Me tro ba jecz nie ko lo ro we

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Me tro ba jecz nie ko lo ro we"

Transkrypt

1 W PONIEDZIAŁEK 29 WRZEŚNIA 2014 IMIENINY OBCHODZĄ: Michał, Gabriel, Rafał REDAKTOR PROWADZĄCY MICHAŁ WOJTCZUK DYŻUR REDAKCYJNY W GODZ TEL IZABELA SZYMAŃSKA GAZETĘ STOŁECZNĄ CZYTAJ TEŻ NA TABLECIE I CZYTNIKU Rozenek o kampanii DZIŚ W GAZECIE Nowak o Knajpie Roku Springer o jeziorku FRANCISZEK MAZUR BARTOSZ BOBKOWSKI BARTOSZ BOBKOWSKI W prze ci wień stwie do Ja cka Sa sina czy Piotra Gu ziała nie uważam, że Warszawa to fatalnie zarządzane miasto. Ale mo że być uczci wiej, spraw niej i am bit niej mó wi nam Andrzej Rozenek, poseł Twojego Ruchu, który walczy o stołeczną prezydenturę. Rozmowa s. 6 Rozpoczynamy konkurs Knajpa Roku na najlepszą restaurację Warszawy. Szanse ma pięć lokali, które w ciągu ostatniego roku opisywała Gazeta Co Jest Grane. Za każdym stoi szef kuchni o bardzo wyrazistej osobowości pisze Maciej Nowak, przewodniczący jury konkursowego s. 5 Szedłem wzdłuż budowy, która właśnie pogrzebała doszczętnie zamiary architektów Przyczółka Grochowskiego, i nie wierzyłem własnym oczom. Bloki będą stały niemalże nad samą wodą pisze Filip Springer, nasz nowy stały felietonista s. 2 Bu do wa II li nii fi ni szu je, otwar cie przed 11 li sto pa da Me tro ba jecz nie ko lo ro we u Przejazd metrem pod Wisłą i przez kolorowe stacje II linii robi doskonałe wrażenie. Większość z nich jest już wysprzątana i czeka na odbiory techniczne. Z otwarciem ratusz celuje w długi listopadowy weekend JA RO SŁAW OSOW SKI It s a gre at job! Do bra ro bo ta, pa no wie pre zy dent sto li cy Han na Gron kie - wicz-waltz po prze jaż dżce II li nią metra gratulowała wczoraj kierownictwu jej budowy. W rewanżu uśmiechnięci Francesco Scaglione z włoskiej firmy Astaldi i Mustafa Tunçer z tureckiego Gülermaka chwalili współpracę z miastem. Jutro mija oficjalny termin zakończenia inwestycji. Prace zaczęły się we wrześ niu 2010 r. od roz ko pa nia ul. Prostej na Woli. Tam dziennikarze i miejscy urzęd ni cy wesz li wczo raj na sta cję Rondo Daszyńskiego. Schody i ściany z ciemnego kamienia są już wypucowane. Działają schody ruchome, pełne oświet le nie i no we go ty pu bram ki z uchylającymi się drzwiczkami. Przy jednej z wind na antresoli zastaliśmy jednak pokruszoną na drobne kawałki taf lę szkła wy ko naw ca mu si ją wy mienić. Na peronie wokół części filarów zainstalowano metalowe ławki. Są czerwo ne, tak jak ca ła sta cja. Pod układającymi się w nazwę stacji kolorowymi literami projektu Wojciecha Fangora na ścianie za torami doczepiono powtarzające się czerwone na pi sy na bia łym tle. To ma łe tab li czki na wysokości wzroku pasażerów siedzących w wagonie. Czyli inaczej niż w I li nii me tra, gdzie przez ca łą dłu gość stacji ciągnie się granatowy pasek, a nazwa stacji jest w kolorze białym. FRANCISZEK MAZUR Zdecydowane barwy stacji II linii metra przykuwają wzrok 1 dzień do końca budowy metra Jutro w Wyborczej dodatek na koniec budowy metra: zobacz nowe stacje, sprawdź, jak od października zmieni się komunikacja Na Powiślu jeszcze rusztowania Wjazd na peron pociągu Inspiro poprzedził krótki sygnał ostrzegawczy. Ruszyliśmy w kierunku Pragi. Jeszcze nie z pełną prędkością, ale też bez zatrzymywania na kolejnych stacjach maszynista tylko zwalniał. Pokonanie sześciokilometrowego odcinka zajęło w tym tempie 14 minut. Pociąg wyraźnie przyspieszył tylko za Nowym Światem, gdzie tunel się obniża, żeby zmieścić się pod Skarpą Warszawską i Wisłą. To była pierwsza od dawna okazja, żeby się przyjrzeć, w jakim stanie jest najbardziej opóźniona stacja Centrum Nauki Kopernik. Na ścianach brakuje tam części paneli, które powinny przykrywać instalację. Nie pomalowano jeszcze wszystkich filarów. Peron wciąż zajmują rusztowania. Dopiero trwa montaż schodów ruchomych, które będą tu najdłuższe na całej II linii. Na wyższej kondygnacji, której fragment widać było podczas jazdy pociągiem, nie ma zaś tynków. Pod tunelem Wisłostrady, gdzie dwa lata temu osunęła się ziemia, stoją dwa rzędy masywnych filarów peron wygląda tu jak ciemna pieczara. FRANCISZEK MAZUR Nowością jest to, że na stację przechodzi się nie przez bramki z kołowrotkami, lecz przez rozsuwające się szklane tafle Z naszych informacji wynika, że budowa w tym miejscu będzie trwała jeszcze w październiku. Odbiory techniczne za czną się na in nych sta cjach, a na Powiśle dotrą na samym końcu. W tym tygodniu wykonawca ustali z inwestorem cały harmonogram. Podziemne dzieło sztuki Pod czas ja zdy II li nią me tra wzrok przykuwają zdecydowane barwy każdej stacji. Najlepsze wrażenie robią te w jasnych ko lo rach biel na stacji Ron do ONZ i żółty na Świętokrzyskiej, ale świetnie wypadł też granatowy na Dworcu Wileńskim. Stacja Centrum Nauki Kopernik jest błę kit na, bo na gó rze pły nie Wisła. Dyskusyjna może być intensywna czerwień na stacji Rondo Daszyńskiego i przytłaczająca zieleń w ogromnej hali stacji Stadion Narodowy. Własnego faworyta ma prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Mój ulubiony kolor to fiolet, a więc stacja Nowy Świat, która w nazwie ma w dodatku słowo Uniwersytet, a to moja uczelnia powiedziała Gazecie Stołecznej. Zresztą wszystkie stacje II linii są bardzo ładne, a nie jak w Londynie, tam na ścianach mają głównie kafelki. U nas wyszło dzieło sztuki, podziemne miasto, które ma swoją estetykę. A co najważniejsze, wszystko chodzi, bo dojechaliśmy pod Wisłą bez żadnych problemów w jedną i w drugą stronę. Po 30 września budowę będziemy mieli za sobą i zostaną już tylko odbiory. II li nię me tra mu szą te raz skon tro - lować strażacy, sanepid, służby kolejowe, a na końcu nadzór budowlany. Ratuszowi zależy na otwarciu przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada. Od współpracowników pani prezydent usłyszeliśmy, że praw do po dob ny jest okres mię dzy 1 a11 listopada, anajbardziej długi weekend, który zaczyna się 8 listopada. Już w tym ty god niu ma ją być otwar te uli ce nad II li nią me tra. W nocy z wtor ku na śro dę (30 wrześ nia/1 października) Prosta i Świętokrzyska, a ze śro dy na czwar tek Tar go wa. Likwidowanie objazdów potrwa jednak ko lej ny ty dzień al bo i dwa, bo z ulic trzeba zdjąć tysiące niepotrzebnych znaków.

2 2 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA Z DRUGIEJ STRONY O CZYM WŁA DZA NIE CHCE MÓ WIĆ MICHAŁ WYBIERALSKI GAZETA WYBORCZA Jaki los czeka Jazdów? Będzie tramwaj na Gocław czy do Miasteczka Wilanów? Czy po stolicy będą jeździć metrobusy? Jaki los czeka czterech śpiących? Chcemy to wiedzieć przed wyborami. Do rad cy Han ny Gron kie - wicz-waltz zaplanowali, że pani pre zy dent bę dzie w kam pa nii wy bor czej jak naj mniej obec na. Ma uni kać pu blicz - nych de bat i wy wia dów dla me diów. Głos mają zabierać jej zastępcy, rzecznicy i politycy PO. Ale i oni niewiele mówią o kilku ważnych sprawach. To w demokracji niedopuszczalne wyborcy mają prawo wiedzieć, jakie plany mają pretendenci do dalszego sprawowania władzy, jak podzielą wielomi liar do wy bud żet War sza wy. Zwłasz cza że re e lek cja pani pre zy - dent i wię kszość PO w ra dzie mia sta są nie mal pew ne. O czym wła dze nie chcą mó wić, a my chce my usły szeć przed wyborami? Jak los cze ka Ja zdów? Burmistrz Śródmieścia chciał zlikwidować domki fińskie na Jazdowie i przezna czyć ten atrak cyj ny te ren w cen - trum stolicy pod zabudowę. Jego zamiary przystopowali na razie miejscy aktywiści. Możemy dyskutować o tym, czy utrzy mać tam dzi siej sze fun kcje, a może te wartościowe działki powinny zostać zabudowane? Najpierw jednak powinniśmy wiedzieć, jaka miałaby być skala zabudowy i jakie funkcje mia ły by się w niej zna leźć. Czy Ja zdów nie powinien zostać zaprojektowany w ramach jednego konkursu architektonicznego, co pozwoliłoby na powstanie harmonijnego fragmentu miasta? Jak ma wy glą dać no we cen trum mia sta? Pani prezydent zapowiedziała, że dzięki kolejnej transzy funduszy z UE chce zrewitalizować przestrzeń między Marszałkowską, Al. Jerozolimskimi, Traktem Królewskim i Królewską. Szczegółów tej zmia ny i jej sza co wa nych kosz - tów nie podała. Powstanie nowego salonu Warszawy w tym miejscu wymaga poważnej dyskusji, a nie mglistych za po wie dzi. Zwłasz cza po tym, jak zmarnowano okazję na dobre urządzenie ul. Świę to krzy skiej po bu do wie II linii metra. Czy rewitalizacja znów nie okaże się budową betonowej pustyni z drzewkami w donicach? Czy po je dzie my me tro bu sa mi? Urzędnicy sugerują, że w Warszawie może pojawić się nowy system w komunikacji miejskiej metrobusy. To rozwiązanie niepopularne w Europie, wykorzystywane raczej w Ameryce Połud nio wej, USA i Af ry ce. Cze mu je wprowadzać, w czym metrobusy miały by być lep sze od tram wa jów i do kąd miałyby kursować? Co z ob wod ni cą Pra gi? Wciąż brakuje odcinka wewnętrznego ringu Warszawy między rondami Wiatraczna i Żaba. Gronkiewicz-Waltz obiecywała go w kampanii wyborczej już w 2006 r., ale wciąż nie zre a li zo wa ła tej najpilniejszej inwestycji drogowej. Przed tymi wyborami nie wystarczą nam takie wy krę ty jak bon mot pani pre zy dent, która powiedziała: Kocham Pragę i nie chcę, że by ktoś szyb ko przez nią prze - la ty wał, ale by się tam za trzy my wał. Czy pojedziemy tramwajem na Gocław i do Miasteczka Wilanów? Ra tusz nie mó wi, czy te po trzeb ne li - nie tramwajowe powstaną w kolejnej ka den cji. Py ta nia zby wa slo ga nem o potrzebie kolejnych analiz. Wiceprezydent Michał Olszewski zasugerował podczas debaty w redakcji Wyborczej, że pie nię dzy star czy tyl ko na jed - ną z tych li nii. Na któ rą? Co z Te a trem Ży dow skim? Po śmier ci dy rek to ra pla ców ki mia - sto chce ogło sić kon kurs na je go za - stępcę dopiero po wyborach. Ten wymyk ma słu żyć od da le niu dys ku sji o te a trze kry ty ko wa nym z po wo du po zio mu ar ty stycz ne go, któ ry wy - ma ga sze ro kich zmian. Ta ka dys ku - sja powinna być częścią debaty o poli ty ce kul tu ral nej mia sta czy War - sza wa po win na utrzy my wać aż ty le te a trów? Fi nan so wać sce ny, któ re gra ją tyl ko miesz czań skie ko me dyj - ki? Co z czte re ma śpią cy mi? Pra ski po mnik usu nię to z uli cy na czas budowy metra i wyremontowano. Uchwała rady miasta zakłada, że ma wró cić na swo je miej sce. Jed nak rad ni PO su ge ru ją, że tak się nie sta - nie. Mia sto to rów nież prze strzeń po - li ty ki sym bo licz nej i hi sto rycz nej. Mu si ona po le gać na otwar tej de ba - cie, a nie na nie do mó wie niach. Chce my po znać od po wie dzi na te pytania przed listopadowymi wybo ra mi. WARSZAWA Z DRUGIEJ STRONY. CODZIENNIE GOŚCINNY FELIETON W STOŁECZNEJ. PONIEDZIAŁEK Filip Springer reporter i fotoreporter, zajmuje się m.in. architekturą, finalista Nagrody Literackiej Nike WTOREK Beata Chomątowska pisarka, dziennikarka, założycielka Stowarzyszenia Stacja Muranów ŚRODA Maciej Nowak krytyk teatralny i kulinarny, smakosz CZWARTEK Sylwia Chutnik pisarka, działaczka społeczna, feministka PIĄTEK Roman Pawłowski recenzent teatralny, dramaturg i kurator OB RAZ MIA STA SZA RE ZA MIAST ZIE LO NE GO, CZY LI JAK JE ZIOR KO ZNIK NĘ ŁO ZA PŁO TEM FILIP SPRINGER Wy cię li, pro szę pa na, set ki wy - cię li, że się tak wy ra żę, w pień. Pło - ty po sta wi li i bu du ją mó wi, a każ - de wy po wie dzia ne przez nią sło wo pod no si jej gniew do po tę gi. Za cie - ra koś ci ste rę ce, bo chłód z ra na, ziąb prze szy wa do szpi ku. Ona nie zwra - ca jed nak na to uwa gi. I ja pa nu po - wiem: jak tu miesz kam trzy dzie ści lat, to takiego barbarzyństwa i chamstwa nie wi dzia łam. A trze ba pa nu wie dzieć, że na ko lei pra co wa łam ca łe ży cie, to sam pan ro zu mie, że już nie wie le mnie mo że zdzi wić. Przy je cha łem zo ba czyć, bo też nie wie rzy łem. Gdy tu miesz ka - łem, nic nie wska zy wa ło na tra ge - dię. Przy naj mniej nic w kra jo bra - zie, bo w pa pie rach już pew nie by - ło po za mia ta ne. No więc te raz je - stem, idę. Wy sia dłem przy Mię - dzy na ro do wej, chcę dojść do Je - zior ka Go cław skie go, ale nie do - jdę. Dro gę za gro dził mi płot z lo - go de we lo pe ra. Idę wzdłuż nie go ma mio ny ofer tą no we go ży cia na no wym osie dlu. W koń cu koń czą się drze wa, a za czy na bu do wa ko - par ki, be to niar ki, hał dy pia chu i krę cą cy się mię dzy tym wszyst - kim lu dzie. Ren de ro wa ne kom pu - NAJTAŃSZE TAXI tel ,60 PLN/KM Przyjmujemy taksówkarzy na korzystnych warunkach REKLAMA te ro wo ma rze nia za stę pu je pro - za. Wy le wa ją fun da men ty. A więc to jed nak praw da. Znaj du ję w koń - cu wy rwę w pło cie, prze dzie ram się nad wo dę, a tam stoi już ona i ki pi gnie wem. Obok nie zgrab ny kun de lek Toł di ob wą chu je su che ba dy le. A pan z tym apa ra tem to dla nich pra cu je czy dla spra wy? py ta, ma - cha jąc smy czą. A po tem, nie cze ka - jąc na odpowiedź, wylewa z siebie tę złość. Tak, nad Jeziorkiem Gocławskim trwa właś nie rzeź. Z mia sta wy dzie - rany jest kolejny kawał zielonego. Zastą pi je sza re. Znik nę ły set ki drzew, zniwelowano górkę saneczkową, zlikwidowano boiska sportowe. Zamiast te go bę dą blo ki oto czo ne wy so kim murem i płotami, odcięte od okolicy i niedostępne. Enklawy bo przecież ży je my w tak nie bez piecz nym kra - ju. Strach się bać. Gdy pod ko niec lat sześ ćdzie sią - tych za czę ło po wsta wać tu osie dle Przy czó łek Gro chow ski, je go ar chi - tek ci Zo fia i Oskar Han se no wie ce - lo wo zo sta wi li oko li ce je zior ka i Ka - na łu Go cław skie go nie za bu do wa - ne. Mie li tu wy po czy wać miesz kań - cy, cie szyć się zie le nią i ci szą. Pla - no wa no bu do wę nie wiel kie go Do - mu Spor tu, po je zior ku mia ły pły - wać ka ja ki, przez chwi lę na wet pły - wa ły. Sze dłem wzdłuż bu do wy, któ ra właś nie po grze ba ła do szczęt nie te ADAM STĘPIEŃ Filip Springer: Idę do jeziorka Gocławskiego. Ale nie dojdę. Drogę zagrodził mi płot z logo dewelopera archaiczne zamiary, i nie wierzyłem włas nym oczom. Blo ki bę dą sta ły nie - mal że nad sa mą wo dą. By to się mog - ło stać, w cu dow ny spo sób zmie nio - no kwa li fi ka cję je zior ka w pla nie za - gospodarowania. Jest ono tam teraz wo dą sto ją cą, mi mo że wpły wa do nie go i wy pły wa z nie go Ka nał Go - cław ski w pla nie jak byk za pi sa ny jako woda płynąca. Cud się wydarzył naj praw dzi wszy na Go cła wiu, cud z de we lo per skie go nie ba pro wa dzą - cy pro sto do pie kła. Kil ka dzie siąt mi nut póź niej, już na sa mym Przy czół ku, opo wia dam jego mieszkańcom o Hansenach i ich po my słach. A to, że wszyst ko tu by ło na miej - scu? Szkoła, przedszkole, sklepy? I to zie lo ne tam nad wo dą. To się nie wy - daje panu bardzo innowacyjne? pyta mnie je den z nich. Jestem wobec tego pytania całkowi cie bez rad ny. Bo cóż in no wa cyj - ne go w tym, że pro jek tu jąc osie dle, jed no cześ nie pla nu je się też wszyst - ko, co ma uspraw nić i uprzy jem nić ży cie na nim? Wła ści wie nic, tyl ko ja - koś o tym wszyst kim za pom nie liś - my przez osta t nich dwa dzie ścia lat. Coś tam mó wię, ki wa my gło wa mi, kle pie my się po ple cach, roz cho dzi - my do swo ich spraw. Wra cam wzdłuż bia łe go pło tu. Wi zu a li za cje obie cu - ją, jak bę dzie tu pięk nie i w roz dziel - czo ści HD. Sta ram się nie pa trzeć w ich stro nę. Tro chę się nie da. Ukra - dły kra jo braz.

3 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl warszawa.gazeta.pl 3 STOŁECZNA WYDARZENIA Naj ciem niej pod elek trow nią Mieszkańcy jednej z ulic na terenie dawnej Elektrociepłowni Powiśle od kilku miesięcy zmagają się z brakiem światła w ulicznych latarniach. Mia sto po móc nie mo że, bo dro ga jest własnością budującego biurowiec obok inwestora. Takich prywatnych ulic jest w War sza wie wię cej. MAR TY NA ŚMI GIEL Wzdłuż apar ta men tow ca przy uli cy Leszczyńskiej stoją smukłe czarne latar nie ulicz ne. Pięk ne. Szko da tyl ko, że nie świe cą ża li się miesz ka ją ca na osiedlu Nowe Powiśle Krzysztofa Ślepowrońska. La tar nie prze sta ły świe cić bli sko pół ro ku te mu. Po zmro ku roz pię ta między ul. Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim Leszczyńska pogrąża się w ciem no ściach. W cią gu la ta, gdy zmierzch za pa da po godz. 21, nie by ło to tak odczuwalne. Teraz wcześniej robi się ciem no i przez brak świat ła trud - no wie czo rem wró cić do do mu. Są - siedztwo Centrum Nauki Kopernik spra wia, że w oko li cy jest spo ro dzie - ci. To mo że być nie bez piecz ne pro - gnozuje Ślepowrońska. PRZEMEK WIERZCHOWSKI Latarnie przy Leszczyńskiej nie świecą, bo to prywatna ulica. Po zmianie właścicieli okazało się, że nikt nie opłaca faktur za prąd Jak to moż li we, że na te re nie daw - nej Elektrociepłowni Powiśle brakuje prądu w ulicznych latarniach? Trudno, by mia sto pła ci ło za czyjś prąd. Nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem ulic nie na le żą cych do nas. Ten od ci - nek Lesz czyń skiej nie jest włas no ścią mia sta pod kre śla To masz Ku nert z zespołu prasowego ratusza. Te ren daw nej elek tro ciep łow ni przed dziewięcioma laty kupił irlandzki de we lo per Me nol ly. To on zbu - dował tu Nowe Powiśle ekskluzywny kompleks apartamentowy zaprojek to wa ny przez pra cow nię Ku ry ło - wicz & As so cia tes. To tak że ta fir ma wy ty czy ła prze dłu że nie uli cy Lesz - czyń skiej, przy któ rej sto ją nie świe - cą ce la tar nie. Dwa la ta te mu te ren dawnej elektrowni razem z ulicą przeszedł w ręce firmy Hochtief Development Poland, która naprzeciwko apartamentowca stawia kompleks biurowo-usługowy Copernicus Square. To ozna cza, że ten od ci nek ul. Lesz czyń - skiej jest dro gą we wnętrz ną po ło żo - ną na te re nie pry wat nym, a więc nie - dostępnym dla wszystkich podkreśla Ka ta rzy na Ra dzi kow ska z fir my Lux-Dom, za rzą dza ją cej nie ru cho - mością. Przekonuje: Prywatna ulica na osie dlu ma swo je plu sy. Wcześ niej mieszkańcy borykali się z samochoda mi, a na wet au to ka ra mi go ści Ko - pernika, którzy nagminnie tu parkowa li, mi mo że jest ona zam knię ta od stro ny Wy brze ża Koś ciusz kow skie - go. Wła ści ciel uli cy, fir ma Hoch tief, wprowadził płatne parkowanie z opła tą 6 zł za go dzi nę przez sie dem dni w ty god niu. Nie któ rzy zwłasz cza mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się na kup no miej sca w ga ra żu pod - ziemnym narzekają, ale dzięki takiemu rozwiązaniu zrobiło się tu spokojnie i luź no. Te raz bez prob le mu moż - na dojechać do własnego bloku zauważa Radzikowska. Brak prą du w la tar niach to wy nik zmiany właściciela terenu, na którym znaj du je się pry wat na uli ca. To kwe - stia formalna. Umowa z dostawcą energii, fir mą RWE, zo sta ła przy po przed - nim właścicielu, który zbankrutował i prze stał pła cić mó wi Piotr Stark z Hochtiefu. Ta kich pry wat nych ulic jest w mie - ście więcej. Ulicę Zbyszka Cybulskiego, zamkniętą dla postronnych przeczni cę Cheł mskiej, w dwóch miej scach prze gra dza ją szla ba ny. Pod no szo ne są tyl ko wte dy, gdy ktoś chce do je chać do budynków należących do Wytwórni Fil mów Do ku men tal nych i Fa bu - lar nych lub do luk su so we go apar ta - mentowca Villi Monaco. Szlabanem kończy się ulica Kaszubska, której właścicielem jest wspólnota zarządzająca są sied nim blo kiem. Tak że ul. Ro - dziny Hiszpańskich na tyłach Galerii Mokotów jest własnością centrum handlowego. Prywatne ulice miasto musi przejąć, jeżeli uchwalony zostanie plan zagos po da ro wa nia, w któ rym opi sa ne zostaną jako drogi publiczne. Ten rejon Powiśla planu zagospodarowania jeszcze nie ma. Copernicus Square ma być gotowy w 2017 roku. Dopiero wtedy inwestor planuje przekazać odcinek ul. Lesz czyń skiej mia stu. Na ra - zie de we lo per się nie za de kla ro wał, a to do niego należy decyzja. Jeśli dojdzie do ta kich roz mów, to bę dzie my musieli ocenić szerszy interes społeczny zwią za ny z prze ję ciem dro gi, bo utrzymanie ulicy jest zawsze wydatkiem z kasy miasta zapowiada Mateusz Dal la li, rzecz nik dziel ni cy Śród - mieście. Piotr Stark uspo ka ja: Już pod pi - saliśmy nową umowę z RWE. Światło w la tar niach po win no po ja wić się w ciągu najbliższych dni zapowiada. Zapewnia: Przerwa w dostawie prądu była od nas niezależna. Odpowiadamy za utrzymanie ulicy i robimy to: od dwóch lat od śnie ża my ją, sprzą ta - my do da je Stark. FRANCISZEK MAZUR Dawajcie! Do przodu! Kibice dopingowali biegaczy i przybijali im piątki. W niektórych miejscach urządzili dla nich prawdziwe koncerty War sza wia cy nie tyl ko na rze ka ją na to, że ma ra to ny blo ku ją uli ce. Co raz czę ściej przy cho dzą tak że biegaczom kibicować. MA GDA LE NA DU BROW SKA Zwy cięz cą 36. PZU Ma ra to nu War - szawskiego został w niedzielę 27-letni Kenijczyk Victor Kipchirchir. Dystans 42 km 195 m po ko nał w cza sie 2: W gronie kobiet triumfowała 38-letnia Ukrainka Switłana Stanko 2: Wzdłuż ulic, którymi biegli maratoń czy cy, usta wi li się ki bi ce, go rą co dopingujący sportowców. Wu wu ze le, grze chot ki, ter kot ki, dmuchane pałki i dużo pary w płucach w punktach kibica było bardzo głośno. Niektórzy trzymali transparenty, na których wypisali hasła zagrzewające maratończyków do boju, np. Tato da jesz cza du, Go Ma rek Go! czy Cia cha na me cie. Agniesz ka Krzyk - wa, Marlena Czyżewska i Agnieszka Da wid czyk sta nę ły pod mo stem Po - niatowskiego, gdzie czekały na swoje biegnące Wisłostradą koleżanki Milenę i Gosię. Go sia koń czy dziś czter dziest kę i po sta no wi ła tak to uczcić! To jej pierw - szy maraton mówiły. Wreszcie pojawi ła się ju bi lat ka i bie gnąc, przy bi ła piątkę koleżankom. Pięknie wyglądacie! Dawajcie! Do przodu! Anna Kuziemska robi hałas za po mo cą dzwon ka. Cze ka łam tu na pa na i się do cze ka łam! wo ła do star - sze go ma ra toń czy ka, któ ry pod mo - stem Poniatowskiego przebiega jako jeden z ostatnich. Cze kam na tych, co są z ty łu, bo mają gorzej mówi Anna Kuziemska, na co dzień pracowniczka wydawnictwa. Sama biegam maratony i wiem, jakiego spida potrafi dać doping. Pod mostem Łazienkowskim grał ma ra toń czy kom zes pół roc ko wy, w parku Agrykola duet jazzowy, a tuż przed metą na Stadionie Narodowym mu zy cy ska. Im bli żej me ty, tym wię - kszy hałas robili kibice. Tłumnie pojawi li się na głów nej pły cie sta dio nu ob - legali barierki i gromkimi brawami witali wbiegających zawodników. Organizator: Fundacja Fundusz Inicjatyw, ul. Sierpińskiego 24/5, Lublin NIP , REGON , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Człowiek najlepsza inwestycja realizuje innowacyjny projekt PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Celem projektu jest dostarczenie pracodawcom i mieszkańcom/nkom woj. mazowieckiego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym m.in. poprzez elastyczne formy zatrudnienia. W ramach projektu opracowano niżej wymienione elementy, które aktualnie są poddawane działaniom testującym ich przydatność i adekwatność: Element 1: Raport na temat sytuacji rodziców na rynku pracy Element 2: Raport z analizą polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia Element 3: Programy i założenia organizacyjne szkoleń dla pracodawców z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy Element 4: Strategia trybu pracy awaryjnej zakładu pracy Element 5: System równych warunków pracy kobiet i mężczyzn Element 6: Model zarządzania zasobami ludzkimi, płcią i wiekiem w zakładzie pracy Element 7: Model elastyczności czasu i miejsca pracy Element 8: Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Element 9: Program warsztatów dla kobiet i mężczyzn promujących związki oparte na partnerskich relacjach Element 10: Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań i seminariów dla kobiet i pracodawców prezentujących korzyści wynikające z zatrudniania kobiet Element 11: Internetowa giełda pracy Element 12: Program oraz zalecenia organizacyjne systemu szkoleń adaptacyjnych do pracy (model adaptacji do pracy) Element 13: Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań/seminariów z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych Element 14: Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy i doradztwa personalnego dla kobiet i ich partnerów Element 15: Programy i założenia organizacyjne pomocy/doradztwa profesjonalnego dla kobiet (o charakterze psychologicznym, finansowym, planowania kariery) Element 16: Program oraz zalecenia organizacyjne warsztatów umożliwiających matkom powrót do pracy zawodowej Element 17: Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań/szkoleń/imprez integracyjnych utrzymujących kontakt z pracą dla pracownic na urlopach macierzyńskich /wychowawczych Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz lub chcesz korzystać z elastycznych form zatrudnienia? Zajmujesz się zarządzaniem zasobami ludzkimi lub świadczeniem usług doradczych/szkoleniowych? Wejdź na a otrzymasz bezpłatny dostęp do: strategii/modeli/systemów zarządzania zasobami ludzkimi, elastycznością zatrudnienia; programów doradztwa i szkoleń oraz materiałów szkoleniowych. Zapraszamy osoby zainteresowane inicjatywą do bezpłatnego umieszczania ogłoszeń dotyczących pracy w elastycznych formach na Internetowej Giełdzie Pracy Biuro projektu: Fundacja Fundusz Inicjatyw Radom, ul. Żeromskiego 94, pok. 115 tel./fax: , Czynne: pon.-pt. w godzinach Fundacja Fundusz Inicjatyw Projekt realizowany na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Projekt PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REKLAMA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 4 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA Wydarzenia JE STEŚ TYM, GDZIE JESZ MACIEJ NOWAK GAZETA WYBORCZA MATERIAŁY PRASOWE Rozpoczynamy ósmą edycję konkursu na najlepszą restaurację Warszawy. Dokąd powędruje tytuł Knajpy Roku 2014 dowiemy się pod koniec października Maciej Nowak i przedstawicielki restauracji Jung und Lecker Winebar, która zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu Knajpa Roku To już ós ma edy cja kon kur su na najlepszą restaurację Warszawy organizowanego przez Gaze tę Sto łecz ną. Dwa la ta te - mu do łą czy ło do nas Ma kro, któ re rów - nolegle przyznaje lokalom gastronomicznym Korony Smakosza. Z lokali opisanych w ciągu ostatniego ro ku na ła mach Ga ze ty Co Jest Gra ne wy bra liś my pięć naj cie ka - wszych, najlepiej ocenionych i najbardziej ulu bio nych. Są to: Dwie Trze cie, L enfant Terrible, Naam Thai, Nolita, Zie lo ny Niedź wiedź. Ta zło ta piąt ka poddana zostanie ocenie czytelników, którzy do 20 października będą głosować i przy zna ją swój ty tuł Knaj py Ro - ku. Analogiczne trofeum wręczy również profesjonalne jury, które w tym roku pracować będzie w składzie: kryty czka ku li nar na Mał go rza ta Min ta, redaktor senior Gazety Stołecznej Se we ryn Blum sztajn, ak tor Ma ciej Stuhr, piosenkarka Katarzyna Nosowska oraz niżej podpisany. Lucyna Ćwierczakiewiczowa, najbar wniej sza ku li nar na po stać XIX- -wiecznej Warszawy, autorka książek kucharskich i dyktatorka smaku, powtarzała: Powiesz Warszawie, gdzie ja dasz, a ona ci po wie, kim je steś. Do - kładnie identyczna motywacja stoi za konkursem na Knajpę Roku, który tworzy tożsamość gastronomiczną warsza wia nek i war sza wia ków na początku XXI wieku. Wyróżniając konkretne lokale, odwiedzając je częściej niż in ne lub przy naj mniej ma rząc o ko - la cyj kach w nich, opo wia da my o so - bie najbardziej intymnie. Wie czór w Zie lo nym Niedź wie - dziu to na przy kład wy zna nie wia ry w bo gac two i ory gi nal ność pol skiej natury. Znajdziecie tutaj potrawy przygotowane na bazie starannie wyselekcjonowanych rodzimych produktów: wo ło wi ny, wie przo wi ny złot nic kiej, dziczyzny, warzyw, owoców, runa leśnego, serów zagrodowych, wódek i jabłeczników (przez kosmopolitów zwanych cy dra mi). Po dob ne emo cje wzbu dza lo kal Dwie Trze cie, gdzie królują cudowne zioła i warzywa z rodzinnego gospodarstwa w Rozalinie, przerabiane ze znawstwem na fantazyj ne da nia. Uma wia jąc się na po si - łek w Nolicie, deklarujemy natomiast nowoczesną metropolitalność. Lokal, któ ry wziął na zwę od jed nej z dziel - nic No we go Jor ku, spo koj nie dał by so bie ra dę rów nież na tam tej szym rynku gastronomicznym. Oferuje krea tyw ne, ale też so lid ne da nia dla wiel - ko miej skiej kla sy wyż szej. Ko la cja w L en fant Ter rib le wy ma ga z ko lei wielkiej otwartości i poczucia humoru. Każ dy ta lerz to żart z ga stro no - micznych standardów. Do Naam Thai gna nas sen ty ment za wiel ką azja tyc - ką przy go dą, za eg zo tycz ny mi sma - kami i mitem tropików. Za każ dym z tych lo ka li stoi kon kret - ny szef kuchni o bardzo wyrazistej osobo wo ści. To do wód na to, że war szaw - ska gastronomia przechodzi już z charakterystycznego dla lat 90. modelu mene dżer skie go na etap gwiazd kuch ni. Bo to ku cha rze, a nie naj bar dziej na wet szarogęszący się menedżerowie i właściciele stanowią o jakości restauracji. Co ciekawe, wszyscy szefowie kuchni restauracji pretendujących do tytułu Knajpy Roku 2014 reprezentują pokolenie ambitnych 30-latków, którzy doświadczenie zdobywali za granicą, by osta tecznie zwią zać się z War sza wą. I tak w Zielonym Niedźwiedziu gotuje Sebastian Olma, laureat II edycji progra mu Top Chef, w Dwóch Trze cich Marcin Jabłoński, w Nolicie Jacek Grochowina, w L enfant Terrible Michał Bryś, w Na am Thai Cha nun kan Du an gkum ma. Nie za leż nie od te go, gdzie zawiśnie dyplom Knajpy Roku 2014, to właś nie ci mło dzi fa chow cy są już zwycięzcami. Korona smakosza Rów no le gle z wy bo rem Knaj py Ro - ku 2014 czytelnicy będą mogli głosować w kon kur sie Ko ro na Sma ko sza. Z listy ponad 200 lokali, które zgłosiły się do ple bi scy tu, bę dzie moż na wy - brać najlepsze w 10 kategoriach. Trzeba tyl ko wy peł nić ku pon kon kur so - wy do stęp ny w naj bliż szy week end w restauracjach biorących udział w akcji. War to się wy brać, po nie waż bę - dzie moż na sko rzy stać z 50-pro cen - towej zniżki na dania ze specjalnego menu. Listę lokali znajdziecie w piątko wym do dat ku do Ga ze ty Co Jest Grane. Zasaday głosowania na Knajpę Roku w ramce poniżej. Czy przy Towarowej wieżowiec zbuduje spółka powiązana z PiS? Wie żo wiec u zbie gu ul. Srebr nej i To wa ro wej za mie rza po sta wić spół ka Srebr na, kon tro lo wa na przez dzia ła czy Pra wa i Spra wie - dli wo ści. In we stor chce w tym miej scu bu do wać dwa ra zy wy żej, niż prze wi du je to pro jekt pla nu za - gospodarowania. MI CHAŁ WOJ TCZUK Przy Srebr nej 16 znaj du je się dziś sta - ry trzypiętrowy budynek biurowy. Powstał na prze ło mie XIX i XX wie ku, mieściły się w nim biura fabryki kotłów Bor man i Szwe de. To je dy ny oca - lały element fabryki, która została roze bra na po woj nie. Dziś to biu ro wiec na wynajem, swoje biura mają w nim m.in. eurodeputowani PiS. Powierzchnię biurową wynajmuje im spółka Srebrna. Niski biurowiec chciałaby roze brać, a na je go miej scu zbu do wać 138-metrowy wieżowiec. To rozmiary porównywalne z Marriottem. Pełnomoc ni kiem Srebr nej od po wie dzial - nym za pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne KNAJPA ROKU FRANCISZEK MAZUR Stary biurowiec u zbiegu Towarowej i Srebrnej miałby zostać zburzony. Na jego miejscu spółka Srebrna chciałaby zbudować wieżowiec związane z projektowaniem wieżowca jest znany architekt Henryk Łaguna. Srebrny wieżowiec miałby mieć 36 pięter naziemnych i cztery podziemne, miesz czą ce par king na 450 aut ta - kie roz mia ry wpi sa no we wnio sku o warunki zabudowy, złożonym w stołecznym ratuszu. Miejscy urzędnicy rozpoznawanie wniosku zawiesili do Głosuj na Knajpę Roku 2014! 1. L'enfant Terrible 2. Dwietrzecie 3. Zielony Niedźwiedź 4. Nolita 5. Naam Thai Wyślij SMS pod numer w treści wpisując: KNAJPA. NUMER NOMINOWANEGO LOKALU. IMIĘ I NAZWISKO. UZASADNIENIE (SMS nie może być dłuższy niż 160 znaków i nie może zawierać polskich znaków, koszt smsa: 1,22 zł brutto) GAZETA WYBORCZA cza su do star cze nia przez in we sto ra opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta niedawno orzekła, że dla wie żow ca w tym miej scu nie trze - ba przeprowadzać oceny wpływu na środowisko. O spół ce Srebr na od lat mó wi się pra - wie wyłącznie w kontekście jej powiązań z Prawem i Sprawiedliwością. Została powołana na początku lat 90. przez Fundację Prasową Solidarności, założo ną w 1990 r. przez Ja ro sła wa Ka czyń - skiego i jego współpracowników z Porozumienia Centrum. Fundacja potem przejęła ówczesny popularny dziennik Express Wieczorny oraz nieruchomości przy Nowogrodzkiej, Srebrnej i Ordona. Nieruchomościami zarządzały różne spółki powołane przez fundację. Tę przy Srebr nej po wie rzo no spół - ce o na zwie no men omen Srebr na. Człon kiem za rzą du spół ki jest wpływowa działaczka PiS Janina Goss, ciesząca się bezgranicznym zaufaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W zarządzie zasiadają także m.in. Barbara Skrzypek, wieloletnia sekretarka Kaczyńskiego, i Halina Wojnarska, żona Adama Lipińskiego, wiceprezesa PiS. Jak do no sił w ubieg łym ro ku ty god - nik Newsweek, spółka Srebrna wynajęła dwa domy sąsiadujące z rodzinną willą Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Srebrnej Kazimierz Kujda mówił wtedy dziennikarzowi tygodnika, że w obu do mach ma ją po wstać iz ba pa - mięci Lecha Kaczyńskiego i siedziba Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Siedem lat temu inna nieruchomościowa spółka powołana przez Fundację Prasową Solidarności sprzedała za 45 mln zł gmach przy No wo grodz kiej firmie deweloperskiej Metropol NH. Ta początkowo planowała tam wieżowiec, ale od chwi li uchwa le nia pla nu zagospodarowania tego rejonu, ograniczającego wysokość zabudowy, przygotowuje tylko niski, 27-metrowy biurowiec. Dla re jo nu ul. Srebr nej plan za gos - podarowania dopiero powstaje. Gdyby do pu ścił bu do wę wie żow ca na miejscu dawnych biur fabryki kotłów, spół ka Srebr na mog ła by sprze dać nieruchomość za grube miliony, tak jak sta ło się to z No wo grodz ką. Pro - jekt pla nu nie daw no zo stał wy ło żo - ny. Choć bu dy nek przy Srebr nej 16 wpisany jest do ewidencji zabytków, plan dopuszcza jego rozbiórkę. Na jego miejscu pozwala zbudować obiekt o wy so ko ści od 25 do 60 m. I da je kil - ka szczegółowych wskazówek: kolory sty ka ele wa cji no wych bu dyn ków z dominacją barw jasnych i niejaskrawych (...), wy koń cze nie ze wnętrz - nych ścian no wych bu dyn ków z na - stępujących materiałów: kamień, tynki szlachetne, ceramika, szkło, metal itp.. Przy czym plan poz wa la za bu - do wać tyl ko część dział ki, któ rą dys - ponuje Srebrna: część przeznaczona jest na prze dłu że nie ul. Ko le jo wej, która z istniejącą ulicą ma łączyć się przez pla no wa ny tu nel pod ul. To wa - rową. Warunki zabudowy tracą ważność z chwi lą wej ścia w ży cie pla nu przy - pomina Agnieszka Kłąb, rzeczniczka sto łecz ne go ra tu sza. Przy zna je jed - nak, że osta teczna wer sja pla nu mo że się różnić od wyłożonego projektu, bo zgło szo no do nie go uwa gi. M.in. Srebr - na zabiega o podwyższenie limitu wysokości zabudowy.

5 Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl warszawa.gazeta.pl 5 STOŁECZNA Wydarzenia Wojewódzki konserwator zabytków skontroluje postępowanie stołecznego konserwatora zakończone decyzją zezwalającą na rozbiórkę XIX-wiecznej wil li Gran zo wa w Ka wę czy nie. Uwa żam, że nie wy star czy tyl ko spraw - dzić, czy w pa pie rach wszyst ko się zgadza. Trzeba spojrzeć szerzej i odpo wie dzieć na kil ka klu czo wych py - tań. Co w zabytkowych budynkach jest pod ochro ną? Czy po za po wia da nej przez inwestora odbudowie willa wciąż będzie zabytkiem czy też udającą go ma kie tą w ska li 1:1? I wresz cie ja ki sku tek mo że mieć zgo da na tę roz biór - kę dla in nych cen nych obiek tów do - prowadzonych na skraj ruiny? KO MEN TARZ KONSERWACJA PRZEZ ROZBIÓRKĘ TOMASZ URZYKOWSKI GAZETA WYBORCZA SŁAWOMIR KAMIŃSKI Tak wil la Gran zo wa wy glą da ła tuż przed roz biór ką Willa w Kawęczynie powstała ok r. dla Kazimierza Granzowa, właściciela pobliskiej cegielni. Z górującą nad dachem wieżą i elewacją obłożoną różnobarwnymi kaflami wyglądała niezwykle malowniczo. Popadła jednak w ru i nę. W ze szłym ro ku ku pi ła ją firma Millbery. Najpierw zapowiada ła za cho wa nie ist nie ją cych ścian i odtworzenie reszty willi. Potem jednak stwier dzi ła, że stan mu rów jest tak zły, że ko niecz na jest roz biór ka. Sto - łeczny konserwator zabytków poprosił o opi nię rze czoz naw cę dr. inż. Sta - nisława Karczmarczyka. Ten potwierdził, że mu ry mu szą być ro ze bra ne przynajmniej do poziomu stropu nad piwnicami. Na tej podstawie biuro stołecz ne go kon ser wa to ra wy da ło wła - ścicielowi willi pozwolenie na odgruzowanie i usunięcie zdegradowanych elementów obiektu. Nie chcę dyskutować z ustalenia - mi eks per ta, ale zna ne są prze cież przypadki ratowania nie mniej zniszczo nych za byt ków. Wspom nę choć - by XIX-wieczną Starą Papiernię, której ru i ny przez wie le lat sta ły przy głów nej uli cy Kon stan ci na-je zior - ny. Pry wat ny in we stor ro ze brał tyl - ko resz tki jed ne go skrzy dła (od bu - do wał je po tem we współ czes nej tech no lo gii), za to za cho wał i z pie - tyzmem odrestaurował drugie. Dzięki te mu bu do wla ta na dal jest au ten - tycz nym za byt kiem, a nie fal sy fi ka - tem. Stołeczny konserwator Piotr Braban der tłu ma czył mi kil ka dni te mu, że nie wi dzi pod staw do wy kre śle nia rozebranej willi Granzowa z rejestru za byt ków, po nie waż wła ści ciel za - cho wał część ory gi nal nych ce gieł i okła dzin. Ma ich użyć przy od two - rze niu bu dyn ku, a no wa wil la na śla - du ją ca sta rą od ra zu bę dzie za byt - kiem. Co wła ści wie chro ni my? Czy za - bytkiem jest budynek, nawet w stanie ruiny, czy też pojedyncze cegły i kafle wyciągnięte z rumowiska po kontrolowanym zawaleniu ścian? Na te m.in. pytania powinien odpowiedzieć podczas kontroli wojewódzki konserwator Rafał Nadolny. Oba wiam się, że przy pa dek wil li Gran zo wa bę dzie sy gna łem dla wła - ścicieli zdewastowanych zabytków, że metoda konserwacji poprzez rozbiórkę jest też do pusz czal na. A na pew - no du żo tań sza niż ra to wa nie zmur - szałych ścian. Zamontują światła na al. Rzeczypospolitej W tym ty god niu dro gow cy pod pi - szą umo wę z fir mą, któ ra zbu du je sy gna li za cję świet lną na skrzy żo - wa niu al. Rze czy pos po li tej i Osi Kró lew skiej w Mia ste czku Wi la - nów. MI CHAŁ WOJ TCZUK Wy bra nie wy ko naw cy jest moż li we dzięki korektom budżetowym dokona nym przez Ra dę War sza wy w ub. tygodniu. Okazało się, że na zainstalowanie sygnalizatorów potrzeba było więcej pieniędzy, niż zarezerwował Za rząd Miej skich In we sty cji Dro go - wych. Drogowcy byli gotowi wydać 1,1 mln zł. Jed nak do prze tar gu sta nę ło tyl ko dwóch wy ko naw ców: Swar co Traf fic Pol ska chcia ła 1,421 mln zł, a dru - gi z oferentów, firma Podkowa jeszcze po nad 20 tys. zł wię cej. Do pie ro zgo da rad nych na do ło że nie pie nię - dzy umożliwiła rozstrzygnięcie przetargu. Światła są potrzebne, bo szeroka, prosta al. Rzeczypospolitej kusi kierow ców do na ci ska nia pe da łu ga zu. Choć jest tu ogra ni cze nie do 50 km/godz., zda rza się, że sa mo cho - dy gna ją na wet dwa ra zy szyb ciej. W ub.r. pędzący samochód śmiertelnie potrącił na skrzyżowaniu Rzeczypospolitej z Osią Królewską rowerzystę. Po tym wy pad ku dro gow cy chcie - li na al. Rzeczypospolitej położyć progi zwalniające. Zeszpeciłoby to ulicę wy ty czo ną ja ko jed na z osi wi do ko - wych Miasteczka Wilanów. Po tekście Ga ze ty Sto łecz nej wi ce pre zy dent Jacek Wojciechowicz polecił drogowcom, by zamiast progów zamontowali sygnalizację. Koszt projektu sygnalizacji pokryła fir ma Ro byg, któ ra przy tym skrzy - żowaniu buduje spore osiedle. To już ostatni dzwonek na ustawienie świateł, bo wraz z od da niem do mów do użyt ko wa nia (do pierw szych z nich właś nie wpro wa dza ją się miesz kań - cy) ruch w tym re jo nie jesz cze się zwię - kszy. W przetargu zapisano, że światła ma ją być go to we po dwóch mie sią cach od podpisania umowy. KO MU NI KA CJA BU DU JĄ RON DO WE WŁO CHACH No we ob ja zdy au to bu sów z po wo du modernizacji ul. Kleszczowej. Późnym wieczorem w poniedziałek ma się zacząć budowa ronda u zbiegu z Ryżową, Bolesława Chrobrego i Solipską. Przejazd Ryżową będzie możliwy tylko w jed nym kie run ku z Ursu sa do stacji kolejowej we Włochach. Autobu sy 189 i N01 w obie stro ny po ja dą trasą Łopuszańska Al. Jerozolimskie Popularna Globusowa Dźwigowa. Pozostałe linie mają objazd tylko w kierunku Ursusa przez Popularną, Al. Je ro zo lim skie i al. 4 Czer wca 1989 r. (dawną Nowolazurową). Dodatkowo au to bu sy 187 w dro dze do Śród mie - ścia wró cą na sta łą tra sę przez Ry żo - wą i Kleszczową. OSA CZYTELNICY DO STOŁECZNEJ NASZ ADRES Mieszkańcy, ale z burmistrzem 23 wrześ nia uka zał się w Ga ze cie Sto - łecz nej ar ty kuł To ma sza Urzy kow - skiego: Mieszkańcy sami urządzają so bie skwer na Sa skiej Kę pie. Ty tuł ar ty ku łu jest nie co my lą cy. To praw - da, że renowacja płaskorzeźby Plon i uporządkowania skweru była inicjatywą mieszkańców, którzy poświęcili na to przed sięw zię cie mnó stwo włas - nej pra cy, cza su i ener gii, ale w swo ich działaniach mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony burmistrza Pragi-Południe, pana Tomasza Kucharskiego, oraz Wy dzia łu In fra struk tu ry i Wy dzia łu Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy. Poza Patronatem Honorowym Burmistrza dla prac związanych z odbudo wą ław z 1946 r. otrzy ma liś my zna - czącą pomoc merytoryczną i logistyczną, o któ rą zwra ca liś my się w cią gu tych dwóch lat. Ewa Brykowska-Liniecka REKLAMA

6 6 warszawa.gazeta.pl Poniedziałek 29 września 2014 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl STOŁECZNA Wybory w Warszawie Mo je trzy sło wa na tę kam pa nię MATERIAŁY PRASOWE Nie uważam, że Warszawa to fatalnie zarządzane miasto. Ale może być uczciwiej, sprawniej i ambitniej mówi Andrzej Rozenek. Polityk Twojego Ruchu o stołeczną prezydenturę walczy nie pod szyldem partii, lecz komitetu wyborców. ROZ MO WA Z AN DRZE JEM RO ZEN KIEM kandydatem na prezydenta Warszawy IWO NA SZPA LA: Star tu je pan na pre zy den ta War sza wy, a właś nie sejmowy klub Twojego Ruchu wam się roz pa da. Od cho dzi kil ku na stu po słów, nie któ rzy do SLD. Sły sza - łam od po li ty ków So ju szu, że wcześ niej pan ne go cjo wał z Wło - dzi mie rzem Cza rza stym. I po noć był pan go to wy opu ścić TR. W za - mian mia ły być do bre miej sca dla war szaw skich rad nych TR na wspól nej li ście z So ju szem. I coś dla pa na: gwa ran cja star tu z SLD w 2015 r. Pro jekt miał za blo ko wać Le szek Mil ler, bo pa na nie lu bi. AN DRZEJ RO ZE NEK: To bzdu ry. Rok temu odmówiłem wejścia do zarządu sto wa rzy sze nia Or dy nac ka, któ rym kieruje Włodzimierz Czarzasty. Napisa łem też kry tycz ny list do władz sto - warzyszenia, że pan Czarzasty upolitycznił Ordynacką, zrobił z niej przybudówkę SLD. Co to ma do ukła da nia sa mo rzą do - wych list w War sza wie? To, że hi sto rie, któ re pan Cza rza - sty roz gła sza, oba la ją fak ty. On po pro - stu znalazł sposób na budowanie pozy cji w SLD. Chcę przy pom nieć, że moi radni odeszli z SLD w atmosferze skan da lu. Po wy bo rach 2011 r. py ta li o rozliczenie pieniędzy ze sprzedaży siedziby partii na Rozbrat. Czy li pan Ja nu sza Pa li ko ta nie opuszcza? Ja nusz to naj młod szy li der, czło - wiek z wi zją, wie, jak Pol ska po win na być rządzona. Imponuje mi, że pracuję z facetem, który przeczytał tyle książek, ilu nawet w 10 proc. nie przeczytali pozostali partyjni liderzy razem wzięci. Nie wiem, ile ksią żek prze czy tał Mil ler, ale ra dzi so bie le piej od Pa li - kota. On jest w po li ty ce 48 lat, Ja nusz siedem. Nauczyłem się, by nigdy nie prze kre ślać lu dzi. Tak kie dyś po stą - piono z Jarosławem Kaczyńskim. Wierzę, że za 10 lat Ja nusz Pa li kot bę dzie najważniejszym politykiem. Wesprze pana w kampanii? Nie ma po trze by wspie ra nia nas wsto li cy. Ten rok miał być dla was pe łen suk - cesów, a są nieszczęścia: przegrana w eu ro wy bo rach, odej ście Ry - szar da Ka li sza, któ ry miał być kan - dydatem TR na prezydenta stolicy, a popiera kandydata Sojuszu Sebastiana Wierzbickiego. Spo ro ener gii po świę ci łem na kampanię Kalisza. Skończyło się, jak się skoń czy ło, nie ża łu ję. Po zna łem fantastycznych ludzi z jego stowarzysze nia Dom Wszyst kich Pol ska. To ide - owcy, którzy uważają, że powinna powstać silna partia na centrolewicy. Ta cen tro le wi ca nie po tra fi wy sta - wić koalicyjnej listy w stolicy. Nie chcę prze rzu cać wi ny, mo że w Twoim Ruchu też popełniliśmy błędy. Ale ro bi liś my wszyst ko ku po ro - zumieniu, może nawet za dużo, może nie trze ba by ło roz ma wiać z SLD. To tylko dało powód do mówienia głupot m.in. o mnie. Twój Ruch wy sta wia w sto li cy au - tor ską li stę za miast par tyj ne go szyldu Komitet Wyborców Andrzeja Ro zen ka. To mo że ma pan jed nak plany alternatywnej struktury? To for mu ła przy jaz na dla tych, któ - rzy nie chcą być ko ja rze ni z par tią, a mają podobne poglądy. Mamy na listach spół dziel ców, lu dzi ze szkol nych rad rodziców, stowarzyszeń mieszkańców, rad osiedli, aktywistów, niektórzy z prze szło ścią w Zie lo nych i śro - dowisko Partii Demokratycznej. A czy sko ro star tu je pan w szer - szej for mu le chce pan na dal lik wi - do wać straż miej ską, tak jak za po - wiadał TR? Ten po stu lat jest bez zmian. Straż miejska szarpiąca się ze staruszkami handlującymi na chodniku musi odejść w przeszłość. Formacja, na czele której sta wia się kie row cę służ bo we go pani pre zy dent z jej po przed nie go miejsca zatrudnienia, nie wzbudza zaufania. Pieniądze zaoszczędzone w ten spo sób po win ny wzmoc nić po li cję, która profesjonalnie pilnuje porządku. Pan jest posłem z Katowic, dlaczego tam pan nie star tu je? Ka to wi ce są wy bo rem po li tycz - nym, tam do sta łem miej sce na li ście. Choć je stem dum ny, że mo gę pra co - wać dla Ślą ska i mam związ ki z re gio - nem, bo dzia dek był dy rek to rem Bro - wa rów Ty skich, z uro dze nia je stem warszawiakiem. Wychowałem się na Czerniakowie, to moja mała ojczyzna. Powody pana startu w stolicy? Warszawa może być rządzona lepiej. Gronkiewicz-Waltz źle rządzi? W przeciwieństwie do kandydatów ta kich jak Ja cek Sa sin czy Piotr Gu ział nie uwa żam, że to fa tal nie za - rzą dza ne mia sto. Ale mo że być uczci - wiej, spraw niej i am bit niej. Na tych trzech sło wach chcę oprzeć kam pa - nię. Jak pan zro bi, by by ło uczci wiej? Nie podobają mi się mechanizmy personalne. Bardzo źle, gdy stanowiska są dzielone między kumpli, kolegów z partii, rodziny. Decydować mają kom pe ten cje. Nie po do ba mi się po - dej ście do ma jąt ku mia sta. Nie moż - na nim za rzą dzać jak swo im fol war - kiem. Jak się zarządza folwarkiem? Niewiele jest procedur, przejrzysto ści. Np. przy zwro tach mie nia by - wa, że nieuprawnionych. A przypomnijmy bizancjum burmistrza Dąbrowskie go z Be mo wa al bo to, co się dzie - je w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, gdzie jeden z dyrektorów odcho dzi z urzę du i po chwi li sta je się właścicielem przedwojennej kamienicy. Roszczenia skupiła jego rodzina, gdy dyrektor w BGN pracował. Skoro nie ma ustawy reprywatyzacyj nej, nie ma jas nych re guł. To za - niechanie PO. Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała projekt, który nie jest realizowany. Po sło wie PO też po noć pro jekt na - pisali. Deklaruję, że jeśli Sejm dostanie pro jekt PO, to ja ko Twój Ruch do - ga da my się, by go przy jąć. W Sej mie znaj dzie się pew nie wię kszość. Niech pani prezydent i wiceszefowa PO naciś nie panią pre mier, by pil nie się tym za jąć. Uwa żam też, że zwro ty po win - ny być pod lu pą pro ku ra tu ry i CBA. To wiel kie in te re sy, dziś roz strzy ga o nich podpis jednego urzędnika. Coś jesz cze za Ro zen ka ma być uczciwiej? W mo im uczci wiej są też in we - sty cje. Do brze, że bę dzie dru ga nit ka me tra. Ale na 1 km te go me tra wy da - liś my 159 mln eu ro. W Bil bao w tym sa mym cza sie 1 km kosz to wał 31 mln eu ro, a w So fii 34 mln eu ro. To dra - styczne różnice. Nie usprawiedliwia ich trud ny te ren w War sza wie ani tem - po. Gdzieś jest błąd al bo prze sza co wa - nie in we sty cji. Mó wiąc wprost: ktoś zbyt dużo zarobił. Sugeruje pan, że była korupcja? Nie chcę uży wać gru bych oskar - żeń. Obie cu ję, że gdy zo sta nę pre zy - FRANCISZEK MAZUR 9 września Andrzej Rozenek podczas konferencji przed ratuszem już jako oficjalny kandydat na prezydenta Warszawy Bardzo chętnie z Hanną Gronkiewicz-Waltz bym się zmierzył w drugiej turze. Brzmi to w tej chwili fantastycznie, ale jestem człowiekiem wiary, jeśli o to chodzi den tem, spra wę prze świet lę, bo jest zastanawiająca. Ale nie dla politycznej zemsty, może dzięki temu kolejne odcinki metra powstaną taniej i szybciej. Gdy byś my bu do wa li uczci wiej, sprawniej i ambitniej, to zamiast dwóch nitek metra jego schemat przypominałby sieć pająka. To te raz pań skie spraw niej. Dużo do życzenia pozostawia sposób pro wa dze nia in we sty cji dro go - wych. Przy planowaniu władza powinna roz wa żać tak że ich uciąż li wość. Spierałem się o to z wiceprezydentem Ol szew skim. Mó wił, że to trend świa - to wy, by ogra ni czać ruch w cen trach, wpuścić pieszych, rowery, komunikację miej ską. To praw da. Ty le że Gron - kiewicz-waltz zaczęła zmiany od utrudnie nia ru chu w cen trum, a po win na wpierw domknąć obwodnicę. To powoduje frustrację kierowców. A to też obywatele, jak rowerzyści czy pasażerowie komunikacji miejskiej. Ko mu ni ka cja miej ska za sad ni czo się zmieniła. Tak, na lep sze, jest no wy ta bor. Ale by ła też nie mal dwu krot na pod - wyż ka cen bi le tów, gdy in ne mia sta ce - ny obniżają, by zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej. Gronkiewicz-Waltz też zachęca. Ale jednocześnie podwyższa ceny biletów. Pod wyż sza, by pan mógł jeź dzić wygodnym autobusem. Nie słyszał pan takich tłumaczeń? Wpły wy z bi le tów to 1/3 kosz tów utrzymania ZTM. Po podwyżce pasaże rów uby ło. Wpły wy są mniej wię cej te same. Przypomnę też decyzję o zamknię ciu kur sów noc nych me tra. Na szczęście prezydent się wycofała, ale to świad czy o tym, że jest ro zedr ga na. Realizuje, co kto jej podszepnie. A linia 175? Do pie ro po awan tu rze uda ło się pre zy dent znie chę cić do jej lik wi - dacji. Były konsultacje społeczne. I do brze. Znów trze ba ra tusz po - chwalić. Du żo tych kom ple men tów jak na po li ty ka opo zy cji. A coś jesz cze z pana programu? War sza wa ja ko nie tyl ko sto li ca Pol ski, ale też przy kład dla re gio nu Eu - ropy Środkowo-Wschodniej. Ale szczegółowy program budujemy w ramach konsultacji i ankiet z mieszkańcami. Jak pan chce da wać przy kład? To mu si być am bit ne mia sto pod względem infrastruktury, ale i kultury. Po win niś my pa mię tać o tra dy cji w każdym wymiarze, np. Kapeli Czerniakowskiej czy kinach starego typu jak Fe mi na czy Lu na. Ma my te atr na światowym poziomie, który pani prezydent traktuje po macoszemu. To widać po wy dat kach. Trzy przy kła dy do - ta cji z 2013 r.: Cen trum My śli Ja na Pa - wła II 3,6 mln zł, te atr Ko me dia 640 tys. zł, te atr Kwa drat 750 tys. zł. Co jest waż niej sze Cen trum My śli czy stołeczne teatry? A wie pan, ja kie pro jek ty ma Cen - trum My śli Ja na Pa wła II? Nie. Ale od 2010 r. do sta je mię dzy 3 a 5 mln zł na rok. Za py tam o czte rech śpią cych. Pa na ry wal Ja cek Sa sin wspól nie z PiS chce, by rad ni gło so wa li nad uchwa łą, któ ra zam knie dro gę do powrotu pomnika na pl. Wileński. To po win ny być de cy zje miesz - kańców. Temat do konsultacji, referendum. Re fe ren dum w spra wie upa mięt - nień? Le piej je prze pro wa dzić, bez wzglę du na kosz ty, niż bu do wać lo kal - ną nienawiść. Z tym pomnikiem mieszkań cy są zży ci. Chy ba nie wszy scy. Przeciwko pomnikowi protestuje garstka prawicowców. Tymczasem mają decydować mieszkańcy, nie grupy bojówkarzy. Dziś czterej śpiący, po tem in ny po mnik, aż ko mi syj nie spa lą nam tę czę, tak? Dam in ny przy - kład historię praskiego lokalu W Oparach Ab sur du, fan ta stycz ne go miej - sca, któ re go wła ści ciel ka wy sta wi ła w witrynie dwa posągi Maryi. Uratowała je, wcześniej stały w podwórkach. Przy cze pi ła się do niej gru pa pra wi - cow ców. Uzna li, że do szło do pro fa na - cji. Na czym polegającej? W lo ka lu, gdzie pi je się pi wo, sto - ją fi gu ry świę te Ma ryi, Mat ki Pol ski. Dzia ła cze Two je go Ru chu wy stą pi li w ob ro nie lo ka lu, ale złe efek ty już są. Dzielnica przedłużyła tej pani umowę naj mu tyl ko na rok. Są dzi pan, że to przez Ma ry ję, Mat - kę Pol ski? A przez co? Sko ro na jem cy wo kół ma ją umo wy na trzy la ta? Je den z po - lityków prawicowych szepnął na ucho właścicielce lokalu: I tak po wyborach cię wyrzucimy. Ona zdjęła figury z witryny. To prawdziwe opary absurdu. Ile pan so bie da je w wy bo rach? Cel to spot ka nie z Gron kie wicz- -Waltz w drugiej turze i wygrana. Ta dru ga tu ra to we dług pa na za sa - dy nikogo nie przekreślać. Dla cze go nie? Bar dzo chęt nie z Hanną Gronkiewicz-Waltz bym się zmie rzył. Brzmi to w tej chwi li fan ta - stycznie, ale jestem człowiekiem wiary, je śli o to cho dzi. Oczy wi ście wiem, że naj le piej być w ta kiej sy tu a cji jak ona. Nie trze ba ro bić nic, i tak się wy - grywa. Ale przeważnie u takich polity ków wystę pu je efekt py chy. To za - czynam widzieć u obecnej prezydent. Niech pan o tym opo wie. Przed re fe ren dum, gdy czu ła się zagrożona, wychodziła do mieszkańców, pokazała ludzką twarz, nawet często wa ła ka wą w me trze. To się skoń - czy ło po re fe ren dum. Pew nie te raz znów zmie ni wi ze ru nek. Tyl ko czy warszawiacy to kupią. Kto bę dzie u pa na wi ce pre zy den - tem? Zależy, z kim stworzymy koalicję. Mo gę po wie dzieć, że ni gdy i za nic nie będzie koalicji z PiS. Ile procent daje pan swojemu komitetowi? Mi ni mum 5-6 proc. Tak po ka zu - ją nasze sondaże. Ale dopiero zaczynamy kampanię, będzie znacznie lepiej. Je śli wpro wa dzi pan rad nych, to bę dą two rzyć klub imie nia An drze - ja Rozenka, wzorem komitetu? Nie wy klu czam. Ale nie mam ob - sesji nazwiska. Jestem kojarzony z Małgo rza tą Ro ze nek, czy li per fek cyj ną panią domu. Ludzie są przekonani, że to moja żona i załatwiłem jej pracę w tele wi zji. Z panią Mał go sią nic mnie nie łą czy. Ale ma ło kto wie, że je stem bra - tankiem Anny German. Z tego pokrewień stwa je stem dum ny. Bo An na Ger - man to sym bol, jak po nad po dzia ła mi kształtować porozumienie polsko-rosyj skie. Ja ko pre zy dent sto li cy też chciał bym łą czyć, nie dzie lić. Po par łby pan bu do wę Łu ku Trium - fal ne go 1920 r., któ re go chcą śro - do wi ska pra wi co wych pa trio tów ze wspar ciem PiS? A mo że trium fal ny żło bek al bo przedszkole? Jeśli chodzi o monumentalizm, serce prawicy powinna zaspoka jać Świą ty nia Opatrz no ści Bo żej. Jest bar dzo du ża, tak jak pra wi co wi patrioci lubią. A upamiętnienie smoleńskie? Mo nu ment ofiar tak. Ale nie po - mnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I bez żad nych ele men tów spi sko - wych, te go, co bli skie ser cu An to nie - go Macierewicza, czyli że jakoby Tusk zamordował nam prezydenta. ROZ MA WIA ŁA IWO NA SZPA LA Rozmowy z kandydatami Przed wyborami samorządowymi w poniedziałki publikujemy rozmowy z kandydatami na prezy den ta War sza wy. Cykl roz po - czę liś my ty dzień te mu wy wia dem z Joanną Erbel. Wszystkie rozmowy bę dzie moż na prze czy tać na warszawa.gazeta.pl.

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202 PRZEMO ŁUKASIK Idee zamiast zniczy s REHABILITUJE ARCHITEKTURĘ, PRZYWRACA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ

GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 14 (45) 2-15 października 2014 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Kolejny numer Reportera leszczyńskiego 16 października 2014 fot.

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI?

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI? 39 lat po cudzie na Wembley znów gramy z Anglią. Pokonanie wyspiarzy otworzyłoby drużynie Waldemara Fornalika bramę do historii 19 dziś sport Mieczysław Michalak/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2012 2013 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji H a sło XVII Tar gów Edu ka cyj nych Ta lent Edu ka cja Suk ces łą - czy się ści śle z ideą

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo