Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII /15bjO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII-4670-28/15bjO"

Transkrypt

1 RPW/76106/2015 P Data: MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. DL-VII /15bjO Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspotprzewodniczcicy Komlsjl Wspolnej Rzcidu i Samorzqdu Terytorlalnego / W zaiqczeniu przesyiam projekt rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodptetnej pomocy prawnej, z uprzejm^ prosb^ o zgloszenie ewentualnych uwag do jego tresci, rowniez w v^ersji elektronicznej na adres: Ze wzgl^du na przyj^ty harmonogram prac nad projektem uprzejmie prosz^ ojego zaopiniowanie na najbiizszym posiedzeniu Komisji Wspolnej Rz^du I Samorz^du Terytorlalnego. fvlir.'fstra/ Zai. 1.

2 Proiekt 2 dnia 16 -wrzeima 2015 r. ROZPORZ^DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI zdnia 2015 r. w spraw ie sposobu udzielania i dokumentowania nieodplatnej poraocy prawnej Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz, U. poz. 1255) zarz^dza sie, co nast^puje; 1. Rozporz^dzenie okresla: 1) sposob udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, w tym w>'mogi dotycz^ce lokalu, w ktorym b^dzie usytuowany punkt nieodplatnej pomocy prawnej; 2) wzor kaity nieodplatnej pomocy prawnej; 3) zakres zbiorczej informacji przekazywanej przez starost? Ministrow Sprawiedliwosci oraz wiasciwemu wojewodzie o wykonaniu zadania polegaj^cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, zwanej dalej zbiorcz^ informacjq". 2, Uekroc w rozporz^dzeniu jest mowa o ustawie rozumie si? przez to ustaw? z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Nieodplatnej pomocy prawnej udziela si? w punlctach nieodplatnej pomocy prawnej, usytuowanych w lokalach olcreslonych zgodnie z art. 9 ustawy. 2. Nieodplatnej pomocy prawnej udziela si? osobiscie osobie uprawnionej, z wyi^czeniem uzycia srodkow komunikowania si? na odlegtosc. 3. Nieodplatnej pomocy prawnej nie udziela si? osobom dzialaj^cym zamiast osob uprawnionych, z wyj^tkiem przedstawicieli ustawowych osob uprawiiionych.. 4. Informacj? o lokalizacji punktow nieodplatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazuj^cym dni i godziny, w ktorych jest udzielana nieodplatna pomoc prawna, zamieszcza si? na stronie podmiotowej Biuletynu Infonnacji Publicznej wlasciwego powiatu i grain, na ktorych obszarze ziokalizowane s^ te punkty. Informacja powinna zawierac wskazanie, ktore z punktow nieodplatnej pomocy prawnej zostaty powerzone do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym ze wskazaniem danych tych organizacji oraz czy

3 udzielana przez nie nieodpfatna pomoc prawna swiadczona jest przez adwokata, radc prawnego albo osob^, o ktorej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy Lokal, w ktorym udzielana jest nieodplatna pomoc prawna zapewnia: 1) dost^p do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej; 2) wlasciwe warunki oczekiwania osob ubiegajqcych si o uzyskanie nieodplatnej pomocy prawnej; 3) wyodr^bnione pomieszczenie umozliwiaj^ce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej. 2. Wyposazenie lokalu, o ktorym mowa w ust. 1, zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentow zawieraj^cych dane osobowe, uniemozliwiaj^c dost^p do nich osobom nieupowaznionym. 3. Lokal, 0 ktorym mowa w ust. 1, umozliwa dost^p osobom niepelnosprawnym. 4. Oznaczenie lokalu, o kt6rym mowa w ust. 1, wskazuje na udzielanie w nim nieodplatnej pomocy prawnej oraz dni i godziny, w ktorych nieodplatna pomoc prawna jest udzielana. 5. W pomieszczeniu przeznaczonym dla osob oczekuj^cych udost^pnia si? informacj? 0 zasadach udzielania nieodplatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzjtnania oraz sposobach wj'kazywania uprawnienia do uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej, a takze o wszystkich punlctach nieodplatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Informacja zawiera wskazanie, ktore z punktow nieodplatnej pomocy prawnej zostaly powierzone do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym ze wskazaniem danych tych organizacji oraz czy udzielona przez nie nieodplatna pomoc prawna swiadczona jest przez adwokata, radc? prawnego albo osobe wymienion^ w art. 11 ust. 3 ustawy. 6. Nieodplatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym wedlug kolejnosci zgloszen w danym dniu. Osoba udzielajejca nieodplatnej pomocy prawnej moze ustalic z waznych powodow innq kolejnosc Osoba udzielaj^ca nieodplatnej pomocy prawnej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy, dokumentuje kazdy przypadek udzielenia nieodplatnej pomocy prawnej przez w'pelnienie karty nieodplatnej pomocy prawnej, ktorej wzor okresla zal^cznik nr 1 do rozporz^dzenia. 2. W karcie nieodplatnej pomocy prawnej zamieszcza si? dane dotyczqce: 1) formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej;

4 2) dziedziny prawa, z ktorej udzielono nieodptatnej pomocy prawnej; 3) formy udzielonej nieodptatnej pomocy prawnej; 4) czasu poswi^conego na udzielenie nieodplatnej pomocy prawnej. 3. O ile osoba uprawniona nie sprzeciwi si?, w karcie nieodpiatnej pomocy prawnej osoba udzielaj^ca nieodpiatnej pomocy prawnej moze zawtzec rowniez dane statystyczne dotycz^e osoby uprawnionej, ktorej udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej. Odmowa ujawtoienia tych danycli przez osob^ uprawnion^ nie stanowi podstawy odmowy udzielenia nieodpiatnej pomocy prawnej, o czym mhiy pouczyc osob? uprawi-iion!. 4. Dane statystyczne, o kt6r>'ch mowa w ust. 3, dotj^cz^: 1) wieku; 2) plci; 3) ^vyksz^aicenia; 4) sredniego miesi^cznego dochodu; 5) liczby czlonkow gospodarstwa domowego; 6) miejsca zamieszkania. 5. Karta nieodpiatnej pomocy prawnej umozliwia naniesienie uwag istotnych dla dolcumentowania nieodpiatnej pomocy prawnej. Z wyj^tkiem dziedzin prawa, z ktorych udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej oraz formy jej udzielenia, w karcie nieodptatnej pomocy prawnej oznacza si^ jedn^ z mozliwych opcji. W zakresie dziedziny prawa, z ktorej nieodplatna pomoc prawna zostata udzielona mozna wskazac inn^ dziedzin? niz wymienione w karcie nieodptatnej pomocy prawnej. 6. Wypetnion^ kart? nieodptatnej pomocy prawnej opatruje si? danymi o rniejscu i dacie jej sporzadzenia oraz podpisera osoby udzielajacej nieodptatnej pomocy prawnej. 7. Wypeinion^ kartf nieodptatnej pomocy prawnej przekazuje si? wtasciwerau staroscie w sposob uniemozliwiajacy jej powi^zanie z danymi identyfikuj^cymi osob?, ktorej nieodplatna pomoc prawna zostata udzielona, Starosta sporz^dza zbiorcz^ infonnacj? dla Ministra Sprawiedliwosci oraz wlasciwego wojewody na podstawie przekazanych mu za olvres danego roku kart nieodptatnej pomocy prawnej ze wszystkich punktow nieodptatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Wzor zbiorczej informacji okresla zal^cznik nr 2 do rozporz^dzenia. 2. Zbiorcza informacja zawiera dane w zakresie: 1) liczby osob, ktorym udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej,

5 4-2) zestawienia sposobu udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpktnej pomocy prawnej, 3) zestawienia dziedzin prawa, ktorych dotyczyiy udzielone porady prawne, 4) zestawienia form, w jakich nieodplatna pomoc prawna zostaia udzielona, 5) zestawienia czasu udzielenia poszczegolnych porad prawnych, 6) zestawienia danych statystycznycli dotyczacych osob, ktorym udzielone nieodpiatnej pomocy prawnej ze wskazaniem liczby osob, ktore nie sprzeciwity si udostepnieniu dot\'cz^cych icli danych -z wyszczegolnieniem danych dotyczacych nieodplatnej pomocy prav^oiej udzielonej wpunktach nieodpiatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym. 3. Zbiorcza informacja zawiera ponadto zwi^zle omowienie uwag z kart nieodpiatnej pomocy prawnej. 4. Zbiorcza informacja zawiera rowniez dane o -wysokosci srodkow fmansowj'ch wykorzystanych na realizowanie zadania ze wskazaniem ich przeznaczenia oraz wysokosci niewykorzystanej cz^sci dotacji ze wskazaniem przjxzyn jej niewykorzystania. 5. Zbiorcza informacja przekazywana jest Ministrowi Sprawiedliwosci oraz wiasciwemu wojewodzie w terminie okreslonym w art. 12 ustawy. Moze ona zostac przekazana drog^ elektroniczn^ iub za posrednictwem systemu teleinformatycznego, 9. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI

6 KARTA NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zaiqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia (Dz. U. poz ) Poz. dokumentowane dane Forma udokumentowania nieodplatnej pomocy prawnej^ uprawnienia do uzjskania uwagi orj'ginal albo odpis decyzji o przj'znaniu swiadczenia z pomocy spolecznej lub zaswiadczenie o udzieleniu swiadczenia, o ktorym mowa w art. 106 ust. 2 usta^^y z dnia 12 mai'ca 2004 r. o pomocy spolecznej Karta Duzej Rodziny, o luorej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny zaswiadczenie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach h^df\cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego legit}'macja weterana albo legitj-macja weterana poszkodowanego, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzialah poza granicami panstwa dokument stwierdzaj^cy tozsamos6 i nieukonczenie 26 lat albo ukohczenie 65 lat pisemne oswiadczenie, o ktdrym mowa w art, 4 ust. 2 pkt 6 ustawy pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy Dziedzina prawa, z ktorej udzielono nieodplatnej pomocy prawnej^ prawo rodzinne, z w}'l^czeniem rozwodow, separacji i alimentow sprawa dotycz^ca rozwodu, separacji lub podzialu maj^tku wspolnego malzonlcow sprawa dotyczfjca alimentow sprawa z zakresu prawa pracy I sprawa z zakresu rozpocz^cia dzialalnosci gospodarczej sprawa z zakresu prawa cywilnego z w^l^czeniem spraw z zalcresu sprawa rzeczowego i spadkowego sprawa z zakresu prawa rzeczowego sprawa z zakresu prawa spadkowego n sprawa z zakresu ubezpieczen spolecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz sprawy emerytalno-rentowe _ I W kolumnie uwagi moina zawrzec uwagi istotne dla sposobu dokumentowania nieodpjatnej pomocy prawnej. ' Zaznaczj'd jednq wfesciw^ odpowiedz. ' Zaznaczyd wlasciwe. Mozna zaznaczyc kiika odpowiedzi.

7 sprawa z innego zal<resu prawa administracyjnego sprawa z zakresu prawa karnego inne'* Forma udzielonej nieodpiatnej pomocy prawnej poinformowanie osoby uprawnionej o obowi^uj^cym stanie prawnym, o przystuguj^cych jej uprawnieniach lub 0 spoczywaj^cych na niej obowi^zlcach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi^zania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporz^dzeniu projektu pisma w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, z w)4^czeniem pism procesowych w tocz^cym sie post?powaniu przygotowawczym lub s^dowym i pism w tocz^cym si? post?powaniu s^dowoadministracyjnym, lub sporz^dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztow s^dowych lub ustanowienie petnomocnika z urz?du w post?powaniu s^dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post?powaniu s^dowoadministrac^jnym Czas poswi^cony na udzielenie nieodptatnej pomocy prawnej ponizej 15 minut od 15 minut do 30 minut od 30 minut do 60 minut powyzej 60 minut Osoba Icorzystaj^ca z nieodpiatnej pomocy prawnej sprzeciwita si? udost?pnieniu dotycz^cych jej danych statystycznych nie sprzeciwita si? udostepnieniu dotyczqcych jej danych statystycznych Wielc osoby korzystaj^cej z nieodpiatnej pomocy prawnej' ponizej 16 roku zycia lat lata lat lata lat Wymieiiic jakie.

8 40-44 lata lat lata lat lata powyzej 65 roku zycia 7. Plec osoby korzystajqcej z nieodplatnej pomocy prawnej^ kobieta m?zczyzna 8, Wyksztalcenie osoby korzjstaj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej^ w}'zsze n policeahe n srednie zawodowe srednie ogolnoksztalcace zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe ukonczone pozo stale 9. Sredni miesi^czny dochod netto gospodarstvk'a domowego osoby korzystaj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej^ ponizej 800 zl od 800 zl do 2599 zl od 2600 zl do 3799 zl 3800zli wi?cej 10. Liczba czlonkow gospodarstwa domowego osoby korzj^staj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej^ osoba samotna od2do4 powyzej Miejsce zamieszkania osoby korzystaj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej^ gminamiejska gmina miejsko-wiejska gmina wiej ska miasto 0 wies

9

10 Zat^cznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia... (Dz. U. poz....) ZBIORCZA INFORMACJA 0 wykonaniu zadania polegaj^cego na udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej sporzqdzona przez Starost? Powiatu za rok Lp. rodzaj danych liczba U. ogolnie Liczba osob, ktorj'ra udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej w punktach nieodpiatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym Punkty nieodpiatnej pomocy prawnej pow ierzone do prowadzenia organizacjom pozarz^dowym Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpiatnej pomocy prawnej 1.1 oryginal albo odpis decyzji o przyznaniu swiadczenia z pomocy spolecznej lub zaswiadczenie o udzieleniu swiadczenia, o kt6r\'m mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 1.2 Karta Duzej Rodziny, o ktorej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny 1.3 zaswiadczenie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bed^cych ofiarami represji wojennych i okresu powojeanego 1.4 legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o ktorj'ch mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzialah poza granicami panstwa 1.5 dokument stwierdzajqcy tozsamosc i nieukonczenie 26 lat albo ukonczenie 65 lat 1.6 pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.7 pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy Dziedzina prawa, z ktorej udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej

11 2.1 prawo rodzinne, z wyl^czeniem rozwodow, separacji i alimentow 2.2 sprawa dotycz^ca rozwodu, separacji lub podziaiu maj^tku wspolnego malzonkow 2.3 sprawa dotycz^ca a}iment6w 2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 2.5 sprawa z zakresu rozpocz?cia dzialalnosci gospodarczej 2.6 sprawa z zakresu prawa cywilnego z wyl^czeniem spraw z zakresu sprawa rzeczowego i spadlcowego 2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 2.9 sprawa z zakresu ubezpieczen spolecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz spra^vy emerj1;alno-rentowe 2.10 sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego 2.11 spraw^a z zakresu prawa karnego 2.12 inne 3. Forma udzielonej nieodplatnej pomocy prawnej 3.1 poinformowanie osoby uprawnionej 0 obowi^zuj^cym stanie prawnym, o przyslugujacych jej uprawnieniach lub o spoczywaj^cych na niej obowi^zkach 3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi^zania jej problemu prawnego 3.3 udzielenie pomocy w sporz^dzeniu projektu pisma w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, z wylqczeniem pism procesowych w toczqcym si? post?powaniu przygotowawczym lub s^dowym ipism w tocz^cym si? post?powaniu s^do woadmini stracyj nym 3.4 sporzqdzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztow s^dowych lub ustanowenie pelnomocnika z urz?du w post?powaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post?powaniu siidowoadnainistracyjnym 4. Czas poiiwifcony na udzielenie nieodplatnej pomocy prawnej 4.1 ponizej 15 minut 4.2 od 15 rainut do 30 minut 4.3 od 30 minut do 60 minut 4.4 powyzej 60 minut 5. Dane statystyczne dotycz^ce osob korzystaj^cyc 1 z nieodplatnej pomocy

12 prawnej 5.1 wiek ponizej 16 roku zycia lat lata lat lata lat lata lat j lata lat lata 5.1,12 powyzej 65 roku zycia j 5.2 ptec kobieta 5.2,2 m?zcz}^na! 5.3 wyksztalcenie ' wyzsze I policealne srednie zawodowe srednie og61nokszta}c< ce 5.3,5 zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe ukonczone pozostale 5.4 Sredni miesi?czny dochod osoby korzystaj^cej z nieodpiatnej pomocy prawnej ponizej 800 zt od 800 zt do 2599 zt od 2600 zt do 3799 zt zt i wi?cej 5.5 Liczba czionk6w gospodarstwa domowego osoby korzystaj^cej z nieodpiatnej pomocy prawnej

13 5.5.1 osoba samotna od 2 do powyzej 4 6. Miejsce zamieszkania osoby korzystaj^cej z nieo dplatnej pomocy prawnej 6.1. gmina miejska 6.2 gmina miejsko-wiejska 6.3 gmina wiejska 6.4 miasto 6.5 wies 7. Zwifzle omowienie ewentualnych uwag z Icart nieodplatnej pomocy prawnej ni. PozostaJe punkty nieodplatnej pomocy prawnej 1. Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej 1.1 oryginal albo odpis decyzji o przyznaniu swiadczenia z pomocy spolecznej lub zaswiadczenie o udzieleniu swiadczenia, o ktorym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 1.2 Karta Duzej Rodziny, o ktorej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny 1.3 zaswiadczenie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt6rych osobach b^d^cych ofiarami represji wojennych i okresu powojeimego 1.4 legitymacja weterana albo legit}'macja weterana poszkodowanego, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzialan poza granicami panstwa 1.5 dokument stwierdzaj^cy tozsamosc i nieukonczenie 26 lat albo ukonczenie 65 lat 1.6 pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.7 pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 4 ust. 4 ustaw7 2. Dziedzina prawa, z ktorej udzielono nieodplatnej pomocy prawnej 2.1 prawo rodzinne, z wyl^czeniem rozwodow, separacji i alimentow 2.2 sprawa dotycz^ca rozwodu, separacji lub podzialu majatku wsp61nego matzonkow

14 ! 2.3 sprawa dotycz^ca alimentow 2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 2.5 sprawa z zakresu rozpocz^cia dzialalnosci gospodarczej 2.6 spram'a z zakresu prawa cywilnego z wyi^czeniem spraw z zakresu sprawa rzeczowego i spadkowego 2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 2.9 sprawa z zakresu ubezpieczen spolecznych, prawa do opieki zdrowotnej oraz sprawy emerytalno-rentowe 2.10 sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego 2.11 sprawa z zakresu prawa karnego 2.12 inne 3. Forma udzielonej nieodpiatnej pomocy prawnej 3.1 poinformowanie osoby uprawnionej 0 obowiazuj^cym stanie prawnym, 0 przysiuguj^cych jej uprawtiieniach lub 0 spoczywajqcych na niej obowiqzkach 3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiqzania jej problemu prawnego 3.3 udzielenie pomocy w sporz^dzeniu projektu pisma wsprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, z wytq-czeniem pism proceso^^7ch w tocz^cym si? postfpowaniu przygotowawczym lub s^dowym ipism w toczacym si? post?powaniu sadowoadministracyjnym 3.4 sporz^dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztow s^dowych lub ustanowienie pelnomocnilca z ui'z^du w post^powaniu s^dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post^powaniu sq.dowoadministracyjnym 4. Czas poswi^cony na udzielenie nieodpiatnej pomocy prawnej 4.1 ponizej 15 minut 4.2 od 15 minut do 30 minut 4.3 od 30 minut do 60 minut 4.4 powyzej 60 minut 5. Dane statystj'czne dotycz^ce osob korzystaj^cyc I z nieodpiatnej pomocy! prawnej 5,1 wiek ponizej 16 roku zycia

15 ! lat lata lat lata lat lata lat lata lat lata powyzej 65 roku zycia 5.2 p^ec kobieta m?zczyzna 5.3 wyksztatcenie wyzsze policealne srednie zawodowe 5,3.4 srednie ogolnoksztatc^ce zasadnicze zawodowe 5,3.6 gimnazjalne podstawowe ukonczone pozostale 5.4 Sredni miesi?czny dochod osoby korzystaj^cej z nieodptatnej pomocy prawnej ponizej 800 zt od 800 zt do 2599 zt 5.4,3 od 2600 zt do 3799 zt zt i wi?cej 5.5 Liczba czlonk6w gospodarstwa domowego osoby korzystaj^cej z nieodptatnej pomocy prawnej 5.5,1 osoba samotna od 2 do 4 5,5.3 powy:tej 4

16 6. Miejsce zamieszkania osoby korzystaj^cej z nieodplatnej pomocy prawnej 6.1. gmina miejska 6.2 gmina miejsko-wiejska 6.3 gmina wiej ska 6.4 miasto 6.5 wies 7. Zwi^zle omowienie ewentualnych uwag z kart nieodplatnej pomocy prawnej IV. Dane o wysokosci srodkow finansowych wykorzystanych na realizowanie zadania ze wskazaniem ich przeznaczenia oraz wysokosci niewykorzystanej cz^sci dotacji ze wskazaniem przyczyn jej niewykorz^stania Ogolna liczba punktow nieodplatnej pomocy prawnej przypadaj^ca na powiat Liczba punkt6w nieodplatnej pomocy prawnej powierzona adwokatom lub radcom prawnym Liczba punktow nieodplatnej pomocy prawiiej powierzona organizacjom pozarz^dowym

17 UZASADMENIE Projekt rozporz^dzenia stanowi wj'konanie upowaznienia z art. 13 ustaw>' z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpiatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zaprojektowane rozv^dqzania maj^ uwzgl^dnic koniecznosc zapewnienia iatwego dost^pu osob uprawnionych, w tym osob niepetaosprawych, do punktow nieodptataej pomocy prawnej, zachowania poufno^ci prz\' udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej oraz koniecznosc zapewnienia kompletnosci informacji o w}4onaniu zadania, ktora ma bye przekazywana przez starost^ Ministrowi Sprawiedliwosci oraz wiasciwemu wojewodzie. W wykonaniu pow^zszego projektowane rozporz^dzenie okresla: 1) sposob udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotycz^ce loi<aiij, w ktorym b^dzie usytuowany punkt nieodpiatnej pomocy prawnej; 2) wzor karty nieodpiatnej pomocy prawnej; 3) zakres informacji, o ktorej mowa w art. 12 ustaw>'. Przepisy 3-7 projektu okreslaja organizacj^ udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej wraz z wymogami dotyczqcymi lokalu, w ktorym bedzie usj^uowany punkt nieodpiatnej pomocy prawnej. W 7 oraz w zai^czniku nr 1 do rozporz^dzenia okreslono wzor karty nieodpiatnej pomocy prawnej. Ponadto regulacja ta statuuje sposob doicuraentowania udzielenia nieodpiatnej pomocy prawnej przez osob^ w)'mienionq w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy. Projektowany przepis okresla takze standardy zbierania danych statystycznych w zalcresie osob, ktorym udzielono nieodpiatnej pomocy prawnej. Przepis 8 oraz zal^cznik nr 2 reguluje sposob sporz^dzania i przekazywania przez starost^ Ministrowi Sprawiedliwosci zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegajqcego na udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu. Natomiast 9 przewiduje, ze rozporz^dzenie wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj^ty zakresem prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z wymogiem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) projekt rozporz{ dzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzadowego Centriun Legislacji.

18 Projekt nie zawiera przepisow technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funlccjonowaiiia krajowego systemu not3^ikacji norm i aktow prawniych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). W celu spelnienia wymogow, o ktorych mowa w 33 ust. 2 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 5 grudnia 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979), projekt rozporzqdzenia zostal skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow. OpracoM'ano pod wzgl^dem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym ZAST^l^CA DYREKTORA DepartaifeAtu Lebislacyjnego Wo]cii

19 Narwa projektu Projekt rozporz^dzenia Ministra SprawiedliwoSci w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpiatnej pomocy prawnej Ministerstwo wiodqce i ministerstwa wspotpracuj^ce Ministerstwo Sprawiedliwo^ci Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Monika Zbrojewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo&i Kontakt do opiekuna meiytorj cznego projektu Katarzyna Swi^tek - Departament Legislacyjny, specjalista, katarzyna.swiatek(a>ms,gov.pl Data sporz^dzenia 16 wrze^nia 2015 r. Zrodlo: Upovi'aznienie ustawowe Nr w wykazie prac B210 I. Md problem jest roovriitzywuy? Wejscie w zycie ustawy z dnia 5 sierpiiia 2015 r, o nieodptatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz, U. poz. 1255), zwanej dalej ustaw^", wymaga okreslenia - w drodze rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci - sposobu udzielania nieodptanej pomocy prawnej, wzoru karty nieodpiatnej pomocy prawnej oraz zakresu zbiorczej informacji, przekazywanej corocznie przez starost? Ministrowi Sprawiedliwosci i wlasciwemu wojewodzie (podstawy systemu statystycznego umozliwiaj^cego monitorowanie funkcjonowania systemu, zgodnie z art. 16 ustawy). Z. HdMwaeMdtmMeragiri^t«Bie,wtympiMOW^ i ooeiihraiif efekt Wydanie przedmiotowego rozporzjjdzenia, reguiuj^cego: 1) sposob udzielania nieodpktiiej pomocy prawnej, w tj'm wymogi dotycz^ce lokalu w ktorj'm b^dzie usytuowany punkt nieodpiatnej pomocy prawiej; 2) wzor kaity nieodpiatnej pomocy prawnej, sporzj^dzanej przez udzielaj^cego pomocy i przekazywanej whsciweniu staroscie (cykl raportowania miesieczny); 3) zakres zbiorczej infonnacji, przekazywanej corocznie przez starost? Ministrowi Sprawiedliwosci i wlasciwemu wojewodzie. Przyj^to, ze informacje o lokalizacji, Iiarmonogramie pracy, wskazuj^ce, ktore z punktow nieodpiatnej pomocy prawnej zostaly powierzone do prowadzenia organizacjom pozarzadowym, a takze informacje o ich obsadzie punktow nieodpiatnej pomocy prawnej (adwokat/radca prawny czy osoba, o ktorej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy) b^dq publikowane na stronach podmiotowych BIP wtasciwych powiatow i gmin, a sam lokal b^dzie odpowiednio oznakowany. Lokal, w ktorym b^dzie swiadczona nieodplatna pomoc prawna b^dzie musial zapewnic wlasciwe warunki oczekiwania oraz wyodr^bnione pomieszczenie umozliwiajqce zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodpiatnej pomocy prawnej, a takze umozliwiac dost^p osob niepe-lnosprawnych. Nieodplatna pomoc prawna b^dzie udzielana wedlug kolejnosci zgfoszen w danym diiiu (z waznych powodow b?dzie mozliwe odst?pstwo od tej zasady). Karta nieodpiatnej pomocy prawnej b?dzie de facto skkdala si^ z dwoch cz^sci - w pierwszej rejestrowane b^dq dane, o ktorj'ch mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (tj. czas trwania, dziedziny prawa, ktorej dolyczyla nieodplatna pomoc prawna oraz forma jej udzielenia), zas w diugiej - o ile osoba uprawniona sii? nie sprzeciwi - dane statystyczne (wiek, pled, \vyksztalcenie, dochod, liczba czlonkow gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania). Wzor kai1y, stanowi^cy za-t. 1 do przedmiotowego projektu stanowi czterostronicowy dokument, ktory zgodnie z projelrtowanym 7 ust. 6 b^dzie kazdorazowo opatrywany danymi o miejscu i dacie sporz^dzenia oraz podpisem osoby udzieiaj^cej nieodpiatnej pomocy prawnej. Z kolei zbiorcza infomiacja przekazywana przez starostow b^dzie stanowila siedmiostronicowe podsumowanie zgroraadzonych w danym roku kart nieodpiatnej pomocy prawnej, a talvze danych finansowych (zal. 2 przedmiotowego rozporzadzenia). Na podstawie 8 ust. 5, b^zie mozliwe jej przekazanie Ministrowi Sprawiedliwosci i wlasciwemu wojewodzie drogq. elektronicznq.. 3. J k Mt»MelllIOStai^oz«v^lMywiniyckkn^}Mh, w Ze wzgl^u na szczegolowosc projektowanych regulacji odst^piono od analiz prawnoporownawczych. 4. Podniioty,iiakt6reoddzuihucpro ckt Grupa Wielkosc Zrodlo danych Oddzialywanie Osoby korzystaj^ce z nieodpiatnej pomocy prawnej b.d. OSR ustawy Regulacja sposobu udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej i lokalu, w kto/ym b^dzie usytuowany punkt nieodpiatnej pomocy prawnej oraz ustalenie

20 Osoby udzielajqce nieodpfatnej poniocy prawiiej Zostan^ utworzone punkty nieodpiatnej pomocy prawnej OSR ustawy zaicresu danycii gromadzonych w karcie nieodpiatnej pomocy prawnej. Regulacja sposobu udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej i lokalu, w ktorym b^dzie usytuowany punkt nieodpiatnej pomocy prawnej, ustalenie zakresu i formy sporz^dzania kait nieodpiatnej pomocy prawnej, ktore nast^pnie b^d^ przekaz>'wane starostom. Starostowie powiatowi 380 Ustalenie zakresu i formy karty nieodplattiej pomocy prawnej przekazywanej starostom, ustalenie za!<resu i formy opracowywanych na tej podstawie zbiorczych informacji (b?d^ musiafy bye sporzadzone do konca pierwszego kwartalu nastfpnego roku - art. 12 ustawy). Wojewodowie 16 Ustalenie zakresu i fonny zbiorczych informacji przekazywanych przez stai-ostow. Minister Sprawiedliwosci Ustalenie zakresu i formy zbiorczych informacji przekazywanych przez starostow, na podstawie ktorych b^dzie corocznie dokonywana (w ci^gu max. 3 m-cy) ocena wykonywania zadan z zakresu nieodpiatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 5. lasorma^tmttmatwaiatsk^^^ komvhacji W ramach konsultacji i opiniowania projekt rozporzqdzenia zostal skierowany m.in. do: Zwiqzku Powiatow Poiskich, Zwifjzku Wojewodztw Rzeczypospolitej Polskiej, loajowej Izby Radcow Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Doradcow Podatkowych, Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 6. WplywaascktorfiBawiAwpiiWka^ (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian jnln zl] Lqcznie (0-10) Dochody ogolera budzet panstwa.1st pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet panstwa

21 JST pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodia finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i prz>j9tych do obliczen zalozen Finansowanie organizacji punktow nieodplatnej pomocy prawnej oraz s>'stemu sprawozdawczosci statystycznej, na podstawie art, 20 ustawy, b^dzie realizowane z 3 proc. dotacji na finansowanie zadania polegaj^cego na udzielaniu nieodplatnej pomocy prawnej. Nie spowoduje zatem dodatkowych kosztow, poza t>'mi przewidzianymi w ustawie. 7. Wpiyw na koblarebcyjaom gospodaru i pracdiitbioraoi^ W iym fipudcejonowaiiie pnedsifbiok6fr orat na rodziiif, olqrwateu i goqkmlaritwa domowe Czas w latach od wejscia w zycie zmian W uj^ciu pieni?znym (w mln zl, ceny stale z r.) W uj^ciu niepienifznym duze przedsi^biorstwa sektor mikro-, malych srednich przedsigbiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) duze przedsi?biorstwa sektor mikro-, malych i srednich przedsigbiorstm' rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Skutki Lqcznie (O-IO) (dodaj/usun) Niemierzalne (dodaj/usun) (dodaj/usui^) Dodatkowe infonnacje, w tym wskazanie zrodel danych i Projektowane regulacje nie wptynaj na konkiirencyjnosc gospodarki i przedsiebiorczosc przyjf tych do obliczen zatozeh 8. Znuaaaobc^ieirtflacyjnych (w tym obow^iuw lafbrttuuxtkych) wyaikajiicych % projekto nie dotyczy Wprowadzane obciazenia poza bezwzgl^dnie tak wyinaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). nie ^ nie dotyczy H zmiiiejszenie liczby dokumentow Q zmniejszenie liczby procedur I [ skrocenie czasu na zalatwienie sprawy Q inne: ^ zwi^kszenie liczby dokumentow I I zwi^kszenie liczby procedur O wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy n inne: Wprowadzane obciazenia elektronizacji. przystosowane do ich ^tak 13 nie O nie dotyczy Komentarz: jak wskazano w OSR ustawy, nie jest mozliwe wiarygodne prognozowanie liczby udzielanych porad prawnycli, a co za tym idzie sporz^dzanych kart nieodplatnej pomocy prawnej. Pewnych infonnacji o skali projektowanego systemu moze jednali dostarczyc analiza scenariuszowa. Przyjmuj^c ostroznie, ze do kazdego punktu pomocy prawnej w kraju, kazdego dnia jego pracy zglosi si? po porad? jedna osoba, otrzymujemy 1524 punkty x 5 dni x 52 tygodnie x 1 osoba = porad rocznie. Zakladajac, ze karty nieodplatnej pomocy prawnej b^d^ drukowane dwustronnie na standardowym papierze A4, w scenariuszu tym co roku powstawaloby kartek (1585 ryz papieru o Ijjcznej wadze niemal 4 ton). Zgodnie z projektowanyin 7 ust. 6, karty pomocy prawnej, ktor^^ch wzor okre^la zal. 1, b?dq Icazdorazpwo opatrywane

22 danymi o miejscu i dacie sporz^dzenia oraz podpisem osoby iidzielajqcej pomocy prawnej, co wyklucza ich elektronizacj?. Co istotne, wszystkie te karty b^dq musiafy zostac przeanalizowane (r^cznie) przez starostwa powiatowe, w celu opracowania zagregowajiych rocznych informacji, Dopiero te informacje, na podstawie 8 ust. 5, b$dzie mozna przekazywac Ministrowi Sprawiedliwosci i wiasciwemu wojewodzie drog^ eiektroniczn. 9. Wplyw na lyaek pra^ Projektowane regulacje nie wptyn^ na lynek pracy 10. Wplyw na ponwtale oboaiy (~1 srodowisko naturalne sytuacja i rozwoj regionalny inne: I I demografia n mienie panstwowe I I informatyzacja [H zdrowie Omowienie wplywu Projektowane regulacje nie wpiyn^ na analizowane obszary. 11. PbaowaBe wykoimbk finefmiw akto prawaefo Z dniem wejscia w zycie projektowanego rozporz^dzenia. 12. WjaUspo86bikfedyB»atvi<«i«lnacjaefiMdw H^ Nie jest planowana ewaluacja wykraczaj^ca poza coroczn^ ocen^ funkcjonowania systemu. zgodnie z art. 16 ustawy rf» nmilfi (istotac dokudeaty ii^dkme, famtaai^abal^ ftp.)

MINISTRA SPRA WIEDLIWOŚCI

MINISTRA SPRA WIEDLIWOŚCI Projekt z dnia 2 kwietnia 2015 r. ROZPORZĄZENIE MINISTRA SPRA WIELIWOŚCI z dnia... 2015 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej Na podstawie art. 14 ustawy z dnia... 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh. i konsultacji publicznych do projektu rozporzqdzenia Ministra Zdrowia RPW/85080/2014 P Data:2014-ll-13 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 6 MZ-ZP-P-0212-1/LC/14 Wedtug rozdzielnika Z uwagi na liczne i istotne zmiany merytoryczne wprowadzone w wyniku uzgodnieh i konsultacji

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez RPW/y7935/2014 p Data:2014-04-10 MINISTER ZDROWIA MZ-OZG-079-35099-4/MS/14 Warszawa, 2014-04= 0 7 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z pón. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych

z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych Projekt z dnia 24 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentów potwierdzających eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* * ..ifc' n * -. 3 j { 0 V- 'J* * LRZ-41U1-012-00/2014 Nr ewid. 197/MW/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli Dzialania os spolecznej w zakresi acji spolec; DEtEGATURA WRZESZOVVIE Najwyzszej Izby Kontroii

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r.

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-37-15 Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. ----------------------------------- ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 24.03.2014 r. MINISTRASPRAW WEWNĘTRZNYCH 1 ) z dnia r. w sprawie informowania Policji o odnalezieniu osób poszukiwanych

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki:

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spetniaj^cy tqcznie nast^puja^ce warunki: 35 kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, 6. Do wspotfinansowania ze srodkow UE nie mozna przedtozyc projektu, ktory zostal fizycznie ukoficzony lub w petni zrealizowany przed przedlozeniem IZ wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego zdnia 2013r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 2) podmiotach ratowniczych alarmowym; centra. szczegółowych procedur;

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l)

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW ROZPORZADZENIE Projektz30.09.20llr. RADY MINISTROW zdnia... 2011r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie programu badari statystycznych statystyki publicmej narok2012 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo