Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego przygotuje koncepcję rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora, zwanego dalej Portalem, na lata Koncepcja swoim zakresem musi obejmować przynajmniej: opracowanie struktury merytorycznej Portalu z uwzględnieniem założeń przedstawionych przez Zamawiającego a w szczególności z uwzględnieniem potrzeb inwestorów - na bazie dotychczasowego Portalu Gospodarczego Urzędu Miasta Puławy znajdującego się pod adresem przygotowanie estetycznego, responsywnego layoutu graficznego spójnego z systemem identyfikacji wizualnej Miasta Puławy oraz uwzględniającego zasady promocji projektów zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , przygotowanie oferty gospodarczej Miasta, bazy danych inwestorów i ofert inwestycyjnych publicznych i prywatnych, prezentacji Miasta w ujęciu User Frendly, materiałów informacyjno-promocyjnych, na podstawie materiałów uzyskanych od Zamawiającego oraz informacji umieszczonych na stronie UM Puławy dokonanie jednorazowego specjalistycznego tłumaczenia treści na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, szczegółowe dane techniczne dotyczące wymagań systemu CMS, sposobu jego obsługi oraz transferu danych (umożliwiające Zamawiającemu samodzielny transfer treści do Systemu CMS), dobranie odpowiednich parametrów serwera dla systemu CMS z uwzględnieniem przestrzeni dyskowej w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności. Harmonogram pracy: 1) Prace nad koncepcją rozpoczną się od spotkania roboczego pomiędzy zespołem zgłoszonym przez Wykonawcę a pracownikami wydelegowanymi przez Zamawiającego (od 2 do 4 osób). Spotkanie odbędzie w dniu podpisania umowy. Spotkanie zostanie poświęcone prezentacji i omówieniu: doświadczeń Zamawiającego w zakresie dotychczasowego funkcjonowania Portalu Gospodarczego miasta (http://www.um.pulawy.pl/egospodarka), propozycji i wymogów dotyczących Systemu Obsługi Inwestorów ze strony Zamawiającego, przedstawieniu przez Wykonawcę swojej wizji Portalu, sposobom dalszej współpracy między Wykonawcą a Zamawiającym. 2) W ciągu 7 dni kalendarzowych od pierwszego spotkania, Wykonawca prześle drogą elektroniczną do Zamawiającego pierwszą wersję koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu

2 wraz z dwoma różnymi schematami/układami graficznymi portalu (będącymi podstawą do wykonania późniejszego layoutu graficznego). Schemat/układ graficzny Portalu powinien obejmować wszystkie istotne strony serwisu (strony główne i podstrony serwisów składających się na portal, strony zawierające bazy danych, newsletter, forum itp.). 3) Zamawiający w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zapozna się z przygotowanym materiałem i zgłosi swoje uwagi drogą elektroniczną. Przedmiotem drugiego spotkania będzie dyskusja nad pierwszą wersją koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu, z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego. 4) W ciągu 7 dni kalendarzowych od spotkania Wykonawca przedstawi końcową wersję koncepcji wraz z pełnym schematem/układem graficznym Portalu. 5) W ciągu 4 dni kalendarzowych od przekazania końcowej wersji materiałów Zamawiający zatwierdzi otrzymany dokument lub zgłosi pisemne uwagi. 6) W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi pisemne uwagi do otrzymanego materiału Wykonawca w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie krótszego jednak niż 4 dni kalendarzowych przedstawi (prześle drogą elektroniczną) ostateczną wersję dokumentu uwzględniającą zgłoszone uwagi. 7) Wykonawca po zatwierdzeniu ostatecznej wersji dokumentu, dokona profesjonalnego tłumaczenia stałych treści portalu na język: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.wersje obcojęzyczne Portalu będą się opierać na strukturze wersji polskiej. 8) Zamawiający dokona sprawdzenia- przeprowadzi analizę Portalu pod kątem poprawności kodu przy pomocy ogólnodostępnego oprogramowania - Markup Validation Service - - CSS Validation Services - Zamawiający dokona sprawdzenia portalu pod kątem prawidłowości wyświetlania na komputerach na popularnych przeglądarkach internetowych: Mozilla Firefox, IE, Opera, Google Chrome, Safari oraz urządzeniach mobilnych: smartfon, tablet. 9) Nieuwzględnienie uwag lub przedłożenie materiału wymagającego dalszych poprawek będzie skutkować obniżeniem należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z umową. Informacje dodatkowe Zamawiający zakłada, że obecnie funkcjonujący pod adresem internetowym - Portal Gospodarczy zostanie zastąpiony docelowo System Obsługi Inwestora. Grupy docelowe Portalu Inwestycyjnego to: inwestorzy, przedsiębiorcy, instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. 2. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) dla Portalu. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu CMS (Content Management System - System Zarządzania Treścią) dla Portalu (system musi w pełni spełniać wymogi i założenia zawarte w

3 opracowanej koncepcji funkcjonowania portalu punkt 1). Realizacja niniejszego punktu zakresu zadań ma skutkować powstaniem w pełni funkcjonalnego portalu internetowego. 1) Wymagania wobec Systemu Zarządzania Treścią W oparciu o przygotowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję Portalu Wykonawca przygotuje System zarządzania treścią (CMS) pozwalający w swobodny, intuicyjny sposób zarządzać zawartością stron www przez użytkowników. Minimalne wymagania wobec systemu CMS: a) Na dzień wdrożenia system CMS oraz Portal musi być zgodny z aktualnym stanem prawnym, musi być dostosowany do standardu WCAG 2.0 zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526); b) System CMS musi mieć możliwość prezentowania informacji\ dokumentów w sposób pozwalający na ich wykorzystanie przez osoby niedowidzące zgodnie z inicjatywą WAI organizacji W3C, (m.in. zmiana kontrastu czcionki, zmiana wielkości czcionki, syntezator mowy); c) System CMS musi mieć możliwość optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (ang. Search engine optimization SEO; zwaną także pozycjonowaniem); d) System CMS musi dawać możliwość integrowania się z popularnymi mediami społecznościami takimi jak: Google+, Facebook, Twitter; e) System CMS musi mieć możliwość umieszczania w stopce lub nagłówku artykułu informacji o dacie utworzenia, modyfikacji oraz autorze artykułu oraz informacji gdzie aktualnie w jakim dziale znajduje się użytkownik strony (np. jesteś w kategorii: Aktualności -> bieżące); f) System CMS musi umożliwiać umieszczanie i prezentację przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej uruchomionej na komputerze użytkownika plików o dowolnym formacie, standardowo wykorzystywanych w systemach internetowych. Mogą to być różnego rodzaju pliki - tekstowe, grafiki, zdjęcia, prezentacje, animacje flash, audio, video, audio-video itp.; g) System CMS musi posiadać funkcjonalność wyszukiwania informacji. Mechanizm wyszukiwania musi posiadać funkcję wyszukiwania pełnotekstowego w treściach zamieszczonych w Systemie CMS oraz mieć możliwość wyszukiwania prostego i zaawansowanego (np. w grup tematycznych); h) System CMS musi mieć zaimplementowaną platformę mailingową aplikację umożliwiającą gromadzenie bazy maili, zarządzanie nią i rozsyłanie do subskrybentów newsletterów w formie tekstowej, html z możliwością zamieszczenia plików graficznych, pobieranych po odebraniu mailingu z serwera Wykonawcy; i) System CMS musi mieć możliwość uruchamiania kanałów informacyjnych w formatach RSS, Atom, XML oraz newsletter (newsletter musi umożliwiać wydzielenie

4 odrębnych grup odbiorców treści. System musi mieć możliwość wypisania się z newslettera w każdej otrzymanej wiadomości RSS); j) System CMS musi umożliwiać nadawanie określonych uprawnień poszczególnym użytkownikom zaangażowanym w proces publikacyjny, na poszczególnych jego etapach (np.: redaktor, korektor, zatwierdzający, publikujący); k) System CMS musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu użytkownikom Systemu CMS w pełnym udostępnionym im zakresie; l) System CMS musi posiadać i udostępniać panel administracyjny. Panel administracyjny i jego pełna funkcjonalność, musi być dostępna po zalogowaniu przez użytkownika poprzez przeglądarkę internetową; m) System CMS musi posiadać odrębną stronę do bezpiecznego logowania się dla administratora i redaktorów serwisu (https) z możliwością zmiany hasła, przypomnienia hasła (wysyłanie na adres utworzony przy zakładaniu konta); n) System ma mieć możliwość zakładania kont dla inwestorów (użytkownik taki automatyczne będzie logowany do forum, mailingu, dodawania artykułów do wydzielonej strefy portalu\ moderowanej przez administratora, bazy firm ); o) Administrator Systemu CMS ma mieć funkcjonalność tworzenia grup kompetencyjnych (np. administratorzy, redaktorzy, goście itp.). Użytkownicy z poszczególnych grup mogą posiadać zróżnicowane prawa dostępu do określonych części serwisu (np. działów tematycznych lub typów informacji, stron danego działania) oraz określonych czynności (np. tworzenie treści, edycja, usuwanie, korygowanie menu). Administrator musi posiadać indywidualne prawo przydzielania dostępu do poszczególnych sekcji panelu administracyjnego, zmieniania użytkownikom haseł, blokowania kont i ich usuwania, wysyłania do użytkowników wiadomości administracyjnych na podane przy rejestracji konta mailowe); p) System CMS musi zawierać narzędzia służące do budowy i zarządzania strukturą portali, możliwość samodzielnej budowy menu, podmenu oraz dodawania menu w dowolnych miejscach, Budowanie struktury menu i podmenu nie może być ograniczane przez system CMS; q) System CMS musi zawierać moduł w pełni moderowanego forum dyskusyjnego o funkcjonalności zbliżonej do forum phpbb w wersji 3, wyposażony w filtr wulgaryzmów budowanych z poziomu panelu administracyjnego. Moduł ten musi pozwalać na konfigurację struktury forum, grupowanie w działy tematyczne, zarządzanie wpisami użytkowników forum; r) System CMS musi zawierać moduł do budowania bazy wiedzy każdy nowo dodawany dokument musi być dodawany według podziału na kategorie, które będą parametrami słownikowymi; s) System musi posiadać funkcję tworzenia zewnętrznego repozytorium plików do pobrania bez konieczności logowania się do portalu z dedykowana do tego modułu wyszukiwarką, Prezentacja repozytorium w formie tabeli z oznaczeniem graficznym zamieszczonych plików, ilością pobrań danego dokumentu; t) System CMS musi posiadać funkcjonalność dla użytkowników zewnętrznych portali w postaci kalendarium archiwum artykułów. W panelu administracyjnym przy dodawaniu

5 artykułu musi istnieć możliwość określenia dat, pomiędzy którymi temat artykułu będzie wyświetlał się w kalendarium na stronie danego portalu; u) W panelu administracyjnym powinna być dostępna opcja wyświetlania ostatnio dodanych i/lub zmodyfikowanych artykułów, artykułów do zatwierdzenia. v) System CMS musi posiadać: możliwość przywrócenia usuniętych elementów (popularny kosz), historii operacji, w) W panelu administracyjnym w obszarze edycji menu kolejność elementów menu może zostać dowolnie ustalona. Każdą dokonaną zmianę zawartości menu z poziomu panelu administracyjnego należy zaakceptować by była widoczna na stronie zewnętrznej danego portalu; x) System CMS musi posiadać funkcjonalność automatycznego generowania mapy strony; y) Wymagane jest, aby system CMS był zbudowany z modułów dających się włączać\ wyłączać umożliwiających elastyczne dopasowania systemu do potrzeb. Moduły muszą być w pełni kompatybilne ze sobą, jak i ze źródłem systemu. System CMS musi umożliwiać tworzenie przez administratora lub redaktora wewnętrznego, bez znajomości programowania, formularzy rejestracyjnych wraz z bazami gromadzącymi dane zebrane przez formularze. Administrator powinien mieć możliwość przeglądania oraz sortowania rekordów utworzonej bazy oraz ich eksportu w postaci listy do pliku.xls,.csv. Przed opublikowaniem formularza użytkownik wewnętrzny powinien mieć możliwość przetestowania utworzonego formularza z bazą. Użytkownik powinien mieć możliwość w prosty sposób podpięcia formularza do danego miejsca w portalu lub w treści artykułu; z) System CMS musi posiadać buforowanie zawartości stron (Web cashing); aa) System CMS musi posiadać konfigurowalny moduł informujący o wykorzystywaniu plików cookie z opcją akceptacji - Pozyskanie zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, pełny tekst dostępny jest pod adresem bb) System musi posiadać moduł bazy firm (formularz do wypełnienia nazwa firmy logo, adres, miasto, telefon, , strona www, krótki opis działalności, słowa kluczowe ) z dedykowaną wyszukiwarką wg branży, adresu,prezentacja na mapie) powiązany z modułem katalog branż; cc) System CMS musi posiadać moduł Katalog branż skatalogowany w formie słownikowej; dd) System CMS powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą zgłaszanie błędów przez użytkowników zewnętrznych; ee) System CMS musi posiadać moduł Aktualności ze klikanym zdjęciem, klikanym nagłówkiem przekierowującym do rozszerzonej treści aktualności, z możliwością drukowania aktualności, wysyłania na adres mailowy, oceniania tekstu (licznik z tzw. łapka w górę \w dół); ff) System CMS musi posiadać moduł tworzenia nieograniczonych galerii zdjęć, plików audio, plików wideo oraz innych plików z możliwością podziału tematycznego, ich dodawania, usuwania, zmiany katalogu itp. przez użytkownika wewnętrznego z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez administratora oraz możliwości podpięcia utworzonych galerii pod dowolny tworzony artykuł w dowolnym dziale tematycznym; gg) System CMS musi posiadać mechanizm pozwalający na łatwe umieszczenie wprowadzonej do niego treści we wskazanej lokalizacji. System CMS powinien dopuszczać

6 sposób modyfikacji prezentowania publikowanych informacji poprzez: tworzenie nowych szablonów, modyfikację istniejących szablonów, modyfikację układu, zawartości i sposobu prezentacji informacji (kolor, kształt elementów składowych, np.: czcionki, elementy graficzne); hh) System CMS musi posiadać funkcję podglądu i testowania nowo utworzonych elementów/wprowadzonych materiałów w celu ich weryfikacji przed ich powszechnym udostępnieniem; ii) System CMS musi posiadać funkcję określania czasu publikacji treści (treść będzie dostępna w Internecie wyłącznie w określonym przez użytkownika wewnętrznego przedziale czasowym); jj) Wprowadzanie, redagowanie (m.in. formatowanie), publikacja lub zmiana treści portali muszą być wykonywane przy użyciu panelu administracyjnego, zapewniającego wysoki poziom ergonomii pracy użytkownika wewnętrznego; kk) System CMS musi posiadać repozytorium plików graficznych, multimedialnych, dokumentów PDF, plików tekstowych, wideo, dźwiękowych itp. Zasoby zebrane w repozytorium mogą być wykorzystane wielokrotnie w różnych miejscach portali. Podczas edycji lub tworzenia artykułu dostępny jest panel umożliwiający przeglądanie całego repozytorium wraz z podglądem z możliwością wybrania plików do publikacji. Każdemu elementowi w repozytorium przypisywany będzie unikalny identyfikator. Administrator ma możliwość nadawania praw użytkownikom do umieszczania, edycji i usuwania plików z repozytorium; ll) Każdy artykuł stworzony w systemie ma mieć możliwość publikacji w wielu miejscach niezależnie. Może być dostępny również w module Aktualności, jako skrót, w nagłówkach RSS, newsletterach, dodatkowo fragment artykułu ma pojawiać się w postaci nadruku na ilustracji w innym miejscu serwisu. Reedycja artykułu po uzyskaniu akceptacji powinna spowodować aktualizację we wszystkich miejscach, w których artykuł został użyty; mm) System CMS musi udostępniać repozytorium banerów wraz z funkcjonalnością pozwalającą na wybór kilku banerów i ustawienie trybu wyświetlania z zastosowaniem podziału wg. dnia tygodnia/godziny; nn) Praca użytkowników wewnętrznych serwisów powinna być intuicyjna i pozbawiona elementów technicznych typowych dla pracy webmastera. Pracujący w trybie online edytor WYSIWYG powinien pozwalać na pracę z tekstami publikowanymi w serwisach. Możliwość edycji materiału w języku HTML powinna stanowić opcję przeznaczoną dla bardziej zaawansowanych użytkowników; oo) Każdy dokument tworzony w CMS ma dać się zapisać w dowolnej chwili jako szkic. Taki niedokończony dokument powinien być zapamiętywany w systemie, i nie powinien być kierowany do publikacji - w każdym momencie można jednak do niego wrócić i po uzyskaniu satysfakcjonującej postaci opublikować; pp) System CMS musi mieć mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj.: utworzenie, modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na jego dokumentach, stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Dane gromadzone w ten sposób muszą m. in. zasilać system raportowania;

7 qq) W Systemie CMS musi być możliwość obejrzenia historii operacji na wybranej stronie, jej zawartości, dokumencie oraz historii przebiegu procesu publikacyjnego; rr) System CMS ma umożliwiać rejestrowanie statystyk w danych okresach czasowych Statystyki godzinowe, dzienne, miesięczne, roczne) dot. odsłon stron, pobrań plików oraz wpisywanych wyrazów w wyszukiwarce itp. System CMS powinien posiadać opcję statystyk użytkowników (rejestrowanie czasu przebywania na witrynie, najczęściej oglądane artykuły itp.); ss) System CMS powinien umożliwiać rozbudowę o dodatkowe moduły. 2) Gwarancja systemu CMS Wykonawca zobowiąże się w ramach umowy do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonany system CMS. Gwarancja będzie obowiązywała w okresie od dnia odebrania systemu CMS przez Zamawiającego do dnia 30 czerwca 2020 roku i będzie obejmować naprawę wszelkich usterek oraz błędów, które zostaną ujawnione w trakcie funkcjonowania systemu. Naprawa zgłoszonych błędów będzie dokonywana przez Wykonawcę niezwłocznie ale nie dłużej niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia. 3) Bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia należytego bezpieczeństwa serwera z zainstalowanym system w najnowszej stabilnej wersji, należytego zabezpieczenia baz danych, w których hasła nie mogą być zapisywane w postaci jawnej (muszą być zaszyfrowane). Zaoferowane rozwiązanie musi być zabezpieczone pod kątem włamań (ataki hakerskie). 4) Transfer wskazanych danych Wykonawca dokona transferu wskazanych przez Zamawiającego danych z dotychczasowej strony Zamawiającego. Wybór danych do transferu odbędzie się w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę koncepcję Portalu (punkt 1 OPZ). 5) Instrukcja obsługi systemu CMS Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi Systemu CMS. 6) Harmonogram realizacji systemu CMS System CMS w oparciu, o który będzie funkcjonował Portal zostanie wykonany nie później niż w ciągu 20 dni kalendarzowych od odbioru koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. 3. Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla użytkowników systemu CMS z jego obsługi. Wykonawca przeprowadzi dwa 1-dniowe szkolenia z zakresu obsługi systemu CMS w zakresie podstawowym i zaawansowanym dla administratorów oraz redaktorów portalu. Grupa szkoleniowa będzie liczyła do 5 osób wskazanych przez Zamawiającego. Każde szkolenie wraz z przerwami będzie trwało 8 godzin zegarowych. Pierwsze szkolenie o charakterze podstawowym odbędzie się przed uruchomieniem nowej wersji Portalu Inwestycyjnego opartego na przygotowanym przez Wykonawcę systemie CMS.

8 Szkolenie będzie obejmowało całość treści dotyczących administrowania systemem CMS ze szczególnym uwzględnieniem: 1) prowadzanie, edytowanie, usuwanie treści do systemu CMS i ich prezentacja na stronach serwisu, 2) zarządzanie użytkownikami systemu, 3) obsługa newslettera, 4) obsługa i moderacja forum, 5) obsługa baz danych występujących w serwisie, 6) obsługa systemu wyświetlania banerów, 7) obsługa kalendarium, 8) zarządzanie menu serwisu, 9) obsługa repozytorium plików graficznych, 10) obsługa repozytorium plików multimedialnych, 11) obsługa systemu statystyk, 12) dodawanie, usuwanie innych materiałów do struktury serwisu. Drugie szkolenie (zakres zaawansowany) odbędzie się w terminie od dwóch do trzech miesięcy od startu nowej wersji Portalu. Szkolenie będzie obejmować swoim zakresem administrowanie systemem CMS w stopniu zaawansowanym. Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony w oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy z systemem CMS w pierwszym okresie jego funkcjonowania. 4. Zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników systemu CMS. W okresie od dnia odebrania systemu przez Zamawiającego do dnia roku Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę wsparcia technicznego dla wdrożonego systemu CMS. Wykonawca zapewni Zamawiającemu konsultacje merytoryczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu CMS oraz wsparcie techniczne umożliwiające zgłaszanie usterek i awarii systemu. Wsparcie będzie realizowane drogą telefoniczną lub ową. Czas reakcji będzie wynosił maksymalnie 1 dzień w przypadku konsultacji merytorycznych, natomiast problemy związane z krytycznymi awariami systemu powodujące niemożność skorzystania z zasobów Portalu Inwestycyjnego przez użytkowników zewnętrznych będą rozwiązywane niezwłocznie. 5. Przekazanie autorskich praw majątkowych. Przekazanie autorskich praw majątkowych wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do: 1) opracowanej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Portalu, 2) layoutu graficznego Portalu, 3) Systemu Zarządzania Treścią CMS.

9 Z dniem przyjęcia dzieła, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionych elementów zamówienia na następujących polach eksploatacji: utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu), digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej, wprowadzenie do obrotu, nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 6. Hosting Systemu CMS oraz wytworzonych danych do r. Docelowa instalacja Systemu CMS odbędzie się na serwerze Wykonawcy (Hosting) po wykonaniu i przetestowaniu systemu zarządzania treścią CMS wraz z szatą graficzną i wprowadzonymi do systemu danymi w środowisku testowym. Termin instalacji zostanie podany przez Zamawiającego na 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem uruchomienia systemu w docelowej lokalizacji. Usługa hostingowa Portalu oraz systemu CMS na serwerze Wykonawcy będzie trwała do r. Hosting musi być świadczony w trybie ciągłym. W szczególnych przypadkach np. modernizacji Portalu dopuszcza się max. 1 godzinę niedostępności strony. W czasie niedostępności strony System CMS musi informować odwiedzających o pracach konserwacyjnych Portalu. W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą wszelkie wytworzone treści związane z Portalem zostaną przekazane do Zamawiającego.

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Pracownia specjalistyczna, studia niestacjonarne, stopień I, rok 2014/2015 Każdy z projektów oceniany będzie również w zakresie wyglądu maksymalna ilość punktów:

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo