Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania"

Transkrypt

1 Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

2

3 Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego Certyfikat Depozytowy przykład Ochrona Kapitału w Dacie Wykupu przykład Opłaty Słowniczek Wybrane ryzyka Ważne informacje

4 Certyfikaty Depozytowe Certyfikat Depozytowy oznacza wyemitowany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. bankowy papier wartościowy (BPW). Certyfikat Depozytowy łączy w sobie: Cechy standardowej lokaty bankowej Określony czas trwania. Ochrona Zainwestowanego Kapitału w przypadku utrzymania Certyfikatu Depozytowego do Daty Wykupu. Zobowiązanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. do wypłaty osobie uprawnionej Zainwestowanego Kapitału wraz z należnymi odsetkami. Cechy inwestycji na rynku kapitałowym Możliwość uzyskania Odsetek Premiowych, których wypłata zależy od zachowania Instrumentu Bazowego czyli wybranego wskaźnika rynkowego. Przykładowe wskaźniki rynkowe: kurs walutowy (np. USD/PLN, EUR/USD itd.) poziom indeksu giełdowego (np. S&P 500, DJIA) lub koszyka indeksów cena akcji jednej spółki lub koszyka akcji poziom stóp procentowych (np. LIBOR/WIBOR) cena towaru (np. ropa naftowa, złoto) inne wskaźniki rynkowe, na które istnieje płynny rynek instrumentów finansowych. W przypadku niespełnienia warunku wypłaty Odsetek Premiowych, Inwestor otrzyma w Dacie Wykupu 100% Zainwestowanego Kapitału oraz Odsetki Gwarantowane.

5 Cechy Ceryfikatów Depozytowych Ochrona kapitału 100% w Dacie Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Waluta PLN, EUR, USD. Minimalna kwota inwestycji Zależy od warunków danej subskrypcji; PLN w przypadku BPW denominowanych w PLN. Czas do wykupu Zależy od warunków danej subskrypcji od 6 miesięcy do 2 lat. Odsetki Gwarantowane Odsetki należne Klientowi w Dacie Wykupu, jeżeli BPW zostaną utrzymane do Daty Wykupu Odsetki Premiowe Potencjalne Odsetki należne Klientowi w Dacie Wykupu, jeśli zostanie spełniony określony warunek (powiązanego z zachowaniem wybranego wskaźnika rynkowego). Formuła wyliczenia Kwoty do Zapłaty Na Kwotę do Zapłaty składa się 100% Zainwestowanego Kapitału oraz Odsetki (Gwarantowane lub/i Premiowe). Dokładna formuła wyliczenia Kwoty do Zapłaty w Dacie Wykupu jest określona dla każdej subskrypcji w Szczegółowych Warunkach Emisji. 05

6 Zalety Certyfikatów Depozytowych Produkt krótkoterminowy od 6 miesięcy do 2 lat. Możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu w postaci Odsetek Premiowych. Zobowiązanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. do wypłaty 100% zainwestowanego kapitału pod warunkiem utrzymania Certyfikatu Depozytowego do daty wykupu. Możliwość dopasowania Certyfikatów Depozytowych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Wybór strategii inwestowania opartej na różnych wskaźnikach rynkowych: waluta, akcje, surowce, stopa procentowa. Certyfikat Depozytowy posiada cechy papieru wartościowego. Oznacza to, że można go sprzedać przed Datą Wykupu, po aktualnej cenie rynkowej.

7 Budowa Certyfikatu Depozytowego Zainwestowany Kapitał Depozyt To część zainwestowanego kapitału ulokowana w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Zobowiązanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. do wypłaty oznaczonej kwoty pieniężnej, w tym wartości nominalnej, pod warunkiem dotrzymania Certyfikatu Depozytowego do Daty Wykupu. Środki zainwestowane w Certyfikat Depozytowy są objęte gwarancją BFG w granicach obowiązującego prawa. Instrument Finansowy Odpowiada za wypłatę potencjalnych Odsetek Premiowych, w przypadku spełnienia określonego warunku (powiązanego z zachowaniem wybranego wskaźnika rynkowego). Marża dystrybutora To opłata wbudowana w produkt. Obligacja Instrument finansowy Marża dystrybutora 80% 2% 18% Przykładowa alokacja kapitału Wykres prezentuje możliwą alokację kapitału. Faktyczna budowa Certyfikatu Depozytowego i warunki mogą być różne od przedstawionych. 07

8 Certyfikat Depozytowy przykład Założenia produktu Instrument Bazowy: kurs wymiany CHF/PLN Okres Trwania: 1 rok Waluta: PLN Wypłata Odsetek Premiowych w Dacie Wykupu jest zależna od zachowania Instrumentu Bazowego (kurs CHF/PLN) pomiędzy Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego i Dniem Ustalenia Poziomu Odniesienia (włącznie z tymi dniami). W Dacie Wykupu Inwestor otrzyma płatność ( Kwota do Zapłaty ) równą jednej z poniższych wielkości: a) jeżeli w Dniu Ustalenia Poziomu Odniesienia, Poziom Odniesienia kursu CHF/PLN jest niższy niż 97,50% kursu wymiany w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego: 100,1% Zainwestowanego Kapitału oraz Odsetki Premiowe w wysokości 8,00% Zainwestowanego Kapitału ( Odsetki Premiowe ), albo b) jeżeli w Dniu Ustalenia Poziomu Odniesienia, Poziom Odniesienia kursu CHF/PLN jest równy lub powyżej 97,50% kursu wymiany w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego: 100% Zainwestowanego Kapitału oraz Odsetki Gwarantowane w wysokości 0,1% Zainwestowanego Kapitału ( Odsetki Gwarantowane ).

9 Certyfikat Depozytowy przykład cd Hipotetyczne przykłady poniżej są pokazane w celu zilustrowania wyników BPW oraz przykładowego obliczenia wypłaty. Przykłady nie przedstawiają rzeczywistych wyników ani nie pokazują i nie gwarantują przyszłych wyników BPW ani zachowania Instrumentu Bazowego. Zakładamy, że Zainwestowany Kapitał wyniesie PLN, natomiast Poziom Początkowy 3,2000. Scenariusz Poziom Odniesienia poniżej 97,50% Poziomu Początkowego Poziom Odniesienia równy 97,50% Poziomu Początkowego Poziom Odniesienia powyżej 97,50% Poziomu Początkowego Zainwestowany Kapitał (PLN) Poziom Początkowy 97,50% Poziomu Początkowego Poziom Odniesienia Kwota Odsetek Kwota do Zapłaty w Terminie Wykupu (PLN) ,2000 3,1200 3,0000 8,10% ,2000 3,1200 3,2000 0,10% ,2000 3,1200 3,3000 0,10% Poziom Początkowy i Poziom Odniesienia oznaczają liczbę Polskich Złotych za 1 CHF. 09

10 Ochrona Kapitału w Dacie Wykupu przykład Potencjalny zysk w postaci Odsetek Premiowych zostanie wypłacony w przypadku wzrostu Instrumentu Bazowego. Inwestor nie ponosi straty w przypadku zachowania Instrumentu Bazowego niezgodnego z oczekiwaniami (spadku Instrumentu Bazowego poniżej Poziomu Początkowego). Przykładowe scenariusze zachowania się Instrumentu Bazowego: Scenariusz optymistyczny Scenariusz neutralny Cena Instrumentu Bazowego Poziom Ochrony Kapitału Wypłata w Dacie Wykupu Cena Instrumentu Bazowego Poziom Ochrony Kapitału Wypłata w Dacie Wykupu Czas Czas Zainwestowany Kapitał Odsetki Premiowe/Gwarantowane Instrument Bazowy Wypłata na koniec inwestycji: 100% Zainwestowanego Kapitału + Odsetki Gwarantowane + Odsetki Premiowe Wypłata na koniec inwestycji: 100% Zainwestowanego Kapitału + Odsetki Gwarantowane

11 Opłaty Marża Banku Marża maksymalna 1% w skali roku od Zainwestowanego Kapitału naliczana przez okres trwania BPW. Ostateczna wysokość marży jest określana zwykle w pierwszym Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego. Opłata za przechowywanie Bankowych Papierów Wartościowych Bank pobiera kwartalnie, jeżeli nie ustalono inaczej, opłatę za przechowywanie Bankowych Papierów Wartościowych w wysokości 0,05% od wartości rynkowej posiadanych BPW. Wysokość opłaty w skali roku wynosi 0,2% od wartości rynkowej posiadanych BPW. Prowizja za sprzedaż na rynku wtórnym 0,5% prowizji pobieranej od bieżącej wartości rynkowej BPW przy sprzedaży na rynku wtórnym. Informacja o opłatach Wszelkie informacje o opłatach, marży i prowizjach dostępne są u Opiekuna Klienta w oddziale Banku. 11

12 Słowniczek Emitent podmiot emitujący Papiery Wartościowe we własnym imieniu. Bankowy Papier Wartościowy/ BWP bankowy papier wartościowy niemający formy dokumentu emitowany przez Emitenta na podstawie art. 89 i następnych Prawa bankowego. Certyfikat Depozytowy oznacza wyemitowany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bankowy Papier Wartościowy (BPW). Data Wykupu określona każdorazowo dla danej subskrypcji data, w której kończy się inwestycja i następuje wypłata należnej Kwoty do Zapłaty. Dzień Ustalenia Poziomu Początkowego dzień w którym dokonywany jest odczyt wartości Instrumentu Bazowego, w celu ustalenia Poziomu Początkowego, który będzie odniesieniem przy kolejnych pomiarach. Dzień Ustalenia Poziomu Odniesienia dzień, w którym dokonywany jest ostatni pomiar Instrumentu Bazowego, najczęściej jest on zgodny z dniem, w którym następuje wykup BPW. Instrument Bazowy od zachowania wartości Instrumentu Bazowego uzależniony jest wynik z inwestycji. Instrumentem Bazowym może być cena akcji spółek giełdowych, indeksów, surowców, towarów, walut, lub określony wskaźnik rynkowy, np. poziom inflacji, stopy procentowe lub inne. Kwota do Zapłaty kwota wypłacana w przypadku dotrzymania BPW do Daty Wykupu. Na Kwotę do Zapłaty składa się 100% Zainwestowanego Kapitału oraz Odsetki Premiowe (w przypadku spełnienia warunku wypłaty Odsetek Premiowych) i Odsetki Gwarantowane. Ochrona Kapitału Kapitał może podlegać 100% zwrotowi na koniec inwestycji bez względu na zachowanie Instrumentu Bazowego. Odsetki Gwarantowane jeżeli w danej subskrypcji są przewidziane wypłacone w Dacie Wykupu, bez względu na spełnienie warunku wypłaty Odsetek Premiowych. Odsetki Premiowe potencjalne odsetki, których wypłata zależy od zachowania Instrumentu Bazowego czyli wybranego wskaźnika rynkowego. Zainwestowany Kapitał całość kwoty, przeznaczona na inwestycję.

13 Wybrane ryzyka Do głównych ryzyk, którymi obarczona jest inwestycja w Certyfikaty Depozytowe, należą: Ryzyko kredytowe Emitenta Ryzyko związane z otoczeniem emitenta, które może mieć bezpośredni wpływ na zdolność emitenta do wykonania jego zobowiązań z BPW (ryzyko wypłacalności emitenta). Na otoczenie emitenta składa się szereg czynników, które oddziałują na jego sytuację gospodarczą oraz finansową w szczególności lokalne i globalne warunki ekonomiczne i polityczne, rynki finansowe, sytuacja społeczna, koniunktura gospodarcza, polityka gospodarcza rządu. Inwestorzy ponoszą pełne ryzyko Emitenta. Oznacza to, że jeśli Emitent stanie się niewypłacalny lub zbankrutuje przed Datą Wykupu BPW, inwestorzy mogą nie odzyskać Zainwestowanego Kapitału. Ryzyko rynkowe Wynika ze zmian cen wskaźników rynkowych w okresie trwania BPW, które mają bezpośredni wpływ na potencjalny zysk. Nie można zagwarantować, że wskaźnik, z którym powiązana jest Obligacja Strukturyzowana, zachowa się w taki sposób, by Obligacja generowała zysk. Ryzyko stopy procentowej Wzrost stóp procentowych w okresie do wykupu BPW może spowodować spadek cen BPW i odwrotnie. Ryzyko walutowe Osoby inwestujące w papiery denominowane w walutach obcych powinny wziąć pod uwagę ryzyka wahań kursów walutowych, które mogą doprowadzić do utraty kapitału. Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, ceny mogą ulegać wahaniom w obie strony. Poszczególne ryzyka mogą mieć jednoczesny wpływ na ceny Instrumentów Finansowych oraz cenę BPW, przy czym wpływ poszczególnych ryzyk na te ceny jest nie do przewidzenia. 13

14 Ważne informacje Oferta Certyfikatów Depozytowych kierowana jest do Klientów, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki: 1. Klient posiada aktualny profil ryzyka; 2. Certyfikaty Depozytowe są odpowiednie do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klienta oraz zgodna z profilem ryzyka. Przed złożeniem dyspozycji w celu poznania głównych ryzyk związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Depozytowe, Klient powinien zapoznać się z: MIFID Broszurą informacyjną MIFID Produkty inwestycyjne opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A., Citibank N.A./Citigroup oraz ich podmioty stowarzyszone mogą występować w charakterze zleceniodawcy lub pośrednika w podobnych transakcjach lub w transakcjach związanych z instrumentami, na których opiera się transakcja przedmiotowa. Produkt nie jest gwarantowany przez Skarb Państwa lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Klient narażony jest na ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość utraty zainwestowanego kapitału w przypadku niedotrzymania BPW do Daty Wykupu. Zyski w postaci Odsetek Premiowych nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ani Citigroup oraz inne podmioty powiązane lub zależne Citigroup, ani przez instytucje rządowe. Produkt nie jest dostępny dla osób amerykańskich. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie Certyfikatów Depozytowych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe warunki dostępne są u Opiekuna w oddziałach.

15

16 Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, Citibank, Citigold i CitiPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 09/2013

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo