LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI"

Transkrypt

1 INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ I-6 LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 7 REGULACJA DWUSTAWNA I TRÓJSTAWNA

2 sr.2 1.Cel ćwiczenia Cele ćwiczenia jes badanie właściwości układów regulacji dwusawnej i rójsawnej o róŝnych algoryach działania oraz nabycie uiejęności doboru paraerów regulaora w akich układach. 2. Zakres ćwiczenia. Badane będą układy regulacji z regulaore RE10 i RE11 produkowanyi przez LUMEL (Zielona Góra). Realizowane będą układy regulacji eperaury. Progra ćwiczenia zawiera : zapoznanie się z obsługą i oŝliwościai prograu IBM-RE11.ee, konfigurowanie regulaora RE11 do realizacji róŝnych algoryów regulacji dwu- i rójsawnej, realizacja układów sabilizacji eperaury, dobór paraerów regulaora, analizę orzyanych przebiegów warości ierzonych na obiekcie, realizacja układów prograowego serowania eperaurą. 3. Opis przebiegu ćwiczenia. Układy regulacji eperaury naleŝą do najczęściej spoykanych w auoayce przeysłowej. Najsarszyi i najprosszyi regulaorai są regulaory dwusawne (włącz - wyłącz). Wraz z posępe w echnologii urządzeń elekronicznych zosały one wzbogacone o dynaiczne przysawki korekcyjne. Zaleą ych regulaorów były niŝsze w porównaniu z regulaorai ciągłyi koszy wywarzania oraz oŝliwość wykorzysania w układach wykonawczych prosych eleenów dwusanowych np. syczników. Pierwsza z ych zale właściwie przesała isnieć z chwilą zasosowania w urządzeniach auoayki ikroprocesorów i ikrokonrolerów. Realizacje regulaorów dwusawnych w nowych wykonaniach ikroprocesorowych składają się z bloku regulaora ciągłego PID oraz przewornika sygnału wyjściowego na przebieg prosokąny o zadany okresie i zienny wypełnieniu. Z drugiej srony posęp echnologiczny nie oinął eŝ układów wykonawczych. Szeroko dosępne są serowniki ocy o dobrych paraerach echnicznych, ogące pracować zarówno jako półprzewodnikowe syczniki, jak i z ciągłą zianą ocy dosarczanej do odbiornika w funkcji analogowego sygnału serującego. Ty say projekan a zwiększone oŝliwości wyboru sosowanego w układzie regulacji regulaora Progra IBM-RE11.ee. Progra IBM-RE11.ee dołączany jes przez producena do regulaora i słuŝy usprawnieniu procesu konfigurowania regulaora. W syseie złoŝony z kopuera i połączonego z ni regulaora (lub większej ilości regulaorów) wyiana inforacji odbywa się przez ransisję szeregową w sandardzie RS485 lub RS232C. Kopuer pełni rolę urządzenia zarządzającego (MASTER), zaś regulaory urządzeń podporządkowanych (SLAVE). W sieci zgodnie ze sandarde RS485 oŝe pracować do 32 urządzeń Uruchoienie prograu. Uruchoienie prograu powoduje pojawienie się kounikau: Counicaions Sofware Conroller RE Ener address of uni o access (1-32)

3 sr.3 z Ŝądanie podania adresu regulaora, z kóry a być nawiązana łączność. JeŜeli kounikacja isnieje, ale brak urządzenia o podany adresie pojawia się kounika wrong conroller address progra oczekuje na właściwy adres.. JeŜeli są probley z ransisją pojawia się inforacja: no connecion i ponowione zosaje pyanie o adres regulaora. Po poprawny nawiązaniu łączności progra sprawdza uprawnienia uŝykownika do wprowadzenia zian paraerów regulaora:. securiy code, please (0-9999) JeŜeli kod bezpieczeñswa podany zosanie prawidłowo uŝykownik oŝe wprowadzać ziany, jeŝeli uŝykownikowi nie jes znany kod, oŝe korzysać z prograu, ale nie a oŝliwości wprowadzania zian. Nasępnie na ekranie oniora pojawia się inforacja o nuerach regulaorów, kórych praca oŝe być rejesrowana. Wybór regulaora powoduje pojawienie się lisy głównych koend prograu: (H) Help (N) Nework (A) Address (V) View (D) Display (S) Show (C) Chage (P) Prin (START) Sar (STOP) Sop (RETURN) Reurn 1 > wraz ze znakie zaproszenia do podania koendy. Skuki podania koendy są nasępujące: - (H) Help - pojawia się idenyczna jak powyŝej lisa koend, -(N) Nework - wyświela inforację o nuerach regulaorów pracujących w sieci i pozwala dołączać inne regulaory w celu rejesracji ich pracy Change conroller nubers in nework RED - connec WHITE - disconnec END ->ne <- prev ENTER connec/disconnec ESC ei Liczby oznaczają nuery regulaorów. Nuery czerwone oznaczają regulaory, kórych praca będzie rejesrowana. Srzałkai oŝna wybrać adres regulaora i klawisze ENTER dołączenie go do sieci. JeŜeli kopuerowi nie uda się nawiązać z y regulaore łączności pojawi się kounika: No connecion wih conroller #, gdzie #-nuer regulaora. Wybranie kursore okienka z napise END oraz wciśnięcie klawisza ENTER kończy proces konfigurowania sieci. Dane doyczące wybranych regulaorów, co pięć sekund będą dopisywane do oddzielnych dla kaŝdego regulaora plików o nazwie CURV##.DAT - gdzie ## adres regulaora. -(A) Address - pozwala nawiązać łączność z dowolny regulaore pracujący w syseie,

4 sr.4 -(D) Display - wyświelane są bieŝące warości oparaerów procesu regulacji. Naciśnięcie dowolnego klawisza przerywa wyświelanie i progra przechodzi w san oczekiwania na nową koendę. -(S) Show - na ekranie pojawia się lisa zadanych paraerów regulaora oraz inforacji o procesie regulacji. Wybranie jednej z opcji powoduje pojawienie się odpowiedniej inforacji zgodnie z abelą 7.1. Koenda SL SO SS SM SB SD SR SK SU SA SE Tabela 7.1 Paraery wyświelane wskuek działania koendy Show. Treść kounikau na ekranie oniora Warość graniczna zakresu pracy regulaora (SPL) Ilość wyjść poocniczych i yp wyjść (binarne lub jeden z pięciu rodzajów alaru) Inforacja o ypie warości zadanej. Dla regulacji sałowarościowej - akŝe warość zadana. Dla regulacji prograowej - warości na końcach odcinków, czas rwania odcinków, sany wyjść binarnych, blokada oraz liczba cykli prograu) Zadana prędkość serowania ręcznego ( sała - consans lub zienna - variable) San wyjść zdefiniowanych jako binarne (załączone - ON, wyłączone - OFF) Prędkość ransisji danych z kopuera do regulaora Warości paraerów regulacji Reakcja regulaora po powrocie zasilania (on - regulaor konunuuje pracę, off -STOP) Typ bieŝącego algoryu regulacji (ciągła, dwusawna, rójsawna, rójsawna krokowa) Zadeklarowane warości alarów, wskaŝnik paięania kaŝdego alaru (ON,OFF) oraz hisereza dla załączania alaru Wszyskie z powyŝszych reści po koleii -(C) Change - na ekranie pojawia się lisa paraerów regulaora, kóre ogą być zieniane (abela 7.2). Jeśli operaor poda właściwy kod bezpieczeñswa, wybierze paraery do zian i poda nowe ich warości ( z zakresu warości dopuszczalnych) o zosaną one zapaięane i przesłane do regulaora. Koenda CL CO CS CM CB CD CR CC CK CU CA Tabela 7.2 Paraery zieniane koendą Change. Paraer Warość graniczna zakresu pracy regulaora (SPL) Konfiguracja wyjść Typ warości zadanej Prędkość serowania ręcznego ( sała - consans lub zienna - variable) San wyjść zdefiniowanych jako binarne (załączone - ON, wyłączone - OFF) Prędkość ransisji danych z kopuera do regulaora Warości paraerów regulacji: - współczynnik proporcjonalności, I - czas całkowania, D- czas róŝniczkowania, P - czas próbkowania, O - okres ipulsowania, H - szerokość pęli hiserezy, Yd - przesunięcie warośći zadanej oru drugiego względe oru pierwszego A - sposób działania (prosy lub odwrony) Wyjście z funkcji ziany sanu paraerów regulacji klawisze ESC Kod bezpieczeńswa Reakcja regulaora po powrocie zasilania (on - regulaor konunuuje pracę, off -STOP) Typ bieŝącego algoryu regulacji (dwusawna, rójsawna, rójsawna krokowa) Warości alarów, wskaŝniki paięania kaŝdego alaru (ON,OFF) oraz hisereza dla załączania alaru

5 sr.5 -(P) Prin - drukowanie paraerów regulaora. -(START) Sar - uruchaianie procesu regulacji. -(STOP) Sop - zarzyywanie procesu regulacji. -(RETURN) Reurn - rozpoczęcie prograu zian warośći zadanej od począku (dla regulacji prograowej) -(V) View - na ekranie pojawia się graficzny obraz procesu regulacji. U dołu ekranu pojawia się enu z dosępnyi funkcjai: Klawisz Opis Funkcja F1 Reurn Rozpoczęcie prograu zian warości zadanej od począku (dla regulacji prograowej) F2 Sar Uruchaianie procesu regulacji F3 Sop Zarzyywanie procesu regulacji F4 Clear Kasowanie doychczasowej hisorii regulacji F5 Prin Kopiowanie obrazu ekranu oniora na drukarkę ESC Qui Wyjście do enu Jeśli porzebny jes dokładniejszy przebieg zian warości ierzonej naleŝy wykorzysać progra RE11-dis.ee drukujący wykresy na podsawie plików CURV##.DAT Układ regulacji dwusawnej NaleŜy zonować układ regulacji jak na rys.7.1 (a lub b, wg zaleceń prowadzącego). Usawić paraery przewornika PPS-01: czujnik P100, eperaura inialna 20 0 C, eperaura aksyalna C, prąd wyjściowy A. Uruchoić progra IBM-RE11.ee i wprowadzić adres regulaora = 1. Pojawi się pyanie o kod bezpieczeńswa. NaleŜy wprowadzić Po powierdzenie pojawia się oŝliwość dołączenia regulaora do sieci. Rezygnuje się z niej usawiając kursor na polu END i wciskając klawisz ENTER. Z enu wybierać naleŝy koendę Change i wprowadzić: - warość graniczną zakresu pracy regulaora = 200 C, - yp regulacji = 0 - regulacja dwusawna, - warość zadaną ( 0 - sałowarościowa, eperaura zadana), - paraery regulaora p = 0, H = 5%, Tp = 1sek, - sposób działania regulaora (1 - inwersyjny) Po wyjściu klawisze ESC naleŝy wybrać SE i sprawdzić, czy paraery regulaora są usawione prawidłowo. Jeśli ak, o wybrać naleŝy koendę View. Po pojawieniu się obrazu z wykrese przebiegu regulacji naleŝy rozpocząć rejesrację od począku (klawisz F4) oraz wysarować proces regulacji (klawisz F2). Na ekranie pojawi się warość zadana (linia zielona) i zienna procesowa (linia Ŝóła). Czas obserwacji przebiegu określi osoba prowadząca zajęcia.

6 sr.6 P100 III RE11 WB II ZADAJNIK 4.20 A 0 - I PRZEKAŹNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY RI5 Obc. 220V ~ Zasilacz 24V = 220V,50Hz 24V= P100 P100 PRZETWORNI K PPS-01 STEROWNIK GE-FANUC (Progra rejesraor) PC DRUKARKA

7 sr.7 Rys. 7.1a. Schea układu regulacji eperaury z regulaore RE11 i przekaźnikie półprzewodnikowy RI5. Nasępnie naleŝy: - zniejszyć warość hiserezy na 0,1% i zaobserwować wpływ pęli hiserezy na warość apliudy oscylacji usalonych wokół warości zadanej, - usawić p = 20%, Ti = 600 sek, Td = 150 sek, Tp = 1 sek, To = 5 sek i zaobserwować przebiegi regulacji. - na podsawie charakerysyk dynaicznych pieca dosarczonych przez prowadzącego dokonać doboru nasaw regulaora wg opisu podanego w insrukcji obsługi regulaora. - uruchoić układ z wyznaczonyi nasawai i porównać przebieg regulacji z przebiegai uzyskanyi poprzednio na podsawie wydruku wykresów z pliku CURV01.da. Badanie układu regulacji w sposób opisany poprzednio pozwala na porównanie przebiegów procesów regulacji dla róŝnych algoryów w sanie usalony. Badanie przebiegów przejściowych (odpowiedzi na skokowe ziany uchybu regulacji) wyagałoby ziany warości zadanej dla kaŝdego algoryu. Zaproponowany okres ipulsowania jes oŝliwy ylko w układach z elekroniczny serowanie ocą dosarczaną do pieca. Układy ze sycznikai nie powinny pracować z przełączanie częsszy niŝ co 30 sek, ze względu na szybkość zuŝywania się syczników. Podobnie szkodliwe dla sycznika oŝe być sosowanie zby wąskiej pęli hiserezy przy ałej bezwładności. 3.3 Regulacja rójpołoŝeniowa. Nie zieniając układu z rys. 7.1 naleŝy zienić yp algoryu regulacji na rójsawny (2 - hreesae), zienić warość zadaną na 110 C oraz paraery regulaora: p2 = 0 a nasępnie p1 = 0, H1 = H2 = 5%, Tp = 1 sek, Yd = 5%. Koendą View naleŝy przejść do obserwacji przebiegów procesu regulacji przez czas podany przez osobę prowadzącą. Nasępnie naleŝy: - zniejszyć warość hiserezy na 0,1% i zaobserwować wpływ pęli hiserezy na warość apliudy oscylacji usalonych wokół warości zadanej, Uwaga:Wszyskie paraery podawane w % ( np. hisereza, nasawy alarów ) odnoszą się do zakresu SPL (dolna granica zakresu regulaora SPL). - usawić p1 = p2 = 20%, Ti1 = Ti2 = 600 sek, Td1 = Td2 = 150 sek, Tp = 1 sek, To = 5 sek, Yd = 5% i zaobserwować przebiegi regulacji. - na podsawie charakerysyk dynaicznych pieca dosarczonych przez prowadzącego dokonać doboru nasaw regulaora wg opisu podanego w insrukcji obsługi regulaora. - uruchoić układ z wyznaczonyi nasawai i porównać przebieg regulacji z przebiegai uzyskanyi poprzednio na podsawie wydruku wykresów z pliku CURV01.da.

8 sr.8 - uruchoić układ regulacji prograowej. W y celu naleŝy przy poocy koendy CS zienić yp warości zadanej na prograową (1 = prog) i zadać przebieg jak na rys P100 III RE11 WB II ZADAJNIK 4.20 A 0 - WE I 3 15 RI3 U ~ 0.5V I ~ Zasilacz 24V = 4 10 Obc. 220V ~ 220V,50Hz 24V= P100 P100 PRZETWORNI K PPS-01 STEROWNIK GE-FANUC (Progra rejesraor) PC DRUKARKA

9 sr.9 Rys. 7.1b. Schea układu regulacji eperaury z regulaore RE11 i serownikie ocy RI3. 0 C I II [in] Rys Przebieg sygnału warości zadanej dla regulacji prograowej W y celu naleŝy usawić blockade = 0, nuber of cycle = 1, ie uni =1, SEGMENT NR 0 begin value = 110, even oupu (evy30) = 0, SEGMENT NR 1 end value = 120, even oupu (evy30) = 0, ie (inues) = 5, ie (secondes) = 0, SEGMENT NR 2 end value = 115, even oupu (evy30) = 0, ie (inues) = 5, ie (secondes) = 0, SEGMENT NR 3 end value = Ener, even oupu (evy30) = 0, ie (inues) = 0, ie (secondes) = 0. Koendą View naleŝy przejść do obserwacji przebiegów procesu regulacji prograowej. 3.4.Regulacja dwusawna z regulaore RE 10. Zonować układ regulacji zgodnie z rys.7.3. Na podsawie odpowiedzi skokowej wyliczyć współczynnik wzocnienia i paraery dynaiczne regulaora. Pozosałe paraery usawić ak jak fabryczne. Włączyć regulację i na podsawie orzyanych przebiegów dokonać koreky nasaw ak aby orzyać najlepszy przebieg regulacji. Zakłócenie w układzie regulacji oŝna wprowadzić włączając wenylaor. Paraery przewornika PPS-01 usawić jak w w pk Uwaga: Obieky regulowany jes y rudniejszy do regulowania, i niejszy jes sosunek sałej czasowej do czasu opóźnienia. Obieky regulacji, kóre ają T/T o 10 są ławe do regulowania. Obieky w kórych: T/T o 7 są rudne do regulowania T/T o 5 są bardzo rudne do regulowania T/T o 3 uwaŝane są za nieoŝliwe do regulowania T - sała czasowa obieku regulacji, T o - czas opóźnienia obieku regulacji.

10 sr Dobór nasaw paraerów regulaora. Wybór ypu regulaora i dobór jego nasaw zaleŝy od wyagań sawianych procesowi echnologiczneu oraz od właściwości saycznych i dynaicznych obieku regulacji. W przypadku regulacji sałowarościowej Ŝąda się najczęściej: oŝliwie ałego przeregulowania, krókiego czasu usalania się przebiegu przejściowego, ałego błędu usalonego ( e us.in. ). Dobór właściwego algoryu regulaora ( P, PI PID ) zaleŝy od ypu obieku. Przy doborze oŝna się kierować zaleceniai podanyi w abeli 7.3. Tabela 7.3. Zalecane algoryy działania regulaora zaleŝne od ypu obieku. Obiek regulacji Algory regulaora P PI PD PID czyse opóźnienie opóźnienie z inercją I rzędu e us. inercja wyŝszych rzędów e us. asayczny z opóźnienie Rs. Kz. Rs. Kz. Rs -regulacja sabilizacyjna, Kz - kopensacja zakłóceń, e us. - odchyłka sayczna. Paraery sayczne i dynaiczne obieku określa się najczęściej doświadczalnie na przykład z odpowiedzi skokowej. Odpowiedź skokowa powinna być badana w pobliŝu punku pracy. Wszelkie odsępswa od ego prowadzą do wyników obarczonych znacznyi błędai. Dzieje się ak dlaego, Ŝe większość obieków jes w rzeczywisości nieliniowa lub posiada niesacjonarne własności dynaiczne i sąd precyzyjne wyliczanie paraerów ransiancji (co zakłada liniowość obieku) nie daje zadawalających wyników. Wyliczenia e są jednak konieczne aby wsępnie oŝna było dokonać nasaw regulaora. Korekę nasaw wykonuje się zwykle podczas prac uruchoieniowych układu regulacji. Wielkość zadanego skoku sygnału serującego obiek w ych badaniach wynosi zwykle 20%. Zianę aką wykonuje się na przykład zieniając sygnał wejściowy

11 sr.11 z poziou 10% na 30% i po usaleniu się przebiegu wyjściowego z powroe z 30% na 10%. Orzyany przebieg odpowiedzi pokazuje rys.7.3. y 30% 10% Y T o1 T 1 T o2 T 2 y T o T z T - wielkość regulowana, - wielkość serująca, - ziana wielkości regulowanej odpowiadająca zianie Y wielkości serującej - opóźnienie, - opóźnienie zasępcze: To1 To2 Tz = 2 - sała czasowa zasępcza: T 1 T T 2 = 2 Ko - współczynnik wzocnienia obieku: Ko= Y Dla prakycznych zasosowań ogą być przydane zaleŝności na obliczanie nasaw paraerów dynaicznych regulaorów podane w abeli 7.4.

12 sr.12 Tabela 7.4. Nasawy regulaorów dla obieków saycznych. Regulaor p T i T d P T Ko T z Y 100% PI Tz Y 1.25 Ko 100% T 3T z PD Tz Y 0.83 Ko 100% T T z PID Tz Y 0.83 Ko 100% 2T z 0.42 T z T Y - zakres zian wielkości serującej ( zwykle 100%), - zakres regulaora ( warość SPL ). Doświadczalny dobór nasaw uławia abela Podano a sposób korygowania nasaw regulaora przy nieprawidłowych przebiegach wielkości regulowanej. Znak: zaleca zwiększenie warości danego paraeru. Znak: zaleca zniejszenie warości danego paraeru. PołoŜenie ikroprzełączników w serowniku RI3 dla rybu pracy "włącz - wyłącz" ( do rysunku 7.1b i 7.4) : OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF

13 sr.13 Tabela 7.5. Zalecane kierunki zian paraerów regulaora w zaleŝności od przebiegu wielkości regulowanej. Przebieg wielkości regulowanej Algory działania regulaora P PD PI PID P P T D P P T D P P T D P T I P T D T I P T D P T D T I e us. P P T I P T I

14 sr.14 P100 RE10 II I WE 3 15 RI3 U ~ 0.5V I ~ Zasilacz 24V = 4 10 Obc. 220V ~ 220V,50Hz 24V= P100 P100 PRZETWORNI K PPS-01 STEROWNIK GE-FANUC (Progra rejesraor) PC DRUKARKA Rys Regulacja dwusawna z regulaore RE10 i serownikie RI3.

15 sr Zadania do wykonania. 1. Zrealizować układy regulacji jak na rys i Zapoznać się z obsługą prograu IBM-RE11.ee. 3. Badanie układu regulacji sałowarościowej, dwupołoŝeniowej ( punk.3.2 lub 3.4.) 4. Badanie układu regulacji sałowarościowej, rójpołoŝeniowej. 5. Realizacja układu regulacji prograowej, rójpołoŝeniowej. Uwaga! Zadania 3-5 realizować z paraerai podanyi przez osobę prowadzącą. 5. Wykaz aparaury i urzadzeń. 1. Mikroprocesorowy regulaor RE Mikroprocesorowy regulaor RE10. 3.Zadajnik prądowy ANS Serownik ocy RI3 (lub łącznik półprzewodnikowy RI5). 5. Piec z wenylaore. 6. Zasilacz 24 V = 7. Serownik GE-FANUC i zesaw kopuerowy z drukarką. 6. Pyania i zadania konrolne: 1. Nasawy regulaorów dwu- i rójsawnych. 2. Meody oceny jakości procesu regulacji. 3. Wpływ paraerów regulaora na jakość regulacji. 4. Wpływ własności dynaicznych obieku na wybór algoryu działania regulaora. 5. Wpływ sosunku sałej czasowej obieku do jego czasu opóźnienia na przebieg procesu regulacji. Opracowanie: gr inŝ. Jan Kliesz, dr inŝ. Włodziierz Solnik, dr inŝ. Zbigniew Zajda Wrocław dnia r.

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator

Regulatory. Zadania regulatorów. Regulator Regulaory Regulaor Urządzenie, kórego podsawowym zadaniem jes na podsawie sygnału uchybu (odchyłki regulacji) ukszałowanie sygnału serującego umożliwiającego uzyskanie pożądanego przebiegu wielkości regulowanej

Bardziej szczegółowo

Cel ćwiczenia: Podstawy teoretyczne:

Cel ćwiczenia: Podstawy teoretyczne: Cel ćwiczenia: Cele ćwiczenia jest zapoznanie się z pracą regulatorów dwawnych w układzie regulacji teperatury. Podstawy teoretyczne: Regulator dwawny (dwupołoŝeniowy) realizuje algoryt: U ( t) U1 U 2

Bardziej szczegółowo

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami

Bardziej szczegółowo

Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI

Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI Instytut Automatyki i Robotyki Prowadzący(a) Grupa Zespół data ćwiczenia Lp. Nazwisko i imię Ocena 1. 2. 3. LABORATORIUM 4. PODSTAW 5. AUTOMATYKI Ćwiczenie PA7b 1 Badanie jednoobwodowego układu regulacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 - Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID.

Ćwiczenie 4 - Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KATEDRA AUTOMATYKI LABORATORIUM Aparatura Automatyzacji Ćwiczenie 4. Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID. Wydział EAIiE kierunek

Bardziej szczegółowo

G2265pl REV23RF REV-R.02/1. Instrukcja instalacji i uruchomienia. CE1G2265pl /8

G2265pl REV23RF REV-R.02/1. Instrukcja instalacji i uruchomienia. CE1G2265pl /8 G2265pl REV23RF REV-R.02/1 pl Insrukcja insalacji i uruchomienia A D E B C F CE1G2265pl 24.07.2002 1/8 G / 4.2.4 C Nasawa fabryczna / 4.2.4 2211Z16 / 4.2.1 C 2211Z16 1. 2. 1. 2. + CLICK C 12 min 2211Z16

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie bramą Numer ćwiczenia: 7 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził: dr

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI

Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki. Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny PODSTAWY AUTOMATYKI 12. Regulacja dwu- i trójpołożeniowa (wg. Holejko, Kościelny: Automatyka procesów ciągłych)

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Klucze analogowe Wrocław 2017 Poliechnika Wrocławska Pojęcia podsawowe Podsawą realizacji układów impulsowych oraz cyfrowych jes wykorzysanie wielkosygnałowej pacy elemenów akywnych,

Bardziej szczegółowo

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2.

Dla naszego obiektu ciągłego: przy czasie próbkowania T p =2. 1. Celem zadania drugiego jest przeprowadzenie badań symulacyjnych układu regulacji obiektu G(s), z którym zapoznaliśmy się w zadaniu pierwszym, i regulatorem cyfrowym PID, którego parametry zostaną wyznaczone

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU

POMIAR PARAMETRÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH METODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁU Pomiar paramerów sygnałów napięciowych. POMIAR PARAMERÓW SYGNAŁOW NAPIĘCIOWYCH MEODĄ PRÓKOWANIA I CYFROWEGO PRZEWARZANIA SYGNAŁU Cel ćwiczenia Poznanie warunków prawidłowego wyznaczania elemenarnych paramerów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elementów automatyki i pomiarów w technologii chemicznej

Laboratorium elementów automatyki i pomiarów w technologii chemicznej POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydziałowy Zakład Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Laboratorium elementów automatyki i pomiarów w technologii chemicznej Instrukcja do ćwiczenia Regulacja dwupołożeniowa Wrocław

Bardziej szczegółowo

Polmar Profil Sp. z o.o.

Polmar Profil Sp. z o.o. Instrukcja obsługi cyfrowego regulatora temperatury TRANSMIT serii G. 1. Sposób montażu i warunki pracy 2. Podłączenie zasilania 3. Tryby regulacji regulatora 4. Zmiana czujnika temperatury 5. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki AGH Kaedra Elekroniki Podsawy Elekroniki dla Elekroechniki Klucze Insrukcja do ćwiczeń symulacyjnych (5a) Insrukcja do ćwiczeń sprzęowych (5b) Ćwiczenie 5a, 5b 2015 r. 1 1. Wsęp. Celem ćwiczenia jes ugrunowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

Teoria sterowania 1 Temat ćwiczenia nr 7a: Synteza parametryczna układów regulacji.

Teoria sterowania 1 Temat ćwiczenia nr 7a: Synteza parametryczna układów regulacji. eoria serowania ema ćwiczenia nr 7a: Syneza parameryczna uładów regulacji. Celem ćwiczenia jes orecja zadanego uładu regulacji wyorzysując nasępujące meody: ryerium ampliudy rezonansowej, meodę ZiegleraNicholsa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI. Badanie układu regulacji dwustawnej POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ATOMATYKI I ELEKTRONIKI ĆWICZENIE Nr 8 Badanie układu regulacji dwustawnej Dobór nastaw regulatora dwustawnego Laboratorium z przedmiotu: ATOMATYKA

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 9 - Dobór regulatorów. Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Dobór regulatorów Podstawową przesłanką przy wyborze rodzaju regulatora są właściwości dynamiczne obiektu regulacji. Rysunek:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie oświetleniem za pomocą przycisków firmy Busch -Jeager i pilota na podczerwień Numer ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Obsługa wyjść PWM w mikrokontrolerach Atmega16-32

Obsługa wyjść PWM w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersye Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kaedra Inżynierii Sysemów, Sygnałów i Elekroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Obsługa wyjść PWM w mikrokonrolerach Amega16-32 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora 3-fazowego

Badanie transformatora 3-fazowego adanie ransormaora 3-azowego ) Próba sanu jałowego ransormaora przy = N = cons adania przeprowadza się w układzie połączeń pokazanych na Rys.. Rys.. Schema połączeń do próby sanu jałowego ransormaora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI

LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ I-6 LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 3 REGULATORY DWUSTAWNE I TRÓJSTAWNE Ćwiczenie 3- Regulatory dwustawne i

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 16 Programowanie komponentów systemu automatyki domowej IHC Elektryczne Systemy Inteligentne 1 Przed ćwiczeniami należy zapoznać się również

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Regulacja temperatury Numer ćwiczenia: 5 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Badanie układu regulacji temperatury symulacja komputerowa. Stosuje się kilka podziałów klasyfikacyjnych układów automatycznej regulacji (UAR).

Badanie układu regulacji temperatury symulacja komputerowa. Stosuje się kilka podziałów klasyfikacyjnych układów automatycznej regulacji (UAR). Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN Zakład Informatyki i Robotyki Przedmiot:Podstawy Automatyzacji - laboratorium, rok I, sem.

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSCYLOSKOPU TYPU HP 54603

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSCYLOSKOPU TYPU HP 54603 ZAŁĄCZNIK NR 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSCYLOSKOPU TYPU HP 5463 Do rejesracji przebiegów czasowych i charakerysyk służy oscyloskop cyfrowy. Drukarka przyłączona do oscyloskopu umożliwia wydrukowanie zarejesrowanych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW OPTOELEKTRONIKI WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH TRANSOPTORA PC817

LABORATORIUM PODSTAW OPTOELEKTRONIKI WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH TRANSOPTORA PC817 LABORATORIUM PODSTAW OPTOELEKTRONIKI WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH TRANSOPTORA PC87 Ceem badań jes ocena właściwości saycznych i dynamicznych ransopora PC 87. Badany ransopor o

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID. dr inż. Jakub Możaryn. Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 7 - Jakość układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów PID Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Jakość układu regulacji Oprócz wymogu stabilności asymptotycznej, układom regulacji stawiane

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5: Sterowanie rzeczywistym serwomechanizmem z modułem przemieszczenia liniowego

LABORATORIUM 5: Sterowanie rzeczywistym serwomechanizmem z modułem przemieszczenia liniowego LABORATORIUM 5: Sterowanie rzeczywistym serwomechanizmem z modułem przemieszczenia liniowego Uwagi (pominąć, jeśli nie ma problemów z wykonywaniem ćwiczenia) 1. Jeśli pojawiają się błędy przy próbie symulacji:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego

INSTRUKCJA OBSŁUGI systemu pomiarowego INSTRUKJA OBSŁUGI systemu pomiarowego AL154DA01.TPH ztery kanały pomiaru ph i temperatury wykonanie M1 http://www.apek.pl Aparatura Elektroniczna i Oprogramowanie 02-804 WARSZAWA ul. Gżegżółki 7 tel/fax

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI PROSTOWNIKI ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 PROSTOWNIKI DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA piagoras.d.pl I. KINEMATYKA I DYNAMIKA KINEMATYKA: Położenie ciała w przesrzeni można określić jedynie względem jakiegoś innego ciała lub układu ciał zwanego układem odniesienia. Ruch i spoczynek są względne

Bardziej szczegółowo

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Page 1 of 5 Copyright 2003-2010 LAB-EL Elektronika Laboratoryjna www.label.pl LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Nastawy regulatora PID W regulatorze LB-760A poczynając od wersji 7.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

Regulator wielostopniowy ETT-6 12

Regulator wielostopniowy ETT-6 12 Regulator wielostopniowy ETT-6 12 Charakterystyka - 6 przekaźników wyjściowych, 6A/250VAC -Do 12 wyjść z funkcją slave -Do 31 stopni programowanych binarnie -Regulacja czasu opóźnienia pomiędzy działaniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie bramą Numer ćwiczenia: 7 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził: dr

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL MICROMASTER 4 Lisa Paramerów Wydanie 6/4 Dokumenacja Użykownika 6SE64-5BA-AP_PL Dokumenacja do MICROMASTER 4 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Insrukcja Obsługi

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT ) SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Temat: Charakterystyki i parametry tyrystora Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości elektrycznych tyrystora. I. Wymagane wiadomości. 1. Podział

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Cel ćwiczenia: dobór nastaw regulatora, analiza układu regulacji trójpołożeniowej, określenie jakości regulacji trójpołożeniowej w układzie bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 106 FUTURE

Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 106 FUTURE Instrukcja obsługi sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 106 FUTURE Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 763 77 77 Fax: (32) 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v.1.0 (21.06.2004

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Komory suszarnicze, Komory klimatyczne, Systemy kontroli temperatury i wilgotności

Komory suszarnicze, Komory klimatyczne, Systemy kontroli temperatury i wilgotności Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-30 Przeznaczenie Komory suszarnicze, Komory klimatyczne, Systemy kontroli temperatury i wilgotności Sp. z o.o. 41-250 zeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe ATI opóźnienie załączania Czas Napięcie sterowania Styki Numer katalogowy

Przekaźniki czasowe ATI opóźnienie załączania Czas Napięcie sterowania Styki Numer katalogowy W celu realizowania prosych układów opóźniających można wykorzysać przekaźniki czasowe dedykowane do poszczególnych aplikacji. Kompakowa obudowa - moduł 22,5 mm, monaż na szynie DIN, sygnalizacja sanu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Sterowanie pracą reaktora chemicznego Sterowanie pracą reaktora chemicznego Celem ćwiczenia jest opracowanie na sterowniku programowalnym programu realizującego jednopętlowy układ regulacji a następnie dobór nastaw regulatora zapewniających

Bardziej szczegółowo

Regulator P (proporcjonalny)

Regulator P (proporcjonalny) Regulator P (proporcjonalny) Regulator P (Proportional Controller) składa się z jednego członu typu P (proporcjonalnego), którego transmitancję określa wzmocnienie: W regulatorze tym sygnał wyjściowy jest

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa.

Regulacja dwupołożeniowa. Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Zakład eorii Sterowania Regulacja dwupołożeniowa. Kraków Zakład eorii Sterowania (E ) Regulacja dwupołożeniowa opis ćwiczenia.. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,

Bardziej szczegółowo

Kondensacyjne gazowe nagrzewnice powietrza GMS9- górnonadmuchowy/leżący GDS9 - dolnonadmuchowy

Kondensacyjne gazowe nagrzewnice powietrza GMS9- górnonadmuchowy/leżący GDS9 - dolnonadmuchowy Kondensacyjne gazowe nagrzewnice powierza - górnonadmuchowy/leżący - dolnonadmuchowy Kondensacyjne nagrzewnice gazowe jednosopniowe Goodman / posiadają opaenowany, aluminiowany salowy rurowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie oświetleniem w zaleŝności od natęŝenia światła Numer ćwiczenia: 2 Opracowali: Tomasz Barabasz

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia. Symmetra LX PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

Instrukcja uruchomienia. Symmetra LX PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI Instrukcja uruchomienia Symmetra LX Do modeli zasilaczy UPS Symmetra LX: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI Zasilacz

Bardziej szczegółowo

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany).

Obiekt. Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). SWB - Systemy wbudowane w układach sterowania - wykład 13 asz 1 Obiekt sterowania Wejście Obiekt Wyjście Obiekt sterowania obiekt, który realizuje proces (zaplanowany). Fizyczny obiekt (proces, urządzenie)

Bardziej szczegółowo

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiar napięć stałych 1 POMIA NAPIĘCIA STAŁEGO PZYZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFOWYMI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie: - parametrów typowych woltomierzy prądu stałego oraz z warunków poprawnej ich

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 119. Tabela II. Część P19. Wyznaczanie okresu drgań masy zawieszonej na sprężynie. Nr wierzchołka 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ćwiczenie 119. Tabela II. Część P19. Wyznaczanie okresu drgań masy zawieszonej na sprężynie. Nr wierzchołka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 Kaedra Fizyki SGGW Nazwisko... Daa... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień yg.... Godzina... Ruch harmoniczny prosy masy na sprężynie Tabela I: Część X19. Wyznaczanie sałej sprężyny Położenie

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU

SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU Ćwiczenie SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z pracą układu dwupołożeniowej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.

Bardziej szczegółowo

Automatyka i sterowania

Automatyka i sterowania Automatyka i sterowania Układy regulacji Regulacja i sterowanie Przykłady regulacji i sterowania Funkcje realizowane przez automatykę: regulacja sterowanie zabezpieczenie optymalizacja Automatyka i sterowanie

Bardziej szczegółowo

Transmitancja modelu, procesu i regulatora wykorzystana w badaniach. Rzeczywisty regulator PID. Transmitancja regulatora: = sti. Transmitancja modelu:

Transmitancja modelu, procesu i regulatora wykorzystana w badaniach. Rzeczywisty regulator PID. Transmitancja regulatora: = sti. Transmitancja modelu: 1. Cel projektu. Zasymulować odpowiedź skokową procesu P(s). Na podstawie tej odpowiedzi skokowej, określić τ oraz T i wyznaczyć parametry modelu M(s), którego rodzaj jest podany. Model ten będzie wykorzystany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II

Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Automatyka i Regulacja Automatyczna Laboratorium Zagadnienia Seria II Zagadnienia na ocenę 3.0 1. Podaj transmitancję oraz naszkicuj teoretyczną odpowiedź skokową układu całkującego z inercją 1-go rzędu.

Bardziej szczegółowo

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiary częsoliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych POMIARY CZĘSOLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Cel ćwiczenia Poznanie podsawowych meod pomiaru częsoliwości i przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej

- odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie, prędkość obrotowa) i obrazuje je w formie graficznej Opis funkcjonalności OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie powinno posiadać następujące funkcje: - działać pod systemem operacyjnych Win 7, 64 bit - odczytuje sygnały z analizatora sygnałów (siła, przyspieszenie,

Bardziej szczegółowo

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji

Automatyka i sterowanie w gazownictwie. Regulatory w układach regulacji Automatyka i sterowanie w gazownictwie Regulatory w układach regulacji Wykładowca : dr inż. Iwona Oprzędkiewicz Nazwa wydziału: WIMiR Nazwa katedry: Katedra Automatyzacji Procesów AGH Ogólne zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: mgr inż. ŻANETA PRUSKA DODATEK SOLVER 2 Sprawdzić czy w zakładce Dane znajduję się Solver 1. Kliknij przycisk Microsof Office, a nasępnie kliknij przycisk Opcje

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN

Bardziej szczegółowo

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE Grupa: WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: CZJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE Temat: Przetworniki tensometryczne /POMIARY SIŁ I CIŚNIEŃ PRZY

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA UKŁADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY

SYNTEZA UKŁADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY Ćwiczenie SYNTEZA UKŁADU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z pracą układu automatycznej regulacji temperatury 2. WPROWADZENIE Układy automatycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950 thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E 1. CHARAKTERYSTYKA REGULORA. Regulatory tej serii są przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800

Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 25-551 Kielce; ul. Warszawska 229 tel. (+48 41) 368-59-59, 331-62-89 www.argenta.pl argenta@argenta.pl Instrukcja programowania sterownika temperatury Piec APE 800 Kielce 2005 Data utworzenia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r. NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2002 r. 53-633 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. DŁUGA 61 TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3 1.1.PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo