RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 2/60

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Małgorzata Niemiec, Marta Sarota. Badaniem objęto 67 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 0 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 24 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, indywidualny z przedstawicielem organu prowadzącego, grupowy z partnerami szkoły i pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, szkoły i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 3/60

4 Obraz szkoły Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J.Wolskiej w Nowym Sączu jest szkołą publiczną prowadzoną przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych. Aktualnie kształci w trzech zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta i technik usług kosmetycznych. Absolwenci szkoły znajdują pracę w placówkach ochrony zdrowia w kraju i za granicą. W celu podniesienia jakości kształcenia bierze udział w systemowym projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego". W tym zakresie młodzież korzysta z różnorodnych form wsparcia takich jak : staże, kursy i warsztaty. Proces edukacyjny w szkole jest działaniem celowym, przebiegającym zgodnie z przyjętymi - w koncepcji pracy - założeniami, określonymi celami i wyznaczonymi sposobami ich osiągania. Nadrzędnym celem kształcenia jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery oraz możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele - współdziałając ze sobą - diagnozują i monitorują osiągnięcia uczniów, analizują wyniki zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i ewaluacji wewnętrznej oraz planują i wdrażają działania w kontekście ich wyników. Rezultaty podejmowanych działań przyczyniają się do sukcesów edukacyjnych, natomiast w mniejszym zakresie mają wpływ na trwałą poprawę efektów kształcenia. Atmosfera w szkole służy efektywnej pracy nauczycieli i uczniów. Młodzież czuje się bezpiecznie, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pozytywny klimat sprzyja rozwijaniu samorządności uczniowskiej, inspiruje do podejmowania inicjatyw, uczy brania odpowiedzialności za powierzone zadania i współdziałania w zespole. Widoczne są efekty wielopłaszczyznowej, systematycznej współpracy szkoły z różnymi podmiotami lokalnego środowiska oraz umiejętne korzystanie z zasobów środowiska. Sztandarowym przykładem tej współpracy oraz odpowiedzią na potrzeby środowiska jest działalność Przychodni Usług Medycznych. Zarządzanie szkołą ukierunkowane jest na ustawiczny jej rozwój poprzez wprowadzanie zmian organizacyjnych, dbałość o stwarzanie jak najlepszych warunków do realizacji podstawy programowej dla poszczególnych zawodów oraz statutowych zadań szkoły. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 4/60

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 45 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Jadwiga Wolska Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) Nowy Sącz Jagiellońska Kod pocztowy Urząd pocztowy Nowy Sącz Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dorośli Uczniowie, wychow., słuchacze 185 Oddziały 7 Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 9.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy brak specyfiki MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Nowy Sącz gmina miejska Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 5/60

6 Poziom spełniania wymagań państwa Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego (D) B Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana (D) Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B) Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami (B) Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) B Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) C Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Uczniowie są aktywni Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą (D) B Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności (D) Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby (B) Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 6/60

7 Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby (B) Respektowane są normy społeczne B Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia (B) B W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych (D) Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami (D) B Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy (B) Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy (B) Promowana jest wartość edukacji B W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się (D) W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie (D) Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji (B) Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej (B) Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy (D) W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci (D) Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach (D) Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły (B) Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców (B) Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 7/60

8 Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju (D) Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (D) A Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój (B) Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów (B) Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków (D) Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu (D) B Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami (D) W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki (D) Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów (B) Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki (B) Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb (B) Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 8/60

9 Wnioski Przyjęta do realizacji koncepcja pracy uwzględnia integralny charakter rozwoju uczniów, którzy dostrzegają związek podejmowanych w szkole działań z głównymi założeniami i w te działania się włączają. Tworzona przez całą społeczność szkolną atmosfera, stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy oraz umiejętne integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego służy uczeniu się. Nauczyciele współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach co skutkuje m.in. systematycznym doskonaleniem kompetencji zawodowych i uatrakcyjnianiem oferty edukacyjnej. W szkole podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery. Znając potrzeby i wykorzystując zasoby środowiska lokalnego w procesie nauczania szkoła efektywnie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, co korzystnie wpływa na rozwój uczącej się młodzieży. Wdrażanie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć edukacyjnych przyczynia się do osiągania sukcesów edukacyjnych, a w mniejszym stopniu do trwałego wzrostu efektów kształcenia mierzony wskaźnikami egzaminacyjnymi. Nauczyciele stwarzają sytuacje do aktywności uczniów w procesie uczenia się, brania odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wspierają ich inicjatywy na rzecz rozwoju i rozwoju szkoły. Społeczność szkolna promuje w środowisku lokalnym wartość uczenia się przez całe życie, wykorzystując w tym zakresie wiedzę i umiejętności uczniów, informacje o losach absolwentów i potrzeby na rynku pracy. Zarządzanie szkołą jest skuteczne, opiera się na systematycznej współpracy nauczycieli, a wdrażane wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą jej rozwojowi, w tym poprawie bazy i wyposażenia, szczególnie w pracowniach do zajęć praktycznych. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 9/60

10 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe były znane, akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi ucznia, specyfiką szkoły, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska. Poziom spełnienia wymagania: B Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu działa zgodnie z własną koncepcją pracy, której celem jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Koncepcja pracy szkoły uwzględnia potrzeby rozwojowe młodzieży oraz potrzeby środowiska lokalnego, w tym potrzeby lokalnego rynku pracy. Uczniowie uczestniczą w tworzeniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły. W pełni akceptują najważniejsze kierunki i doceniają panującą w szkole przyjazną atmosferę oraz życzliwość i chęć niesienia pomocy ze strony nauczycieli. Uczestniczą w realizacji koncepcji. Z ich inicjatywy w szkole prowadzone są działania służące rozwojowi uczących się oraz szkoły, a także rozwojowi społeczności lokalnej. Obszar badania: Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, której założenia odzwierciedlają potrzeby rozwojowe młodzieży oraz potrzeby środowiska lokalnego. Nadrzędnym celem koncepcji pracy szkoły jest stworzenie takich warunków, aby uczniowie mieli możliwość wszechstronnego rozwoju, zdobyli rzetelne wykształcenie, byli przygotowani do pracy w wyuczonych zawodach i aktywni na rynku pracy, rozwijali swoje uzdolnienia zgodnie z zainteresowaniami, umieli świadomie kształtować swoje życie i środowisko, byli tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Aby osiągnąć ten cel szkoła podejmuje różnorodne działania. Począwszy od stworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej, kreowania atmosfery w szkole opartej na wzajemnej życzliwości, szacunku i zaufaniu poprzez realizowane programy nauczania, wdrażane projekty unijne, wprowadzane elementy nowatorstwa w pracy dydaktycznej, prowadzone systematycznie diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczących się, promowanie osiągnięć uczniów i szkoły, zbieranie opinii uczniów i nauczycieli dotyczących problemów szkolnych oraz współorganizowanie przedsięwzięć na rzecz środowiska Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 10/60

11 lokalnego. Nie bez znaczenia są działania związane z doskonaleniem kompetencji zawodowych nauczycieli i modernizowaniem bazy dydaktycznej i lokalowej szkoły. Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana Główne założenia pracy szkoły są w pełni akceptowane przez uczniów. Wszyscy uczniowie zgadzają się z zasadami obowiązującymi w szkole i stosowanymi metodami wychowawczymi. Również wszystkim badanym odpowiada sposób prowadzenia lekcji i organizacja pracy szkoły. Z informacji uzyskanych od uczniów wynika, iż znają bardzo dobrze koncepcję pracy, a zawarte w niej cele są dla nich bardzo ważne i zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami. Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami Uczniowie partycypują w przygotowaniu i modyfikacji koncepcji pracy. Uczestniczyli na etapie formułowania koncepcji pracy, a obecnie biorą udział w jej modyfikacji. Propozycje i uwagi na temat pracy szkoły przekazują w rozmowach z nauczycielami oraz opiekunem samorządu. Mają możliwość wpływu na organizację pracy szkoły, np. tygodniowy rozkład zajęć, organizację wycieczek czy formę zajęć z wychowania fizycznego. Wnioskują także o zmiany w statucie szkoły. Obszar badania: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami Wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji koncepcji. Ankietowani deklarują, że zgłaszają pomysły dotyczące organizowania procesu lekcyjnego i często biorą udział w działaniach, które wynikają z ich pomysłów, a pomysły te dotyczą najczęściej przygotowywania materiałów edukacyjnych. Dyrektor i nauczyciele wymieniają różnorodne działania, w których realizację aktywnie włącza się młodzież. Z inicjatywy uczniów: organizowane są wyjazdy edukacyjne, podejmowane działania związane z promocją szkoły na Targach Edukacyjnych, prowadzone akcje charytatywne ( np. "I Ty możesz zostań świętym Mikołajem" czy zbieranie nakrętek), akcje społeczne typu bezpłatny pomiar poziomu cukru, ciśnienia itp., pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarówno nauczyciele, jak i dyrektor podkreślają, że działania te rozwijają umiejętności interpersonalne, poszerzają wiedzę i kompetencje wykorzystywane w późniejszej pracy zawodowej oraz uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka. Nauczyciele odpowiednio motywują i zachęcają uczących się do wychodzenia z inicjatywami, a także pomagają w realizacji tych działań. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 11/60

12 Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: B W badanej szkole nauczanie jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Uczniowie mają szansę rozwijania swoich zainteresowań, a podejmowane przez nauczycieli działania nowatorskie uatrakcyjniają proces edukacyjny. Powszechnie stosowane przez nauczycieli różne metody pracy, indywidualne podejście adekwatne do potrzeb i możliwości uczniów oraz panująca na zajęciach atmosfera służy nabywaniu umiejętności określonych w podstawie programowej. Młodzież jest przysposabiana do uczenia siebie i w tym wysiłku uzyskuje wsparcie od większości nauczycieli. Wsparcie to obejmuje wiedzę o tym, jak się uczyć, pomoc w planowaniu i organizacji procesu uczenia się, pomoc w sytuacjach trudnych, udzielanie informacji zwrotnych oraz budowanie motywacji. Nauczyciele stwarzają warunki, by uczniowie mogli być współautorami decyzji dotyczących uczenia się. Uczniowie mają możliwość, na zajęciach edukacyjnych, korzystać nawzajem ze swoich talentów i wiedzy oraz rozwijać społeczną umiejętność zgodnego i twórczego współdziałania. Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Powszechnie stosowane przez nauczycieli różnorodne metody oraz formy pracy, a także wykorzystywane sposoby motywowania uczniów są dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Aby osiągnąć cele lekcji nauczyciele odpowiednio dobierają metody i formy pracy; dostosowują stopień trudności zadań do możliwości uczniów; wykorzystują pomoce dydaktyczne, które ułatwiają opanowanie niezbędnej wiedzy. Jak wynika z badań, stosowane przez większość nauczycieli metody zachęcają młodzież do uczenia się (Rys. 1j); nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia ( Rys. 2j) oraz potrafią zainteresować uczniów tematem lekcji ( Rys.3j). Większość, bo 35 z 41 ankietowanych uczniów deklaruje, że na większości zajęć w dniu badania współpracowała między sobą (Rys. 4j). Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 12/60

13 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 13/60

14 Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Wszyscy uczniowie deklarują, że wiedzą jak się uczyć. Nauczyciele organizują sytuacje edukacyjne, podczas których uczniowie mają możliwość zadawania pytań, mogą stać się autorami procesu własnego uczenia się, mogą korzystać nawzajem ze swojej wiedzy i umiejętności. Nauczyciele przekazują informację zwrotną, która wskazuje na uzyskiwane przez młodzież postępy. Sytuacje takie wystąpiły na wszystkich obserwowanych zajęciach edukacyjnych. Z możliwości wyrażenia swojego zdania na tematy poruszane na lekcji skorzystała większość uczniów. W opinii wszystkich ankietowanych uczniów nauczyciele wyjaśniają im jak się uczyć. Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się Opinie młodzieży na temat atmosfery panującej w szkole są bardzo pozytywne. Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie podejmują różnorodne działania, które tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Świadczą o tym zarówno prezentowane przez wszystkich nauczycieli i uczniów - w trakcie obserwacji zajęć - postawy życzliwości, zrozumienia, wzajemnego poszanowania i zaufania, jak i opinie pracowników niepedagogicznych (Tab.1) oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży. Zdaniem większości uczniów (23 z 26) czas na wszystkich zajęciach wykorzystują oni na uczenie się. Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele precyzyjnie formułowali polecenia oraz dawali szansę uczniom wykorzystywania popełnionych błędów do uczenia się. Nauczyciele słuchają uczniów, którzy mają potrzebę porozmawiania (Rys. 1j) oraz udzielają dodatkowego instruktażu (Rys. 2j), a opinie i inicjatywy uczniów wykorzystują do pracy na lekcji. Młodzież pomaga sobie w uczeniu się - co deklarują wszyscy badani (26) - i odnoszą się do siebie przyjaźnie, a nauczyciele - też w opinii wszystkich uczniów - bardzo dobrze ich traktują. Rys. 1j Rys. 2j Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 14/60

15 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jaka jest atmosfera w Państwa szkole? Jaka jest Państwa rola w kształtowaniu tej atmosfery? (6815) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Dążymy do tego, aby w naszej szkole panowała atmosfera zaufania, bezpieczeństwa, życzliwości i wzajemnego poszanowania, a ucząca się w niej młodzież mogła się rozwijać oraz budować poczucie własnej wartości. Niepowtarzalna, kameralna atmosfera szkoły, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz kultywowane od lat tradycje, pozwalają uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie. Nasz rola sprowadza się do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu tej atmosfery, w przyjaznych, pełnych wzajemnego szacunku relacjach z uczniami. Dokładamy wszelkich starań do budowania poprawnych relacji między pracownikami szkoły, zarówno pedagogicznymi jak i niepedagogicznymi. Relacje te utrzymywane są na bardzo wysokim poziomie. Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Nauczyciele informują uczniów o celach lekcji, które formułują w sposób zrozumiały. Ma to przełożenie na powszechność znajomości wśród młodzieży celów uczenia się i formułowanych wobec nich oczekiwań. Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele poinformowali o celach lekcji, a na 4 z 6 sprawdzili czy są one zrozumiałe dla uczących się. Podobnie zdecydowana większość (65 z 67) ankietowanych uczniów stwierdza, że cele danych zajęć edukacyjnych są im znane. Na większości zajęć - zdaniem 24 z 26 badanych - nauczyciele wyjaśniają, jakich działań oczekują od uczących się. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 15/60

16 Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się, reagują na potrzeby, zainteresowania i problemy uczniów co sprzyja dobremu samopoczuciu młodzieży w szkole oraz identyfikowaniu się z jej celami i wartościami. Zdaniem respondentów uczniowie są motywowani do aktywnej pracy na zajęciach. Wszyscy uczniowie deklarują, że lubią się uczyć, a w sytuacjach trudnych i problemowych mogą liczyć na wsparcie i pomoc większości nauczycieli. W opinii uczniów elementy procesu edukacyjnego, które pomagają im się uczyć to: sposób prowadzenia zajęć, wykorzystywane materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne, jasne formułowanie poleceń oraz indywidualny instruktaż nauczyciela. Uczniowie podkreślają również znaczenie atmosfery panującej na zajęciach oraz postawy nauczycieli. Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Nauczyciele powszechnie inicjują działania, które pozwalają im na informowanie uczniów o postępach w nauce, a także służą konstruktywnej ocenie uczenia się. Wyniki obserwacji lekcji i badań ankietowych wskazują, że nauczyciele przekazują informację zwrotną, która wspiera uczenie się uczniów tj. zawiera odniesienie do tego, co uczeń wykonał dobrze, jakie błędy popełnił oraz wskazówki do dalszej pracy. Nauczyciele, w każdej sytuacji, na wszystkich obserwowanych zajęciach, zwracali uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe oraz na te, które były nieprawidłowe, a przekazywana informacja zwrotna mobilizowała uczniów i w jeszcze większym stopniu angażowała ich w proces uczenia się. Ocenianie wywołuje tylko pozytywne emocje u wszystkich uczniów (Rys. 1w), na co niewątpliwie wpływ ma fakt, iż - w opinii wszystkich ankietowanych uczniów - nauczyciele przestrzegają ustalonych, jasnych zasad oceniania; rozmawiają z nimi o postępach w nauce, przyczynach występujących trudności i sukcesach oraz uzasadniają każdy stawiany stopień. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 16/60

17 Rys. 1j Rys.1w Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 17/60

18 Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Powszechnie podejmowane działania przez nauczycieli umożliwiają integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Wszyscy uczący się są przekonani, że wiedza i umiejętności zdobywane w szkole przydadzą im się w codziennym życiu i zaznaczają, że na większości lekcji mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą. Na wszystkich zajęciach zaobserwowano, iż nauczyciele tworzą sytuacje, podczas których młodzież wykorzystuje wiedzę przedmiotową, wiedzę z innych przedmiotów oraz inne doświadczenia pozaszkolne. Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój i mają poczucie wpływu na sposób organizowania i przebieg procesu edukacyjnego. Obserwacja zajęć edukacyjnych pozwala na stwierdzenie, że wszyscy nauczyciele rozmawiają z uczniami jak będzie przebiegać lekcja i dają im możliwość zastanowienia, czego się na niej nauczyli. Na większości zajęć uczniowie mogli wybrać w jaki sposób będą pracować. Prawie wszyscy nauczyciele deklarują, że raz lub kilka razy w półroczu pozwalają uczniom na wybory dotyczące: metod pracy, sposobu oceniania, terminów testów i sprawdzianów oraz zajęć pozalekcyjnych. Natomiast rzadziej, bo raz lub kilka razy w roku mogą wpływać na omawiane tematy i treści. Uczniowie zaznaczają, że na większości zajęć nauczyciele zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. Spośród czynników, które decydują o wynikach w nauce, uczniowie wskazują najczęściej: czas poświęcony na naukę, zaangażowanie i pracę nauczycieli (Rys.1w). Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 18/60

19 Rys.1w Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Umiejętność współpracy w zespole jest rozwijana na większości zajęć edukacyjnych. Zarówno obserwacja wszystkich zajęć edukacyjnych, jak i informacje przekazane przez wszystkich uczniów i nauczycieli w ankiecie wskazują, że nauczyciele podejmują różnorodne działania, by umożliwić uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Uczniowie na większości zajęć pracują w grupach lub parach, dyskutują, instruują się nawzajem, prezentują sposób wykonania ćwiczenia, dzielą się wiedzą i doświadczeniem przygotowując referaty czy prezentacje oraz przygotowując różne projekty edukacyjne. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 19/60

20 Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Pracownia masażu dla mieszkańców miasta i regionu zorganizowana w ramach zajęć praktycznych; zajęcia z anatomii prowadzone, w ramach edukacji uczestniczącej, w Muzeum Anatomii, wyjazd na praktykę do Wielkiej Brytanii oraz autorski program wychowania fizycznego to przykłady nowatorskich rozwiązań stosowanych w szkole. W opinii nauczycieli i dyrektora rozwiązania nowatorskie uatrakcyjniają zarówno ofertę edukacyjną, jak i proces dydaktyczny; angażują wszystkie sfery uczenia się i motywują ucznia do samorealizacji oraz pozwalają na lepsze przygotowanie uczniów do zawodu, a także głębsze poznanie specyfiki danego zawodu. Stosowanie nowatorskich rozwiązań - jak podaje dyrektor - wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów i służy ich rozwojowi. Prawie wszyscy (22 z 24) ankietowani nauczyciele deklarują, że wprowadzili niekonwencjonalne rozwiązania w swojej pracy. Rozwiązania te dotyczyły: metod pracy (21 z 24), komunikacji z uczniami (17), treści (15), współdziałania z innymi nauczycielami (14) oraz wykorzystania środków dydaktycznych (13). Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: C W policealnej szkole wdraża się podstawę programową kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, technik masażysta i technik usług kosmetycznych. Uczący często w procesie kształcenia umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji. Osiągnięcia uczniów są na bieżąco monitorowane i analizowane. Sformułowane w wyniku analiz wnioski są uwzględniane przez uczących do modyfikacji treści, metod pracy i organizacji zajęć dodatkowych. Wykorzystywane informacje z osiągnięć edukacyjnych uczniów w większym stopniu wpływają na indywidualne sukcesy, niż trwały wzrost efektów kształcenia na zewnętrznym egzaminie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w kształconym zawodzie. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 20/60

21 Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego Szkoła wykorzystuje wiedzę na temat osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu kształcenia w planowaniu procesów edukacyjnych. W diagnozie osiągnięć edukacyjnych, jak wynika z analizy danych zastanych i wywiadu z dyrektorem, są wykorzystywane badania umiejętności manualnych (szczególnie w zawodzie technik masażysta) oraz wyniki diagnozy poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego. Oprócz tego, dyrektor informuje o analizie dokumentacji, w tym świadectw ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, przez komisję rekrutacyjną. Diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów wykorzystywane są w planowaniu zajęć edukacyjnych i dostosowaniu wymagań do możliwości rozwojowych uczniów. Z uczniami mniej zdolnymi nauczyciele pracują więcej, trudniejsze partie materiału uczniowie mogą zaliczać w mniejszych partiach materiału. Uczniowie są informowani na bieżąco o postępach w nauce. Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Badania dowodzą, iż realizacja procesów edukacyjnych jest spójna z określonymi w podstawach programowych warunkami kształcenia w zawodach. Nauczyciele wskazują w ankiecie, że często umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji. Na wszystkich zajęciach kształcona jest: umiejętność: komunikowania się w języku ojczystym, uczenia się i pracy zespołowej. Na większości zajęć rozwijana jest umiejętność: posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji oraz myślenia matematycznego i naukowego. Wszyscy nauczyciele deklarują stosowanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej (Rys. 1o). Obserwacje zajęć oraz rozmowy z nauczycielami po ich przeprowadzeniu wskazują, iż zajęcia - zgodnie z zalecanymi warunkami - odbywają się w wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce pracowniach. Na zajęciach można było zaobserwować zintegrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego. Wystąpiły również działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniowie nabywają umiejętności w komunikowania się w języku obcym i migowym z wykorzystywaniem słownictwa zawodowego. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 21/60

22 Rys.1o Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Nauczyciele powszechnie monitorują, diagnozują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Wszyscy nauczyciele na różne sposoby wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów (Rys.1o) i je monitorują (Rys.1w). Wszyscy uczniowie deklarują, iż nauczyciele upewniają się czy właściwie zrozumieli omawiane zagadnienie. Obserwacja zajęć dostarczyła informacji, że nauczyciele najczęściej monitorują nabywanie wiedzy i osiągnięć uczniów poprzez: sprawdzanie na bieżąco sposobu wykonania zadania; zadawanie pytań sprawdzających stopień opanowania przekazywanej wiedzy; na bieżąco udzielanie informacji zwrotnej. Rzadziej na lekcjach stwarza się uczniom możliwość podsumowania przez nich zajęć. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 22/60

23 Rys.1o Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 23/60

24 Rys.1w Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 24/60

25 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Szkoła podejmuje działania, które przyczyniają się do odnoszenia sukcesów edukacyjnych. Wszyscy ankietowani uczniowie za swoje osiągnięcie uznają nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych w wykonywaniu przez nich zawodu, w którym się kształcą. Co piąty uczeń wskazuje na poszerzanie wiadomości i ich wykorzystanie w życiu. W opinii dyrektora, działania które przyczyniły się do wzrostu wyników kształcenia i sukcesów edukacyjnych to: dostosowanie wymagań do możliwości uczniów; organizowanie zajęć dodatkowych, indywidualnych konsultacji w ramach art.42 ust.2 pkt 2 KN; przeprowadzanie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wdrażanie wniosków z ich analizy; modyfikowanie metod i form pracy, w tym wdrażanie metody projektu; informowanie na bieżąco o postępach w nauce; zwiększenie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej oraz stosowaniem procedur oceniania i klasyfikowania czy prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. Efekty powyższych działań przełożyły się na wzrost frekwencji oraz liczbę uczniów otrzymujących stypendia naukowe. Szkoła otrzymała 1 miejsce w Polsce za realizację programu "Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Absolwenci szkoły znajdują pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Zwiększyła się liczba chętnych do nauki w szkole. Analizując wskaźniki zdawalności zewnętrznych egzaminów zawodowych w poszczególnych zawodach w porównaniu z wynikami w Małopolsce i kraju trudno jest stwierdzić, iż świadczą one o wzroście efektów kształcenia. W przypadku kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny w roku 2013 widoczny jest wzrost wyników w części pisemnej, a z kolei spadek wyników na etapie praktycznym zauważalny w ostatnich dwóch latach. W przypadku kształcenia w zawodzie technik masażysta w ostatnich dwóch latach wyniki etapu pisemnego w roku 2013 i części praktycznej w roku 2012, 2013 są niższe. Widoczny jest spadek efektów kształcenia w części praktycznej w bieżącym roku w zawodzie ratownik medyczny w porównaniu z wynikami w Małopolsce. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 25/60

26 Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła rozwija u uczniów umiejętności przydatne na rynku pracy. Dyrektor i nauczyciele wskazują na: przygotowanie do samodzielnej pracy i współdziałania w zespole; wykorzystanie umiejętności teoretycznych z praktycznym działaniem; doskonalenie umiejętności interpersonalnych; branie odpowiedzialności za powierzone zadania; stosowanie technologii informacyjnej; znajomość języków obcych; kształcenie ustawiczne czy umiejętność wyszukiwania i gromadzenia informacji. Wymaganie: Uczniowie są aktywni Aktywność uczniów i uczennic powinna się wiązać z różnorodnymi działaniami, szczególnie z procesem ich uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczących się w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój środowiska. Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy uczniowie biorą za niego odpowiedzialność. Rezultatem pracy nauczycieli są postawy uczących się wobec procesu uczenia się. Poziom spełnienia wymagania: B Badania dowodzą, iż policealna szkoła stwarza sytuacje do aktywności uczniów zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Samodzielne inicjatywy zgłaszane przez młodzież dotyczą różnych płaszczyzn działania. Młodzi ludzie uczą się współdziałania, planowania i brania odpowiedzialności za powierzone zadania. Realizacja działań jest wspierana przez uczących i wpływa na ich rozwój oraz rozwój środowiska. Obszar badania: Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą Jak wynika z badań (ankieta i obserwacje), młodzież powszechnie jest zaangażowania na większości zajęć. Nauczyciele angażują uczniów poprzez właściwie dobierane metody i formy pracy, udzielanie na bieżąco instruktażu, informacji zwrotnej, pochwał. Młodzież uważnie słucha, obserwuje np. demonstrowany przez nauczyciela sposób wykonania masażu, a następnie samodzielnie go wykonuje. Większość uczniów podaje, że na zajęciach zadaje pytania, dyskutuje, jest zaangażowana, notuje i pracuje samodzielnie. Pracują również w parach lub grupie (dominuje odpowiedź - na połowie zajęć, Rys.1j). Wszyscy uczniowie deklarują, że słuchają uczącego i są zainteresowani tym, czym zajmują się na lekcji. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 26/60

27 Rys. 1j Obszar badania: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności Nauczyciele stwarzają sytuacje do aktywności uczniów zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Wszyscy uczniowie są zdania, że zgłaszają pomysły dotyczące tego, co chcą robić na lekcjach (Rys.1j) i (Rys.1o). Nauczyciele, motywują młodzież do angażowania się w proces uczenia się. Podają przykłady zachęcania ich do odbywaniem praktyk w szpitalu, uczestnictwa w projekcie unijnym "Modernizacja kształcenia zawodowego", dodatkowych kursach wspierających ich w przygotowaniu do zdania egzaminu i wykonywania zawodu. Nauczyciele informują młodzież o tych szkoleniach i uświadamiają im ich wartość. Nauczyciele aktywizują uczniów m.in. poprzez demonstrowanie poprawności wykonania różnorodnych ćwiczeń praktycznych, ciągłe instruowanie, wyjaśnianie, korygowanie błędów, udzielanie pochwał słownych. Dyrektor zwraca uwagę na zajęcia z zakresu promocji zdrowia oraz pracowni masażu, z których po zajęciach lekcyjnych korzysta około 40 % młodzieży. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 27/60

28 Rys. 1j Rys.1o Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 28/60

29 Obszar badania: Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki oraz angażują w nie inne osoby Młodzież inicjuje różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Uczniowie często biorą udział w działaniach, które wynikają z ich pomysłów (Rys.1j). Dyrektor i nauczyciele podają przykłady działań zainicjowanych przez uczniów. Z ich inspiracji prowadzony jest: bezpłatny pomiar RR i poziomu cukru, pokazy z pierwszej pomocy przedmedycznej i masażu leczniczego; organizowane są wycieczki dydaktyczne np. human body; prowadzone są akcje charytatywne; planowane są staże i wizyty zawodoznawcze w ramach realizowanych projektów. Pomysły które są zgłaszane przez młodzież dotyczą różnych aktywności: społecznej, edukacyjnej, kulturalnej czy działań związanych z promocją szkoły. Inicjatywy uczniowskie mają charakter rozwojowy zarówno dla szkoły jak i uczniów. W ich realizację włączają się uczący m.in poprzez motywowanie i zachęcanie, wsparcie merytoryczne oraz dbanie o bezpieczeństwo i fachowość wykonanych działań. Również szkolne gazetki wskazują na informacje zainicjowane przez młodzież. Rys. 1j Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 29/60

30 Obszar badania: Uczniowie realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby Młodzież jest skuteczna w realizacji działań zainicjowanych na rzecz lokalnego środowiska. Partnerzy lokalni informują, iż młodzież jest bardzo aktywna i zaangażowana w różnorodne programy edukacyjne, akcje, kampanie i imprezy na rzecz środowiska lokalnego. Wspólna ich inicjatywa to: Przychodnia Usług Medycznych zorganizowana na terenie szkoły, z której korzystają mieszkańcy miasta. Z ich pomysłu organizowane są w szkole rajdy, wycieczki edukacyjne czy akcje charytatywne. Planowane i wdrażane są działania promujące szkołę na Targach Edukacyjnych. W realizację inicjatyw uczniowskich na rzecz środowisko, włączają się pracownicy szkoły i różne instytucje np. poradnie rehabilitacyjne czy Sanepid. Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: B Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa zarówno psychicznego jak i fizycznego. Relacje między członkami społeczności szkolnej powszechnie oparte są na wzajemnym szacunku, zaufaniu i równości wobec ustalonych zasad. W policealnej szkole panuje przychylny klimat dla uczniowskiej samorządności. Młodzież ma wpływ na życie szkoły i czuje się współodpowiedzialna za powierzone zadania. Oddziaływania wychowawcze są w razie potrzeb modyfikowane i wynikają ze zdiagnozowanych zagrożeń. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 30/60

31 Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Z badania wynika, iż w szkole poczucie bezpieczeństwa na lekcjach i przerwach oraz na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych wśród młodzieży jest powszechne i wynika to zarówno z działań podejmowanych przez szkołę, jak również z faktu pobierania nauki przez osoby dorosłe. Wszyscy uczniowie na lekcjach (Rys.1j), przerwach ( Rys.2j) i na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych ( Rys.3j) czują się bezpiecznie. W szkole nie stwierdza się przypadków agresji czy przemocy zarówno słownej, pozasłownej, jak i fizycznej. Przedstawiciel organu prowadzącego, partnerzy szkoły i pracownicy niepedagogiczni podają przykłady działań, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Informują o monitoringu wizyjnym, opracowanych i przestrzeganych regulaminach, prowadzonych na bieżąco przeglądach, pełnionych dyżurach przez uczących. Stwierdzają, iż uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. W szkole nie było wypadków, a młodzież jest odpowiedzialna. Rys. 1j Rys. 2j Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 31/60

32 Rys. 3j Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego W szkole budowany jest pozytywny klimat dla inicjatyw samorządu uczniowskiego. Wszyscy uczniowie deklarują, że biorą udział w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach organizowanych przez samorząd uczniowski. Wskazują też, że współorganizują te imprezy i biorą udział w pracach zarządu samorządu uczniowskiego. Nauczyciele informują, iż z inicjatywy uczniów, zostały dostosowanie terminy zajęć do ich potrzeb tj. zajęcia w soboty i w godzinach popołudniowych, a zajęcia praktyczne zostały zorganizowane w szkole. Młodzież bierze udział w ustalaniu dni wolnych od nauki oraz radach pedagogicznych w części dotyczących spraw uczniowskich. Na wniosek uczniów organizowane są wycieczki edukacyjne np. do Muzeum Anatomii. W ocenie badanych, inicjatywy te uczą młodzież współpracy w grupie, wspólnego podejmowania decyzji, negocjowania i osiągania kompromisów. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 32/60

33 Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu W szkole zauważa się równość wobec obowiązujących zasad, powszechność postaw szacunku i wzajemnego zaufania. Wszyscy uczniowie twierdzą, iż mają wpływ na zasady zachowania obowiązujące w szkole. Informują, iż rozmawiają z nauczycielami na temat etycznej postawy w trakcie wykonywania zawodu masażysty, farmaceuty czy relacji z pacjentami. Pracownicy niepedagogiczni zwracają uwagę, że w szkole kształcą się osoby pełnoletnie, które z reguły są świadome tego co chcą robić w życiu i po co przyszli do tej szkoły. Osoby te zachowują się pozytywnie, cechuje ich duża kultura osobista, zaangażowanie, dociekliwość poznawcza a także wrażliwość na potrzeby innych osób. Młodzież jest chętna do pomocy, kreatywna, reaguje właściwie na ewentualne uwagi. W szkole dyskutuje się na temat ich zachowania i sytuacji osobistej, a także na temat pożądanych postaw. Od młodzieży oczekuje, aby byli aktywni na rzecz pomocy innym, zmotywowani, ambitni, a swoim zachowaniem budowali przyjazny klimat w szkole. Od uczniów wymagana jest tolerancja, humanitaryzm oraz etyka zawodowa. Obserwacja zajęć wskazuje, iż wszyscy uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami społecznymi. W relacjach nauczyciele - uczniowie dało się zauważyć wzajemny szacunek, życzliwość i otwartość.. Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb W policealnej szkole, mimo, iż uczy się w niej młodzież dorosła, prowadzona jest systematyczna ocena skuteczności podejmowanych działań eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania. Zdaniem nauczycieli analiza działań w zakresie respektowania norm społecznych polega przede wszystkim na obserwowaniu młodzieży. Nie zauważa się przejawów nierespektowania tych norm, dlatego też, nie ma potrzeby modyfikacji tych działań. Z kolei dyrektor zwraca uwagę na problem palenia papierosów i modyfikacje w tym zakresie. Działania wychowawcze typu: pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy z uczniami zostały wsparte przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, z którą szkoła współpracuje. Osoby z problemami zdrowotnymi, otrzymują wsparcie od specjalistów, w szukanie których zaangażowani są zarówno dyrektor, jak i nauczyciele. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 33/60

34 Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice W szkole umożliwia się uczniom udział w analizie i modyfikacji systemu oddziaływań wychowawczych. Młodzież, jak informuje dyrektor i nauczyciele, inicjuje działania samorządu, prowadzi ścienną gazetkę, organizuje akcje charytatywne. Propaguje zdrowy styl życia poprzez organizowanie zawodów i turniejów sportowych oraz wystaw tematycznych. Organizowane są sytuacje wychowawcze sprzyjające integracji społeczności szkolnej i wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa grupach. Uczniowie stwierdzają, iż mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania w szkole, w tym praw i obowiązków, ale nie było takiej potrzeby. Stwierdzają, iż w tej szkole uczą się ludzie dorośli. Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów. Poziom spełnienia wymagania: B W szkole z wykorzystaniem różnorodnych metod rozpoznawane są możliwości i potrzeby każdego ucznia. Następnie podejmowane są działania mające na celu wspomaganie rozwoju uczących się, uwzględniające ich indywidualną sytuację, wyrównywanie szans edukacyjnych i stwarzanie wszystkim możliwości korzystania z osiągnięć rozwoju społecznego i gospodarczego. Nauczyciele indywidualizują pracę na lekcjach - szczególnie jest to widoczne na zajęciach praktycznych - i wspierają uczniów w ramach zajęć dodatkowych. Uczniowie uważają, że wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom. Skutecznie realizowane są również zadania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia Nauczyciele w sposób systemowy rozpoznają możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się i sytuację społeczną każdego ucznia. Na początku roku szkolnego przeprowadzana jest wstępna analiza umiejętności i posiadanej wiedzy uczniów z wykorzystaniem opracowanych testów. Prowadzone są także badania ankietowe i analizowana jest dokumentacja. Nauczyciele prowadzą obserwacje bezpośrednie np. zdolności manualnych w trakcie bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Uzyskane z wykorzystaniem różnorodnych sposobów informacje na temat możliwości i potrzeb uczniów są analizowane i podejmowane są stosowne działania. Z badań wynika, że nauczyciele znają potrzeby społeczne, poznawcze i emocjonalne swoich uczniów. Uczniowie wymagają wsparcia ze względu na trudności w nauce wynikające z braków ze szkoły ponadgimnazjalnej, dłuższej przerwy Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 34/60

35 w edukacji, różnic programowych czy różnego poziomu umiejętności manualnych. Szkoła obejmuje wsparciem wszystkich uczniów, u których rozpoznano określone potrzeby. Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia Szkoła podejmuje adekwatne działania do rozpoznanych potrzeb. Tworząc ofertę zajęć pozalekcyjnych bierze się pod uwagę propozycje uczniów i nauczycieli, wyniki prowadzonych badań losów absolwentów (czego brakowało w ofercie edukacyjnej), możliwości związane z organizowaniem kursów poszerzających ofertę programową oraz oczekiwania pracodawców. Szczególne potrzeby edukacyjne uczących się wynikają najczęściej z ich sytuacji osobistej, konieczności pogodzenia nauki z pracą czy studiami lub obowiązkami rodzinnymi. Uczniowie otrzymują od nauczycieli wsparcie, które pozwala im na pokonywanie trudności i ograniczeń. Formy tej pomocy to przede wszystkim zindywidualizowane podejście do każdego ucznia, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów we współpracy z opiekunem roku, a także organizowanie pomocy materialnej dla osób potrzebujących. Zdecydowana większość uczniów (24 z 26) deklaruje, że może uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Zdaniem wszystkich badanych oferowane zajęcia pozalekcyjne są interesujące i potrzebne. Na obserwowanych lekcjach można było łatwo zauważyć, że prowadzący znają możliwości i potrzeby uczniów. Nauczyciele organizują proces lekcyjny tak, by uczniowie mogli się uczyć od siebie nawzajem i umiejętnie wykorzystują indywidualne predyspozycji poszczególnych uczniów do zmotywowania i zaangażowania pozostałych, szczególnie tych, którzy mają trudności w nauce. Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki W szkole podejmowane są, adekwatne do specyfiki szkoły, działania antydyskryminacyjne. Edukacja antydyskryminacyjna występuje podczas realizacji treści programowych. Na lekcjach, w ramach psychologii i innych przedmiotów przeprowadzane były dodatkowo: pogadanki, referaty, prezentacje na tematy związane z likwidowaniem uprzedzeń w odniesieniu do niepełnosprawności, płci, koloru skóry, wieku, pochodzenia społecznego, religii, poglądów politycznych czy statusu ekonomicznego. Dyrektor podkreśla, iż działania te są szczególnie ważne w związku z tym, iż uczniowie jako przyszli pracownicy służby zdrowia muszą prezentować przede wszystkim postawy szacunku i tolerancji dla każdego człowieka. Nauczyciele kształtują te postawy zarówno podczas różnorodnych sytuacji edukacyjnych, jak i stwarzają atmosferę podkreślającą fakt, iż każdy człowiek jest ważny i wartościowy. Zarówno nauczyciele, dyrektor, jak i uczniowie stwierdzają, że nie spotkali się w szkole z przejawami dyskryminacji. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 35/60

36 Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną We współpracy z różnymi podmiotami szkoła podejmuje adekwatne działania do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Uczniowie mogą otrzymać wsparcie, w rozwiązywaniu swoich problemów edukacyjnych, zdrowotnych i socjalnych, dzięki współpracy szkoły z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Urzędem Marszałkowskim, Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz z fundacjami m.in. Braci Potoczków. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w wyżej wymienionym zakresie polega m.in. na realizacji projektów. Jest to pomoc adekwatna do potrzeb uczniów ponieważ oferta szkoleń jest powiązana z rynkiem pracy i skutkuje zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji i byciem atrakcyjnym na rynku zawodowym. Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki finansowemu wsparciu dwie uczennice mogły kontynuować naukę i rozwijać swoje zainteresowania zawodowe. Dzięki współpracy z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej młodzież mogła poznać strukturę problemów, którymi zajmuje się Ośrodek. Uczniowie wiedzą, gdzie mogą uzyskać wsparcie i pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, które niejednokrotnie ich przerastają. Nauczyciele - w razie potrzeby - kierują swoich uczniów do specjalistów - terapeutów oraz wspierają ich radą i motywują do kontynuowania terapii. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia Nauczyciele umiejętnie indywidualizują pracę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wszyscy uczniowie otrzymują wsparcie zgodnie z potrzebami. Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia. Na zajęciach praktycznych z masażu nauczyciele wyjaśniają i demonstrują jak należy poprawnie wykonać dany element. Następnie obserwują poszczególne czynności wykonywane przez uczniów, którzy na bieżąco dostają informację zwrotną o stopniu wykonania zadania. Na zajęciach wszyscy uczniowie cały czas są aktywni, na co wpływ mają odpowiednio dobrane metody i formy pracy oraz sposoby motywowania. Nauczyciele zachęcają uczących się do zadawania pytań i często odwołują się do ich doświadczeń. Tym, którzy mają problem z wykonaniem ćwiczenia dają więcej czasu i udzielają indywidualnego wsparcia poprzez np. dodatkowy instruktaż. Zdaniem ankietowanych uczniów większość nauczycieli porusza na lekcji zagadnienia z innych przedmiotów oraz pomaga im się uczyć. W ramach indywidualizacji podejmowane są działania zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i zajęć dodatkowych, wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 36/60

37 Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom Wszyscy uczniowie mają poczucie wsparcia ze strony nauczycieli. Wszyscy badani deklarują, że nauczyciele mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (Rys. 1) oraz mogą liczyć na wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań (rys.2). W opinii młodzieży większość nauczycieli wierzy w ich możliwości (rys.3 i rys.4). Rys. 1j Rys. 2j Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 37/60

38 Rys. 3j Rys. 4j Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Poziom spełnienia wymagania: B Wszyscy nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Wspólnie rozwiązują zarówno problemy edukacyjne, jak i wychowawcze. Zmiany w programach nauczania, planach dydaktycznych, zasadach oceniania, a także zmiany w ofercie edukacyjnej wprowadzone zostały w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. Widoczne efekty kreatywnej współpracy nauczycieli świadczą o umiejętnym wykorzystywaniu informacji, planowaniu i rozumieniu różnych punktów widzenia i znaczenia działania zespołowego. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 38/60

39 Obszar badania: Nauczyciele, w tym pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Wszyscy nauczyciele współpracują ze sobą podczas planowania i realizowania procesów edukacyjnych. Nauczyciele angażują się w pracę zespołów przedmiotowych, a także w pracę zespołu nauczycieli oddziału. Każdy zespół ma przewodniczącego, który kieruje pracami, ustala terminy spotkań, rozdziela zadania i odpowiada za efekty. Nauczyciele współpracują w zakresie wdrażania podstawy programowej, przygotowania programów nauczania, ustalania wymagań edukacyjnych i planów dydaktycznych. Bardzo ważnym elementem współpracy jest ustalanie kolejności realizacji treści programowych w pokrewnych przedmiotach oraz zgodności tematycznej na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej. Nauczyciele uczący w jednym oddziale wspólnie planują działania zarówno edukacyjne, jak i wychowawcze czy też związane z realizacją zadań na rzecz środowiska lokalnego. Wspólnie również analizowane są wyniki egzaminów zawodowych, formułowane wnioski i wprowadzane zmiany. Na wszystkich obserwowanych zajęciach, widoczna była korelacja treści między przedmiotami, będąca efektem wspólnych ustaleń między nauczycielami. Obszar badania: Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami Zmiany w procesie edukacyjnym wprowadzane są przez zespoły nauczycieli. Wszystkie wprowadzane zmiany są uwarunkowane wynikami: wewnętrznej ewaluacji, obserwacji uczniów w trakcie zajęć praktycznych i teoretycznych, monitorowania wdrażania podstawy programowej oraz wynikami analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów mierzonych również wskaźnikami egzaminów zewnętrznych. Przyjęty w szkole model współpracy polegający na wspólnym ustalaniu zadań i omawianiu problemów np. problemów edukacyjnych poszczególnych uczniów czy zespołu klasowego pozwala na zespołowość podejmowanych decyzji. Wszyscy nauczyciele informują, że w wyniku wspólnych ustaleń z innymi pracownikami szkoły wprowadzano zmiany w programach nauczania, planach dydaktycznych, wewnątrzszkolnych zasadach oceniania oraz zmiany w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej. W efekcie wspólnych ustaleń uruchomiono kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych, stworzono pracownię masażu dla mieszkańców oraz przeniesiono pracownię analizy leków. Obszar badania: Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy Współdziałanie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów służy doskonaleniu procesów edukacyjnych. Nauczyciele korzystają z pomocy swoich kolegów w różnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych (Rys. 1o). Najczęstszą formą pomocy, z jakiej korzystają nauczyciele, jest wymiana doświadczeń i przekazywanie informacji o uczniach czy zespole klasowym (Rys. 1w). Efektem współdziałania nauczycieli jest m.in. skuteczniejsza korelacja realizowanych treści; bardziej efektywne wykorzystanie czasu na lekcji; doskonalenie warsztatu pracy; zwiększenie liczby godzin na realizację treści, które sprawiają uczniom trudność; formułowanie trafnych wniosków dotyczących procesu edukacji; zwiększenie frekwencji na zajęciach oraz integracja nauczycieli i uczniów. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 39/60

40 Rys.1o Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 40/60

41 Rys.1w Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy Wszyscy nauczyciele deklarują, że prowadzą ewaluację własnej pracy i w tym zakresie współpracują z innymi nauczycielami. Wszyscy również uznają, że współpraca ta, jest zdecydowanie przydatna w doskonaleniu ich pracy. Nauczyciele prowadząc ewaluację swojej pracy wspólnie przygotowują narzędzia badawcze oraz opracowują i analizują wyniki badań, przedmiotem których najczęściej jest skuteczność nauczania w kontekście celów lekcji, zasady oceniania i stosowane sposoby aktywizowania uczniów (Rys. 1o). Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 41/60

42 Rys.1o Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Priorytetem szkoły funkcjonującej w społeczeństwie wiedzy jest propagowanie uczenia się przez całe życie. Szkoła powinna budować klimat, dzięki któremu uczniowie rozumieją tę potrzebę. Pomocne w tym zadaniu mogą stać się zasoby lokalnego środowiska, a także absolwenci. Poziom spełnienia wymagania: B Szkoła prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. W promowaniu wartości edukacji uczący umiejętnie wykorzystują informacje o losach absolwentów mających pracę nie tylko w kraju, ale również za granicą. Policealna szkoła postrzegana jest w środowisku jako dbająca o jakość uczenia się. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 42/60

43 Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się Nauczyciele i uczniowie powszechnie uczestniczą w działaniach kształtujących pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. W opinii badanych (Rys.1j, Rys.2j) młodzież bardzo często rozmawia z nauczycielami jak się uczyć, a w szkole uczą się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Bardzo często - zdaniem nauczycieli - organizowane są rozmowy poświęcone przezwyciężaniu pojawiających się trudności. Uczący dzielą się ze sobą posiadaną wiedzą. W tym celu, w opinii dyrektora, organizowane są konferencje, lekcje otwarte, szkoleniowe rady pedagogiczne. W kształtowaniu klimatu sprzyjającego uczeniu się służą przedstawiane sprawozdania i prezentacje z udziału w wyjazdach studyjnych do Francji i Szkocji. Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie Nauczyciele i uczniowie powszechnie biorą udział w działaniach kształtujących postawę uczenia się przez całe życie. W opinii badanych grup (Rys.1j) na większości zajęć nauczyciele zachęcali do wyrażenia własnego zdania, co dostrzeżono także w trakcie obserwacji zajęć. Na połowie i większości zajęć uczniowie zgłaszają pomysły dotyczące sposobu pracy na zajęciach. Wszyscy uczniowie w dniu badania byli zaciekawieni zajęciami ( Rys.2j). Również wszyscy uczniowie deklarują, iż nie boję się na lekcjach popełniać błędów i zadawać pytań. Młodzież obu grup deklaruje, że ma możliwość pokazania innym uczniom rezultaty swojej pracy (Rys 3j, Rys.4j), co widoczne było także w trakcie podsumowywania lekcji przez uczących. Nauczyciele kształtują postawy uczenia się przez całe życie. W ich opinii służą temu działania związane z łączeniem treści teoretycznych z praktycznymi, pokazywanie nowoczesnych metod i form pracy, ukazywanie trendów w danym zawodzie czy uświadamianie potrzeby ustawicznego kształcenia się w każdej płaszczyźnie własnego rozwoju. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 43/60

44 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 44/60

45 Obszar badania: Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji Nauczyciele są zaangażowani w planowane i celowe badania losów absolwentów, a pozyskana wiedza jest wykorzystywana w procesie kształcenia. Wszyscy uczniowie uważają, że nauczyciele często rozmawiają z nimi o absolwentach tej szkoły. Analiza danych zastanych i informacje dyrektora świadczą o zbieraniu informacji dotyczących ilości absolwentów wykonujących wyuczony zawód m.in w miejscach gdzie wcześniej odbywali praktyki czy liczbie absolwentów kontynuujących dalszą naukę na wyższych uczelniach. Dane z tych badań umożliwiają określenie jaka wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole wpływają na ścieżki kariery absolwentów po pewnym czasie od ukończenia szkoły. Wyniki badania losów absolwentów są wykorzystywane do określenia adekwatności treści przekazywanych uczniom podczas nauki w szkole oraz do modyfikowania treści kształcenia w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i ustalenia kierunków kształcenia w nowych zawodach. Obszar badania: Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej Szkoła realizuje w środowisku lokalnym różnorodne działania promujące wartość edukacji. Dyrektor w wywiadzie informuje, że szkoła promuje wartość uczenia wśród młodzieży tej szkoły i szkół ponadgimnazjalnych jak również wśród mieszkańców całego regionu niezależnie od wieku i wykształcenia. W tym zakresie prowadzone są pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej i masaże dla mieszkańców miasta. Organizowane są wyjazdy studyjne uczniów (Szkocja, Francja, Wielka Brytania); przyznawane są stypendia naukowe i na różne sposoby promowane są osiągnięcia czy sukcesy uczniów. Planowane jest od rozpoczęcie kształcenia w 5 nowych zawodach. W zgodnej opinii przedstawiciel organu prowadzącego i partnerzy lokalni podają, iż promowaniu wartości uczenia się sprzyja aktywny udział młodzieży w Targach Edukacyjnych czy spotkaniach z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 45/60

46 W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia się uczniów. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów, dlatego szkoły zachęcają rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę działań powinno być włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły. Poziom spełnienia wymagania: Wymaganie nie było rozpatrywane w związku z tym, że w szkole policealnej dla młodzieży nie tworzy się rad rodziców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami). Obszar badania: Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy Nie dotyczy. Obszar badania: W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci Nie dotyczy. Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach Nie dotyczy. Obszar badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły Nie dotyczy. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 46/60

47 Obszar badania: Szkoła lub placówka realizuje inicjatywy rodziców Nie dotyczy Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży. Szkoła staje się instytucją wpływającą na rozwój potencjału środowiska społecznego, w którym działa. Korzystanie przez nią z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Poziom spełnienia wymagania: A Korzystanie przez szkołę z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu i wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz przynosi wymierne korzyści dla rozwoju uczniów. Wykorzystanie zasobów środowiska jest możliwe dzięki nawiązywaniu i rozwijaniu przez szkołę współpracy z działającymi w otoczeniu instytucjami i organizacjami oraz społecznością lokalną. Współpraca ta przybiera różną postać, od przekazywania sobie informacji, po wspólne organizowanie przedsięwzięć. Szkoła jest instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska, w którym działa. Korzysta z zasobów środowiska, jednocześnie dając szansę środowisku na korzystanie z jej zasobów. Utworzona w ramach zajęć praktycznych "Przychodnia Usług Medycznych" służy zarówno mieszkańcom, ułatwiając im dostęp do rehabilitacji, jak i uczniom w lepszym przygotowaniu się do wykonywania zawodu. Rozwiązanie to może być przykładem dobrej praktyki, w związku z tym należy uznać, że wymaganie zostało spełnione na bardzo wysokim poziomie. Obszar badania: Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju Szkoła podejmuje różnorodne działania adekwatne do potrzeb lokalnego środowiska dla którego najważniejsze są potrzeby edukacyjne i społeczne. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizowane są: pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy, szkołach różnego typu, przedszkolach, a także dla różnych organizacji pozarządowych. Prowadzone są akcje okresowego badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego krwi, promowany jest zdrowy styl życia poprzez realizację programów i projektów o charakterze prozdrowotnym. Propagowana jest akcja ratowania życia poprzez zachęcanie do rejestrowania się w bazie dawców szpiku. Podczas zawodów, imprez sportowych, organizowanych przez Nowy Sącz i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz w trakcie imprez plenerowych takich jak: "Grillowanie", "Festiwal wina i kultury kulinarnej" i innych przedsięwzięć organizowanych przez Miasteczko Galicyjskie, szkoła zapewnia opiekę Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 47/60

48 medyczną. Szkoła bierze udział w akcjach charytatywnych np. zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizuje zabawy karnawałowe, mikołajki, zbiórkę darów dla dzieci niepełnosprawnych z Gniazda Krynica oraz dla niewidomych i niesłyszących. Oferta edukacyjna jest również odpowiedzią na potrzeby i w związku z tym uruchomiono kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych, a planowane jest uruchomienie kształcenia w zawodzie: technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i technik dentystyczny. Sukcesem szkoły w zakresie zaspokajania potrzeb środowiska jest prowadzenie zajęć praktycznych w formie "Przychodni Usług Medycznych", w której mieszkańcy mogą skorzystać z masażu leczniczego i innych zabiegów wykonywanych przez uczniów pod nadzorem nauczycieli. Obszar badania: Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym Wykorzystanie zasobów środowiska jest możliwe dzięki nawiązywaniu i rozwijaniu przez szkołę współpracy z działającymi w otoczeniu instytucjami i organizacjami oraz społecznością lokalną. Szkoła systematycznie podejmuje różnorodne działania we współpracy m.in. z: Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Nowym Sączu, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Polskim Związkiem Niewidomych i Polskim Związkiem Niesłyszących, Muzeum Okręgowym - Miasteczkiem Galicyjskim oraz Fundacją Braci Potoczków. Dyrektor informuje, że we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego systematycznie organizowane są: wyjazdy edukacyjne, stypendia dla najlepszych uczniów, zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych, zajęcia pozalekcyjne i profilaktyczne, imprezy środowiskowe oraz organizowana jest pomoc socjalna dla uczniów. Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój Widoczne są efekty wielopłaszczyznowej, systematycznej współpracy szkoły z różnymi podmiotami lokalnego środowiska. Szkoła organizując różnorodne przedsięwzięcia we współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi skutecznie promuje się i otwiera na potencjalnych kandydatów na uczniów. Zyskuje możliwość prowadzenia zajęć praktycznych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach z użyciem specjalistycznego sprzętu, którym dysponują te placówki. Szkoła prowadząc zajęcia w środowisku lokalnym zyskuje rozeznanie w zakresie potrzeb rynku pracy. Ma możliwość dostosować do niego swoją ofertę edukacyjną. Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ma możliwość prowadzenia zajęć ruchowych w obiektach sportowych typu pływalnia, siłownia, ścianka wspinaczkowa. Z kolei korzyści dla środowiska to zwiększanie świadomości na temat zagrożeń oraz znaczenia: posiadania umiejętności udzielania I pomocy przedmedycznej, zdrowego odżywiania się, aktywności ruchowej czy też np. uświadamiania szkodliwości palenia papierosów. Mieszkańcy mają możliwość wykonania pomiaru ciśnienia i zbadania poziomu cukru czy cholesterolu przy okazji różnych akcji oraz mają możliwość korzystania z usług oferowanych przez szkolną Przychodnię Usług Medycznych. Szkoła udostępnia także sale lekcyjne i sprzęt na organizowanie konferencji i różnych spotkań. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 48/60

49 Obszar badania: Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów Największy wpływ na rozwój uczniów ma współpraca szkoły z jednostkami, w których realizowane są praktyki zawodowe. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w szpitalach w Nowym Sączu, Krynicy-Zdroju, i Limanowej; Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej Tukan, aptekach, przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach służby zdrowia. W placówkach tych uczniowie poszerzają wiedzę oraz zdobywają doświadczenie potrzebne do wykonywania zawodu. Poznają strukturę i zasady funkcjonowania placówek. Mają możliwość pracowania w zespole, wchodzić w przeróżne relacje interpersonalne. Mają bezpośredni kontakt z pacjentami i tym samym mają możliwość zastosowania teorii w praktyce. Uczestnicząc w pokazach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zyskują doświadczenie, pewność siebie i zdobywają dodatkowe umiejętności. Wszyscy uczniowie bardzo wysoko oceniają organizowane przez szkołę zajęcia, podczas których mają szansę spotkania się z ludźmi i organizacjami (Rys. 1j). Rys. 1j Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 49/60

50 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: B Wnioski z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i ewaluacji wewnętrznej są powszechnie znane i wykorzystywane przez nauczycieli w organizowanych procesach edukacyjnych. Ich wdrażanie jest monitorowane, a wnioski z monitorowania działań przekładają się na zmiany w kluczowych obszarach pracy szkoły. W planowaniu procesów edukacyjnych, szkoła wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym badanie losów absolwentów i osiągnięć edukacyjnych uczniów. Służą one doskonaleniu jakości kształcenia, poziomu wiedzy i umiejętności uczniów i modyfikacji własnej pracy. Zebrane informacje są przydatne w uruchamianiu nowych kierunków kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy i możliwości szkoły. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania Uczący powszechnie na różne sposoby wykorzystują wnioski z analizy egzaminów zawodowych i ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele informują, iż analiza realizacji treści programowych objętych egzaminem zawodowym dotyczy szczególnie tych obszarów etapu praktycznego, w których zdawalność była najniższa i jest podstawą formułowania wniosków. Prawie wszyscy deklarują wykorzystanie wniosków z analizy zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i ewaluacji wewnętrznej oraz podają sposoby ich wykorzystania. Wniosek dotyczący doskonalenia słabiej opanowanych umiejętności jest formułowany po analizie egzaminu we wszystkich kształconych zawodach. Wśród wielu działań uczący zgodnie wymieniają: dobieranie zadań i ćwiczeń kształcących konkretną umiejętność np. obliczanie stężeń substancji, przeliczanie jednostek, zwracanie uwagi na metodykę wykonania masażu; wprowadzenie kart pracy; stosowanie nowoczesnych metod; rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych; organizację dodatkowych, indywidualnych konsultacji dla uczniów z problemami; częste sprawdzanie stopnia opanowanego materiału; zwracanie uwagi na właściwą terminologię itp. W przypadku prowadzonej ewaluacji wewnętrznej na poziomie całej szkoły wnioski dotyczą: pozyskania informacji na temat potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego, aktualizacji koncepcji pracy na okoliczność uruchamianych nowych kierunków kształcenia; dostosowania oferty Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 50/60

51 edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Również dyrektor w ankiecie przedstawia działania podejmowane w oparciu o wnioski z analiz wyników sprawdzianu zewnętrznego. Wśród wielu wskazuje na: przygotowanie planu naprawczego, który ma na celu podniesienie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; organizowanie egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po którym uczniowie otrzymują pełną informację zwrotną o swoich brakach; uwzględnianie w rozkładach materiału korelacji treści międzyprzedmiotowych: dostosowanie form, metod pracy, wymagań do możliwości uczniów psychofizycznych uczniów. Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Badania wskazują na użyteczność wniosków z monitorowania działań prowadzonych przez szkołę, które są wykorzystywane i przekładają się na zmiany w pracy uczących. Monitorowanie działań, w opinii dyrektora, wynikających z analizy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oparte jest na systematycznym zbieraniu informacji w zakresie realizacji planu poprawy efektywności kształcenia. Bieżąca obserwacja pokazała, iż część uczniów w dalszym ciągi wykazuje braki i ma problemy z rozwiązywaniem zadań egzaminacyjnych. Zmiany wprowadzone na podstawie wniosków z monitorowania działań to: zwiększenie częstotliwość indywidualnych konsultacji i pracy z arkuszami egzaminacyjnymi z lat poprzednich; wprowadzenie karty pracy, w celu sprawdzania i porównywania wyników; dbanie o efektywne wykorzystywanie czasu pracy uczniów. Również 19 z 24 nauczycieli mając na uwadze wyniki monitorowania działań podjętych w oparciu o wnioski wskazuje na stosowanie różnych form oceniania; 18 na pracę z arkuszem egzaminacyjnym; 17 na monitorowanie przyjętych programów, a połowa na potrzebę weryfikacji planu poprawy zdawalności na egzaminach. W ich opinii, wnioski z monitorowania znalazły odzwierciedlenie w zmianie ich pracy. (rys.1o). Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 51/60

52 Rys.1o Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych W planowaniu działań uczący, w opinii dyrektora, wykorzystują wyniki analiz: egzaminów zewnętrznych; losów absolwentów; potrzeb na rynku pracy w zawodach kształconych przez szkołę. W kontekście tych badań szkoła opracowuje i wdraża plan poprawy efektywności kształcenia, który uwzględnia m.in dodatkowe indywidualne wsparcie dla uczniów, organizację próbnych egzaminów oraz wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej i uruchamianie nowych kierunków kształcenia. Wszyscy nauczyciele wskazali na różne badania edukacyjne, prowadzone na terenie szkoły i wszyscy wymienili sposoby wykorzystywania wyników tych badań w swojej pracy (Rys.1w) Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 52/60

53 Rys.1w Obszar badania: W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów W szkole prowadzone są i wykorzystywane w procesie edukacyjnym badania wewnętrzne, w tym badania losów absolwentów. Mają one związek z analizami osiągnięć edukacyjnych uczniów i potrzebami szkoły. W tym zakresie uczący wskazują na przeprowadzane sprawdziany, testy, kartkówki, które są przydatne w analizie własnej pracy i pomocne w modyfikowaniu planów dydaktycznych; metod pracy i zasad oceniania. Prowadzone badania frekwencji służą nie tylko kontroli absencji uczniów na zajęciach, ale są pomocne w diagnozie stopnia zaangażowania młodzieży w proces kształcenia. Nauczyciele stosują ankiety ewaluacyjne, których wyniki wykorzystują w modyfikacji sposobów nauczania zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Informacje na temat losów absolwentów pozyskane w drodze wewnętrznego badania, szkoła wykorzystuje jako odwołanie do pozytywnych przykładów, gdzie miejsca praktyk zawodowych stały się miejscem pracy i jako przykład przygotowania nie tylko do pracy zawodowej, ale i do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach. Wiedza na temat losów absolwentów jest niezbędna w związku z uruchamianiem nowych kierunków kształcenia. Dane z tych badań umożliwiają określenie, jak wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole wpływają na ścieżki kariery absolwentów po pewnym czasie od ukończenia szkoły i jest wykorzystywana do określenia adekwatności treści przekazywanych uczniom podczas nauki oraz do ich modyfikacji w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 53/60

54 Wymaganie: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi. Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji służących rozwojowi szkoły. Poziom spełnienia wymagania: B Działania zarządcze przyczyniają się do usprawnień organizacyjnych i są zgodne z celami pracy szkoły oraz potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Często i systematycznie omawiane są merytoryczne zagadnienia związane z nauczaniem i wychowaniem. Dyrektor troszczy się i zapewnia właściwe warunki do pracy indywidualnej i zespołowej, motywuje nauczycieli i wskazuje pozytywne efekty ich działań. Prowadzona ewaluacja wewnętrzna postrzegana jest zarówno przez dyrektora jak i nauczycieli jako ważne działanie wpływające na podniesienie jakości pracy szkoły. Wnioski z nadzoru pedagogicznego są wdrażane i służą rozwojowi szkoły. Sposób zarządzania szkołą sprzyja podejmowaniu działań nowatorskich oraz umożliwia wpływ nauczycieli, innych pracowników szkoły i młodzieży na podejmowane decyzje. Dyrektor podejmuje liczne i skuteczne działania zapewniające szkole wsparcie adekwatne do potrzeb. Dotyczy to zarówno materialnej sytuacji szkoły, jak i merytorycznej. Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków Decyzje zarządcze są adekwatne i spójne z przyjętymi kierunkami rozwoju i specyfiką szkoły. Zdaniem nauczycieli w szkole często omawiane są sprawy administracyjne, dotyczące nauczania i oceniania, doskonalenia zawodowego, relacji z uczniami, organizacji pracy, współpracy między nauczycielami i są rozwiązywane problemy wychowawcze. Wszyscy uczący uważają, że szkoła zapewnia im możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych i mają warunki do pracy własnej. Ułożenie przedmiotów w poszczególnych dniach sprzyja uczeniu się. Występuje w miarę równomierne rozłożenie obciążenia nauką na przestrzeni tygodnia. W poszczególnych dniach tygodnia występuje różnorodność zajęć edukacyjnych. Poszczególne oddziały rozpoczynają zajęcia o różnej porze, ze względu na podział młodzieży na pracujących niepracujących. Przerwy między lekcjami są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Systematycznie analizowany jest stan bazy i wyposażenia, a także podejmowane są działania w celu zaspokajania potrzeb w tym zakresie. Bardzo dobrze wyposażone są pracownie do zajęć praktycznych z masażu i analizy technologii leków. Sale lekcyjne dostosowane do liczebności uczniów w grupach, częściowo wyposażone w sprzęt multimedialny. Partnerzy lokalni uważają, że szkoła ma dobre warunki, nie mniej jednak wymaga cały czas prowadzenia remontów na miarę możliwości finansowych. Istnieje potrzeba wykonania elewacji budynku i wymiany stropów, a w przypadku uruchomienia kształcenia w nowym zawodach, odpowiedniego wyposażenia pracowni. Zgodnie podkreślają, iż mocną stroną jest lokalizacja szkoły. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 54/60

55 Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu Dyrektor skutecznie organizuje zespołową i indywidualną pracę nauczycieli. Jak informuje, mniej niż 1/4 nauczycieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystała z takich form doskonalenia jak: kursy kwalifikacyjne czy szkolenia internetowe. Więcej niż 1/4, do połowy włącznie uczestniczy w studiach podyplomowych, wizytach studyjnych w innych szkołach lub instytucjach i w szkoleniach zespołu zadaniowego. W kursach lub szkoleniach zewnętrznych, obserwacjach koleżeńskich uczestniczyło więcej niż połowa nauczycieli do 3/4 włącznie. Natomiast więcej niż 3/4 nauczycieli doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w konferencjach i seminariach, szkoleniowych radach pedagogicznych oraz doskonali swoje umiejętności dzięki indywidualnemu wsparciu. Również sami nauczyciele deklarują uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego (Rys.1w). Wszyscy nauczyciele oświadczyli, że w szkole jest dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych dla rozwoju zawodowego nauczycieli. System ich motywowania oparty jest na zauważaniu sukcesów, nagradzaniu oraz zachęcaniu do indywidualnej i zespołowej pracy poprzez udzielanie pochwał, przyznawanie dodatków motywacyjnych i nagród. Wszyscy nauczyciele uważają, że kilka razy w półroczu pracują zespołowo i przypomina się o założeniach koncepcji pracy. Tyle samo nauczycieli podaje, iż w szkole upowszechnia się wiedzę z zakresu dobrych praktyk przydatnych w pracy i dzieli się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Dzieje się tak kilka razy w półroczu. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 55/60

56 Rys.1w Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami Badanie dowodzi o powszechności udziału nauczycieli w działaniach ewaluacyjnych. Wszyscy nauczyciele informują, iż w ubiegłym roku szkolnym w ramach ewaluacji wewnętrznej prowadzone było badanie dotyczące "Oferty edukacyjnej szkoły". Oceniano czy proponowana przez szkołę oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, środowiska, a także rynku pracy oraz w jakim stopniu oferta edukacyjna szkoły pozwala osiągnąć uczniom cele założone w podstawie programowej. Dyrektor zachęca nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Przedstawia na radach pedagogicznych " przykłady dobrych praktyk" zaobserwowanych podczas obserwacji zajęć. W szkole analizowane są wyniki badań ewaluacyjnych i efekty kształcenia. Nauczyciele - w opinii dyrektora - chętnie uczestniczą w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej, gdyż mają świadomość jej celowości i przydatności. Zespół ten przygotowuje badania ewaluacyjne tj. opracowuje narzędzia, przeprowadza badania, analizuje zebrane wyniki i formułuje wnioski, które przedstawia radzie pedagogicznej. Narzędzia wykorzystywane w ewaluacji to kwestionariusz ankiety dla uczniów czy nauczycieli, arkusz analizy dokumentów i obserwacji zajęć, Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 56/60

57 Obszar badania: W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki Wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego są przydatne w realizacji założeń koncepcji pracy szkoły. Nauczyciele i dyrektor wskazuje na wdrożony wniosek dotyczący przestrzegania procedur oceniania i klasyfikowania uczniów, który przełożył się na pełne zachowanie jawności oceniania, informowania uczniów o zasadach i wymaganiach edukacyjnych na początku roku szkolnego z każdego przedmiotu, co usprawnia bieżące monitorowanie przez uczniów, ich własnych osiągnięć edukacyjnych. Kolejny wniosek dotyczący poprawnie prowadzonej dokumentacji pedagogicznej pozwala na monitorowanie realizacji programu nauczania zgodnie z podstawą programową. Analiza wyników egzaminu zawodowego przyczyniła się do określenia dobrze i słabiej opanowanych umiejętności przez uczniów i ustalenia planu poprawy wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Rezultatem sprawowanego nadzoru pedagogicznego było wzmożenie działań w zakresie bezpieczeństwa na zajęciach praktycznych oraz zweryfikowanie sposobu prowadzenia zajęć m.in. poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej i stosowania nowoczesnych metod nauczania. Efektem wdrożonych wniosków z nadzoru pedagogicznego jest - w opinii nauczycieli i partnerów lokalnych - utworzenie pracowni Technologii Analizy Leków, wyposażenie szkoły w tablice multimedialne, zainstalowanie monitoringu; uatrakcyjnienie zajęć z wychowania fizycznego.w bieżącym roku szkolnym utworzona została pracownia masażu dla mieszkańców miasta, uruchomiony został nowy kierunek kształcenia tj. technik usług kosmetycznych oraz zmodernizowano część pomieszczeń administracyjnych. Partnerzy wskazują na otwartość szkoły i jej zaangażowanie na współpracę ze środowiskiem oraz wysoką kulturę osobistą zarówno uczniów jak i pracowników szkoły. Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów Dyrektor stwarza warunki do podejmowania działań o charakterze nowatorskim. Szkoła jest doposażana w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zarówno zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Nauczyciele są motywowani do rozwijania własnych umiejętności zawodowych poprzez udział różnych formach doskonalenia, z których to chętnie korzystają. Na połowie obserwowanych zajęć wystąpiły elementy działań nowatorskich, które są realizowane z inicjatywy uczących i wspierane przez dyrektora. Elementy działań czy usprawnień nowatorskich to: pracownia masażu dla mieszkańców miasta i regionu zorganizowana w ramach zajęć praktycznych; zajęcia z anatomii prowadzone, w ramach edukacji uczestniczącej, w Muzeum Anatomii, wyjazd na praktykę do Wielkiej Brytanii oraz autorski program wychowania fizycznego. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 57/60

58 Obszar badania: Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki W procesie podejmowania decyzji dotyczących policealnego studium uwzględnia się opinie młodzieży, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Pracownicy niepedagogiczni informują o współdecydowaniu w sprawach finansowych, planowanych zmianach organizacyjnych czy nowych kierunkach kształcenia. Uczestniczyli w tworzeniu pracowni zajęć praktycznych. Ich opinia była brana w związku z uruchomieniem przychodni usług medycznych w szkole dla ludności z zewnątrz. Konsultowane są z nimi decyzje dotyczące modernizacji pomieszczeń. Ich zdaniem " są doceniane, głos ich brany jest pod uwagę przez dyrektora i nauczycieli oraz czują się równorzędnymi partnerami". Dyrektor stwierdza, iż ta szkoła uczy współpracy w grupie, wspólnego podejmowania decyzji, negocjowania i osiągania kompromisów. Uczniowie biorą udział w ustalaniu dni wolnych od nauki, w radach pedagogicznych w części dotyczących spraw uczniowskich; reprezentują szkołę na zewnątrz. Konsultowano z nimi pomysł poszerzenia bazy dydaktycznej czy zmian w statucie. Uczniowie inicjują liczne akcje o charakterze społecznym czy edukacyjnym. Obszar badania: Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb Działania dyrektora w poszukiwaniu zasobów zewnętrznych są skuteczne i użyteczne dla działań szkoły. W tym zakresie widoczne są inicjatywy w zakresie poprawy warunków organizacji procesu kształcenia i dbania o bezpieczeństwo. (Rys. 1o). Potrzeby szkoły z różnych obszarów jej funkcjonowania są prężnie zaspakajane przez sieć partnerów lokalnych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna przeprowadza tematyczne szkolenia dla pracowników szkoły, wspiera szkołę w organizacji akcji, kampanii społecznych i happeningów np. "Dnia Rzucania Palenia", "Światowego Dnia bez tytoniu", "Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym" czy organizacji akademii z okazji "Światowego Dnia Zdrowia". Poradnie rehabilitacyjne i apteki wspierają szkołę w organizowaniu: praktyk zawodowych; przychodni usług medycznych i pracowni zajęć praktycznych. Wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną i Stowarzyszeniem Profesjonalnego Samorządu organizowane są konferencje, Targi Edukacyjne i sympozja. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 58/60

59 Rys.1o Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej 59/60

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Prawa i Administracji dla Dorosłych "ŻAK" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko Czerna Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY w Gorzowie Wlkp. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Wspomaganie szkół i placówek nadzorowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY BURSY W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA WOBEC PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła podstawowa Nr 119 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czemiernikach Czemierniki Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Jadowniki Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2015/2016 Sformułowanie założeń strategicznych koncepcji szkoły, poprzedzone zostało analizą danych. Analiza umożliwiła

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Owczarach Owczary Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZAŃCU IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZAŃCU IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA LATA Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali Jan Paweł II KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZAŃCU IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA LATA 2014 2019 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo