Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015"

Transkrypt

1

2 Wyniki skonsolidowane za 2014 rok Warszawa, marzec 2015

3 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Magellan S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Magellan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Magellan S.A. 3

4 Dane rynkowe Spółka: Liczba akcji MAGELLAN S.A sztuk Kapitalizacja 486 mln PLN (kurs 72,30 PLN za akcję na dzień ) Free float: 100% Index Rynek: Ticker: Zarząd Spółki: Strona internetowa: Kontakt IR: WIG, swig80 Podstawowy MAG Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Urban Kielichowski Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny Rafał Karnowski Członek Zarządu, Dyr. Prawny 4

5 Grupa Magellan najważniejsze wydarzenia w 2014 r. Grupa Magellan dynamiczny rozwój działalności w tym szczególnie rozwój finansowania sektora samorządowego 2,4 mld kontraktacji w roku 2014 (wzrost o 254 mln PLN 12% r/r); 212 mln zł aktywów finansowych sektora JST na koniec 2014 r. (wzrost o 125 mln zł r/r); wzmacnianie struktury finansowania Grupy kapitałem długoterminowym - emisja ok. 190 mln zł obligacji o zapadalności powyżej 3 lat, w tym 11 mln PLN pierwszych obligacji o zapadalności 5Y; utworzenie FIZ AN dedykowanego wierzytelnościom sektora medycznego oraz inwestycja 15 mln zł w certyfikaty inwestycyjne; rozpoczęcie działalności w Hiszpanii - rejestracja oddziału (styczeń 2015), budowa struktur operacyjnych i przygotowanie do pierwszych transakcji; rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. - DPS 1,85 PLN, 28% jednostkowego wyniku netto (25% wyniku skonsolidowanego) zgodnie z przyjętą polityką dywidendową; Rynek wzrost popytu na finansowanie szpitali i w sektorze samorządowym mln PLN wolumen przetargów ogłoszonych w segmencie szpitali w roku 2014 wobec 890 mln PLN w roku 2013 (wzrost o 28% r/r) kontynuacja luzowania polityki pieniężnej przez RPP (obniżenie stopy referencyjnej o 50 pb w październiku 2014 oraz o kolejne 50 pb w marcu 2015 r.); obniżenie w grudniu 2014 r. stopy odsetek ustawowych istotny wpływ na rentowność realizowanych transakcji oraz na zmianę polityki zarządzania aktywami opóźnionymi; spowolnienie procesu komercjalizacji szpitali 7 przekształconych szpitali w 2014 r. przy 28 w 2013 r.; orzecznictwo sądu najwyższego w sprawie produktu poręczenie wygaszanie sprzedaży produktu i zastępowanie tych umów innymi produktami; 5

6 Grupa Magellan wyniki operacyjne i finansowe Podstawowe wyniki finansowe 50,3 mln zł zysku netto (wzrost o 16% r/r) dynamiczny wzrost wyniku netto na skutek wzrostu skali działalności Grupy oraz obniżenia średniego kosztu finansowania zewnętrznego; 2,4 mld zł kontraktacji, w tym: mln PLN kontraktacji bilansowej wzrost o 28% r/r, mln PLN kontraktacji pozabilansowej spadek o 14% r/r; 1,5 mld zł portfela aktywów finansowych na r. (wzrost o 35% r/r i 16% q/q), przy systematycznym wzroście udziału aktywów z nowych obszarów działalności Grupy i wzroście udziału portfela długoterminowego; 1,46 mld zł przychodów i wpływów na konta Grupy (wzrost o 17% r/r); 3,61 dźwignia finansowa wzrost w porównaniu do poprzednich kwartałów spowodowany wysoką kontraktacją oraz dynamicznym wzrostem wartości portfela (głównie w obszarze finansowania JST); dostęp do 1,43 mld zł finansowania zewnętrznego mln zł w 3 programach obligacji (+100 mln zł r/r) i 680 mln zł w ramach przyznanych Grupie limitów kredytów i pożyczek (+219 mln zł r/r); 6

7 Trwały i dynamiczny rozwój wyników finansowych od debiutu giełdowego kontraktacja bilansowa wartość portfela skala działalności (mln PLN) wyniki finansowe (mln PLN) przychody ze sprzedaży usług i wynik na sprzedaży towarów zysk netto ROE 17% 17% 16% 66 17% 91 19% 19% 18% 17% w mln PLN / 13 CAGR kontraktacja łączna % 20% kontraktacja bilansowa % 25% portfel aktywów % 33% wpływy gotówkowe* % 34% * pozycja obejmuje wpływy, prowizje i zrównane z nimi oraz zrealizowane przychody ze sprzedaży towarów w mln PLN / 13 CAGR przychody ze sprz. usług i wynik na sprz. towarów 32,5 133,8 152,2 14% 25% EBIT 16,4 54,2 62,2 15% 21% wynik netto 13,2 43,4 50,3 16% 21% EPS 2,19 6,66 7,62 14% 20% 486 mln PLN kapitalizacja Spółki na dzień wobec kapitalizacji 274 mln PLN na dzień debiutu na GPW ( ) wzrost o 212 mln PLN tj. o 77% Wzrost niezależnie od sytuacji w gospodarce oraz na rynkach finansowych 7

8 Sprzedaż w 2014 roku kontraktacja bilansowa kontraktacja pozabilansowa (mln PLN) 651 (mln PLN) % -8% +8% +89% +9% -25% -38% -9% 1Q 2Q 3Q 4Q rekordowy poziom kontraktacji bilansowej 4Q 14 (+89% r/r, +57% q/q) zrealizowany w dużym stopniu dzięki rozwojowi sprzedaży w segmencie finansowania w segmencie szpitali oraz w segmencie JST (160 mln zł w 4Q 14 przy 24 mln zł w 4Q 13 i 46 mln zł w całym 2013 r.); w 2014 r. Grupa zawarła umowy z 535 kontrahentami; w ramach posiadanego portfela Grupa współpracuje z blisko 750 aktywnymi dłużnikami (szpitalami, jednostkami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rynku medycznym); niższa wartość kontraktacji pozabilansowej efektem przede wszystkim niższej w roku 2014 wartości umów ramowych poręczenia - produkt jest stopniowo wygaszany i ma coraz mniejszy udział w sprzedaży realizowanej przez Grupę; 1Q 2Q 3Q 4Q 18% 8% 9% 3% 9% 11% struktura kontraktacji bilansowej wg obszarów działalności 77% % finansowanie szpitali finansowanie samorządów finansowanie inwestycji jednostek medycznych rynki zagraniczne 8

9 Sprzedaż - finansowanie szpitali finansowanie bezpośrednie i finansowanie inwestycji kontraktacja bilansowa finansowanie bieżące szpitali i finansowanie inwestycji w sektorze zdrowia portfel aktywów (mln PLN) 468 (mln PLN) % 78% 76% 71% 72% 87% 85% 84% 81% 75% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 kontraktacja bilansowa - finansowanie szpitali udział w kontraktacji Grupy portfel aktywów - finansowanie szpitali udział w portfelu Grupy 1,2 mld zł kontraktacji bilansowej w finansowaniu szpitali na rynku polskim (wzrost o 10% r/r) oraz 1,1 mld zł portfela aktywów na koniec roku (+195 mln zł r/r, tj. +21%); rekordowa sprzedaż finansowania bezpośredniego do szpitali w 4Q mln zł kontraktacji przy 118 mln zł w 4Q 13; stabilny rozwój działalności na rynku finansowania inwestycji sektora medycznego blisko 145 mln zł kontraktacji bilansowej (wzrost o 25% r/r); malejący udział finansowania szpitali w kontraktacji bilansowej (spadek o 11 p.p. r/r) i portfelu Grupy (spadek o 12 p.p.) efektem wzrostu konkurencji oraz systematycznego rozwoju pozostałych segmentów Grupy. 9

10 Sprzedaż - rynek finansowania samorządów kontraktacja bilansowa portfel aktywów (mln PLN) 159 (mln PLN) % 18% 14% 7% 7% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 finansowanie samorządów finansowanie samorządów jako % kontraktacji Grupy % 7% 6% 8% 8% portfel aktywów z tyt. finansowania samorządów udział w portfelu Grupy ponad 6-krotny wzrost wartości kontraktacji bilansowej segmentu r/r wynikiem rozbudowania działu sprzedaży dedykowanego JST oraz wypracowania atrakcyjnych rozwiązań prawno-finansowych będących odpowiedzią na specyfikę potrzeb jednostek samorządowych; nowa perspektywa unijna i potrzeby pokrywania tzw. kosztów niekwalifikowanych w prowadzonych przez samorządy projektach źródłem dalszego wzrostu zapotrzebowania JST na produkty finansowe korzystne z punktu widzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia; wysoka aktywność sprzedażowa skutkująca nawiązaniem bezpośrednich relacji z wieloma JST i ich dostawcami oraz zwiększeniem świadomości samorządów w zakresie alternatywnych form finansowania. 10

11 Sprzedaż - rynki zagraniczne (mln PLN) kontraktacja bilansowa spółki działające na rynkach czeskim i słowackim (mln PLN) portfel aktywów % 10% 10% 11% 4% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 kontraktacja bilansowa - rynki zagraniczne udział w kontraktacji Grupy % 11% 9% 8% 6% portfel aktywów - rynki zagraniczne udział w portfelu Grupy 147 mln zł (+7% r/r) kontraktacji na rynkach zagranicznych w 2014 r. i 162 mln zł (+72 mln zł r/r) portfela aktywów na koniec roku efekt zwiększania skali współpracy z dotychczasowymi klientami oraz nawiązywania nowych relacji biznesowych; wzrost popytu na finansowanie średnioterminowe na rynku słowackim, kontraktacja na rynku czeskim skoncentrowana na produktach krótkoterminowych; rozwój działalności na rynkach zagranicznych wspomagany dostępem do finansowania lokalnego 37 mln zł dostępnych limitów kredytowych (EUR i CZK) oraz 8,5 mln EUR pozyskanych przez Magellan S.A. w ramach emisji obligacji; nowe możliwości rozwoju i dalszej dywersyfikacji działalności Grupy w wyniku wejścia na rynek hiszpański. 11

12 Podstawowe dane finansowe Kontraktacja bilansowa (mln PLN) aktywa krótkoterminowe aktywa długoterminowe Wartość portfela (mln PLN) ,5 813,0 477,8 685, Przychody ze sprzedaży usług i wynik na sprzedaży towarów (mln PLN) 133,8 152,2 zysk netto (mln zł) EPS 43,4 Zysk netto i EPS* 50,3 6,66 7, * Dynamika EPS niższa od dynamiki zysku netto w wyniku emisji 206 tys. akcji serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego 12

13 Finansowanie aktywów Finansowanie odsetkowe na koniec okresu (mln PLN) zob. krótkoterm. zob. długoterm. kapitał własny Struktura pasywów (mln PLN) Średni stan zobowiązań odsetkowych (mln PLN) Koszty finansowania portfela (mln PLN) ,3 56,

14 Skonsolidowane wyniki finansowe (tys. PLN) 4Q Q 2013 Zmiana r/r zmiana r/r Zmiana r/r zmiana r/r przychody ze sprzedaży usług i wynik netto na sprzedaży towarów % % koszty finansowania portfela % % Wynik brutto na sprzedaży % % koszty operacyjne % % koszt programu opcji menadżerskich % zwiększenie odpisów aktualizacyjnych % odpisy i rezerwy na koszty sądowe wynik na pozostałej działalności operacyjnej % % EBIT % % zysk netto % % rentowność brutto na sprzedaży 63,7% 61,5% +2,2 p.p. 62,6% 60,1% +2,5 p.p. rentowność EBIT 33,4% 41,6% -8,2 p.p. 40,9% 40,5% +0,4 p.p. rentowność netto 27,0% 33,3% -6,3 p.p. 33,0% 32,5% +0,5 p.p. przychody ze sprzedaży usług / portfel aktywów* 12,3% 13,3% -1,0 p.p. dźwignia finansowa 3,61 3,05 +0,57 ROA* 3,9% 4,2% -0,3 p.p. ROE* 17,2% 18,1% -0,9 p.p. wpływy razem ze spłatą udzielonych pożyczek % % * wskaźniki liczone dla danych z 4 kwartałów kończących się wraz z końcem wskazanego okresu wzrost wskaźników rentowności w roku 2014 efektem głównie obniżenia kosztu finansowania zewnętrznego; spadek wskaźników rentowności w 4Q 14 na skutek ujęcia w kwartale odpisów i rezerw na koszty sądowe łącznie na kwotę 5 mln PLN; wzrost kosztów operacyjnych związany ze wzrostem zatrudnienia (10%) w związku z rozbudową działu dedykowanego JST oraz wejściem Grupy na rynek hiszpański; 14

15 Efektywność operacyjna Grupy (w mln PLN) SG&A* kwartalnie 9,03 27,0 SG&A* krocząco za ostatnie 4 kwartały 28,1 28,0 29,7 6,26 2,33 3,93 7,10 7,27 2,35 2,77 4,75 4,50 4,82 3,74 0,48 10,5 10,9 10,7 12,3 1,3 1,0 0,0 0,5 19,5% 19,7% 19,2% 19,5% 15,1 16,2 17,3 16,9 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 koszty SG&A osobowe koszty programu motywacyjnego koszty SG&A nieosobowe koszty SG&A w kwartale roku poprzedniego koszty SG&A / przychody ze sprzedaży usług i wynik na sprzedaży towarów zachowana efektywność operacyjna Grupy koszt funkcjonowania Grupy na poziomie poniżej 20% przychodów ze sprzedaży usług finansowych; wzrost kosztów osobowych (17,4 mln PLN w roku 2014 wobec 15,7 mln PLN w roku 2013 wzrost o 11% r/r) wynikiem wzrostu zatrudnienia (rozbudowa działu dedykowanego współpracy z JST, utworzenie oddziału i zatrudnienie pierwszych osób na rynku hiszpańskim); wzrost kosztów nieosobowych w 4Q 14 wynikiem między ujęcia w tej pozycji 1,8 mln PLN rezerwy na koszty sądowe już poniesione przez Spółkę i zagrożone niekorzystnym rozstrzygnieciem sądowym (produkt gwarancja); zgodne z zapowiedziami rozpoczęcie w 4Q ujmowania w P&L kosztów programu opcji menedżerskich. * SG&A = koszty operacyjne bez kosztu finansowania portfela skorygowane o wartość odpisów aktualizacyjnych i koszt sprzedaży towarów 15

16 Skonsolidowane dane finansowe - układ P&L (pro forma) realizowane marże na portfelu (tys. PLN) Zmiana zmiana r/r wynik z tyt. odsetek % wynik z tyt. prowizji i opłat % 12,9% 12,8% 12,7% 12,7% 11,8% wynik na postępowaniach sądowych (2 733) (480) % 7,9% 8,1% 8,0% 7,9% 7,4% dywidenda z kancelarii stowarzyszonych % pozostałe przychody i koszty netto 321 (400) +720 wynik z działalności na pokrycie kosztów % 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 wynik z tyt. odpisów aktualizacyjnych i rezerw * (6 682) (3 221) % marża na portfelu brutto marża na portfelu netto ogólne koszty administracyjne % wynik z działalności operacyjnej % zysk netto % ogólne koszty adm. / wynik na pokrycie kosztów 28,0% 29,7% -1,7 p.p. - marże na portfelu brutto = (urocznione przychody z tyt. odsetek i prowizji) / portfel średni w okresie marże na portfelu netto = (uroczniony wynik z tyt. odsetek i prowizji) / portfel średni w okresie udział kosztów w wyniku na pokrycie kosztów wynik z tyt. odpisów aktualizacyjnych i rezerw/ wynik na pokrycie kosztów (6,9%) (3,9%) -3,0 p.p. - 30,6% 26,4% 29,2% 27,6% 28,6% * całość odpisów portfela (kosztowe i odniesione w przychody) w tym również odpis 1,9 mln z tytułu przyszłych kosztów sądowych z poręczenia 0,9% 4,5% 6,3% 3,7% 13,2% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 ogólne koszty adm. odpisy aktualizacyjne i rezerwy 16

17 Finansowanie zewnętrzne 17

18 Finansowanie działalności obniżenie kosztu finansowania o 1,1 p.p. w 2014 r. - efekt obniżenia bazowych stóp procentowych (wpływ ok 0,7 p.p.) oraz średniej płaconej marży (ok 0,4 p.p.) efekt renegocjacji umów kredytowych oraz warunków emisji obligacji; Finansowanie odsetkowe (wg stanu na ) finansowanie wykorzystane wolne limity dalsze obniżenie kosztu finansowania w 2015 r. po wejściu długu na nowe stawki WIBOR (po obniżeniu stopy NBP o 50 pb w marcu br., ok 75% finansowania oparte o zmienną stopę %); mln zł zobowiązań odsetkowych (wzrost o 45% r/r, +20% q/q) przy średnim stanie finansowania zewnętrznego na poziomie 895 mln zł (wzrost o 24% r/r); 3,61 dźwignia finansowa przyspieszenie wzrostu w ostatnich kwartałach na skutek dynamicznego wzrostu portfela; kredyty i pożyczki (680 mln zł) obligacje średnioterminowe (550 mln zł) współpraca z 17 instytucjami finansowymi 41 mln zł na rynkach zagranicznych, w tym 37 mln zł walutach lokalnych obligacje o zapadalności do 5 lat możliwość emitowania w PLN i EUR 81% 94% 1,4 mld zł dostępnych limitów finansowania na koniec 2014 r., w tym 263 mln zł wolnych limitów; emisja w 4Q 2014 r. obligacji o równowartości 83 mln PLN oraz spłata obligacji o wartości 22 mln PLN w całym 2014 r. Spółka wyemitowała obligacje o równowartości 387 mln zł i spłaciła obligacje o wartości 270 mln zł; obligacje krótkoterminowe (200 mln zł) dwa aktywne programy 48% 29,3 mln zł finansowania pozabilansowego w ramach utworzonego FIZAN Zdrowia wg stanu na pierwsze transakcje nabycia aktywów zrealizowane w lipcu ,9 mln PLN portfel na dzień tys. PLN zrealizowany przychód z certyfikatów inwestycyjnych oraz z opłat za zarządzanie portfelem 18

19 Zarządzanie ryzykiem płynności Systematyczność w korzystaniu z programów obligacji korporacyjnych Magellan SA (w mln PLN*) (w mln PLN) Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 obligacje wyemitowane spłata obligacji * dla obligacji emitowanych w EUR przyjęto równowartość w PLN przeliczoną po średnim kursie EURPLN w kwartale emisji obligacji Nadwyżka gotówkowa Magellan SA (bez uwzględnienia wpływów gotówkowych do spółek zależnych) Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 wpływy gotówkowe koszty działalności i finansowania portfela* * koszty działalności i finansowania portfela = koszt finansowania portfela + koszty bieżącej działalności amortyzacja + zapłacony podatek dochodowy emisje obligacji przeprowadzone w celu pozyskania finansowania nowego portfela aktywów finansowych w związku z wysoką wartością kontraktacji; emisja w 2014 r. obligacji o wartości 350 mln zł i 8,5 mln EUR (łącznie równowartość 387 mln zł, wzrost o 5% r/r) koncentracja na emisji obligacji średnioterminowych (emisja 190 mln zł obligacji o zapadalności od 3 do 5 lat); średni miesięczny poziom kosztów w 2014 (koszty rodzajowe, koszt finansowania portfela /ujęte koszty IRS/ i podatek): - 7,47 mln zł dla Magellan S.A. (+13% r/r), - 8,80 mln zł dla Grupy (+6% r/r); mln PLN (wzrost 17% r/r)wpływów razem ze spłatą pożyczek i umów leasingu w roku 2014; 122 mln PLN wpływów średnio w miesiącu; 19

20 Dźwignia finansowa i koszt finansowania (w mln PLN) 803,2 267,5 225,6 dźwignia finansowa 877,1 3,05 3,00 177,2 317, ,4 193,6 417,3 3,61 552,5 310,1 382,0 263,6 292,0 321,9 koszt finansowania obcego 894,5 721,0 43% 571,3 37% 36% 8,95% 7,51% 6,29% 4,93% 3,03% 2,52% kapitały własne obligacje średnioterminowe dług odsetkowy / kapitały własne kredyty i pożyczki obligacje krótkoterminowe średni udział finansowania kredytami i pożyczkami średni udział finansowania obligacjami średni koszt finansowania w okresie (bez IRS) WBIOR 6M wzrost dźwigni finansowej efektem wysokiej kontraktacji i dynamicznego wzrostu portfela w 2H 2014 (wzrost portfela o 319 mln zł i wzrost zadłużenia odsetkowego o 286 mln zł w stosunku do stanu z ); niski koszt finansowania efektem obniżenia bazowych stóp procentowych, oraz zmniejszenie marży dla instytucji finansujących; obniżenie stóp bazowych w marcu 2015 o 50 p.b. z pozytywnym wpływem na spadek kosztu finansowania Grupy w 1 półroczu 2015 (74% finansowania odsetkowego oparte na zmiennej stopie %) 263 mln PLN niewykorzystanych limitów finansowania na koniec 2014 (oraz 15 mln zł limitów pozyskanych po dniu bilansowym) podstawą dalszego wzrostu portfela aktywów Grupy; zakładany możliwy dalszy wzrost dźwigni finansowej w efekcie zakładanej wysokiej dynamiki wzrostu wartości portfela po obniżeniu odsetek ustawowych oraz jako efekt wypłaty dywidendy za rok

21 Dopasowanie finansowania do aktywów Dopasowanie finansowania działalności Zmiany w strukturze finansowania aktywa krótkoterminowe 55% 861,5 krt. aktywa 1,3x wyższe od % zob. krt. 52,4 593,2 3% zobowiązania handlowe 38% zobowiązania krótkoterminowe 47,9% 41,6% 41,2% aktywa długoterminowe 45% 706,7 dłg. pasywa 1,3x wyższe od akt. dłg. 600,7 321,9 38% zobowiązania długoterminowe 21% kapitały własne 52,1% 58,4% 58,8% Aktywa Pasywa kapitał stały pozostałe pasywa struktura czasowa portfela odzwierciedlona w strukturze kapitałowej Grupy: 216 mln zł nadwyżki kapitału stałego nad aktywami trwałymi, 1,3x pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi; blisko 110 mln zł comiesięcznych wpływów gotówkowych na konta Grupy gwarantem wysokiej płynności i bezpieczeństwa obsługi zadłużenia; długoterminowe zmiany w strukturze portfela odzwierciedlone we wzroście udziału kapitału stałego w pasywach Grupy. 21

22 Zarządzanie ryzykiem portfela aktywów 22

23 Zarządzanie ryzykiem kredytowym Struktura portfela Grupy Udział % w strukturze portfela na dzień portfel razem, w tym: 100,0% 100,0% 100,0% SP ZOZ 69,7% 76,7% 78,4% JST 15,3% 8,2% 8,0% razem jednostki publiczne 85,1% 84,9% 86,4% Odpisy aktualizujące wartość portfela Grupy odpisy ujęte w kosztach odpisy pomniejszające przychody 0,4 0,2 0,8 0,2 0,9 1,0 0,1 0,6 0,5 0,2 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 NZOZ 8,8% 7,8% 9,0% inne podmioty 6,1% 7,3% 4,6% razem jednostki niepubliczne wzrost udziału segmentu JST w portfelu Grupy 14,9% 15,1% 13,6% utrzymanie udziału jednostek publicznych w portfelu Grupy przy jednoczesnym wzroście wagi aktywów z tyt. finansowania samorządów w aktywach Grupy zakładana kontynuacja tego trendu w kolejnych kwartałach; zawiązane w 4Q 14 odpisy i rezerwy na koszty sądowe związane z produktem poręczenia: - 1,8 mln PLN rezerwa na koszty już poniesione ujęta w pozycji Pozostałe koszty - pozostałe koszty - 1,9 mln PLN - rezerwa na koszty do poniesienia ujęta w pozycji i Pozostałe koszty utworzone rezerwy zmiana stanu odpisów aktualizujących portfel aktywów (mln PLN) odpisy aktualizujące portfel aktywów (mln PLN) Q 2014 stan na poczatek okresu 4,5 7,1 9,9 odpisy ujete w kosztach 1,9 3,0 1,0 odpisy pomniejszające przychody 1,1 1,5 0,4 wykorzystanie odpisów -0,4-0,4 - stan na koniec okresu 7,1 11,3 11, zmiana dłużnicy ze zdolnością upadłościową 4,9 3,9 8,8 jako % portfela ze zdol. upadł. 3,2% 0,7 pp. 3,9% dłużnicy bez zdolności upadłościowej 2,2 0,3 2,5 saldo odpisów wg stanu na dzień 7,1 4,2 11,3 saldo odpisów jako % portfela 0,64% 0,11 pp. 0,75%

24 Wierzytelności opóźnione w stosunku do harmonogramów płatności Opóźnienia* w relacji do portfela aktywów (wielkości wg stanu na koniec okresu) 42,9 39,4 45,3 3,9% 3,5% 3,8% 56,8 4,4% 80,5 5,4% 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 119,7 aktywa opóźnione (mln zł) aktywa opóźnione jako (%) wartości portfela Wierzytelności objęte postępowaniem sądowym (wielkości wg stanu na koniec okresu) 127,4 139,6 152,7 149,8 aktywa opóźnione i objęte postępowaniem sądowym to głównie aktywa szpitali publicznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego; 80,5 mln PLN aktywów opóźnionych w stosunku do przyjętych przez dłużnika harmonogramów płatności: 58 mln PLN aktywów opóźnionych do 90 dni (72% wartości wszystkich aktywów opóźnionych) z kwoty 80,5 mln PLN płatności opóźnionych, na dzień opóźnionych pozostało 23 mln PLN. 150 mln zł wierzytelności objętych postępowaniem sądowym, w tym 29 mln PLN związanych z produktem poręczenie; wynik na działalności Kancelarii prawnych 2,8 mln zł zysku w 2014 vs 1,6 mln zł w 2013 r. (prezentacja w P&L w pozostałych przychodach operacyjnych); zmiana zasad współpracy ze stowarzyszonymi Kancelariami prawnymi 10,8% 11,4% 11,8% 11,8% 10,0% zmiana polityki zarządzania portfelem aktywów finansowych wobec nowych uwarunkowań prawnych Grupa zakłada, że poziom aktywów opóźnionych i objętych postępowaniem sądowym nie będzie ulegał dalszemu zwiększeniu 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 aktywa objęte postępowaniem sądowym aktywa w sądach jako (%) wartości portfela * aktywa opóźnione obejmują wyłącznie opóźnione części płatności poszczególnych wierzytelności 24

25 sytuacja na rynku w 2015 r. 25

26 perspektywa rynku w 2015 r. bez zmian w finansowaniu szpitali publicznych 70 przychody Narodowego Funduszu Zdrowia składka należna brutto - ZUS i KRUS 65 62,6 64, ,9 64,2 64,3 62, plan realizacja nakłady NFZ na leczenie szpitalne 29,4 30,6 29,6 30,2 31,1 31,6 plan finansowy NFZ na przewiduje 4%-owy wzrost wpływów z tyt. składki należnej brutto w porównaniu do 2014 r. wzrost finansowania NFZ niższy niż zakładany na rok 2015 wzrost kosztów działalności szpitali; wzrost nakładów NFZ nie rekompensujący wzrostu kosztów przyczyną utrzymania się niestabilnej sytuacji finansowej w szpitalach publicznych i dalszego wzrostu popytu na usługi świadczone przez Grupę; ryzyko wpływu wdrożenia pakietu onkologicznego na sytuację finansową szpitali źródło: plan realizacja 26

27 mld zł mld zł perspektywa rynku w 2015 r. kontynuacja procesu przekształceń szpitali szpitale publiczne 81,7% struktura szpitali w Polsce* szpitale komercyjne 18,3% Spółka nie przewiduje w roku 2015 wzrostu liczby przekształcanych szpitali; wzrost finansowania z NFZ nie rekompensujący wzrostu kosztów działalności powodem narastania zobowiązań szpitali w kolejnych miesiącach 2015.; narastające zobowiązania szpitali podstawą wzrostu popytu na finansowanie oferowane przez Grupę. ryzyko związane z wdrożeniem pakietu onkologicznego możliwy dalszy wzrost popytu na usługi świadczone przez Grupę. źródło: Ministerstwo Zdrowia, MSW, Ministerstwo Sprawiedliwości * na koniec 2013 r. w Polsce działały 924 szpitale, w tym 755 szpitali publicznych liczba przekształconych szpitali zobowiązania szpitali publicznych , Q`122Q`123Q`124Q`121Q`132Q`133Q`134Q`131Q`142Q`143Q`14 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 zobowiązania ogółem zobowiązania wymagalne (pr. sk.) źródło: Ministerstwo Zdrowia źródło: Ministerstwo Zdrowia 27

28 Drivery rozwoju Spółki w roku 2015 i w latach następnych Drivery wzrostu w bieżącym roku spodziewany wzrost zapotrzebowania na finansowanie wynikający z faktu braku dodatkowych środków w systemie oraz coraz większej presji kosztowej (zwłaszcza po stronie wynagrodzeń) oraz ryzyka płynnościowego związanego z wdrożeniem pakietu onkologicznego; mniejsza dyscyplina płatnicza szpitali oraz wyższa presja po stronie dostawców na nie wydłużanie okresu udzielanego finansowania; potrzeby inwestycyjne i płynnościowe części samorządów będących pod presją indywidualnego wskaźnika zadłużenia; potrzeby płynnościowe dostawców dla sektora samorządowego, zwłaszcza tych mających ograniczoną możliwość korzystanie z produktów banków; zakładany dalszy wzrost udziału projektów inwestycyjnych finansowanych długiem (nowa perspektywa UE); pierwsze transakcje na rynku hiszpańskim Drivery wzrostu w latach następnych brak rozwiązań systemowych w zakresie finansowania ochrony zdrowia, skutkujący brakiem dopływu dodatkowych środków do systemu, nowa perspektywa unijna zachęcająca samorządy do prowadzenia inwestycji (neutralny wpływ na IWZ) i konieczność zabezpieczenia tzw. kosztów niekwalifikowanych, refundacyjny charakter środków inwestycyjnych samorządów powodujący okresowe dysproporcje pomiędzy terminem zakończenia prac a ich rozliczenia i zapłatą dostawcy, utrzymujący się deficyt finansów publicznych regionów Hiszpanii skutkujący popytem na rozwiązania płynnościowe dla dostawców szpitali nowe inicjatywy rynkowe 28

29 Załączniki 29

30 Obszary wynikowe Magellan w 2014 r. GK Magellan Finansowanie sektora medycznego (Magellan SA) Finansowanie samorządów (Magellan SA) Finansowanie inwestycji jednostek medycznych (MEDFinance SA) Rynki zagraniczne (zagraniczne spółki zależne) Kontraktacja łączna (mln zł) udział w kontraktacji łącznej 70% 14% 7% 9% Kontraktacja bilansowa (mln zł) udział w kontraktacji bilansowej 65% 18% 8% 9% Portfel aktywów (mln zł) udział w portfelu 59% 14% 16% 11% Przychody ze sprzedaży (mln zł) udział w przychodach 76% 15% 9% Wynik netto (mln zł) 43,3* 3,7 3,3 udział w wyniku 86% 7% 7% Finansowanie obrotowe szpitali oraz finansowanie samorządów są prowadzone w spółce Magellan SA i raportowane łącznie. * wynik netto Magellan SA powiększony o udział Spółki w wyniku netto stowarzyszonych kancelarii prawnych Wartości w tabeli za 1-4Q 2014 lub na dzień dalszy wzrost kontraktacji i portfela nowych obszarów biznesowych (35% udział w kontraktacji bilansowej w % w 2013 r.; 41% udział w portfelu aktywów 27% na koniec 2013 r.) podstawą dla dalszego wzrostu Grupy przy coraz większym nasyceniu core business u; dynamiczny wzrost na rynku finansowania JST ponad 6-krotny wzrost wartości udzielonego finansowania r/r i zwiększenie udziału w portfelu w ciągu 2014 r. z 8 do 14 p.p.; 30

31 Wyniki kwartalne (w mln PLN) 35,7 35,7 35,4 35,6 39,2 42,0 30,5 31,8 17,2 19,0 12,2 12,6 9,8 10,2 22,7 22,0 22,3 22,0 14,5 14,9 15,8 15,4 11,5 11,9 12,8 12,3 24,1 17,0 13,8 26,8 14,0 11,3 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 przychody ze sprzedaży usług i wynik na sprzedaży towarów wynik brutto ze sprzedaży* EBIT zysk netto kontynuacja długoterminowego trendu wzrostu przychodów i wyników - rekordowa marża brutto ze sprzedaży w 4Q 14; obciążenie wyników 4Q 14 odpisami i rezerwami związanymi z kosztami sądowymi w sprawach o poręczenie obciążenie widoczne od poziomu EBIT; 1,5 mld zł portfela wierzytelności bazą dla wyników 1H 2015 r. * wynik brutto ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży koszt finansowania portfela - wartość sprzedanych towarów 31

32 Struktura czasowa portfela aktywów (w mln PLN) 1 498, , , , ,4 629,5 655,4 676,4 477,8 464,2 762,8 503,7 531,6 813,0 685,8 43% 43% 41% 41% 46% portfel aktywów portfel aktywów finans. krótkoterm. portfel aktywów finans. o wymagalności >1 rok xx% udział długoterminowych aktywów finansowych w portfelu aktywów ogółem wzrost wartości portfela aktywów o 391 mln zł r/r (wzrost o 35%) i 204 mln zł q/q (wzrost o 16%), w tym: wzrost portfela o zapadalności powyżej roku o 208 mln zł r/r (+44%) i 154 mln zł q/q (+29%), wzrost portfela o zapadalności do 1 roku o 183 mln zł (+29%) i 50 mln zł q/q (7%); zwiększenie skali finansowania JST i inwestycji sektora medycznego oraz większy popyt szpitali na finansowanie o zapadalności powyżej 1 roku przesłankami dalszego wzrostu udziału długoterminowych aktywów finansowych w portfelu; wzrost wartości portfela długoterminowego odzwierciedlony w strukturze kapitałowej Grupy wzrost kapitału stałego o 259 mln zł r/r; 32

33 Hiszpania charakterystyka rynku organizacja i finansowanie rynku medycznego finansowanie służby zdrowia poprzez system podatkowy (system jednego płatnika) środki są przekazywane z budżetu centralnego do władz regionów; regiony samodzielnie organizują służbę zdrowia na podległym terenie; szpitale funkcjonują w formie: - zakładów budżetowych (zdecydowana większość) za zobowiązania szpitali odpowiada bezpośrednio region, - spółki prawa handlowego kontrakt z regionem; nie ma ograniczeń w obrocie wierzytelnościami. główne wnioski na temat rynku rynek ochrony zdrowia w Hiszpanii jest ok. 4x większy niż w Polsce, podobnie jest z wielkością zobowiązań wymagalnych; prowadzone działania korygujące (oddłużenie i programy oszczędnościowe) nie są w stanie zbilansować systemu odbudowuje się zadłużenie szpitali u dostawców; sprzedaż wierzytelności nie wpływa na relacje biznesowe pomiędzy dostawcą a szpitalem; z powodu ograniczeń w zakresie dostępności do funding u konkurencja na rynku finansowania szpitali czasowo jest niewielka. Należności wymagalne członków FENIN-u* wielkość rynku Hiszpania Q 2014 dług przeterminowany szpitali z tyt. dostaw (mln EUR) wskaźnik rotacji zobowiąząń (dni) rządowe zwrotne programy oddłużeniowe dla regionów możliwość spłaty zobowiązań wobec dostawców szpitali Polska całkowite wydatki na zdrowie 100 mld EUR 100 mld PLN jako % PKB >9,0% ~6,0% dług wymagalny 2,6 mld EUR 2 mld PLN średnia rotacja zobowiązań (dni) 175* 90 2Q 2014 * FENIN stowarzyszenie dostawców z sektora farmaceutycznego monitorujące skalę i poziom zadłużenia z tytułu dostaw do szpitali w poszczególnych regionach * dane FENIN 33

34 Hiszpania charakterystyka rynku Konkurencja banki banki i ich firmy faktoringowe były naturalnym partnerem finansowym regionów i dostawców do czasu kryzysu z obrotami ok 3 mld EUR rocznie (2011) wysoka ekspozycja na aktywa publiczne i ograniczenia regulatorów rynku spowodowały, że banki mają obecnie ograniczone możliwości finansowania sektora publicznego od 2013 r. bankowe firmy faktoringowe wycofały z oferty faktoring bez regresu wobec wierzytelności publicznych. Czym się różnimy (nasze przewagi i szanse) Podejście do transakcji - doświadczenie w obsłudze zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Hiszpańscy partnerzy obsługiwali dotąd jedynie jedną stronę albo dłużnika (banki) albo wierzyciela (firmy faktoringowe) Oferta produktowa - szersza oferta produktowa (gwarancja, subrogacja) w porównaniu do cesji bez regresu głównego produktu oferowanego przez firmy w Hiszpanii. Konkurencja podmioty niezależne Na rynku funkcjonują dwie niezależne firmy faktoringowe oferujące faktoring bez regresu dostawcom szpitali publicznych (IOS Finance i FarmaFactoring). IOS (aktywa ok 160 mln EUR) należąca do podmiotu z grupy Deutsche Bank AG (który jest dostawcą finansowania). Programy oddłużeniowe oraz ograniczenia w obszarze fundingu spowodowały, że obroty IOS i aktywa spadały. Farma Factoring España należąca do włoskiej firmy (obecnie banku) finansującej należności na rynku ochrony zdrowia. Firma powstała w 2009 roku. Dlaczego ma nam się udać doświadczenie Magellana w implementacji modelu biznesowego na nowych rynkach Czechy i Słowacja oferta produktowa adresowana zarówno dla dostawcy jak i rynku publicznego potencjał rynku - możliwość stabilnego i selektywnego budowania portfela aktywów. 34

35 FIZAN Zdrowia poszukiwanie nowych kierunków rozwoju na rynku polskim korzyści dla Magellana ograniczenie ryzyka płynnościowego poprzez możliwość budowania finansowania poza bilansem Grupy; możliwość zwiększania skali działalności (budowa portfela poza bilansem Grupy) bez konieczności zwiększania lewara finansowego; dywersyfikacja źródeł przychodów; możliwość finansowania aktywów o niższej rentowności niż wymagana przez akcjonariuszy Spółki (wzmocnienie pozycji konkurencyjnej); wynagrodzenie z tyt. zarządzania funduszem oraz udzielania poręczeń oraz potencjalne success fee w przypadku przekroczenia zakładanego poziomu rentowności; rola Magellana poszukiwanie i analiza lokat oraz reprezentacja Funduszu w procesie inwestycyjnym; udzielanie poręczenia spłaty nabytych aktywów; zarządzanie portfelem pochodzącym z nabytych lokat; FIZAN Zdrowia - główne informacje rejestracja funduszu 8 maja 2014; czas trwania funduszu 5 lat obrotowych z możliwością przedłużenia o 1 rok; sprzedaż certyfikatów wyłącznie w drodze oferty prywatnej (minimalny zapis 40 tys. EUR); 29,3 mln zł aktywa netto funduszu na r. charakterystyka portfela: wierzytelności (wymagalne i niewymagalne) wobec publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, wierzytelności spłacane w ratach lub jednorazowo w terminie zapadalności, zabezpieczony performance aktywów na bazie gwarancji i poręczeń spłaty udzielanych przez Magellan. planowana kwartalna wypłata całości dochodów netto z funduszu do inwestorów Magellan - realizowane przychody 436 tys. PLN przychodów z certyfikatów inwestycyjnych i z tytułu opłat za zarządzanie portfelem; 35

36 Rachunek wyników (tys. PLN) Rachunek Zysków i Strat I-IV kw I kw I-II kw I-III kw I-IV kw I kw I -IIkw I -IIIkw I -IVkw Przychody ze sprzedaży Koszty finansowania portfela w tym koszty IRS Wartość sprzedanych towarów Marża na pokrycie kosztów Zużycie surowców i materiałów Koszty świadczeń pracowniczych Amortyzacja Kosztu usług doradczych Pozostałe koszty Zysk na działalności operacyjnej Pozostałe zyski i straty operacyjne Zysk (strata) z operacji finansowych 180 (6) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Różnice kursowe z przeliczenia* (136) (42) Całkowity dochód za okres sprawozdawczy* pozycje koszty finansowania portfela i zysk (strata) z operacji finansowych podane po zmianie klasyfikacji kosztów związanych z instrumentami IRS (przeniesienie z kosztów finansowych do kosztów finansowania portfel) * pozycje RZiS wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami MSR 36

37 Bilans: Aktywa (tys. PLN) Skonsolidowane IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Aktywa trwałe Rzeczowy majątek trwały Pozostałe wartości niematerialne Udziały w jednostkach podporządkowanych Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności z tytułu leasingu finansowego Pożyczki i należności własne Pozostałe aktywa finansowe Pozostałe należności 32 Aktywa obrotowe razem Zapasy Należności Należności z tytułu leasingu finansowego Pożyczki i należności własne Należności z tytułu podatku Pozostałe aktywa Pochodne instrumenty finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

38 Bilans: Pasywa (tys. PLN) Skonsolidowane IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Akcje własne (1 606) (1 618) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Różnice kursowe z przeliczenia (121) (65) 102 (19) (163) (131) (156) (136) 58 Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu obligacji Długoterm. pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe i rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tyt. dostaw i usług Zobowiązania z tytułu obligacji Krótkoterm. pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Pasywa razem

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014 Konferencja Profesjonalny Inwestor Zakopane, listopad 2014 Agenda Grupa Magellan Spółka Magellan na GPW Wyniki finansowe Hiszpania nowy rynek Magellana Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan - lider rynku

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł 1-1-1 1-11-1 1-12-1 1-1-11 1-2-11 1-3-11 1-4-11 1-5-11 1-6-11 1-7-11 1-8-11 1-9-11 211-1-3 Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7% przy odpisach

Bardziej szczegółowo

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014 MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Zdrowe momentum MAGELLAN Wycena Cena bieżąca [PLN] 80,5 Wycena końcowa [PLN] 100,3 Potencjał 24,6% Rekomendacja Podstawowe dane MAGELLAN (YTD = 2,3%) MW TRADE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN 11-7-12 26-7-12 1-8-12 28-8-12 12-9-12 27-9-12 12-1-12 29-1-12 14-11-12 29-11-12 14-12-12 7-1-13 22-1-13 6-2-13 21-2-13 8-3-13 25-3-13 11-4-13 29-4-13 16-5-13 3-6-13 18-6-13 3-7-13 213-7-16 Usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r.

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do uchwały nr 242/B/2014 Zarządu Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 roku Data publikacji raportu: 06 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 1 Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKOWE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. 1 RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. ZA I KWARTAŁ ROKU 2015 Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium za I kwartał 2015 roku. Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe 1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2011 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2011 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W 2011 R. Warszawa, dnia 5 marca 2012 r. SPIS TREŚCI 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA BANKU BGŻ S.A. 3 1.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo