KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:"

Transkrypt

1 Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych. O status AEO może ubiegać się każdy przedsiębiorca (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa) posiadający siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest włączony w czynności określone przepisami prawa celnego. Przy czym włączenie w czynności określone przepisami prawa celnego nie ogranicza się do włączenia bezpośredniego. O status AEO może ubiegać się np. producent towarów przeznaczonych do wywozu, nawet jeżeli formalności wywozowe są dokonywane przez inną osobę. Kogo dotyczy? Co przygotować? Przedsiębiorca ubiegający się o status AEO powinien spełniać następujące warunki i kryteria, które są badane przez organy celne w toku procedury o wydanie świadectwa: -odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych i podatkowych - ocenie organów celnych podlegać będzie Twoja działalność w okresie ostatnich 3 lat przed datą złożenia wniosku o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy, - stosowanie systemu zarządzania ewidencjami handlowymi i w określonych sytuacjach również transportowymi - księgowość i ewidencje powinny być prowadzone w sposób wiarygodny i umożliwiający przeprowadzenie czynności kontrolnych, a używany przez Ciebie system magazynowy powinien umożliwić śledzenie przemieszczania towarów oraz zapewnić rozróżnienie pomiędzy towarami wspólnotowymi i niewspólnotowymi, - posiadanie udokumentowanej wypłacalności - organ celny będzie badał Twoją wypłacalność w ciągu ostatnich trzech lat oraz czy Twoja aktualna sytuacja finansowa gwarantuje wypłacalność przez następny rok (np. opinia o sytuacji finansowej wydana przez bank prowadzący Twój rachunek rozliczeniowy, dokumenty księgowe), - stosowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony - będziesz musiał np. wdrożyć środki kontroli uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wstęp do stref magazynowych i miejsc załadunku, wdrożyć środki mające na celu rozdzielenie towarów będących przedmiotem ograniczeń w przywozie lub wywozie od innych towarów. Przygotuj: dokument potwierdzający prowadzenie przez Ciebie działalności gospodarczej (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej), zaświadczenie o Twojej niekaralności, (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna lub stowarzyszenie osób nie posiadających osobowości prawnej sprawdzeniu podlegają osoby kierujące przedsiębiorstwem, organ celny może również zażądać informacji z polskiego Krajowego Rejestru Karnego o podmiotach zbiorowych), wykaz Twoich stałych przedstawicieli prawnych do spraw celnych, z których usług korzystasz w momencie składania wniosku i sporządzone przez Ciebie oświadczenie o ich niekaralności, opinię o sytuacji finansowej wydaną przez bank prowadzący Twój rachunek rozliczeniowy, zaświadczenie wydane przez właściwy dla Ciebie urząd skarbowy o niezaleganiu z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o Twoim niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii (kopii urzędowo lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem) i zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o wydanie świadectwa AEO. Pamiętaj: przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa AEO powinieneś uzyskać numer EORI numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

2 Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wypełnij: Oświadczenie, że nie jest w stosunku do Ciebie prowadzone postępowanie upadłościowe. Znajdziesz je w załączniku nr 1 do niniejszej karty, a także w internecie pod adresem: adresem: (www.mf.gov.pl>służba celna>formularze>oświadczenie). Wniosek do Dyrektora Izby Celnej o wydanie świadectwa AEO. Znajdziesz go w załączniku nr 2 do niniejszej karty stanowiącym oddzielny plik, a także w internecie pod adresem: (www.mf.gov. pl>służba celna>akty prawne>przepisy celne>wspólnotowe przepisy celne>rozporządzenie Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego>Załącznik 1C) Kwestionariusz postępowania audytowego. Znajdziesz go w załączniku nr 3 do niniejszej karty stanowiącym oddzielny plik a także w internecie pod następującym adresem: (www.mf.gov.pl>służba celna>upoważniony_przedsiębiorca-aeo>wdrożenie w Polsce) Wyjaśnienia dotyczące wypełnienia wniosku znajdziesz w załączniku nr 4 do niniejszej karty ( w oddzielnym pliku). Jak wypełnić dokumenty? Komisja Europejska udostępniła narzędzie szkoleniowe dla przedsiębiorców dotyczące instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Aplikacja dostępna jest w języku polskim na stronie internetowej pod adresem: article_4537_en.htm Dowiesz się z niej m. in.: - jaka była geneza powołania instytucji AEO, - dlaczego warto ubiegać się o status AEO, - jakie są rodzaje statusu AEO i korzyści z tym związane, - jakie kryteria należy spełnić by uzyskać status AEO, - jak wygląda procedura wydawania świadectwa AEO. Ile muszę zapłacić? Usługa świadczona jest bezpłatnie. Kiedy złożyć dokumenty? Gdzie załatwię sprawę? Co zrobi urząd? Dokumenty złóż w dowolnym, wybranym przez siebie terminie. Wniosek wraz z załącznikami możesz: wysłać pocztą na adres: Izba Celna w Białymstoku ul. Octowa Białystok złożyć osobiście w kancelarii Izby Celnej w Białymstoku, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach Rozpatrzymy Twój wniosek i następnie: w przypadku np. nieprawidłowo sporządzonego wniosku lub braku załączników wezwiemy Cię pisemnie do ich uzupełnienia, jeżeli spełnisz wymagane warunki wydamy Ci pozwolenie, jeżeli nie spełnisz warunków wydamy decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia.

3 Jaki jest czas realizacji? Jak się odwołać? Informacje dodatkowe Wydamy Ci świadectwo AEO lub odrzucimy Twój wniosek w terminie 120 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku. W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu, okres ten można przedłużyć o kolejnych 60 dni kalendarzowych. W takich przypadkach, przed upływem 120 dni kalendarzowych poinformujemy Cię pisemnie o powodach przedłużenia terminu. Termin 120 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku można przedłużyć, jeżeli w trakcie sprawdzania kryteriów podejmiesz działania w celu dostosowania do spełnienia tych kryteriów i powiadomisz Nas o tym. Służy Ci prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji o odrzuceniu wniosku dotyczącego przyznania świadectwa AEO. Miej na względzie, że: Świadectwa AEOC - Uproszczenia Celne - przewidziane są dla przedsiębiorców, którzy wnioskują o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych i przestrzegają wymogów celnych, posiadają odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi/transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną oraz posiadają udokumentowaną wypłacalność. Świadectwa AEOS - Bezpieczeństwo i Ochrona - przewidziane są dla przedsiębiorców, którzy wnioskują o korzystanie z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty przez te towary i przestrzegają wymogów celnych, posiadają odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi/transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną, posiadają udokumentowaną wypłacalność oraz stosują odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony. Świadectwo AEOF - Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona - przewidziane są dla przedsiębiorców, którzy wnioskują o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych oraz z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty przez te towary i przestrzegają wymogów celnych, posiadają odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi/transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną, posiadają udokumentowaną wypłacalność oraz stosują odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskasz w: Wydziale Przeznaczeń Celnych i Elementów kalkulacyjnych Izby Celnej w Białymstoku, ul. Octowa 2a, Białystok, pokój nr 103 lub pod numerem telefonu ; Centrum Informacji Służby Celnej pod numerem telefonu lub Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z dnia r., z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z , z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzenia czynności Audytowych (Dz. U. Nr 52, poz. 309), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności Audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (Dz. U. Nr 52, poz.310), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 283, poz z 2004r. z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. z późn. zm.).

4 Załącznik nr 1: wzór oświadczenia, że w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe... ( miejscowość i data ) (nazwa i adres wnioskodawcy) OŚWIADCZENIE Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że w stosunku do... nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, o którym mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, póz. 535 z późn. zm.) oraz postępowanie egzekucyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. nr 229, póz z 2005r. z późn.zm.) i w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz. U Nr 43, póz. 296 z 1964r., z późn. zm.). (podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę)

5 Załącznik nr 2: Wniosek do Dyrektora Izby Celnej o wydanie świadectwa AEO znajdziesz go na oddzielnym pliku. Załącznik nr 3: Kwestionariusz postępowania audytowego znajdziesz go na oddzielnym pliku. Załącznik nr 4: Wyjaśnienia dotyczące wypełnienia wniosku o wydanie świadectwa AEO znajdziesz go na oddzielnym pliku.