BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Tadeusz Drapała Platerówka Platerówka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Tadeusz Drapała Platerówka 104 59-816 Platerówka"

Transkrypt

1 BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI mgr inż. Tadeusz Drapała Platerówka Platerówka tel. (75) NIP tel. kom fax (75) STRONA TYTUŁOWA OPERAT SZACUNKOWY Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ Położenie nieruchomości: ul. 1 Maja nr BOGATYNIA Księga wieczysta: Województwo: JG1ZL/ /5 dolnośląskie Powiat: zgorzelecki Jednostka ewidencyjna: Bogatynia - miasto Obręb: Bogatynia 0003 Arkusz mapy: AM-4 Działka: nr 72 Powierzchnia: 523 m 2 Właściciel nieruchomości: GMINA BOGATYNIA jako właściciel nieruchomości gruntowej ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY w LUBANIU ul. Spółdzielcza nr LUBAŃ jako właściciel nieruchomości budynkowej oraz użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej zabudowanej Autor opracowania: RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY mgr inż. Tadeusz Drapała Platerówka, 20 października 2011 r.

2 2. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Rodzaj nieruchomość: Nieruchomość gruntowa zabudowana. Położenie nieruchomości: BOGATYNIA, ul. 1 Maja nr 22 obręb Bogatynia 0003, AM-4, dz. nr 72 o powierzchni 523 m 2 Właściciel nieruchomości: Gmina Bogatynia Właściciel budynku i użytk. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu wieczysty nieruchomości: z/s LUBAŃ, ul. Spółdzielcza nr 10 Zakres wyceny: Cel wyceny: Rodzaj wartości: Opis nieruchomości: Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej. Celem wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej jest określenie jej wartości rynkowej, dla potrzeb decyzyjnych w procesie inwestycyjnym Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu. Wartość rynkowa (WR) Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie wielokąta, położona jest w obszarze zabudowy śródmiejskiej, bezpośrednio przy ulicy 1 Maja, równoległej do głównej ulicy miasta. Na nieruchomości, bezpośrednio przy ulicy, zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek o funkcji usługowej, na dzień wyceny siedziba oddziału banku. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bi inne tereny zabudowane, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona na obszarze oznaczonym symbolem planu ZP tereny zieleni parkowej i skwerów. Na nieruchomości rosną pojedyncze drzewa różnych gatunków i w różnym wieku. Znaczna część nieruchomości jest utwardzona kostką betonową. Nieruchomość gruntowa u zbrojona w sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej (sanitarnej deszczowej). Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej: zł słownie: osiemset osiem tysięcy złotych, 00/100. Data sporządzenia operatu szacunkowego: 20 października 2011 r. Rzeczoznawca majątkowy: 2

3 3. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO SPIS TREŚCI PRZEDMIOT WYCENY Rodzaj nieruchomości: Położenie nieruchomości: Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: Oznaczenie księgi wieczystej: ZAKRES WYCENY Rodzaj prawa, którego przedmiotem jest nieruchomość podlegająca wycenie: Określenie zakresu wyceny: UWARUNKOWANIA WYCENY PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO Podstawa formalna: Podstawy materialno-prawne: Źródła danych merytorycznych: DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI OPIS STANU PRZEDMIOTU WYCENY Stan nieruchomości: Stan prawny nieruchomości: Opis nieruchomości gruntowej: Opis budynku: PRZEZNACZENIE WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Informacje ogólne o rynku: Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny: PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY ZAŁOŻENIA DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI Opis przyjętych założeń do wyceny: Zestawienie transakcji rynkowych: SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI Opis cech nieruchomości i wag dla nieruchomości zabudowanych: Nieruchomości przyjęte do porównania nieruchomości zabudowane: Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej ogółem: WYNIK KOŃCOWY WYCENY I UZASADNIENIE Wynik końcowy wyceny: Uzasadnienie: KLAUZULE ZAŁĄCZNIKI

4 4. PRZEDMIOT WYCENY 4.1. Rodzaj nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana Położenie nieruchomości: Bogatynia, ul. 1 Maja nr Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: Obręb Bogatynia 0003, AM-4, działka nr 72 o powierzchni 523 m Oznaczenie księgi wieczystej: JG1Z/ /5, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Wydział ksiąg Wieczystych. 5. ZAKRES WYCENY 5.1. Rodzaj prawa, którego przedmiotem jest nieruchomość podlegająca wycenie: prawo własności do nieruchomości gruntowej przysługuje Gminie Bogatynia; prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej do dnia 11 grudnia 2091 roku oraz prawo własności do nieruchomości budynkowej przysługuje dla Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z/s Lubań, ul. Spółdzielcza nr 10, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 11 grudnia 1992 roku repertorium A nr 6749/ Określenie zakresu wyceny: Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej. 6. UWARUNKOWANIA WYCENY 6.1. Założenia wyceny: Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej określająca jej wartość rynkową, została sporządzona w oparciu o: Obowiązujące podstawy prawne; Międzynarodowe Standardy Wyceny; Stan prawny nieruchomości, ustalony w procesie wyceny, w oparciu o dostępne dokumenty źródłowe, wymienione w operacie szacunkowym i stanowiące załączniki do opracowania. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z założeniem jej optymalnego wykorzystania, które jest kontynuacją jej aktualnego sposobu użytkowania Warunki ograniczające: W procesie wyceny nie stwierdzono okoliczności ograniczających, wpływających na sposób użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej. Należy jednak zaznaczyć, że nieruchomość została podtopiona wodami rzeki Miedzianka podczas historycznej powodzi we wrześniu 2010 roku. Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się poza niebieską linią obszaru zagrożonego powodzią. 4

5 7. CEL WYCENY Celem wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej jest określenie jej wartości rynkowej, dla potrzeb decyzyjnych w procesie inwestycyjnym Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu. 8. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 8.1. Podstawa formalna: Podstawą wyceny jest zlecenie Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 6 października 2011 roku na wykonanie wyceny zgodnie z zakresem i celem wyceny Podstawy materialno-prawne: - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity: Dz. U. nr 102 z 2010 r. poz. 651 ze zmianami) - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami) - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 z 2000 r. poz. 903 ze zmianami) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. (Dz. U. nr 207, poz ze zmianami) - Międzynarodowe Standardy Wyceny Źródła danych merytorycznych: - Księga wieczysta JG1Z/ /5, Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia Uchwała nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 218 z dnia r. poz ze zmianami) - inwentaryzacja budowlana budynku, sporządzona przez Witolda Demianowicza, - lustracja przedmiotu wyceny, - dane o zawartych transakcjach kupna sprzedaży, - własna baza danych na podstawie lokalnego rynku nieruchomości, 9. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 9.1. Data sporządzenia wyceny: 20 października 2011 r Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 20 października 2011 r Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny: 20 października 2011 r Data dokonania oględzin nieruchomości: 6 października 2011 r. 5

6 10. OPIS STANU PRZEDMIOTU WYCENY Stan nieruchomości: Stan nieruchomości określono w wycenie na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, tj. 20 października 2011 roku Stan prawny nieruchomości: Nieruchomość gruntowa jest własnością Gminy Bogatynia Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej do dnia 11 grudnia 2091 roku oraz prawo własności do nieruchomości budynkowej przysługuje dla Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z/s Lubań, ul. Spółdzielcza nr 10, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 11 grudnia 1992 roku repertorium A nr 6749/92. Stan prawny nieruchomości gruntowej ustalono na podstawie: wglądu w dniu 20 października 2011 r. do księgi wieczystej JG1Z/ /5, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych notatka z wglądu do księgi wieczystej stanowi załącznik do operatu szacunkowego; wglądu do rejestru gruntów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu; wypisu z ewidencji gruntów i wyrysu z mapy ewidencji gruntów, wydanych przez Starostę Zgorzeleckiego, według stanu z dnia 17 października 2011 roku; Stan księgi wieczystej: Stan księgi JG1Z/ /5 w dniu badania przedstawia się następująco: Dział I-O Oznaczenie Księgi Wieczystej 1.3. Położenie: Miejscowość: Bogatynia; 1.4. Oznaczenie: Działka ewidencyjna: Numer działki: 72; Obręb ewidencyjny: III Ulica: 1 Maja; Budynek: Dane adresowe: A: nazwa ulicy: 1 Maja Przeznaczenie budynku: Budynek przeznaczony na cele gospodarcze Odrębność: Tak Obszar: 0,0523 ha; 6

7 Dział I-SP Spis praw związanych z własnością Spis praw: Prawo użytkowania wieczystego: Okres użytkowania: Sposób korzystania: Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość. Dział II Własność 2.2. Właściciel: Udział: Wielkość udziału: (licznik/mianownik): 1/1; Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny): Nazwa: Gmina Bogatynia 2.4. Użytkownik wieczysty: Udział: Wielkość udziału: (licznik/mianownik): 1/1; Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną: Nazwa: Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Dział III Prawa, Roszczenia i Ograniczenia Dział IV Hipoteka brak wpisów brak wpisów Podstawy wpisów: 1. Umowa sprzedaży z dnia 11 grudnia 1992 roku repertorium A nr 6749/92; 7

8 10.3. Opis nieruchomości gruntowej: Rodzaj, charakter i cechy nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie wielokąta, położona jest w obszarze zabudowy śródmiejskiej, bezpośrednio przy ulicy 1 Maja, równoległej do głównej ulicy miasta za którą uważa się ulicę Ignacego Daszyńskiego. Nieruchomość położona jest w odległości około 420 metrów od ścisłego centrum miasta, za które przyjęto siedzibę urzędu miasta. Ukształtowanie terenu i historyczny układ zabudowy ukształtował zabudowę śródmiejską wzdłuż rzeki Miedzianka na długości około 2,5 km, po obu stronach potoku. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku po wschodniej stronie miasta rozwinęła się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, typowa dla okresu tzw. wielkiej płyty. Obecnie na obrzeżach miasta intensywnie rozwija się jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Układ urbanistyczny miasta sprawia, że w Bogatyni nie ma typowego centrum handlowo usługowego, typowego dla miast zakładanych na planie kwadratu z centralnym rynkiem. Tutaj administracja, handel, usługi rozlokowane są na znacznej przestrzeni w tzw. starej zabudowie śródmiejskiej. Oczywiście istnieje okresowa moda na bardziej atrakcyjną lokalizację i mniej atrakcyjną, ale niewielkie odległości niwelują różnice lokalizacyjne. Wpływa na to również układ komunikacyjny miasta oraz dostępność miejsc parkingowych. Na nieruchomości, bezpośrednio przy ulicy, zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek o funkcji usługowej, na dzień wyceny siedziba oddziału banku. Budynek o powierzchni zabudowy 211,20 m 2 zajmuje 40% powierzchni działki, co stwarza możliwości różnorodnego wykorzystania pozostałych 300 m 2 nieruchomości gruntowej, zależnie od potrzeb i możliwości technicznych. W południowej części działki zlokalizowany jest blaszany budynek gospodarczy na betonowej podmurówce. Cechą charakterystyczną bezpośredniego sąsiedztwa jest duży teren wolny od zabudowy około 2000 m 2, aktualnie urządzany jako teren zieleni ze ścieżkami spacerowymi. Na nieruchomości rosną pojedyncze drzewa różnych gatunków i w różnym wieku. Znaczna część nieruchomości jest utwardzona kostką betonową. W nieruchomości ułożona jest sieć energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej ks200 i kanalizacji deszczowej kd100 i kd200. Szczegółową lokalizację nieruchomości obrazuje poniższy wyrys z mapy ewidencyjnej: Lokalizacja nieruchomości 8

9 Lokalizacja i czynniki środowiskowe: Szczegółową lokalizację nieruchomości przedstawia poniższy plan. Lokalizacja nieruchomości Lokalizacja nieruchomości Urząd miasta 9

10 Jak obrazują powyższe zdjęcia, lokalizacja nieruchomości jest sprzyjająca dla funkcji usługowej. Należy podkreślić, że ulica 1 Maja leży w lewostronnym ciągu komunikacyjnym miasta (ul. Turowska, ul. Armii Czerwonej, ul. 1 Maja, ulica Tadeusza Kościuszki), prowadzącym ruch w kierunku granicy państwa (Sieniawka, Porajów). Odbudowa infrastruktury po zniszczeniach wyjątkową powodzią 2010 roku, które dotknęły nadbrzeża i bezpośredniego sąsiedztwa rzeki Miedzianka, tworzy nową jakość tej części miasta Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: Nieruchomość gruntowa uzbrojona jest w sieć: energii elektrycznej, wodną sieć miejska, kanalizacyjną sieć miejska (kanalizacja sanitarna i deszczowa), grzewczą sieć miejska, telekomunikacyjną. 10

11 Ogólny widok nieruchomości i bezpośredniego sąsiedztwa obrazują poniższe zdjęcia: Widok nieruchomości od strony południowej ulicy 1 Maja Widok nieruchomości oraz terenu przyległego od strony północno wschodniej. 11

12 10.4. Opis budynku: Budynek dwukondygnacyjny z użytkowym strychem, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej w początku XX wieku. Główna bryła budynku wzniesiona na planie prostokąta. Od strony południowo wschodniej jednokondygnacyjna dobudówka z tarasem. Budynek poddawany w późniejszym okresie przebudowie i modernizacji do obecnej funkcji usługowej. Pomieszczenia parteru, po gruntownym remoncie prowadzonym w latach , pełnią głównie funkcję obsługi klienta. Pomieszczenia pierwszego piętra są wykorzystywane jako pomieszczenia biurowe. Piwnica pełni funkcje pomieszczeń pomocniczych, magazynowych i wymiennikowni ciepła. powierzchnia zabudowy: 211,2 m 2 ; kubatura budynku: 2 073,0 m 3 ; Opis szczegółowy: - fundamenty: - murowane z kamienia i cegły, - ściany: - ściany murowane z cegły pełnej, - stropy: - nad piwnicą sklepienia ceramiczne łukowe, pozostałe stropy drewniane, belkowe, wzmocnione nad parterem kratownicą z belek stalowych; - dach: - w konstrukcji drewnianej, ciesielski, kopertowy; - pokrycie: - dachówka ceramiczna; - schody: - ceramiczne, kamienne i drewniane, - posadzki: - cementowe, z płytek, podłogi drewniane, wykładziny podłogowe, - stolarka: - okienna z pcv z szkleniem antywłamaniowym, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, wewnętrzne przeciwpożarowe i drewniane płycinowe, - tynki wew. - cementowo-wapienne kat. III, gładzie gipsowe, glazura, - tynki zew. - brak, ściany na całym budynku z cegły licowej klinkierowej. Budynek wyposażony jest w instalacje: - energii elektrycznej, - wodną sieć miejska - kanalizacyjną sieć miejska, - grzewczą, - telekomunikacyjną. Budynek o atrakcyjnej bryle architektonicznej, oryginalnej elewacji z cegły klinkierowej, bogato zdobionej indywidualną ornamentyką, uzupełnioną elementami metaloplastyki oraz ciekawą konstrukcją dachu, wyróżnia się pośród zabudowy miejskiej. Stan techniczny budynku jest dobry, wiele elementów jest nowych, wykonanych z dobrych materiałów. W 2003 roku wykonano nowe pokrycie dachu dachówka ceramiczną, wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami. Wykonano całkowity remont tarasu ze skutecznym odprowadzeniem wody opadowej i roztopowej oraz nową podłogę. W 2006 roku wymieniono w całości stolarkę okienną i drzwiową, montując okna z pcv z szybami w klasie ochrony antywłamaniowej P1 i P2. Podobnie drzwi wejściowe do budynku antywłamaniowe. Największy zakres obejmowały prace remontowe prowadzone od jesieni 2010 roku do lata 2011 roku. Remont obejmował całkowitą przebudowę parteru ze wzmocnieniem konstrukcji stropu nad parterem stalową kratownicą z belek stalowych. Jednocześnie wykonano nową obudowę żeliwnych słupów podporowych w sali obsługi klienta, podwieszany sufit, przebudowano pomieszczenia parteru, dostosowując część do funkcji biurowej, część do zaplecza technicznego banku (skarbiec, serwerownia) oraz część do zaplecza socjalnego. Wykonano nowe instalacje techniczne w budynku, w tym centralnego ogrzewania z nową wymiennikownią ciepła w piwnicy. 12

13 Ogólny widok budynku przedstawiają poniższe zdjęcia: Widok od strony północno wschodniej. Widok od strony północno zachodniej. 13

14 Widok od strony południowo zachodniej. Widok od strony południowo wschodniej. 14

15 Widok tarasu. Widok tarasu. 15

16 Stan pomieszczeń wewnątrz budynku obrazują poniższe przykładowe zdjęcia: Widok sali obsługi na parterze 16

17 Widok przykładowych pomieszczeń biurowych. Program użytkowy budynku, przyjęty na podstawie udostępnionej inwentaryzacji budowlanej sporządzonej przez Witolda Demianowicza przedstawia się następująco: powierzchnia użytkowa pomieszczeń piwnicy ogółem: 58,0 m 2 powierzchnia użytkowa pomieszczeń parteru ogółem: 154,3 m 2 powierzchnia użytkowa pomieszczeń I pietra ogółem: 122,7 m 2 powierzchnia użytkowa pomieszczeń strychu ogółem: 133,0 m 2 razem: 468,0 m 2 17

18 11. PRZEZNACZENIE WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia - Uchwała nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku, (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 218 z dnia r. poz. 3000, ze zmianami), przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: ZP tereny zieleni parkowej i skwerów. przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni parkowej i skwerów; przeznaczenie uzupełniające: usługi publiczne i komercyjne; drogi pieszo jezdne, drogi wewnętrzne; ciągi piesze; Bezpośrednie sąsiedztwo funkcji: UP2 tereny usług publicznych; MM2 tereny funkcji mieszanej mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych układach zabudowy: Rysunek planu: Lokalizacja nieruchomości Zakres ochrony konserwatorskiej: Na podstawie informacji uzyskanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze ustalono, iż budynek dawnej poczty przy ul. 1 Maja 22 w Bogatyni podlega ochronie konserwatorskiej poprzez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków i wykazie obiektów zabytkowych oraz położony jest na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Bogatynia, wpisanego do rejestru zabytków. 18

19 12. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Informacje ogólne o rynku: W procesie wyceny przeprowadzono analizę rynku nieruchomości, stosownie do postanowień 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz ze zmianami). Gmina Bogatynia leży w południowo zachodniej części Polski, na Pogórzu Izerskim u zbiegu granic Polski z Niemcami i Czechami. Zamieszkuje ją 27 tysięcy mieszkańców. Teren gminy jest najsilniej uprzemysłowionym obszarem powiatu i jednym z najsilniej uprzemysłowionych w regionie. Na terenie gminy funkcjonują dwa wielkie zakłady przemysłowe Elektrownia i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, zatrudniające około osób głównie z terenu powiatu zgorzeleckiego, które stanowią filar gospodarczy całego regionu. Od kilku lat w Bogatyni dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, co samo w sobie jest symptomem stanu gospodarki na terenie gminy Na jej terenie funkcjonuje obecnie sześć przejść granicznych z Niemcami i Czechami, nowe są w trakcie budowy. Bogatynia jest ważnym ośrodkiem regionu tutaj skupiają się liczne placówki kulturalno-oświatowe i sportowe, swoje siedziby ma tu wiele ponadlokalnych instytucji. 19

20 12.2. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny: Nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem o funkcji usługowej jest nietypową na rynku nieruchomości. Podobne nieruchomości rzadko występują w obrocie rynkowym i często zawierają uwarunkowania szczególne, pozarynkowe. Jednocześnie w celu udokumentowania obrotu podobnymi nieruchomościami należy badaniem objąć stosunkowo rozległy rynek nieruchomości na terenie kilku powiatów. Dla określenia stopnia porównywalności rynków sąsiednich przeprowadzono szczegółową analizę i charakterystykę poszczególnych segmentów rynku: rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej; rynek nieruchomości lokalowych o funkcji usługowej; rynek nieruchomości gruntowych o funkcji zabudowy mieszkalnej i mieszkalno usługowej; rynek nieruchomości gruntowych komercyjnych; rynek czynszów lokali o funkcji usługowych; W zbiorze dokumentów udostępnionych w katastrze stwierdzono występowanie kilku typów transakcji: transakcje o charakterze rynkowym powstałe w wyniku przetargu, transakcje o charakterze rynkowym zawierane pomiędzy niezależnymi stronami transakcji, transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą, transakcje darowizn. Ostatnie dwa typy transakcji nie były brane do analizy rynku. Dwa pierwsze wymienione typy transakcji oceniane były dodatkowo przez rzeczoznawcę w oparciu o treść umów sprzedaży i kwalifikowane do uwzględnienia w analizie rynku. Również z tych grup pominięto transakcje w których opisana cena sprzedaży (w wartości bezwzględnej i jako cena jednostkowa) rażąco odbiegała od pozostałych. Nie rozpoznano innych okoliczności zawieranych transakcji w szczególności nie rozpoznano czy ceny sprzedaży spisywane przez notariuszy były cenami faktycznie zapłaconymi. W tym zakresie wymóg rozpoznania warunków transakcji jest niemożliwy do spełnienia. Ostatecznie przyjęto, że ceny sprzedaży zapisane w aktach są cenami faktycznie zapłaconymi. Wyznaczenia trendu wzrostu cen nieruchomości, w oparciu o ceny sprzedaży nieruchomości nie udało się dokonać. Głównie ze względu na brak dostatecznej liczby danych z rynku podobnych nieruchomości lokalowych co nie pozwoliło na zastosowanie metod statystycznych. Na podstawie analizy stwierdzono, że brak jest jednoznacznego związku pomiędzy czasem zawarcia transakcji a uzyskaną ceną jednostkową. Natomiast decydujący wpływ na cenę nieruchomości mają jej cechy indywidualne. Dlatego też do dalszych obliczeń przyjęto wartość trendu czasowego na poziomie 0%. 20

21 Częstość Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej Bogatynia, ul. 1 Maja nr Rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej: 0,60 Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=3031; σ=356) 0,50 0,40 Dominanta (D) Mediana (Me) Średnia (μ) ,30 0,20 0,10 0, rozkład cen transakcyjnych [zł/m 2 p.u.] Miary tend. centralnej i zmienności Wartość 1. Średnia (μ) Poziom istotności dla średniej [α] 5% 3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± Przedział średniej Typowy przedział zmienności Mediana (Me) Dominanta (D) Odchylenie standardowe (σ) Wsp. zmienności (σ/μ)% 11,7% 10. Kurtoza 1, Wartość minimalna Wartość maksymalna Analiza lokalnego rynku nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej, oparta na dość licznej próbie z 2011 roku wskazuje dużą dynamikę rynku i wysoki poziom cen rynkowych. Najwięcej transakcji zawarto w przedziale zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu. Cena średnia zł jest niższa od ceny dominującej na rynku, jak i od mediany. Średni poziom jednostkowych cen transakcyjnych jest porównywalny z cenami za podobne nieruchomości lokalowe w Zgorzelcu czy nawet w Jeleniej Górze, a zdecydowanie wyższy niż w np. Lubaniu, Lwówku Śląskim i podobnych miastach. Wydaje się, że lokalny rynek pracy jest silnym czynnikiem cenotwórczym, który przenosi się na rynek nieruchomości. 21

22 Częstość Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej Bogatynia, ul. 1 Maja nr Rynek nieruchomości lokalowych o funkcji usługowej: 0,60 Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=2690; σ=285) 0,50 0,40 Dominanta (D) Mediana (Me) Średnia (μ) ,30 0,20 0,10 0, rozkład cen transakcyjnych [zł/m 2 ] Miary tend. centralnej i zmienności Wartość 1. Średnia (μ) Poziom istotności dla średniej [α] 5% 3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± Przedział średniej Typowy przedział zmienności Mediana (Me) Dominanta (D) Odchylenie standardowe (σ) Wsp. zmienności (σ/μ)% 10,6% 10. Kurtoza -0, Wartość minimalna Wartość maksymalna Analiza lokalnego rynku nieruchomości lokalowych o funkcji usługowej, pomimo zdecydowanie mniejszej próby wskazuje stosunkowo wysoki poziom cen rynkowych. Z analizy rynku odrzucono cenę powyżej zł/m 2 powierzchni użytkowej, ale i tak najwięcej transakcji zawarto w przedziale zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu. Cena średnia zł jest zbliżona do ceny dominującej na rynku. Średni poziom jednostkowych cen transakcyjnych jest porównywalny z cenami za podobne nieruchomości lokalowe w Zgorzelcu i podobnych miastach. 22

23 Częstość Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej Bogatynia, ul. 1 Maja nr Rynek nieruchomości gruntowych o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 0,45 Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=56; σ=14) 0,40 0,35 Dominanta (D) 55 Mediana (Me) 57 Średnia (μ) 56 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, rozkład cen transakcyjnych [zł/m 2 ] Miary tend. centralnej i zmienności Wartość 1. Średnia (μ) Poziom istotności dla średniej [α] 5% 3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± 9 4. Przedział średniej Typowy przedział zmienności Mediana (Me) Dominanta (D) Odchylenie standardowe (σ) Wsp. zmienności (σ/μ)% 24,8% 10. Kurtoza -0, Wartość minimalna Wartość maksymalna 80 Analiza lokalnego rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oparta na dość licznej próbie wskazuje dużą dynamikę rynku i wysoki poziom cen rynkowych. Najwięcej transakcji zawarto w przedziale zł/m 2 powierzchni nieruchomości. Cena średnia 56 zł jest nieznacznie niższa od mediany i nieco wyższa od ceny dominującej. Średni poziom jednostkowych cen transakcyjnych jest porównywalny z cenami za podobne nieruchomości gruntowe w Zgorzelcu, a zdecydowanie wyższy niż w np. Lubaniu, Lwówku Śląskim i podobnych miastach. 23

24 Rynek komercyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych: 1. Transakcja przeniesienia prawa własności do nieruchomości gruntowej umową sprzedaży z dnia 21 lipca 2011 roku repertorium A nr 2583/2011: Położenie korzystne, strefa pośrednia; Powierzchnia nieruchomości: m 2 Przeznaczenie w mpzp: U tereny zabudowy usługowej Cena ustalona w przetargu: cena netto: ,32 zł podatek VAT 23% ,68 zł cena brutto: ,00 zł Cena jednostkowa netto: 184,96 zł/m 2 2. Transakcja przeniesienia prawa własności do nieruchomości gruntowej umową sprzedaży z dnia 13 września 2011 roku repertorium A nr 15254/2011: Położenie bardzo korzystne, strefa pośrednia; Powierzchnia nieruchomości ogółem: m 2 Przeznaczenie w mpzp: UK5 tereny usług komercyjnych Cena ustalona w przetargu: cena netto: ,00 zł podatek VAT 23% ,00 zł cena brutto: ,00 zł Cena jednostkowa netto: 335,17 zł/m 2 Bardzo wysokie ceny jednostkowe, uzyskane w postępowaniach przetargowych za komercyjne nieruchomości gruntowe oznaczają duże zainteresowanie inwestorów lokalnym rynkiem. Są to bardzo wskaźnikowe informację, wskazujące na duży potencjał lokalnego rynku, oparty prawdopodobnie na stabilności lokalnego rynku pracy, który niewątpliwie jest silnym czynnikiem stabilizującym konsumpcję, nawet w obliczu niekorzystnych informacji na temat dynamiki gospodarczej kraju. 24

25 Rynek czynszów najmu za powierzchnie w lokalach użytkowych: Na podstawie wywiadu i uzyskanych informacji zarówno od właścicieli lokali o funkcji usługowej, jak i od najemców ustalono, że stawki czynszów miesięcznych netto kształtują się w przedziale od 30 do 50 zł/m 2 powierzchni użytkowej. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych informacji o najmie powierzchni użytkowych stwierdzono, że: stawka czynszu wyrażona jest w kwotach netto bez podatku VAT; regułą jest, że koszty mediów ponoszone są przez najemców rozliczenie następuje według tzw. liczników lub ryczałtem do stawki czynszu z 1 m 2 powierzchni użytkowej; opłaty, takie jak podatki od nieruchomości lub opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu obciążają zwykle właściciela nieruchomości; koszty utrzymania budynku (bieżące konserwacje i remonty) sprzątanie, ubezpieczenie, ochrona, zarządzanie pozostają albo w gestii właściciela nieruchomości, albo obciążani nimi są najemcy, według umowy; umowy zawierane są na czas oznaczony lub nieoznaczony; częściej jednak umowy zawiera się na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące; W oparciu o powyższe informacje z lokalnego rynku nieruchomości oraz na podstawie uzyskanych informacji o czynszach płaconych za lokale położone w budynkach mieszkalno usługowych stwierdzono, że stawka czynszu jest uzależniona od indywidualnych cech lokalu, w tym lokalizacji, powierzchni i funkcjonalności. Ogólną zasadą jest malejąca stawka czynszu ze wzrostem powierzchni najmowanego lokalu. Również dominuje opinia, że stawka czynszu jest związana z tzw. korzystna lokalizacją nieruchomości. Jednak układ urbanistyczny miasta sprawia, że w Bogatyni nie ma typowego centrum handlowo usługowego, typowego dla miast zakładanych na planie kwadratu z centralnym rynkiem. W Bogatyni administracja, handel, usługi rozlokowane są na znacznej przestrzeni w tzw. starej zabudowie śródmiejskiej. Oczywiście istnieje okresowa moda na bardziej atrakcyjną lokalizację i mniej atrakcyjną, ale niewielkie odległości niwelują różnice lokalizacyjne. Wpływa na to również układ komunikacyjny miasta oraz dostępność miejsc parkingowych. 25

26 12.3. Wnioski z analizy lokalnego rynku nieruchomości: Wnioski wynikające z analizy lokalnego rynku nieruchomości dla miasta Bogatyni we wszystkich grupach nieruchomości wskazują, że lokalny rynek należy postrzegać jako rynek dość dynamiczny i zachowujący dużą stabilność. Jednocześnie poziom odnotowanych cen transakcyjnych wskazuje na duże możliwości nabywcze potencjalnych inwestorów, porównywalne z większymi miastami regionu, a jednocześnie zdecydowanie przewyższającymi sąsiednie rynki lokalne. Powyższe upoważnia do poszukiwania podobnych nieruchomości gruntowych zabudowanych wolnostojącym budynkiem o funkcji usługowej na szerszym rynku regionalnym. Jest to bardzo istotne, ponieważ przedmiotowa nieruchomość jest nietypową na rynku nieruchomości. Podobne nieruchomości rzadko występują w obrocie rynkowym i często zawierają uwarunkowania szczególne, pozarynkowe. 13. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY Uwzględniając rodzaj i położenie nieruchomości, cel wyceny, zakres wyceny, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania, dostępne dane o cechach rynkowych, uwarunkowania wynikające z podstaw prawnych i merytorycznych wyceny oraz stan prawny w wycenie nieruchomości określono wartość rynkową nieruchomości (WR). Zgodnie z art. 150, ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. nr 102 z 2010 r. poz. 651, ze zmianami) wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu rynkowego. Art. 151, ust. 1 w/w ustawy stanowi, że wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny oraz nie kierują się szczególnymi motywami, mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość nieruchomości, nie działają w sytuacji przymusowej, upłynął okres niezbędny wyeksponowania nieruchomości na rynku przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy oraz czas potrzebny do wynegocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny, wydanie polskie, 2005 (MSW 1) wartość rynkowa to szacowana kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za składnik mienia, zakładając, że strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy są od siebie niezależne działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej oraz upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku. Analizując obie definicje należy stwierdzić, że są one bardzo zbliżone oraz ich cechą wspólną jest rozumienie wartości. Jest ona postrzegana jako najbardziej prawdopodobna cena, którą, rozsądnie rzecz ujmując można uzyskać na rynku w dniu wyceny. Jest to zatem najlepsza cena, którą może uzyskać sprzedawca oraz jednocześnie najbardziej korzystna cena, którą, rozsądnie rzecz biorąc, ma zapłacić kupujący. 26

27 Zatem zarówno definicja ustawowa jak i z MSW odnosi się do sytuacji w której strony działają racjonalnie, a więc sprzedawca nie zamierza sprzedać po cenie niższej niż może uzyskać. Uwzględniając powyższe jako najodpowiedniejszą dla wyceny nieruchomości przyjmuje się procedurę postępowania polegającą na określeniu wartości rynkowej nieruchomości według jej optymalnego sposobu wykorzystania oraz według stanu i cen na odpowiedni dzień. Sposób optymalnego wykorzystania to najbardziej prawdopodobne wykorzystanie nieruchomości, fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, finansowo wykonalne i dające najwyższą wartość. (Międzynarodowe Standardy Wyceny, wydanie polskie, 2007). Na podstawie informacji rynkowych i analizy stwierdzono, iż dla wycenianej nieruchomości sposób optymalnego wykorzystania stanowi wykorzystanie tej nieruchomości zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania. Zgodnie z art. 152, ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. nr 102 z 2010 r. poz. 651, ze zmianami) wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich. Dla spełnienia wymogów wyceny, zgodnie z art. 154 w/w ustawy, który stanowi, że wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy uwzględniając w szczególności: cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania nieruchomości, dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych, założenia oraz warunki ograniczające, a ponadto uwzględniając: zakres wyceny, uwarunkowania wynikające z podstaw prawnych i merytorycznych wyceny, aktualny stan nieruchomości, zastosowano w procesie wyceny podejście porównawcze, metodę porównania parami. Zgodnie z art. 153, ust. 1 cytowanej ustawy podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Zasady stosowania podejścia porównawczego określają postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz ze zmianami), a w szczególności: w/w rozporządzenia, który mówi, przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen w/w rozporządzenia, który mówi, że w podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. W wycenie nieruchomości zastosowano metodę korygowania ceny średniej. 27

28 4. 3. w/w rozporządzenia, który mówi, że przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości w/w rozporządzenia, który mówi, że przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości w/w rozporządzenia, który mówi, że źródłem informacji o cenach transakcyjnych nie mogą być informacje o transakcjach, w których wystąpiły szczególne warunki zawarcia transakcji powodujące ustalenie ceny w sposób rażąco odbiegający od przeciętnych cen uzyskiwanych na rynku nieruchomości. 2. Ceny uzyskane przy sprzedaży w drodze przetargu mogą być źródłem informacji o cenach transakcyjnych, jeżeli nie odbiegają o więcej niż 20 % od przeciętnych cen uzyskiwanych na rynku za nieruchomości podobne. Z uwagi na ochronę praw osób trzecich utajniono cechy identyfikujące nieruchomości przyjęte do porównania, a szczegółowe informacje są dostępne u autora opracowania, zgodnie z art. 175, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Uzasadnienie: Określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej wolnostojącym budynkiem o funkcji usługowej, w podejściu porównawczym jest najbardziej uzasadnione, ponieważ na badanym rynku nieruchomości odnotowano transakcje przeniesienia prawa własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych o podobnych cechach, dla których różnice w cenie i cechach rynkowych są możliwe do skorygowania poprawkami. Pomimo, że przedmiotowa nieruchomość gruntowa może przynosić dochód w postaci czynszu z najmu, nie zastosowano w wycenie podejścia dochodowego, ponieważ istnieje małe prawdopodobieństwo wynajęcia całej powierzchni użytkowej jednocześnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia czasowego pustostanu, szczególnie na piętrze. 28

29 14. ZAŁOŻENIA DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI Opis przyjętych założeń do wyceny: Podstawowym założeniem dla określenia wartości rynkowej nieruchomości staje się ustalenie sposobu optymalnego użytkowania nieruchomości, rozumiane jako najbardziej prawdopodobne wykorzystanie nieruchomości, które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie opłacalne i zapewniające najwyższą wartość wycenianej nieruchomości. Na podstawie lustracji przedmiotowej nieruchomości oraz wniosków z analizy lokalnego rynku stwierdzono, że cechy techniczno użytkowe nieruchomości umożliwiają dalsze jej użytkowanie zgodnie z dotychczasowym sposobem użytkowania. Główną przesłanką za przyjęciem powyższego założenia są cechy techniczno użytkowe nieruchomości, opisane w operacie szacunkowym. Wobec powyższego w procesie wyceny przyjęto założenie, że sposób optymalnego użytkowania będzie kontynuacją aktualnego sposobu użytkowania tzn. funkcji usługowej. Zgodnie z wnioskami z analizy lokalnego rynku nieruchomości, szczegółowo opisanymi w operacie szacunkowym, określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości gruntowej następuje w podejściu porównawczym, w oparciu o dane transakcyjne uzyskane za nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami o funkcji usługowej, dostępne na dzień wyceny Zestawienie transakcji rynkowych: L.p Położenie Data transakcji Powierzchnia działki [m 2 ] Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Cena transakcyjna [zł] tabela nr 1 Cena jednostkowa [zł/m 2 ] 1 Bogatynia, ul. Armii Czerwonej , Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego , Świebodzice, ul. Mickiewicza , Szczawno Zdrój, ul. Mickiewicza , Lubań, ul. Armii Krajowej , Szczawno Zdrój, ul. Boh. Warszawy , Jelenia Góra, ul. Wolności , Lwówek Śląski, ul , Legnica, ul. Kolbego , Jelenia Góra, ul. Wolności , Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola Jelenia Góra, ul. Wolności ok Jelenia Góra, ul. Waryńskiego ok Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju , Jelenia Góra, ul. Powstańców Śl ok

30 Częstość Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej Bogatynia, ul. 1 Maja nr 22 Dla całego zbioru transakcji rozkład cen jednostkowych w odniesieniu do 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku obrazuje poniższy histogram. 0,90 Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=1297; σ=553) 0,80 0,70 Dominanta (D) Mediana (Me) Średnia (μ) ,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, rozkład cen transakcyjnych [zł/m 2 ] Miary tend. centralnej i zmienności Wartość 1. Średnia (μ) Poziom istotności dla średniej [α] 5% 3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± Przedział średniej Typowy przedział zmienności Mediana (Me) Dominanta (D) Odchylenie standardowe (σ) Wsp. zmienności (σ/μ)% 42,6% 10. Kurtoza 1, Wartość minimalna Wartość maksymalna Jednak bardzo wysoki współczynnik zmienności, odzwierciedlający dużą różnorodność nieruchomości, nie pozwala na dokładne oszacowanie wartości przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, w oparciu o metodę korygowania ceny średniej. Wobec powyższego określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości dokonano w podejściu porównawczym, metodą porównania parami. Do porównania przyjęto trzy nieruchomości o cechach najbardziej zbliżonych do nieruchomości wycenianej (wybrane nieruchomości oznaczono w tabeli cieniowaniem). 30

31 15. SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI Opis cech nieruchomości i wag dla nieruchomości zabudowanych: Cechy nieruchomości i wagi tych cech ustalono na podstawie jakościowych badań marketingowych (JBM) przeprowadzonych w ramach warsztatów, będących częścią szkolenia "Wartość Rynkowa Nieruchomości przykłady wycen" w Karpaczu w dniach listopada 2009 roku. Badania przeprowadzono w oparciu o preferencje uczestników rynku nieruchomości dwuetapowo I etap przed szkoleniem i II etap w trakcie szkolenia. I etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród: osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat nabyły nieruchomość, nazwanych w badaniu nabywcami; pośredników i maklerów (biura obrotu nieruchomości); klientów biur obrotu nieruchomości; II etap polegał na przeprowadzeniu badań wśród rzeczoznawców majątkowych; W/w osoby wypełniły przygotowane wcześniej ankiety. Badania objęły tereny miast i gmin: Jelenia Góra, Zgorzelec, Lubań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Pisz, Słupsk, Białystok i pojedynczo Kraków i Gdańsk. Na podstawie w/w jakościowych badań marketingowych, zmodyfikowano i przyjęto dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej następujące cechy rynkowe oraz ich wagi: L.p. Cechy rynkowe 1. lokalizacja ogólna nieruchomości (dostępność komunikacyjna, bliskość placówek handlowych, usługowych, oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznych) 2. lokalizacja szczegółowa nieruchomości (bezpośrednie sąsiedztwo, nasłonecznienie, widoki, dostępność usług podstawowych, (szkoła, sklep, apteka, przychodnia, przystanek komunikacji publicznej( oraz uciążliwości(np. hałas, kurz, itp.)) 3. wielkość budynku (powierzchnia użytkowa, liczba pomieszczeń, pom. gospodarcze, garaż ) Wagi cech rynkowych (%) Ocena bardzo korzystna korzystna przeciętna bardzo korzystna korzystna przeciętna Opis tabela nr 2 położenie w centrum miejscowości, bardzo dobry dostęp do placówek handlowych i usługowych, urzędów i obiektów użyteczności publicznej; położenie w strefie pośredniej miejscowości, bliskość placówek handlowych, usługowych, oświatowych, dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej; położenie w strefie peryferyjnej miejscowości lub w strefie podmiejskiej, bliskość małych sklepów podstawowych branż, przeciętny dostęp do obiektów oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej i komunikacji; przyjazne sąsiedztwo bezpośrednie, dobre nasłonecznienie, dogodny dojazd i dojście, bliskie sąsiedztwo funkcji publicznych, brak zagrożeń środowiskowych; sąsiedztwo bezpośrednie, przeciętne, czasowe zacienienie, dogodny dojazd i dojście, bliskie sąsiedztwo funkcji publicznych, bliskość ulicy, hałas; uciążliwość sąsiedztwa, stałe zacienienie, przeciętny dostęp do obiektów oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej i komunikacji, dojazd uciążliwy; duży budynek o powierzchni użytkowej powyżej 800 m 2 ; średni budynek o powierzchni użytkowej m 2 ; mały budynek o powierzchni użytkowej poniżej 300 m 2 ; 31

32 4. wielkość i kształt działki działka o korzystnym kształcie, równej powierzchni, z urządzonym bardzo (powierzchnia działki, kształt parkingiem lub możliwością urządzenia miejsc parkingowych, z terenem korzystna działki, warunki lokalizacyjne budynków oraz możliwości korzystania z nieruchomości) stan techniczny budynku (stan techniczny, technologia budowy, ciepłochłonność ścian, liczba kondygnacji) 6. atrakcyjność architektoniczna i funkcjonalna budynku (funkcjonalność, możliwości adaptacyjne, wkomponowanie w otoczenie) 7. uzbrojenie nieruchomości (uzbrojenie nieruchomości lub możliwość wykonania przyłączy sieci) 8. ukształtowanie i stan zagospodarowania działki (ukształtowanie, zorganizowanie wewnętrzne, mała arch., zieleń, budynki dodatkowe) korzystna przeciętna dobry przeciętny zły wysoka przeciętna niska korzystne przeciętne słabe korzystne zieleni, jednak nie generująca zbyt dużych kosztów utrzymania, ogrodzenia; działka o mniej korzystnym kształcie, ograniczeniach w dostępie lub ograniczonych możliwościach urządzenia miejsc parkingowych, lub innego zagospodarowania lub bardzo duża, generująca duże koszty utrzymania, ogrodzenia; działka wydzielona po obrysie budynku; stan techniczny bardzo dobry, ściany murowane z cegły, ocieplenie ścian, nowe pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne w bardzo dobrym stanie technicznym; stan techniczny dobry, ściany murowane z cegły lub elementów prefabrykowanych, ocieplenie ścian, instalacje wewnętrzne w dobrym lub przeciętnym stanie technicz.; stan techniczny zły, wymaga kapitalnego remontu, ściany zawilgocone, dach (konstrukcja i pokrycie ) do wymiany, instalacje wewnętrzne zniszczone, wymagają wymiany, itp. budynek o bardzo dużej funkcjonalności i atrakcyjnej bryle architektonicznej, wkomponowanej w otoczenie, z dużą możliwością adaptacyjną, właściwy dla otoczenia i funkcji; budynek spełniający podstawowe funkcje, typowy, o małych możliwościach adaptacyjnych, budynek niefunkcjonalny, źle zaprojektowany lub przebud. bez zachowania podstawowych zasad architektoniczno projektowych, z dużymi ograniczeniami użytkowymi; uzbrojenie pełne w sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej lub grzewczej; uzbrojenie cz. w sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacja odprowadzona do lokalnego osadnika; uzbrojenie w sieć energii elektrycznej, wodnej; działka o regularnym kształcie, zagospodarowana, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, utwardzone ścieżki i podjazdy, elementy małej architektury, miejsca postojowe; działka o przeciętnym kształcie, częściowo zagospodarowana, stwarza 10 przeciętne możliwości aranżacji otoczenia ale z pewnymi ograniczeniami; słabe działka wydzielona po obrysie budynku lub o niekorzystnym kształcie, ograniczenia w jej użytkowaniu, duża różnica poziomów, utrudniony wyjazd z nieruchomości; 9. Razem: 100 % x x 32

33 15.2. Nieruchomości przyjęte do porównania nieruchomości zabudowane: Nieruchomość A: Lubań, ul. Armii Krajowej (zdjęcie obrazuje stan obecny) Adres Akt notarialny Data transakcji tabela nr 3 Nieruchomość Cena Rep. A 5877/ sierpnia 2010 r. obręb II, AM-18, pow m zł 902 zł/m 2 Lp Cecha rynkowa Opis cechy Ocena 1. lokalizacja ogólna nieruchomości Nieruchomość położona w pośredniej strefie korzystna (dostępność komunikacyjna, bliskość placówek lokalizacyjnej miasta, w sąsiedztwie zabudowy handlowych, usługowych, oświatowych i innych mieszkaniowej wielorodzinnej i obiektów obiektów użyteczności publicznych) użyteczności publicznej, bliskość placówek handlowych i usługowych, dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej. 2. lokalizacja szczegółowa nieruchomości (bezpośrednie sąsiedztwo, nasłonecznienie, widoki, dostępność usług podstawowych, (szkoła, sklep, apteka, przychodnia, przystanek komunikacji publicznej( oraz uciążliwości(np. hałas, kurz, itp.)) 3. wielkość budynku (powierzchnia użytkowa, liczba pomieszczeń, pom. gospodarcze, garaż ) 4. wielkość i kształt działki (powierzchnia działki, kształt działki, warunki lokalizacyjne budynków oraz możliwości korzystania z nieruchomości) 5. stan techniczny budynku (stan techniczny, technologia budowy, ciepłochłonność ścian, liczba kondygnacji) 6. atrakcyjność architektoniczna i funkcjonalna budynku (funkcjonalność, możliwości adaptacyjne, wkomponowanie w otoczenie) 7. uzbrojenie nieruchomości (uzbrojenie nieruchomości lub możliwość wykonania przyłączy sieci) 8. ukształtowanie i stan zagospodarowania działki (ukształtowanie, zorganizowanie wewnętrzne, mała arch., zieleń budynki dodatkowe) Bezpośrednie sąsiedztwo przeciętne, dogodny dojazd i dojście, bliskie sąsiedztwo ulicy, czasowy hałas; Budynek o powierzchni użytkowej 607,76 m 2 dodatkowo garaż Działka o regularnym kształcie zbliżonym do litery L, bez ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, powierzchnia działki dość duża m 2 Stan techniczny budynku zły. Budynek wzniesiony w okresie międzywojennym XX wieku w technologii tradycyjnej, wymaga kapitalnego remontu, dach (konstrukcja i pokrycie ) do wymiany, instalacje wewnętrzne zniszczone, wymagają wymiany, itp. Budynek o dużej funkcjonalności i typowej bryle architektonicznej, wkomponowanej w otoczenie, z duża możliwością adaptacyjną, właściwy dla otoczenia i funkcji Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, i telekomunikacyjną, wszystkie media zasilane i odprowadzone do instalacji zewnętrznych. Teren wokół budynku wymaga aranżacji i zagospodarowania. korzystna średni korzystna zły wysoka korzystne przeciętne 33

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.

POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org. POSESJA BIS Robert Karlicki 58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa nr 11 0502-491-977; (75)64-78-151 e-mail: posejsa2@o2.pl ; www.posesja.org.pl `` OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w:

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. ELBEST sp. z o.o. ogłasza ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Restauracja Hoker w miejscowości Bogatynia, powiat zgorzelecki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości. Adres : Zamość ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 A. Księga wieczysta numer ZA1Z/00074466/9. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzeja

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Organ właściwy: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy ul. Nowogrodzka 43

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Rzeszów, ul. Bernardyńska 7 łącznie z Rzeszów, ul. Konarskiego 3 cena wywoławcza: 4.510.000 PLN brutto sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT INSTYTUT OGRODNICTWA, z siedzibą w 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3 [tel. (46) 833-20-21; 833-22-11], zwany dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Popielów ul. Wolności 10a woj. Opolskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Dane Mapy 2016 Google Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wraz z

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do działki składającej się na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w ścisłym centrum Wielunia, przy ul. Głowackiego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Księga Wieczysta NR LD1H/00031505/5 dla nieruchomości lokalowej prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Księga Wieczysta NR LD1H/00031505/5 dla nieruchomości lokalowej prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach. EGZ. NR 1 OPERAT SZACUNKOWY LOKALU UŻYTKOWEGO określający wartość rynkową nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy położonej w Skierniewicach przy ul. Armii Krajowej 59 lokal użytkowy nr 8, powiat Miasto

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14.

OPERAT SZACUNKOWY. Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 18A m 14. AJ Km 2066/14. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES ul. Mazowiecka 84/42, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25

Nieruchomość do sprzedania. Suwałki ul. Kościuszki 25 Nieruchomość do sprzedania Suwałki ul. Kościuszki 25 Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11421/3 obszaru 7096 m 2, wraz z posadowionymi,

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Łódź, ul. Obywatelska grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 20 437 m kw. Położenie: Łódź ulica Obywatelska 121/129 Tytuł prawny: prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14

Memorandum Informacyjne. Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14 Memorandum Informacyjne Dotyczy sprzedaży nieruchomości Legionowo, ul. Handlowa 14 UWAGI I ZASTRZEŻENIA Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina: m.st. Warszawa, powiat Warszawa M., województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy/ o powierzchni użytkowej 235,70 m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. C H E Ł M S K A NR 2 7 D z i a ł k a n r 7 o p o w i e r z c h n i 390 m ² w o b r ę

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 49/3 (gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości.

O P I N I A o wartości nieruchomości. O P I N I A o wartości nieruchomości. Adres nieruchomości: Adamów, powiat Zamość. Księga wieczysta numer ZA1Z00105447/7. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Gnojno 20 maja 2014 r. Przedmiot sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 724/2 o powierzchni 0,1899 ha oraz prawo własności wzniesionych

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo