IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA"

Transkrypt

1 IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

2 PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE

3 CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie jest bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich kontrahentów Oszczędności ekonomiczne poprzez szybsze zwolnienie środka transportu i możliwość szybszego podjęcie towaru 3

4 PROCEDURA UPROSZCZONA Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. Ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z r. z późniejszymi p ( zmianami Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z r. z późniejszymi p zmianami) Ustawa z dnia 19 marca 2004r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późniejszymi p ( zmianami 4

5 PROCEDURA UPROSZCZONA Rozporządzenie Ministra Finansów w z dnia 21 kwietnia 2004r. W sprawie odraczania terminu płatnop atności należno ności celnych (Dz.U. Nr 87, poz. 824 z późniejszymi p ( zmianami Rozporządzenie Ministra Finansów w z dnia 26 października 2005r. w sprawie terminu zapłaty aty podatku od towarów w i usług ug z tytułu u importu towarów w (Dz.U. Nr 218, poz. ( 1842 Rozporządzenie Ministra Finansów w z dnia 26 kwietnia 2004r. W sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności ci przewidziane przepisami prawa celnego (Dz.U. nr 97 poz. 967 z późniejszymi p zmianami) Ustawa z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów w i usług ug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. ( 1320 Instrukcja dla funkcjonariuszy celnych 5

6 Rodzaje procedur celnych w których stosuje się procedurę uproszczoną * dopuszczenie do obrotu * skład celny * uszlachetnianie czynne * przetwarzanie pod kontrolą celną * odprawa czasowa * uszlachetnianie bierne * wywóz * tranzyt oraz przy nadaniu towarom przeznaczenia * powrotnego wywozu 6

7 FORMY PROCEDURY UPROSZCZONEJ I - Zgłoszenie niekompletne II - Zgłoszenie uproszczone III - Procedura w miejscu 7

8 BENEFICJENT POZWOLENIA 8

9 PROCEDURA UPROSZCZONA I i II FORMA - informacje ogólne-

10 I i II FORMA uproszczeń CELNY ODDZIAŁ 10

11 Niekompletne zgłoszenie celne - ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego, a przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej 11

12 niekompletne zgłoszenie celne organ celny przyjmuje w należycie uzasadnionych przypadkach zgłoszenie celne do procedury, mimo, że jest ono obarczone błędami formalnymi, tj : nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie załączono do niego wszystkich wymaganych dokumentów. 12

13 Aby zgłoszenie celne mogło zostać przyjęte przez organ celny musi : zawierać przynajmniej te dane, które są niezbędne dla identyfikacji towarów. Towary powinny być zatem wystarczająco dokładnie oznaczone, tak by organ celny mógł natychmiast i jednoznacznie określić ich pozycję taryfową. 13

14 Gdy BRAKUJE DOKUMENTU organ musi zostać zapewniony w formie pisemnego oświadczenia (art. 255 ust. 2 RWKC), iż : - odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności, - dokument nie został dołączony do zgłoszenia ze względów, na które zgłaszający nie miał wpływu, - oraz jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby objecie towarów daną procedurą lub zastosowanie wyższej stawki celnej. 14

15 niekompletne zgłoszenie celne Organ celny wyznacza termin 1 MIESIĄCA na podanie brakujących danych, ewentualnie przedłożenie brakujących dokumentów. Podmiot ma obowiązek złożyć ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJACE. 15

16 NIEKOMPLETNE ZGŁOSZENIE CELNE S A D U C ZWOLNIENIE TOWARU ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE 16

17 II FORMA PROCEDURY UPROSZCZONEJ wymaga uzyskania pozwolenia -zgłoszenie uproszczone -złożenie innego dokumentu administracyjnego lub handlowego wraz z wnioskiem 17

18 II FORMA PROCEDURY UPROSZCZONEJ ZGŁOSZENIE UPROSZCZONE 18

19 - Zgodnie z art. 255 RWKC organy celne, na prośbę zgłaszającego, mogą przyjąć zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do wolnego obrotu mimo braku pewnych koniecznych dokumentów. - Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towaru do wolnego obrotu. - Zgłoszenie, które nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do dopuszczenia do wolnego obrotu, może zostać przyjęte pod warunkiem, że zapewniono władze celne iż: odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności, dokument nie został dołączony ze względów, na które zgłaszający nie miał wpływu, jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby dopuszczenie towarów do wolnego obrotu lub spowodoweałoby objęcie towarów wyższą stawką celną. - Wpisanie w polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia, że łącznie spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 255 ust 2 RWKC 19

20 - Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla procedury wywozu. - Wpisanie w polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia, że łącznie spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 255 ust 2 RWKC 20

21 II FORMA PROCEDURY UPROSZCZONEJ ZŁOŻENIE INNEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO LUB HANDLOWEGO WRAZ Z WNIOSKIEM 21

22 Dopuszcza się jedynie dokumenty administracyjne lub handlowe (faktura, faktura prowizoryczna, faktura pro forma) składane wraz z wnioskiem zawierające w poszczególnych procedurach przynajmniej te dane, które zostały y wyszczególnione przy zgłoszeniu uproszczonym 22

23 Do dokumentów w handlowych lub administracyjnych złożonych onych wraz z wnioskiem należy y dołą łączyć: -deklarację wartości celnej (jeśli jest wymagana ( RWKC zgodnie z art każdy inny dokument niezbędny dla zastosowania przepisów regulujących dopuszczenie towarów do obrotu -potwierdzenie złożenia zabezpieczenia, - upoważnienie (jeśli zgłoszenie dokonywane jest ( przedstawiciela przez dokumenty handlowe lub administracyjne złożone wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną oraz ww. dokumentami stanowią komplet zgłoszenia 23

24 PRZY STOSOWANIU II FORMY PROCEDURY UPROSZCZONEJ TOWAR ZAWSZE JEST PRZEDSTAWIANY W URZĘDZIE CELNYM ORAZ OSOBA UPOWAŻNIONA ZOBOWIĄZANA ZANA JEST ZŁOŻYĆZ ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJ NIAJĄCE 24

25 II forma procedury uproszczonej S A D lub wniosek U C ZWOLNIENIE TOWARU ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE 25

26 POZWOLENIE na stosowanie procedury uproszczonej I FORMA sporadyczna sytuacja nie wymaga pozwolenia II FORMA cykliczność wymaga pozwolenia 26

27 PROCEDURA UPROSZCZONA III FORMA

28 III FORMA procedura w miejscu zgłaszający może samodzielnie objąć towary daną procedurą celną, bezpośrednio po tym, jak znajdą się : w pomieszczeniach lub na terenie uznanym należącym do podmiotu, lub w innym miejscu wyznaczonym lub uznanym decyzją organu celnego ORAZ zostaną ujęte w prowadzonym przez zgłaszającego rejestrze. 28

29 DLACZEGO mówimy wpis do rejestru? REJESTR PROCEDURY UPROSZCZONEJ stanowi formę ewidencji, którą prowadzi podmiot. Po uzyskaniu pozwolenia miejsce przechowywania rejestru i sposób jego prowadzenia zatwierdza naczelnik urzędu celnego, który sprawuje nadzór nad pozwoleniem. 29

30 REJESTR PROCEDURY UPROSZCZONEJ Prowadzi się oddzielnie dla: każdego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, każdego miejsca, w którym wykonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. 30

31 DLACZEGO mówimy procedura w miejscu? MIEJSCE UZNANE przez organ celny pełni funkcje oddziału celnego. Podmiot NIE MA obowiązku przedstawiania towarów w oddziale celnym. 31

32 MIEJSCE REALIZACJI PROCEDURY UPROSZCZONEJ Miejsce uznane odrębną decyzją dyrektora /przykładowy numer miejsca PL440000MU0021/ Miejsce uznane pozwoleniem na stosowanie procedury uproszczonej /przykładowy numer miejsca PL440000PU0021/ Magazyn czasowego składowania /przykładowy numer miejsca PL442000MC0021/ Skład celny /przykładowy numer miejsca PL440000SA0021/ 32

33 III FORMA - KORZYŚCI Towar zamiast jechać do oddziału celnego jest dostarczany bezpośrednio od firmy. nie ma obowiązku fizycznego przedstawienia towaru Czynności dokonuje upoważniony pracownik firmy. Funkcjonariusz celny pojawia się tylko w przypadku ewentualnej kontroli towaru. Firma sama dokonuje zdjęcia zamknięć celnych, lub ich nałożenia, sama drukuje i stempluje dokumenty transportowe 33

34 III FORMA - KORZYŚCI Szybkość zgłoszenia; porozumienie odbywa się za pomocą systemów informatycznych wymiana komunikatów Podmiot ma możliwość obejmowania towarów procedurą np. dokonywania wywozów także wtedy gdy oddział celny już nie pracuje. Zgoda na dokonywanie czynności poza godzinami funkcjonowania oddziału celnego 34

35 III FORMA - KORZYŚCI ewentualne należności można regulować później - ułatwienia i odroczenia płatnicze zarówno w cle (pozwolenie na odroczenie ( płatności jak i podatku można rozliczać podatek zgodnie z treścią art. 33a VAT rozliczenie poprzez deklarację VAT-7 pozwolenie jest bezterminowe, nie ma limitów ważności, przedłużania 35

36 PROCEDURA UPROSZCZONA III FORMA PROCEDURY PRZYWOZOWE

37 Co to jest okres rozliczeniowy? Procedurę uproszczoną realizujemy zawsze w tzw. okresach rozliczeniowych, które wynoszą zawsze miesiąc kalendarzowy (licząc od pierwszego do ostatniego dnia ( miesiąca 37

38 ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE całościowe częściowe - zbiorczo za cały okres rozliczeniowy (ZAWSZE WYNOSI MIESIĄC KALENDARZOWY). Posiadacz pozwolenia dostarcza je wówczas, gdy okres rozliczeniowy już upłynie. NIE można przekroczyć trzeciego dnia miesiąca, po końcu okresu rozliczeniowego. - zgłoszenie uzupełniające częściowe można przedstawiać w każdym czasie w trakcie okresu rozliczeniowego. NIE można przekroczyć trzeciego dnia miesiąca, po końcu okresu rozliczeniowego. 38

39 OSOBY REALIZUJĄCE PROCEDURĘ UPROSZCZONĄ POWINNY SKŁADAĆ ODDZIELNE ZGŁOSZENIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA KAŻDEJ REPREZENTOWANEJ OSOBY 39

40 1. Numer i datę 2. wskazanie urzędu celnego, do którego jest kierowane 3. Numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej 4. Numer pozwolenia na przywóz towarów udzielonego w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (dot. pozwoleń w ramach administrowania ( zagranicą obrotem towarami z ( miejsce 5. Informacje (jeśli mają - powiadomienie przed przybyciem towaru POWIADOMIENIE 6. Numery i daty wpisów do rejestru (w przypadku zbiorczych powiadomień dotyczy pozwoleń wydanych (. 2009r przed 1 stycznia 7. Procedura celna BĘDZIE ZAWIERAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI 8. Dane osoby upoważnionej 9. Imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której działa osoba korzystająca z uproszczeń jako przedstawiciel pośredni lub bezpośredni, 10. Numer miejsca realizacji procedury uproszczonej ( brutto ) 11. Określenie towarów, z uwzględnieniem ich ilości i masy ( zagranicą 12. Masa netto towaru (dot. pozwoleń w ramach administrowania obrotem towarami z 13. Liczba opakowań 40

41 14. Informacja o kontenerach ( zagranicą 15. Kod CN towaru (dot. pozwoleń w ramach administrowania obrotem towarami z ( zagranicą 16. Kod kraju pochodzenia (dot. pozwoleń w ramach administrowania obrotem towarami z 17.Określenie wartości celnej towarów lub wartości towarów 18. Dane dotyczące środka transportu oraz rodzaj i numer dokumentu tranzytowego, jeżeli towar jest rozładowywany z tego środka 19. Numer poprzedniego dokumentu (może to być numer z CELINY, NCTS lub numer innego (. dokumentu 20. Cechy identyfikacyjne dokumentów bez przedłożenia których nie jest możliwe wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty np.świadectwa fitosanitarne 21. Zamknięcia celne ilość i znaki 22. Imię i nazwisko osoby, która będzie usuwała zamknięcia celne 23. Imię i nazwisko osoby sporządzającej powiadomienie 41

42 PROCEDURA UPROSZCZONA III FORMA PROCEDURY WYWOZOWE

43 Zamknięciem celnym nakładanym na towary, środki prze wo zo we przy stosowaniu procedury uproszczonej jest ołowiana plomba o średnicy 10 mm. Na awersie ww. plomby widnieje odcisk godło państ wo we, a na rewersie litery UC-PU i numer własny plombownicy. UC-PU

44 ZGŁOSZENIE KOMPLETNE ECS komunikat IE 515 U C MIEJSCE REALIZACJI PROCEDURY UPROSZCZONEJ Komunikat IE 529 wraz z Wywozowym Dokumentem Towarzyszącym EAD ZAŁADUNEK Załadunek towaru TOWARU Założenie zamknięć celnych ZAŁOŻENIE ZAMKNIĘĆ CELNYCH 44

45 PROCEDURA UPROSZCZONA UŁATWIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROCEDURY UPROSZCZONEJ

46 REALIZACJA PROCEDURY UPROSZCZONEJ POZA GODZINAMI PRACY 46

47 ZWOLNIE Z OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ 47

48 POWIADOMIENIE WYSYŁANE PRZED PRZYBYCIEM TOWARÓW 48

49 ROZLICZENIE PODATKU VAT W DEKLARACJI PODATKOWEJ 49

50 WYMOGI I KRYTERIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POZWOLEŃ: II FORMA III FORMA 50

51 SASP INFORMACJE OGÓLNE

52 FIRMA X WNIOSEK ADMINISTRACJA CELNA WYDAJĄCA POZWOLENIE państwo w którym firma posiada główng wną księgowo gowość uzgodnienia ADMINISTRACJA CELNA UCZESTNICZĄCA CA

53 SASP Administracja wydająca pozwolenie na pojedyńcze pozwolenie przy stosowaniu uproszczeń SASP udostępnia innym administracjom uczestniczącym: wniosek, projekt pozwolenia, wszelkie informacje konieczne dla udzielenia pozwolenia.

54 SASP Organy Celne państw uczestniczących mają 30 dni (od dnia otrzymania projektu pozwolenia) na powiadomienie administracji wydającej pozwolenie o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących m.in. ograniczeń związanych z przywozem lub wywozem towarów, ewentualne wymogi statystyczne i inne istotne regulacje.

55 FIRMA X posiadająca pozwolenie SASP ZGŁOSZENIE CELNE TOWAR Miejsce realizacji ADMINISTRACJA CELNA WYDAJĄCA POZWOLENIE -dług celny ZALECENIA KONTROLNE PODZIAŁ ŚRODKÓW ADMINISTRACJA CELNA UCZESTNICZĄCA CA - fizyczna kontrola towaru, -podatek VAT, -statystyka

56 SASP WYDANE POZWOLENIE BĘDZIE UDOSTĘPNIONE ADMINISTRACJOM UCZESTNICZĄCYM

57 PŁATNOŚCI PRZY REALIZACJI PROCEDURY UPROSZCZONEJ ORAZ STOSOWANE W TYM ZAKRESIE UŁATWIENIA /CŁO i VAT/

58 PŁATNOŚCI PRZY REALIZACJI PROCEDURY UPROSZCZONEJ /CŁO i VAT/ NALEŻNA KWOTA CŁA I PODATKU WINNA ZOSTAĆ UISZCZONA W TERMINIE 10 DNI, LICZĄC OD DNIA POWIADOMIENIA DŁUŻNIKA O KWOCIE TYCH NALEŻNOŚCI TZN. OD DNIA ZŁOŻENIA PRZEZ DŁUŻNIKA NA DOKOMENCIE ZGŁOSZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO PODPISU POD OŚWIADCZENIEM, ŻE ZOSTAŁ ON POWIADOMIONY O KWOCIE DŁUGU CELNEGO (jednak termin ten nie może ( rozliczeniowego przekroczyć 13 dnia po upływie okresu

59 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo