ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2013/2014"

Transkrypt

1 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2013/2014

2 Funkcja szkoły Cele szczegółowe Formy realizacji Realizatorzy Termin 1.Kształcąca 1.Dobre przygotowanie ucznia do następnego etapu edukacyjnego. 1.Kontynuowanie pracy z testami umiejętności i kompetencji w kl.vi oraz na sprawdzanie rozumienia tekstu czytanego na wszystkich przedmiotach. 2. Wdrażanie ucznia do samokształcenia oraz zdobywania wiedzy z różnych źródeł. 2. Mierzenie efektów nauczania po pierwszym i drugim etapie kształcenia oraz coroczne sprawdzanie wyników nauczania. 3. Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych aktywne metody nauczania, wykorzystanie technologii informacyjnej, multimedialnych środków dydaktycznych, praca metodą projektu i inne. 4. Stworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniom uzdolnionym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mającym trudności w nauce. 5. Zapoznanie uczniów z zasadami oceniania na pierwszych lekcjach z przedmiotu. 6. Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu dla klas VI. 7. Przeprowadzenie sprawdzianu po klasie VI. 1. Wykorzystanie twórczej ekspresji uczniów - wystawy prac, projekty uczniów, udział w akademiach. 2. Położenie większego nacisku na zastosowania wiedzy w praktyce- doświadczenia, zajęcia w terenie. 3. Zachęcanie do korzystania z pracowni multimedialnej w bibliotece dogodny grafik dla uczniów do planu lekcji. Naucz. edukacji wczesnoszk. i poszczególnych przedmiotów M. Ługowska, nauczyciele w komisji Bibliotekarze Czerwiec Grudzień Kwiecień

3 3. Kontynuowanie zajęć pozalekcyjnych, motywowanie do pracy i nauki. 1.Wręczanie listów pochwalnych rodzicom i nagród książkowych najlepszym uczniom. 2. Kontynuowanie pracy różnych kół zainteresowań: - koło matematyczne, - koło jęz. angielskiego, - koło teatralne, - zespół wokalny, - zespół taneczny, - klub sportowy UKS, - koło Caritas, - koło PCK - koło teatralne-recytatorskie - gromada zuchowa - drużyna harcerska M. Pawluk U. Niedziółka S. Sołtyszewski T. Marchel J. Krasnodębska M. Biarda E. Śledź A. Krysiak Czerwiec wg planu 4. Kształcenie umiejętności twórczego myślenia. 1. Udział w konkursach: - konkurs matemat. KANGUR, - konkursy recytatorskie i teatralne, - konkursy przedmiotowe, - przegląd zespołów tanecznych. - gminny konkurs Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - konkurs Bezpieczeństwo ruchu U. Niedziółka przedmiotów W. Ziółkowski Termin wynikający z rozkładu Kwiecień Maj Maj 2. Przygotowanie uczniów do udziału gminnej Ligi Przedmiotowej, 3. Wykorzystanie programów komputerowych pod hasłem Nauka ciekawa i przyjemna. 4. Kontynuowanie wyróżniania uczniów nagrodami: - najlepszy czytelnik, - najlepszy sportowiec, - mistrz ortografii, Bibliotekarze,, U. Niedziółka II semestr Czerwiec

4 - najlepszy uczeń, 5. Udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowych. Wg harmonogramu 6.Wykorzystanie aktywizujących metod nauczania, prowadzenie lekcji z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, wykorzystanie technologii informatycznej na poszczególnych przedmiotach. 7. Organizowanie wycieczek, wyjazdów rekreacyjnoedukacyjnych. Wg harmonogramu 5. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów. 1.Uzupełnienie biblioteczki językowej (krótkie lektury w języku angielskim). Bibliotekarze Październik Styczeń 6. Wspomaganie pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 1.Zorganizowanie i praca zespołów dydaktyczno wyrównawczych. 2. Analizowanie dokumentacji z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i realizacja zaleceń. Doprecyzowanie jednakowych, spójnych kryteriów oceniania uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 3.Kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych specjalistów. 4. Modyfikowanie programów nauczania odpowiednio do potrzeb i możliwości uczniów. 5. Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 6. Organizacja i prowadzenie zajęć dla uczniów z wadami postawy i wymowy. i powołani nauczyciele Zespół wspomagający Wychowawca przedmiotów J. Krasnodębska G. Borkowska Wg potrzeb według planu

5 2.Opiekuńczowychowawcza 1. Praca nad szkolnym systemem wychowawczym i opiekuńczym sprzyjającym rozwojowi osobowemu uczniów. 1. Zapoznanie uczniów i realizowanie zatwierdzonego przez radę pedagogiczną Programu Wychowawczego w szkole i w poszczególnych klasach. 2. Rozpoznawanie środowisk rodzinnych przez wywiady, rozmowy i wizyty domowe. 3 Wspieranie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących. 4. Współdziałanie z GOPS, Poradnią PP, Caritasem. 5. Bieżące informowanie uczniów i rodziców o postępach i niepowodzeniach w szkole. 6. Zapoznanie rodziców z zasadami WSO na pierwszym spotkaniu. 7. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach, uzupełnienie apteczki szkolnej. 8. Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. A. Krysiak W. Ziółkowski Listopad Kwiecień 2. Rozwijanie szacunku dla praw dziecka i człowieka w myśl zasady,, Każdy ma prawo do znajomości swoich praw 1. Prowadzenie na terenie szkoły kampanii informacyjnych, dotyczących przestrzegania praw człowieka: gazetki ścienne, artykuły w gazecie szkolnej, apele szkolne. 2. Kontynuowanie programu,,bezpieczna szkoła. B. Percińska B. Percińska Czerwiec 3. Zapewnienie warunków sprzyjających demokracji i samorządności uczniowskiej 1.Aktywna praca Samorządu Uczniowskiego wspierana przez całą społeczność szkolną. 2. Wspieranie działań szkolnej drużyny harcerskiej i gromady zuchowej. B. Percińska A. Krysiak 3.Zapoznanie uczniów z dokumentami obowiązującymi w szkole. 4.Współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia i Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w szkole B. Percińska Październik

6 4. Rozwijanie postawy szacunku dla dobra, prawdy oraz kształtowanie postaw patriotycznych. 1. Kontynuowanie współpracy z muzeum regionalnym i PTTK : - lekcje muzealne, rajdy. 2. Prowadzenie kronik szkoły. 3. Organizowanie spotkań, wycieczek, imprez o charakterze patriotycznym. 4. Organizowanie uroczystości szkolnych z zachowaniem ceremoniału szkolnego. E. Zabek 5. Przeciwdziałanie patologii i niedostosowaniu społecznemu. 1. Utrzymywanie współpracy z GOPS, PPP i GOK. 2. Zorganizowanie spotkania rodziców i nauczycieli z przedstawicielką Poradni PP. 3. Wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa uczniów poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły np. dyżury nauczycieli na przerwach, podczas dowozu. Październik 6. Dbanie o właściwą atmosferę sprzyjającą prawidłowej realizacji programu wychowawczego Spotkania nauczycieli z rodzicami 2. 2.Włączanie się w akcje charytatywne np. Góra grosza, żywność dla potrzebujących, Caritas, Wspólnoty Polskiej Dzieci-Dzieciom, CEP Rodzina - Rodzinie, Poczytaj mi przyjacielu, Niebieska linia, CEO 3.Dożywianie dzieci. 4.Kontynuowanie współpracy z WORD i Komendą Powiatową Policji w zakresie szkolenia uczniów i praktycznej nauki jazdy na rowerach. 5.Dowożenie dzieci w okresie zimowym. 6. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji. 3. Wg. terminarza spotkań. Listopadkwiecien Listopad

7 3. Koncepcja pracy szkoły 1. Doskonalenie systemu planowanie i monitorowania szkoły. 1. Opracowanie Rocznego Planu Pracy Szkoły zapewniającego ciągły i wielokierunkowy rozwój uczniów i nauczycieli. 2.Modyfikowanie i monitorowanie WSO, Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. 3. Weryfikacja statutu szkoły. 4. Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej. 2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym 1. 1.Wychodzenie ze spektaklami przygotowanymi przez nauczycieli i uczniów do środowiska lokalnego z okazji rocznic i świąt szkolnych np. 11Listopada, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny. 2. Utrzymywanie współpracy z Radą Gminy Zbuczyn, Wiśniew, Siedlce. 3.Organizowanie Regionalnego Przeglądu Zespołów Tanecznych. 4.Czynne zaangażowanie rodziców przy przygotowywaniu paczek świątecznych, choinki szkolnej, Dnia Dziecka i imprez okolicznościowych. 5.Współpraca z lokalnymi mediami 6. Poszerzenie i uatrakcyjnienie strony internetowej naszej szkoły. 7. Współpraca z innymi szkołami oraz ze Wspólnotą Polską. 8. Działalność Rady Rodziców. 9. Współpraca z Komendą Hufca w Siedlcach W. Ziółkowski Wg. harmonogramu Kwiecień Październik Wg. potrzeb

8 4.Zarządzanie i organizacja. 1. Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi. 2. Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.. 1.Uzupełnianie kadry nauczycielskiej. 2.Przydzielanie przedmiotów zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli. 3.Dbanie o dobra atmosferę rady pedagogicznej 1.Diagnoza wykształcenia kadry pod kątem zgodności z rozporządzeniem MENiS w sprawie kwalifikacji nauczycieli. 2. Opracowanie planu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. 3. Odbywanie stażu umożliwiającego awans zawodowy. 4.Udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach. 5. Wprowadzenie dzienników elektronicznych Grono ped. Opiekun st. Wg harmonogramu II sem 3. Wzbogacanie warunków lokalowych i dydaktycznych szkoły 4. Prowadzenie i właściwe dokumentowanie działalności finansowej. 5. Prowadzenie działalności w celu pozyskiwania środków pieniężnych.. 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 2. Wzbogacanie bazy dydaktycznej w nowe, niezbędne pomoce 1.Dokładne prowadzenie dokumentacji szkolnej. 2. Szczegółowe planowanie budżetu szkoły. 1.Nawiązywanie współpracy z zakładami i instytucjami. 2. Kontynuowanie działalności sklepiku szkolnego, gazetki szkolnej. 3.Dofinansowanie posiłków dla dzieci. 4.Organizowanie wyprawek dla uczniów. M. Ługowska Op. G. Borkowska

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011

PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 wrzesień 2010 Niniejszy plan został opracowany w oparciu o: priorytety MEN i KO wnioski z nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo