REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU. ROK SZK.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU. ROK SZK."

Transkrypt

1 REGULMIN CENINI ZCHWNI W GIMNZJUM NR 3 IM. JN PWŁ II W TRUNIU. RK SZK. 2007/2008 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Informacje wstępne: 1. cenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współŝycia społecznego i norm etycznych. 2. cena zachowania ucznia uwzględnia: a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, c) dbałość o honor i tradycje szkoły, d) dbałość o piękno mowy ojczystej, e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, g) okazywanie szacunku innym osobom. 3. cena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyŝszej lub ukończenie szkoły. 4. stateczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając ocenę nauczycieli uczących w danej klasie (wpisy w dzienniku lekcyjnym, karta oceny nr 1) oraz biorąc pod uwagę ocenę uczniów danej (karta oceny nr 2). 5. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej uzasadnienie oceny nagannej, a w uzasadnionych przypadkach pozostałych ocen zachowania. 6. cena moŝe być zmieniona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności np.: naruszenie regulaminu uczniowskiego lub zgłoszenia przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły dodatkowych informacji pozwalających na obniŝenie lub podwyŝszenie oceny zachowania.. 7. Ustaloną ocenę zachowania wychowawca podaje do wiadomości ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) w formie pisemnej najpóŝniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Uczeń jest zobowiązany potwierdzić przekazanie informacji w ciągu jednego dnia, okazując podpis rodziców ( prawnych opiekunów). 8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŝenia do dyrektora szkoły, jeŝeli uznają, Ŝe roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 9. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŝszej, a uczeń klasy trzeciej nie kończy szkoły. 10. Wychowawca klasy na początku kaŝdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o sposobie i kryteriach oceniania zachowania. Rodzice ( prawni opiekunowie) potwierdzają zapoznanie się z regulaminem własnoręcznym podpisem.

2 11.cenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne CEN wz bdb db pop ndp ng SKRÓT Zasady oceniania zachowania: Na początku kaŝdego semestru uczeń otrzymuje 100 jako bazę wyjściową-,,kredyt, która moŝe być powiększona o punkty dodatkowe lub pomniejszona z powodu róŝnych zaniedbań ucznia. W zaleŝności od ilości zgromadzonych, uczeń moŝe otrzymać następujące oceny zachowania: 1. wzorowe 190 i więcej ( warunek: do -8 oraz brak godzin nieusprawiedliwionych ), 2. bardzo dobre ( warunek: do -16 oraz brak godzin nieusprawiedliwionych), 3. dobre ( warunek: do -2), 4. poprawne ( warunek: do -50 ), 5. nieodpowiednie 59 i mniej, 6. naganne niezaleŝnie od ilości uzyskanych, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z wymienionych niŝej sytuacji (w szkole lub poza szkołą): kradzieŝy, zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia własnego lub innych osób, sprzedaŝy, zaŝywania narkotyków lub namawiania do tego innych uczniów, picia alkoholu( namawiania do picia, rozpowszechniania), palenia papierosów ( namawiania do palenia), wejścia w konflikt z prawem w inny niŝ wymienione poprzednio sposób. uczeń ma obniŝone zachowanie do oceny nagannej. Uwagi: Wychowawca podczas wystawiania oceny końcoworocznej uwzględnia ocenę zachowania uzyskaną przez ucznia za I semestr. 1.cena naganna zachowania za I semestr powoduje, Ŝe uczeń nie moŝe uzyskać na koniec roku oceny wzorowej lub bardzo dobrej. 2. cena nieodpowiednia zachowania za I semestr powoduje, Ŝe uczeń nie moŝe uzyskać na koniec roku oceny wzorowej.

3 Uczeń otrzymuje dodatkowe punkty za: Zachowania pozytywne Punktacja Częstotliwość przydzielania Kto przydziela punkty 1. ktywna praca w samorządzie szkolnym. 2. ktywna praca w samorządzie klasowym. 3. Udział w: a) konkursach przedmiotowych: * etap szkolny, którego kontynuacja moŝe być na etapach wyŝszych poza szkołą udział i uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej ilości, * etap szkolny, bez dalszej kontynuacji, * etap rejonowy, * etap wojewódzki, * laureat, b) zawodach sportowych. 4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych udokumentowany co najmniej 80% frekwencją. 5. Uczestniczenie w akcjach organizowanych przez szkołę lub szkolną organizację. wyjątek: zbiórka makulatury i baterii oceniana jest według oddzielnych kryteriów. od 1 do 20 od 1 do za zajęcie I, II lub III miejsca do 30 za kaŝdy konkurs za kaŝdy konkurs opiekun samorządu szkolnego, wychowawca, przedmiotu, nauczyciel przedmiotu, opiekuna, organizatora, 6. Uczestniczenie w przygotowaniu uroczystości i imprez artystycznych na terenie szkoły. 7. Pomoc w organizowaniu imprezy klasowej. od 1 do 8. Dbałość o wystrój klasy. od 1 do 9. Samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych lub przygotowanie materiałów na zajęcia. 10. Wzorowe pełnienie obowiązków dyŝurnego w szatni. 11. Udokumentowana pomoc kolegom w nauce.,

4 12. Pochwała dyrektora szkoły na forum klasy lub szkoły z wpisem do dziennika lekcyjnego. 13. Pochwała wychowawcy klasy, innego lub pracownika szkoły na forum klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego. 14. Kultura osobista brak wpisów negatywnych w dzienniku lekcyjnym. 20 dyrektora szkoły, wychowawca. Uczeń traci punkty za: Zachowania negatywne Punktacja Częstotliwość przyznawania Kto przydziela punkty 1. Zakłócenia dyscypliny na lekcjach. K ś Wychowawca klasy na prowadzącego zajęcia, 2. Brak przyborów szkolnych. 3. Niewywiązanie się z obowiązku przekazania rodzicom informacji. 4. Brak identyfikatora. 5. dpinanie identyfikatora, chowanie, noszenie w niewłaściwym miejscu. 5. Nieobecności nieusprawiedliwione. 6. Spóźnienia nieusprawiedliwione. 7. Niewywiązywanie się z obowiązków dyŝurnego. /1godz. 1 punkt/1spóŝn. D R Z W prowadzącego zajęcia, 8. Niewywiązanie się z zobowiązania wyjątek: a) zobowiązanie dotyczące udziału w reprezentacji szkoły w rozgrywkach sportowych, b) zobowiązanie dotyczące uczestniczenia w konkursach przedmiotowych 1 K osoby zainteresowanej, 9. UŜywanie telefonów komórkowych lub innego sprzętu grającego. 10. Niewykonanie polecenia lub innego pracownika szkoły. 11. kłamanie, kolegów, pracownika szkoły lub rodziców. ś D

5 12.roganckie zachowanie się w stosunku do lub innego pracownika szkoły. 13. UŜywanie wulgarnego słownictwa. 14. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych uczniów. 15. Samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie trwania lekcji lub przerw (wagary). 16. Samowolne oddalenie się od grupy ( w czasie wyjść poza szkołę, wyjazdów) 17. Niszczenie rzeczy kolegów oraz mienia szkoły. 18. Zaśmiecanie otoczenia. 19. Nieodpowiednie zachowanie podczas uroczystości szkolnych. 20. Niestosowny do sytuacji szkolnej ubiór i wygląd zewnętrzny ( brak stroju szkolnego, makijaŝ, farbowanie włosów, ekstrawaganckie fryzury, przesadna biŝuteria, prowokujące napisy lub znaki na odzieŝy), 21. Niedotrzymanie terminu zwrotu lektury do biblioteki szkolnej R Z W świadka świadka osoby zainteresowanej, pracownika biblioteki, 22. Nieuzasadniona jazda windą świadka 23. Zachowania notoryczne ( 5 uwag negatywnych od jednego ). 24. Inna uwaga negatywna. od 1 do 5 Uwagi końcowe: 1. KaŜda pozytywna lub negatywna uwaga wpisana do dziennika rozumiana jest jako osoby wpisującej o przyznanie lub odjęcie uczniowi odpowiedniej ilości. 2. Wszystkie wpisane do dziennika uwagi powinny być czytelnie podpisane pełnym brzmieniem nazwiska osoby wpisującej. Brak czytelnego podpisu czyni uwagę niewaŝną. 3. Na ostateczną sumę uzyskanych przez ucznia w danym semestrze składa się liczba uzyskanych z wpisów do dziennika lekcyjnego oraz wystawionych przez nauczycieli uczących w klasie ( karta nr 1) i uczniów danej klasy ( karta nr 2). 4. Wychowawca podlicza punktację, wystawia ocenę ( karta nr 3). 5. Uwagi wpisywane dla całej klasy nie będą brane pod uwagę.

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo