LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI"

Transkrypt

1 INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ I-6 LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 7 REGULACJA DWUSTAWNA I TRÓJSTAWNA

2 sr.2 1.Cel ćwiczenia Cele ćwiczenia jes badanie właściwości układów regulacji dwusawnej i rójsawnej o róŝnych algoryach działania oraz nabycie uiejęności doboru paraerów regulaora w akich układach. 2. Zakres ćwiczenia. Badane będą układy regulacji z regulaore RE10 i RE11 produkowanyi przez LUMEL (Zielona Góra). Realizowane będą układy regulacji eperaury. Progra ćwiczenia zawiera : zapoznanie się z obsługą i oŝliwościai prograu IBM-RE11.ee, konfigurowanie regulaora RE11 do realizacji róŝnych algoryów regulacji dwu- i rójsawnej, realizacja układów sabilizacji eperaury, dobór paraerów regulaora, analizę orzyanych przebiegów warości ierzonych na obiekcie, realizacja układów prograowego serowania eperaurą. 3. Opis przebiegu ćwiczenia. Układy regulacji eperaury naleŝą do najczęściej spoykanych w auoayce przeysłowej. Najsarszyi i najprosszyi regulaorai są regulaory dwusawne (włącz - wyłącz). Wraz z posępe w echnologii urządzeń elekronicznych zosały one wzbogacone o dynaiczne przysawki korekcyjne. Zaleą ych regulaorów były niŝsze w porównaniu z regulaorai ciągłyi koszy wywarzania oraz oŝliwość wykorzysania w układach wykonawczych prosych eleenów dwusanowych np. syczników. Pierwsza z ych zale właściwie przesała isnieć z chwilą zasosowania w urządzeniach auoayki ikroprocesorów i ikrokonrolerów. Realizacje regulaorów dwusawnych w nowych wykonaniach ikroprocesorowych składają się z bloku regulaora ciągłego PID oraz przewornika sygnału wyjściowego na przebieg prosokąny o zadany okresie i zienny wypełnieniu. Z drugiej srony posęp echnologiczny nie oinął eŝ układów wykonawczych. Szeroko dosępne są serowniki ocy o dobrych paraerach echnicznych, ogące pracować zarówno jako półprzewodnikowe syczniki, jak i z ciągłą zianą ocy dosarczanej do odbiornika w funkcji analogowego sygnału serującego. Ty say projekan a zwiększone oŝliwości wyboru sosowanego w układzie regulacji regulaora Progra IBM-RE11.ee. Progra IBM-RE11.ee dołączany jes przez producena do regulaora i słuŝy usprawnieniu procesu konfigurowania regulaora. W syseie złoŝony z kopuera i połączonego z ni regulaora (lub większej ilości regulaorów) wyiana inforacji odbywa się przez ransisję szeregową w sandardzie RS485 lub RS232C. Kopuer pełni rolę urządzenia zarządzającego (MASTER), zaś regulaory urządzeń podporządkowanych (SLAVE). W sieci zgodnie ze sandarde RS485 oŝe pracować do 32 urządzeń Uruchoienie prograu. Uruchoienie prograu powoduje pojawienie się kounikau: Counicaions Sofware Conroller RE Ener address of uni o access (1-32)

3 sr.3 z Ŝądanie podania adresu regulaora, z kóry a być nawiązana łączność. JeŜeli kounikacja isnieje, ale brak urządzenia o podany adresie pojawia się kounika wrong conroller address progra oczekuje na właściwy adres.. JeŜeli są probley z ransisją pojawia się inforacja: no connecion i ponowione zosaje pyanie o adres regulaora. Po poprawny nawiązaniu łączności progra sprawdza uprawnienia uŝykownika do wprowadzenia zian paraerów regulaora:. securiy code, please (0-9999) JeŜeli kod bezpieczeñswa podany zosanie prawidłowo uŝykownik oŝe wprowadzać ziany, jeŝeli uŝykownikowi nie jes znany kod, oŝe korzysać z prograu, ale nie a oŝliwości wprowadzania zian. Nasępnie na ekranie oniora pojawia się inforacja o nuerach regulaorów, kórych praca oŝe być rejesrowana. Wybór regulaora powoduje pojawienie się lisy głównych koend prograu: (H) Help (N) Nework (A) Address (V) View (D) Display (S) Show (C) Chage (P) Prin (START) Sar (STOP) Sop (RETURN) Reurn 1 > wraz ze znakie zaproszenia do podania koendy. Skuki podania koendy są nasępujące: - (H) Help - pojawia się idenyczna jak powyŝej lisa koend, -(N) Nework - wyświela inforację o nuerach regulaorów pracujących w sieci i pozwala dołączać inne regulaory w celu rejesracji ich pracy Change conroller nubers in nework RED - connec WHITE - disconnec END ->ne <- prev ENTER connec/disconnec ESC ei Liczby oznaczają nuery regulaorów. Nuery czerwone oznaczają regulaory, kórych praca będzie rejesrowana. Srzałkai oŝna wybrać adres regulaora i klawisze ENTER dołączenie go do sieci. JeŜeli kopuerowi nie uda się nawiązać z y regulaore łączności pojawi się kounika: No connecion wih conroller #, gdzie #-nuer regulaora. Wybranie kursore okienka z napise END oraz wciśnięcie klawisza ENTER kończy proces konfigurowania sieci. Dane doyczące wybranych regulaorów, co pięć sekund będą dopisywane do oddzielnych dla kaŝdego regulaora plików o nazwie CURV##.DAT - gdzie ## adres regulaora. -(A) Address - pozwala nawiązać łączność z dowolny regulaore pracujący w syseie,

4 sr.4 -(D) Display - wyświelane są bieŝące warości oparaerów procesu regulacji. Naciśnięcie dowolnego klawisza przerywa wyświelanie i progra przechodzi w san oczekiwania na nową koendę. -(S) Show - na ekranie pojawia się lisa zadanych paraerów regulaora oraz inforacji o procesie regulacji. Wybranie jednej z opcji powoduje pojawienie się odpowiedniej inforacji zgodnie z abelą 7.1. Koenda SL SO SS SM SB SD SR SK SU SA SE Tabela 7.1 Paraery wyświelane wskuek działania koendy Show. Treść kounikau na ekranie oniora Warość graniczna zakresu pracy regulaora (SPL) Ilość wyjść poocniczych i yp wyjść (binarne lub jeden z pięciu rodzajów alaru) Inforacja o ypie warości zadanej. Dla regulacji sałowarościowej - akŝe warość zadana. Dla regulacji prograowej - warości na końcach odcinków, czas rwania odcinków, sany wyjść binarnych, blokada oraz liczba cykli prograu) Zadana prędkość serowania ręcznego ( sała - consans lub zienna - variable) San wyjść zdefiniowanych jako binarne (załączone - ON, wyłączone - OFF) Prędkość ransisji danych z kopuera do regulaora Warości paraerów regulacji Reakcja regulaora po powrocie zasilania (on - regulaor konunuuje pracę, off -STOP) Typ bieŝącego algoryu regulacji (ciągła, dwusawna, rójsawna, rójsawna krokowa) Zadeklarowane warości alarów, wskaŝnik paięania kaŝdego alaru (ON,OFF) oraz hisereza dla załączania alaru Wszyskie z powyŝszych reści po koleii -(C) Change - na ekranie pojawia się lisa paraerów regulaora, kóre ogą być zieniane (abela 7.2). Jeśli operaor poda właściwy kod bezpieczeñswa, wybierze paraery do zian i poda nowe ich warości ( z zakresu warości dopuszczalnych) o zosaną one zapaięane i przesłane do regulaora. Koenda CL CO CS CM CB CD CR CC CK CU CA Tabela 7.2 Paraery zieniane koendą Change. Paraer Warość graniczna zakresu pracy regulaora (SPL) Konfiguracja wyjść Typ warości zadanej Prędkość serowania ręcznego ( sała - consans lub zienna - variable) San wyjść zdefiniowanych jako binarne (załączone - ON, wyłączone - OFF) Prędkość ransisji danych z kopuera do regulaora Warości paraerów regulacji: - współczynnik proporcjonalności, I - czas całkowania, D- czas róŝniczkowania, P - czas próbkowania, O - okres ipulsowania, H - szerokość pęli hiserezy, Yd - przesunięcie warośći zadanej oru drugiego względe oru pierwszego A - sposób działania (prosy lub odwrony) Wyjście z funkcji ziany sanu paraerów regulacji klawisze ESC Kod bezpieczeńswa Reakcja regulaora po powrocie zasilania (on - regulaor konunuuje pracę, off -STOP) Typ bieŝącego algoryu regulacji (dwusawna, rójsawna, rójsawna krokowa) Warości alarów, wskaŝniki paięania kaŝdego alaru (ON,OFF) oraz hisereza dla załączania alaru

5 sr.5 -(P) Prin - drukowanie paraerów regulaora. -(START) Sar - uruchaianie procesu regulacji. -(STOP) Sop - zarzyywanie procesu regulacji. -(RETURN) Reurn - rozpoczęcie prograu zian warośći zadanej od począku (dla regulacji prograowej) -(V) View - na ekranie pojawia się graficzny obraz procesu regulacji. U dołu ekranu pojawia się enu z dosępnyi funkcjai: Klawisz Opis Funkcja F1 Reurn Rozpoczęcie prograu zian warości zadanej od począku (dla regulacji prograowej) F2 Sar Uruchaianie procesu regulacji F3 Sop Zarzyywanie procesu regulacji F4 Clear Kasowanie doychczasowej hisorii regulacji F5 Prin Kopiowanie obrazu ekranu oniora na drukarkę ESC Qui Wyjście do enu Jeśli porzebny jes dokładniejszy przebieg zian warości ierzonej naleŝy wykorzysać progra RE11-dis.ee drukujący wykresy na podsawie plików CURV##.DAT Układ regulacji dwusawnej NaleŜy zonować układ regulacji jak na rys.7.1 (a lub b, wg zaleceń prowadzącego). Usawić paraery przewornika PPS-01: czujnik P100, eperaura inialna 20 0 C, eperaura aksyalna C, prąd wyjściowy A. Uruchoić progra IBM-RE11.ee i wprowadzić adres regulaora = 1. Pojawi się pyanie o kod bezpieczeńswa. NaleŜy wprowadzić Po powierdzenie pojawia się oŝliwość dołączenia regulaora do sieci. Rezygnuje się z niej usawiając kursor na polu END i wciskając klawisz ENTER. Z enu wybierać naleŝy koendę Change i wprowadzić: - warość graniczną zakresu pracy regulaora = 200 C, - yp regulacji = 0 - regulacja dwusawna, - warość zadaną ( 0 - sałowarościowa, eperaura zadana), - paraery regulaora p = 0, H = 5%, Tp = 1sek, - sposób działania regulaora (1 - inwersyjny) Po wyjściu klawisze ESC naleŝy wybrać SE i sprawdzić, czy paraery regulaora są usawione prawidłowo. Jeśli ak, o wybrać naleŝy koendę View. Po pojawieniu się obrazu z wykrese przebiegu regulacji naleŝy rozpocząć rejesrację od począku (klawisz F4) oraz wysarować proces regulacji (klawisz F2). Na ekranie pojawi się warość zadana (linia zielona) i zienna procesowa (linia Ŝóła). Czas obserwacji przebiegu określi osoba prowadząca zajęcia.

6 sr.6 P100 III RE11 WB II ZADAJNIK 4.20 A 0 - I PRZEKAŹNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY RI5 Obc. 220V ~ Zasilacz 24V = 220V,50Hz 24V= P100 P100 PRZETWORNI K PPS-01 STEROWNIK GE-FANUC (Progra rejesraor) PC DRUKARKA

7 sr.7 Rys. 7.1a. Schea układu regulacji eperaury z regulaore RE11 i przekaźnikie półprzewodnikowy RI5. Nasępnie naleŝy: - zniejszyć warość hiserezy na 0,1% i zaobserwować wpływ pęli hiserezy na warość apliudy oscylacji usalonych wokół warości zadanej, - usawić p = 20%, Ti = 600 sek, Td = 150 sek, Tp = 1 sek, To = 5 sek i zaobserwować przebiegi regulacji. - na podsawie charakerysyk dynaicznych pieca dosarczonych przez prowadzącego dokonać doboru nasaw regulaora wg opisu podanego w insrukcji obsługi regulaora. - uruchoić układ z wyznaczonyi nasawai i porównać przebieg regulacji z przebiegai uzyskanyi poprzednio na podsawie wydruku wykresów z pliku CURV01.da. Badanie układu regulacji w sposób opisany poprzednio pozwala na porównanie przebiegów procesów regulacji dla róŝnych algoryów w sanie usalony. Badanie przebiegów przejściowych (odpowiedzi na skokowe ziany uchybu regulacji) wyagałoby ziany warości zadanej dla kaŝdego algoryu. Zaproponowany okres ipulsowania jes oŝliwy ylko w układach z elekroniczny serowanie ocą dosarczaną do pieca. Układy ze sycznikai nie powinny pracować z przełączanie częsszy niŝ co 30 sek, ze względu na szybkość zuŝywania się syczników. Podobnie szkodliwe dla sycznika oŝe być sosowanie zby wąskiej pęli hiserezy przy ałej bezwładności. 3.3 Regulacja rójpołoŝeniowa. Nie zieniając układu z rys. 7.1 naleŝy zienić yp algoryu regulacji na rójsawny (2 - hreesae), zienić warość zadaną na 110 C oraz paraery regulaora: p2 = 0 a nasępnie p1 = 0, H1 = H2 = 5%, Tp = 1 sek, Yd = 5%. Koendą View naleŝy przejść do obserwacji przebiegów procesu regulacji przez czas podany przez osobę prowadzącą. Nasępnie naleŝy: - zniejszyć warość hiserezy na 0,1% i zaobserwować wpływ pęli hiserezy na warość apliudy oscylacji usalonych wokół warości zadanej, Uwaga:Wszyskie paraery podawane w % ( np. hisereza, nasawy alarów ) odnoszą się do zakresu SPL (dolna granica zakresu regulaora SPL). - usawić p1 = p2 = 20%, Ti1 = Ti2 = 600 sek, Td1 = Td2 = 150 sek, Tp = 1 sek, To = 5 sek, Yd = 5% i zaobserwować przebiegi regulacji. - na podsawie charakerysyk dynaicznych pieca dosarczonych przez prowadzącego dokonać doboru nasaw regulaora wg opisu podanego w insrukcji obsługi regulaora. - uruchoić układ z wyznaczonyi nasawai i porównać przebieg regulacji z przebiegai uzyskanyi poprzednio na podsawie wydruku wykresów z pliku CURV01.da.

8 sr.8 - uruchoić układ regulacji prograowej. W y celu naleŝy przy poocy koendy CS zienić yp warości zadanej na prograową (1 = prog) i zadać przebieg jak na rys P100 III RE11 WB II ZADAJNIK 4.20 A 0 - WE I 3 15 RI3 U ~ 0.5V I ~ Zasilacz 24V = 4 10 Obc. 220V ~ 220V,50Hz 24V= P100 P100 PRZETWORNI K PPS-01 STEROWNIK GE-FANUC (Progra rejesraor) PC DRUKARKA

9 sr.9 Rys. 7.1b. Schea układu regulacji eperaury z regulaore RE11 i serownikie ocy RI3. 0 C I II [in] Rys Przebieg sygnału warości zadanej dla regulacji prograowej W y celu naleŝy usawić blockade = 0, nuber of cycle = 1, ie uni =1, SEGMENT NR 0 begin value = 110, even oupu (evy30) = 0, SEGMENT NR 1 end value = 120, even oupu (evy30) = 0, ie (inues) = 5, ie (secondes) = 0, SEGMENT NR 2 end value = 115, even oupu (evy30) = 0, ie (inues) = 5, ie (secondes) = 0, SEGMENT NR 3 end value = Ener, even oupu (evy30) = 0, ie (inues) = 0, ie (secondes) = 0. Koendą View naleŝy przejść do obserwacji przebiegów procesu regulacji prograowej. 3.4.Regulacja dwusawna z regulaore RE 10. Zonować układ regulacji zgodnie z rys.7.3. Na podsawie odpowiedzi skokowej wyliczyć współczynnik wzocnienia i paraery dynaiczne regulaora. Pozosałe paraery usawić ak jak fabryczne. Włączyć regulację i na podsawie orzyanych przebiegów dokonać koreky nasaw ak aby orzyać najlepszy przebieg regulacji. Zakłócenie w układzie regulacji oŝna wprowadzić włączając wenylaor. Paraery przewornika PPS-01 usawić jak w w pk Uwaga: Obieky regulowany jes y rudniejszy do regulowania, i niejszy jes sosunek sałej czasowej do czasu opóźnienia. Obieky regulacji, kóre ają T/T o 10 są ławe do regulowania. Obieky w kórych: T/T o 7 są rudne do regulowania T/T o 5 są bardzo rudne do regulowania T/T o 3 uwaŝane są za nieoŝliwe do regulowania T - sała czasowa obieku regulacji, T o - czas opóźnienia obieku regulacji.

10 sr Dobór nasaw paraerów regulaora. Wybór ypu regulaora i dobór jego nasaw zaleŝy od wyagań sawianych procesowi echnologiczneu oraz od właściwości saycznych i dynaicznych obieku regulacji. W przypadku regulacji sałowarościowej Ŝąda się najczęściej: oŝliwie ałego przeregulowania, krókiego czasu usalania się przebiegu przejściowego, ałego błędu usalonego ( e us.in. ). Dobór właściwego algoryu regulaora ( P, PI PID ) zaleŝy od ypu obieku. Przy doborze oŝna się kierować zaleceniai podanyi w abeli 7.3. Tabela 7.3. Zalecane algoryy działania regulaora zaleŝne od ypu obieku. Obiek regulacji Algory regulaora P PI PD PID czyse opóźnienie opóźnienie z inercją I rzędu e us. inercja wyŝszych rzędów e us. asayczny z opóźnienie Rs. Kz. Rs. Kz. Rs -regulacja sabilizacyjna, Kz - kopensacja zakłóceń, e us. - odchyłka sayczna. Paraery sayczne i dynaiczne obieku określa się najczęściej doświadczalnie na przykład z odpowiedzi skokowej. Odpowiedź skokowa powinna być badana w pobliŝu punku pracy. Wszelkie odsępswa od ego prowadzą do wyników obarczonych znacznyi błędai. Dzieje się ak dlaego, Ŝe większość obieków jes w rzeczywisości nieliniowa lub posiada niesacjonarne własności dynaiczne i sąd precyzyjne wyliczanie paraerów ransiancji (co zakłada liniowość obieku) nie daje zadawalających wyników. Wyliczenia e są jednak konieczne aby wsępnie oŝna było dokonać nasaw regulaora. Korekę nasaw wykonuje się zwykle podczas prac uruchoieniowych układu regulacji. Wielkość zadanego skoku sygnału serującego obiek w ych badaniach wynosi zwykle 20%. Zianę aką wykonuje się na przykład zieniając sygnał wejściowy

11 sr.11 z poziou 10% na 30% i po usaleniu się przebiegu wyjściowego z powroe z 30% na 10%. Orzyany przebieg odpowiedzi pokazuje rys.7.3. y 30% 10% Y T o1 T 1 T o2 T 2 y T o T z T - wielkość regulowana, - wielkość serująca, - ziana wielkości regulowanej odpowiadająca zianie Y wielkości serującej - opóźnienie, - opóźnienie zasępcze: To1 To2 Tz = 2 - sała czasowa zasępcza: T 1 T T 2 = 2 Ko - współczynnik wzocnienia obieku: Ko= Y Dla prakycznych zasosowań ogą być przydane zaleŝności na obliczanie nasaw paraerów dynaicznych regulaorów podane w abeli 7.4.

12 sr.12 Tabela 7.4. Nasawy regulaorów dla obieków saycznych. Regulaor p T i T d P T Ko T z Y 100% PI Tz Y 1.25 Ko 100% T 3T z PD Tz Y 0.83 Ko 100% T T z PID Tz Y 0.83 Ko 100% 2T z 0.42 T z T Y - zakres zian wielkości serującej ( zwykle 100%), - zakres regulaora ( warość SPL ). Doświadczalny dobór nasaw uławia abela Podano a sposób korygowania nasaw regulaora przy nieprawidłowych przebiegach wielkości regulowanej. Znak: zaleca zwiększenie warości danego paraeru. Znak: zaleca zniejszenie warości danego paraeru. PołoŜenie ikroprzełączników w serowniku RI3 dla rybu pracy "włącz - wyłącz" ( do rysunku 7.1b i 7.4) : OFF ON OFF OFF ON OFF ON OFF

13 sr.13 Tabela 7.5. Zalecane kierunki zian paraerów regulaora w zaleŝności od przebiegu wielkości regulowanej. Przebieg wielkości regulowanej Algory działania regulaora P PD PI PID P P T D P P T D P P T D P T I P T D T I P T D P T D T I e us. P P T I P T I

14 sr.14 P100 RE10 II I WE 3 15 RI3 U ~ 0.5V I ~ Zasilacz 24V = 4 10 Obc. 220V ~ 220V,50Hz 24V= P100 P100 PRZETWORNI K PPS-01 STEROWNIK GE-FANUC (Progra rejesraor) PC DRUKARKA Rys Regulacja dwusawna z regulaore RE10 i serownikie RI3.

15 sr Zadania do wykonania. 1. Zrealizować układy regulacji jak na rys i Zapoznać się z obsługą prograu IBM-RE11.ee. 3. Badanie układu regulacji sałowarościowej, dwupołoŝeniowej ( punk.3.2 lub 3.4.) 4. Badanie układu regulacji sałowarościowej, rójpołoŝeniowej. 5. Realizacja układu regulacji prograowej, rójpołoŝeniowej. Uwaga! Zadania 3-5 realizować z paraerai podanyi przez osobę prowadzącą. 5. Wykaz aparaury i urzadzeń. 1. Mikroprocesorowy regulaor RE Mikroprocesorowy regulaor RE10. 3.Zadajnik prądowy ANS Serownik ocy RI3 (lub łącznik półprzewodnikowy RI5). 5. Piec z wenylaore. 6. Zasilacz 24 V = 7. Serownik GE-FANUC i zesaw kopuerowy z drukarką. 6. Pyania i zadania konrolne: 1. Nasawy regulaorów dwu- i rójsawnych. 2. Meody oceny jakości procesu regulacji. 3. Wpływ paraerów regulaora na jakość regulacji. 4. Wpływ własności dynaicznych obieku na wybór algoryu działania regulaora. 5. Wpływ sosunku sałej czasowej obieku do jego czasu opóźnienia na przebieg procesu regulacji. Opracowanie: gr inŝ. Jan Kliesz, dr inŝ. Włodziierz Solnik, dr inŝ. Zbigniew Zajda Wrocław dnia r.

Ćwiczenie 4 - Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID.

Ćwiczenie 4 - Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KATEDRA AUTOMATYKI LABORATORIUM Aparatura Automatyzacji Ćwiczenie 4. Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID. Wydział EAIiE kierunek

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI

LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ I-6 LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 3 REGULATORY DWUSTAWNE I TRÓJSTAWNE Ćwiczenie 3- Regulatory dwustawne i

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL MICROMASTER 4 Lisa Paramerów Wydanie 6/4 Dokumenacja Użykownika 6SE64-5BA-AP_PL Dokumenacja do MICROMASTER 4 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Insrukcja Obsługi

Bardziej szczegółowo

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia

LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Page 1 of 5 Copyright 2003-2010 LAB-EL Elektronika Laboratoryjna www.label.pl LAB-EL LB-760A: regulacja PID i procedura samostrojenia Nastawy regulatora PID W regulatorze LB-760A poczynając od wersji 7.1

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 119. Tabela II. Część P19. Wyznaczanie okresu drgań masy zawieszonej na sprężynie. Nr wierzchołka 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ćwiczenie 119. Tabela II. Część P19. Wyznaczanie okresu drgań masy zawieszonej na sprężynie. Nr wierzchołka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 Kaedra Fizyki SGGW Nazwisko... Daa... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień yg.... Godzina... Ruch harmoniczny prosy masy na sprężynie Tabela I: Część X19. Wyznaczanie sałej sprężyny Położenie

Bardziej szczegółowo

SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU

SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU Ćwiczenie SYNTEZA UKŁADU DWUPOŁOŻENIOWEJ REGULACJI POZIOMU CIECZY W ZBIORNIKU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z pracą układu dwupołożeniowej regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950. thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULOR CYFROWY Z UNIWERSALNYM WEJŚCIEM POMIAROWYM ESM-4950 thermoplus R O Z W I A Z A N I A W A U T O M A T Y C E 1. CHARAKTERYSTYKA REGULORA. Regulatory tej serii są przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II

Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Automatyki Budynkowej Sterownik kompaktowy Theben PHARAO II 1. Wstęp Pherao II jest niewielkim sterownikiem kompaktowym, który charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiary częsoliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych POMIARY CZĘSOLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Cel ćwiczenia Poznanie podsawowych meod pomiaru częsoliwości i przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania

POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2. Opis aplikacji do programowania POWIADOMIENIE SMS ALBATROSS S2 Opis aplikacji do programowania 1 Spis treści 1. OPIS I URUCHOMIENIE APLIKACJI DO PROGRAMOWANIA ALBATROSS S2... 3 2. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA APLIKACJI Z URZĄDZENIEM ALBATROSS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1

Automatyka w inżynierii środowiska. Wykład 1 Automatyka w inżynierii środowiska Wykład 1 Wstępne informacje Podstawa zaliczenia wykładu: kolokwium 21.01.2012 Obecność na wykładach: zalecana. Zakres tematyczny przedmiotu: (10 godzin wykładów) Standardowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1

Podstawowe charakterystyki niezawodności. sem. 8. Niezawodność elementów i systemów, Komputerowe systemy pomiarowe 1 Podsawowe charakerysyki niezawodności sem. 8. Niezawodność elemenów i sysemów, Kompuerowe sysemy pomiarowe 1 Wsęp Niezawodność o prawdopodobieńswo pewnych zdarzeń Inensywność uszkodzeń λ wyraŝa prawdopodobieńswo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6

Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6 Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku

Analityczny opis łączeniowych strat energii w wysokonapięciowych tranzystorach MOSFET pracujących w mostku Pior GRZEJSZCZK, Roman BRLIK Wydział Elekryczny, Poliechnika Warszawska doi:1.15199/48.215.9.12 naliyczny opis łączeniowych sra energii w wysokonapięciowych ranzysorach MOSFET pracujących w mosku Sreszczenie.

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL MICROMASTER 40 Lisa Paramerów Wydanie 07/05 Dokumenacja Użykownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL Dokumenacja do MICROMASTER 40 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP-2.

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS VAG TACHO USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie przeznaczone jest do

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem czujnika ruchu LCN-BMI Numer ćwiczenia: 3 Opracowali: Tomasz Barabasz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów regulatora - symulacja komputerowa. Najprostszy układ automatycznej regulacji można przedstawić za pomocą

Dobór parametrów regulatora - symulacja komputerowa. Najprostszy układ automatycznej regulacji można przedstawić za pomocą Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN Zakład Informatyki i Robotyki Przedmiot:Podstawy Automatyzacji - laboratorium, rok I, sem.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE71 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE71 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE71 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW REGULATORA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTAŻ... 7 4.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR 48 x 48 mm z 1 WYJŒCIEM i REGULACJ PROGRAMOW TYPU RE23

REGULATOR 48 x 48 mm z 1 WYJŒCIEM i REGULACJ PROGRAMOW TYPU RE23 REGULATOR 48 x 48 mm z 1 WYJŒCIEM i REGULACJ PROGRAMOW TYPU RE23 INSTRUKCJA OBS UGI Spis treœci 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw regulatora...5 3. Przygotowanie regulatora do pracy...6 3.1. Bezpieczeñstwo...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne Technika napędowa \ Auomayzacja napędów \ Inegracja sysemowa \ Usługi 1 Bezpieczeńswo - Elasyczność - Efekywność safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne 2 safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne : Bezpieczeńswo

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIK LC2200

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIK LC2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIK LC2200 Strona 1 z 20 WSTĘP Czytniki kodów kreskowych LC2208 zapewniają dokładny, łatwy i szybki sposób przetwarzania danych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych. Czytnik

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KATEDRA AUTOMATYKI LABORATORIUM Aparatura Automatyzacji Ćwiczenie 3. Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Wydział EAIiE kierunek AiR rok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Symulacje inwertera CMOS

Symulacje inwertera CMOS Rozdział: Przygotowanie środowiska Symulacje inwertera CMOS * punktu opcjonalne 1 Przygotowanie środowiska 1. Uruchom komputer w systemie Linux (opensuse)*. 2. Otwórz konsole wykonując następujące kroki*

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET Wydział Elekroniki Mikrosysemów i Fooniki Poliechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 5 Przełącznikowy ranzysor mocy MOSFET Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL

CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL CHARAKTERYSTYKI BRAMEK CYFROWYCH TTL. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasad działania, budowy i właściwości podstawowych funktorów logicznych wykonywanych w jednej z najbardziej rozpowszechnionych

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ

Bardziej szczegółowo

Pulpitu sterowniczego KP-108

Pulpitu sterowniczego KP-108 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Pulpiu serowniczego KP-108 DzierŜoniów 2007 Srona 1 z 21 1. Wprowadzenie Pulpi serowniczy KP-108 jes nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do serowania

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Zastosowania algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem. Temporal Difference Learning. na przykładzie konkretnego systemu TD-GAMMON

Zastosowania algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem. Temporal Difference Learning. na przykładzie konkretnego systemu TD-GAMMON Wrocław, 25. sycznia 2007 Zaawansowane Meody Szucznej Ineligencji Poliechnika Wrocławska Wydział Inforayki i Zarządzania V rok sudiów Zasosowania algoryu uczenia się ze wzocnienie Teporal Difference Learning

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PROGRAMU BADAŃ UKŁADÓW HAMULCOWYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 1. Zbigniew Kamiński, Jarosław Czaban

PROPOZYCJA PROGRAMU BADAŃ UKŁADÓW HAMULCOWYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 1. Zbigniew Kamiński, Jarosław Czaban MOTROL, 006, 8, 9 00 PROPOZYCJA PROGRAMU BADAŃ UKŁADÓW HAMULCOWYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH Kaedra Pojazdów Samochodowych, Poliechnika Białosocka Sreszczenie. W pracy przedsawiono propozycję programu badań

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

30 GOTOWYCH APLIKACJI

30 GOTOWYCH APLIKACJI NIP 677-236-65-66, wpis do rej.: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie KRS 0000407601, Kap. zakładowy 50 000 zł 30 GOOWY APLIKACJI DLA UKŁADÓW WENYLACYJNY SEROWNIK SBOE Opracowali: ŁUKASZ BABIJ

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM

Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM Coolmar 21-345 Borki Wola Chomejowa 59a POLAND PHONE/FAX:(0048) 081 85 95 127 serwis@coolmar.pl www.coolmar.pl Instrukcja obsługi Rejestratora Temperatury Printman XLM 1. Drukowanie Wydruków Obsługa rejestratora

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ 1 1. Zadania regulatorów w układach regulacji automatycznej Do podstawowych zadań regulatorów w układach regulacji automatycznej należą: porównywanie wartości

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl http://www.compas.com.pl PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE COMPAS 2026LAN

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Podstawy Automatyki Badanie i synteza kaskadowego adaptacyjnego układu regulacji do sterowania obiektu o

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO Niezwykle uŝyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy moŝna tekst wzbogacać róŝnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami czy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo