Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)"

Transkrypt

1 produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału 30 miesięcy od r. do r lat (włącznie) 100,1% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności Maksymalny zysk Składka Instrument bazowy 20% (maksymalny zysk możliwy do osiągnięcia w ciągu 30 miesięcy) jednorazowa min zł, maks zł dla wszystkich polis zawartych przez Klienta kurs walut

2 Produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę to inwestycja stanowiąca alternatywę dla standardowych produktów oszczędnościowych i funduszy inwestycyjnych. Produkt ma formę ubezpieczenia na życie i dożycie i został przygotowany przez nas we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Zysk z produktu strukturyzowanego Kurs na Amerykę jest uzależniony od notowań kursu walut: dolara amerykańskiego do polskiego złotego. Skorzystanie z oferty jest możliwe wyłącznie w okresie zapisów, który trwa od do r. 2

3 Cechy inwestycji w produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę: na czas trwania zapisów zainwestowane przez Klienta środki umieszczane są na lokacie promocyjnej z oprocentowaniem 4,0% w skali roku; lokata jest zakładana na okres od a przyjęcia dyspozycji otwarcia lokaty do a zakończenia okresu zapisów (trwających od do r.) po okresie zapisów odsetki z lokaty przekazywane są na konto osobiste Klienta, a kapitał lokaty na produkt strukturyzowany produkt strukturyzowany to 2,5-letnia (30 miesięcy) inwestycja w formie ubezpieczenia na życie i dożycie produkt strukturyzowany nie jest lokatą inwestujący otrzymuje zwrot 100,1% zainwestowanego kapitału na koniec 30-miesięcznego okresu ubezpieczenia istnieje możliwość osiągnięcia premii do 20% zainwestowanego kapitału inwestycja zapewnia ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego minimalna kwota inwestycji zł produkt przeznaczony jest dla osób mających ukończone 18 lat oraz nie mających ukończonych 78 lat, które otworzą lub już posiadają konto w eurobanku 3

4 Na czym polega produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę? Zasada konstrukcji produktu strukturyzowanego Kurs na Amerykę jest następująca: W okresie zapisów inwestujesz minimalnie zł. Środki przeznaczone na produkt strukturyzowany są w okresie zapisów lokowane na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie 4% w skali roku. Po zakończeniu zapisów odsetki z lokaty przekazujemy na Twoje konto osobiste (są do Twojej dyspozycji), a kapitał lokaty na produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę. Inwestycja w ten produkt trwa 30 miesięcy i przez cały ten czas jesteś objęty ubezpieczeniem na życie i dożycie przez TUnŻ Europa S.A. Dodatkowo ochrona zapewnia wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego w wyniku śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Po zakończeniu ubezpieczenia otrzymasz świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanego kapitału powiększone o ewentualnie wypracowaną premię, której wysokość zależy od notowań kursu walut: dolara amerykańskiego do polskiego złotego. Dzięki ubezpieczeniu na życie i dożycie, w przypadku śmierci Klienta w okresie odpowiedzialności (tj. okresie trwania inwestycji w produkt strukturyzowany) uposażeni wskazani do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki. W przypadku śmierci Klienta w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego wskazani uposażeni otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości 200% wartości składki lub zwrot składki powiększony o zł (niższa z kwot). Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego następuje w terminie 30 od otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie ubezpieczonego. Ochronę ubezpieczeniową świadczy TUnŻ Europa S.A. W przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przed upływem 30 miesięcy (lecz po upływie 30 od a zawarcia Umowy ubezpieczenia) Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty nie więcej niż 8% wpłaconej składki. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas wartość wykupu wyliczoną zgoe z poniższym wzorem. wartość wykupu = 100,1% * składka 0,009% * składka * LD gdzie: LD liczba liczonych od daty rozwiązania Umowy ubezpieczenia do ostatniego a okresu odpowiedzialności W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 od a zawarcia Umowy ubezpieczenia, Klient otrzymuje 100% wpłaconej składki. 4

5 Jak obliczyć premię? Premia = d D * Kupon * Składka gdzie: d liczba roboczych w okresie inwestycji, w których oficjalny kurs waluty dolar amerykański (USD) względem złotego polskiego (PLN) będzie się nieprzerwanie znajdował w ustalonym przedziale, do a poprzedzającego pierwszy dzień roboczy, w którym nastąpi przekroczenie ustalonego przedziału. Jeżeli przez cały okres inwestycji kurs waluty dolar amerykański (USD) względem złotego polskiego (PLN) będzie się znajdował w ustalonym przedziale to wówczas zostanie wypłacona pełna wartość Kuponu, czyli 20%. D liczba wszystkich roboczych w okresie inwestycji. Kupon 20% Jako oficjalny kurs dolara amerykańskiego (USD) względem złotego polskiego (PLN) we wszystkich ach obserwacji przyjmuje się śre kurs NBP publikowany przez Narodowy Bank Polski o godzinie czasu warszawskiego. Śre kurs publikowany jest na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Data początku okresu inwestycji r. Data końca okresu inwestycji r. Przykład Poniższa tabela oraz wykresy prezentują przykładowe scenariusze zachowań notowań kursu walut: dolara amerykańskiego do polskiego złotego, w czasie trwania inwestycji oraz na zakończenie jej okresu. scenariusz 1 scenariusz 2 scenariusz 3 scenariusz 4 scenariusz 5 liczba utrzymywania się kursu nieprzerwanie w ustalonym przedziale premia 13,32% 20,00% 20,00% 18,67% 6,33% 5

6 - scenariusz 1 scenariusz 2 scenariusz 3 0,120 zł ,120 - zł scenariusz 4 0,120 zł scenariusz ,120 - zł

7 Ryzyka związane z produktem strukturyzowanym Kurs na Amerykę: poziom ryzyka inwestycyjnego: niskie ze względu na gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności, ubezpieczony Klient otrzymuje zwrot 100,1% wartości początkowej inwestycji i jest to wartość gwarantowana przez Ubezpieczyciela po zakończeniu okresu ubezpieczenia. ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji Premia nie jest gwarantowana i jest zależna od zmian kursu walut. Należy wziąć pod uwagę, że premia z inwestycji może być niższa niż oczekiwana lub nie wystąpić wcale, jeśli przekroczony zostanie przedział, o którym mowa w 7 ust. 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę oraz w pkt 7 Załącznika nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Kurs na Amerykę. W takim wypadku wysokość premii dla Klienta nie osiągnie poziomu 20% zainwestowanej składki lub w najgorszym przypadku wyniesie 0%, a klientowi zostanie wypłacona suma ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu odpowiedzialności równa 100,1% zainwestowanej kwoty. ryzyko utraty części środków w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy ubezpieczenia przed upływem 30 miesięcy (lecz po upływie 30 od a zawarcia Umowy ubezpieczenia) Klient musi liczyć się z utratą części zainwestowanej kwoty nie więcej niż 8% wpłaconej składki. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas wartość wykupu wyliczoną zgoe z poniższym wzorem: wartość wykupu = 100,1% * składka 0,009% * składka * LD gdzie: LD liczba liczonych od daty rozwiązania umowy ubezpieczenia do ostatniego a okresu odpowiedzialności (termin planowanego zakończenia inwestycji) W przypadku odstąpienia od ubezpieczenia w ciągu 30 od a zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Klient otrzymuje 100% wpłaconej składki. ryzyko utraty odsetek w przypadku zerwania przed terminem Lokaty promocyjnej likwidacja lokaty promocyjnej przed upływem okresu lokaty (wycofanie z inwestycji w trakcie okresu zapisów) spowoduje utratę całości naliczonych odsetek. Klient otrzymuje 100% zainwestowanej kwoty. ryzyko zmienności rynku zmiana notowań kursu walut, która wpływa na wysokość premii z inwestycji, jest nieprzewidywalna w czasie i może podlegać różnym wahaniom. Zależy ona od wielu czynników rynkowych, które związane są m.in. z sytuacją polityczno- -gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego, zmianą kursu walut, zmianą stóp procentowych oraz relacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna, wobec powyższego Klient powinien liczyć się z możliwością nieosiągnięcia oczekiwanych zysków. 7

8 Ryzyka związane z produktem strukturyzowanym Kurs na Amerykę: ryzyko Ubezpieczyciela i Banku Klient, zawierając umowę ubezpieczenia, powinien rozważyć wiarygodność Ubezpieczyciela i Banku oraz wziąć pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie Ubezpieczyciela i Banku. ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne Klient zawierając umowę ubezpieczenia powinien przyjąć do wiadomości również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od Banku i Ubezpieczyciela. ryzyko nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do nieobjęcia Klientów ochroną ubezpieczeniową w niżej wymienionych przypadkach: 1) nie zostanie osiągnięty poziom zł sumy wszystkich zapłaconych kwot na poczet składek w okresie zapisów. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą kwotę na poczet składki w terminie 14 roboczych od zakończenia okresu zapisów. 2) zagrożona była możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę. Odwołanie okresu zapisów lub odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia może nastąpić w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą kwotę na poczet składki w terminie 14 roboczych od a, w którym okres zapisów został odwołany lub w terminie 14 roboczych od a zakończenia okresu zapisów. Zwrot środków następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia albo w złożonym oświadczeniu o zmianie danych. ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Podczas okresu zapisów, gdy Klient posiada Lokatę promocyjną środki są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym w ustawie z a 14 grua 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009, nr 84, poz.711 z późn. zmianami). Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie klientom banku wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie, gdy są należne, lecz nie mogą być wypłacone od a zawieszenia działalności banku. Środki zgromadzone w banku w wysokości stanowiącej równowartość do EUR gwarantowane są przez BFG w 100%. Podczas okresu ubezpieczenia, gdy Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę środki są objęte gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie określonym w ustawie z a 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013, poz. 392 z późn. zmianami). Do zadań UFG należy m.in. zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych EUR. 8

9 Euro Bank S.A. nie świadczy usług doradztwa w zakresie inwestycji, jak również nie udziela porad, czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w produkt strukturyzowany. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed rozpoczęciem inwestycji Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko transakcji, potencjalne korzyści i straty z tym związane, charakterystykę rynku oraz konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe. Klient powinien w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne związane z produktem strukturyzowanym. Przed sprzedażą produktu Bank sprawdza poziom wiedzy Klienta i doświadczenie w inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych określa Regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu strukturyzowanego Kurs na Amerykę w Euro Banku S.A. oraz Tabela Oprocentowania Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. dostępna w placówkach Euro Banku S.A. i na Szczegóły dotyczące produktu strukturyzowanego (okres zapisów, sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) oraz warunki wypłaty premii są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie Kurs na Amerykę oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dostępnych w placówkach Euro Banku S.A. i na Premia z produktu strukturyzowanego Kurs na Amerykę nie jest gwarantowana. Szczegółowe warunki jej osiągnięcia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Klient musi się liczyć z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Minimalna kwota na poczet składki wynosi zł. Ubezpieczony otrzyma zwrot 100,1% zainwestowanego kapitału po zakończeniu okresu odpowiedzialności pod warunkiem dożycia do końca okresu odpowiedzialności. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w trakcie trwania okresu odpowiedzialności nie gwarantuje zwrotu 100,1% składki. Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie, w przypadku śmierci ubezpieczonego, uposażeni wskazani przez ubezpieczonego do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki, natomiast w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego otrzymują 200% wartości składki lub zwrot składki powiększony o zł (niższą z kwot). Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 72, pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Euro Bank S.A. działa na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń. Euro Bank S.A. jest wpisany jako Agent w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem /A. Weryfikacja wpisu Euro Banku S.A. do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych możliwa jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie posiada akcji ani udziałów Euro Banku S.A. Ubezpieczyciela oraz Agenta wiąże Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opublikowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń, oraz Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych, opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. 9

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie (kod produktu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z 34 PMiZP_2012 z dn. 14.06.2012 Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym

III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym Rekomendacja została opracowana we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Magdalena Szczepańska Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Niniejszy artykuł ma charakter edukacyjny, a jego celem jest przedstawienie nowego rodzaju ubezpieczeń na życie, określanych

Bardziej szczegółowo