Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015"

Transkrypt

1

2 Wyniki skonsolidowane za 2014 rok Warszawa, marzec 2015

3 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Magellan S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Magellan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Magellan S.A. 3

4 Dane rynkowe Spółka: Liczba akcji MAGELLAN S.A sztuk Kapitalizacja 486 mln PLN (kurs 72,30 PLN za akcję na dzień ) Free float: 100% Index Rynek: Ticker: Zarząd Spółki: Strona internetowa: Kontakt IR: WIG, swig80 Podstawowy MAG Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Urban Kielichowski Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny Rafał Karnowski Członek Zarządu, Dyr. Prawny 4

5 Grupa Magellan najważniejsze wydarzenia w 2014 r. Grupa Magellan dynamiczny rozwój działalności w tym szczególnie rozwój finansowania sektora samorządowego 2,4 mld kontraktacji w roku 2014 (wzrost o 254 mln PLN 12% r/r); 212 mln zł aktywów finansowych sektora JST na koniec 2014 r. (wzrost o 125 mln zł r/r); wzmacnianie struktury finansowania Grupy kapitałem długoterminowym - emisja ok. 190 mln zł obligacji o zapadalności powyżej 3 lat, w tym 11 mln PLN pierwszych obligacji o zapadalności 5Y; utworzenie FIZ AN dedykowanego wierzytelnościom sektora medycznego oraz inwestycja 15 mln zł w certyfikaty inwestycyjne; rozpoczęcie działalności w Hiszpanii - rejestracja oddziału (styczeń 2015), budowa struktur operacyjnych i przygotowanie do pierwszych transakcji; rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. - DPS 1,85 PLN, 28% jednostkowego wyniku netto (25% wyniku skonsolidowanego) zgodnie z przyjętą polityką dywidendową; Rynek wzrost popytu na finansowanie szpitali i w sektorze samorządowym mln PLN wolumen przetargów ogłoszonych w segmencie szpitali w roku 2014 wobec 890 mln PLN w roku 2013 (wzrost o 28% r/r) kontynuacja luzowania polityki pieniężnej przez RPP (obniżenie stopy referencyjnej o 50 pb w październiku 2014 oraz o kolejne 50 pb w marcu 2015 r.); obniżenie w grudniu 2014 r. stopy odsetek ustawowych istotny wpływ na rentowność realizowanych transakcji oraz na zmianę polityki zarządzania aktywami opóźnionymi; spowolnienie procesu komercjalizacji szpitali 7 przekształconych szpitali w 2014 r. przy 28 w 2013 r.; orzecznictwo sądu najwyższego w sprawie produktu poręczenie wygaszanie sprzedaży produktu i zastępowanie tych umów innymi produktami; 5

6 Grupa Magellan wyniki operacyjne i finansowe Podstawowe wyniki finansowe 50,3 mln zł zysku netto (wzrost o 16% r/r) dynamiczny wzrost wyniku netto na skutek wzrostu skali działalności Grupy oraz obniżenia średniego kosztu finansowania zewnętrznego; 2,4 mld zł kontraktacji, w tym: mln PLN kontraktacji bilansowej wzrost o 28% r/r, mln PLN kontraktacji pozabilansowej spadek o 14% r/r; 1,5 mld zł portfela aktywów finansowych na r. (wzrost o 35% r/r i 16% q/q), przy systematycznym wzroście udziału aktywów z nowych obszarów działalności Grupy i wzroście udziału portfela długoterminowego; 1,46 mld zł przychodów i wpływów na konta Grupy (wzrost o 17% r/r); 3,61 dźwignia finansowa wzrost w porównaniu do poprzednich kwartałów spowodowany wysoką kontraktacją oraz dynamicznym wzrostem wartości portfela (głównie w obszarze finansowania JST); dostęp do 1,43 mld zł finansowania zewnętrznego mln zł w 3 programach obligacji (+100 mln zł r/r) i 680 mln zł w ramach przyznanych Grupie limitów kredytów i pożyczek (+219 mln zł r/r); 6

7 Trwały i dynamiczny rozwój wyników finansowych od debiutu giełdowego kontraktacja bilansowa wartość portfela skala działalności (mln PLN) wyniki finansowe (mln PLN) przychody ze sprzedaży usług i wynik na sprzedaży towarów zysk netto ROE 17% 17% 16% 66 17% 91 19% 19% 18% 17% w mln PLN / 13 CAGR kontraktacja łączna % 20% kontraktacja bilansowa % 25% portfel aktywów % 33% wpływy gotówkowe* % 34% * pozycja obejmuje wpływy, prowizje i zrównane z nimi oraz zrealizowane przychody ze sprzedaży towarów w mln PLN / 13 CAGR przychody ze sprz. usług i wynik na sprz. towarów 32,5 133,8 152,2 14% 25% EBIT 16,4 54,2 62,2 15% 21% wynik netto 13,2 43,4 50,3 16% 21% EPS 2,19 6,66 7,62 14% 20% 486 mln PLN kapitalizacja Spółki na dzień wobec kapitalizacji 274 mln PLN na dzień debiutu na GPW ( ) wzrost o 212 mln PLN tj. o 77% Wzrost niezależnie od sytuacji w gospodarce oraz na rynkach finansowych 7

8 Sprzedaż w 2014 roku kontraktacja bilansowa kontraktacja pozabilansowa (mln PLN) 651 (mln PLN) % -8% +8% +89% +9% -25% -38% -9% 1Q 2Q 3Q 4Q rekordowy poziom kontraktacji bilansowej 4Q 14 (+89% r/r, +57% q/q) zrealizowany w dużym stopniu dzięki rozwojowi sprzedaży w segmencie finansowania w segmencie szpitali oraz w segmencie JST (160 mln zł w 4Q 14 przy 24 mln zł w 4Q 13 i 46 mln zł w całym 2013 r.); w 2014 r. Grupa zawarła umowy z 535 kontrahentami; w ramach posiadanego portfela Grupa współpracuje z blisko 750 aktywnymi dłużnikami (szpitalami, jednostkami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rynku medycznym); niższa wartość kontraktacji pozabilansowej efektem przede wszystkim niższej w roku 2014 wartości umów ramowych poręczenia - produkt jest stopniowo wygaszany i ma coraz mniejszy udział w sprzedaży realizowanej przez Grupę; 1Q 2Q 3Q 4Q 18% 8% 9% 3% 9% 11% struktura kontraktacji bilansowej wg obszarów działalności 77% % finansowanie szpitali finansowanie samorządów finansowanie inwestycji jednostek medycznych rynki zagraniczne 8

9 Sprzedaż - finansowanie szpitali finansowanie bezpośrednie i finansowanie inwestycji kontraktacja bilansowa finansowanie bieżące szpitali i finansowanie inwestycji w sektorze zdrowia portfel aktywów (mln PLN) 468 (mln PLN) % 78% 76% 71% 72% 87% 85% 84% 81% 75% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 kontraktacja bilansowa - finansowanie szpitali udział w kontraktacji Grupy portfel aktywów - finansowanie szpitali udział w portfelu Grupy 1,2 mld zł kontraktacji bilansowej w finansowaniu szpitali na rynku polskim (wzrost o 10% r/r) oraz 1,1 mld zł portfela aktywów na koniec roku (+195 mln zł r/r, tj. +21%); rekordowa sprzedaż finansowania bezpośredniego do szpitali w 4Q mln zł kontraktacji przy 118 mln zł w 4Q 13; stabilny rozwój działalności na rynku finansowania inwestycji sektora medycznego blisko 145 mln zł kontraktacji bilansowej (wzrost o 25% r/r); malejący udział finansowania szpitali w kontraktacji bilansowej (spadek o 11 p.p. r/r) i portfelu Grupy (spadek o 12 p.p.) efektem wzrostu konkurencji oraz systematycznego rozwoju pozostałych segmentów Grupy. 9

10 Sprzedaż - rynek finansowania samorządów kontraktacja bilansowa portfel aktywów (mln PLN) 159 (mln PLN) % 18% 14% 7% 7% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 finansowanie samorządów finansowanie samorządów jako % kontraktacji Grupy % 7% 6% 8% 8% portfel aktywów z tyt. finansowania samorządów udział w portfelu Grupy ponad 6-krotny wzrost wartości kontraktacji bilansowej segmentu r/r wynikiem rozbudowania działu sprzedaży dedykowanego JST oraz wypracowania atrakcyjnych rozwiązań prawno-finansowych będących odpowiedzią na specyfikę potrzeb jednostek samorządowych; nowa perspektywa unijna i potrzeby pokrywania tzw. kosztów niekwalifikowanych w prowadzonych przez samorządy projektach źródłem dalszego wzrostu zapotrzebowania JST na produkty finansowe korzystne z punktu widzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia; wysoka aktywność sprzedażowa skutkująca nawiązaniem bezpośrednich relacji z wieloma JST i ich dostawcami oraz zwiększeniem świadomości samorządów w zakresie alternatywnych form finansowania. 10

11 Sprzedaż - rynki zagraniczne (mln PLN) kontraktacja bilansowa spółki działające na rynkach czeskim i słowackim (mln PLN) portfel aktywów % 10% 10% 11% 4% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 kontraktacja bilansowa - rynki zagraniczne udział w kontraktacji Grupy % 11% 9% 8% 6% portfel aktywów - rynki zagraniczne udział w portfelu Grupy 147 mln zł (+7% r/r) kontraktacji na rynkach zagranicznych w 2014 r. i 162 mln zł (+72 mln zł r/r) portfela aktywów na koniec roku efekt zwiększania skali współpracy z dotychczasowymi klientami oraz nawiązywania nowych relacji biznesowych; wzrost popytu na finansowanie średnioterminowe na rynku słowackim, kontraktacja na rynku czeskim skoncentrowana na produktach krótkoterminowych; rozwój działalności na rynkach zagranicznych wspomagany dostępem do finansowania lokalnego 37 mln zł dostępnych limitów kredytowych (EUR i CZK) oraz 8,5 mln EUR pozyskanych przez Magellan S.A. w ramach emisji obligacji; nowe możliwości rozwoju i dalszej dywersyfikacji działalności Grupy w wyniku wejścia na rynek hiszpański. 11

12 Podstawowe dane finansowe Kontraktacja bilansowa (mln PLN) aktywa krótkoterminowe aktywa długoterminowe Wartość portfela (mln PLN) ,5 813,0 477,8 685, Przychody ze sprzedaży usług i wynik na sprzedaży towarów (mln PLN) 133,8 152,2 zysk netto (mln zł) EPS 43,4 Zysk netto i EPS* 50,3 6,66 7, * Dynamika EPS niższa od dynamiki zysku netto w wyniku emisji 206 tys. akcji serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego 12

13 Finansowanie aktywów Finansowanie odsetkowe na koniec okresu (mln PLN) zob. krótkoterm. zob. długoterm. kapitał własny Struktura pasywów (mln PLN) Średni stan zobowiązań odsetkowych (mln PLN) Koszty finansowania portfela (mln PLN) ,3 56,

14 Skonsolidowane wyniki finansowe (tys. PLN) 4Q Q 2013 Zmiana r/r zmiana r/r Zmiana r/r zmiana r/r przychody ze sprzedaży usług i wynik netto na sprzedaży towarów % % koszty finansowania portfela % % Wynik brutto na sprzedaży % % koszty operacyjne % % koszt programu opcji menadżerskich % zwiększenie odpisów aktualizacyjnych % odpisy i rezerwy na koszty sądowe wynik na pozostałej działalności operacyjnej % % EBIT % % zysk netto % % rentowność brutto na sprzedaży 63,7% 61,5% +2,2 p.p. 62,6% 60,1% +2,5 p.p. rentowność EBIT 33,4% 41,6% -8,2 p.p. 40,9% 40,5% +0,4 p.p. rentowność netto 27,0% 33,3% -6,3 p.p. 33,0% 32,5% +0,5 p.p. przychody ze sprzedaży usług / portfel aktywów* 12,3% 13,3% -1,0 p.p. dźwignia finansowa 3,61 3,05 +0,57 ROA* 3,9% 4,2% -0,3 p.p. ROE* 17,2% 18,1% -0,9 p.p. wpływy razem ze spłatą udzielonych pożyczek % % * wskaźniki liczone dla danych z 4 kwartałów kończących się wraz z końcem wskazanego okresu wzrost wskaźników rentowności w roku 2014 efektem głównie obniżenia kosztu finansowania zewnętrznego; spadek wskaźników rentowności w 4Q 14 na skutek ujęcia w kwartale odpisów i rezerw na koszty sądowe łącznie na kwotę 5 mln PLN; wzrost kosztów operacyjnych związany ze wzrostem zatrudnienia (10%) w związku z rozbudową działu dedykowanego JST oraz wejściem Grupy na rynek hiszpański; 14

15 Efektywność operacyjna Grupy (w mln PLN) SG&A* kwartalnie 9,03 27,0 SG&A* krocząco za ostatnie 4 kwartały 28,1 28,0 29,7 6,26 2,33 3,93 7,10 7,27 2,35 2,77 4,75 4,50 4,82 3,74 0,48 10,5 10,9 10,7 12,3 1,3 1,0 0,0 0,5 19,5% 19,7% 19,2% 19,5% 15,1 16,2 17,3 16,9 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 koszty SG&A osobowe koszty programu motywacyjnego koszty SG&A nieosobowe koszty SG&A w kwartale roku poprzedniego koszty SG&A / przychody ze sprzedaży usług i wynik na sprzedaży towarów zachowana efektywność operacyjna Grupy koszt funkcjonowania Grupy na poziomie poniżej 20% przychodów ze sprzedaży usług finansowych; wzrost kosztów osobowych (17,4 mln PLN w roku 2014 wobec 15,7 mln PLN w roku 2013 wzrost o 11% r/r) wynikiem wzrostu zatrudnienia (rozbudowa działu dedykowanego współpracy z JST, utworzenie oddziału i zatrudnienie pierwszych osób na rynku hiszpańskim); wzrost kosztów nieosobowych w 4Q 14 wynikiem między ujęcia w tej pozycji 1,8 mln PLN rezerwy na koszty sądowe już poniesione przez Spółkę i zagrożone niekorzystnym rozstrzygnieciem sądowym (produkt gwarancja); zgodne z zapowiedziami rozpoczęcie w 4Q ujmowania w P&L kosztów programu opcji menedżerskich. * SG&A = koszty operacyjne bez kosztu finansowania portfela skorygowane o wartość odpisów aktualizacyjnych i koszt sprzedaży towarów 15

16 Skonsolidowane dane finansowe - układ P&L (pro forma) realizowane marże na portfelu (tys. PLN) Zmiana zmiana r/r wynik z tyt. odsetek % wynik z tyt. prowizji i opłat % 12,9% 12,8% 12,7% 12,7% 11,8% wynik na postępowaniach sądowych (2 733) (480) % 7,9% 8,1% 8,0% 7,9% 7,4% dywidenda z kancelarii stowarzyszonych % pozostałe przychody i koszty netto 321 (400) +720 wynik z działalności na pokrycie kosztów % 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 wynik z tyt. odpisów aktualizacyjnych i rezerw * (6 682) (3 221) % marża na portfelu brutto marża na portfelu netto ogólne koszty administracyjne % wynik z działalności operacyjnej % zysk netto % ogólne koszty adm. / wynik na pokrycie kosztów 28,0% 29,7% -1,7 p.p. - marże na portfelu brutto = (urocznione przychody z tyt. odsetek i prowizji) / portfel średni w okresie marże na portfelu netto = (uroczniony wynik z tyt. odsetek i prowizji) / portfel średni w okresie udział kosztów w wyniku na pokrycie kosztów wynik z tyt. odpisów aktualizacyjnych i rezerw/ wynik na pokrycie kosztów (6,9%) (3,9%) -3,0 p.p. - 30,6% 26,4% 29,2% 27,6% 28,6% * całość odpisów portfela (kosztowe i odniesione w przychody) w tym również odpis 1,9 mln z tytułu przyszłych kosztów sądowych z poręczenia 0,9% 4,5% 6,3% 3,7% 13,2% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 ogólne koszty adm. odpisy aktualizacyjne i rezerwy 16

17 Finansowanie zewnętrzne 17

18 Finansowanie działalności obniżenie kosztu finansowania o 1,1 p.p. w 2014 r. - efekt obniżenia bazowych stóp procentowych (wpływ ok 0,7 p.p.) oraz średniej płaconej marży (ok 0,4 p.p.) efekt renegocjacji umów kredytowych oraz warunków emisji obligacji; Finansowanie odsetkowe (wg stanu na ) finansowanie wykorzystane wolne limity dalsze obniżenie kosztu finansowania w 2015 r. po wejściu długu na nowe stawki WIBOR (po obniżeniu stopy NBP o 50 pb w marcu br., ok 75% finansowania oparte o zmienną stopę %); mln zł zobowiązań odsetkowych (wzrost o 45% r/r, +20% q/q) przy średnim stanie finansowania zewnętrznego na poziomie 895 mln zł (wzrost o 24% r/r); 3,61 dźwignia finansowa przyspieszenie wzrostu w ostatnich kwartałach na skutek dynamicznego wzrostu portfela; kredyty i pożyczki (680 mln zł) obligacje średnioterminowe (550 mln zł) współpraca z 17 instytucjami finansowymi 41 mln zł na rynkach zagranicznych, w tym 37 mln zł walutach lokalnych obligacje o zapadalności do 5 lat możliwość emitowania w PLN i EUR 81% 94% 1,4 mld zł dostępnych limitów finansowania na koniec 2014 r., w tym 263 mln zł wolnych limitów; emisja w 4Q 2014 r. obligacji o równowartości 83 mln PLN oraz spłata obligacji o wartości 22 mln PLN w całym 2014 r. Spółka wyemitowała obligacje o równowartości 387 mln zł i spłaciła obligacje o wartości 270 mln zł; obligacje krótkoterminowe (200 mln zł) dwa aktywne programy 48% 29,3 mln zł finansowania pozabilansowego w ramach utworzonego FIZAN Zdrowia wg stanu na pierwsze transakcje nabycia aktywów zrealizowane w lipcu ,9 mln PLN portfel na dzień tys. PLN zrealizowany przychód z certyfikatów inwestycyjnych oraz z opłat za zarządzanie portfelem 18

19 Zarządzanie ryzykiem płynności Systematyczność w korzystaniu z programów obligacji korporacyjnych Magellan SA (w mln PLN*) (w mln PLN) Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 obligacje wyemitowane spłata obligacji * dla obligacji emitowanych w EUR przyjęto równowartość w PLN przeliczoną po średnim kursie EURPLN w kwartale emisji obligacji Nadwyżka gotówkowa Magellan SA (bez uwzględnienia wpływów gotówkowych do spółek zależnych) Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 wpływy gotówkowe koszty działalności i finansowania portfela* * koszty działalności i finansowania portfela = koszt finansowania portfela + koszty bieżącej działalności amortyzacja + zapłacony podatek dochodowy emisje obligacji przeprowadzone w celu pozyskania finansowania nowego portfela aktywów finansowych w związku z wysoką wartością kontraktacji; emisja w 2014 r. obligacji o wartości 350 mln zł i 8,5 mln EUR (łącznie równowartość 387 mln zł, wzrost o 5% r/r) koncentracja na emisji obligacji średnioterminowych (emisja 190 mln zł obligacji o zapadalności od 3 do 5 lat); średni miesięczny poziom kosztów w 2014 (koszty rodzajowe, koszt finansowania portfela /ujęte koszty IRS/ i podatek): - 7,47 mln zł dla Magellan S.A. (+13% r/r), - 8,80 mln zł dla Grupy (+6% r/r); mln PLN (wzrost 17% r/r)wpływów razem ze spłatą pożyczek i umów leasingu w roku 2014; 122 mln PLN wpływów średnio w miesiącu; 19

20 Dźwignia finansowa i koszt finansowania (w mln PLN) 803,2 267,5 225,6 dźwignia finansowa 877,1 3,05 3,00 177,2 317, ,4 193,6 417,3 3,61 552,5 310,1 382,0 263,6 292,0 321,9 koszt finansowania obcego 894,5 721,0 43% 571,3 37% 36% 8,95% 7,51% 6,29% 4,93% 3,03% 2,52% kapitały własne obligacje średnioterminowe dług odsetkowy / kapitały własne kredyty i pożyczki obligacje krótkoterminowe średni udział finansowania kredytami i pożyczkami średni udział finansowania obligacjami średni koszt finansowania w okresie (bez IRS) WBIOR 6M wzrost dźwigni finansowej efektem wysokiej kontraktacji i dynamicznego wzrostu portfela w 2H 2014 (wzrost portfela o 319 mln zł i wzrost zadłużenia odsetkowego o 286 mln zł w stosunku do stanu z ); niski koszt finansowania efektem obniżenia bazowych stóp procentowych, oraz zmniejszenie marży dla instytucji finansujących; obniżenie stóp bazowych w marcu 2015 o 50 p.b. z pozytywnym wpływem na spadek kosztu finansowania Grupy w 1 półroczu 2015 (74% finansowania odsetkowego oparte na zmiennej stopie %) 263 mln PLN niewykorzystanych limitów finansowania na koniec 2014 (oraz 15 mln zł limitów pozyskanych po dniu bilansowym) podstawą dalszego wzrostu portfela aktywów Grupy; zakładany możliwy dalszy wzrost dźwigni finansowej w efekcie zakładanej wysokiej dynamiki wzrostu wartości portfela po obniżeniu odsetek ustawowych oraz jako efekt wypłaty dywidendy za rok

21 Dopasowanie finansowania do aktywów Dopasowanie finansowania działalności Zmiany w strukturze finansowania aktywa krótkoterminowe 55% 861,5 krt. aktywa 1,3x wyższe od % zob. krt. 52,4 593,2 3% zobowiązania handlowe 38% zobowiązania krótkoterminowe 47,9% 41,6% 41,2% aktywa długoterminowe 45% 706,7 dłg. pasywa 1,3x wyższe od akt. dłg. 600,7 321,9 38% zobowiązania długoterminowe 21% kapitały własne 52,1% 58,4% 58,8% Aktywa Pasywa kapitał stały pozostałe pasywa struktura czasowa portfela odzwierciedlona w strukturze kapitałowej Grupy: 216 mln zł nadwyżki kapitału stałego nad aktywami trwałymi, 1,3x pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi; blisko 110 mln zł comiesięcznych wpływów gotówkowych na konta Grupy gwarantem wysokiej płynności i bezpieczeństwa obsługi zadłużenia; długoterminowe zmiany w strukturze portfela odzwierciedlone we wzroście udziału kapitału stałego w pasywach Grupy. 21

22 Zarządzanie ryzykiem portfela aktywów 22

23 Zarządzanie ryzykiem kredytowym Struktura portfela Grupy Udział % w strukturze portfela na dzień portfel razem, w tym: 100,0% 100,0% 100,0% SP ZOZ 69,7% 76,7% 78,4% JST 15,3% 8,2% 8,0% razem jednostki publiczne 85,1% 84,9% 86,4% Odpisy aktualizujące wartość portfela Grupy odpisy ujęte w kosztach odpisy pomniejszające przychody 0,4 0,2 0,8 0,2 0,9 1,0 0,1 0,6 0,5 0,2 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 NZOZ 8,8% 7,8% 9,0% inne podmioty 6,1% 7,3% 4,6% razem jednostki niepubliczne wzrost udziału segmentu JST w portfelu Grupy 14,9% 15,1% 13,6% utrzymanie udziału jednostek publicznych w portfelu Grupy przy jednoczesnym wzroście wagi aktywów z tyt. finansowania samorządów w aktywach Grupy zakładana kontynuacja tego trendu w kolejnych kwartałach; zawiązane w 4Q 14 odpisy i rezerwy na koszty sądowe związane z produktem poręczenia: - 1,8 mln PLN rezerwa na koszty już poniesione ujęta w pozycji Pozostałe koszty - pozostałe koszty - 1,9 mln PLN - rezerwa na koszty do poniesienia ujęta w pozycji i Pozostałe koszty utworzone rezerwy zmiana stanu odpisów aktualizujących portfel aktywów (mln PLN) odpisy aktualizujące portfel aktywów (mln PLN) Q 2014 stan na poczatek okresu 4,5 7,1 9,9 odpisy ujete w kosztach 1,9 3,0 1,0 odpisy pomniejszające przychody 1,1 1,5 0,4 wykorzystanie odpisów -0,4-0,4 - stan na koniec okresu 7,1 11,3 11, zmiana dłużnicy ze zdolnością upadłościową 4,9 3,9 8,8 jako % portfela ze zdol. upadł. 3,2% 0,7 pp. 3,9% dłużnicy bez zdolności upadłościowej 2,2 0,3 2,5 saldo odpisów wg stanu na dzień 7,1 4,2 11,3 saldo odpisów jako % portfela 0,64% 0,11 pp. 0,75%

24 Wierzytelności opóźnione w stosunku do harmonogramów płatności Opóźnienia* w relacji do portfela aktywów (wielkości wg stanu na koniec okresu) 42,9 39,4 45,3 3,9% 3,5% 3,8% 56,8 4,4% 80,5 5,4% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 119,7 aktywa opóźnione (mln zł) aktywa opóźnione jako (%) wartości portfela Wierzytelności objęte postępowaniem sądowym (wielkości wg stanu na koniec okresu) 127,4 139,6 152,7 149,8 aktywa opóźnione i objęte postępowaniem sądowym to głównie aktywa szpitali publicznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego; 80,5 mln PLN aktywów opóźnionych w stosunku do przyjętych przez dłużnika harmonogramów płatności: 58 mln PLN aktywów opóźnionych do 90 dni (72% wartości wszystkich aktywów opóźnionych) z kwoty 80,5 mln PLN płatności opóźnionych, na dzień opóźnionych pozostało 23 mln PLN. 150 mln zł wierzytelności objętych postępowaniem sądowym, w tym 29 mln PLN związanych z produktem poręczenie; wynik na działalności Kancelarii prawnych 2,8 mln zł zysku w 2014 vs 1,6 mln zł w 2013 r. (prezentacja w P&L w pozostałych przychodach operacyjnych); zmiana zasad współpracy ze stowarzyszonymi Kancelariami prawnymi 10,8% 11,4% 11,8% 11,8% 10,0% zmiana polityki zarządzania portfelem aktywów finansowych wobec nowych uwarunkowań prawnych Grupa zakłada, że poziom aktywów opóźnionych i objętych postępowaniem sądowym nie będzie ulegał dalszemu zwiększeniu 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 aktywa objęte postępowaniem sądowym aktywa w sądach jako (%) wartości portfela * aktywa opóźnione obejmują wyłącznie opóźnione części płatności poszczególnych wierzytelności 24

25 sytuacja na rynku w 2015 r. 25

26 perspektywa rynku w 2015 r. bez zmian w finansowaniu szpitali publicznych 70 przychody Narodowego Funduszu Zdrowia składka należna brutto - ZUS i KRUS 65 62,6 64, ,9 64,2 64,3 62, plan realizacja nakłady NFZ na leczenie szpitalne 29,4 30,6 29,6 30,2 31,1 31,6 plan finansowy NFZ na przewiduje 4%-owy wzrost wpływów z tyt. składki należnej brutto w porównaniu do 2014 r. wzrost finansowania NFZ niższy niż zakładany na rok 2015 wzrost kosztów działalności szpitali; wzrost nakładów NFZ nie rekompensujący wzrostu kosztów przyczyną utrzymania się niestabilnej sytuacji finansowej w szpitalach publicznych i dalszego wzrostu popytu na usługi świadczone przez Grupę; ryzyko wpływu wdrożenia pakietu onkologicznego na sytuację finansową szpitali źródło: plan realizacja 26

27 mld zł mld zł perspektywa rynku w 2015 r. kontynuacja procesu przekształceń szpitali szpitale publiczne 81,7% struktura szpitali w Polsce* szpitale komercyjne 18,3% Spółka nie przewiduje w roku 2015 wzrostu liczby przekształcanych szpitali; wzrost finansowania z NFZ nie rekompensujący wzrostu kosztów działalności powodem narastania zobowiązań szpitali w kolejnych miesiącach 2015.; narastające zobowiązania szpitali podstawą wzrostu popytu na finansowanie oferowane przez Grupę. ryzyko związane z wdrożeniem pakietu onkologicznego możliwy dalszy wzrost popytu na usługi świadczone przez Grupę. źródło: Ministerstwo Zdrowia, MSW, Ministerstwo Sprawiedliwości * na koniec 2013 r. w Polsce działały 924 szpitale, w tym 755 szpitali publicznych liczba przekształconych szpitali zobowiązania szpitali publicznych , Q`122Q`123Q`124Q`121Q`132Q`133Q`134Q`131Q`142Q`143Q`14 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 zobowiązania ogółem zobowiązania wymagalne (pr. sk.) źródło: Ministerstwo Zdrowia źródło: Ministerstwo Zdrowia 27

28 Drivery rozwoju Spółki w roku 2015 i w latach następnych Drivery wzrostu w bieżącym roku spodziewany wzrost zapotrzebowania na finansowanie wynikający z faktu braku dodatkowych środków w systemie oraz coraz większej presji kosztowej (zwłaszcza po stronie wynagrodzeń) oraz ryzyka płynnościowego związanego z wdrożeniem pakietu onkologicznego; mniejsza dyscyplina płatnicza szpitali oraz wyższa presja po stronie dostawców na nie wydłużanie okresu udzielanego finansowania; potrzeby inwestycyjne i płynnościowe części samorządów będących pod presją indywidualnego wskaźnika zadłużenia; potrzeby płynnościowe dostawców dla sektora samorządowego, zwłaszcza tych mających ograniczoną możliwość korzystanie z produktów banków; zakładany dalszy wzrost udziału projektów inwestycyjnych finansowanych długiem (nowa perspektywa UE); pierwsze transakcje na rynku hiszpańskim Drivery wzrostu w latach następnych brak rozwiązań systemowych w zakresie finansowania ochrony zdrowia, skutkujący brakiem dopływu dodatkowych środków do systemu, nowa perspektywa unijna zachęcająca samorządy do prowadzenia inwestycji (neutralny wpływ na IWZ) i konieczność zabezpieczenia tzw. kosztów niekwalifikowanych, refundacyjny charakter środków inwestycyjnych samorządów powodujący okresowe dysproporcje pomiędzy terminem zakończenia prac a ich rozliczenia i zapłatą dostawcy, utrzymujący się deficyt finansów publicznych regionów Hiszpanii skutkujący popytem na rozwiązania płynnościowe dla dostawców szpitali nowe inicjatywy rynkowe 28

29 Załączniki 29

30 Obszary wynikowe Magellan w 2014 r. GK Magellan Finansowanie sektora medycznego (Magellan SA) Finansowanie samorządów (Magellan SA) Finansowanie inwestycji jednostek medycznych (MEDFinance SA) Rynki zagraniczne (zagraniczne spółki zależne) Kontraktacja łączna (mln zł) udział w kontraktacji łącznej 70% 14% 7% 9% Kontraktacja bilansowa (mln zł) udział w kontraktacji bilansowej 65% 18% 8% 9% Portfel aktywów (mln zł) udział w portfelu 59% 14% 16% 11% Przychody ze sprzedaży (mln zł) udział w przychodach 76% 15% 9% Wynik netto (mln zł) 43,3* 3,7 3,3 udział w wyniku 86% 7% 7% Finansowanie obrotowe szpitali oraz finansowanie samorządów są prowadzone w spółce Magellan SA i raportowane łącznie. * wynik netto Magellan SA powiększony o udział Spółki w wyniku netto stowarzyszonych kancelarii prawnych Wartości w tabeli za 1-4Q 2014 lub na dzień dalszy wzrost kontraktacji i portfela nowych obszarów biznesowych (35% udział w kontraktacji bilansowej w % w 2013 r.; 41% udział w portfelu aktywów 27% na koniec 2013 r.) podstawą dla dalszego wzrostu Grupy przy coraz większym nasyceniu core business u; dynamiczny wzrost na rynku finansowania JST ponad 6-krotny wzrost wartości udzielonego finansowania r/r i zwiększenie udziału w portfelu w ciągu 2014 r. z 8 do 14 p.p.; 30

31 Wyniki kwartalne (w mln PLN) 35,7 35,7 35,4 35,6 39,2 42,0 30,5 31,8 17,2 19,0 12,2 12,6 9,8 10,2 22,7 22,0 22,3 22,0 14,5 14,9 15,8 15,4 11,5 11,9 12,8 12,3 24,1 17,0 13,8 26,8 14,0 11,3 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 przychody ze sprzedaży usług i wynik na sprzedaży towarów wynik brutto ze sprzedaży* EBIT zysk netto kontynuacja długoterminowego trendu wzrostu przychodów i wyników - rekordowa marża brutto ze sprzedaży w 4Q 14; obciążenie wyników 4Q 14 odpisami i rezerwami związanymi z kosztami sądowymi w sprawach o poręczenie obciążenie widoczne od poziomu EBIT; 1,5 mld zł portfela wierzytelności bazą dla wyników 1H 2015 r. * wynik brutto ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszt finansowania portfela - wartość sprzedanych towarów 31

32 Struktura czasowa portfela aktywów (w mln PLN) 1 498, , , , ,4 629,5 655,4 676,4 477,8 464,2 762,8 503,7 531,6 813,0 685,8 43% 43% 41% 41% 46% portfel aktywów portfel aktywów finans. krótkoterm. portfel aktywów finans. o wymagalności >1 rok xx% udział długoterminowych aktywów finansowych w portfelu aktywów ogółem wzrost wartości portfela aktywów o 391 mln zł r/r (wzrost o 35%) i 204 mln zł q/q (wzrost o 16%), w tym: wzrost portfela o zapadalności powyżej roku o 208 mln zł r/r (+44%) i 154 mln zł q/q (+29%), wzrost portfela o zapadalności do 1 roku o 183 mln zł (+29%) i 50 mln zł q/q (7%); zwiększenie skali finansowania JST i inwestycji sektora medycznego oraz większy popyt szpitali na finansowanie o zapadalności powyżej 1 roku przesłankami dalszego wzrostu udziału długoterminowych aktywów finansowych w portfelu; wzrost wartości portfela długoterminowego odzwierciedlony w strukturze kapitałowej Grupy wzrost kapitału stałego o 259 mln zł r/r; 32

33 Hiszpania charakterystyka rynku organizacja i finansowanie rynku medycznego finansowanie służby zdrowia poprzez system podatkowy (system jednego płatnika) środki są przekazywane z budżetu centralnego do władz regionów; regiony samodzielnie organizują służbę zdrowia na podległym terenie; szpitale funkcjonują w formie: - zakładów budżetowych (zdecydowana większość) za zobowiązania szpitali odpowiada bezpośrednio region, - spółki prawa handlowego kontrakt z regionem; nie ma ograniczeń w obrocie wierzytelnościami. główne wnioski na temat rynku rynek ochrony zdrowia w Hiszpanii jest ok. 4x większy niż w Polsce, podobnie jest z wielkością zobowiązań wymagalnych; prowadzone działania korygujące (oddłużenie i programy oszczędnościowe) nie są w stanie zbilansować systemu odbudowuje się zadłużenie szpitali u dostawców; sprzedaż wierzytelności nie wpływa na relacje biznesowe pomiędzy dostawcą a szpitalem; z powodu ograniczeń w zakresie dostępności do funding u konkurencja na rynku finansowania szpitali czasowo jest niewielka. Należności wymagalne członków FENIN-u* wielkość rynku Hiszpania Q 2014 dług przeterminowany szpitali z tyt. dostaw (mln EUR) wskaźnik rotacji zobowiąząń (dni) rządowe zwrotne programy oddłużeniowe dla regionów możliwość spłaty zobowiązań wobec dostawców szpitali Polska całkowite wydatki na zdrowie 100 mld EUR 100 mld PLN jako % PKB >9,0% ~6,0% dług wymagalny 2,6 mld EUR 2 mld PLN średnia rotacja zobowiązań (dni) 175* 90 2Q 2014 * FENIN stowarzyszenie dostawców z sektora farmaceutycznego monitorujące skalę i poziom zadłużenia z tytułu dostaw do szpitali w poszczególnych regionach * dane FENIN 33

34 Hiszpania charakterystyka rynku Konkurencja banki banki i ich firmy faktoringowe były naturalnym partnerem finansowym regionów i dostawców do czasu kryzysu z obrotami ok 3 mld EUR rocznie (2011) wysoka ekspozycja na aktywa publiczne i ograniczenia regulatorów rynku spowodowały, że banki mają obecnie ograniczone możliwości finansowania sektora publicznego od 2013 r. bankowe firmy faktoringowe wycofały z oferty faktoring bez regresu wobec wierzytelności publicznych. Czym się różnimy (nasze przewagi i szanse) Podejście do transakcji - doświadczenie w obsłudze zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Hiszpańscy partnerzy obsługiwali dotąd jedynie jedną stronę albo dłużnika (banki) albo wierzyciela (firmy faktoringowe) Oferta produktowa - szersza oferta produktowa (gwarancja, subrogacja) w porównaniu do cesji bez regresu głównego produktu oferowanego przez firmy w Hiszpanii. Konkurencja podmioty niezależne Na rynku funkcjonują dwie niezależne firmy faktoringowe oferujące faktoring bez regresu dostawcom szpitali publicznych (IOS Finance i FarmaFactoring). IOS (aktywa ok 160 mln EUR) należąca do podmiotu z grupy Deutsche Bank AG (który jest dostawcą finansowania). Programy oddłużeniowe oraz ograniczenia w obszarze fundingu spowodowały, że obroty IOS i aktywa spadały. Farma Factoring España należąca do włoskiej firmy (obecnie banku) finansującej należności na rynku ochrony zdrowia. Firma powstała w 2009 roku. Dlaczego ma nam się udać doświadczenie Magellana w implementacji modelu biznesowego na nowych rynkach Czechy i Słowacja oferta produktowa adresowana zarówno dla dostawcy jak i rynku publicznego potencjał rynku - możliwość stabilnego i selektywnego budowania portfela aktywów. 34

35 FIZAN Zdrowia poszukiwanie nowych kierunków rozwoju na rynku polskim korzyści dla Magellana ograniczenie ryzyka płynnościowego poprzez możliwość budowania finansowania poza bilansem Grupy; możliwość zwiększania skali działalności (budowa portfela poza bilansem Grupy) bez konieczności zwiększania lewara finansowego; dywersyfikacja źródeł przychodów; możliwość finansowania aktywów o niższej rentowności niż wymagana przez akcjonariuszy Spółki (wzmocnienie pozycji konkurencyjnej); wynagrodzenie z tyt. zarządzania funduszem oraz udzielania poręczeń oraz potencjalne success fee w przypadku przekroczenia zakładanego poziomu rentowności; rola Magellana poszukiwanie i analiza lokat oraz reprezentacja Funduszu w procesie inwestycyjnym; udzielanie poręczenia spłaty nabytych aktywów; zarządzanie portfelem pochodzącym z nabytych lokat; FIZAN Zdrowia - główne informacje rejestracja funduszu 8 maja 2014; czas trwania funduszu 5 lat obrotowych z możliwością przedłużenia o 1 rok; sprzedaż certyfikatów wyłącznie w drodze oferty prywatnej (minimalny zapis 40 tys. EUR); 29,3 mln zł aktywa netto funduszu na r. charakterystyka portfela: wierzytelności (wymagalne i niewymagalne) wobec publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, wierzytelności spłacane w ratach lub jednorazowo w terminie zapadalności, zabezpieczony performance aktywów na bazie gwarancji i poręczeń spłaty udzielanych przez Magellan. planowana kwartalna wypłata całości dochodów netto z funduszu do inwestorów Magellan - realizowane przychody 436 tys. PLN przychodów z certyfikatów inwestycyjnych i z tytułu opłat za zarządzanie portfelem; 35

36 Rachunek wyników (tys. PLN) Rachunek Zysków i Strat I-IV kw I kw I-II kw I-III kw I-IV kw I kw I -IIkw I -IIIkw I -IVkw Przychody ze sprzedaży Koszty finansowania portfela w tym koszty IRS Wartość sprzedanych towarów Marża na pokrycie kosztów Zużycie surowców i materiałów Koszty świadczeń pracowniczych Amortyzacja Kosztu usług doradczych Pozostałe koszty Zysk na działalności operacyjnej Pozostałe zyski i straty operacyjne Zysk (strata) z operacji finansowych 180 (6) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Różnice kursowe z przeliczenia* (136) (42) Całkowity dochód za okres sprawozdawczy* pozycje koszty finansowania portfela i zysk (strata) z operacji finansowych podane po zmianie klasyfikacji kosztów związanych z instrumentami IRS (przeniesienie z kosztów finansowych do kosztów finansowania portfel) * pozycje RZiS wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami MSR 36

37 Bilans: Aktywa (tys. PLN) Skonsolidowane IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały Pozostałe wartości niematerialne Udziały w jednostkach podporządkowanych Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności z tytułu leasingu finansowego Pożyczki i należności własne Pozostałe aktywa finansowe Pozostałe należności 32 Aktywa obrotowe razem Zapasy Należności Należności z tytułu leasingu finansowego Pożyczki i należności własne Należności z tytułu podatku Pozostałe aktywa Pochodne instrumenty finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

38 Bilans: Pasywa (tys. PLN) Skonsolidowane IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Akcje własne (1 606) (1 618) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Różnice kursowe z przeliczenia (121) (65) 102 (19) (163) (131) (156) (136) 58 Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji Długoterm. pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe i rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tyt. dostaw i usług Zobowiązania z tytułu obligacji Krótkoterm. pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Pasywa razem

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014 Wyniki skonsolidowane za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014 Konferencja Profesjonalny Inwestor Zakopane, listopad 2014 Agenda Grupa Magellan Spółka Magellan na GPW Wyniki finansowe Hiszpania nowy rynek Magellana Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan - lider rynku

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy kierunki finansowania

Wyznaczamy kierunki finansowania Wyznaczamy kierunki finansowania 1 Wiodąca niebankowa instytucja finansowa na rynku medycznym w Polsce Finansowanie sektora z systemu ubezpieczeń społecznych i publicznych NFZ, Skarb Państwa, Samorządy

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca :

Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca : Ocena Rady Nadzorczej Magellan S.A. dotycząca : sytuacji Grupy Kapitałowej Magellan w 2014 roku sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za rok 2014 skonsolidowanego rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie:

Sprawozdanie z działalności Spółki. Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie: Załącznik do raportu nr 31/2009 z dnia 18.06.2009 Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Spółki Magellan S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres 01.01.2012 30.06.2012 Częstochowa 31.08.2012 Oświadczenie zarządu Sprawozdanie zarządu za pierwsze półrocze 2012 Gospodarka polska w I połowie roku 2012 weszła

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. STRUKTURA GRUPY na dzień 31.12.2012r. PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA lider rynku windykacji wierzytelnościami b2b o

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo