Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin, Portal Bezpieczni Razem. załącznik nr 7 do siwz Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektów Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin, Portal BEZPIECZNI RAZEM, a w szczególności: Część 1. Część 2. Część 3. Część 4. A. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla systemu zarządzania portalem internetowym. B. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla portalu internetowego pod nazwą Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin C. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie portalu internetowego pod nazwą Portalu BEZPIECZNI RAZEM. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla systemu zarządzania informacją o uczniu. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla systemu zarządzania elektronicznymi treściami edukacyjnymi dla poszczególnych stopni kształcenia dla portalu projektu Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin i portalu projektu Portal BEZPIECZNI RAZEM. Dostawa materiałów filmowych dla portalu projektu Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin i portalu projektu Portal BEZPIECZNI RAZEM. Kod CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi w zakresie projektowania stron WWW Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW Usługi projektów graficznych Filmy wideo Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo 1

2 Spis treści Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Część 1. A. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdroŝenie, udzielenie licencji dla systemu zarządzania portalem internetowym Podstawowe załoŝenia systemu Wymagania techniczne dla dostarczanego rozwiązania Wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Ogólne wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Licencje Autorskie prawa majątkowe Gwarancja systemu Podstawowe wymagania funkcjonalno-techniczne dla dostarczanego rozwiązania Wsparcie techniczne dla uŝytkowników systemu CMS Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu CMS Moduł uŝytkownika Konta uŝytkowników Profil uŝytkownika Moje miejsce / ulubione Moduł administracji portalem Administracja systemem Administracja uŝytkownikami Bezpieczeństwo dostępu i zawartości Bezpieczeństwo prawne portalu Moduł społecznościowy Aktualności News Artykuł analityczny Wywiad ReportaŜ video Przegląd prasy i Internetu Przegląd wydawnictw Recenzja wydawnictwa Poczta elektroniczna Blog Newsletter Kanał rss Wyszukiwarka Czat Kalendarz Tablice ogłoszeń Forum dyskusyjne Formularze

3 Ankiety i głosowania Ocena materiałów Baza publikacji Dobre praktyki Encyklopedia Moduł multimedia Obrazy Pliki filmowe Pliki audio Wykonanie Analizy PrzedwdroŜeniowej WdroŜenie - elementy i etapy Elementy wdroŝenia Etapy wdroŝenia Termin realizacji zamówienia...28 B. Portal projektu Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego Szczecin Podstawowe załoŝenia wdraŝanego portalu Wymaganie prawne dla dostarczanego rozwiązania Ogólne wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Szczegółowe wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Licencje Autorskie prawa majątkowe Gwarancja systemu Wymagania ogólne Przepływy danych Narzędzia zarządzanie treścią Termin realizacji zamówienia...33 C. Portal projektu Portal BEZPIECZNI RAZEM Podstawowe załoŝenia wdraŝanego systemu Wymaganie prawne dla dostarczanego rozwiązania Ogólne wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Szczegółowe wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Licencje Gwarancja systemu Wymagania ogólne Przepływy danych Termin realizacji zamówienia...37 Część 2. Aplikacje edukacyjne Wymaganie prawne dla dostarczanych rozwiązania Ogólne wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Szczegółowe wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Licencje Autorskie prawa majątkowe

4 Gwarancja systemu Wymagania techniczne dla dostarczanego rozwiązania Specyfikacja aplikacji Sekretariat Dziennik elektroniczny System oceniania Oceny klasyfikacyjne Ewidencja uczniów Organizacja i prowadzenie zajęć lekcyjnych Rozkład materiałów nauczania: Kontrola braków w dzienniku: Moduł frekwencja: Postępy konkretnego ucznia Statystyki graficzne i analizy Moduł frekwencji na wywiadówkach Moduł administracji: Komunikacja z rodzicami, opiekunami i uczniami Moduł kalendarz klasowy Ochrona danych osobowych Rozliczalność operacji Kopie bezpieczeństwa, archiwum Technika wprowadzania danych Analizator wyników egzaminów zewnętrznych Księga Zastępstw i Nieobecności Nauczycieli Plan DyŜurów Nauczycielskich Wirtualny Pokój Nauczycielski Termin realizacji przedmiotu zamówienia...56 Część 3. Moduł edukacyjny Wymaganie prawne dla dostarczanego rozwiązania Ogólne wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Szczegółowe wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Licencje Autorskie prawa majątkowe Gwarancja systemu Wymagania techniczne dla dostarczanego rozwiązania Elektroniczne treści edukacyjne Moduł prezentacji zasobów i mechanizmów edukacyjnych Silnik tworzenia elementów edukacyjnych Moduł LMS zarządzanie procesem nauczania Elektroniczne treści edukacyjne Wymagania ilościowe Wymagania ilościowe dla elektronicznych treści edukacyjnych dla Portalu EDUKACYJNEGO

5 Wymagania ilościowe dla elektronicznych treści edukacyjnych dla potrzeb Portalu BEZPIECZNI RAZEM Wymagania funkcjonalne dla elektronicznych treści edukacyjnych Termin realizacji przedmiotu zamówienia...67 Część 4. Dostawa materiałów filmowych dla portalu projektu Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego - Szczecin i portalu projektu Portal BEZPIECZNI RAZEM Wymagania prawne dla realizowanego Przedmiotu Zamówienia Ogólne wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Autorskie prawa majątkowe Gwarancja Materiały filmowe Portal EDUKACYJNY Portal BEZPIECZNI RAZEM Bezpieczeństwo majątku i osoby Bezpieczeństwo osobiste Bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców Środowisko i jego ochrona Bezpieczeństwo poŝarowe Termin realizacji przedmiotu zamówienia

6 Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania. Projekty Portal EDUKACYJNY województwa zachodniopomorskiego Szczecin i Portal BEZPIECZNI RAZEM są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata (Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i usług), na podstawie umów o dofinansowanie nr UDA-RPZP /10-00 z dnia 20 października 2010 r. i nr UDA-RPZP /10-00 z dnia 20 października 2010 r., wszelkie działania związane z realizacją projektów powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Oprogramowanie dostarczone w ramach projektów jako zakupione przy współudziale środków z Funduszy Strukturalnych, musi być oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem nr 1159/2000/WE z dnia r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia całości dostarczonych materiałów naklejkami lub znakami graficznymi informującymi o współfinansowaniu projektu przez UE. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wzór stosowanych oznaczeń. Działania promocyjne muszą być prowadzone, zgodnie z wymogami dokumentu "Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO", znajdujące się pod adresem 6

7 Część 1. A. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla systemu zarządzania portalem internetowym 1.1. Podstawowe założenia systemu Zamawiający wymaga dostawy systemu zarządzania treścią (CMS), systemu do tworzenia i zarządzania portalem internetowym, pozwalającego w swobodny sposób na zarządzanie zawartością stron WWW przez użytkowników kreujących treści oraz kodu źródłowego dostarczonego systemu. Portal powinien realizować poniższe funkcje: zawierać mechanizm tworzenia stron internetowych dla dowolnej ilości stron, w dowolnej szacie graficznej, umożliwiać dynamiczne zarządzanie treściami publikowanych dokumentów i serwisów, zapewniać rejestrowanie i uwierzytelnianie użytkowników, dostęp do części aplikacyjnej portalu powinien być zabezpieczony mechanizmami uwierzytelniania i autoryzacji; umożliwiać wyszukiwanie dokumentów i informacji publikowanych w serwisie na podstawie zdefiniowanych kryteriów. zawierać integralny mechanizm tworzenie raportów obrazujących statystyki wykorzystania serwisu, ilość odsłon poszczególnych części serwisu Wymagania techniczne dla dostarczanego rozwiązania 1. Zamawiający wymaga zainstalowania i uruchomienia dostarczonego rozwiązania w zasobach Zamawiającego, przez co Zamawiający rozumie środowisko MS Windows 2008 Server, MS SQL 2008, MS Internet Information Services 7, MS SharePoint 2010 lub Mikroplan ICOR, aktualnie zainstalowane w zasobach Zamawiającego i użytkowane przez niego. 2. Interfejs użytkownika systemu nie może wymagać instalowania na stacjach roboczych żadnych elementów aplikacji odpowiedzialnych za przetwarzanie danych systemu. Na stacjach roboczych mogą być instalowane tylko i wyłącznie komponenty odpowiedzialne za komunikację z serwerami i obsługę warstwy prezentacyjnej systemu. 3. Serwisy informacyjne będą oparte na relacyjnych lub relacyjno-obiektowych bazach danych, wyposażone w narzędzia zarządzania treścią (CMS), dokumentami i aplikacjami przy pomocy dostarczonych narzędzi administratorskich. 4. Serwis powinien umożliwiać publikację dokumentów w formacie: HTML, XHTML, XML, XSD, PDF, formatach tekstowych i pochodnych. 5. Całość rozwiązania musi być napisana i pracować w architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Dla wszystkich obszarów funkcjonalnych systemu, musi być wydzielona warstwa integracyjna, która będzie odpowiedzialna za integrację z zewnętrznymi źródłami danych oraz udostępniać im dane z systemu w formie API. 6. Wszystkie aplikacje dostarczone w ramach zadania będą musiały spełnić warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym Krajowych Ram Interoperacyjności. 7. System ma umożliwiać zdalny dostęp do jego funkcjonalności i mechanizmów z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https. 8. System musi umożliwiać zdalne edytowanie treści przez niego zarządzanych, z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https. 9. Zamawiający wymaga, aby portale i strony wygenerowane przez system były prawidłowo obsługiwane przez przeglądarki MS Internet Explorer 8.x, 9.x; Mozilla Firefox 3.x, 4.x, 5.x; Google Chrome 12.x; Opera 11.x; Apple Safari 5.x. 10. Zamawiający wymaga, aby portale i strony wygenerowane przez system były prawidłowo obsługiwane na urządzeniach mobilnych, w szczególności na urządzeniach pod kontrolą systemu Android i Windows Phone. 7

8 11. Zamawiający wymaga, aby system zapewniał bezpieczną transmisję danych między aplikacjami, apletami klienckimi a centralną bazą danych systemu (zabezpieczoną przed niepowołanym odczytem i modyfikacją) w ramach definiowalnych ustawień systemu. 12. System musi wspierać rozwiązania klastrowe, realizowane przy pomocy narzędzi firmy Microsoft, wykorzystanych w projekcie Wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania Ogólne wymagania prawne dla dostarczanego rozwiązania 1. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia praw osobistych, majątkowych praw autorskich i majątkowych osób trzecich. 2. Oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, do wycofania ze sprzedaży lub wsparcia technicznego. 3. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. 4. Dla oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne oraz instrukcje Licencje 1. Udzielenie na czas nieoznaczony (tj. także w okresie wykraczającym poza okres obowiązywania umowy wdrożeniowej i gwarancyjnej) pisemnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie licencji na czas nieoznaczony, niewyłącznych, nieodwołalnych i nieograniczonych terytorialnie na jednoczesne korzystanie na dowolnej liczbie stanowisk z innych komercyjnych oprogramowań zewnętrznych (z wyłączeniem systemu bazy danych oraz systemu operacyjnego serwera), niezbędnych do funkcjonowania Systemu, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, w tym wymienionych w art.74 ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również licencji na korzystanie z dokumentacji do tych oprogramowań na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy wystawionych przez producentów tych oprogramowań (podmioty, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do nich) na Zamawiającego jako licencjobiorcę. 2. Licencje muszą pozwalać na dowolną liczbę instalacji dostarczonego systemu w zasobach Zamawiającego (w tym w jednostkach organizacyjnych podległych Zamawiającemu), nielimitowaną liczbę użytkowników, swobodne przenoszenie systemu pomiędzy serwerami Zamawiającego lub wynajętymi przez niego zasobami. 3. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do bezpłatnego pozyskiwania i instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień (update i upgrade), poprawek krytycznych i opcjonalnych przez okres wdrożenia i w okresie 36 miesięcy od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (nie krócej jednak niż do 31 grudnia 2015 roku). W tym okresie Wykonawca nie może zaprzestać świadczenia usług wsparcia Autorskie prawa majątkowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyłączne autorskie prawa majątkowe do koncepcji rozwoju i funkcjonowania systemu zarządzania treścią (CMS) wyników Analizy Przedwdrożeniowej, Z dniem przyjęcia dzieła, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego niewyłączne autorskie prawa majątkowe do systemu zarządzania treścią (CMS) na następujących polach eksploatacji: utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu), digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci komputerowej Zamawiającego,, sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej, wprowadzenie do obrotu w przypadku rezygnacji Zamawiającego z eksploatacji utworu, 8

9 nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego Gwarancja systemu 1. Wykonawca zobowiąże się w ramach umowy do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczony system. Gwarancja będzie obowiązywała w okresie od dnia odebrania systemu przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy (nie krócej jednak niż do 31 grudnia 2015 roku) i będzie obejmować naprawę wszelkich usterek oraz błędów, które zostaną ujawnione w trakcie funkcjonowania systemu. Wykonawca zapewni usuwanie błędów i aktualizację oprogramowania oraz wsparcie ze strony serwisu producenta. 2. Zamawiający wymaga, by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji systemu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki ma zostać wykonane w przeciągu 3 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenie problemu, jeżeli usterka uniemożliwia korzystanie z systemu lub 10 dni roboczych w innych przypadkach; Zamawiający dopuszcza świadczenie serwisu zdalnego. 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował dostosowywanie dostarczonego oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od ich wejścia w życie przez okres 36 miesięcy od dnia odebrania systemu (nie krócej jednak niż do 31 grudnia 2015 roku). 4. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych co najmniej przez trzy z czterech wymienionych metod komunikacji: telefon, fax, lub stronę WWW. 5. Zgłoszenia serwisowe powinny być przyjmowane niezwłocznie. Przyjęcie zgłoszenia powinno odbywać się co najmniej w dni robocze w godzinach pracy jednostek oświatowych, tj. w godzinach od 8:00 do 17:00 i musi zostać każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę. 6. Wykonawca w ramach dokumentacji przygotuje procedurę zgłoszeń serwisowych dla Zamawiającego, którą przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia co najmniej przy pomocy poczty elektronicznej Podstawowe wymagania funkcjonalno-techniczne dla dostarczanego rozwiązania 1. Na dzień wdrożenia system CMS musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym w tym wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 2. System CMS musi mieć możliwość prezentowania informacji / dokumentów w sposób pozwalający na ich wykorzystanie przez osoby niedowidzące zgodnie z inicjatywą WAI organizacji W3C oraz prezentowania treści portalu w formie audio (synteza mowy). 3. Pojedyncza instalacja systemu CMS powinna mieć możliwość obsługi wielu portali umieszczonych na serwerze zlokalizowanych pod wieloma domenami internetowymi, gdzie pod każdą domeną może znajdować się oddzielny serwis poświęcony konkretnej tematyce. 4. System CMS powinien udostępniać opcję umieszczania w stopce lub nagłówku artykułu informację o dacie utworzenia, modyfikacji oraz autorze artykułu. 5. System CMS musi umożliwiać umieszczanie i prezentację przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej uruchomionej na komputerze użytkownika plików o dowolnym formacie, standardowo wykorzystywanych w systemach internetowych. Mogą to być różnego rodzaju pliki tekstowe, grafiki, zdjęcia, prezentacje, animacje flash, audio, video, audio-video itp. 6. System CMS musi posiadać funkcjonalność wyszukiwania informacji. Mechanizm wyszukiwania musi posiadać funkcję wyszukiwania pełnotekstowego w treściach zamieszczonych w Systemie CMS oraz wyszukiwania prostego i zaawansowanego. 9

10 7. System CMS musi mieć możliwość uruchamiania kanałów informacyjnych w formatach RSS, Atom, XML oraz newsletter. 8. System CMS musi umożliwiać nadawanie określonych uprawnień poszczególnym użytkownikom zaangażowanym w proces publikacyjny, na poszczególnych jego etapach (np.: redaktor, korektor, zatwierdzający, publikujący). 9. System CMS musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu użytkownikom w pełnym udostępnionym im zakresie. 10. Administrator Systemu CMS musi posiadać możliwość tworzenia grup kompetencyjnych (np. administratorzy, redaktorzy, goście itp.). Użytkownicy z poszczególnych grup mogą posiadać zróżnicowane prawa dostępu do określonych części serwisu (np. działów tematycznych lub typów informacji, stron danego działania) oraz określonych czynności (np. tworzenie treści, edycja, usuwanie, korygowanie menu). Administrator musi posiadać indywidualne prawo przydzielania dostępu do poszczególnych sekcji panelu administracyjnego. 11. System CMS musi posiadać i udostępniać panel administracyjny. Panel administracyjny i jego pełna funkcjonalność, musi być dostępna po zalogowaniu przez użytkownika poprzez przeglądarkę internetową. 12. System CMS musi zawierać narzędzia służące do budowy i zarządzania strukturą portali, możliwość samodzielnej budowy menu oraz dodawania menu w dowolnych miejscach. 13. W panelu administracyjnym powinna być dostępna opcja wyświetlania ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych artykułów. 14. System CMS musi posiadać możliwość przywrócenia usuniętych elementów. 15. W panelu administracyjnym w obszarze edycji menu kolejność elementów menu może zostać dowolnie ustalona. Każdą dokonaną zmianę zawartości menu z poziomu panelu administracyjnego należy zaakceptować by była widoczna na stronie zewnętrznej danego portalu. 16. System CMS musi posiadać funkcjonalność generowania mapy strony. 17. Wymagane jest, aby system CMS był zbudowany z modułów umożliwiających elastyczne dopasowania systemu do potrzeb. Moduły muszą być w pełni kompatybilne ze sobą, jak i ze źródłem systemu. Ponadto moduły muszą mieć możliwość rozbudowy lub zmian. Kod źródła systemu powinien być tak skonstruowany, aby możliwe było tworzenie dodatkowych modułów funkcjonalne systemu. Każdy moduł zawarty w systemie można wykorzystać wielokrotnie na wielu portalach zawartych w systemie CMS. 18. System CMS musi umożliwiać tworzenie przez użytkownika wewnętrznego, bez znajomości programowania, formularzy wraz z bazami gromadzącymi dane zebrane przez formularze. Użytkownik wewnętrzny powinien mieć możliwość przeglądania oraz sortowania rekordów utworzonej bazy oraz ich eksportu w postaci listy do pliku.xls,.csv, oraz.txt. Przed opublikowaniem formularza użytkownik wewnętrzny powinien mieć możliwość przetestowania utworzonego formularza z bazą. Użytkownik powinien mieć możliwość w prosty sposób podpięcia formularza do danego miejsca w portalu lub w treści artykułu. 19. System CMS musi posiadać buforowanie zawartości stron (Web cashing). 20. System CMS powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą zgłaszanie błędów przez użytkowników zewnętrznych dostępna np. jako mała ikona pod każdym materiałem. 21. System CMS musi posiadać moduł galerii zdjęć, plików audio, plików wideo oraz innych plików z możliwością podziału tematycznego, ich dodawania, usuwania, zmiany katalogu np. przez użytkownika wewnętrznego z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez administratora. 22. System CMS musi posiadać mechanizm pozwalający na łatwe umieszenie wprowadzonej do niego treści we wskazanej lokalizacji. System CMS powinien dopuszczać sposób modyfikacji prezentowania publikowanych informacji poprzez: tworzenie nowych szablonów, modyfikację istniejących szablonów, modyfikację układu, zawartości i sposobu prezentacji informacji (kolor, kształt elementów składowych, np.: czcionki, elementy graficzne). 23. System CMS musi posiadać funkcję podglądu i testowania nowo utworzonych elementów/wprowadzonych materiałów w celu ich weryfikacji przed ich powszechnym udostępnieniem. 10

11 24. System CMS musi mieć możliwość określania czasu publikacji treści (treść będzie dostępna w Internecie wyłącznie w określonym przez użytkownika wewnętrznego przedziale czasowym). 25. System CMS musi wykorzystywać tzw. szablony. Sposób prezentacji (w tym wydruk) i aranżacja obiektów umieszczonych w serwisach będzie określana za ich pomocą. Będą one stanowiły integralny element Systemu, tzn. podlegały zarządzaniu i wersjonowaniu. To, jaki szablon używany jest do wizualizacji i jakiego obiektu (strony), określa Użytkownik wewnętrzny, dysponujący odpowiednimi uprawnieniami w systemie, poprzez dowiązanie szablonu do instalacji tego obiektu. 26. System CMS musi posiadać repozytorium plików graficznych, multimedialnych, dokumentów PDF, plików tekstowych, wideo, dźwiękowych itp. Zasoby zebrane w repozytorium mogą być wykorzystane wielokrotnie w różnych miejscach portali. Podczas edycji lub tworzenia artykułu dostępny jest panel umożliwiający przeglądanie całego repozytorium z możliwością wybrania plików do publikacji. Każdemu elementowi w repozytorium przypisywany będzie unikalny identyfikator. Administrator ma możliwość nadawania praw użytkownikom do umieszczania, edycji i usuwania plików z repozytorium. 27. Każdy artykuł stworzony w systemie może być publikowany w wielu miejscach niezależnie. Może być dostępny również jako skrót w nowościach, w nagłówkach RSS, newsletterach, dodatkowo fragment artykułu może pojawić się w postaci nadruku na ilustracji w innym miejscu serwisu. Reedycja artykułu po uzyskaniu akceptacji powinna spowodować aktualizację we wszystkich miejscach, w których artykuł został użyty. 28. Praca użytkowników wewnętrznych serwisów powinna być intuicyjna i pozbawiona elementów technicznych typowych dla pracy webmastera. Pracujący w trybie online edytor WYSIWYG powinien pozwalać na pracę z tekstami publikowanymi w serwisach. Możliwość edycji materiału w języku HTML powinna stanowić opcję przeznaczoną dla bardziej zaawansowanych użytkowników. 29. Każdy dokument tworzony w CMS może zostać w dowolnej chwili zapisany jako wersja robocza. Taki niedokończony dokument powinien być zapamiętywany w systemie i nie powinien być kierowany do publikacji w każdym momencie można jednak do niego wrócić i po uzyskaniu satysfakcjonującej postaci opublikować. 30. System CMS musi zapewniać wersjonowanie stron oraz dokumentów w nim umieszczonych. 31. System CMS musi mieć mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj.: utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Dane gromadzone w ten sposób muszą m.in. zasilać system raportowania. 32. W Systemie CMS musi być możliwość obejrzenia historii operacji na wybranej stronie, jej zawartości, dokumencie oraz historii przebiegu procesu publikacyjnego. 33. System CMS powinien umożliwiać rejestrowanie statystyk odsłon stron, pobrań plików oraz wpisywanych wyrazów w wyszukiwarce np. System CMS powinien posiadać opcję statystyk użytkowników (rejestrowanie czasu przebywania na witrynie, najczęściej oglądane artykuły itd.). 34. System CMS musi posiadać mechanizm autoryzowania przez redaktora strony każdej informacji udostępnionej w Internecie. Dotyczy to w szczególności mechanizmu forum dyskusyjnego. 35. Usługi muszą wykorzystywać standardy dla struktur danych w postaci XML, dla komunikatów w oparciu o protokół SOAP 1.2. Dla opracowanych usług musza zostać dostarczone również opisy interfejsów w postaci zbiorów WSDL i XSD. 36. Mechanizmy integracyjne Systemu CMS muszą zawierać Szynę Integracyjną (SI), która obsługuje następujące usługi: a. usługi zarządzania tożsamością; b. usługi zachowania poufności i bezpieczeństwa; c. usługi prezentacji i punktu dostępu; d. usługi publikacji i wyszukiwania usług; e. usługi dostępu do rejestrów i baz danych; 11

12 f. usługi integracyjne; g. usługi operowania danymi; h. usługi zarządzania systemem; i. usługi komunikacyjne; 37. Interfejs do współpracy z systemem zarządzania informacją o uczniu powinien realizować przynajmniej następujące usługi dostępu do danych: a. tworzenie nowych obiektów w bazie odpowiednich dla każdego z systemów, b. pobieranie danych jednego obiektu z bazy, c. pobieranie danych wielu obiektów z bazy, d. usuwanie obiektów z bazy, e. aktualizacja danych obiektów w bazie, f. przeszukiwanie danych zgodnie z dostępnymi atrybutami dla obiektów bazy Wsparcie techniczne dla użytkowników systemu CMS. W okresie od dnia odebrania systemu przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego lub podmiotu przez niego wskazanego usługę wsparcia technicznego dla wdrożonego systemu CMS (nie krócej jednak niż do 31 grudnia 2015 roku). Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego wskazanemu konsultacje merytoryczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu CMS. Wsparcie będzie realizowane drogą telefoniczną lub ową. Czas reakcji będzie wynosił maksymalnie 1 dzień roboczy w przypadku konsultacji merytorycznych Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu CMS. Wykonawca przeprowadzi dwa 1-dniowe szkolenia z zakresu obsługi systemu CMS w zakresie podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia muszą się odbyć w lokalizacji umożliwiającej dojazd do miejsca szkolenia z siedziby Zamawiającego w ciągu 20 minut środkami komunikacji publicznej. Grupa szkoleniowa będzie liczyła do 12 osób wskazanych przez Zamawiającego. Każde szkolenie wraz z przerwami będzie trwało 8 godzin zegarowych. W ramach każdego szkolenia Wykonawca zapewni: salę wyposażoną w stanowiska komputerowe umożliwiające płynną, indywidualną pracę z opracowanym systemem CMS każdemu uczestnikowi szkolenia, ekran wraz z rzutnikiem cyfrowym umożliwiający czytelną i widoczną dla wszystkich uczestników szkolenia prezentację wykonywanych operacji na systemie CMS, dwie 15-minutowe przerwy kawowe (dla każdego uczestnika szkolenia będzie zapewniona kawa lub herbata oraz kruche ciasteczka), jedną 45-minutową przerwę obiadową (dla każdego uczestnika szkolenia Wykonawca zapewni dwudaniowy obiad, kawę lub herbatę do wyboru oraz odpowiednie warunki umożliwiające swobodne spożycie posiłku). Pierwsze szkolenie o charakterze podstawowym odbędzie się przed uruchomieniem Portalu EDUKACYJNEGO opartego na przygotowanym przez Wykonawcę systemie CMS. Szkolenie będzie obejmowało całość treści dotyczących administrowania systemem CMS a w szczególności: wprowadzanie, edytowanie, usuwanie treści do systemu CMS i ich prezentacja na stronach serwisu, zarządzanie użytkownikami systemu, obsługa newslettera, obsługa baz danych występujących w serwisie, obsługa systemu wyświetlania banerów, obsługa kalendarium, zarządzanie menu serwisu, obsługa repozytorium plików graficznych, obsługa repozytorium plików multimedialnych, obsługa systemu statystyk, 12

13 dodawanie, usuwanie innych materiałów do struktury serwisu. Drugie szkolenie (zakres zaawansowany) odbędzie się w terminie od czterech do sześciu miesięcy od startu Portalu EDUKACYJNEGO. Szkolenie będzie obejmować swoim zakresem administrowanie systemem CMS w stopniu zaawansowanym. Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony w oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy z systemem CMS w pierwszym okresie jego funkcjonowania Moduł użytkownika Konta użytkowników Konta użytkowników mogą być zakładane przez administratorów kont na różnych poziomach lub samodzielnie przez użytkowników. Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał tworzenie następujących rodzajów kont: 1. Konta z autoryzacją 2. Konta bez autoryzacji Przez konta z autoryzacją Zamawiający rozumie konto, dla którego tożsamość jego właściciela została potwierdzona w sposób wymagany przez portal, w szczególności poprzez skorzystanie z usługi epuap lub przez osobę trzecią, będącą posiadaczem konta autoryzowanego przez administratora portalu. Wymagany jest mechanizm tworzenia kont w strukturze hierarchicznej, np. administrator zakłada konto użytkownika z uprawnieniami do zakładania kont użytkownik z uprawnieniami do zakładania kont (administrator grupy) zakłada konta standardowym użytkownikom. System powinien umożliwiać tworzenie definiowalnej, hierarchicznej struktury kont użytkowników z mechanizmem zawierania grup (np. dla jednostki oświatowej: dyrektor / administrator szkoły / nauczyciele) oraz mechanizm tworzenia zawierających się w sobie grup i podgrup użytkowników (uczeń klasa szkoła, nauczyciel klasa szkoła, nauczyciel szkoła). Zamawiający wymaga kratownicowego (zwane także kratowym) systemu uprawnień. Zamawiający wymaga określenia praw dostępu na poziomie funkcjonalności i administrowanych treści, łącznie z możliwością określania funkcji do których dany użytkownik może uzyskać dostęp. System musi rozpoznawać czy dane konto jest kontem z autoryzacją czy bez autoryzacji i po rozpoznaniu tej cechy udostępniać funkcjonalności, bez konieczności dodatkowego definiowania uprawnień. Przez konta bez autoryzacji Zamawiający rozumie konta zakładane przez użytkowników portalu we własnym zakresie. Zamawiający wymaga weryfikacji konta przez wysłanie stosownej wiadomości na wskazany przez zakładającego konto adres poczty elektronicznej. Zamawiający wymaga alternatywnego systemu autoryzacji przy pomocy tokena dostępowego (autologin via ). Zamawiający ma mieć możliwość określania, przy pomocy jakiego systemu dostępu użytkownik otrzymuje dostęp do danej funkcjonalności. Zamawiający wymaga mechanizmu autoryzacji poprzez usługi przechowywania tożsamości Google, Facebook, WindowsLiveID. Zamawiający wymaga utworzenia systemu kont o uprawnieniach administratorskich, pozwalającego na zarządzanie całym portalem lub jego częścią Profil użytkownika Użytkownik powinien mieć do dyspozycji narzędzia do przeglądania swoich danych zapisanych w systemie, ich poprawiania, wydruku, zmiany hasła np. Oferowane rozwiązanie musi spełniać wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych Moje miejsce / ulubione Użytkownik powinien mieć do dyspozycji narzędzie pozwalające na zgromadzenie w jednym miejscu informacji o zgromadzonych w portalu jego dokumentach, skierowanych do niego zadaniach 13

14 do realizacji, oczekujących na niego wiadomościach i informacjach. Z tego poziomu użytkownik po wywołaniu danej informacji powinien automatycznie przejść do wywoływanej funkcjonalności lub modułu systemu. Jeżeli system rozpozna automatycznie przynależność użytkownika do wcześniej zdefiniowanych grup, powinien w tym miejscu pokazać również informacje przeznaczone dla grup, do których użytkownik należy Moduł administracji portalem Administracja systemem Zamawiający oczekuje realizacji następujących funkcji: dodawanie, edycja, usuwanie użytkowników, określanie roli użytkowników w systemie, określanie czasu aktualności (publikacji) dokumentu, prowadzenie historii zmian w serwisie (z dostępem do dokumentów archiwalnych), skalowalność portalu w zależności od rozdzielczości ekranu, indywidualizacja i kategoryzacja, definiowanie dowolnych rodzajów uprawnień oraz hierarchicznej struktury grup użytkowników, posiadanie modułu autoryzacyjnego umożliwiającego nakładanie praw do korzystania z wybranych dokumentów i aplikacji, funkcje ułatwiające wyszukiwanie potrzebnych informacji, możliwość budowania złożonych kryteriów wyszukiwania i sortowania informacji Administracja użytkownikami Zamawiający wymaga, że system umożliwi administrowanie użytkownikami zgodnie z przydzielonymi rolami. Administrator może modyfikować ustawienia dotyczące poszczególnych ról. Może także w zależności od posiadanej roli zarządzać kontami innych użytkowników, wszystkimi lub tylko niektórymi danymi. Zaimplementowane funkcje muszą zapewnić zgodność systemu z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych. W programie musi istnieć możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po zdefiniowanym okresie bezczynności (czas nieaktywności) oraz zablokowanie dostępu do konta po zdefiniowanej ilości nieudanych prób logowania Bezpieczeństwo dostępu i zawartości CMS musi posiadać tzw. Moduł bezpieczeństwa. Jego zadanie to bezpieczne prezentowanie treści, zarządzanie formularzami internetowymi, walidacja danych wprowadzanych z Internetu, dodawanie walidacji w oparciu o tzw. Captcha, posiadanie filtru wprowadzanych treści w oparciu o tzw. Słownik wulgaryzmów. Moduł bezpieczeństwa, dynamicznie podmieniając i rozszerzając odpowiednie elementy, które użytkownik wstawił na stronie lub zostały wygenerowane z opisu formularza w XML, musi zabezpieczyć system przed atakami, w szczególności przed atakami typu SQL Injection. Funkcje systemu oraz jego zasoby informacyjne muszą zostać zabezpieczone za pomocą systemu kontroli uprawnień który pozwoli kontrolować co najmniej następujące uprawnienia: logowanie do systemu; uruchomienie modułu/funkcji; wytworzenie rekordu; wyświetlenie rekordu; zmiana rekordu; usunięcie rekordu. Zamawiający oczekuje, iż dostęp do narzędzi będzie się określać dla poszczególnych grup użytkowników, tak aby dokładnie określić jaki poziom dostępu daje dostęp do jakich narzędzi: 14

15 edycja treści możliwość edytowania i usuwania treści oraz możliwość wyłączania treści lub włączenia/wyłączenia w określonym czasie, formatowanie treści podstawowe funkcjonalności umożliwiające formatowanie treści przy pomocy edytora WYSIWYG np. bold, kursywa, hiperłącze, wstawienie obrazka, edycja kategorii możliwość edycji lub dodania nowej kategorii dla publikowanych treści, komentarze możliwość dodania komentarza do konkretnej treści, oceny możliwość oceniania treści, zgłoszenie do moderacji możliwość zgłoszenia tekstu do moderacji w przypadku podejrzenia naruszenia warunków korzystania z portalu, wyszukiwarka możliwość przeszukania portalu wg frazy podanej w zapytaniu, pomoc dostęp do podstawowych informacji dotyczących portalu oraz dostęp do pomocy przy tworzeniu i edytowaniu treści i opcji np. w formie filmów instruktażowych, raporty i statystyki dostęp do raportów i statystyk poszczególnych grup i użytkowników-takich, których nie dostarczają standardowe narzędzia wchodzące w skład oprogramowania serwera lub zewnętrznych narzędzi (np. google analytics, urchin). Zewnętrzne narzędzie będzie dostarczało informacje dotyczącą częstotliwości odwiedzin strony, ale nie będzie pokazywało statystyki z ilości publikacji danego użytkownika co powinien pokazać wewnętrzny system raportowania Bezpieczeństwo prawne portalu Zamawiający wymaga mechanizmu pozwalającego na tworzenie niezależnych regulaminów korzystania z poszczególnych usług systemu. Wymagane jest rejestrowanie wyrażonych przez użytkowników oświadczeń woli. Zamawiający wymaga, aby korzystanie z serwisu w części związanej z tworzeniem i wprowadzaniem danych wymagało akceptacji stosownego regulaminu. Każda treść wprowadzona przez użytkowników będzie posiadała opisaną ikonę umożliwiającą zgłoszenie moderacji. Zastosowanie tej ikony pozwoli również na zgłaszanie, że dana treść jest nieaktualna lub wymaga poprawki. Zamawiający oczekuje, iż każdy użytkownik z grupy, która posiada odpowiednie prawa dostępu może edytować treści. Jeżeli grupa jest z ograniczeniami to modyfikowana treść wymaga autoryzacji przez użytkownika lub grupy użytkowników z grupy o wyższych uprawnieniach. Prezentacja wszystkich treści powinna mieć wspólny wygląd niezależnie od miejsca i roli użytkownika Moduł społecznościowy Zamawiający wymaga, aby system CMS obsługiwał poniższe funkcjonalności: Aktualności Informacje tekstowe powiązane z kalendarzem i ukazujące się na stronie głównej i w subportalu. Powinny składać się z odpowiednich atrybutów przypisanych do danej formy informacji (informacje ze wszystkich subportali będą prezentowane na stronie głównej); - Bieżące aktualności będą przesuwane na dalsze pozycje wraz z napływem nowszych informacji; - Archiwum aktualności, które nie będą już widoczne na stronie głównej, przenoszone są do archiwum. Rodzaje aktualności: Artykuły analityczne, Wywiady, Newsy, Przegląd prasy i Internetu, Informacje o ukazujących się publikacjach, Reportaże, Recenzje wydawnictw. 15

16 News Przez wyżej nazwaną funkcjonalność Zamawiający rozumie: długość tekstu około 250 słów, tekst sporządzony na podstawie wiadomości nt. wydarzeń związanych z działaniem wybranej strony / portalu, odpowiednio zredagowany, najlepiej uzupełniona o wypowiedź/komentarz osoby związanej z tematem newsa (linki), opatrzony obiektem graficznymi np. zdjęciem, infografiką, wykresem, o sugerowanej rozdzielczości minimalnej 400 na 300 pikseli (w przypadku, gdy materiał graficzny będzie zaburzał strukturę strony WWW dopuszcza się jego optymalizację), zawiera informacje (imię i nazwisko) o autorze informacji wraz z linkiem Napisz do autora, kliknięcie którego wywołuje formatkę umożliwiająca wysłanie wiadomości do autora tekstu Artykuł analityczny Przez wyżej nazwaną funkcjonalność Zamawiający rozumie: długość tekstu około 3000 słów, tekst przedstawiający analizę zjawiska lub problemu w tematyce odpowiadającej wybranej stronie / portalowi, opatrzony minimum 2 obiektami graficznymi np. zdjęciem, infografiką, wykresem, o sugerowanej rozdzielczości minimalnej 400 na 300 pikseli (w przypadku, gdy materiał graficzny będzie zaburzał strukturę strony www dopuszcza się jego optymalizację), zawiera informację o autorze (imię i nazwisko) wraz z linkiem Napisz do autora, kliknięcie którego wywołuje formatkę umożliwiająca wysłanie wiadomości do autora tekstu, dodatkowo opatrzona zdjęciem autora (nie mniejszej niż 45 na 45 pikseli) Wywiad Przez wyżej nazwaną funkcjonalność Zamawiający rozumie: długość tekstu około 2000 słów, rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin zajmujących się tematyką stron lub portali, zawiera krótką notkę biograficzną o osobie udzielającej wywiadu (minimum 40 słów) oraz zdjęcie (90 na 120 pikseli), zawiera informacje (imię i nazwisko) o autorze przeprowadzającym wywiad wraz z linkiem Napisz do autora, kliknięcie którego wywołuje formatkę umożliwiająca wysłanie wiadomości do autora tekstu Reportaż video Przez wyżej nazwaną funkcjonalność Zamawiający rozumie: plik video o długości 3-5 minut, materiał filmowy przedstawiający wywiad, relację z wydarzeń związanych z tematyką portali, poddany obróbce montażowej, tj. rozpoczynający się i kończący stałym elementem opracowanym na potrzeby portalu, tzw. jingle (dźwięk i grafika zawierający logo portalu) Przegląd prasy i Internetu Przez wyżej nazwaną funkcjonalność Zamawiający rozumie: długość tekstu około 250 słów, tekst zawierający recenzję jednego artykułu prasowego poświęcony tematyce portalu, opublikowany w drukowanej (dziennik ogólnopolski lub tygodnik ogólnopolski) lub w zasobach Internetu (tytuł, link lub numer gazety lub czasopisma, tematyka opisywanego artykułu, myśl przewodnia artykułu, ewentualnie ocena prezentowanych treści, przydatności artykułu), funkcjonalność powinna pozwalać na realizację podziału publikowanych informacji na grupy Przegląd wydawnictw Przez wyżej nazwaną funkcjonalność Zamawiający rozumie: długość tekstu około 400 słów, 16

17 tekst zawierający informację o nowościach na rynku wydawniczym publikacji związanych z tematyką portalu, tekst opatrzony zdjęciem okładki o wymiarach nie mniejszych niż 175 na 250 pikseli, tekst będzie zawierał informację o: autorze, treści publikacji, cenie wydawnictwa (w przypadku płatnych publikacji), roku wydania, wydawnictwie np Recenzja wydawnictwa Przez wyżej nazwaną funkcjonalność Zamawiający rozumie: długość tekstu około 800 słów, tekst zawiera skrót zawartości publikacji zajmującej się tematyką danej strony lub portalu (opis tematu/problemu/zjawiska, zastosowanej metodologii, krótkie omówienie wyników/wniosków płynących z publikacji), tekst opatrzony zdjęciem okładki/strony tytułowej (w przypadku wydawnictwa elektronicznego). Tabela 1 Tabela przedstawiająca ilości wymaganych treści i częstotliwość ich ukazywania się. Oczekiwana Zakładana częstotliwość Lp. Rodzaj materiału ilość treści ukazywania się treści 1. News 250 słów 1 3 / dzień 2. Artykuł analityczny słów 5 / miesięcznie 3. Wywiad słów 1 / miesięcznie 4. Reportaż video 5 minut 1 / miesięcznie 5. Przegląd prasy i Internetu 250 słów 1 3 / dzień 6. Przegląd wydawnictw 400 słów 1 / miesięcznie 7. Recenzja wydawnictwa 800 słów 1 / miesięcznie Poczta elektroniczna Zamawiający wymaga, by moduł poczta elektroniczna umożliwiał zalogowanemu użytkownikowi wysyłanie i odbieranie wiadomości. Zamawiający wymaga realizacji usług poczty elektronicznej w sposób umożliwiający definiowanie dostępnych dla użytkownika grup odbiorców, użytkownik ma prawo wysyłania i odbierania wiadomości tylko w ramach grup określonych przez administratora poczty elektronicznej (np. szkoła). W szczególności wymagana jest możliwość określenia czy użytkownik ma prawo wysyłania lub odbierania wiadomości w ramach Internetu. Wymagana jest funkcjonalność przekierowywania poczty przychodzącej na konto poczty elektronicznej użytkownika w ramach poczty wewnętrznej na zdefiniowane przez niego konto zewnętrzne oraz funkcjonalność powiadamiania o nowej informacji poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej z powiadomieniem o nowej wiadomości na wskazane przez użytkownika konto zewnętrzne lub powiadomienie przy pomocy wiadomości SMS, poprzez wygenerowanie wiadomości SMS i przesłanie do kolejki wyjściowej bramki SMS, użytkowanej przez Zamawiającego. 1. W ramach modułu poczta elektroniczna wiadomości powinny być podzielone na elementy: a. wiadomości przychodzące, b. wiadomości wychodzące, c. usuwanie wiadomości, d. oczekujące zaproszenia, e. moje kontakty, f. grupy kontaktów. 2. W ramach elementu wiadomości przychodzących muszą zostać zawarte następujące informacje: a. sygnalizowanie nowej wiadomości, b. informowanie o statusie wiadomości (przeczytana nieprzeczytana), c. informacja o nadawcy wiadomości, 17

18 d. tytuł wiadomości, z dodatkowym wyróżnieniem w przypadku wiadomości nieprzeczytanej, e. data (otrzymania wiadomości) f. informacja o liczbie wszystkich wiadomości przychodzących. 3. Wykonawca zapewnia ponadto użytkownikowi dostęp do następujących opcji: a. możliwość odbierania i odczytywania wiadomości przysłanych przez innych użytkowników systemu, b. usunięcia otrzymanej wiadomości (pojedynczo oraz wszystkich jednocześnie, z możliwością potwierdzenia chęci usunięcia lub zrezygnowania z niej), c. możliwość utworzenia i przesłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, d. możliwość utworzenia nowej wiadomości: podania adresu odbiorcy możliwość wyboru z listy lub wpisania, wpisania tytułu wiadomości, wpisania treści wiadomości, przy wykorzystaniu panelu umożliwiającego podstawową edycję tekstu, e. możliwość przesyłania wiadomości i odpowiadania na nie (opcja). 4. Panel do edycji wiadomości musi umożliwiać: a. ustawienie czcionki i jej rozmiaru i odpowiedniej edycji tekstu; b. wstawianie linków, c. wstawianie plików zewnętrznych (opcja). 5. W ramach elementu wiadomości wysłane użytkownik powinien widzieć: a. status wiadomości (widomość wysłana), b. informację o adresacie wiadomości (do kogo), c. datę wysłania wiadomości, d. status wiadomości (dostarczona, przeczytana). 6. Moduł musi obsługiwać grupową wysyłkę wiadomości. Użytkownik może tworzyć grupy użytkowników, np. nauczyciel może tworzyć grupy uczniów wg dowolnych kryteriów, uczniowie mogą tworzyć sobie grupy z innych uczestników (uczniów), np. tych samych zajęć, mogą również tworzyć grupy swoich nauczycieli. 7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie elementu Moje kontakty, zawierającego listę kontaktów danego użytkownika. 8. Moduł musi zawierać ustawienia pozwalające na określanie dopuszczalnej wielkości przesyłki, załączników, typów plików dopuszczonych do załączania. 9. Moduł musi zawierać funkcjonalność tworzenia formularzy, pozwalających internautom na przesyłanie ściśle określonych użytkownikom lub ich grupom wiadomości z załącznikami Blog Przez blog Zamawiający rozumie (ang. web log dziennik sieciowy) rodzaj strony internetowej zawierającej określoną liczbę odrębnych, samodzielnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów, których twórcą jest właściciel blogu. Moduł powinien umożliwić archiwizację oraz kategoryzowanie wpisów, a także komentowanie wpisów przez czytelników danego blogu. Wykonawca zapewni dostęp do modułu użytkownikom posiadającym stosowne uprawnienia. 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach modułu następujących opcji: załóż blog, edytuj, usuń, uwidocznij/ ukryj, możliwość wpisania tytułu bloga, możliwość podania informacje o autorze i tematyce, możliwość wybrania szablonu graficznego, możliwość dodania nowego wpisu. Podczas dodawania nowego wpisu dostępne powinny być następujące opcje: - dodanie tekstu (dostępny edytor WYSIWYG), - dodanie zewnętrznego pliku, np. zdjęć, - wstawienie linków; 18

19 możliwość włączenia/ wyłączenia komentarzy do bloga (lub do danego wpisu), określenie daty publikacji wpisu. 2. Użytkownicy powinni mieć możliwość: utworzenia i edycji własnego bloga, usunięcia własnego bloga. 3. Administrator aplikacji dodatkowo powinien posiadać możliwość edycji i usuwania dowolnie wybranych blogów. 4. Użytkownicy odwiedzający blogi powinni mieć możliwość: czytania wpisów, komentowania i oceniania wpisów oraz całego bloga (w zależności od ustawień administratora / autora bloga), Newsletter Wykonawca zapewni newsletter, jako elektroniczną formę rozsyłania informacji przygotowanych przez redaktorów newslettera w definiowalnej szacie graficznej. Wykonawca zapewni by każdy użytkownik mógł subskrybować newsletter w celu otrzymywania aktualnych informacji pojawiających się na stronach portalu, Użytkownik będzie mieć możliwość wybrania z kategorii informacji, jaką chce otrzymywać po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia zapisania się do newslettera. Możliwa będzie również zmiana ustawień newslettera lub całkowita rezygnacja. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i mechanizmu rozsyłania newsletterów z poszczególnych subportali do zapisanych osób. Newsletter musi umożliwiać wydzielenie odrębnych grup odbiorców treści oraz kilku rodzajów biuletynu Kanał rss Wykonawca zapewni z poziomu każdej strony głównej subportalu możliwe było zasubskrybowanie przez dowolnego użytkownika kanału rss zawierającego informacje o informacjach pojawiających się w serwisie. Wymagane formaty RSS i ATOM Wyszukiwarka Zamawiający wymaga dostarczenia funkcjonalności wyszukiwarki treści w portalu. Wyszukiwarka powinna zawierać mechanizm wyszukiwania prostego i zaawansowanego. Oczekiwana jest funkcja określająca zakres wyszukiwania informacji której części portalu wyszukiwanie dotyczy. Dla wyszukiwania prostego użytkownik podaje wyrażenie, według którego odbywa się przeszukiwanie zasobu. Funkcjonalność wyszukiwania zaawansowanego, precyzująca zakres wyszukiwania, powinna w szczególności umożliwiać definiowanie okresu, w którym umieszczane były informacje, ponadto oczekiwana jest możliwość definiowania filtru wyszukiwania ze wszystkich pól tabel bazy danych. Zamawiający wymaga możliwości wyszukiwania w treści zamieszczonych w portalu dokumentów, niezależnie od tego czy publikowana jest treści dokumentu, czy też jest on prezentowany jako link do pliku umieszczonego w zasobach portalu Czat Wykonawca dostarczy Czat umożliwiający komunikację z wieloma użytkownikami jednocześnie w ramach zdefiniowanych grup lub jako czat publiczny. Komunikacja odbywać się powinna poprzez wpisywanie tekstu rozmowy, który będzie wyświetlany uczestnikom czatu linijka po linijce, z zaznaczeniem nadawcy. Wykonawca zobowiązuje się, iż podczas definiowania grupy dostępne będą następujące możliwości: wprowadzenie nazwy grupy, wprowadzenie krótkiego opisu grupy, uwidocznienie/ ukrycie grupy, utworzenie, ukrycie, usunięcie, edycję danej grupy, określenie uprawnień: dostęp do definiowanej grupy: publiczny (dla wszystkich) lub tylko dla zalogowanych, możliwość tworzenia nowych grup dla wybranych użytkowników, możliwość usuwania oraz blokowania użytkowników w ramach grupy; 19

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do siwz Projekt współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie dotyczy wykonania strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik

Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik jest serwisem internetowym przeznaczonym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz Nr sprawy: SM/AM/01/2014 Zapytanie ofertowe na stworzenie dwóch stron internetowych (każda w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej), dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach.

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Czym jest system InteractivOS? Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Aplikacja ta pozwala na szybkie zebranie opinii uczestników lekcji, wykładu prezentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo