INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA"

Transkrypt

1 Dyrektor Gimnazjum Gminnego nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na Przewóz młodzieży z Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku oraz Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu do Auerbach (Niemcy). Rajsko, r. INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku, informuje iż w przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym na: Przewóz młodzieży z Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku oraz Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu do Auerbach (Niemcy), wybrano ofertę firmy: Wiesław Tatarczuch TOWOS ul. Zagrodowa 13/ Oświęcim na kwotę: ,00 zł r. Wiktoria Czernicka Białczyk (data i podpis Dyrektora) Rajsko, r. ZAPROSZENIE OFERTOWE

2 W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Przewóz młodzieży z Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku oraz Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu do Auerbach (Niemcy) Nazwa i adres zamawiającego : Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku, Oświęcim, ul. Edukacyjna 11, tel. /33/ Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na: przewozie młodzieży gimnazjalnej z Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku oraz Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu, tj. ok. 20. uczniów + 2 opiekunów, ich bagażu na trasie: Oświęcim - Auerbach (Niemcy) około 780 km, Auerbach (Niemcy) Oświęcim około 780 km. Razem: 1560 km (dojazd i powrót). Dodatkowo usługa przewozu 40. uczniów + 4 opiekunów po terenie Niemiec (około 300 km). Zamawiający informuje, że podana ilość km przejazdu na terenie Oświęcim Auerbach jest wielkością orientacyjną Warunki realizacji: 1) Termin realizacji zamówienia w okresie: r r. 2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia licencję - na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.), 3) Usługa wykonywana będzie autokarem, posiadającym min. 44. miejsca pasażerskie, z wyposażeniem: klimatyzacja, wc. Wykonawca zapewni obsługę autokaru przez dwóch kierowców. 4) Wykonawca zobowiązany jest podstawić autokar wraz z obsługą w dniu r. pod: Gimnazjum Gminne nr 2 Zaborze, ul. Jezioro 2, Oświęcim o godz. 600 oraz o godz. 620 pod Gimnazjum Gminne nr 1 w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, Oświęcim. 5) Wykonawca zobowiązany jest pokryć należności za: wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi na terenie kraju i poza granicami Polski, paliwo na całej trasie. 6) Zamawiający zapewnia nocleg dla dwóch kierowców autobusu (bez wyżywienia) w miejscu docelowym, tj. w Auerbach (Niemcy). 7) Dokumenty związane z przewozem zabezpiecza Wykonawca: koncesja na wykonanie przewozu osób za granicą, ubezpieczenie autokaru OC w kraju i za granicą, aktualne badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie pasażerów na czas przewozu, NW komunikacyjne.

3 8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu.w przypadku awarii autokaru na trasie, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego jej usunięcia na swój koszt. W razie niemożności usunięcia awarii autokaru w ciągu 4 5 godzin, przewoźnik zobowiązany jest do podstawienia autokaru zastępczego. 9) W przypadku braku możliwości wykonania przewozu autokarem ustalonym w niniejszym zaproszeniu ofertowym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do wykonania przewozu autokarem zastępczym o standardzie określonym w zaproszeniu Okres gwarancji/rękojmi: Na warunkach i zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego Warunki płatności: Płatności będzie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu Kryteria oceny ofert: 1) Przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie brutto* za całość przedmiotu zamówienia. *- w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U z 2014rNr 97, poz. 915.) 2) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, tym samym jest stała bez względu na wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę, w tym bez względu na długość trasy przewozu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 3) Do oceny Zamawiający przyjmie stawkę brutto za całość przedmiotu zamówienia. 4) Wynagrodzenie brutto nie będzie podlegać waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. 5) Cena oferty w ofercie musi być podana do dwóch miejsc po przecinku. 6) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą się odbywać w PLN, nie przewiduje się rozliczeń w innej obcej walucie Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 1) Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy naliczane będą kary umowne. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z tytułu nienależyte zrealizowanie przedmiotu umowy - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego.

4 3) Zamawiający ma prawo domagania się na zasadach ogólnych pokrycia faktycznie poniesionej szkody, o ile przekracza ona wysokością przysługującą mu karę umowną. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 5) W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6) Sposób przygotowania oferty: 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku OFERTA. 2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 3) Wykonawca do oferty musi dołączyć: a) aktualną licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia r. o transporcie drogowym - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; c) pełnomocnictwo do podpisania umowy dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy lub reprezentującej Wykonawcę, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innego złożonego wraz z ofertą dokumentu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza ( - jeżeli dotyczy). 7) Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku, ul. Edukacyjna 11 do dnia r. do godz. 10:00. 8) Załączniki: 1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty /-/ Wiktoria Czernicka - Białczyk- dyrektor GG Nr 1 w Rajsku Liczba odwiedzin: 40

5 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Gimnazjum Gminne nr 1 w Rajsku Monika Kołodziej Monika Kołodziej Czas wytworzenia: :46:42 Czas publikacji: :14:03 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo