co wła ści wie chro ni my? Czy za - bytkiem jest budynek, nawet w stanie ruiny, czy też pojedyncze cegły i kafle wyciągnięte z rumowiska po kontrolowanym zawaleniu ścian? Na te m.in. pytania powinien odpowiedzieć podczas kontroli wojewódzki konserwator Rafał Nadolny. Oba wiam się, że przy pa dek wil li Gran zo wa bę dzie sy gna łem dla wła - ścicieli zdewastowanych zabytków, że metoda konserwacji poprzez rozbiórkę jest też do pusz czal na. A na pew - no du żo tań sza niż ra to wa nie zmur - szałych ścian. Zamontują światła na al. Rzeczypospolitej W tym ty god niu dro gow cy pod pi - szą umo wę z fir mą, któ ra zbu du je sy gna li za cję świet lną na skrzy żo - wa niu al. Rze czy pos po li tej i Osi Kró lew skiej w Mia ste czku Wi la - nów. MI CHAŁ WOJ TCZUK Wy bra nie wy ko naw cy jest moż li we dzięki korektom budżetowym dokona nym przez Ra dę War sza wy w ub. tygodniu. Okazało się, że na zainstalowanie sygnalizatorów potrzeba było więcej pieniędzy, niż zarezerwował Za rząd Miej skich In we sty cji Dro go - wych. Drogowcy byli gotowi wydać 1,1 mln zł. Jed nak do prze tar gu sta nę ło tyl ko dwóch wy ko naw ców: Swar co Traf fic Pol ska chcia ła 1,421 mln zł, a dru - gi z oferentów, firma Podkowa jeszcze po nad 20 tys. zł wię cej. Do pie ro zgo da rad nych na do ło że nie pie nię - dzy umożliwiła rozstrzygnięcie przetargu. Światła są potrzebne, bo szeroka, prosta al. Rzeczypospolitej kusi kierow ców do na ci ska nia pe da łu ga zu. Choć jest tu ogra ni cze nie do 50 km/godz., zda rza się, że sa mo cho - dy gna ją na wet dwa ra zy szyb ciej. W ub.r. pędzący samochód śmiertelnie potrącił na skrzyżowaniu Rzeczypospolitej z Osią Królewską rowerzystę. Po tym wy pad ku dro gow cy chcie - li na al. Rzeczypospolitej położyć progi zwalniające. Zeszpeciłoby to ulicę wy ty czo ną ja ko jed na z osi wi do ko - wych Miasteczka Wilanów. Po tekście Ga ze ty Sto łecz nej wi ce pre zy dent Jacek Wojciechowicz polecił drogowcom, by zamiast progów zamontowali sygnalizację. Koszt projektu sygnalizacji pokryła fir ma Ro byg, któ ra przy tym skrzy - żowaniu buduje spore osiedle. To już ostatni dzwonek na ustawienie świateł, bo wraz z od da niem do mów do użyt ko wa nia (do pierw szych z nich właś nie wpro wa dza ją się miesz kań - cy) ruch w tym re jo nie jesz cze się zwię - kszy. W przetargu zapisano, że światła ma ją być go to we po dwóch mie sią cach od podpisania umowy. KO MU NI KA CJA BU DU JĄ RON DO WE WŁO CHACH No we ob ja zdy au to bu sów z po wo du modernizacji ul. Kleszczowej. Późnym wieczorem w poniedziałek ma się zacząć budowa ronda u zbiegu z Ryżową, Bolesława Chrobrego i Solipską. Przejazd Ryżową będzie możliwy tylko w jed nym kie run ku z Ursu sa do stacji kolejowej we Włochach. Autobu sy 189 i N01 w obie stro ny po ja dą trasą Łopuszańska Al. Jerozolimskie Popularna Globusowa Dźwigowa. Pozostałe linie mają objazd tylko w kierunku Ursusa przez Popularną, Al. Je ro zo lim skie i al. 4 Czer wca 1989 r. (dawną Nowolazurową). Dodatkowo au to bu sy 187 w dro dze do Śród mie - ścia wró cą na sta łą tra sę przez Ry żo - wą i Kleszczową. OSA CZYTELNICY DO STOŁECZNEJ NASZ ADRES Mieszkańcy, ale z burmistrzem 23 wrześ nia uka zał się w Ga ze cie Sto - łecz nej ar ty kuł To ma sza Urzy kow - skiego: Mieszkańcy sami urządzają so bie skwer na Sa skiej Kę pie. Ty tuł ar ty ku łu jest nie co my lą cy. To praw - da, że renowacja płaskorzeźby Plon i uporządkowania skweru była inicjatywą mieszkańców, którzy poświęcili na to przed sięw zię cie mnó stwo włas - nej pra cy, cza su i ener gii, ale w swo ich działaniach mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony burmistrza Pragi-Południe, pana Tomasza Kucharskiego, oraz Wy dzia łu In fra struk tu ry i Wy dzia łu Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy. Poza Patronatem Honorowym Burmistrza dla prac związanych z odbudo wą ław z 1946 r. otrzy ma liś my zna - czącą pomoc merytoryczną i logistyczną, o któ rą zwra ca liś my się w cią gu tych dwóch lat. Ewa Brykowska-Liniecka REKLAMA

6 6 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA Wybory w Warszawie Mo je trzy sło wa na tę kam pa nię MATERIAŁY PRASOWE Nie uważam, że Warszawa to fatalnie zarządzane miasto. Ale może być uczciwiej, sprawniej i ambitniej mówi Andrzej Rozenek. Polityk Twojego Ruchu o stołeczną prezydenturę walczy nie pod szyldem partii, lecz komitetu wyborców. ROZ MO WA Z AN DRZE JEM RO ZEN KIEM kandydatem na prezydenta Warszawy IWO NA SZPA LA: Star tu je pan na pre zy den ta War sza wy, a właś nie sejmowy klub Twojego Ruchu wam się roz pa da. Od cho dzi kil ku na stu po słów, nie któ rzy do SLD. Sły sza - łam od po li ty ków So ju szu, że wcześ niej pan ne go cjo wał z Wło - dzi mie rzem Cza rza stym. I po noć był pan go to wy opu ścić TR. W za - mian mia ły być do bre miej sca dla war szaw skich rad nych TR na wspól nej li ście z So ju szem. I coś dla pa na: gwa ran cja star tu z SLD w 2015 r. Pro jekt miał za blo ko wać Le szek Mil ler, bo pa na nie lu bi. AN DRZEJ RO ZE NEK: To bzdu ry. Rok temu odmówiłem wejścia do zarządu sto wa rzy sze nia Or dy nac ka, któ rym kieruje Włodzimierz Czarzasty. Napisa łem też kry tycz ny list do władz sto - warzyszenia, że pan Czarzasty upolitycznił Ordynacką, zrobił z niej przybudówkę SLD. Co to ma do ukła da nia sa mo rzą do - wych list w War sza wie? To, że hi sto rie, któ re pan Cza rza - sty roz gła sza, oba la ją fak ty. On po pro - stu znalazł sposób na budowanie pozy cji w SLD. Chcę przy pom nieć, że moi radni odeszli z SLD w atmosferze skan da lu. Po wy bo rach 2011 r. py ta li o rozliczenie pieniędzy ze sprzedaży siedziby partii na Rozbrat. Czy li pan Ja nu sza Pa li ko ta nie opuszcza? Ja nusz to naj młod szy li der, czło - wiek z wi zją, wie, jak Pol ska po win na być rządzona. Imponuje mi, że pracuję z facetem, który przeczytał tyle książek, ilu nawet w 10 proc. nie przeczytali pozostali partyjni liderzy razem wzięci. Nie wiem, ile ksią żek prze czy tał Mil ler, ale ra dzi so bie le piej od Pa li - kota. On jest w po li ty ce 48 lat, Ja nusz siedem. Nauczyłem się, by nigdy nie prze kre ślać lu dzi. Tak kie dyś po stą - piono z Jarosławem Kaczyńskim. Wierzę, że za 10 lat Ja nusz Pa li kot bę dzie najważniejszym politykiem. Wesprze pana w kampanii? Nie ma po trze by wspie ra nia nas wsto li cy. Ten rok miał być dla was pe łen suk - cesów, a są nieszczęścia: przegrana w eu ro wy bo rach, odej ście Ry - szar da Ka li sza, któ ry miał być kan - dydatem TR na prezydenta stolicy, a popiera kandydata Sojuszu Sebastiana Wierzbickiego. Spo ro ener gii po świę ci łem na kampanię Kalisza. Skończyło się, jak się skoń czy ło, nie ża łu ję. Po zna łem fantastycznych ludzi z jego stowarzysze nia Dom Wszyst kich Pol ska. To ide - owcy, którzy uważają, że powinna powstać silna partia na centrolewicy. Ta cen tro le wi ca nie po tra fi wy sta - wić koalicyjnej listy w stolicy. Nie chcę prze rzu cać wi ny, mo że w Twoim Ruchu też popełniliśmy błędy. Ale ro bi liś my wszyst ko ku po ro - zumieniu, może nawet za dużo, może nie trze ba by ło roz ma wiać z SLD. To tylko dało powód do mówienia głupot m.in. o mnie. Twój Ruch wy sta wia w sto li cy au - tor ską li stę za miast par tyj ne go szyldu Komitet Wyborców Andrzeja Ro zen ka. To mo że ma pan jed nak plany alternatywnej struktury? To for mu ła przy jaz na dla tych, któ - rzy nie chcą być ko ja rze ni z par tią, a mają podobne poglądy. Mamy na listach spół dziel ców, lu dzi ze szkol nych rad rodziców, stowarzyszeń mieszkańców, rad osiedli, aktywistów, niektórzy z prze szło ścią w Zie lo nych i śro - dowisko Partii Demokratycznej. A czy sko ro star tu je pan w szer - szej for mu le chce pan na dal lik wi - do wać straż miej ską, tak jak za po - wiadał TR? Ten po stu lat jest bez zmian. Straż miejska szarpiąca się ze staruszkami handlującymi na chodniku musi odejść w przeszłość. Formacja, na czele której sta wia się kie row cę służ bo we go pani pre zy dent z jej po przed nie go miejsca zatrudnienia, nie wzbudza zaufania. Pieniądze zaoszczędzone w ten spo sób po win ny wzmoc nić po li cję, która profesjonalnie pilnuje porządku. Pan jest posłem z Katowic, dlaczego tam pan nie star tu je? Ka to wi ce są wy bo rem po li tycz - nym, tam do sta łem miej sce na li ście. Choć je stem dum ny, że mo gę pra co - wać dla Ślą ska i mam związ ki z re gio - nem, bo dzia dek był dy rek to rem Bro - wa rów Ty skich, z uro dze nia je stem warszawiakiem. Wychowałem się na Czerniakowie, to moja mała ojczyzna. Powody pana startu w stolicy? Warszawa może być rządzona lepiej. Gronkiewicz-Waltz źle rządzi? W przeciwieństwie do kandydatów ta kich jak Ja cek Sa sin czy Piotr Gu ział nie uwa żam, że to fa tal nie za - rzą dza ne mia sto. Ale mo że być uczci - wiej, spraw niej i am bit niej. Na tych trzech sło wach chcę oprzeć kam pa - nię. Jak pan zro bi, by by ło uczci wiej? Nie podobają mi się mechanizmy personalne. Bardzo źle, gdy stanowiska są dzielone między kumpli, kolegów z partii, rodziny. Decydować mają kom pe ten cje. Nie po do ba mi się po - dej ście do ma jąt ku mia sta. Nie moż - na nim za rzą dzać jak swo im fol war - kiem. Jak się zarządza folwarkiem? Niewiele jest procedur, przejrzysto ści. Np. przy zwro tach mie nia by - wa, że nieuprawnionych. A przypomnijmy bizancjum burmistrza Dąbrowskie go z Be mo wa al bo to, co się dzie - je w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, gdzie jeden z dyrektorów odcho dzi z urzę du i po chwi li sta je się właścicielem przedwojennej kamienicy. Roszczenia skupiła jego rodzina, gdy dyrektor w BGN pracował. Skoro nie ma ustawy reprywatyzacyj nej, nie ma jas nych re guł. To za - niechanie PO. Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała projekt, który nie jest realizowany. Po sło wie PO też po noć pro jekt na - pisali. Deklaruję, że jeśli Sejm dostanie pro jekt PO, to ja ko Twój Ruch do - ga da my się, by go przy jąć. W Sej mie znaj dzie się pew nie wię kszość. Niech pani prezydent i wiceszefowa PO naciś nie panią pre mier, by pil nie się tym za jąć. Uwa żam też, że zwro ty po win - ny być pod lu pą pro ku ra tu ry i CBA. To wiel kie in te re sy, dziś roz strzy ga o nich podpis jednego urzędnika. Coś jesz cze za Ro zen ka ma być uczciwiej? W mo im uczci wiej są też in we - sty cje. Do brze, że bę dzie dru ga nit ka me tra. Ale na 1 km te go me tra wy da - liś my 159 mln eu ro. W Bil bao w tym sa mym cza sie 1 km kosz to wał 31 mln eu ro, a w So fii 34 mln eu ro. To dra - styczne różnice. Nie usprawiedliwia ich trud ny te ren w War sza wie ani tem - po. Gdzieś jest błąd al bo prze sza co wa - nie in we sty cji. Mó wiąc wprost: ktoś zbyt dużo zarobił. Sugeruje pan, że była korupcja? Nie chcę uży wać gru bych oskar - żeń. Obie cu ję, że gdy zo sta nę pre zy - FRANCISZEK MAZUR 9 września Andrzej Rozenek podczas konferencji przed ratuszem już jako oficjalny kandydat na prezydenta Warszawy Bardzo chętnie z Hanną Gronkiewicz-Waltz bym się zmierzył w drugiej turze. Brzmi to w tej chwili fantastycznie, ale jestem człowiekiem wiary, jeśli o to chodzi den tem, spra wę prze świet lę, bo jest zastanawiająca. Ale nie dla politycznej zemsty, może dzięki temu kolejne odcinki metra powstaną taniej i szybciej. Gdy byś my bu do wa li uczci wiej, sprawniej i ambitniej, to zamiast dwóch nitek metra jego schemat przypominałby sieć pająka. To te raz pań skie spraw niej. Dużo do życzenia pozostawia sposób pro wa dze nia in we sty cji dro go - wych. Przy planowaniu władza powinna roz wa żać tak że ich uciąż li wość. Spierałem się o to z wiceprezydentem Ol szew skim. Mó wił, że to trend świa - to wy, by ogra ni czać ruch w cen trach, wpuścić pieszych, rowery, komunikację miej ską. To praw da. Ty le że Gron - kiewicz-waltz zaczęła zmiany od utrudnie nia ru chu w cen trum, a po win na wpierw domknąć obwodnicę. To powoduje frustrację kierowców. A to też obywatele, jak rowerzyści czy pasażerowie komunikacji miejskiej. Ko mu ni ka cja miej ska za sad ni czo się zmieniła. Tak, na lep sze, jest no wy ta bor. Ale by ła też nie mal dwu krot na pod - wyż ka cen bi le tów, gdy in ne mia sta ce - ny obniżają, by zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej. Gronkiewicz-Waltz też zachęca. Ale jednocześnie podwyższa ceny biletów. Pod wyż sza, by pan mógł jeź dzić wygodnym autobusem. Nie słyszał pan takich tłumaczeń? Wpły wy z bi le tów to 1/3 kosz tów utrzymania ZTM. Po podwyżce pasaże rów uby ło. Wpły wy są mniej wię cej te same. Przypomnę też decyzję o zamknię ciu kur sów noc nych me tra. Na szczęście prezydent się wycofała, ale to świad czy o tym, że jest ro zedr ga na. Realizuje, co kto jej podszepnie. A linia 175? Do pie ro po awan tu rze uda ło się pre zy dent znie chę cić do jej lik wi - dacji. Były konsultacje społeczne. I do brze. Znów trze ba ra tusz po - chwalić. Du żo tych kom ple men tów jak na po li ty ka opo zy cji. A coś jesz cze z pana programu? War sza wa ja ko nie tyl ko sto li ca Pol ski, ale też przy kład dla re gio nu Eu - ropy Środkowo-Wschodniej. Ale szczegółowy program budujemy w ramach konsultacji i ankiet z mieszkańcami. Jak pan chce da wać przy kład? To mu si być am bit ne mia sto pod względem infrastruktury, ale i kultury. Po win niś my pa mię tać o tra dy cji w każdym wymiarze, np. Kapeli Czerniakowskiej czy kinach starego typu jak Fe mi na czy Lu na. Ma my te atr na światowym poziomie, który pani prezydent traktuje po macoszemu. To widać po wy dat kach. Trzy przy kła dy do - ta cji z 2013 r.: Cen trum My śli Ja na Pa - wła II 3,6 mln zł, te atr Ko me dia 640 tys. zł, te atr Kwa drat 750 tys. zł. Co jest waż niej sze Cen trum My śli czy stołeczne teatry? A wie pan, ja kie pro jek ty ma Cen - trum My śli Ja na Pa wła II? Nie. Ale od 2010 r. do sta je mię dzy 3 a 5 mln zł na rok. Za py tam o czte rech śpią cych. Pa na ry wal Ja cek Sa sin wspól nie z PiS chce, by rad ni gło so wa li nad uchwa łą, któ ra zam knie dro gę do powrotu pomnika na pl. Wileński. To po win ny być de cy zje miesz - kańców. Temat do konsultacji, referendum. Re fe ren dum w spra wie upa mięt - nień? Le piej je prze pro wa dzić, bez wzglę du na kosz ty, niż bu do wać lo kal - ną nienawiść. Z tym pomnikiem mieszkań cy są zży ci. Chy ba nie wszy scy. Przeciwko pomnikowi protestuje garstka prawicowców. Tymczasem mają decydować mieszkańcy, nie grupy bojówkarzy. Dziś czterej śpiący, po tem in ny po mnik, aż ko mi syj nie spa lą nam tę czę, tak? Dam in ny przy - kład historię praskiego lokalu W Oparach Ab sur du, fan ta stycz ne go miej - sca, któ re go wła ści ciel ka wy sta wi ła w witrynie dwa posągi Maryi. Uratowała je, wcześniej stały w podwórkach. Przy cze pi ła się do niej gru pa pra wi - cow ców. Uzna li, że do szło do pro fa na - cji. Na czym polegającej? W lo ka lu, gdzie pi je się pi wo, sto - ją fi gu ry świę te Ma ryi, Mat ki Pol ski. Dzia ła cze Two je go Ru chu wy stą pi li w ob ro nie lo ka lu, ale złe efek ty już są. Dzielnica przedłużyła tej pani umowę naj mu tyl ko na rok. Są dzi pan, że to przez Ma ry ję, Mat - kę Pol ski? A przez co? Sko ro na jem cy wo kół ma ją umo wy na trzy la ta? Je den z po - lityków prawicowych szepnął na ucho właścicielce lokalu: I tak po wyborach cię wyrzucimy. Ona zdjęła figury z witryny. To prawdziwe opary absurdu. Ile pan so bie da je w wy bo rach? Cel to spot ka nie z Gron kie wicz- -Waltz w drugiej turze i wygrana. Ta dru ga tu ra to we dług pa na za sa - dy nikogo nie przekreślać. Dla cze go nie? Bar dzo chęt nie z Hanną Gronkiewicz-Waltz bym się zmie rzył. Brzmi to w tej chwi li fan ta - stycznie, ale jestem człowiekiem wiary, je śli o to cho dzi. Oczy wi ście wiem, że naj le piej być w ta kiej sy tu a cji jak ona. Nie trze ba ro bić nic, i tak się wy - grywa. Ale przeważnie u takich polity ków wystę pu je efekt py chy. To za - czynam widzieć u obecnej prezydent. Niech pan o tym opo wie. Przed re fe ren dum, gdy czu ła się zagrożona, wychodziła do mieszkańców, pokazała ludzką twarz, nawet często wa ła ka wą w me trze. To się skoń - czy ło po re fe ren dum. Pew nie te raz znów zmie ni wi ze ru nek. Tyl ko czy warszawiacy to kupią. Kto bę dzie u pa na wi ce pre zy den - tem? Zależy, z kim stworzymy koalicję. Mo gę po wie dzieć, że ni gdy i za nic nie będzie koalicji z PiS. Ile procent daje pan swojemu komitetowi? Mi ni mum 5-6 proc. Tak po ka zu - ją nasze sondaże. Ale dopiero zaczynamy kampanię, będzie znacznie lepiej. Je śli wpro wa dzi pan rad nych, to bę dą two rzyć klub imie nia An drze - ja Rozenka, wzorem komitetu? Nie wy klu czam. Ale nie mam ob - sesji nazwiska. Jestem kojarzony z Małgo rza tą Ro ze nek, czy li per fek cyj ną panią domu. Ludzie są przekonani, że to moja żona i załatwiłem jej pracę w tele wi zji. Z panią Mał go sią nic mnie nie łą czy. Ale ma ło kto wie, że je stem bra - tankiem Anny German. Z tego pokrewień stwa je stem dum ny. Bo An na Ger - man to sym bol, jak po nad po dzia ła mi kształtować porozumienie polsko-rosyj skie. Ja ko pre zy dent sto li cy też chciał bym łą czyć, nie dzie lić. Po par łby pan bu do wę Łu ku Trium - fal ne go 1920 r., któ re go chcą śro - do wi ska pra wi co wych pa trio tów ze wspar ciem PiS? A mo że trium fal ny żło bek al bo przedszkole? Jeśli chodzi o monumentalizm, serce prawicy powinna zaspoka jać Świą ty nia Opatrz no ści Bo żej. Jest bar dzo du ża, tak jak pra wi co wi patrioci lubią. A upamiętnienie smoleńskie? Mo nu ment ofiar tak. Ale nie po - mnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I bez żad nych ele men tów spi sko - wych, te go, co bli skie ser cu An to nie - go Macierewicza, czyli że jakoby Tusk zamordował nam prezydenta. ROZ MA WIA ŁA IWO NA SZPA LA Rozmowy z kandydatami Przed wyborami samorządowymi w poniedziałki publikujemy rozmowy z kandydatami na prezy den ta War sza wy. Cykl roz po - czę liś my ty dzień te mu wy wia dem z Joanną Erbel. Wszystkie rozmowy bę dzie moż na prze czy tać na warszawa.gazeta.pl.

7 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl warszawa.gazeta.pl 7 STOŁECZNA KULTURA Nowa Apokalipsa W Nowym Teatrze dziś premiera Apokalipsy w reżyserii Michała Borczucha. Spektakl inspirowany jest cytatem z rozmowy reżysera Piera Paolo Pasoliniego i dziennikarki Oriany Fallaci. IZA BE LA SZY MAŃ SKA Pasolini i Fallaci poznali się w Nowym Jor ku w po ło wie lat 60. Re ży ser był wtedy znany jako autor Mammy Romy i Ewangelii według świętego Mateusza. W Europie uważano go za kontrowersyjnego piewcę neorealizmu, ale wciąż da le ko mu by ło do ty tu łu wiel kie - go obrazoburcy. W Stanach Zjednoczonych Pasoliniego jeszcze nie rozpoznawano. Zresztą najsilniej pociągały go dziel ni ce, w któ rych nikt nie py tał o fil - mografię nocne Bowery i Harlem pisała Magdalena Nowicka w eseju Pier Paolo, światło zgasło w Wyborczej. W tym czasie Fallaci zajmowała się wywiadami z hollywoodzkimi gwiazdami, opublikowała także powieść o sercowo-zawodowych potyczkach młodej dziennikarki Penelopa na wojnie. Dopie ro w 1967 r. ja ko ko res pon den tka»l'europeo«pojedzie do Wietnamu i zmieni się w Penelopę na prawdziwej wojnie. A w XXI w. zostanie zapamięta na ja ko Oria na na świę tej woj nie. Zwo - len ni cy jej prze peł nio ne go pa to sem»j accuse«(»oskarżam«) nazwą ją Kasandrą (sama Fallaci porównywała się do tro jań skiej wiesz czki), spod piór prze - ciwników wyjdzie ośmieszający przydo mek»pan na Ułu da«(od słów: wł. fal - la cia i ang. fal la cy ułu da, błęd ne ro zu - mowanie) pisała Nowicka. MAGDA HUECKEL Próba w Nowym Teatrze. Od lewej: Piotr Polak, Marta Ojrzyńska i Jacek Poniedziałek Michał Borczuch: Apokalipsa nie oznacza dla nas koń ca świa ta, lecz świat w przemianie, przepoczwarzaniu się. Dodamy więc elementy fantazji, legend, mitów Trzecią autentyczną postacią, do której nawiązania pojawią się w Apokalipsie, jest Ke vin Car ter, fo to graf, au tor zdję cia z Su da nu, na któ rym obok wy - głodzonej dziewczynki stoi tłusty sęp. Ta praca przyniosła mu nagrodę Pulitzera, ale też doprowadziła do załamania psychicznego i samobójczej śmierci. Im puls, że by spek takl wy rósł na po sta ciach au ten tycz nych, wziął się z książki Fallaci Wywiad z samą sobą. Apokalipsa. Opisuje spotkanie z Pasolinim. Reżyser nie docenił, a wręcz odrzucił jej książkę Do nienarodzonego dziec ka, bo jak po wie dział nie na - widzi tego, co jest w kobiecej macicy. Tę dwójkę łączyła dziwna przyjaźń i katastroficzne podejście do świata mówi Mi chał Bor czuch. Warszawscy widzowie mogą znać przedstawienia Borczucha, m.in. Leonce i Lena z Teatru Dramatycznego czy Por tret Do ria na Graya z TR War - sza wa. Pra cu je tak że we Wroc ła wiu, gdzie w Teatrze Polskim wystawił np. Zachodnie wybrzeże. Powrót na pusty nię Ber nar da-ma rie Kol te sa czy w Krakowie Lulu na podstawie Franka We de kin da moż na by ło oglą dać w Starym Teatrze. Pierwsze próby podejścia do Apokalipsy Michał Borczuch podjął już rok temu. Razem z aktorami Haliną Rasiakówną, Martą Ojrzyńską i Krzysztofem Zarzeckim wzięli udział w warsztatach pod okiem Pa tri ce Chére au w ra mach europejskiego projektu Rolex Mentor and Protégé Arts Ini tia ti ve. Efek ty po - kazywali w Wenecji. W tym roku powrócili do tematu. W kolażowym scenariuszu autorstwa Tomasza Śpiewaka doświadczenia Pasoliniego, Fallaci i Cartera połączono z postaciami zbudowanymi na przemyśleniach i doświadczeniach aktorów. Pojawią się też bohaterowie fantastyczni. Apokalipsa nie oznacza dla nas końca świata, lecz świat w przemianie, przepoczwarzaniu się. Dodamy więc elementy fantazji, legend, mi tów stąd na sce nie wam pir, wil - kołak. Chcemy zbudować kalejdoskop postaci z bardzo różnych porząd ków mó wi Mi chał Bor - czuch. Nowy Teatr: Apokalipsa, reżyseria: Michał Borczuch, tekst i dramaturgia: Tomasz Śpiewak, kostiumy, scenografia: Dorota Nawrot, reżyseria światła: Katarzyna Łuszczyk, muzyka: Bar tosz Dzia dosz Pleq, mu ral: Krzysztof Mężyk, Ludmiła Woźniczko. Wy stę pu ją: Se ba stian Łach, Bar tosz Gel ner, Ma rek Ka li ta, Mar ta Ojrzyńska, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Halina Rasiakówna, Krzysztof Zarzecki. Premiera: 29 września, godz. 20. MICHAŁ MUTOR KULTURA W SKRÓCIE MA JA KO MO ROW SKA WGA ZE TA CA FE Zapraszamy na spotkanie z wybitną aktorką Mają Komorowską i krytykiem filmowym Tadeuszem Sobolewskim, które odbędzie się 6 października (poniedziałek) o godz. 19 w naszej redakcyjnej klubokawiarni Gazeta Cafe (ul. Czer ska 8/10). Pre tek stem do rozmowy będzie premiera książki Pytania, które się nie koń czą (wyd. te atr pra ga.pl i Czuły Barbarzyńca) wywiadu rzeki, który z aktorką przeprowadził Tadeusz Sobolewski. Spotkanie w Gazeta Cafe poprowadzi Remigiusz Grzela. Wstęp wol ny. NO WE POR TRE TY NA SA SKIEJ KĘ PIE W Klu bie Kul tu ry Sa ska Kę pa (ul. Bruk sel ska 23) od dziś moż na oglą dać wystawę fotograficzną Macieja Kłosia No we por tre ty. Zna laz ły się na niej m.in. portrety Marii Seweryn, Marty Kurzak, Artura Barcisia czy Henryka Ta la ra. Wer ni saż dziś o godz. 18. Wstęp wolny. JE STEM Z WIET NA MU Fun da cja In sty tut Re por ta żu za pra - sza na kolejne spotkanie z cyklu: Tu miesz ka my, tym ra zem z Do Anh Dun giem, miesz ka ją cym w Pol sce Wietnamczykiem, magistrem biofizyki, byłym pracownikiem naukowym, obec nie przed się bior cą, tłu ma czem języka wietnamskiego. Prowadzenie: Woj ciech Toch man. Wto rek (30 wrześ - nia), godz. 19. Fak tycz ny Dom Kul tu - ry (ul. Gał czyń skie go 12). Uwaga, czytelnicy Od dziś re per tu a ry kin moż na zna leźć na stro nie war sza - wa.ga ze ta.pl w za kład ce kul tu - ra/cjg oraz w każ dy pią tek w pa - pie ro wym wy da niu Ga ze ty Co Jest Gra ne. Ci, któ rych nie wi dać na sce nie Są mi strza mi w swo im fa chu. Na co dzień ukrywają się za kulisami. Dziś w Łazienkach Królewskich otwiera się plenerowa wystawa Ludzie Teatru Wielkiego. AN NA S. DĘ BOW SKA Zo ba czy my po nad 50 zdjęć au tor - stwa An ny Fe disz i Krzysz to fa Bie - lińskiego przedstawiających pracowni ków tech nicz nych Te a tru Wiel kie - go Ope ry Na ro do wej: cha rak te ry - zatorki, inspicjentów, krawcowe, garde ro bia ne, far bia rzy, szew ców, ale też dy rek to rów, człon ków or kie stry i chó ru. Lu dzi, bez któ rych nie by ło - by tej sce ny. W Te a trze Wiel kim dzia ła kil ka - na ście pra cow ni tech nicz nych spe - cja li zu ją cych się w okre ślo nym ele - men cie przed sta wie nia. W mo de la - tor ni i ma lar ni po wsta ją de ko ra cje i rekwizyty, nad którymi pracują także stolarze, ślusarze, tapicerzy i rekwi zy to rzy. Te atr Wiel ki nie mu si, tak jak in - ne te a try, prze cho wy wać de ko ra cji w zewnętrznych magazynach gdzieś w mie ście, bo ma hek ta ry włas nych po miesz czeń. Nad ko stiu ma mi czu - wają pracownie krawieckie, modystki, kwia ciar ki, far bia rze, któ rzy ze zwy kłej kra ty po tra fią zro bić kra tę szkoc ką po trzeb ną do Łu cji z Lam - mer mo o ru Do ni zet tie go. To nie zwy kłe umie jęt no ści i nie - zwy kła rzecz, bo ta kich pra cow ni, i to jesz cze tak licz nych, nie po sia da dziś z pew no ścią ża den te atr w Pol - sce, nie tyl ko ope ro wy. Wszyst ko po - wsta je na miej scu, do sto so wa ne do ga ba ry tów sce ny oraz do każ de go śpie wa ka, chó rzy sty, tan ce rza, sta - ty sty z osob na. Jak przy jeż dża ją do nas in ne te - a try z za gra ni cy, nie mo gą się nad zi - wić, że u nas to jesz cze dzia ła mó - wi Mar cin Fe disz, kie row nik li te rac - ki Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tam ro bią to wszyst ko fir my ze wnętrz ne. My to ma my na miej - scu, ma my wy spe cja li zo wa nych lu - dzi, z któ rych wie lu pra cu je tu już kil - kadziesiąt lat. Niektóre specjalizacje prze cho dzą z po ko le nia na po ko le - nie. Plan sze na wy sta wie w Ła zien - kach to za led wie cząst ka wiel kiej, li - czą cej kil ka set fo to gra fii do ku men - tacji zdjęciowej ludzi Teatru Wielkiego, którą zebrano w elegancko wydanym al bu mie pod re dak cją Mar ci na Fe di sza (któ ry jest też po my sło daw - cą wy sta wy) z re por ta żo wy mi tek - sta mi Mi cha ła Ol szań skie go. Album przedstawia nie tylko portrety grupowe specjalistów z poszczególnych pracowni, ale także moment po wsta wa nia de ko ra cji lub ko stiu - mów do Tro jan, Tra via ty, Kró la Rogera, Wesela Figara, Kopciuszka. A tak że efek ty pra cy tej ar mii wybitnych rzemieślników obecne na scenie, w trakcie spektaklu, a widoczne na pięk nych zdję ciach Krzysz to - fa Bielińskiego i Ewy Krasuckiej. Album bę dzie do na by cia w Te a trze Wiel kim Ope rze Na ro do wej. Lu dzie Te a tru Wiel kie go od 29 wrześ - nia, Ga le ria Ple ne ro wa Mu ze um Ła zien - ki Kró lew skie, bra ma wej ścio wa od stro ny Alej Uja zdow skich przy po mni ku Jó ze fa Pił sud skie go. Wer ni saż dziś o godz. 17. II linia metra koniec budowy % 30 września koniec budowy, a kiedy otwarcie? % jak wyglądają nowe stacje? % jak się zmieniło miasto nad metrem? % nowe trasy autobusów i tramwajów Specjalny dodatek jutro w Gazecie Wyborczej Partnerem dodatku jest Metro Warszawskie

8 8 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA ZWIERZAKI Po mo cy, pies jest nie znoś ny Psy są bar dzo elastyczne i przystosowane do życia wśród ludzi, ale są wciąż psami. I mają swoje psie potrzeby. ROZ MO WA Z AGNIESZ KĄ WOJ TKÓW behawiorystką, trenerką psów MI CHAŁ RO LEC KI: Czy psy i ko ty miewają problemy psychiczne? AGNIESZ KA WOJ TKÓW*: Zajmuję się głównie psami. Ich właściciele mają często kłopoty z czworonogami. Mogą one uwidaczniać się w niereagowaniu na komendy, zachowaniach utrudniających spacery z psem (np. wyrywa nie się na smy czy), ciąg łej nie moż - ności uspokojenia się, natarczywym zachowaniu wobec dzieci itp. Inną grupą problemów są zaburzenia behawioralne: wycie, niszczenie mieszkania, zanieczyszczanie mieszkania, agresja wo bec lu dzi i in nych zwie rząt czy za - chowania związane z przeżywaniem przez psa stra chu al bo pani ki w okre - ślonych sytuacjach. Ja kie prob le my są u zwie rząt naj - częstsze? Stosunkowo często zgłaszają się do mnie opie ku no wie, któ rych psy źle znoszą samotność, niszczą, szczekają, 123RF Spacery mogą psu nie wystarczyć, jeśli przedzielone są długimi okresami samotnego siedzenia w domu wyją, wypróżniają się w mieszkaniu, a tak że ci, któ rych psy są po pro stu nie - posłuszne. W przypadku tych drugich nie wy ni ka to jed nak ze złej wo li zwie - rzę cia, ra czej z te go, że ży cie psa w mie - ście czę sto jest dość ubo gie w ty po we dla gatunku aktywności. Oczekujemy przystosowania się zwierzęcia do nasze go try bu ży cia, nie za wsze da jąc coś w zamian. Skąd te prob le my u zwie rząt? Wynikają w dużej mierze z tego, jak wyobrażaliśmy sobie życie z psem określonej rasy czy typu, i zderzenia tych naszych oczekiwań z rzeczywistością. Nadal wybierając psa (choć to się zmienia), kierujemy się w dużej mierze wyglądem zewnętrznym, nie bierze my pod uwa gę te go, do cze go da na rasa albo typ był niegdyś wykorzystywany. Zapominamy o tym, że niektóre niewielkie rasy, takie jak popularne yorkshire teriery, tępiły drobne gryzonie, a nie prze cha dza ły się po cen trach han dlo wych, lub też że po psach stró - żujących należy spodziewać się cech, które je do tej pracy predysponowały alarmowania szczekaniem pojawienia się w oto cze niu cze goś al bo ko goś. Inną przyczynę będą miały problemy z zachowaniem psów pochodzących ze schro nisk w tym przy pad ku zna cze nie ma prze szłość psa, je go do - świad cze nia, to, jak fun kcjo no wał w kontakcie z człowiekiem czy innymi psa mi. Adop cje psów zy sku ją na po - pularności, co bardzo cieszy, ale należy pa mię tać, by tu też kie ro wać się czymś więcej niż wyglądem zewnętrznym psa. W Pol sce pręż nie dzia ła kil - kadziesiąt fundacji i stowarzyszeń zajmujących się szukaniem domów dla psów, nieocenioną pomocą są wolontariusze schronisk, którzy wyprowadza ją psy na spa ce ry, opie ku ją się ni - mi i mo gą udzie lić nam rze tel nych in - formacji o psie, którego chcielibyśmy przygarnąć. Tym samym mogą pomóc My rozumiemy psy najlepiej nam do brać psa do wa run ków, ja kie mamy, i naszego stylu życia. Trze cim waż nym dla mnie po wo - dem powstawania problemów z zachowa niem u psów jest to, że wie my o nich wciąż ma ło. Dla psa ja ko ga tun ku ży - cie w dużym mieście, z obostrzeniami co do aktywności fizycznej, z ogromem CENTRUM SZKOLENIA PSÓW RUSS kursy grupowe szkolenie indywidualne agility konsultacje behawiorystyczne agencja castingowa dla zwierząt tel kursy grupowe odbywają się na Bemowie, Polu Mokotowskim, Ursynowie oraz pod Piasecznem bodź ców, osób i ha ła sów, jest trud ne. Psy jako gatunek są bardzo elastyczne i potrafiły przez lata świetnie przystoso wać się do ży cia wśród lu dzi, ale są wciąż psami ze swoimi psimi potrzeba mi. Do tych po trzeb na le żą eks plo - rowanie terenu, węszenie, zabawy łowiec kie, żu cie i gry zie nie, po trze ba współpracy z człowiekiem, potrzeba ćwiczeń czy aktywności zbliżonych do tych z pierwotnego przeznaczenia danej ra sy i ty pu. Dla wie lu psów wyj ście trzy razy dziennie na stosunkowo krótki spa cer na smy czy to za ma ło w po - łączeniu z wielogodzinnym byciem samemu w domu. Jak mo że my po móc zwie rzę ciu z problemami psychologicznymi? Je śli nie mo że my lub nie ma my po - mysłu, jak pomóc samodzielnie, warto zgło sić się do spe cja li sty. Mo że dla nie - któ rych opie ku nów psów to wciąż dość ab strak cyj ne, by z psem cho dzić do be - hawiorysty czy zoopsychologa, ale spojrzenie kogoś z zewnątrz, jego wiedza i doświadczenie w połączeniu z naszą pra cą z psem mo gą zdzia łać cu da i poz - wolić nam cieszyć się z towarzystwa psa, a nie zadręczać jego niepożądanymi zachowaniami. Często pomoc takiemu psu to zmia na na szych na wy ków, wy - gospodarowanie nieco więcej czasu dla zwierzęcia, wprowadzenie spójnych dla całej rodziny zasad obcowania z psem, zabawy z nim, postępowanie na spacerach, ćwiczenia, które sprawiają, że pies zaczyna rozumieć, czego od niego oczekujemy, i które wzmacniają naszą więź ze zwie rzę ciem. To mo że być na praw - dę dobra zabawa. Czy pra ca ze zwie rzę ciem jest ła - twa? Ile zajmuje rozwiązanie problemu? Nie da się jed noz nacz nie od po wie - dzieć na to py ta nie. To za le ży od kil ku czynników od samego problemu, jego genezy, natężenia, od nas samych, naszych chęci, motywacji, możliwości. Zda rza się, że prob lem uda je się roz - wiązać, zmieniając po prostu zasady czy na sze na wy ki w by ciu z psem, ale również czasem rozwiązanie problemu trwa dłu go. Zmia na każ de go za cho - wa nia psa to pro ces, więc nie ma tu mo - wy o natychmiastowych efektach, bo to żywe stworzenie. ROZ MA WIAŁ MI CHAŁ RO LEC KI *Agnieszka Wojtków jest behawiorystką, trenerką psów w szkole dogadajciesie.pl REKLAMA REKLAMA REKLAMA PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA SZPITAL ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH ZAKRES USŁUG: n leczenie zwierząt egzotycznych (płazy, gady, tchórzofretki, gryzonie i zajęczaki) n leczenie ptaków ozdobnych (papugi, kanarki, itp.) n leczenie zwierząt domowych (psy, koty) n zabiegi chirurgiczne n artykuły dla zwierząt n hotel dla zwierząt egzotycznych tel. (22) , ul. Potocka 4, Warszawa, REKLAMA REKLAMA

9 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA reklama warszawa.gazeta.pl 9 1 WAL m

10 10 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA Zwierzaki Jak karmić zwierzęta. Karma czy kuchnia domowa Wie le osób kar mi zwierzęta tym samym, co go tu je dla sie bie. To błąd pod kre śla ją specjaliści ludzkie jedzenie jest dla zwierząt niezdrowe. Najlepsze dla zwierząt są pełnoporcjowe karmy. MI CHAŁ RO LEC KI Jakie menu będzie najbardziej pasować naszemu czworonogowi, wyjaśnia lek. wet. Agniesz ka Żmudz ka z lecz - nicy Ami-Vet w Mińsku Mazowieckim. Die ta za leż na od po trzeb Każde zwierzę ma inne potrzeby, jeśli chodzi o dietę. Najważniejsze jest, aby dieta zwierzęcia miała zbilansowany skład, który odpowiada potrzebom danego zwierzęcia. Potrzeby zale żą od ga tun ku, ra sy i ak tyw no ści zwierzęcia. Psy pracujące (tropiące, sportowe, ra tow ni cze) ma ją wię ksze po trze by energetyczne i potrzebują bogatszej kar my, któ ra bę dzie na przy kład chro - nić ich sta wy (z do dat kiem glu ko za - miny i chondroityny) czy wspierać metabolizm (l-karnityna). Te składniki są obec ne w wię kszo ści karm dla psów aktywnych i dużych ras. Szczególne potrzeby mają też psy niektórych ras, jak owczarki niemieckie czy labradory, które mają predyspozycje do alergii czy nadwrażliwości prze wo du po kar mo we go. Po win ny jeść kar my prze zna czo ne dla tych ras. REKLAMA Od pad ki z kuch ni to za ma ło Psy czy ko ty czę sto kar mio ne są je - dze niem przy go to wy wa nym przez wła ści cie li w do mu. Go to wa ny ryż, makaron, drobne kasze z dodatkiem mię sa czy pod ro bów są do brym źró - dłem podstawowych składników jak białko, węglowodany i tłuszcze. Nieste ty, ta kie mo no die ty by wa ją ubo - gie w skład ni ki mi ne ral ne i wi ta mi - ny. Da wa nie zwie rzę tom od pad ków z na szej kuch ni nie jest roz wią za - niem. Ludzkie jedzenie jest bardzo mocno prze two rzo ne i przy pra wio ne. A wą tro ba psów i ko tów jest bar dziej wrażliwa niż ludzka. Zawarta w ludzkich po tra wach sól, przy pra wy czy glutaminian sodu po prostu im szkodzą. Jeśli karmimy zwierzę włas no ręcz nie przy go to - wy wa nym je dze niem, warto sięgnąć po preparaty witaminowe, które uzupełnią niedobory. Najlepszym rozwiąza niem są prze zna - czo ne dla zwie rząt kar my go to we. Pusz ki i kar my su - che. Jest to naj czę ściej kar ma peł no por cjo wa czyli taka, która zawiera od po wied nie ilo ści biał ka, wę glo wo da nów, tłusz czów, błonnika, witamin i minerałów. Kar ma kar mie nie rów na Wszystkie karmy pełnoporcjowe zapew nia ją zwie rzę ciu od po wied nie składniki odżywcze, jednak mogą się różnić jakością składników. Generalnie im bo gat szy skład, tym kar ma w za - sa dzie bę dzie lep sza. Zbi lan so wa na karma zawiera białko i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, węglowodany, dodatki witaminowe i mineralne. Po win niś my też wie - dzieć, że kil ka pro duk tów, które są nieszkodliwe dla nas, dla zwie rząt są tru ciz - ną. Czekolada szkodzi psom i ko tom, bo nie ma ją en zy - Najlepsza dla zwierząt jest karma pełnoporcjowa 123RF mów, które rozkładają zawartą w czekoladzie teobrominę. Może to doprowadzić do groź nych dla ich ży - cia za bu rzeń ryt mu Vet4Pet Przychodnia Weterynaryjna ul. Grenadierów 9 lok. 2, Warszawa , Czynne 7 dni w tygodniu Pon.-Pt.: 9-21, Sob.-Nd.: 10-18, Specjalizujemy się w leczeniu psów i kotów. Mamy pełny zakres diagnostyczny: nrtg nusg necho serca, nekg, nbadania krwi, moczu, ncytologia nhistopatologia nposiewy nchirurgia tkanek miękkich n ortopedia nstomatologia nmedycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych. ninterna ndermatologia. Mamy również fryzjera zapewniającego usługi pielęgnacyjne. Nasz Groomer ma ponad 10-letnią praktykę oraz jest lekarzem weterynarii. REKLAMA serca. Rodzynki i winogrona mogą wywo łać cięż ką nie wy dol ność ne rek psów. Tru ciz ną dla psów jest też ksy - litol, a dla kotów kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna. Die ta zwie rzę cia a od por ność Mó wi Ka ro li na Hoł da do kto ran tka Wy dzia łu Na uk o Zwie rzę tach w SGGW w Warszawie: Ist nie je za leż ność mię dzy die tą zwierzęcia a jego odpornością. Przez analogię z żywieniem człowieka można stwier dzić, że zwie rzę tom tak że zbi lan so wa na kar ma za pew ni zdro - wie i odporność. Zwierzęta niedożywio ne al bo z nie do bo rem wi ta min i minerałów mogą mieć obniżoną odporność i częściej chorować, zwłaszcza je sie nią i zi mą. Naj zdro wsze są i mają najwyższą odporność czworono gi ży wio ne zbi lan so wa ną kar mą. Najłatwiej to osiągnąć, kupując gotowe karmy pełnoporcjowe (mokre lub suche). Karmienie zwierząt resztkami z na szych sto łów mo że od bić się negatywnie na ich zdrowiu. Jedzenie go to wa ne dla nich w do mu to czę sto monotonna urozmaicona dieta, z niedo sta tecz ną ilo ścią wi ta min i skład - ników mineralnych i niewłaściwymi proporcjami białka, tłuszczów, węglowodanów. Jesienią i zimą zwierzęta, podobnie jak lu dzie, mo gą mieć ob ni żo ną odporność. Zdarza im się zapadać na prze zię bie nia, któ re prze bie ga ją po - dob nie jak u czło wie ka. Szcze gól nie waż ne jest wte dy, by ich die ta by ła zbilansowana w porcji i zawierała witaminy i składniki mineralne. Zapewnia ją to właś nie kar my peł no por cjo - we. REKLAMA

11 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA reklama warszawa.gazeta.pl mn 1 WAL m

12 12 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA Zwierzaki Jak dbać o zwie rzę, czy li prze gląd psa i ko ta Weterynarza warto odwiedzić przynajmniej raz w roku także wtedy, gdy nasze zwierzę jest zdrowe. Podstawowe badania mogą pomóc wykryć niektóre choroby w ich początkowym stadium. MI CHAŁ RO LEC KI O tym, dla cze go waż ne jest ba da nie profilaktyczne zwierząt, mówi Paulina Woźniak, lekarz weterynarii z lecznicy Morskie Oko w Warszawie. Szcze pie nie, krew i mocz Szcze pie nie psów prze ciw ko wście - kliź nie jest obo wiąz ko we, więc ich wła - ściciele powinni odwiedzić weterynarza przy naj mniej raz w ro ku. Ale za - le ca my rów nież, aby na wście kliz nę szcze pić ko ty, któ re wy cho dzą z do - mu. Coroczna wizyta w gabinecie weterynaryjnym z okazji szczepienia to dobra okazja, aby wykonać podstawowe badania. War to wte dy wy ko nać ba da nie krwi i mo czu. Tak zwa ny pro fil pod - sta wo wy, od po wied nik mor fo lo gii u człowieka, pozwala stwierdzić, czy wszyst kie pa ra me try krwi są w nor - mie. Ba da nia pro fi lak tycz ne krwi i mo czu poz wa la ją wy kryć cho ro by w początkowym stadium, zanim jeszcze po ja wią się ich do strzegalne objawy. Badania takie dobrze jest wykonywać co ro ku, a w przy pad ku zwie rząt po siód mym ro ku ży cia, kie dy wkra - czają już powoli w zwierzęcą starość, na wet czę ściej, bo co pół ro ku. Oczy, zę by i sierść (i klesz cze) Przy okazji wizyty w lecznicy weterynarz wykona też podstawowe badanie okulistyczne, stomatologiczne i dermatologiczne, czyli obejrzy oczy, zęby oraz sierść i skó rę zwie rzę cia. MACIEJ ŚWIERCZYŃSKI Zwierzęta warto przyprowadzić do weterynarza na sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia Warto pamiętać też o kleszczach, któ re prze no szą m.in. groź ną dla psów babeszjozę. Rola lekarza weterynarii w wykrywaniu kleszczy jest tu ograniczona, odkryć kleszcza może szybciej właściciel psa. Warto przeglądać psią sierść po po wro cie ze spa ce ru czy podczas zabawy. Pamiętajmy o tym, że kleszcze nie są problemem wyłącznie sezonowym. Rze czy wi ście jest ich wię cej i są bar - dziej ak tyw ne, gdy jest ciep ło, ale wy - stępują też późną jesienią czy podczas cieplejszej zimy. Kleszcze coraz częściej występują w miastach. Szczególnie lu bią te re ny po roś nię te wy so ką tra wą, czy li łą ki, ale znaj dzie my je też w miejskich lasach i parkach. W walce z kleszczami mamy trzy rodzaje broni: specjalne obroże nasączone odstraszającymi preparatami, preparaty typu spot-on nakładane na sierść oraz to no we roz wią za nie pre - paraty w tabletkach. Re gu lar ne odro ba cza nie Psy oraz koty powinniśmy też regularnie odro ba czać mło de co trzy mie - sią ce, do ro słe co sześć. Odro ba czać war to też ko ty, któ re nie wy cho dzą z domów, jaja pasożytów bowiem może my przy nieść na po desz wach bu - tów do do mu. Z pod ło gi mo gą prze - nieść się na ko cie ła py, a kot mo że je połknąć podczas codziennej toalety. Naturalnie do lekarza weterynarii powinniśmy się też udać, gdy zauważymy niepokojące nas objawy, zwłaszcza zmia nę kon sy sten cji stol ca, czę - stot li wo ści od da wa nia mo czu, je go barwy albo wymioty. Zaniepokoić nas po win ny też apa tia, brak ape ty tu i problemy z sierścią, które mogą być objawem poważniejszych chorób. REKLAMA REKLAMA

13 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA reklama warszawa.gazeta.pl 13 1 WAL mn

14 14 nekrologi.wyborcza.pl STOŁECZNA nekrologi JAK ZAMÓWIĆ OGŁOSZENIE w Telefonicznym Biurze Ogłoszeń Gazety Wyborczej (pon. pt. 8 20, sob.9 18), przez faks BIURA OGŁOSZEŃ ŚRÓDMIEŚCIE ACW ul. Nowy Świat 52 lok Warszawa tel./fax: tel: , pon. pt.9-17 EDITION MEDIA Tamka 9 tel , , faks , , pon. pt MOKOTÓW GAZETA BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ ul. Wałbrzyska 11 paw. 31 CH LAND tel/faks , pon. pt sob STUDIO MEDIA ul. Wielicka 42 lok. U5, tel , tel./faks: , pon. pt OCHOTA CONTINENTAL ul. Dickensa róg Grójeckiej (paw. nr 4) tel./faks , , pon. pt MARGOT ul. Pruszkowska 8a tel. kom , pon. pt FLORAND ul. Niemcewicza 26 (róg al.jerozolimskich) tel./faks pon. i pt wt.-czw WOLA ATCO TRAVEL ul. Grzybowska 39, tel , tel./faks , pon. pt PRAGA POŁUDNIE ACW ul. Grochowska 207 (Universam Grochów) tel , tel./faks , pon. pt 9 17 BEMOWO BEM ul. Sołtana 1b (przy Wrocławskiej) tel , faks pon. pt. 9 17, sob BIAŁOŁĘKA WIT ul. Konwaliowa 7 lok. 30 tel , tel./faks , pon. pt TARGÓWEK FLORAND ul. Kondratowicza 20 tel , pon. 8-18, wt.-pt URSUS LINEA ul. Cierlicka 2 tel./faks , pon. pt URSYNÓW CONTINENTAL ul. Na Uboczu 3 (Natoliński Ośrodek Kultury) tel./faks , pon. pt WAWER MULTI INFO ul. Widoczna 77 tel./faks , pon. pt ŻOLIBORZ TURPOOL ul. Popiełuszki 19/21 lok. 14 (koło Hali Marymonckiej) tel./faks , tel. kom , pon. i pt , sobota nieczynne JABŁONNA MASEP ul. Modlińska 18 tel. /faks: , pon. pt GRODZISK MAZ. INFORM tel./faks , pon. pt em przez internet wyborcza.pl Biuro Ogłoszeń Gazety Wyborczej, ul. Czerska 8/10 pon. pt. w godz , sobota MARKI ESTIMA ul.telimeny 17 (dojazd od ul. Szpitalnej) tel , tel/faks kom , pon.-pt MICHAŁOWICE U JUNIORA ul. Sportowa 10a, tel./faks , pon. pt , sob MIŃSK MAZ. BACHUS ul. Miodowa 3 tel , tel./faks , pon. pt. 9 17, sob NADARZYN J. MATYSIAK ul. Mszczonowska 21 tel/faks , pon. pt. 9 17, sob NOWY DWÓR MAZ. CONTINENTAL ul. Przejazd 5 tel./faks , tel , pon. pt OTWOCK INVESCO ul. Kołłątaja 1 paw. 6, tel , faks , pon. pt PIASECZNO INSTYTUT PROMOCJI ul. Energetyczna 12 tel , pon. pt PRUSZKÓW TOM-OFFICE ul. Kraszewskiego 27 lok 16, tel pon. pt REMBERTÓW ADKAR ul. gen. Chruściela Montera 11 tel./faks , pon.-pt , sob.-nd SIEDLCE MARGUS ul. 3 Maja 37 tel./faks , pon. pt SULEJÓWEK LAPEK ul. 3 Maja 1, tel./faks pon. pt , sob WOŁOMIN NIRWANA al. Niepodległości 21 tel./faks , pon. pt. 9 17, sob WYSZKÓW NOWY WYSZKOWIAK ul. Pułtuska 20b tel./faks , pon. pt 8 16, sob ZĄBKI MULTIAGENCJA ul. Wojska Polskiego 1, tel./faks , pon. pt. 9 16, sobota 9 13 ZIELONKA W Biurze Ogłoszeń Gazety Wyborczej i biurach współpracujących. Lista poniżej. VIDEO MAAG ul. Kolejowa 28, tel , tel. kom , pon. pt. 9 20, sobota Informujemy wszystkich Państwa (osoby fizyczne), iż dane osobowe udostępniane nam w związku ze składaniem telefonicznych zamówień na publikację ogłoszeń i reklam są przetwarzane przez Agorę SA (wydawcę Gazety Wyborczej ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr. KRS 59944, z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży lub sprawozdawczości finansowej. Dane te z naszej strony są objęte szczególną ochroną i nie są udostępniane osobom trzecim. Osoby, które udostępniły nam swoje dane osobowe, mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Wszystkich Państwa składających zamówienia na publikację ogłoszeń i reklam informujemy, że rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu potwierdzenia złożonego zamówienia i przechowywane dla celów dowodowych związanych wyłącznie z realizacją danego zamówienia. BP wydawca nie odpowiada za zamieszczoną w ogłoszeniu deklarację z ZAKŁADY POGRZEBOWE Zakład Pogrzebowy OLIMP h, (22) ; (22) ; (22) ; (22) Lokalizacja: Ogrodowa 51; Wincentego 80A; Przy Agorze 9 (teren kościoła); Modlińska 205 A Służew ul. Fosa 17 tel Pyry przy kościele tel ul. Wolska 180/182 tel ul. Powązkowska 14 tel tel. 24h ul. Dereniowa 12 tel ŚRÓDMIEŚCIE Exitus MOKOTÓW tel kontakt całodobowy ATMAN (22) ; ul. Rakowiecka 61 teren kościoła OCHOTA Exitus tel. całodobowy Galaxy Barska 2-całodobowo, WOLA Młynarska 52, tel. całodobowy AMENO -Płocka 35, tel , 24 h DOM POGRZEBOWY BABICE ul. Okulickiego 5C, Stare Babice tel. całodobowy Exitus, Al. Solidarności 147, dyżur całodobowy tel , vis a vis Urzędu Warszawa Wola ul. Płocka 34 róg Żytniej tel kontakt całodobowy Orla Mickiewicza Powązkowska 43 A Staszica 7/ Redutowa Rakowiecka T A N A T O S całodobowy tel , Wolska 180/182 ŻOLIBORZ AMENO - Al. Zjednoczenia 44, te. cał USŁUGI POGRZEBOWE całodobowo ul. Ks. J. Popiełuszki 6 tel PRAGA-POŁUDNIE Memorial Grenadierów 36, tel całodobowy , Kobielska 10, tel. całodobowy NYC Zakład Pogrzebowy W-wa, Saska Kępa Ul. Nobla 16 Telefon całodobowy TOTUS, ul. Grochowska 242/1 tel , , całodobowo BEMOWO Czynne Całą Dobę Górczewska 176 tel Grochowska 285 tel Trakt Lubelski 157 tel BIELANY ELMA W-wa, ul. Wóycickiego 27a tel. całodobowy 22/ ; URSYNÓW ATMAN (22) ; ul. Stryjeńskich 21 teren kościoła URSUS Zakład Usług Pogrzebowych Górski tel , tel. kom OKOLICE WARSZAWY Exitus Otwock, Kościelna 1 a, tel Mińsk Mazowiecki., 1-go PLM Warszawa, tel. (025) U s ł u g iwp o g r z e b o w e Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. (ZAŁATWIAMY FORMALNOŚCI W DOMU U KLIENTA) Zakłady pogrzebowe - W-wa Wóycickiego Wóycickiego Grochowska Floriańska św. Wincentego Powązkowska aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Międzynarodowy Transport Zmarłych CAŁODOBOWO nr tel , aa NEKROLOGI , Nekrologi można zamawiać z dnia na dzień na wszystkie zasięgi lokalne (szczegółowe terminy dostępne na stronie od poniedziałku do piątku % w Biurze Ogłoszeń Gazety Wyborczej przy ulicy Czerskiej 8/10, w godz % w biurach współpracujących z Gazetą (spis na stołecznych stronach Gazety Wyborczej) % w wybranych zakładach pogrzebowych % pod nr faksu lub w godz % informacja pod nr tel , w godz w soboty % w Biurze Ogłoszeń Gazety Wyborczej przy ul. Czerskiej 8/10, w godz % w biurach współpracujących z Gazetą (spis na stołecznych stronach Gazety Wyborczej) % pod nr faksu , w godz % informacja pod nr tel w godz Przy każdym zamówieniu wymagana jest pisemna akceptacja klienta. Istnieje możliwość zamówienia publikacji internetowych wspomnień o Zmarłych. Wspomnienia będą publikowanie na stronie wspomnienia.wyborcza.pl. Szczegóły na stronie wspomnienia.wyborcza.pl lub pod nr tel , POŻEGNANIA I WSPOMNIENIA Na teksty o Państwa bliskich czekamy pod adresem: lub ul. Czerska 8/10, Warszawa z dopiskiem Pożegnania. Do rubryki przyjmujemy teksty o objętości nieprzekraczającej 3600 znaków. Prosimy, by nie były to wiersze ani encyklopedyczne biografie. Nie gwarantujemy terminu publikacji. Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Materiałów, których autorzy nie zostawią do siebie kontaktu nie drukujemy. Pytania prosimy kierować na lub we wtorki w godz pod nr tel Poniedziałek 29 września 2014 Naszemu Koledze Gazeta Wyborcza NEKROLOGI KRAJOWE Stanisławowi Wajdzie składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata Kazimierza prawnicy i partnerzy z CMS Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Magdaleny Idzikiewicz-Ozolin Synowi i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają koleżanki i koledzy ze studiów na Wydziale Prawa UMK w Toruniu Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 21 września 2014 roku odeszła droga mi osoba, najlepsza Przyjaciółka i Powierniczka Justyna Hoffmann-Wiśniewska (Joasia) W ciągu 13 lat przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil Jacek Rydzewski NEKROLOGI STOŁECZNE 24 września 2014 roku, po długotrwałej chorobie i niewyobrażalnych cierpieniach, odeszła do Domu Ojca Krystyna Kabzińska z domu Orzechowska Kochana Mama, Siostra, Babcia i Prababcia. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, Łączniczka zgrupowania Krybar, ps. Krzna, jeniec wojenny obozu Oberlangen. wyborcza.pl Doc. dr hab. Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, były Dyrektor Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie. Ceniony Nauczyciel i Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 1 października 2014 roku o godzinie w kościele pw. św. Wincentego ŕ Paulo na Bródnie (drewniany). Zostały wspomnienia i puste miejsce przy stole córki i brat z rodzinami WAL 1

15 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA nekrologi nekrologi.wyborcza.pl 15 Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach Naszej drogiej Koleżance Magdalenie Sowińskiej 24 września 2014 roku odszedł w wieku 58 lat nasz najukochańszy, niezastąpiony Mąż i Tata Podziękowanie Chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom Państwa Domu Pogrzebowego Służew (Powązki, Wola i Służew) za duży takt i kulturę w związku z odejściem mojego Taty wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Mamy Piotr Kędra lekarz neurolog Jana Kobylińskiego składają Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy Pozostawił po sobie zrozpaczoną rodzinę, liczne grono wiernych przyjaciół i pacjentów. Nigdy nie pogodzimy się, że tak kochający, opiekuńczy i serdeczny Człowiek opuścił nas tak wcześnie. Jego nieustająca wola walki o życie zawsze będzie dla nas inspiracją. oraz kompleksowe załatwienie wszelkich formalności związanych zarówno z mszą świętą, jak i samym pogrzebem w dniu 18 września 2014 roku. Ponieważ w pogrzebie brali także udział jako asysta wojskowa żołnierze z Garnizonu Warszawskiego, Państwa Pracownicy z dużym wyczuciem dostosowali się do ich obecności. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 2 października 2014 roku o godzinie w kościele pw. św. Karola Boromeusza (Stare Powązki), po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego Z wyrazami szacunku Paweł Kobyliński Naszemu Koledze Stanisławowi Pietrasikowi Krystyna i Natalka Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie odszedł od nas w wieku 58 lat w dniu 25 września 2014 roku wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki składają Głęboko zasmuceni żegnamy Piotra Kędrę Jerzy Szczepankiewicz utalentowany i płodny architekt, artysta grafik, Człowiek ciekawej mentalności i nadzwyczajnej pracowitości koleżanki i koledzy z pracy doktora neurologa, wspaniałego lekarza, szlachetnego Człowieka. Wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie składają Pogrzeb odbędzie się w środę 1 października 2014 roku o godzinie w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Pogrążeni w żalu Drogiej Koleżance Lidii Kubeckiej serdeczne, z głębi serca płynące wyrazy współczucia po stracie Męża Michała koleżanki i koledzy z PAN Zakładu Działalności Pomocniczej i Pracowni Badań Profilaktycznych żona i syn Organizatorem uroczystości pogrzebowej jest Dom Pogrzebowy Służew składają Marysia, Zdzisia, Basia, Krysia, Basia Z wielkim żalem żegnam mojego Przyjaciela Grażynie Janulis-Dobrowolskiej i Kasi Dobrowolskiej Rodzinie Żółcików wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca Zygmunta Góralczyka Nasza przyjaźń trwała prawie całe życie. Dziękuję Ci za nią. Był Człowiekiem o niezwykłym uroku, pełen ciepła i życzliwości Kochał ludzi, młodzież i swoją pracę. wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża i Taty Myślami i sercem jesteśmy z Wami składają Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach Agnieszka i Ewa z Michałem Właściciele oraz pracownicy firmy REST Katarzyna z rodziną Pani 25 września 2014 roku odeszła w wieku 94 lat nasza ukochana Mama i Babcia Janinie Mydłowskiej Ze smutkiem zawiadamiamy, że 24 września 2014 roku w wieku 98 lat zmarła Stanisława Chomko Dyrektor Biura Gospodarczego wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Anna Sulikowska-Bogusławska dr ekonomii Całe swoje zawodowe życie związana z SGH (d. SGPiS). Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 1 października 2014 roku o godzinie w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach rodzina Człowiek o niezwykłym uroku, sile charakteru i sercu, które kochało ludzi i dzieci. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę 1 października 2014 roku o godzinie w kościele pw. św. Katarzyny na Służewie, ul. Fosa 17, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego. Żegnamy Cię córki, zięciowie i wnuki Organizatorem uroczystości pogrzebowej jest Dom Pogrzebowy Służew Matki składają Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa i pracownicy Kancelarii 1 WAL

16 16 nekrologi.wyborcza.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA nekrologi Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę Jerzego Szczepankiewicza Pozostaniesz w naszej pamięci. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Departamentu Zarządzania Nieruchomościami ZUS Ze smutkiem zawiadamiam, że 21 września 2014 roku odszedł mój Tata Władysław Przystański Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej córka Agnieszka i siostra Halinka Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami Małgorzacie Spuli wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Taty składają Zarząd Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. wraz z pracownikami Z wielkim żalem żegnamy Panią prof. dr hab. n. med. Danutę Łozińską nestora polskiej neonatologii wieloletniego Ordynatora Oddziałów Neonatologii, wykładowcę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i żołnierza Armii Krajowej wspaniałego człowieka, lekarza, pediatrę. Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia Zarząd i Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Z wielkim żalem żegnamy Panią prof. dr hab. n. med. Teresę Wyszyńską wieloletniego Kierownika Kliniki Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego w Centrum Zdrowia Dziecka, członka Komitetu Badań Naukowych PAN, członka założyciela i pierwszą Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, wybitnego lekarza, pediatrę, ale przede wszystkim wspaniałego Człowieka. Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia Zarząd i Członkowie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 27 września 2014 roku zmarła w wieku 98 lat Maria Komar Mamisia nasza kochana, mądra, dobra i dzielna Mama, Babcia, Prababcia i Praprababcia O czym zawiadamiają pogrążeni w smnutku Michał, Ewa, Magda, Maya, Jan, Marta, Tosia, Joanna, Paweł, Kasia, Robert, Szymek Z głębokim żalem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Elżbiety Gorskiej-Michalskiej członka Rady Nadzorczej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żegnamy szlachetnego Człowieka, wieloletnią aktywną działaczkę wspierającą wszystkich w działaniach na rzecz naszej Spółdzielni. Cześć Jej pamięci! Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 września 2014 roku odszedł nasz Przyjaciel Jerzy Zadara Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Najbliższym Jurkowi Maryli, Magdzie, Michałowi, Barbarze i Józkowi składamy wyrazy głębokiego współczucia Marek Mąkosa, Marek Rosłoniec i Paweł Szulc Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Kędry lekarza medycyny specjalisty neurologa życzliwego Człowieka, troskliwego Lekarza, uczciwego i dobrego Kolegi Rodzinie składamy wyrazy współczucia Matylda Strzelecka-Górzyńska z zespołem Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby się nam tak piękne Mikołaj Gogol Pożegnanie Poszedłeś samotną drogą w nieznane, za Tobą nasz żal i łzy, pozostały wspomnienia i dobro Drogiemu Piotrowi Kędrze koleżanki, koledzy i pracownicy z Klinicznego Oddziału Neurologii Szpitala Bielańskiego Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 września 2014 roku odszedł od nas Jerzy Janowski Ekonomista Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Wielki patriota Polski. Przewodnik - Wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego. Świadek Historii. Ambasador Woli Powstania Warszawskiego. Twórca wystawy Wola Oskarża Inicjator ustanowienia 5 sierpnia - Ogólnowarszawskim DNIEM PAMIĘCI Mieszkańców Woli... Siostra Jasia z mężem i córką. Siostra Ira, córki i wnuki z USA Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 września 2014 roku o godzinie w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ppor. Janiny Kuleszy-Kurowskiej ps. Janka żołnierza Armii Krajowej uczestniczki Powstania Warszawskiego Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Zarząd Powiatu Pruszkowskiego Ze smutkiem żegnamy serdeczną Przyjaciółkę naszej rodziny Annę Ażgin Ewa i Michał Bielscy Anna Ażgin zmarła w Warszawie w dniu 24 września 2014 roku. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 września 2014 roku zmarł w wieku 58 lat Piotr Kędra nasz ukochany Syn, Mąż, Tata i Brat Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 2 października 2014 roku o godzinie w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. O czym zawiadamiają pogrążone w bólu mama, żona, córka, siostry i rodzina WAL 1

17 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA ogłoszenia drobne ZDROWIE LECZNICE Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ABA ODTRUCIA, ESPERAL, 24 H, (22) W-WA i WOJ., , L-4. AaaaEsperal Odtrucia , AaaaEsperal Odtrucia ; ABY ESPERAL W DOMU ; 24H AODTRUCIA,ESPERAL,TANIO ESPERAL, CHIRURG. 24/HA GRUPA MOTYWACYJNA - ODCHUDZANIE, OTYŁOŚĆ. tel LEKARZE SPECJALIŚCI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GINEKOLOG farmakologicznie skutecznie tanio AAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC lub AAA Interna L-4; ;22/ Aa Ginekolog A-Z Aa Ginekolog A-Z Aa Ginekolog A-Z AA.GINEKOLOG Przywróć cykl A.MASAŻ leczn. i prostaty , /88 GINEKOLOG dr I. Szaferska wywoływanie miesiączek, nadżerki, laser, antykoncepcja, USG, , , Ginekolog, położnik, pełen zakres Plac Konstytucji Tel OKULIŚCI - Grzybowska 37A; 22/ SEKSUOLOG Krzysztof Bojar USG pełen zakres, BIOPSJE, INNE AKTYWNOŚĆ NEW DOWÓZ AUTO-MOTO SPRZEDAM BMW,3.0D, 2000r,1wł.full opcja BPRenault Megane II 03 1,9DCI BP Yaris, 1.33 premium, 2012/13, 7700 km, sreb metalik, bezwypadkowy. Tel Kupię Fabia, Yaris, Panda, tel Mercedes Coupe 250 klasa E, rok 2012, Tel.: KUPIĘ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Skup wszystkie za gotówkę Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa Autoskup całe uszkodzone zwalniamy z OC tel aaaaaaaaaaaaaaaaaakażdy aaaaafabię kupię zadbaną, Aaaaa Skup starych samochodów i motocykli stan obojętny AAAA AUTO SKUP GOTÓWKA - NAJLEPSZE CENY ZAŚWIADCZENIE aaaakupię Astrę lub Corsę, AaaAUTO SKUP WARSZAWA aaakupię Pandę lub Punto, aoctavię kupię od I lub II wł Każde od 1-ego właściciela, KUPIĘ auto krajowe lub zagraniczne, rozbi te, uszkodzone, niekompletne, wydajemy zaświadczenia o kasacji auta, Kupię każdy samochód Opla, fiata, VW, daewoo, skodę, renault, inne, również do remontu, Ang dzieci matura dojazd ANGIELSKI dla zdeterminowanych ANGIELSKI, NIEMIECKI Angielski początkujący, pods., Ursynów, gimnazjum, doświadczenie, tanio, Ang MATURA DOJEŻDŻAM ** Ang. - mówienie (akcent RP) Ang.- N. Matura, FCE, CAE, Fizyka Matematyka Matury Francuski każdy zakres Historia AA WOS TANIO dojazd Hiszpański nativa J.NIEMIECKI-rodowity Niemiec Korepetycje z geografii tel Licencjaty magisterki , ŁACINA - korepetycje tel Matematyka dojeżdżam, MATEMATYKA KAŻDY zakres Matematyka, matury, tanio, MATEMATYKA NAUCZYCIEL NIEMIECKI każdy poziom, Niemiecki mgr UJ germanistka Polski lekcje i KURSY , POLSKI, NIEMIECKI, TEL KURSY, SZKOLENIA Komputerowe , Soft. Komp. S.K. Także dla Seniorów RYNEK NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM MIESZKANIE BP bezpośrednio BIELANY 2 pok. MAGIERA, 280 tys., PRAGA POŁUDNIE Saska Kępa - specjalizacja! 22/ / mĂ, Ostrobramska, 220 tys., mĂ, Ostrobramska, 220 tys., m, 2 pok, 2010 r , ŚRÓDMIEŚCIE 2p 38m zł pokoje 87m Powiśle p 158 m Zakroczymska TARGÓWEK 41 m 2 p Ogińskiego WAWER Sprzedam M-3 w Wawrze 2/4p BP 90mĂ gotowe do zamieszkania 6000zł/mĂ + garaż, Wawer WŁOCHY 2p 52 m garaż Stare Włochy WOLA 2pok SOLIDARNOŚCI 283tys p 57 m Krochmalna pok 120 m Łucka mĂcegła,Sokołowska,212tys m, 2 pok, , pilne!!! OKOLICE WARSZAWY BP 35 mă 1 pok. Grodzisk Maz BP 53m 2 Ząbki 2pok. tel W POLSCE Gdańsk,104m2,96000zł!!!,t KIERUNEK LEGIONOWO Mostówka 200/2400 nowy W POLSCE Luksusowa Rezydencja 7 km od Krakowa wykończona 3,740 za m Ryki dworek 694 m, 18 ha Dom Katowice-Koszutka sprzedam tel SPRZEDAM GRUNT KIERUNEK OŻARÓW MAZOWIECKI Wojcieszyn 600 Media Borzęcin Mały 1200 Media KIERUNEK ŁOMIANKI 4 działki budowlane od 900 do 1130 mkw w jednym miejscu, Płońsk, KIERUNEK LEGIONOWO BPDziałka nad Narwią 1200mĂ+domek 70mĂ Poddębie gm. Wieliszew Tel: W POLSCE Działki nad morzem pod domki wczasowe, budowlane, pełne uzbrojenie,tel ha blisko Morza 300tys WYNAJMĘ MIESZKANIE BEMOWO BPJelonki3pok.pilnie ; BIAŁOŁĘKA BP2 pok.55 m2,ul.mazurska BIELANY BP 1pok., ul. Esej, 33m 2, nowe, BP Wrzeciono 25mĂ po rem MOKOTÓW 1 pok. 32 mă metro, meb. AGD już pok.46mă SONATY Meble Ag BP 2pok. 54m 2 ul. Stępińska tel PRAGA POŁUDNIE 1 pok. 40m 2 umeblowane, pok. 44m 2 od zaraz Kinowa, / PRAGA PÓŁNOC 2 pok. 46mĂ Kołowa meble Ag BP2 POK. MEBLE, OD ZARAZ REMBERTÓW BP2pok. z kuchnią 50mĂ w willi, ŚRÓDMIEŚCIE BP Kawalerka na Nowolipkach Plac Zbawiciela, 2 pok. mieszkanie, 60mĂ, wyposażone jedynie w pralkę i lodówkę. 2500zł/m-c + media. Tel Polna, M2, czyste, meble, AGD, BP 2pok. 56mĂ 4 piętro winda ul. Floriańska, meble, metro, bezpiecznie, Tel: pok.,37mă, ul.fabrycznatel: pok. lux przy placu Bankowym pok 39m media BP 34mĂ, parking, 1250zł, tel BP Dwupokojowe k/uniwerka Kawalerka na Tamce URSUS Atrakcjyne dwupokojowe. 1650zł + media URSYNÓW 1 pok. 34mĂ KEN meble Ag tel pok. 74mĂ KEN bez mebli AG warszawa.gazeta.pl 17 STUDIO, 45 mă, al. KEN, metro Natolin, umeblowane i wyposażone, miejsce parkingowe, forma hotelu dla firmy lub mieszkanie dla studenta tel WAWER BP Kawalerka i dwupokojowe WŁOCHY Chrościckiego 36 mă 1200 zł ŻOLIBORZ BP 2 pok. ul. Krasińskiego, OKOLICE WARSZAWY BP 2pok. 40m 2 Piaseczno tel WYNAJMĘ POKÓJ Bemowo Wolfkego pokój 2 os BP Duży pokój dla 2 studentek BP Kwatery 370 zł/m-c od osoby BPPokoje1 i 2 osobowe, Tel.: Centrum - ul. Żurawia Pokoje pracow.od 400zł/mc/os Pokój niepalącym Włochy zł. tel , Prac. Studentce. Nicejska Wynajmę pokój, Stegny, duże mieszkanie, mieszka 1 osoba tel WYNAJMĘ DOM BP 1250 m 2 wolnostojący - szkoła, przedszkole, biuro, Radarowa 6 tel POSZUKUJĘ Aaaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI! Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, AAAAAAAAAA KUPIĘ KAŻDE Aaaaaaaa-każde-mamy klientów! Aaaaaa Wynajmę każde pilnie Z MASAŻ leczn. i prostaty tel URODA AG.Masaże tylko dla Panów* AAAaaa Masaż niespodzianka Aaaaaa Masaż PRIV. Ochota, AAAAAASuper relax Grochów Aaaaa super masaż Ursynów AAAA Masaż erotyczny Gocław AaaaMASAŻ erotyczny Ochota aaa MASAŻE PEŁEN ZAKRES, ALA! BOSKO I NA GORĄCO a.masaże i nie tylko* Mokotów A NOWA RUDA 42l na Bródnie Dla Panów - Matti 30-Masaż DYSKRETNY MASAŻ Centrum Filigranowa masażystka Cent HOT MASAŻ - WOLA KARINA PRIV., MARIO - Masaż dla Pań Masaż Ania, 6 Centrum Masaż całego ciała, Mokotów, MASAŻ dla VIP Piaseczno MASAŻE PEŁEN ZAKRES Masaże relaksacyjne, prof MASAŻE różne 100 zł tel MASAŻ - MŁODE Masaż tylko dla Pań, tel MASAŻYSTEK Centrum Masażystka Ursynów lux **** Masażystka zwinne paluszki MASAŻ z niespodzianką Odprężający masaż Twoja prywatna masażystka SERWISY, USŁUGI Aaauto-elektryk * * Dojazd * Alarm uruchamianie aut 24h CZĘŚCI, AKCESORIA Opony używane,szablex- hurt (22) EDUKACJA KOREPETYCJE AAngielski tanio tel Absolwentka AF-Matma,35zł/h, m, 3 pok, 6100/m2, MOKOTÓW 2p 54 m Bukowińska m, 2 pok, pilne!!! Wyględy 480 mă media działka 1720 mă 46mĂ 2pok. BACHA ŁADNE Wykończony Tanio Pilnie mĂ, Woronicza Park 425tys Stare Włochy segment mĂ, balkon, Stegny, 262 tys OCHOTA 2 pok 50m Filtrowa m 2 pok Baleya m, 2 pok, Spiska, cegła! 22/ mĂ, cegła, Okęcie, 339tys., SPRZEDAM DOM WARSZAWA Saska Kępa-specjalizacja! 22/ KIERUNEK PIASECZNO BP Segment 195/420 mă Józefosław, jako część rozliczenia przyjmę mieszkanie do 40 mă w Warszawie KIERUNEK PRUSZKÓW Nieduży dom Międzyborów OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 687z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 5 września 2014 r. postanowienia nr 562/I//2014, znak: WIŚ-I AK1, - uchylającego postanowienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 78/BIA/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r., znak: AM.WAAB /14.JKO (47), prostujące z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w decyzji nr 281/BIA/2013 z dnia 17 września 2013 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowy linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem drogowym ulic Światowida i Projektowanej, cz. I km od 0+000,00 do km 2+451,00, w Dzielnicy Białołęka, w ten sposób, że w rozdzielniku decyzji dopisuje się: Sierańska Jadwiga i - odmawiającego sprostowania decyzji nr 281/BIA/2013 z dnia 17 września 2013 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, znak: AM.WAAB /14.JKO, oraz informuję o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tej decyzji w Wydziale Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Warszawie przy placu Bankowym 3/5, II piętro, wejście F od Al. Solidarności, pokój nr 500, w godzinach: poniedziałki 12-16; środy 8-12, piątki 8-12; tel Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Pouczenie Na decyzję stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, Warszawa, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. WIŚ-I AK1 BP Kawalerka, Metro Słodowiec, BP 22 m 2 Kabaty metro A Chcesz wynająć od Dziś? OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1L/ /8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu r. o godz w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA licytacja lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego. Składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,90 m kw. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 10 m kw. Stan techniczny budynku określa się jako średni, położonego: Wieliszew, ul. Modlińska 120/1, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/ /8. Suma oszacowania wynosi ,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 7 o. w Warszawie Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi. INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW REKLAMA NA WSCHODZIE Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Białoruś, Ukraina Pokaż ofertę swojej firmy w gazetach na rynku wschodnim: 29 października dziennik Moskowskij Komsomolec ROSJA 30 października dziennik Ekspres UKRAINA 31 października dziennik Neatkariga ŁOTWA 31 października dziennik Kaliningradzka Prawda ROSJA 25 października dziennik Postimees ESTONIA 25 października dziennik Lietuvos Rytas LITWA 31 października dziennik Komsomolskaja Prawda BIAŁORUŚ 29 października dziennik Grodzieńska Prawda BIAŁORUŚ 31 października dziennik Nowyje Izwiestja ROSJA Zlecenia i materiały do 17 października 2014 ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM! Jolanta Muradowa tel.: , , faks m 1 WAL 80zł/h MASAŻ Grochów ****** m

18 18 warszawa.gazeta.pl STOŁECZNA ogłoszenia drobne BP Kupię każde m, zadłużone BPKupię każdy grunt pod wielor KUPIĘ OD 28-38MĂ tel KUPIĘ 2-3 POK Kupię w okolicy Starych Bielan POK. WYNAJMĘ POSZUKUJĘ OD 45-65MĂ tel ZAKUPIĘ, WYNAJMĘ pilnie RYNEK KOMERCYJNY Andersena 14mĂ od zaraz. Parter, osobne wejście, witryna, zcw, CO, WC Hale magazynowe od 20m 2 do 3000m 2, pomieszczenia biurowe, plac utwardzony 3000m 2, pełne media, Radom, ul. Domagalskiego, cena 4 zł/m 2. Tel Komfortowe pomieszczenia biurowe w ścisłym centrum Chorzowa tel KUPIĘ LOKAL-SKLEP30-70mĂ Nier. 1000mĂ Włókiennicza 90, Nieruchomość handlowa 3500 mkw, idealne położenie, Płońsk, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MURANÓW Warszawa, ul. Dzielna 10 tel. 22/ OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO o powierzchni 92,00mĂ + piwnica 26,50mĂ usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Karmelickiej 19. Oferty z propozycją stawki czynszu podstawowego netto (w zamkniętych kopertach) należy składać w sekretariacie Spółdzielni, w terminie do 15 października 2014 r. Wzór umowy najmu i kwestionariusz ofertowy dostępne na stronie bądź do odbioru w siedzibie Spółdzielni. Sprzedam kiosk z prasą, dogodna lokalizacja, Warszawa-Okęcie Tel.: SPRZEDAM SAMODZIELNY MAGAZYN Sąsiedztwo trasy S8, giełdy w Broniszach. Hala 820 m 2, biuro 150 m 2 Tel.: Warszawa Centrum Handlowe LAND do wynajęcia lokale handlowe i biurowe tel AAAAAA SPRAWDŹ NASZE CENY! TERAZ OFERTA SPECJALNA Promocja 35% OKNA PCV REHAU ALUMINIUM P.POŻ!!! PLASTORAMA UL. LUCERNY 17 (022) MATERIAŁY I USŁUGI SPRZEDAM wytnij i skorzystaj z promocji Parkiet producent transport, USŁUGI Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie Dojazd gratis, tanio Gwarancja Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TV SAMSUNG LG SONY PHILIPS inne, tanio aaaa.aby dziś pralkę-lodówkę aaaaa PRZEPROWADZKI, utylizacja mebli i sprzętu AGD 24 H, tel AAAAREMONTY glazura gładż aaa pranie-dywany.pl tapicerki Alpiniści * WYCINKA DRZEW * A-Z REMONTY ; A - Z Remonty dokładnie A-z remonty kompleksowe BRUKARSKIE BRUKARSKIE 22/ ; C cyklinowanie, ukł. parkietu, Cyklina bezpy.układ.malowanie CYKLINA i ułożę , Cyklina, lakier,polerka,naprawy CYKLINA układanie tanio 22/ DACHY KRYCIE REMONTY Dachy remonty kominy, D E Z Y N S E K C J A "VESPA" DOCIEPLENIA BUDYNKÓW DOMOFONY KAMERY, alarmy EA ELEKTROINSTALACJA ELEKTRYK 24h- naprawiam awarie i wymieniam instalacje, tel GBBA GLAZURA HYDRAULIKA GŁADŹ REMONTY ZAKOŚCIELNY Glazura hydraulika malowanie Glazura, hydraulika, remonty Glazura malowanie panele haa Hydraulik Domowy tanio H HYDRAULICY * UDROŻNIENIA POGOTOWIE , Hydraulika mazowieckie Hydraulik - Naprawy, Izolacje drenaże tarasy, Lodówek expres ; Lodówek niedrogo ; Lodówka, ekspress , Lodówki urządzenia chłodnicze pralki , dojazd gratis tanio Lpralki zmywarki tanio , Malarskie,tanio. T: ; Malować, tapetować, gładź MALOWANIE A-Z REMONTY JESIEŃ 25% TANIEJ Malowanie, tapeta ; Malowanie, tapetowanie, glazura, remonty M. Czajkowski, , Ogrodzenia różne, kostka, OKNA A-Z serwis NAPRAWA PRALKI KAŻDĄ ROZBIÓRKI-KUCIE BETONU, Szafy, kuchnie inne. Od 1994r Tynk gipsowy, solidnie, tel TYNKI MASZYNOWE, tel Wyciszam dzrwi. Zamki Gerda ZAMEK 24h otwarcie naprawa ZAMEK-OTWORZĘ MONTAŻ ZŁOTA RĄCZKA, tel: BIZNES SPRZEDAM Aptekę w Łodzi sprzedam! Tel MASZYNY DO PRODUKCJI CERAMIKI SPRZEDAM Sprzedam dużą stację paliw, trasa Puławy-Radom, tel SPRZEDAM Sp. z o.o. 2400zł, Szukam Inwestora, Spółka e commerce. tel Tokarki, Frezarki - maszpol.pl KUPIĘ AAAAAAAAA,książki,dojazd Kupię płyty winylowe i cd Kupię spółkę z koncesją paliwową, tel Kupię stację paliw do 10 mln. Tel PCV,PS,PP,Plexi inne, odpady SKUP PŁYT CD, SKUP SKRZYPIEC SPÓŁKĘ KAŻDĄ KUPIĘ, WSPÓŁPRACA, PARTNERZY Kupię ziemię torf humus SPRZEDAM KAWIARNIE, działającą od 15 lat na Ursynowie z całym wyposażeniem Tel USŁUGI AABRAXAS Tłumaczenia ALE SZYBKA GOTÓWKA-nawet zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska S.A (taryfa wg opłat operatora) AWARIA KOMPUTERA. Tanio Długi, Windykacja , FIRMIE Tel Kontener na gruz, śmieci, Nowość! Pożyczki do 150 tys.! Dla każdego z dochodem. Emeryci, renciści, osoby pracujące, rolnicy - bez zaśw. z KRUS, działalność gosp. - bez zaśw. z US i ZUS POŻYCZKA POD HIPOTEKĘ, ZASTAW NIERUCHOMOŚCI Tel POŻYCZKI pod zastaw nieruchomości świadczymy skutecznie od 1989r , , Pożyczki pod zastaw wszystkiego kredyty,chwilówki bez BIK tel: Pranie dywanów wykładzin STYLISTKA Tel.: Usługi stolarskie-schody, tel W sprawach trudnych pomogę, Poniedziałek 29 września 2014 TURYSTYKA Bałtyk turnusy rehabilitacyjne. 33/ WISŁA. LIMBA. Wczasy. Obozy. Zimowiska. Pok. z łaź i TV. Domowa kuchnia. Blisko centrum Wizy do USA, UROCZYSTOŚCI Fotonagrobkowe Elektoralna12 Studio Kopiowania,film,video,DVD, WESELA, CHRZCINY, URODZINY, INNE TANIO! restauracjaneptun.pl Zdjęcia do dowodu, prawa jazdy 4szt.=14zł Foto Kodak Al.Niepodległości 158 RZECZY UŻYWANE aaaa Skup książek aaaa ANTYKWARIAT KSIĄŻKI inne KOMUNIKATY S.M."MIĘDZYNARODOWAWARSZAWA, UL.MIĘDZYNARODOWA 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:1.wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną remontu dachugarażu podziemnego Wandy 16.Informacje o szczegółach przetargu zawartesą na stronie internetowej Spółdzielniwww.miedzynarodowa.waw.pl Syndyk Masy Upadłości ROMINES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda: - maszynę do układania poliuretanu SMG Germany z 2010r. rozkładarka masy p. 1,80m. Cena wywoławcza zł brutto. Dokładne informacje można uzyskać w kancelarii syndyka pod adresem Warszawa ul. Witkiewicza 14 tel Termin składania ofert do r. do godziny Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozpatrywania ofert bez podania przyczyny. Gazeta Wyborcza wyborcza.pl Spółdzielnia Mieszkaniowa STAWKI Warszawa, ul. Dzika 4 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu wykonawczego modernizacji instalacji linii WLZ i zasilania mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Inflanckiej 15 i Inflanckiej 19 w Warszawie. Szczegóły na stronie Postanowieniem z dnia 22 września 2014 r Sąd Rejonowy dla tn.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie sygn. akt X GU 428/14 ogłosił upadłość Bridgehouse Developments (Gdańsk) Sp, z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Emilii, Plater 28. Postępowanie obejmuje likwidację majątku upadłego. Sąd uznał postępowanie Bridgehouse Developmenłs (Gdańsk) Sp. z o.o. za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 29 maja 2000 r. Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagtobelnego oraz syndyka masy upadłości w osobie Joanny Opalińskiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności (na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach), zgodnie z art ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze należy dokonać z podaniem sygnatury akt, na ręce sędziego-komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla ni. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100a, Warszawa. Wybór wykonawcy na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i remont balkonów. Przedmiar robót do odbioru w firmie Inter-Ej, ul. Modzelewskigo 27. Tel Oferty do dnia 10/10/2014. INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW OFERTA SPECJALNA NA OGŁOSZENIA DROBNE z możliwością emisji na O SZCZEGÓŁY PYTAJ W BIURZE OGŁOSZEŃ WAL 1

19 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl warszawa.gazeta.pl 19 STOŁECZNA reklama OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1L/ /1 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje że dnia 29 września 2014 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz nr GK-WO-82/2014 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Północ przy ul. Stalowej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA3M/ /3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/7 o powierzchni 800 m 2 w obrębie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu r. o godz w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 27/4 o powierzchni 347 m kw., zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni zabudowy 85 m kw. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej murowanej, wybudowany prawdopodobnie około 2003 roku. Powierzchnię użytkową budynku, na podstawie powierzchni zabudowy, określa się na 130 m kw. Stan techniczny budynku określa się jako dobry, położonej: Legionowo, ul. T. Kościuszki 37, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/ /1. Suma oszacowania wynosi ,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 7 o. w Warszawie Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi m m OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1L/ /1 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu r. o godz w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działkę nr 126/9 o powierzchni 995 m kw., zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolno stojącej, z garażem w bryle budynku, o powierzchni zabudowy 146,56 m kw. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, niepodpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, wybudowany w 2011 roku, niezgłoszony do użytkowania. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 164,10 m kw., kubatura 927,50 m sześciennych. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia określa się jako dobry, położonej: Chotomów, ul. Ogrodowa 15, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/ /1. Suma oszacowania wynosi ,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię wwysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest ,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 7 o. w Warszawie Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi m Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału przy ul. Olszewskiej 14/20 został wywieszony wykaz niżej wymienionego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób posiadających tytuł prawny do zamieszkiwania, położony miejscowości Kazuń Nowy, przy ul. Saperów 3 m. 8. UCHWAŁA NR LXXXIX/2302/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: Dotychczasowej ulicy Jana Paszyna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nadaje się nazwę: ulica Gliniana (nazwa skrócona: ul. Gliniana). 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz m Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518) informuje, że w siedzibie przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego niemieszkalnego położonego w Warszawie przy: - ulicy Belwederskiej 44, nr ew. 1U-122; o pow. 36,48 m 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu m ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE DYREKTOR WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE z siedzibą przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie informuje, że w siedzibie tutejszego Oddziału zostały wywieszone na okres 21 dni od dnia 29 września 2014 r. do dnia 20 października 2014 r. wykazy niżej wymienionych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego: 1) lokal użytkowy o nr. ewid. 1U-72 usytuowany w budynku przy ul. Polnej 10/14 w Warszawie o powierzchni całkowitej 50,80 m 2 ze stawką wywoławczą czynszu w wysokości 70 zł/m 2 netto (wysokość wadium ,00 zł), 2) lokal użytkowy o nr. ewid. 1U-22 usytuowany w budynku przy ul. Koszykowej 53 w Warszawie o powierzchni całkowitej 5,79 m 2 ze stawką wywoławczą czynszu w wysokości 40 zł/m 2 netto (wysokość wadium 694,80 zł), 3) lokal użytkowy o nr. ewid. 1U-89/2 usytuowany w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 32 w Warszawie o powierzchni całkowitej 56,73 m 2 ze stawką wywoławczą czynszu w wysokości 150 zł/m 2 netto (wysokość wadium ,50 zł), 4) lokal użytkowy o nr. ewid. 1U-93 usytuowany w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 32 w Warszawie o powierzchni całkowitej 50,80 m 2 ze stawką wywoławczą czynszu w wysokości 150 zł/m 2 netto (wysokość wadium ,00 zł), 5) lokal użytkowy o nr. ewid. 1U-79 usytuowany w budynku przy ul. Polnej 10/14 w Warszawie o powierzchni całkowitej 61,65 m 2 ze stawką wywoławczą czynszu w wysokości 60,00 zł/m 2 netto (wysokość wadium ,00 zł), 6) lokal użytkowy o nr. ewid. 1U-76 usytuowany w budynku przy ul. Polnej 10/14 w Warszawie o powierzchni całkowitej 26,86 m 2 ze stawką wywoławczą czynszu w wysokości 40 zł/m 2 netto (wysokość wadium 3 223,20 zł). 1 WAL m mn SPRZEDAŻ SEGMENTÓW o pow. 135m kw. Ożarów Mazowiecki ul. Partyzantów. Tel , p z

20 20 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA SPORT Lech po stra szył mi strzów Legia nie może być zadowolona. Takie mecze przed własną publicznością musi wygrywać zdecydowanie, a nie remisować uważa Dariusz Dziekanowski. ROZ MO WA Z DA RIU SZEM DZIE KA NOW SKIM byłym piłkarzem Legii Przed so bot nim szla gie ro wym me - czem z Le chem Po znań skrzy dło wy Legii Michał Żyro zapowiadał, że mistrzo wie Pol ski chcą wy grać pew nie i wysoko. Przy Łazienkowskiej nikt nie wyobrażał sobie innego rozwiązania. Okazało się jednak, że wicemistrz Polski, któ ry jesz cze nie tak daw no od pa - dał z pucharów z półamatorami z Islan dii, wca le ta ki sła by nie jest. W pierwszej połowie lechici całkowicie stłamsili ataki legionistów, a do tego strzelając dwa gole ośmieszyli warszawską defensywę. Gdy już wyda wa ło się, że Le gia prze gra spot ka - nie, to w 76. mi nu cie im puls dał To - masz Brzyski. 32-letni obrońca dośrodkowywał tak, że wyszło z tego piękne ude rze nie. Le gii uda ło się ura to wać remis w ostatniej minucie gry po tym, jak Ma cie ja Go stom skie go po ko nał Dossa Junior. W czwartek mistrzowie Polski zagrają z Trabzonsporem w Lidze Europy. PRZEMEK WIERZCHOWSKI Tomasz Jodłowiec obok Tomasza Brzyskiego był jednym z najlepszych piłkarzy Legii w meczu z Lechem KON RAD FER SZTER: W so bot nim meczu Legii z Lechem było absolutnie wszyst ko: pięk na bram ka, świet na atmo s fe ra, peł ne try bu ny i wy so ki pił kar ski po ziom. Zga dza się pan ze stwier dze niem, że to by - ła doskonała wizytówka ekstraklasy? DA RIUSZ DZIE KA NOW SKI: Na pew - no nie mo że my się te go spot ka nia wstydzić. Było w nim zaskakujące prowadzenie Lecha i dramatyczny zwrot ak cji po przer wie. Nato miast pod względem sportowym mogło być dużo le piej. Czego zabrakło? Dokładności, a niektórym zawodni kom po pro stu umie jęt no ści. Dla mnie dużym zawodem była postawa defensywy Legii, którą straszył młody atak Le cha. Za rów no Da wid Kow - nac ki, jak i Da riusz For mel la nie po - win ni tak do brze ra dzić so bie w star - ciu z dużo bardziej doświadczonymi piłkarzami Legii. Je śli weź mie my pod uwa gę, że Le - gia za chwilę ma rywalizować z dużo lep szy mi za wod ni ka mi, to te błę dy w obronie martwią jeszcze bardziej. Ale to nie tyl ko kwe stia sła bej po sta wy li nii de fen syw nej. Od kil ku me czów warszawianie słabo prezentują się też w odbiorze piłki. Brakuje mi tam szybszych reakcji i podejmowania bardziej odważnych decyzji. Niewiele jest też gry kon tak to wej, któ ra zwłasz cza w środku pola ma ogromne znaczenie. W pier wszej po ło wie za wo dził też atak. Czy du et On drej Du da Mi - roslav Radović staje się coraz bardziej przewidywalny? Nie są dzę. W so bot nim me czu prob le mem by ło to, że w ak cjach ofen - sywnych w jednej linii legioniści mieli tylu samo zawodników co poznaniacy w ob ro nie. Two rzy ło to prze wa gę Lecha w środkowej strefie. Gdyby Duda al bo Ra do vić wzię li na sie bie wię - kszą odpowiedzialność za rozgrywanie pił ki da lej od po la kar ne go go ści, wtedy mistrzowie Polski mieliby więcej szans na za sko cze nie ob ro ny ry - wala. Wystarczy wspomnieć, że ataki legionistów wyglądały lepiej, kiedy na pozycji napastnika pojawił się Orlando Sa, a Serb ze Sło wa kiem mo gli grać w pomocy. Or lan do Sa w tym se zo nie eks tra - kla sy na bo i sku spę dził za led wie 351 mi nut, ale strze lił aż pięć go li. Czy po tra fi pan zro zu mieć, cze mu Berg wy sta wia go tak rzad ko? Nie wiem, dla cze go tak jest. Por - tu gal czyk do War sza wy zo stał spro - wa dzo ny po to, by być wio dą cą po sta - cią w zes po le. Do tej po ry nie mo że - my ocenić jego prawdziwej wartości, bo po za go lem w Kra ko wie nie zdo był żadnej ważnej bramki. Z Le chem za grał 45 mi nut, go la nie strze lił, ale po me czu kom ple men - to wał go Ma ciej Skor ża. Bo to by ło bar dzo do bre 45 mi nut. Na pewno najlepsze, jakie w jego wyko na niu wi dzia łem. Sa wniósł wie le jakości do ofensywnej gry Legii. Bardzo do brze ra dził so bie za raz po przy - jęciu piłki doskonale ją zastawiał na linii pola karnego i odgrywał do lepiej usta wio nych par tne rów. Wie lo krot - nie szu kał so bie miej sca w po lu kar - nym, ale bra ko wa ło do kład nych po - dań do niego. Wszyscy oczekujemy od nie go wię cej niż tyl ko obie cu ją ce 45 minut w jednym spotkaniu. Czy po sobotnim spotkaniu możemy stwierdzić, że teoretyczna przewaga Le gii nad resz tą staw ki nie jest tak du ża, jak się oniej mó wi? Mo im zda niem to nie był dzień Le gii i trud no po jed nym spot ka niu wyciągać tak daleko idące wnioski. Ko go so bot ni wy nik po wi nien cie - szyć bar dziej Le gię, któ ra ura to - wa ła punkt w koń ców ce, czy Le - cha, którego wszyscy skazywali na porażkę? Le cha, bo do War sza wy przy je - chał mocno osłabiony personalnie. Legia z kolei powinna być jedynie niezadowolona. Warszawianie grali przed własną publicznością z ważnym rywalem i takie mecze powinni wygrywać zdecydowanie, a nie remisować. Lech pod wo dzą Ma cie ja Skor ży bę dzie do sa me go koń ca wy wie rał pre sję na Le gii? Mam na dzie ję, że nie bę dzie to tyl - ko Lech, ale też Wi sła, Śląsk czy in ne drużyny. Rywalizacja w lidze podnosi jej cały poziom. Dominacja jednego zespołu jest niekorzystna nie tylko dla ob ser wa to rów, ale i dla sa me go mi - strza, który przestaje się rozwijać. Poznaniacy w sobotę zaprezentowali się dobrze. Śmiałość w ich poczynaniach zrzu cał bym jed nak na to, że to Le gia miała słabszy dzień. Z ja kim na sta wie niem ma my ocze - ki wać czwar tko we go me czu Le gii z Trabzonsporem? Mam na dzie ję, że mi strzo wie Pol - ski w tym spotkaniu zagrają zdecydowa nie le piej. Stać ich na to. Do te go po - trzebują jednak maksymalnej determi na cji, któ rą w li dze wi dać u nich rzad ko. Le gio ni ści gra ją cy ofen syw - nie, szybko to zdecydowanie inny zespół niż ten, który widzieliśmy w sobotę. Wierzę, że w Turcji zobaczymy tę lepszą stronę Legii. ROZ MA WIAŁ KON RAD FER SZTER Resovia wygrała Memoriał Ambroziaka Asseco Resovia Rzeszów z dwoma mi strza mi świa ta w skła dzie wy - gra ła naj wię kszy w sto li cy tur niej siat kar ski Me mo riał Zdzi sła wa Ambroziaka. W finale wicemistrzowie Polski pokonali AZS Politechnikę Warszawską 3:1. MI CHAŁ SZAF LAR SKI Udział siatkarzy Politechniki w finale to spo re za sko cze nie. Mło dy zes pół (średnia wieku 22,5 roku) prowadzony przez trenera Jakuba Bednaruka w pią tek po ko nał AZS In dyk pol Ol - sztyn, a w sobotnim półfinale czwartą drużynę poprzedniego sezonu Plus- Ligi Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Asseco Resovia Rzeszów naszpikowana mistrzami świata (Dawid Konarski i Rafał Buszek) i gwiazdami (Jochen Schoeps, Pa ul Lot man czy Ni ko - łaj Pen czew) w pół fi na le ła two po ra - dziła sobie z BBTS Bielsko-Biała. Ostatni dzień IX Memoriału Zdzisława Ambroziaka rozpoczął się od meczu o trze cie miej sce, w któ rym ZA KSA po tie-breaku wygrała z ekipą z Bielska- -Białej. W finale zmierzył się wicemistrz Polski z Rzeszowa ze stołeczną Politechniką. Po pierwszym secie (wygranym przez As se co 25:19) wy da wa ło się, że bę - dzie to łatwe zwycięstwo gości z Podkarpacia, ale młodzież Bednaruka zaczęła lepiej grać w drugiej odsłonie. Dobrze funkcjonował blok. Skuteczni w ataku byli Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Mateusz Sacharewicz i Michał Filip. Politechnika wygrała tego seta do 21 i dobrze gra ła na po cząt ku trze ciej par tii, któ ra roz po czę ła się od trzech pun któw zdobytych przez przyjmującego Śliwkę. Juniorzy prowadzili z wicemistrzami Pol ski w tym se cie na wet 19:14 i 23:20, ale doświadczenie zawodników Resovii zadecydowało o końcówce tego seta, którego wygrali 26:24. Inżynierowie po oddaniu wygranej w trzecim secie załamali się i prawie bez wal ki prze gra li też czwar te go se ta do 18. By liś my ska zy wa ni na osta t nie czy przedostatnie miejsce przed tym turniejem, a doszliśmy do finału, ale nie mamy zamiaru się podniecać tym sukcesem, to tylko turniej towarzyski. Chłopcy zyskali trochę pewności siebie, ale by ła też na u czka, bo ten je den set z Rze szo wem był prze gra ny na włas ne ży cze nie oce nił po me czu tre - ner Politechniki Jakub Bednaruk. Szkoleniowiec podkreślił, że ważniejsze od wyników było zebranie doświadczenia przed meczami ligowymi. Ten tur niej to by ła dla nich świet na nau ka, o to cho dzi ło, że by wyjść i się spraw dzić na tle in nych dru żyn. Za wod - ni cy ca ły czas bę dą zbie rać do świad - cze nie, bo to jest bar dzo mło dy zes pół, ważne, żeby w lidze tak samo walecznie pod cho dzi li do me czów jak pod - czas tego turnieju. Mam grupę fantastycznych ludzi, których prowadzę, i jestem na praw dę dum ny z te go, że mo - gę z ni mi pra co wać do dał tre ner. STOŁECZNA REDAKCJA GAZETY WYBORCZEJ Redaktor naczelny: Michał Wybieralski Zastępcy: Wojciech Tymowski, Edyta Różańska Redakcja: ul. Czerska 8/10, Warszawa, tel , faks: Interwencje: tel , Działy: Miasto: Jarosław Osowski, Kul tu ra: Dorota Wyżyńska, Promocja: Małgorzata Smolińska, Sport: Łukasz Cegliński , Pożegnania: Biuro ogłoszeń: ul. Czerska 8/10, tel , faks ; Dział kolportażu: Przemysław Skrycki, ul. Czerska 8/10, tel Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz LUDZIE l MIEJSCA l WYDARZENIA Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz Na le ży Pan do pi sa rzy mło de go po ko - le nia, któ rzy ma ją sta ły kon takt

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Wy daw ca: Ago ra SA Au to rzy: Piotr To czy ski, sa mo dziel ny ana li tyk ryn ku (roz dział I)

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim Salon to kwintesencja angielskiego smaku. Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI. Sza now ni Pań stwo! str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./

SPIS TRE ŚCI. Sza now ni Pań stwo! str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./ 1 SPIS TRE ŚCI str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./ str. 4 Two rzy my ze spół eks per tów /Astek Pol ska Sp. z o.o./ str. 5 Do bry pra co daw ca, czy li ja ki?

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo