Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa."

Transkrypt

1

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa programu tematycznego obozu wakacje rekreacyjno survivalowe z paint ballem Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży na obozy organizowane przez WDW w Unieściu. Transport dzieci i młodzieży na trasach: Unieście-Koszalin-Poznań oraz Unieście-Koszalin-Warszawa oraz Unieście-Koszalin-Bydgoszcz: w dniu z Bydgoszczy, Poznania, Warszawy; w dniu do Bydgoszczy, Poznania, Warszawy; w dniu z Bydgoszczy, Poznania, Warszawy; w dniu do Bydgoszczy, Poznania, Warszawy; w dniu z Bydgoszczy, Poznania, Warszawy; w dniu do Bydgoszczy, Poznania, Warszawy. Każdorazowo do przewiezienia będzie od 30 do 60 dzieci łącznie z trzech miejscowości. Opiekun dzieci będzie ze strony Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Unieściu. Rodzaj pojazdu i minimalne wymagania jakie muszą spełniać autokary: miejsc siedzących (40 50)+1, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radio, nagłośnienie. Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa. 2) Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IWZ. 2. Termin wykonania zamówienia r. 3. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. III. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej- oryginał lub kserokopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Licencję na przewozy krajowe osób. Wykaz autokarów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do IWZ. IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać: 1) pisemnie na adres podany w rozdziale I niniejszych IWZ, 2) faksem na nr ,

3 V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU I POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych: Pani Bożena Mas tel/fax / , 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia w godzinach pracy zamawiającego podanych w rozdziale I niniejszych IWZ. VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego: WDW Unieście, ul. Suriana 24, pok. nr 107 w terminie do r do godziny 12:00, osobiście lub pocztowo na adres zamawiającego, w zamkniętej kopercie z nazwą wykonawcy i oznaczeniem postępowania. 2. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych po terminie ich składania r o godz.12:30 3. Jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta/oferta niepodlegająca odrzuceniu zamawiający unieważni postępowanie. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik Nr 1 do IWZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT. 2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny oferty brutto 100%. IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty i ofertach odrzuconych wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w jednej z form przewidzianych w rozdziale IV ust. 2 IWZ. 2. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty. 3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem ust. 3 w rozdziale VI niniejszych IWZ.

4 5. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2 do IWZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta na warunkach określonych w tym projekcie. 6. Do umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia poniżej ,00 euro stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z późn.zm.) Załączniki do IWZ: 1. Formularz cenowo ofertowy. 2. Projekt umowy

5 Numer sprawy: DW/OUN/REG/27/ Nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 1 do IWZ FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY I. Oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia: Lp Asortyment Jm. Ilość Cena netto Wartość netto w zł. Stawka VAT w % Wartość brutto w zł. 1 Usługi wynajmu autokarów km Wartość netto:... złotych (słownie:...) podatek VAT...% tj. kwota...złotych Wartość brutto:... złotych (słownie:...) 1. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWZ. 2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w IWZ. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :..., tel.... Termin płatności : 30 dni od daty dostarczenia faktury... (miejscowość, data).. (podpis i pieczęć Wykonawcy)

6 p r o j e k t UMOWA NR. Załącznik nr 2 do IWZ zawarta w Unieściu w dniu.2013r pomiędzy: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Władysława Syrokomli 6, Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , posiadającą nr NIP , Regon: , Oddział WDW Unieście, ul. Suriana 24, Mielno reprezentowany przez : Dyrektora - Macieja Andrzejewskiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 23/2013 z dnia r. zwanego dalej Zamawiającym a... wpisane do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem..., posiadającym NIP REGON.. Reprezentowanym przez : Właściciela.. zwanym dalej Wykonawcą Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domach Wczasowych WAM Sp.z o.o. - nr sprawy DW/OUN/REG/27/ ZAMAWIAJĄCY zleca, a PRZEWOŹNIK zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przewozu autokarowego osób wraz z bagażem na trasach Unieście Koszalin Warszawa Unieście, Unieście Koszalin Poznań Unieście, Unieście Koszalin Bydgoszcz Unieście, i wycieczki Unieście Darłowo Unieście, Unieście Kołobrzeg Unieście, standardowo wyposażonymi autokarami. Jako standard wyposażenia autokaru strony ustalają wyposażenie w klimatyzację, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radioodbiornik, nagłośnienie. 2. PRZEWOŹNIK zapewnia, iż autokary wraz kierowcami oddane będą do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego od momentu podstawienia autokaru do momentu zakończenia świadczenia usługi przewozu. 3. Ilość kierowców, przy uwzględnieniu czasu, trasy przejazdu oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, ustalana jest i zapewniana przez PRZEWOŹNIKA Wartość umowy została określona na podstawie oferty PRZEWOŹNIKA z dnia..i wynosi. zł brutto (słownie:.), w tym:,00 zł netto (słownie:... netto) + 8% VAT - zł ( słownie :. ) 2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług przewozowych dla ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Łączna liczba kilometrów, którą ZAMAWIAJĄCY planuje do przejechania w okresie trwania umowy (suma km wynikających z planowanych przewozów ) wynosi km przebiegu. 4. Podana przez ZAMAWIAJĄCEGO w ust. 3 liczba kilometrów jest liczbą prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez PRZEWOŹNIKA jakichkolwiek roszczeń co do wysokości odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia z przyczyn od niego niezależnych w okresie trwania umowy, stosownie do rzeczywistych potrzeb przewozowych, wynikających z bieżącej działalności ZAMAWIAJĄCEGO.

7 6. ZAMAWIAJĄCY zapłaci PRZEWOŹNIKOWI wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną ilość usług przewozowych w okresie trwania umowy, obliczoną z zastosowaniem stawek określonych w 7 umowy Określone w 1 usługi wykonywane będą na podstawie ustnych lub pisemnych zleceń przewozowych, przekazywanych PRZEWOŹNIKOWI przez przedstawiciela WDW Unieście, określających liczbę przewożonych osób, terminy i godziny przewozów oraz kierunek i trasę przejazdu. 2. Kompletne zlecenie przewozowe powinno być przekazane PRZEWOŹNIKOWI nie później niż na 24 godziny przed terminem wyjazdu. 3. PRZEWOŹNIK potwierdzi niezwłocznie (telefonicznie lub faxem) przyjęcie zlecenia do realizacji, przy czym brak takiego potwierdzenia będzie rozumiany jako przyjęcie zlecenia do realizacji PRZEWOŹNIK oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. 2012, poz z późn. zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności. Stosowna polisa stanowi Załącznik nr [-] do Umowy. Wykonawca oświadcza, iż przedmiotowa polisa obejmuje pełny zakres ryzyk związanych z Umową, w tym szkód na osobie, jest opłacona w całości, ponadto zobowiązuje się do jej odnowienia (zachowania ciągłości ubezpieczenia) na tych samych warunkach przez cały okres trwania Umowy. 2. PRZEWOŹNIK oświadcza, iż dysponuje stosownym doświadczeniem oraz posiada możliwości techniczne do należytego wykonania niniejszej Umowy PRZEWOŹNIK zobowiązuje się do wykonania zakresu usług przewozowych, wynikających z niniejszej umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów. 2. PRZEWOŹNIK po uzyskaniu pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, może powierzyć przewóz innemu uprawnionemu przewoźnikowi spełniającemu wymagania niniejszej mowy. 3. PRZEWOŹNIK przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie świadczenia usług objętych umową przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 4. PRZEWOŹNIK zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom warunków bezpieczeństwa, higieny i takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne. 5. Przewóz odbywać się będzie pojazdem sprawnym technicznie posiadającym aktualne dokumenty uprawniające do przewozu osób, w tym dzieci oraz aktualne ubezpieczenie OC, AC i NW 6. W przypadku awarii w drodze lub innego zdarzenia uniemożliwiającego przewóz, PRZEWOŹNIK zobowiązany jest w ciągu 2 godzin dostarczyć zastępczy środek przewozu spełniający odpowiednie wymogi. W przypadku niedostarczenia w wyżej określonym czasie zastępczego środka przewozu, ZAMAWIAJĄCY może dokonać przewozu osób innemu wykonawcy na koszt PRZEWOŹNIKA 7. PRZEWOŹNIK zabezpiecza odpowiedni stan techniczno estetyczny wykonywanych usług PRZEWOŹNIK ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową realizację zamówienia. 2. PRZEWOŹNIK ponosi odpowiedzialność materialną i finansową za zniszczenia bagaży podczas wykonywania usługi przewozu. 3. Dla zwolnienia się od odpowiedzialności za nienależytą realizację zlecenia PRZEWOŹNIK nie może się powoływać na wady pojazdu, którym się posługuje dla wykonania przewozu, ani na winę osoby lub pracowników osoby, u której pojazd wynajął Anulowanie lub zmiana treści zlecenia bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić min. 12-godzin przed godziną wykonania usługi. 2. Przyjęcie do realizacji nowych dyspozycji ZAMAWIAJACEGO następuje z chwilą ich

8 potwierdzenia przez PRZEWOŹNIKA telefonicznej, faksu lub elektronicznej Zgodnie z ofertą PRZEWOŹNIKA podstawę dla ustalenia wynagrodzenia za usługi świadczone przez PRZEWOŹNIKA stanowić będzie stawka: brutto, w tym zł netto + podatek VAT 8% za przejechanie 1 km. 2. Do wyliczenia należności za przewóz przyjmuje się odległość rzeczywiście przejechaną od miejsca podstawienia autokaru - siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, do wskazanego miejsca docelowego i z powrotem. 3.Stawki określone w ust.1 obowiązują bez możliwości ich waloryzacji do końca obowiązywania umowy. 9 Strony ustalają następujące zasady rozliczania i dokonywania płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO za usługi wykonane przez PRZEWOŹNIKA w ramach realizacji niniejszej umowy: a) PRZEWOŹNIK wystawiać będzie faktury za usługi przewozowe oddzielnie za każdy transport (usługę). b) Faktury PRZEWOŹNIKA wystawione będą zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT i zawierać będą m.in.: cenę za wykonanie usługi transportowej, obliczoną zgodnie ze stawkami obowiązującymi na podstawie niniejszej umowy, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, datę wykonania usługi transportowej rozumianą jako datę dostarczenia pasażerów,do miejsca przeznaczenia. c) Należność za usługę zrealizowaną przez PRZEWOŹNIKA na podstawie niniejszej umowy zostanie uregulowana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem na konto PRZEWOŹNIKA w terminie 30 dni od daty otrzymania przez niego oryginału prawidłowo wystawionej faktury z numerem konta PRZEWOŹNIKA. d) Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności lub sporów dotyczących wysokości wynagrodzenia za usługi wykonane przez PRZEWOŹNIKA, ZAMAWIAJĄCY zapłaci w ustalonym terminie fakturę do wysokości niekwestionowanej oraz złoży stosowne wyjaśnienie, co do kwoty spornej, będące podstawą do wystawienia ewentualnej faktury korygującej. Czas trwania postępowania wyjaśniającego Strony ustalają na nie dłuższy niż 14 dni od daty dostarczenia spornej faktury ZAMAWIAJĄCEMU, chyba, że czas ten ulegnie wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Stron umowy. 2. Za czas trwania postępowania wyjaśniającego PRZEWOŹNIK zobowiązuje się do nie naliczania odsetek Ustala się następujące kary umowne: a) 10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności leżących po stronie PRZEWOŹNIKA b) w przypadku nie wywiązywania się z postanowień umowy zawartych w 4 umowy PRZEWOŹNIK zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości brutto danego zlecenia. 2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia i naliczania kar umownych w przypadkach, za które odpowiedzialność ponosi PRZEWOŹNIK jeżeli PRZEWOŹNIK narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy a w szczególności: a) W razie dwukrotnych udokumentowanych przypadków nieterminowego realizowania usług transportowych przez PRZEWOŹNIKA. b) W razie dwukrotnych udokumentowanych przypadków wykonania złej jakości przez

9 PRZEWOŹNIKA usług objętych umową. 12 PRZEWOŹNIK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zlecenia, jeżeli było to skutkiem siły wyższej, klęsk żywiołowych, blokady szos i innych przyczyn o podobnym, niezależnym od niego charakterze Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 01 lipiec 2013 r. 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2013r. 3.Jako osoby upoważnione do kontaktowania się w związku z wykonywaniem umowy Strony wyznaczają: a) ZAMAWIAJĄCY -., b) PRZEWOŹNIK Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 5. PRZEWOŹNIK nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO 6. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PRZWOŹNIKA i dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO. 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego 8. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO sąd powszechny. ZAMAWIAJĄCY PRZEWOŹNIK

10 Załącznik nr 3 do IWZ WYKAZ AUTOKARÓW Nazwa i adres Wykonawcy WYMAGANE POJAZDY Marka typ model - ilość miejsc Numer rejestracyjny pojazdu Właściciel pojazdu co najmniej dwa autokary z ilością miejsc, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radioodbiornik, nagłośnienie... / Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD)

Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn Znak sprawy: OOI.776.10.2015 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron.

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi krajowych i zagranicznych przewozów autokarowych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015 r.

z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015 r. MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY z siedzibą w Otwocku 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 tel (0-22) 34-46-200, 34-46-202 NIP: 532-16-64-002 Nr Sprawy 7/PN/20145 Otwock, dnia 15.05.2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 listopada 2014r. Znak Sprawy: BII.272.65.2014

Katowice, 24 listopada 2014r. Znak Sprawy: BII.272.65.2014 Adres do korespondencji w postępowaniu: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki telefon: 032 20 77 799, faks: 032 20

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 758/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014

OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014 Namysłów, 24.01.2014r. OGŁOSZENIE nr 01/Z/2014 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 46 100 Namysłów, ul.łączańska 12, KRS nr 92050, Kod CPV 6020000-0, ogłasza przetarg nieograniczony na: Sukcesywne przewozy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-74/13 Dzierżoniów, dnia 17.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo