REGULAMIN. I. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. I. Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie Użytkownikom dokonywania samodzielnej rezerwacji online wizyt lekarskich za pomocą systemu teleinformatycznego, obejmującego zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, 4.Regulamin niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu umożliwiającego inicjowanie przez użytkowników czynności formalno-prawnych w celu zawierania z Administratorem umów, których przedmiotem jest realizacja świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Administratora, jak również systemu rezerwacji wizyt u lekarzy specjalistów Administratora, 5.Administrator Portalu lub Administrator - Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bora Komorowskiego 21/307, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP , REGON , II. Użytkownik 1.Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2.Użytkownik poprzez Portal może zarejestrować się online na wizytę u lekarza pracującego na rzecz Administratora, 3.Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem oraz naruszających dobre obyczaje, 4.Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie i mające na celu umożliwienie rezerwacji wizyt lekarskich i świadczenie przez Administratora świadczeń zdrowotnych. Użytkownik wprowadzając dane oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane podane przez Użytkownika powinny być prawdziwe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Użytkownika,

2 5.Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Portalu, jak również uciążliwych dla innych Użytkowników, 6.Użytkownik dokonuje zapisu na wizytę poprzez wypełnienie formularza online i postępowanie zgodnie z instrukcją umieszczoną na Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się danymi Użytkownika przez osobę trzecią, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezawinionych przez Administratora, 7.Użytkownik może zapisać się w jednym dniu tylko na dwie wizyty. Administrator wykorzystuje blokadę na adres IP, 8.Użytkownik zobowiązuje się na żądanie Administratora, wyrażone w jakiejkolwiek formie do udokumentowania przysługujących mu uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub innego ubezpieczenia, na podstawie którego świadczone są świadczenia zdrowotne przez Administratora, 9.Użytkownik upoważnia Administratora do weryfikacji uprawnień Użytkownika, o których mowa w pkt II. 8 Regulaminu, w tym do przekazania w tym celu danych Użytkownika firmie ubezpieczeniowej, 10. Administrator jest uprawniony do wstrzymania działalności Portalu, a Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, 11.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu, 12.Administrator może zablokować dostęp do Portalu Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, 13.Rejestracja na wizytę lekarską lub podjęcie próby rejestracji na wizytę lekarską są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 14.Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, 15.Administrator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika i adresu IP Użytkownika w sytuacji, gdy działania Użytkownika narażają Administratora na szkodę, w tym poprzez zapisanie się na termin wizyty lekarskiej bez zamiaru skorzystania ze świadczeń medycznych Administratora oraz zapisanie się na termin wizyty lekarskiej na którą Użytkownik nie przyszedł z przyczyn jego dotyczących i jej nie odwołał w czasie odpowiednim. III. Administrator 1. Kształtowanie zawartości Portalu jest wyłącznym uprawnieniem Administratora. Administrator jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Portalu,

3 2. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za: a.przerwy w funkcjonowaniu Portalu, b.funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych, c.szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Portalu lub ich działalnością na nim, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych, podaniem danych nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji, d.szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich, e.szkody spowodowane działaniem osób trzecich, f.problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Portalu lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem, 4. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Portalu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników, 5.Administrator jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Portalu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania Postanowień Regulaminu, 6. Administrator jest uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu administracji danymi osobowymi. IV. Reklamacje 1. Nieprawidłowości w działaniu Portalu mogą być reklamowe przez Użytkownika poprzez stosowne zawiadomienie Administratora lub osoby działające w jego imieniu, 2. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w terminie powyższym z przyczyn niezawinionych przez Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji, 4. Administrator zastrzega sobie prawo żądania od Reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Użytkownika w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4 V. Środki Techniczne 1. W celu korzystanie z Portalu konieczne jest posiadania urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej, 2. Administrator posługuje się plikami typu cookies, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Portalu. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Portal, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Portalu. Brak włączonej obsług plików cookies może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Portalu. Pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. VI. Dane osobowe 1. Portal nie tworzy odrębnej bazy danych, a dane osobowe Użytkowników wprowadzane są do wewnętrznego systemu przychodni Administratora w celu umożliwienia świadczenia świadczeń zdrowotnych, 2. Poprzez rejestrację na wizytę lekarską Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb świadczenia świadczeń zdrowotnych przez Administratora (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 2. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolnie, 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia świadczeń zdrowotnych przez Administratora, 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 5. Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie innemu podmiotowi, przez Administratora, przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisu art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), 6.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmioty prowadzące obsługę administracyjną Portalu, upoważnione przez Administratora danych, 7.Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia, 8. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim w celu weryfikacji uprawnień Użytkownika, o których mowa w pkt II. 8 Regulaminu, 9. Administratorem danych osobowych jest Boramed Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bora Komorowskiego 21/307,

5 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP , REGON VII. Postanowienia końcowe 1.Regulamin może być zmieniony przez Administratora tylko z ważnej przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu, 2. Administrator zastrzega, że wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez Administratora stanowią przedmiot jego praw autorskich lub praw wynikających z licencji, 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Administrator prezentuje informację o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Portalu identyfikowanym przez Administratora jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane przez Użytkowników pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich: a) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu, b) możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika, c) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: Regulamin ), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VITAFORTO.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VITAFORTO.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VITAFORTO.PL 1. DEFINICJE 1. Administrator Danych Osobowych podmiot, o którym mowa w art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, decydujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. [Definicje] 1) Usługodawca spółka pod firmą SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. [Definicje] 1) Usługodawca spółka pod firmą SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. [Definicje] 1) Usługodawca spółka pod firmą SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo