zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU"

Transkrypt

1 KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

2 Szukam sposobu, dzięki któremu będę mógł zyskiwać na wzrostach na giełdzie, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Interesują mnie spółki obecne na polskim rynku akcji, które jak dotąd wykazywały satysfakcjonujące wyniki. Czy macie dla mnie jakąś propozycję? Tak! W ofercie mamy ubezpieczeniowy produkt strukturyzowany, przeznaczony dla inwestora zainteresowanego możliwością osiągnięcia zysku związanego ze wzrostem cen akcji dużych spółek giełdowych reprezentujących kluczowe sektory polskiej gospodarki, takie jak bankowość, energetyka, górnictwo, przemysł naftowy, telekomunikacja i ubezpieczenia. Jest nim Polisa Inwestycyjna Giganci Rynku, charakteryzująca się 100% ochroną zainwestowanego kapitału* na koniec okresu ubezpieczenia, który obejmuje okres od 29 grudnia 2010 r. do 4 stycznia 2013 r. Dodatkowo, decydując się na Polisę Inwestycyjną, wyłącznie inwestor będący osobą fizyczną, który złożył Deklarację i za którego opłacona została składka, będzie mógł skorzystać ze specjalnej oferty Banku Zachodniego WBK S.A., czyli z możliwości otwarcia atrakcyjnej 3-miesięcznej lokaty terminowej o oprocentowaniu stałym 7% w skali roku lub 6-miesięcznej o oprocentowaniu stałym 6% w skali roku (Lokaty). CZYM JEST POLISA INWESTYCYJNA? To unikalna oferta inwestycyjno-ubezpieczeniowa stworzona we współpracy Banku Zachodniego WBK S.A. z BZ WBK-Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., która pozwala pomnażać środki pieniężne przy gwarantowanym zwrocie całości powierzonego kapitału* na zakończenie okresu ubezpieczenia. Polisa Inwestycyjna ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w związku z czym inwestor obejmowany jest jednocześnie ubezpieczeniem na życie, a dodatkowo osiągnięty zysk nie będzie obciążony 19% podatkiem od dochodów kapitałowych. CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ POLISA INWESTYCYJNA? Potencjał zysku związany z polskim rynkiem akcji Polisa Inwestycyjna jest ubezpieczeniowym produktem strukturyzowanym, który umożliwia uzyskanie dwóch atrakcyjnych kuponów wypłacanych po zakończeniu okresu ubezpieczenia do 7% każdy, a więc do 14% w całym okresie ubezpieczenia. Wysokość kuponów uzależniona jest od wzrostu wartości koszyka składającego się z akcji następujących spółek: bankowość akcje Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO), górnictwo akcje KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM), przemysł naftowy akcje Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. (PKN ORLEN), telekomunikacja akcje Telekomunikacji Polskiej S.A. (TPSA), ubezpieczenia akcje Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU), energetyka akcje PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE). Są to przedsiębiorstwa, które reprezentują kluczowe sektory polskiej gospodarki. Wart zauważenia jest udział w koszyku akcji takich spółek, jak PZU i PGE, których pierwsze oferty publiczne przeprowadzone w ostatnim okresie spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. 100% ochrony kapitału gwarantowany jest co najmniej zwrot całości zainwestowanego kapitału* na zakończenie okresu ubezpieczenia. Brak podatku od dochodów kapitałowych wypłata środków po zakończeniu okresu inwestycyjnego nie jest obciążona 19% podatkiem. Uposażony możliwość wskazania dowolnej osoby, która będzie uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Brak podatku od spadków i darowizn wypłacone świadczenie nie będzie obciążone podatkiem od spadków i darowizn. Brak opłat dodatkowych związanych z przystąpieniem do ubezpieczenia. Dywersyfikacja skorzystanie z oferty Polisy Inwestycyjnej może stanowić element dywersyfikacji środków inwestora deponowanych na różnych lokatach lub w różnych funduszach inwestycyjnych. Stopień dywersyfikacji może zostać zwiększony w przypadku skorzystania z dodatkowej oferty Lokat w Banku Zachodnim WBK S.A. JAKIE SĄ PARAMETRY DODATKOWYCH LOKAT W BANKU ZACHODNIM WBK? Okres trwania Lokat możliwość wyboru lokaty 3-miesięcznej lub 6-miesięcznej. Atrakcyjne oprocentowanie stałe dla obu Lokat: 7% w skali roku dla lokaty 3-miesięcznej i 6% w skali roku dla lokaty 6-miesięcznej. Minimalna kwota, na jaką można założyć każdą z Lokat, wynosi 1000 zł. Maksymalna kwota jednej lub obu Lokat łącznie nie może być wyższa niż kwota wpłaty na poczet składki. Lokaty mają charakter nieodnawialny. * Przez kapitał należy rozumieć środki wpłacone na lokatę subskrypcyjną powiększone o odsetki naliczone z tytułu tej lokaty (kwota ta stanowi równowartość składki ubezpieczeniowej).

3 JAK WYGLĄDA SPOSÓB OBLICZANIA WYNIKU Z INWESTYCJI W POLISĘ INWESTYCYJNĄ? Na zakończenie okresu ubezpieczenia następuje wypłata świadczenia z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia*: 100% początkowo zainwestowanego kapitału (opłaconej składki) + kupon 1 x 100% początkowo zainwestowanego kapitału (opłaconej składki) + kupon 2 x 100% początkowo zainwestowanego kapitału (opłaconej składki) Wynik z inwestycji ustalany jest poprzez obserwację wyników akcji wchodzących w skład koszyka w dwóch momentach, tzw. Dniach Obserwacji pierwszy Dzień Obserwacji przypada na r., drugi Dzień Obserwacji przypada na r. Wynik ustalany w poszczególnych Dniach Obserwacji porównuje się z wartością koszyka akcji na dzień rozpoczęcia okresu obserwacji, czyli w dniu r. W każdym Dniu Obserwacji ustalany będzie wynik koszyka akcji oraz poziom kuponu za dany okres obserwacji. Oba kupony odpowiednio powiększają wypłacane po zakończeniu okresu ubezpieczenia świadczenie z tytułu dożycia. Kupony będą ustalane niezależnie od siebie, to znaczy, że kupon ustalony w danym Dniu Obserwacji nie będzie miał wpływu na kupon ustalony w innym Dniu Obserwacji. Wartość kuponów uzależniona będzie od wyniku koszyka akcji w poszczególnych Dniach Obserwacji, rozumianego jako średnia arytmetyczna procentowych zmian wartości poszczególnych akcji, liczonych jako różnica pomiędzy ceną danej akcji w odpowiednim Dniu Obserwacji a jej ceną w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia (odniesiona do ceny z dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia i wyrażona w ujęciu procentowym), z zastrzeżeniem jednak, że wzrost wartości każdej akcji, jaki będzie brany pod uwagę przy obliczaniu wyniku koszyka w danym Dniu Obserwacji, jest ograniczony do 7%. W przypadku spadku wartości tych akcji brana jest pod uwagę rzeczywista procentowa zmiana wartości danej akcji. Wartość kuponu nie może być jednak mniejsza niż 0%. Przykład: Wartość akcji jednej z omawianych spółek wzrasta o 25% Wartość akcji każdej z pozostałych omawianych spółek wzrasta o 7% Średnia arytmetyczna to 10%, ponieważ jednak wzrost poszczególnych akcji ograniczony jest do +7% (w tym przykładzie ograniczony do +7% został wzrost wartości akcji spółki, która wzrosła o 25%), kupon ustalony zostaje na poziomie 7% Jednocześnie mechanizm wypłaty zakłada, że kupon nigdy nie będzie mógł przyjąć wartości niższej niż 0%. Przykład: Wartość akcji dwóch omawianych spółek spada o 25% każda Wartość akcji czterech omawianych spółek wzrasta o 5% każda Średnia arytmetyczna to -5%, jednak ponieważ kupon nie może być ujemny, jest on ustalony na poziomie 0% PRZYKŁADY OBLICZANIA WYNIKU Z INWESTYCJI W POLISĘ INWESTYCYJNĄ Przykładowa wartość zainwestowanych środków na początku okresu inwestycji Przykładowe warianty zmian wartości akcji spółek będących częścią koszyka w terminie od początku inwestycji do końca pierwszego okresu obserwacji Przykładowy poziom kuponu odnoszącego się do pierwszego okresu obserwacji Przykładowe warianty zmian wartości akcji spółek będących częścią koszyka w terminie od początku inwestycji do końca drugiego okresu obserwacji Przykładowy poziom kuponu odnoszącego się do drugiego okresu obserwacji Wysokość świadczenia na koniec okresu inwestycji zł wzrosły o więcej niż 7% 7% wzrosły o więcej niż 7% 7% zł zł Zróżnicowany wzrost lub spadek wartości akcji poszczególnych spółek od 0% do 7% Zróżnicowany wzrost lub spadek wartości akcji poszczególnych spółek od 0% do 7% od zł do zł zł zanotowały spadki 0% zanotowały spadki 0% zł Przedstawione symulacje i inne wartości pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość orientacyjną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty cenowej ani gwarancji wyniku składanych przez ubezpieczyciela lub dystrybutora. * Podany opis jest uproszczeniem zapisu algebraicznego znajdującego się w Warunkach ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI8. Prosimy zapoznać się z Warunkami ubezpieczenia.

4 JAKIE SĄ HISTORYCZNE WYNIKI AKCJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOSZYKA? Poniżej przedstawiamy notowania spółek wchodzących w skład koszyka akcji. Dane dla PEKAO, KGHM, PKN ORLEN oraz TPSA odnoszą się do okresu od 29 września 2000 r. do 30 września 2010 r., natomiast dla PGE i PZU dla okresu od dnia debiutu giełdowego tych spółek, a więc odpowiednio od 6 listopada 2009 r. i od 12 maja 2010 r. do 30 września 2010 r. Zestawienie bierze pod uwagę kursy akcji z zamknięcia danej sesji giełdowej. Historyczne notowania akcji wchodzących w skład koszyka akcji od 29 września 2000 r. do 30 września 2010 r. 600% 500% 400% 300% PEKAO PGE KGHM PKN ORLEN TPSA PZU 200% 100% 0% Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. JAKIE SĄ KONKLUZJE Z PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ HISTORYCZNYCH WYNIKÓW AKCJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOSZYKA? Powyżej przedstawione dane wskazują, że akcje niektórych spółek wchodzących w skład koszyka akcji charakteryzowały się dużym potencjałem wzrostu. Pozwoliło to inwestorom uzyskać wysokie dodatnie stopy zwrotu z inwestycji w te akcje, szczególnie w dłuższym okresie. Poprawiająca się kondycja polskiej gospodarki, dobre fundamenty spółek, których akcje wchodzą w skład koszyka, jak również mimo ostatnich zawirowań, kontynuacja zainteresowania inwestorów rynkami akcji, przejawiająca się w dużym zainteresowaniu inwestorów indywidualnych ofertami publicznymi spółek, w tym ofertami prywatyzacyjnymi, będą mogły stać się czynnikami pozytywnie wpływającymi na kursy giełdowe. Jeśli ten scenariusz się zrealizuje, zysk inwestora będzie mógł osiągnąć poziom do 14% w skali dwóch lat na skutek wzrostu cen akcji znajdujących się w koszyku. Jednocześnie w przypadku gdy scenariusz ten nie spełni się, zapewniona jest 100% ochrona kapitału* na zakończenie okresu ubezpieczenia. Dodatkowo, lokując w ramach Polisy, inwestor będący osobą fizyczną ma prawo skorzystać ze specjalnej oferty Banku Zachodniego WBK S.A., która wiąże się z możliwością założenia Lokat, tzn. 3-miesięcznej lokaty o oprocentowaniu stałym w wysokości 7% w skali roku lub 6-miesięcznej lokaty o oprocentowaniu stałym w wysokości 6% w skali roku, zwiększając tym samym potencjał zysku swojego portfela inwestycyjnego. * Przez kapitał należy rozumieć środki wpłacone na lokatę subskrypcyjną powiększone o odsetki naliczone z tytułu tej lokaty (kwota ta stanowi równowartość składki ubezpieczeniowej).

5 JAKIE INNE PRODUKTY INWESTYCYJNE W FORMIE UBEZPIECZENIA ZNAJDĘ W OFERCIE BANKU? W ofercie dostępny jest Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK. Dzięki niemu masz możliwość inwestowania w wiodące fundusze inwestycyjne zarządzane przez różne TFI. W ramach programu masz dostęp do funduszy o różnym poziomie ryzyka, w tym wielu funduszy bezpiecznych, jak i funduszy akcyjnych. Możesz wybrać jeden lub kilka funduszy i swobodnie przenosić środki między nimi. Program Inwestycyjny In Plus ma formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, których aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. CO ZYSKUJĘ, WYBIERAJĄC PROGRAM IN PLUS? Dostęp do starannie wyselekcjonowanych funduszy wybieramy fundusze inwestycyjne oferowane w ramach In Plus, kierując się także ich wynikami. Brak opłat wstępnych/dystrybucyjnych. Możliwość swobodnej zmiany funduszy i to bez dodatkowych opłat! wszystkie zmiany funduszy realizowane na podstawie dyspozycji składanych poprzez usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet* zwolnione są z opłaty za transfer środków. Ponadto bez opłat dokonasz również pierwszych 12 zmian funduszy na podstawie dyspozycji składanych w placówkach Banku Zachodniego WBK w ciągu każdego roku ubezpieczenia. Brak podatku od dochodów kapitałowych przy zmianie funduszy podatek ten rozliczany jest dopiero w momencie wypłaty środków, a nie podczas ich przenoszenia pomiędzy funduszami. Na bieżąco sprawdzasz stan swoich inwestycji dzięki serwisowi bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet masz dostęp on-line do bieżącego stanu swoich inwestycji, śledzisz historię transakcji i dokonujesz zmian sposobu inwestowania. W każdej chwili możesz dokonać wpłat dodatkowych. Korzyści ubezpieczeniowe Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku śmierci zgromadzone aktywa mogą być wypłacone wskazanej przez Ciebie osobie w formie świadczenia ubezpieczeniowego bez potrzeby przeprowadzania postępowania spadkowego, a zatem bez dodatkowych kosztów oraz bez podatku od spadków i darowizn. Oferta rozwijana będzie o nowe fundusze. W CO MOGĘ INWESTOWAĆ, WYBIERAJĄC TEN PROGRAM? W In Plusie masz do wyboru fundusze różnych kategorii. Już na początku inwestycji możesz podzielić wpłatę, a później przenosić środki między funduszami. Dzięki temu każdy może wybrać sposób inwestowania zgodny z preferencjami. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami inwestycyjnymi, w których lokowane są aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne w Programie In Plus BZ WBK: fundusze akcji fundusze zrównoważone fundusze stabilnego wzrostu UFK Arka BZ WBK Akcji, UFK Skarbiec-Akcja, UFK UniKorona Akcje, UFK Legg Mason Akcji, UFK Aviva Investors Polskich Akcji UFK Arka BZ WBK Zrównoważony, UFK Zrównoważony Skarbiec-Waga, UFK UniKorona Zrównoważony, UFK Aviva Investors Zrównoważony UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, UFK Skarbiec-III Filar, UFK Legg Mason Senior, UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus, UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania fundusze dłużne UFK Arka BZ WBK Obligacji, UFK UniKorona Obligacje, UFK Aviva Investors Obligacji fundusze z ochroną kapitału fundusze gotówkowe/ rynku pieniężnego UFK UniStoProcent Plus UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, UFK UniWibid, UFK Aviva Investors Depozyt Plus * Wysokość opłat za czynności bankowe Banku Zachodniego WBK, w tym ewentualnych opłat za korzystanie z usług bankowości elektronicznej BZWBK24, określają odpowiednio: Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności oraz Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm.

6 CO JESZCZE POWINIENEM WIEDZIEĆ? Polisa Inwestycyjna i Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK oferowane są przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Polisa dostępna jest w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. tylko od 15 listopada 2010 r. do 15 grudnia 2010 r. Minimalna kwota składki to 3000 zł. CO JESZCZE POWINIENEM WIEDZIEĆ O LOKATACH W BANKU ZACHODNIM WBK? Lokaty będą prowadzone przez Bank Zachodni WBK S.A. Otwarcie Lokat jest możliwe w terminie trwania subskrypcji Polisy w wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. Lokaty są dostępne wyłącznie dla inwestorów będących osobami fizycznymi i mają nieodnawialny charakter. Warunkiem otwarcia każdej z Lokat jest uczestnictwo w subskrypcji Polisy oraz złożenie i opłacenie zapisu na Polisę co najmniej o minimalnej wartości składki. Szczegóły dotyczące Lokat są dostępne w wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. RYZYKO INWESTYCYJNE I KREDYTOWE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W POLISĘ i program in plus ORAZ INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZYCIELA W ramach Polisy Inwestycyjnej gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconego kapitału* na zakończenie okresu ubezpieczenia. Inwestycja w Polisę Inwestycyjną oraz Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK wiąże się z ryzykiem. Na wartość instrumentów finansowych wchodzących w skład koszyka Polisy Inwestycyjnej i wartość Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych In Plus ma wpływ wiele różnych czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć np. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. W szczególności, inwestując w Polisę Inwestycyjną oraz w Program Inwestycyjny In Plus BZ WBK, należy uwzględnić ryzyko kredytowe związane z BZ WBK-Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. RYZYKO ZWIĄZANE Z DEPONOWANIEM ŚRODKÓW NA LOKACIE Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że Lokaty dają gwarancję zwrotu kapitału wraz z należnymi odsetkami w terminie zapadalności pod warunkiem, że Bank Zachodni WBK S.A. będzie w stanie wypełnić swoje zobowiązania płatnicze z tytułu tych Lokat. Lokaty są objęte ustawowym systemem gwarantowania depozytów. INNE ZASTRZEŻENIA PRAWNE Polisa Inwestycyjna oferowana jest w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Program Inwestycyjny In Plus ma formę indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zawieranej za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK, będącego agentem ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., wpisanym na prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego listę agentów ubezpieczeniowych, pod numerem /A. Zasady ubezpieczenia Polisy Inwestycyjnej oraz Programu Inwestycyjnego In Plus, w tym zasady rezygnacji, ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualne opłaty, regulują warunki ubezpieczeń, które dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie Wysokość świadczenia z tytułu dożycia w Polisie Inwestycyjnej uzależniona jest w szczególności od wartości akcji spółek wchodzących w skład koszyka, przy czym gwarantowany jest zwrot 100% wpłaconego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klient musi liczyć się z możliwością straty części wpłaconych środków. Bank Zachodni WBK S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego (zysku) ani uzyskania określonego wyniku, a symulacje, historyczne wyniki i inne wartości pojawiające się w niniejszym dokumencie mają jedynie wartość indykatywną i nie stanowią w żadnym aspekcie wiążącej oferty ceny lub obietnicy wyniku składanej przez podmioty oferujące lub dystrybutora opłata zgodna z taryfą danego operatora * Przez kapitał należy rozumieć środki wpłacone na lokatę subskrypcyjną powiększone o odsetki naliczone z tytułu tej lokaty (kwota ta stanowi równowartość składki ubezpieczeniowej). Stan na r

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Czym jest fundusz inwestycyjny? Plusy i minusy inwestowania w fundusze Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo Ograniczenie ryzyka poprzez

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo