Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)"

Transkrypt

1 Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.4. Opracowano w Departamencie Ceł Warszawa, styczeń 2015 Ministerstwo Finansów Departament Ceł

2 Wprowadzenie Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów, czy odpowiednio środków transportu, zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem. Jako upoważnieni przedsiębiorcy korzystają zatem z szeregu różnych przywilejów. Rodzaj i zakres ułatwień przysługujących upoważnionemu przedsiębiorcy AEO uzależniony jest od posiadanego rodzaju świadectwa AEO: Świadectwo AEOC Uproszczenia Celne, Świadectwo AEOS Bezpieczeństwo i Ochrona, Świadectwo AEOF Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona. Chcąc skorzystać z przysługującego ułatwienia upoważniony przedsiębiorca powinien podać dane identyfikacyjne, tj. numer świadectwa AEO (art. 14b ust. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 1, zwanego dalej RWKC. Podstawową zasadą jest, że ułatwienia i uproszczenia przysługują bezpośrednio upoważnionemu przedsiębiorcy. Status upoważnionego przedsiębiorcy nie może być wykorzystywany przez inne osoby lub w celu uzyskania ułatwień dla innych osób. Jednocześnie należy zauważyć, że im więcej przedsiębiorców uczestniczących w międzynarodowym łańcuchu dostaw posiada status AEO tym bardziej oczywiste jest realizowanie korzyści przysługujących ze względu na status AEO. Ułatwienia wynikające z przepisów RWKC Przepisy RWKC przewidują szereg ułatwień i uprawnień związanych z posiadaniem statusu AEO. Ułatwienia te obejmują: 1) Mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych Posiadacz świadectwa AEO podlega mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów niż inni przedsiębiorcy nieposiadający statusu AEO. Organy celne mogą postanowić inaczej w 1 Dz. Urz. WE L 253 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3 2

3 celu uwzględnienia szczególnego zagrożenia lub wymogów kontroli ustanowionych w innych przepisach unijnych (art. 14b ust. 4 RWKC). Analiza ryzyka, której wynik stanowi podstawę przeprowadzenia kontroli, uwzględnia fakt posiadania przez przedsiębiorcę statusu AEO. Uprawnienie do korzystania z przedmiotowego ułatwienia uzależnione jest od rodzaju świadectwa AEO. Kontrola celna dotycząca bezpieczeństwa i ochrony Mniejszej liczbie kontroli dokumentów i kontroli fizycznych w przypadku kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony podlegają przedsiębiorcy, którzy posiadają świadectwo AEOS lub AEOF. Wynika to z zakresu kryteriów, które powinni spełniać posiadacze statusu AEOS i AEOF, i które to kryteria zostały sprawdzone przez organ Służby Celnej. Kontrola celna dotycząca zagrożeń fiskalnych Mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych w przypadku kontroli celnej dotyczącej zagrożeń fiskalnych może być stosowana wobec przedsiębiorcy, który posiada świadectwo AEOC lub AEOF. Pojęcie zagrożenia fiskalne odnosi się do zagrożeń, których skutkiem może być zaniżenie należności celnych i podatkowych, i tym samym uszczuplenie należności Skarbu Państwa. Z uprawnienia tego nie może skorzystać przedsiębiorca posiadający świadectwo AEOS, gdyż nie został zweryfikowany pod kątem posiadania systemu rozróżniającego towary unijne i towary nieunijne. Kontrola zgłoszeń po zwolnieniu towarów Mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów w stosunku do AEO odnosi się także do kontroli zgłoszeń po zwolnieniu towarów. Uprawnienie to przysługuje posiadaczom wszystkich typów świadectw AEO. Przedstawiciele Uprawnienie do skorzystania z mniejszej liczby kontroli fizycznych i kontroli dokumentów nie przysługuje w sytuacji, gdy przedstawiciel posiadający status AEO reprezentuje osobę nieposiadającą takiego statusu. Powyższe związane jest z miejscem przedstawiciela w łańcuchu dostaw i zakresem odpowiedzialności jakie ponosi za jego bezpieczeństwo. Przedstawiciel odpowiedzialny jest za 3

4 stosowanie niezbędnych formalności celnych, zgodnych z przepisami prawa celnego, w celu umieszczenia towarów pod procedurą celną. Zabezpiecza zatem fragment łańcucha dostaw związany z prawidłowym sporządzeniem dokumentacji celnej i wypełnieniem formalności celnych. W takiej sytuacji gdy zabezpieczony jest tylko niewielki fragment łańcucha dostaw nie można przyjąć na tyle niskiej oceny ryzyka, by przekładała się ona na zmniejszenie liczby kontroli celnych przeprowadzanych wobec przesyłek danego przedsiębiorcy reprezentowanego przez przedstawiciela posiadającego status AEO. Aby skorzystać z ułatwienia polegającego na mniejszej liczbie kontroli status AEO powinien zatem posiadać zarówno przedstawiciel, jak i przedsiębiorca, którego ten reprezentuje. 2) Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli przeprowadzenie kontroli poza kolejnością Jeżeli w następstwie przeprowadzenia analizy ryzyka właściwy organ celny wybiera do celów dalszych kontroli przesyłkę objętą przywozową lub wywozową deklaracją skróconą lub zgłoszeniem celnym złożonym przez upoważnionego przedsiębiorcę, konieczne kontrole należy przeprowadzić w sposób priorytetowy (ar. 14b ust. 4 RWKC). Uprawnienie to przysługuje posiadaczom wszystkich typów świadectw AEO. 3) Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy po uzgodnieniu z organem celnym Rodzaj ułatwienia, który może być wykorzystywany do wszystkich rodzajów świadectw AEO. Zgodnie z postanowieniami art. 14b ust. 4 akapit drugi RWKC, jeżeli w wyniku analizy ryzyka przedsiębiorca posiadający status AEO zostanie wytypowany do kontroli, kontrola taka może być przeprowadzona w innym miejscu niż dany urząd celny. Skorzystanie z takiej możliwości ograniczone zostało następującymi warunkami: 1. przedsiębiorca powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek oraz 2. kwestia kontroli powinna zostać uzgodniona z zainteresowanym organem celnym. Przepisy art. 4 pkt 19 i art. 38 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 13 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, zwanego dalej WKC 2 wskazują, że 2 Dz. U. L 302 z , str. 1 z późn. zm., Polskie wydanie specjalne Dz. Urz. UE rozdział 2 tom 4 str

5 miejscami przedstawienia towarów i dokonywania czynności celnych mogą być poza urzędem celnym, inne miejsca uznane lub wyznaczone przez organ celny. Szczegółowe zasady funkcjonowania miejsc uznanych, w tym także sposób realizacji uprawnienia wynikającego z art. 14b ust. 4 RWKC określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego 3, w szczególności w jego ostatniej zmianie z dnia 29 października 2013 r. 4 Zgodnie z postanowieniami powołanego rozporządzenia, jeżeli o miejsce ubiega się posiadacz statusu AEO do wniosku o uznanie miejsca nie dołącza się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4 (tj. dokumentów uzasadniających uznanie miejsca). Stosownie natomiast do postanowień 9 ust. 3a powołanego rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w art. 14b ust. 4 RWKC (wybór miejsca kontroli), organ Służby Celnej może uznać miejsce w celu jednorazowego dokonania czynności, o których mowa w tym przepisie. Uznanie takie nie wymaga formy decyzji. Do wniosku o uznanie miejsca w tym trybie nie dołącza się dokumentów określających wyposażenie i sprzęt techniczny, niezbędny do wykonywania czynności wynikających z przepisów prawa celnego. Nie dołącza się także planu sytuacyjnego oraz opisu warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów. Wnioskodawca powinien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w 3 ust. 1, tj. odnoszących się do identyfikacji miejsca przedstawienia towarów. 4) Możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej Posiadacze świadectwa AEOS i AEOF przywożący lub wywożący towary mogą składać przywozową i wywozową deklarację skróconą zawierającą ograniczone wymogi w zakresie danych bezpieczeństwa określonych w załączniku 30A do RWKC. Również przewoźnicy, spedytorzy i agenci celni posiadający świadectwo AEOS lub AEOF mogą składać przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone zawierające mniejszą ilość danych 3 Dz. U. Nr 97, poz. 967, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1475). 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1475). 5

6 bezpieczeństwa, jeżeli dokonują przywozu lub wywozu towaru na rzecz posiadacza świadectwa AEO (art. 14b ust. 3 RWKC). Przywozowa deklaracja skrócona Aby skorzystać z możliwości złożenia mniejszej ilości danych w przywozowej deklaracji skróconej status AEOS lub AEOF powinna posiadać: osoba składająca przywozową deklarację skróconą oraz wszyscy odbiorcy wskazani w deklaracji w przypadku, gdy przywozowa deklaracja skrócona wysyłana jest przez przedstawiciela osoby składającej, status musi posiadać ta osoba, jej przedstawiciel i wszyscy odbiorcy wskazani w deklaracji. Zgłoszenie celne jako zgłoszenie przed wywozem Aby skorzystać z możliwości złożenia mniejszej ilości danych w zgłoszeniu celnym, stanowiącym jednocześnie wywozową deklarację skróconą status AEOS lub AEOF powinna posiadać: osoba składająca zgłoszenie w przypadku, gdy składa zgłoszenie wywozowe, reeksportowe lub zgłoszenie do uszlachetniania biernego, w przypadku gdy zgłoszenie jest składane przez przedstawiciela, status musi posiadać ta osoba, jej przedstawiciel i wszyscy nadawcy/eksporterzy wskazani w deklaracji. Wywozowa deklaracja skrócona jako zgłoszenie przed wywozem Aby skorzystać z możliwości złożenia mniejszej ilości danych w wywozowej deklaracji skróconej, status AEOS lub AEOF powinna posiadać: osoba składająca wywozową deklarację skróconą i wszyscy nadawcy w niej wskazani, w przypadku, gdy wywozowa deklaracja skrócona jest składana przez przedstawiciela osoby odpowiedzialnej za jej złożenie, status musi posiadać ta osoba, jej przedstawiciel i wszyscy nadawcy wskazani w deklaracji. Powyższe ułatwienie nie przysługuje przedsiębiorcy posiadającemu status AEOC. 5) Uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli W przypadku gdy przywozowa deklaracja skrócona została złożona przez posiadacza świadectwa AEOS lub AEOF, właściwy urząd celny, przed przybyciem towarów na obszar celny 6

7 Wspólnoty, może powiadomić upoważnionego przedsiębiorcę, gdy w wyniku analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony dana przesyłka została wybrana do dalszej kontroli fizycznej. Powiadomienie to zostaje dokonane jedynie w przypadku, gdy nie zagraża ono możliwości przeprowadzenia kontroli (art. 14b ust. 2 RWKC). Możliwość uprzedniego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli przysługuje jedynie w przypadku, gdy osobą składającą tę deklarację jest upoważniony przedsiębiorca. Przepis jednoznacznie stanowi kto może być beneficjentem korzyści, dlatego też np. w sytuacji, gdy deklarację złoży importer posiadający status AEOS lub AEOF, a przewoźnik przewożący towar nie będzie posiadał statusu AEO, powiadomienie i tak zostanie przekazane importerowi. Państwa członkowskie mogą jednakże przeprowadzać kontrolę fizyczną, nawet jeżeli upoważniony przedsiębiorca nie został przed przybyciem towarów na obszar celny Wspólnoty powiadomiony o tym, że dana przesyłka została wybrana do takiej kontroli (art. 14b ust. 2 RWKC). Przepisy te stosuje się również w przypadku, gdy towary mają opuścić obszar celny UE. Powyższe ułatwienie nie przysługuje przedsiębiorcy posiadającemu status AEOC. 6) Szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń określonych w art. 14b ust. 1 RWKC W przypadku uproszczeń, o których mowa w art. 14b ust. 1 RWKC, gdy wniosek złoży przedsiębiorca posiadający świadectwo AEOC lub AEOF, warunki i kryteria badane w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia statusu AEO nie podlegają ponownej ocenie. Powyższe ułatwienie nie przysługuje przedsiębiorcy posiadającemu status AEOS. 7) Uznawanie statusu AEO Status AEO na mocy art. 5a ust. 1 WKC uznawany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, iż przedsiębiorca niezależnie od miejsca uzyskania statusu AEO korzysta z tych samych ułatwień w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie przepis art. 14g lit.a) RWKC pozwala Unii Europejskiej na zawieranie porozumień o wzajemnym uznawaniu statusu AEO z krajami trzecimi. Porozumienia takie stanowią dla AEO podstawę do korzystania z ułatwień jakie przysługują rodzimym AEO w państwie trzecim. Unia Europejska podpisała stosowne porozumienia o wzajemnym uznawaniu statusu AEO ze Szwajcarią, Norwegią, Japonią, Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. 7

8 W chwili obecnej stosowane jest porozumienie z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Natomiast w przypadku porozumień z Chinami, Norwegią i Szwajcarią trwają prace przygotowawcze do ich implementacji, m. in. w zakresie automatycznej wymiany danych. Inne ułatwienia Dodatkowo polska administracja celna podjęła działania mające na celu wprowadzenie pewnych ułatwień organizacyjno-technicznych w celu wyeliminowania uciążliwości związanych z obsługą celną, które będą realizowane w miarę możliwości poszczególnych jednostek Służby Celnej. Dodatkowe korzyści obejmują: 8) Priorytetową obsługę zgłoszeń celnych Priorytetowa obsługa zgłoszenia celnego oznacza szybsze przyjęcie zgłoszenia celnego (o ile istnieją takie możliwości organizacyjne) oraz obsługę takiego zgłoszenia w pierwszej kolejności, w stosunku do zgłoszeń celnych obejmujących przesyłki dla przedsiębiorców nieposiadajacych statusu AEO. Przywilej priorytetowego traktowania w zakresie obsługi zgłoszeń celnych skierowany jest do osoby, która posiada status AEO i dokonuje zgłoszenia celnego, a więc do zgłaszającego określonego w art. 4 pkt 18 WKC, a także do przedstawiciela bezpośredniego (jeżeli występuje). W związku z powyższym z przedmiotowego ułatwienia mogą skorzystać: Osoba posiadająca status AEO, która działa we własnym imieniu i nie korzysta z przedstawiciela, Przedstawiciel pośredni posiadający status AEO (aby skorzystać z ułatwienia w priorytetowej obsłudze zgłoszeń celnych przedstawiciel pośredni powinien posiadać status AEO, bez znaczenia jest przy tym, czy status AEO posiada osoba, na rzecz której taki przedstawiciel działa), Osoba posiadająca status AEO, w imieniu i na rzecz której działa przedstawiciel bezpośredni (posiadacz świadectwa AEO może korzystać z ułatwienia w priorytetowej obsłudze zgłoszeń celnych, nawet jeżeli jego przedstawiciel bezpośredni nie posiada statusu AEO), Przedstawiciel bezpośredni posiadający status AEO działający w imieniu osoby nieposiadajacej takiego statusu. 9) Priorytetową obsługę wszelkich wniosków składanych do izb, urzędów oraz oddziałów celnych 8

9 Wnioski o wydanie pozwolenia, zaświadczenia itp. składane przez upoważnionego przedsiębiorcę powinny być przyjmowane i rozpatrywane w sposób priorytetowy. W celu szybszej identyfikacji wniosków i pism pochodzących od AEO proponuje się przedsiębiorcom wizualne oznaczenie swoich wniosków, pism, podań. W tym celu należy wykorzystać logo AEO. Podkreślić należy, że znacznikiem identyfikującym AEO jest numer świadectwa, niemniej jednak wizualne oznaczenie pisma powinno pozytywnie wpłynąć na przyspieszenie identyfikacji AEO. Plik z logo AEO można uzyskać nieodpłatnie pisząc na adres Możliwe jest również uzyskanie i wykorzystanie pliku z logo AEO w wersji czarno-białej. 10) Specjalne miejsca obsługi dla AEO Tam gdzie pozwala na to infrastruktura organy Służby Celnej zapewniają specjalne miejsca do obsługi AEO. Specjalne miejsca obsługi AEO w oddziałach, urzędach i izbach celnych zostały oznaczone w sposób jednolity i wyraźny z wykorzystaniem Logo AEO. 11) Odrębne pasy ruchu Tam gdzie pozwala na to infrastruktura na przejściach granicznych zapewniane są specjalne odrębne pasy ruchu dla upoważnionych przedsiębiorców. Organy Służby Celnej zapewniają oznaczenie tych miejsc. 12) Newsletter wysyłany do AEO Wysyłanie przez osoby wyznaczone w izbach celnych ważnych informacji na adresy mailowe AEO np. informacje o zmianie przepisów, instrukcje, wyjaśnienia, itp. 13) Nieżądanie składania zabezpieczenia Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych wynikających m. in. z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie (Dz. U. Nr 87, poz. 829) oraz z uwzględnieniem sytuacji, gdy procedurą celną obejmowane są towary podwyższonego ryzyka określone w załączniku 44c do RWKC, organy 9

10 Służby Celnej nie będą żądać złożenia zabezpieczenia, gdy przepisy prawa celnego przewidują jego złożenie fakultatywne, tj. w przypadku gospodarczych procedur celnych czy procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na końcowe przeznaczenie (end-use) (art. 82 ust. 2, art. 88 i art. 104 WKC). 14) Przyznawanie większych ułatwień fakultatywnych w pozwoleniach na stosowanie procedury uproszczonej Wydając pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej organ Służby Celnej może przyznać, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy, tzw. ułatwienia fakultatywne, np. zwolnienie z obowiązku przesyłania powiadomienia, określenie indywidualnego czasu związanego z przesyłaniem komunikatów, zgodę na realizację procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego, zgodę na przesłanie powiadomienia przed przybyciem towarów. Ułatwienia te udzielane są na podstawie wyników analizy ryzyka. 15) Uruchomienie dla posiadaczy AEO linii kontaktowej z koordynatorem ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP Dane teleadresowe dotyczące koordynatorów powołanych w poszczególnych izbach celnych dostępne są na stronie internetowej Służby Celnej pod linkiem 16) Mniej załączników do wniosków Upoważniony przedsiębiorca ubiegając się o inne ułatwienia i uproszczenia przewidziane przepisami prawa celnego składa mniej załączników do składanych wniosków, niż przedsiębiorca nieposiadający statusu AEO. Przedmiotowe uprawnienie wynika z faktu spełniania przez AEO wysokich standardów dotyczących przestrzegania przepisów celnych, prowadzenia ewidencji, wypłacalności finansowej oraz bezpieczeństwa i ochrony. Szczegółowy zakres zwolnień określony został przepisami prawa regulującymi zasady ubiegania się o szczegółowe ułatwienia i uproszczenia, np.: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 166, poz. 995), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (Dz. U. Nr 97 poz. 967 z późn. zm.). 10

11 17) Udział w spotkaniach z zakresu tzw. profilaktyki merytorycznej W trakcie organizowanych w izbach celnych spotkań dla upoważnionych przedsiębiorców AEO, istnieje możliwość omawiania również problemów merytorycznych z zakresu obrotu towarowego z zagranicą. Propozycje zagadnień, które wymagają omówienia na organizowanych przez izby celne spotkaniach winny być przesyłane lokalnym Koordynatorom ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP. 18) Ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy Na mocy przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. L 055, z dnia r str. 0001) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia r w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L. 2008, Nr 97 str. 72) organ właściwy do procedury zatwierdzania zarejestrowanych agentów, znanych nadawców i uznanych nadawców powinien uwzględnić, czy wnioskodawca jest posiadaczem świadectwa AEO bezpieczeństwo i ochrona (AEOS) lub świadectwa AEO uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona (AEOF). Szczegółowe informacje dotyczące instytucji i zasad ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 19) Zakończenie procedury tranzytu w systemie NCTS i objęcie towarów w ramach procedury uproszczonej w miejscu, np. procedurą dopuszczenia do obrotu w systemie CELINA W przypadku operatorów kurierskich posiadających świadectwo AEO możliwe jest dysponowanie towarami bezpośrednio po zakończeniu operacji tranzytowej w systemie NCTS w sytuacji, gdy w komunikacie IE44 (Uwagi rozładunkowe) upoważniony odbiorca wykaże rozbieżności w ilości towarów (braki lub nadwyżki), co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że są one wynikiem oczywistej pomyłki przy załadunku towarów na środek transportu w miejscu wyjścia. W tej sytuacji dla celów nadania kolejnego przeznaczenia celnego upoważniony odbiorca może dysponować całością towarów, jakie zostały mu dostarczone w 11

12 procedurze tranzytu w systemie NCTS, bez konieczności oczekiwania na otrzymanie komunikatu IE25 (zwolnienie z tranzytu). Nie zwalnia to upoważnionego odbiorcy oraz głównego zobowiązanego od ewentualnej odpowiedzialności za powstały dług w procedurze tranzytu. 20) Zamknięcia urzędowe Upoważnienie do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych Zgodnie z 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1563) organ Służby Celnej może upoważnić do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych podmiot zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi 5. Do podmiotów tych należą m. in. posiadacze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) w przypadku, gdy stosują procedurę uproszczoną w miejscu. Przeładunek/konsolidacja towarów objętych procedurą tranzytu Przedsiębiorca realizujący przewozy przesyłek dedykowanych do wielu różnych odbiorców i dokonujący konsolidacji przesyłek, posiadający pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu i zamykaniu procedury tranzytu w systemie NCTS oraz status AEO, może uzyskać zgodę na dokonywanie samodzielnej zmiany zamknięć urzędowych (zdjęcie i nałożenie) oraz dokonanie przeładunku towarów w trakcie trwania operacji tranzytowej. Zgoda na przeładunki dotyczy wyłącznie przewozów w ramach tranzytu wspólnotowego/wspólnego, realizowanych w systemie NCTS, w transporcie drogowym. Z możliwości stosowania wyżej opisanych ułatwień wyłączony jest tranzyt towarów podlegających kontroli weterynaryjnej z założoną plombą weterynaryjną oraz towarów podlegających kontroli fitosanitarnej z założoną plombą fitosanitarną. Fakt dokonania przeładunku w związku ze zmianą środka transportu oraz zmiany zamknięć celnych powinien zostać przez podmiot odnotowany w Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym w polu 55 wraz z przywołaniem numeru pozwolenia, i potwierdzony firmowym stemplem. Stosowne dane powinny zostać następnie wprowadzone przez urząd przeznaczenia lub upoważnionego odbiorcę do systemu NCTS. 5 art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o Służbie Celnej 12

13 21) Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadza zmianę w art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług umożliwiającą, zgodnie z którą Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny: 1) działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub 2) w imieniu i na rzecz którego składane jest zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Przepisy ust. 2-4, 6,7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio. Przedmiotowe ułatwienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia: naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczenia podatku VAT w deklaracji lub o rezygnacji z rozliczenia podatku VAT w deklaracji. Dodatkowo podatnik zobowiązany jest do przedstawienia naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, dokumentów określonych w art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wymóg przedstawienia przez podatnika wymaganych dokumentów, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli, zgodnie z art. 33a ust. 2 b ustawy o podatku od towarów i usług. Warunku przedstawienia ww. dokumentów nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty. 13

14 Zgodnie z treścią art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług składane dokumenty nie powinny być wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem przez podatnika importu. Zgodnie z art. 33a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W przeciwnym razie podatnik będzie narażony na konsekwencje, o których mowa w art. 33a ust. 7 i 9-11 przedmiotowej ustawy. Przepis nie określa sposobu przedstawienia tych dokumentów. Zatem ww. dokumenty mogą zostać złożone w siedzibie organu Służby Celnej lub przesłane do tego organu. Dlatego dopuszcza się przesyłanie dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (ich skanów) na adres mailowy wskazany przez dany urząd celny. Warunek przedstawienia organowi Służby Celnej dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej musi być spełniony w sposób wiarygodny. Podatnik może przedstawić organowi Służby Celnej kopię deklaracji podatkowej poświadczonej za zgodność przez podatnika lub zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, z którego będzie wynikała kwota podatku należnego z tytułu importu wykazanego w złożonej przez podatnika deklaracji podatkowej. W przypadku gdy podatnik składa deklarację podatkową VAT-7 do urzędu skarbowego drogą elektroniczną do systemu e-deklaracje, możliwe jest dopuszczenie przekazania przez podatnika, który skorzystał z formularza interaktywnego, organowi celnemu wydruku tej deklaracji wraz z otrzymanym urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO). Podatnik taki składając dokument elektroniczny otrzymuje zwrotnie 32-znakowy numer referencyjny, który jest wpisany w pole Numer dokumentu. Wskazany numer referencyjny zawarty jest również w UPO. Zatem złożoną deklarację podatkową VAT-7 można zidentyfikować z otrzymanym UPO poprzez numer referencyjny. W pozostałych przypadkach dokumentów elektronicznych, w celu spełnienia warunku określonego w art. 33a ust. 6 ustawy podatnik może przedstawić organowi Służby Celnej wydruk deklaracji podatkowej VAT-7 oraz otrzymanego UPO, poświadczonych przez zgodność przez podatnika. 14

15 Dyrektorzy izb celnych, w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych i kadrowych, mogą wprowadzać dodatkowe ułatwienia i uproszczenia w zakresie obsługi AEO. Upoważniony przedsiębiorca może konsultować z koordynatorem do spraw procedury uproszczonej, AEO i SASP kwestie związane z interpretacją przepisów celnych, instrukcji, wytycznych, spełnianiem warunków i kryteriów, realizacją procedury celnej, itp. Dane kontaktowe koordynatorów dostępne są na stronie internetowej Służby Celnej pod linkiem: 15

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.3 z 18 czerwca 2012r. Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa 2012 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Opracowano w Departamencie Ceł Warszawa, maj 2016 Ministerstwo Finansów Departament Ceł Wprowadzenie Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO otrzymują

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim: PL AEOC 440000100040 Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego.

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego. Spis treści I Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym stosowane przez służbę celną.. 2 II Ułatwienia w płatności VAT... 5 III Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która obowiązuje od 01.01.2008r.

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Izba Celna we Wrocławiu Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Wrocław, 21 maja 2014 r. UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO AUTHORIZED EKONOMIC OPERATOR WYBRANE ZAGADNIENIA Geneza powstania instytucji

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wersja 1.0 1 maja 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł 1) Miejsca uznane i wyznaczone informacje

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYBRANE NAJNOWSZE UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Służba Celna informuje, że w III kwartale 2014 r. przewidywane jest wydanie numeru Wiadomości Celnych, zawierającego kompleksową informację na temat ułatwień

Bardziej szczegółowo

Nazwa załącznika/link. Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa załącznika/link. Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link 1 I. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wersja 1.4 styczeń 2015 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, Izby Celne w: Katowicach,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia celne w obrocie towarowym Unia Europejska państwa trzecie Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez

Ułatwienia celne w obrocie towarowym Unia Europejska państwa trzecie Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Ułatwienia celne w obrocie towarowym Unia Europejska państwa trzecie Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 26.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 56/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 174/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS W związku z licznie zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi poboru opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa w związku z rejestracją w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), przedstawiamy poniżej praktyczne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. rozporządzenia delegowanego Komisji

ZAŁĄCZNIKI. rozporządzenia delegowanego Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień

Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień Aktualne projekty pakietu ułatwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego SAD

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp 1 Nazwa materiału/opis informacji Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wersja 1.0 Maj 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, SPIS TREŚCI Strona 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz.

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku 10 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 14 września 2016r. Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Obrót towarowy z zagranicą Źródła prawa, Unijny Kodeks Celny, przeznaczenie i procedury celne, formy zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR 5 lipca 2012 r. (wersja dla przedsiębiorców) 1. Podstawa prawna Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie przepisów Konwencji celnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

Fachowe doradztwo. TOP 10 najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu Dokumentacja eksportowa obowiązki i ułatwienia dla przedsiębiorców

Fachowe doradztwo. TOP 10 najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu Dokumentacja eksportowa obowiązki i ułatwienia dla przedsiębiorców Fachowe doradztwo TOP 10 najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu Dokumentacja eksportowa obowiązki i ułatwienia dla przedsiębiorców Dorota Białas I Tadeusz Piekłowski I Wrocław I 18.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian EKSPERT: ROMAN ANDRZEJEWSKI ekspert w dziedzinie ceł, podatku

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych

prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) koszty pojemników koszty opakowań koszty materiałów, komponentów, części i innych Instrukcja Celna zastosowania procedur celnych w tym z zastosowaniem procedur uproszczonych oraz rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT 1 1. Instrukcja opisuje obowiązki

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017/2018 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017/2018 R. Ekspert Handlowy Plus s.c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS)

IZBA CELNA W WARSZAWIE AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) 1 IZBA CELNA W WARSZAWIE UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Spotkanie informacyjne: Prelegent: Marzena Walczak Kierownik Referatu ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP w Izbie

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013 Elastyczność dokonywania odpraw celnych Warszawa, 22 październik 2013 Podstawowe projekty pakietu ułatwieu atwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego

Bardziej szczegółowo

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (kwestionariusz do wypełnienia dostępny

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UE szczególna procedura www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie UE. Szczególna procedura Podstawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Wersja: 6.5 z dnia Spis treści: UW. Urząd wyjścia

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 2.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa maj 2014 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy Plus s.c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓw 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓw 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 1299 ROZPORZĄDZENIe MINISTR FINNSÓw 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR 26 czerwca 2013 r. (wersja dla przedsiębiorców) 1. Podstawa prawna Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie przepisów Konwencji

Bardziej szczegółowo

Upoważniony przedsiębiorca AEO

Upoważniony przedsiębiorca AEO Upoważniony przedsiębiorca AEO informacja dla przedsiębiorców obowiązująca od 1 maja 2016 r. dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz obwieszczenie ministra finansów. z dnia 25 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz obwieszczenie ministra finansów. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 518 obwieszczenie ministra finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o zwrot VAT

Jak ubiegać się o zwrot VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2014 Jak ubiegać się o zwrot VAT wyjaśnienia MF n kto może uzyskać zwrot n gdzie złożyć wniosek n kiedy urząd odrzuci wniosek 2 WYJAŚNIENIA MF Podstawy prawne: OO OO DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.fi nanse.mf.gov.pl Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura 1 2 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

POLE 2 - Nadawca / Eksporter

POLE 2 - Nadawca / Eksporter 26.03.2012 r. Informacja uzupełniająca dla uŝytkowników Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych dotycząca zasad wypełniania pól osobowych w zgłoszeniach celnych oraz wprowadzenia nowego krajowego kodu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.08.12 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów Materiał informacyjny dotyczący zasad obsługi zgłoszeń celnych składanych do systemu CELINA, opisanych w Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych dla

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Niniejsza prezentacja ma za zadanie pokazać w przystępny sposób rozwiązania wprowadzane ustawą o systemie monitorowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS)

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) WARSZAWA, 27.11.2009 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEPISY WSPÓLNOTOWE WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC) ZMIENIONY

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Krajowa Administracja Skarbowa Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

ania Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej

ania Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Działania ania podjęte przez SłużbęS Celną po Konferencji 18.05.2012 Piotr Pogorzelski Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Pytania / Problemy zgłoszone przez uczestników dzisiejszej Konferencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. Dz.U.2008.37.213 2011.01.07 zm. Dz.U.2010.244.1635 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce

Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce 54 Ewa Gwardzińska Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce Warsztaty menedżerskie 300 250 200 150 100 50 Wprowadzona regulacjami Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC) 5) instytucja Upoważnionego

Bardziej szczegółowo

L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmuj

Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmuj Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne, szczególne przeznaczenie obejmujące odprawę czasową i końcowe przeznaczenie oraz

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 17-18

Bardziej szczegółowo

Urząd Celny w Szczecinie URZĄD CELNY W SZCZECINIE. tel.: +48 91 440 65 00 fax :+48 91 440 67 50

Urząd Celny w Szczecinie URZĄD CELNY W SZCZECINIE. tel.: +48 91 440 65 00 fax :+48 91 440 67 50 Ułatwienia dla przedsiębiorców w obrocie towarowym wynikające z wprowadzonych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług VAT przedstawicielstwo podatkowe, rozliczenie VAT z tytułu importu. URZĄD CELNY

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Złoto inwestycyjne Obrót złotem inwestycyjnym stanowi w kwestii VAT szczególną procedurę opodatkowania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami

Bardziej szczegółowo

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 7-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M. o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u

R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M. o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u I. Definicje Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące

Bardziej szczegółowo

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Departament Polityki Celnej NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Działamy amy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie Podstawy działania ania w oparciu o

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo