Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII /15bjO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII-4670-28/15bjO"

Transkrypt

1 RPW/76106/2015 P Data: MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. DL-VII /15bjO Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspotprzewodniczcicy Komlsjl Wspolnej Rzcidu i Samorzqdu Terytorlalnego / W zaiqczeniu przesyiam projekt rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodptetnej pomocy prawnej, z uprzejm^ prosb^ o zgloszenie ewentualnych uwag do jego tresci, rowniez w v^ersji elektronicznej na adres: Ze wzgl^du na przyj^ty harmonogram prac nad projektem uprzejmie prosz^ ojego zaopiniowanie na najbiizszym posiedzeniu Komisji Wspolnej Rz^du I Samorz^du Terytorlalnego. fvlir.'fstra/ Zai. 1.

2 Proiekt 2 dnia 16 -wrzeima 2015 r. ROZPORZ^DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI zdnia 2015 r. w spraw ie sposobu udzielania i dokumentowania nieodplatnej poraocy prawnej Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz, U. poz. 1255) zarz^dza sie, co nast^puje; 1. Rozporz^dzenie okresla: 1) sposob udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, w tym w>'mogi dotycz^ce lokalu, w ktorym b^dzie usytuowany punkt nieodplatnej pomocy prawnej; 2) wzor kaity nieodplatnej pomocy prawnej; 3) zakres zbiorczej informacji przekazywanej przez starost? Ministrow Sprawiedliwosci oraz wiasciwemu wojewodzie o wykonaniu zadania polegaj^cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, zwanej dalej zbiorcz^ informacjq". 2, Uekroc w rozporz^dzeniu jest mowa o ustawie rozumie si? przez to ustaw? z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Nieodplatnej pomocy prawnej udziela si? w punlctach nieodplatnej pomocy prawnej, usytuowanych w lokalach olcreslonych zgodnie z art. 9 ustawy. 2. Nieodplatnej pomocy prawnej udziela si? osobiscie osobie uprawnionej, z wyi^czeniem uzycia srodkow komunikowania si? na odlegtosc. 3. Nieodplatnej pomocy prawnej nie udziela si? osobom dzialaj^cym zamiast osob uprawnionych, z wyj^tkiem przedstawicieli ustawowych osob uprawiiionych.. 4. Informacj? o lokalizacji punktow nieodplatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazuj^cym dni i godziny, w ktorych jest udzielana nieodplatna pomoc prawna, zamieszcza si? na stronie podmiotowej Biuletynu Infonnacji Publicznej wlasciwego powiatu i grain, na ktorych obszarze ziokalizowane s^ te punkty. Informacja powinna zawierac wskazanie, ktore z punktow nieodplatnej pomocy prawnej zostaty powerzone do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym ze wskazaniem danych tych organizacji oraz czy

3 udzielana przez nie nieodpfatna pomoc prawna swiadczona jest przez adwokata, radc prawnego albo osob^, o ktorej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy Lokal, w ktorym udzielana jest nieodplatna pomoc prawna zapewnia: 1) dost^p do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej; 2) wlasciwe warunki oczekiwania osob ubiegajqcych si o uzyskanie nieodplatnej pomocy prawnej; 3) wyodr^bnione pomieszczenie umozliwiaj^ce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej. 2. Wyposazenie lokalu, o ktorym mowa w ust. 1, zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentow zawieraj^cych dane osobowe, uniemozliwiaj^c dost^p do nich osobom nieupowaznionym. 3. Lokal, 0 ktorym mowa w ust. 1, umozliwa dost^p osobom niepelnosprawnym. 4. Oznaczenie lokalu, o kt6rym mowa w ust. 1, wskazuje na udzielanie w nim nieodplatnej pomocy prawnej oraz dni i godziny, w ktorych nieodplatna pomoc prawna jest udzielana. 5. W pomieszczeniu przeznaczonym dla osob oczekuj^cych udost^pnia si? informacj? 0 zasadach udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzjtnania oraz sposobach wj'kazywania uprawnienia do uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej, a takze o wszystkich punlctach nieodplatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Informacja zawiera wskazanie, ktore z punktow nieodplatnej pomocy prawnej zostaly powierzone do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym ze wskazaniem danych tych organizacji oraz czy udzielona przez nie nieodplatna pomoc prawna swiadczona jest przez adwokata, radc? prawnego albo osobe wymienion^ w art. 11 ust. 3 ustawy. 6. Nieodplatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym wedlug kolejnosci zgloszen w danym dniu. Osoba udzielajejca nieodplatnej pomocy prawnej moze ustalic z waznych powodow innq kolejnosc Osoba udzielaj^ca nieodplatnej pomocy prawnej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy, dokumentuje kazdy przypadek udzielenia nieodplatnej pomocy prawnej przez w'pelnienie karty nieodplatnej pomocy prawnej, ktorej wzor okresla zal^cznik nr 1 do rozporz^dzenia. 2. W karcie nieodplatnej pomocy prawnej zamieszcza si? dane dotyczqce: 1) formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej;

4 2) dziedziny prawa, z ktorej udzielono nieodptatnej pomocy prawnej; 3) formy udzielonej nieodptatnej pomocy prawnej; 4) czasu poswi^conego na udzielenie nieodplatnej pomocy prawnej. 3. O ile osoba uprawniona nie sprzeciwi si?, w karcie nieodpiatnej pomocy prawnej osoba udzielaj^ca nieodpiatnej pomocy prawnej moze zawtzec rowniez dane statystyczne dotycz^e osoby uprawnionej, ktorej udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej. Odmowa ujawtoienia tych danycli przez osob^ uprawnion^ nie stanowi podstawy odmowy udzielenia nieodpiatnej pomocy prawnej, o czym mhiy pouczyc osob? uprawi-iion!. 4. Dane statystyczne, o kt6r>'ch mowa w ust. 3, dotj^cz^: 1) wieku; 2) plci; 3) ^vyksz^aicenia; 4) sredniego miesi^cznego dochodu; 5) liczby czlonkow gospodarstwa domowego; 6) miejsca zamieszkania. 5. Karta nieodpiatnej pomocy prawnej umozliwia naniesienie uwag istotnych dla dolcumentowania nieodpiatnej pomocy prawnej. Z wyj^tkiem dziedzin prawa, z ktorych udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej oraz formy jej udzielenia, w karcie nieodptatnej pomocy prawnej oznacza si^ jedn^ z mozliwych opcji. W zakresie dziedziny prawa, z ktorej nieodplatna pomoc prawna zostata udzielona mozna wskazac inn^ dziedzin? niz wymienione w karcie nieodptatnej pomocy prawnej. 6. Wypetnion^ kart? nieodptatnej pomocy prawnej opatruje si? danymi o rniejscu i dacie jej sporzadzenia oraz podpisera osoby udzielajacej nieodptatnej pomocy prawnej. 7. Wypeinion^ kartf nieodptatnej pomocy prawnej przekazuje si? wtasciwerau staroscie w sposob uniemozliwiajacy jej powi^zanie z danymi identyfikuj^cymi osob?, ktorej nieodplatna pomoc prawna zostata udzielona, Starosta sporz^dza zbiorcz^ infonnacj? dla Ministra Sprawiedliwosci oraz wlasciwego wojewody na podstawie przekazanych mu za olvres danego roku kart nieodptatnej pomocy prawnej ze wszystkich punktow nieodptatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Wzor zbiorczej informacji okresla zal^cznik nr 2 do rozporz^dzenia. 2. Zbiorcza informacja zawiera dane w zakresie: 1) liczby osob, ktorym udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej,

5 4-2) zestawienia sposobu udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpktnej pomocy prawnej, 3) zestawienia dziedzin prawa, ktorych dotyczyiy udzielone porady prawne, 4) zestawienia form, w jakich nieodplatna pomoc prawna zostaia udzielona, 5) zestawienia czasu udzielenia poszczegolnych porad prawnych, 6) zestawienia danych statystycznycli dotyczacych osob, ktorym udzielone nieodpiatnej pomocy prawnej ze wskazaniem liczby osob, ktore nie sprzeciwity si udostepnieniu dot\'cz^cych icli danych -z wyszczegolnieniem danych dotyczacych nieodplatnej pomocy prav^oiej udzielonej wpunktach nieodpiatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym. 3. Zbiorcza informacja zawiera ponadto zwi^zle omowienie uwag z kart nieodpiatnej pomocy prawnej. 4. Zbiorcza informacja zawiera rowniez dane o -wysokosci srodkow fmansowj'ch wykorzystanych na realizowanie zadania ze wskazaniem ich przeznaczenia oraz wysokosci niewykorzystanej cz^sci dotacji ze wskazaniem przjxzyn jej niewykorzystania. 5. Zbiorcza informacja przekazywana jest Ministrowi Sprawiedliwosci oraz wiasciwemu wojewodzie w terminie okreslonym w art. 12 ustawy. Moze ona zostac przekazana drog^ elektroniczn^ iub za posrednictwem systemu teleinformatycznego, 9. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI

6 KARTA NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zaiqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia (Dz. U. poz ) Poz. dokumentowane dane Forma udokumentowania nieodplatnej pomocy prawnej^ uprawnienia do uzjskania uwagi orj'ginal albo odpis decyzji o przj'znaniu swiadczenia z pomocy spolecznej lub zaswiadczenie o udzieleniu swiadczenia, o ktorym mowa w art. 106 ust. 2 usta^^y z dnia 12 mai'ca 2004 r. o pomocy spolecznej Karta Duzej Rodziny, o luorej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny zaswiadczenie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach h^df\cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego legit}'macja weterana albo legitj-macja weterana poszkodowanego, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzialah poza granicami panstwa dokument stwierdzaj^cy tozsamos6 i nieukonczenie 26 lat albo ukohczenie 65 lat pisemne oswiadczenie, o ktdrym mowa w art, 4 ust. 2 pkt 6 ustawy pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy Dziedzina prawa, z ktorej udzielono nieodplatnej pomocy prawnej^ prawo rodzinne, z w}'l^czeniem rozwodow, separacji i alimentow sprawa dotycz^ca rozwodu, separacji lub podzialu maj^tku wspolnego malzonlcow sprawa dotyczfjca alimentow sprawa z zakresu prawa pracy I sprawa z zakresu rozpocz^cia dzialalnosci gospodarczej sprawa z zakresu prawa cywilnego z w^l^czeniem spraw z zalcresu sprawa rzeczowego i spadkowego sprawa z zakresu prawa rzeczowego sprawa z zakresu prawa spadkowego n sprawa z zakresu ubezpieczen spolecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz sprawy emerytalno-rentowe _ I W kolumnie uwagi moina zawrzec uwagi istotne dla sposobu dokumentowania nieodpjatnej pomocy prawnej. ' Zaznaczj'd jednq wfesciw^ odpowiedz. ' Zaznaczyd wlasciwe. Mozna zaznaczyc kiika odpowiedzi.

7 sprawa z innego zal<resu prawa administracyjnego sprawa z zakresu prawa karnego inne'* Forma udzielonej nieodpiatnej pomocy prawnej poinformowanie osoby uprawnionej o obowi^uj^cym stanie prawnym, o przystuguj^cych jej uprawnieniach lub 0 spoczywaj^cych na niej obowi^zlcach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi^zania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporz^dzeniu projektu pisma w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, z w)4^czeniem pism procesowych w tocz^cym sie post?powaniu przygotowawczym lub s^dowym i pism w tocz^cym si? post?powaniu s^dowoadministracyjnym, lub sporz^dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztow s^dowych lub ustanowienie petnomocnika z urz?du w post?powaniu s^dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post?powaniu s^dowoadministrac^jnym Czas poswi^cony na udzielenie nieodptatnej pomocy prawnej ponizej 15 minut od 15 minut do 30 minut od 30 minut do 60 minut powyzej 60 minut Osoba Icorzystaj^ca z nieodpiatnej pomocy prawnej sprzeciwita si? udost?pnieniu dotycz^cych jej danych statystycznych nie sprzeciwita si? udostepnieniu dotyczqcych jej danych statystycznych Wielc osoby korzystaj^cej z nieodpiatnej pomocy prawnej' ponizej 16 roku zycia lat lata lat lata lat Wymieiiic jakie.

8 40-44 lata lat lata lat lata powyzej 65 roku zycia 7. Plec osoby korzystajqcej z nieodplatnej pomocy prawnej^ kobieta m?zczyzna 8, Wyksztalcenie osoby korzjstaj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej^ w}'zsze n policeahe n srednie zawodowe srednie ogolnoksztalcace zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe ukonczone pozo stale 9. Sredni miesi^czny dochod netto gospodarstvk'a domowego osoby korzystaj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej^ ponizej 800 zl od 800 zl do 2599 zl od 2600 zl do 3799 zl 3800zli wi?cej 10. Liczba czlonkow gospodarstwa domowego osoby korzj^staj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej^ osoba samotna od2do4 powyzej Miejsce zamieszkania osoby korzystaj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej^ gminamiejska gmina miejsko-wiejska gmina wiej ska miasto 0 wies

9

10 Zat^cznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia... (Dz. U. poz....) ZBIORCZA INFORMACJA 0 wykonaniu zadania polegaj^cego na udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej sporzqdzona przez Starost? Powiatu za rok Lp. rodzaj danych liczba U. ogolnie Liczba osob, ktorj'ra udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej w punktach nieodpiatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym Punkty nieodpiatnej pomocy prawnej pow ierzone do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpiatnej pomocy prawnej 1.1 oryginal albo odpis decyzji o przyznaniu swiadczenia z pomocy spolecznej lub zaswiadczenie o udzieleniu swiadczenia, o kt6r\'m mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 1.2 Karta Duzej Rodziny, o ktorej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny 1.3 zaswiadczenie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bed^cych ofiarami represji wojennych i okresu powojeanego 1.4 legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o ktorj'ch mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzialah poza granicami panstwa 1.5 dokument stwierdzajqcy tozsamosc i nieukonczenie 26 lat albo ukonczenie 65 lat 1.6 pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.7 pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy Dziedzina prawa, z ktorej udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej

11 2.1 prawo rodzinne, z wyl^czeniem rozwodow, separacji i alimentow 2.2 sprawa dotycz^ca rozwodu, separacji lub podziaiu maj^tku wspolnego malzonkow 2.3 sprawa dotycz^ca a}iment6w 2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 2.5 sprawa z zakresu rozpocz?cia dzialalnosci gospodarczej 2.6 sprawa z zakresu prawa cywilnego z wyl^czeniem spraw z zakresu sprawa rzeczowego i spadlcowego 2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 2.9 sprawa z zakresu ubezpieczen spolecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz spra^vy emerj1;alno-rentowe 2.10 sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego 2.11 spraw^a z zakresu prawa karnego 2.12 inne 3. Forma udzielonej nieodplatnej pomocy prawnej 3.1 poinformowanie osoby uprawnionej 0 obowi^zuj^cym stanie prawnym, o przyslugujacych jej uprawnieniach lub o spoczywaj^cych na niej obowi^zkach 3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi^zania jej problemu prawnego 3.3 udzielenie pomocy w sporz^dzeniu projektu pisma w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, z wylqczeniem pism procesowych w toczqcym si? post?powaniu przygotowawczym lub s^dowym ipism w tocz^cym si? post?powaniu s^do woadmini stracyj nym 3.4 sporzqdzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztow s^dowych lub ustanowenie pelnomocnika z urz?du w post?powaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post?powaniu siidowoadnainistracyjnym 4. Czas poiiwifcony na udzielenie nieodplatnej pomocy prawnej 4.1 ponizej 15 minut 4.2 od 15 rainut do 30 minut 4.3 od 30 minut do 60 minut 4.4 powyzej 60 minut 5. Dane statystyczne dotycz^ce osob korzystaj^cyc 1 z nieodplatnej pomocy

12 prawnej 5.1 wiek ponizej 16 roku zycia lat lata lat lata lat lata lat j lata lat lata 5.1,12 powyzej 65 roku zycia j 5.2 ptec kobieta 5.2,2 m?zcz}^na! 5.3 wyksztalcenie ' wyzsze I policealne srednie zawodowe srednie og61nokszta}c< ce 5.3,5 zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe ukonczone pozostale 5.4 Sredni miesi?czny dochod osoby korzystaj^cej z nieodpiatnej pomocy prawnej ponizej 800 zt od 800 zt do 2599 zt od 2600 zt do 3799 zt zt i wi?cej 5.5 Liczba czionk6w gospodarstwa domowego osoby korzystaj^cej z nieodpiatnej pomocy prawnej

13 5.5.1 osoba samotna od 2 do powyzej 4 6. Miejsce zamieszkania osoby korzystaj^cej z nieo dplatnej pomocy prawnej 6.1. gmina miejska 6.2 gmina miejsko-wiejska 6.3 gmina wiejska 6.4 miasto 6.5 wies 7. Zwifzle omowienie ewentualnych uwag z Icart nieodplatnej pomocy prawnej ni. PozostaJe punkty nieodplatnej pomocy prawnej 1. Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej 1.1 oryginal albo odpis decyzji o przyznaniu swiadczenia z pomocy spolecznej lub zaswiadczenie o udzieleniu swiadczenia, o ktorym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 1.2 Karta Duzej Rodziny, o ktorej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny 1.3 zaswiadczenie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt6rych osobach b^d^cych ofiarami represji wojennych i okresu powojeimego 1.4 legitymacja weterana albo legit}'macja weterana poszkodowanego, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzialan poza granicami panstwa 1.5 dokument stwierdzaj^cy tozsamosc i nieukonczenie 26 lat albo ukonczenie 65 lat 1.6 pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.7 pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 4 ustaw7 2. Dziedzina prawa, z ktorej udzielono nieodplatnej pomocy prawnej 2.1 prawo rodzinne, z wyl^czeniem rozwodow, separacji i alimentow 2.2 sprawa dotycz^ca rozwodu, separacji lub podzialu majatku wsp61nego matzonkow

14 ! 2.3 sprawa dotycz^ca alimentow 2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 2.5 sprawa z zakresu rozpocz^cia dzialalnosci gospodarczej 2.6 spram'a z zakresu prawa cywilnego z wyi^czeniem spraw z zakresu sprawa rzeczowego i spadkowego 2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 2.9 sprawa z zakresu ubezpieczen spolecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz sprawy emerytalno-rentowe 2.10 sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego 2.11 sprawa z zakresu prawa karnego 2.12 inne 3. Forma udzielonej nieodpiatnej pomocy prawnej 3.1 poinformowanie osoby uprawnionej 0 obowiazuj^cym stanie prawnym, 0 przysiuguj^cych jej uprawtiieniach lub 0 spoczywajqcych na niej obowiqzkach 3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiqzania jej problemu prawnego 3.3 udzielenie pomocy w sporz^dzeniu projektu pisma wsprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, z wytq-czeniem pism proceso^^7ch w tocz^cym si? postfpowaniu przygotowawczym lub s^dowym ipism w toczacym si? post?powaniu sadowoadministracyjnym 3.4 sporz^dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztow s^dowych lub ustanowienie pelnomocnilca z ui'z^du w post^powaniu s^dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post^powaniu sq.dowoadministracyjnym 4. Czas poswi^cony na udzielenie nieodpiatnej pomocy prawnej 4.1 ponizej 15 minut 4.2 od 15 minut do 30 minut 4.3 od 30 minut do 60 minut 4.4 powyzej 60 minut 5. Dane statystj'czne dotycz^ce osob korzystaj^cyc I z nieodpiatnej pomocy! prawnej 5,1 wiek ponizej 16 roku zycia

15 ! lat lata lat lata lat lata lat lata lat lata powyzej 65 roku zycia 5.2 p^ec kobieta m?zczyzna 5.3 wyksztatcenie wyzsze policealne srednie zawodowe 5,3.4 srednie ogolnoksztatc^ce zasadnicze zawodowe 5,3.6 gimnazjalne podstawowe ukonczone pozostale 5.4 Sredni miesi?czny dochod osoby korzystaj^cej z nieodptatnej pomocy prawnej ponizej 800 zt od 800 zt do 2599 zt 5.4,3 od 2600 zt do 3799 zt zt i wi?cej 5.5 Liczba czlonk6w gospodarstwa domowego osoby korzystaj^cej z nieodptatnej pomocy prawnej 5.5,1 osoba samotna od 2 do 4 5,5.3 powy:tej 4

16 6. Miejsce zamieszkania osoby korzystaj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej 6.1. gmina miejska 6.2 gmina miejsko-wiejska 6.3 gmina wiej ska 6.4 miasto 6.5 wies 7. Zwi^zle omowienie ewentualnych uwag z kart nieodplatnej pomocy prawnej IV. Dane o wysokosci srodkow finansowych wykorzystanych na realizowanie zadania ze wskazaniem ich przeznaczenia oraz wysokosci niewykorzystanej cz^sci dotacji ze wskazaniem przyczyn jej niewykorz^stania Ogolna liczba punktow nieodplatnej pomocy prawnej przypadaj^ca na powiat Liczba punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej powierzona adwokatom lub radcom prawnym Liczba punktow nieodplatnej pomocy prawiiej powierzona organizacjom pozarz^dowym

17 UZASADMENIE Projekt rozporz^dzenia stanowi wj'konanie upowaznienia z art. 13 ustaw>' z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpiatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zaprojektowane rozv^dqzania maj^ uwzgl^dnic koniecznosc zapewnienia iatwego dost^pu osob uprawnionych, w tym osob niepetaosprawych, do punktow nieodptataej pomocy prawnej, zachowania poufno^ci prz\' udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej oraz koniecznosc zapewnienia kompletnosci informacji o w}4onaniu zadania, ktora ma bye przekazywana przez starost^ Ministrowi Sprawiedliwosci oraz wiasciwemu wojewodzie. W wykonaniu pow^zszego projektowane rozporz^dzenie okresla: 1) sposob udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotycz^ce loi<aiij, w ktorym b^dzie usytuowany punkt nieodpiatnej pomocy prawnej; 2) wzor karty nieodpiatnej pomocy prawnej; 3) zakres informacji, o ktorej mowa w art. 12 ustaw>'. Przepisy 3-7 projektu okreslaja organizacj^ udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej wraz z wymogami dotyczqcymi lokalu, w ktorym bedzie usj^uowany punkt nieodpiatnej pomocy prawnej. W 7 oraz w zai^czniku nr 1 do rozporz^dzenia okreslono wzor karty nieodpiatnej pomocy prawnej. Ponadto regulacja ta statuuje sposob doicuraentowania udzielenia nieodpiatnej pomocy prawnej przez osob^ w)'mienionq w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy. Projektowany przepis okresla takze standardy zbierania danych statystycznych w zalcresie osob, ktorym udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej. Przepis 8 oraz zal^cznik nr 2 reguluje sposob sporz^dzania i przekazywania przez starost^ Ministrowi Sprawiedliwosci zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegajqcego na udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. Natomiast 9 przewiduje, ze rozporz^dzenie wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj^ty zakresem prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z wymogiem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) projekt rozporz{ dzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzadowego Centriun Legislacji.

18 Projekt nie zawiera przepisow technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funlccjonowaiiia krajowego systemu not3^ikacji norm i aktow prawniych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). W celu spelnienia wymogow, o ktorych mowa w 33 ust. 2 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 5 grudnia 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979), projekt rozporzqdzenia zostal skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow. OpracoM'ano pod wzgl^dem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym ZAST^l^CA DYREKTORA DepartaifeAtu Lebislacyjnego Wo]cii

19 Narwa projektu Projekt rozporz^dzenia Ministra SprawiedliwoSci w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpiatnej pomocy prawnej Ministerstwo wiodqce i ministerstwa wspotpracuj^ce Ministerstwo Sprawiedliwo^ci Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Monika Zbrojewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&i Kontakt do opiekuna meiytorj cznego projektu Katarzyna Swi^tek - Departament Legislacyjny, specjalista, katarzyna.swiatek(a>ms,gov.pl Data sporz^dzenia 16 wrze^nia 2015 r. Zrodlo: Upovi'aznienie ustawowe Nr w wykazie prac B210 I. Md problem jest roovriitzywuy? Wejscie w zycie ustawy z dnia 5 sierpiiia 2015 r, o nieodptatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz, U. poz. 1255), zwanej dalej ustaw^", wymaga okreslenia - w drodze rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci - sposobu udzielania nieodptanej pomocy prawnej, wzoru karty nieodpiatnej pomocy prawnej oraz zakresu zbiorczej informacji, przekazywanej corocznie przez starost? Ministrowi Sprawiedliwosci i wlasciwemu wojewodzie (podstawy systemu statystycznego umozliwiaj^cego monitorowanie funkcjonowania systemu, zgodnie z art. 16 ustawy). Z. HdMwaeMdtmMeragiri^t«Bie,wtympiMOW^ i ooeiihraiif efekt Wydanie przedmiotowego rozporzjjdzenia, reguiuj^cego: 1) sposob udzielania nieodpktiiej pomocy prawnej, w tj'm wymogi dotycz^ce lokalu w ktorj'm b^dzie usytuowany punkt nieodpiatnej pomocy prawiej; 2) wzor kaity nieodpiatnej pomocy prawnej, sporzj^dzanej przez udzielaj^cego pomocy i przekazywanej whsciweniu staroscie (cykl raportowania miesieczny); 3) zakres zbiorczej infonnacji, przekazywanej corocznie przez starost? Ministrowi Sprawiedliwosci i wlasciwemu wojewodzie. Przyj^to, ze informacje o lokalizacji, Iiarmonogramie pracy, wskazuj^ce, ktore z punktow nieodpiatnej pomocy prawnej zostaly powierzone do prowadzenia organizacjom pozarzadowym, a takze informacje o ich obsadzie punktow nieodpiatnej pomocy prawnej (adwokat/radca prawny czy osoba, o ktorej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy) b^dq publikowane na stronach podmiotowych BIP wtasciwych powiatow i gmin, a sam lokal b^dzie odpowiednio oznakowany. Lokal, w ktorym b^dzie swiadczona nieodplatna pomoc prawna b^dzie musial zapewnic wlasciwe warunki oczekiwania oraz wyodr^bnione pomieszczenie umozliwiajqce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej, a takze umozliwiac dost^p osob niepe-lnosprawnych. Nieodplatna pomoc prawna b^dzie udzielana wedlug kolejnosci zgfoszen w danym diiiu (z waznych powodow b?dzie mozliwe odst?pstwo od tej zasady). Karta nieodpiatnej pomocy prawnej b?dzie de facto skkdala si^ z dwoch cz^sci - w pierwszej rejestrowane b^dq dane, o ktorj'ch mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (tj. czas trwania, dziedziny prawa, ktorej dolyczyla nieodplatna pomoc prawna oraz forma jej udzielenia), zas w diugiej - o ile osoba uprawniona sii? nie sprzeciwi - dane statystyczne (wiek, pled, \vyksztalcenie, dochod, liczba czlonkow gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania). Wzor kai1y, stanowi^cy za-t. 1 do przedmiotowego projektu stanowi czterostronicowy dokument, ktory zgodnie z projelrtowanym 7 ust. 6 b^dzie kazdorazowo opatrywany danymi o miejscu i dacie sporz^dzenia oraz podpisem osoby udzieiaj^cej nieodpiatnej pomocy prawnej. Z kolei zbiorcza infomiacja przekazywana przez starostow b^dzie stanowila siedmiostronicowe podsumowanie zgroraadzonych w danym roku kart nieodpiatnej pomocy prawnej, a talvze danych finansowych (zal. 2 przedmiotowego rozporzadzenia). Na podstawie 8 ust. 5, b^zie mozliwe jej przekazanie Ministrowi Sprawiedliwosci i wlasciwemu wojewodzie drogq. elektronicznq.. 3. J k Mt»MelllIOStai^oz«v^lMywiniyckkn^}Mh, w Ze wzgl^u na szczegolowosc projektowanych regulacji odst^piono od analiz prawnoporownawczych. 4. Podniioty,iiakt6reoddzuihucpro ckt Grupa Wielkosc Zrodlo danych Oddzialywanie Osoby korzystaj^ce z nieodpiatnej pomocy prawnej b.d. OSR ustawy Regulacja sposobu udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej i lokalu, w kto/ym b^dzie usytuowany punkt nieodpiatnej pomocy prawnej oraz ustalenie

20 Osoby udzielajqce nieodpfatnej poniocy prawiiej Zostan^ utworzone punkty nieodpiatnej pomocy prawnej OSR ustawy zaicresu danycii gromadzonych w karcie nieodpiatnej pomocy prawnej. Regulacja sposobu udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej i lokalu, w ktorym b^dzie usytuowany punkt nieodpiatnej pomocy prawnej, ustalenie zakresu i formy sporz^dzania kait nieodpiatnej pomocy prawnej, ktore nast^pnie b^d^ przekaz>'wane starostom. Starostowie powiatowi 380 Ustalenie zakresu i formy karty nieodplattiej pomocy prawnej przekazywanej starostom, ustalenie za!<resu i formy opracowywanych na tej podstawie zbiorczych informacji (b?d^ musiafy bye sporzadzone do konca pierwszego kwartalu nastfpnego roku - art. 12 ustawy). Wojewodowie 16 Ustalenie zakresu i fonny zbiorczych informacji przekazywanych przez stai-ostow. Minister Sprawiedliwosci Ustalenie zakresu i formy zbiorczych informacji przekazywanych przez starostow, na podstawie ktorych b^dzie corocznie dokonywana (w ci^gu max. 3 m-cy) ocena wykonywania zadan z zakresu nieodpiatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 5. lasorma^tmttmatwaiatsk^^^ komvhacji W ramach konsultacji i opiniowania projekt rozporzqdzenia zostal skierowany m.in. do: Zwiqzku Powiatow Poiskich, Zwifjzku Wojewodztw Rzeczypospolitej Polskiej, loajowej Izby Radcow Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Doradcow Podatkowych, Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 6. WplywaascktorfiBawiAwpiiWka^ (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian jnln zl] Lqcznie (0-10) Dochody ogolera budzet panstwa.1st pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet panstwa

21 JST pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodia finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i prz>j9tych do obliczen zalozen Finansowanie organizacji punktow nieodplatnej pomocy prawnej oraz s>'stemu sprawozdawczosci statystycznej, na podstawie art, 20 ustawy, b^dzie realizowane z 3 proc. dotacji na finansowanie zadania polegaj^cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej. Nie spowoduje zatem dodatkowych kosztow, poza t>'mi przewidzianymi w ustawie. 7. Wpiyw na koblarebcyjaom gospodaru i pracdiitbioraoi^ W iym fipudcejonowaiiie pnedsifbiok6fr orat na rodziiif, olqrwateu i goqkmlaritwa domowe Czas w latach od wejscia w zycie zmian W uj^ciu pieni?znym (w mln zl, ceny stale z r.) W uj^ciu niepienifznym duze przedsi^biorstwa sektor mikro-, malych srednich przedsigbiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) duze przedsi?biorstwa sektor mikro-, malych i srednich przedsigbiorstm' rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Skutki Lqcznie (O-IO) (dodaj/usun) Niemierzalne (dodaj/usun) (dodaj/usui^) Dodatkowe infonnacje, w tym wskazanie zrodel danych i Projektowane regulacje nie wptynaj na konkiirencyjnosc gospodarki i przedsiebiorczosc przyjf tych do obliczen zatozeh 8. Znuaaaobc^ieirtflacyjnych (w tym obow^iuw lafbrttuuxtkych) wyaikajiicych % projekto nie dotyczy Wprowadzane obciazenia poza bezwzgl^dnie tak wyinaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). nie ^ nie dotyczy H zmiiiejszenie liczby dokumentow Q zmniejszenie liczby procedur I [ skrocenie czasu na zalatwienie sprawy Q inne: ^ zwi^kszenie liczby dokumentow I I zwi^kszenie liczby procedur O wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy n inne: Wprowadzane obciazenia elektronizacji. przystosowane do ich ^tak 13 nie O nie dotyczy Komentarz: jak wskazano w OSR ustawy, nie jest mozliwe wiarygodne prognozowanie liczby udzielanych porad prawnycli, a co za tym idzie sporz^dzanych kart nieodplatnej pomocy prawnej. Pewnych infonnacji o skali projektowanego systemu moze jednali dostarczyc analiza scenariuszowa. Przyjmuj^c ostroznie, ze do kazdego punktu pomocy prawnej w kraju, kazdego dnia jego pracy zglosi si? po porad? jedna osoba, otrzymujemy 1524 punkty x 5 dni x 52 tygodnie x 1 osoba = porad rocznie. Zakladajac, ze karty nieodplatnej pomocy prawnej b^d^ drukowane dwustronnie na standardowym papierze A4, w scenariuszu tym co roku powstawaloby kartek (1585 ryz papieru o Ijjcznej wadze niemal 4 ton). Zgodnie z projektowanyin 7 ust. 6, karty pomocy prawnej, ktor^^ch wzor okre^la zal. 1, b?dq Icazdorazpwo opatrywane

22 danymi o miejscu i dacie sporz^dzenia oraz podpisem osoby iidzielajqcej pomocy prawnej, co wyklucza ich elektronizacj?. Co istotne, wszystkie te karty b^dq musiafy zostac przeanalizowane (r^cznie) przez starostwa powiatowe, w celu opracowania zagregowajiych rocznych informacji, Dopiero te informacje, na podstawie 8 ust. 5, b$dzie mozna przekazywac Ministrowi Sprawiedliwosci i wiasciwemu wojewodzie drog^ eiektroniczn. 9. Wplyw na lyaek pra^ Projektowane regulacje nie wptyn^ na lynek pracy 10. Wplyw na ponwtale oboaiy (~1 srodowisko naturalne sytuacja i rozwoj regionalny inne: I I demografia n mienie panstwowe I I informatyzacja [H zdrowie Omowienie wplywu Projektowane regulacje nie wpiyn^ na analizowane obszary. 11. PbaowaBe wykoimbk finefmiw akto prawaefo Z dniem wejscia w zycie projektowanego rozporz^dzenia. 12. WjaUspo86bikfedyB»atvi<«i«lnacjaefiMdw H^ Nie jest planowana ewaluacja wykraczaj^ca poza coroczn^ ocen^ funkcjonowania systemu. zgodnie z art. 16 ustawy rf» nmilfi (istotac dokudeaty ii^dkme, famtaai^abal^ ftp.)

Warszawa, dnia 24 grudnia 2015 r. Poz. 2186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 15 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2015 r. Poz. 2186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 15 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2015 r. Poz. 2186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRA WIEDLIWOŚCI

MINISTRA SPRA WIEDLIWOŚCI Projekt z dnia 2 kwietnia 2015 r. ROZPORZĄZENIE MINISTRA SPRA WIELIWOŚCI z dnia... 2015 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej Na podstawie art. 14 ustawy z dnia... 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Do otrzymania darmowej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które: 1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia sierpnia 2014 r. MINISTER SPRAWIEDLIWO^CI. DPrC-IV-4601-9/14 /13

Warszawa, dnia sierpnia 2014 r. MINISTER SPRAWIEDLIWO^CI. DPrC-IV-4601-9/14 /13 RPU/64202/2014 P Data:2014-08-27 MINISTER SPRAWIEDLIWO^CI Warszawa, dnia sierpnia 2014 r. DPrC-IV-4601-9/14 /13 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisji Wspolnej Rzs^du i Samorzsidu Terytorialnego W oparciu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Gmina Morzeszczyn Darmowa pomoc prawna - sprawdź gdzie na terenie powiatu tczewskiego ją uzyskasz

Gmina Morzeszczyn Darmowa pomoc prawna - sprawdź gdzie na terenie powiatu tczewskiego ją uzyskasz Darmowa pomoc prawna - sprawdź gdzie na terenie powiatu tczewskiego ją uzyskasz Strona 1/5 Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Żuromin - Strona Internetowa Urzędu - Strona Internetowa Urzędu Nieodpłatna pomoc prawna 2016-02-09 Dla Powiatu Żuromińskiego ustalone zostały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawną świadczą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI..... A\i,. ^^.^ Warszawa, dnia /nlipca 2015 DL-VI-455-3/15 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora RPW/57418/201s'p

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Starosty Poznańskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Poznańskim

INFORMACJA Starosty Poznańskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Poznańskim INFORMACJA Starosty Poznańskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Poznańskim Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) Rozdział 1. 1 z 9 2015-09-30 09:42 Wydruk z 2015.09.30 Dz.U.2015.1255 - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. Wersja 2015.08.31 do... Dz.U.2015.1255 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.314.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia pazdziernika 2014 r. DPrC-l-412-17/14 RPW/78458/2014 P Data:2014-10-26 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego Stosownie

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-16/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83454/2015 P Data:2015-10-13

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83454/2015 P Data:2015-10-13 Warszawa, dnia 13 pazdziemika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83454/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.4.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ SEKRETARZ STANU RPW/22285/2015 Data:2015-03-16 DWST-WPZN.6000.2.2015.AR Warszawa, 04 marca 2015 r. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorzs^du Terytorialnego Stosownie do postanowieh

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie Mieiski Zespoi Szkol Nr 1 w KROSNIE ul. J. i S. Magurow 1 Regon- 180056280; NIP: 6842406272 tel./13/43 38-409 Krosno 214 50 Uchwala ucnwaia nr nr 5/2014 3/^ui4 Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/7B474/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dniaza wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.1.2015.MP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic:

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic: PROTOKOL z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje z zakresu dzialaii na rzecz osob niepeinosprawnych. a w szczegolnosci

Bardziej szczegółowo