RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data: DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Krolewska Warszawa Wspolna.Komisia(a),poczta.mac.gov.pl Stosownie do postanowien art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej wkomitecie Regionow Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) oraz 38 ust. 2 uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979) uprzejmie informuj?, iz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rz^dowego Centrum Legislacji w serwisie Rz^dowy Proces Legislacyjny umieszczony zostai projekt rozporzqdzenia Ministra Finansow w sprawie norm szacunkowych dochodu z dziatow specjalnych produkcji rolmj ( w wersji skierowanej do uzgodnien mi^dzyresortowych. Ewentiialne uwagi prosz? przeslac takze w wersji elektronicznej na adres: Do wiadomosci: Pani Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansow Wspolprzewodnicz^ca Zespohi ds. Systemu Finansow Publicznych Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Z upowaznienia nninistr SEKRET^RZ Janusz Cichofi nansow Fihansdw ul. Swi^tokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

2 Proiekt z dnia 21 lipca 2014 r. ROZPORZ^DZENIE MINISTRA FINANSOW'^ zdnia 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z dzialow specjalnych produkcji rolnej Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pozn. zm.^^) zarz^dza si?, co nast^puje: 1. Okresla si? normy szacunkowe dochodu z dzialow specjalnych produkcji rolnej obowi^j^ce w 2015 r., stanowi^ce zai^cznik do rozporz^dzenia. 2. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r.^^ MINISTER FINANS6W W porozumieniu: MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ' DOd or,-ivi/nym V! 11; u n " Klinister Finans6w kieruje dziatem administracji rz^dowej - finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczeg6}owego zakresu dzialania Ministra Finansdw (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223,312, 567, 598, 773 i 915. Niniejsze rozporz^dzenie bylo poprzedzone rozporz^dzeniem Ministra Finans6w z dnia 19 wrzesnia 2013 r.,\y sjrravyi«jnqfg szacunkowych dochodu z dzia}6w specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1171). iuvvych Jaro^tiiw SztiUinski

3 Zal^cznik do rozporz^dzenia Ministra Finansow zdnia 2014r. (poz. ) TABELA RODZAJOW I ROZMIAROW DZIALOW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni Norma szacunkowa upraw lub rodzaj6w dochodu rocznego produkcji 1 zl 1 2T Uprawy w szklamiach ogrzewanych powyiej 25 m^: a) ro^liny ozdobne 1 m b) pozostaje 1 m Uprawy w szklamiach nieogrzewanych 1 m powyiej 25 3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyiej 50 m^: a) ro^liny ozdobne 1 m b) pozostale 1 m Uprawy grzyb6w i ich grzybni - powyzej 25 1 m powierzchni uprawowej 5 Dr6b rzezny - powyiej 100 szt.: a) kurcz^ta 1 sztuka 16 b) g?si 1 sztuka I 39 c) kaczki 1 sztuka 37 d) indyki 1 sztuka 90 6 Drdb nie^ny powyiej 80 szt.: a) kury nie^ne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 54 b) kwry mi^sne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 96 c) g?si (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 95 d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 65 e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka Wylfgamie drobiu: a) kurcz^ta 1 sztuka 01 b) gfsi 1 sztuka 09 c) kaczki 1 sztuka 02 d) indyki 1 sztuka 09 8 Zwierz^ta fiiterkowe: a) lisy i jenoty od 1 samicy stada b) norki powyiej 2 szt. samic stada c) tch6rze powyzej 2 szt. samic stada d) szynszyle powyzej 2 szt. samic stada e) nutrie powyiej 50 sztuk samic stada od 1 samicy stada 5 89 f) krbliki powyzej 50 sztuk samic stada od 1 samicy stada 5 89

4 Zwierz?ta laboratoryjne: a) szczury biale 1 sztuka 15 mvszv biale 1 sztuka ' ^ Jedwabniki - produkcja kokonow 1 dm Pasieki powyzej 80 rodzin 1 rodzina Uprawy roslin in vitro - powierzchnia p6tek 1 m Hodowla entomofagow - powierzchnia uprawy roslin 1 m zywicielskich 14 Hodowla dzdiownic - powierzchnia loza hodowlanego 1 m Hodowla i chow innych zwierz^t poza gospodarstwem rolnym: a) krowy powyzej 5 sztuk 1 sztuka b) ciel^ta powyzej 10 sztuk 1 sztuka c) bydto rzezne powyzej 10 sztuk (z wyj^tkiem opasow) 1 sztuka d) tuczniki powyiej 50 sztuk 1 sztuka e) prosi?ta i warchlaki powyzej 50 sztuk 1 sztuka ch6w i hodowla owiec powyzej 10 sztuk od 1 matki 7 14 g) tucz owiec powyzej 15 sztuk 1 sztuka h) konie rzezne 1 sztuka i) konie hodowlane 1 sztuka stada j) hodowla ryb akwariowych powyzej 700 dm-^ 1 dm obj^tosci akwarium, obliczonej wedtug wewn?trznych dhigosci kraw^dzi k) hodowla psow rasowych 1 sztuka stada ) hodowla kotow rasowych 1 sztuka stada

5 UZASADNIENIE Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pozn. zm.), dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli podatnik nie prowadzi ksi^, o ktorych mowa w art. 15, ustala si? przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreslonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierz^cej, okreslonych w zal^czniku nr 2. Obowi^uj^ce w tym zakresie rozporz^dzenie Ministra Finansow z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z dzialow specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1171) okresla normy szacunkowe dochodu, kt6rych okres obowi^ywania ograniczony zostal jedynie do roku podatkowego Celem wprowadzenia niniejszego rozporz^dzenia jest wykonanie upowaznienia zawartego w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Zgodnie z powolanym przepisem, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, poczynaj^c od roku podatkowego 2002, oglasza w drodze rozporz^dzenia normy szacimkowe, o ktorych mowa w art. 24 ust. 4, zmieniaj^c je corocznie w stopniu odpowiadaj^cym wskaiaiikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, oglaszanego przez Prezesa Glownego Urz^du Statystycznego w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski". Prezes Glownego Urz?du Statystycznego komunikatem z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaznika cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. (M. P. poz. 398) oglosil, iz wskainik cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniosl 102,2 (wzrost cen o 2,2 %). Dlatego tei Minister Finansow uwzgl^dniaj^ ww. wskaznik ogloszony przez Prezesa GUS dokonal w projektowanym rozporzeidzeniu zmian wysokosci norm szacunkowych dochodu. Niniejsze rozporz^dzenie jest zatem wykonaniem upowaznienia zawartego w powolanym przepisie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych dla Ministra Finansow. Stosownie do postanowien art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej wprocesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) oraz 52 ust. 1 uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979), projekt rozporz^dzenia przekazany do uzgodnien z czlonkami Rady Ministrow, zostal udost^pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz^dowego Centrum Legislacji. W trybie przewidzianym w ustawie o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa nie zgloszono zainteresowania pracami nad tym projektem. Materia regulowana przez projekt nie jest obj^ta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii panstw czlonkowskich UE i nie podlega harmonizacji). Projekt rozporz^dzenia nie podlega obowi^owi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym wprzepisach rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.).

6 Nazwa projektu Rozporz^dzenie Ministra Finansow w sprawie norm szacunkowych dochodu z dzialow specjalnych produkcji rolnej Ministerstwo wiod^ce i ministerstwa wspotpracuj^ce Ministerstwo Finansow w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Janusz Cichoh Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansow Data sporzqdzenia 21 lipca 2014 r. Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pani Maria Kalinowska Zast?pca Dyrektora Departamentu Podatkow Dochodowych w Ministerstwie Finansow, (22) , kln(a),mofiiet.gov.pl 0 E]Mii SKITKOW REGWIACJI Zrddto: art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych Nr w wykazie prac 9.28 w Wykazie Prac Legislacyjnych dotycz^cym projektow rozporz^dzeh Ministra Finansow Wykonanie upowaznienia zawartego w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, poczynaj^^c od roku podatkowego 2002, oglasza w drodze rozporza^dzenia normy szacunkowe, o ktorych mowa w art. 24 ust. 4, zmieniajac je corocznie w stopniu odpowiadaj^cym wskaznikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, oglaszanego przez Prezesa Gtownego Urz?du Statystycznego w Dzienniku Urz^dowym RzeczvDospolitej Polskiej Monitor Polski' Nie dotyczy Nie do Grupa Wielko^d Zrodlo danych Oddzialywanie Podatnicy podatku 31 tys. podatnikow Dane pozyskane od organow Podwyzszenie wysokosci norm dochodowego od osob podatkowych szacunkowych dochodu z fizycznych prowadz^cy dzialow specjalnych produkcji dzialy specjalne produkcji rolnej rolnej, ktorzy wybrali sposob ustalania podstawy opodatkowania przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu Projekt rozporz^dzenia zostai poddany konsultacjom rownolegle z uzgodnieniami zewn^trznymi. W ramach konsultacji projekt rozporz^dzenia otrzymali: 1. Polski Zwiazek Hodowcow i Producentow Zwierz^t Futerkowych 2. Polski Zwiazek Hodowcow Koni 3. Polski Zwi^zek Zrzeszen Hodowcow i Producentow Drobiu 4. Polski Zwi^ek Pszczelarski 5. Polski Zwiazek Ogrodniczy 6. Federacja Branzowych Zwi^kow Producentow Rolnych 7. Polska Federacja Ogrodnicza 8. Stowarzyszenie Branzy Grzybow Uprawnych 9. Krajowa Izba Producentow Drobiu i Pasz 10. Krajowa Rada Doradcow Podatkowych 11. Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie 12. Krajowa Federacja Hodowcow Drobiu i Producentow Jaj 13. Polski Zwiazek Owczarski 14. Polski Zwiazek Hodowcow i Producentow G?si 15. Polski Zwiazek Hodowcow Drobnego Inwentarza 16. Stowarzyszenie Producentow Pomidorow i Ogorkow Pod Oslonami 17. Polska Izba Biur Rachunkowych

7 18. Polski Zwi^zek Hodowcow Zwlerz^t Futerkowych Ponadto projekt przedmiotowego rozporz^dzenia zostat przekazany do uzgodnien Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego. (ceny state z 2014 r.) Dochody ogotem budget panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Skutki w okresie 10 lat od we scia w zycie zmian mln z\] Lqcznie (0-10) 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Wydatki ogotem budget panstwa JST pozostak jednostki (oddzielnie) Saldo og6tein budzet panstwa JST 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 pozostate jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodet danych i przyj^tych do obliczen zatozen Przepisy proponowanego aktu normatywnego wptyn^ na wzrost dochodow sektora finansow publicznych z tytuhi podatku dochodowego od osob fizycznych. Pozostan^natomiast bez wplywu na wysokosc wydatkow sektora finansow publicznych. Podstaw? do okresienia wysokosci skutkow finansowych podwyzszenia o wskaznik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogtoszony przez Prezesa Gtownego Urz^du Statystycznego, w wysokosci 102,2% norm szacunkowych obowi^j^cych w 2015 roku, stanowily dochody podatnikow z dziatow specjalnych produkcji rolnej, wykazane w zeznaniach podatkowych za 2012 r., z uwzglfdnieniem wskaznikow maj^cych wplyw na wysokosd dochodow z tego tytuhi w latach 2013 i 2014 (115,9% i 103,8%). Skutki Czas w latach od wej^cia w ^cie zmian Lqcznie (0-10) W uj^ciu dute przedsif biorstwa - ^ ^ ^ pieni^znym sektor mikro-, malych i (w mln zl, srednich ceny stale z przedsi^biorstw 2014 r.) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe W uj^ciu duze przedsi^biorstwa niepienifznym sektor mikro-, malych i srednich przedsi?biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczen zalozen Brak

8 X r 1 nie dotyczy Wprowadzane obci^enia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). n zmniejszenie liczby dokumentow O zmniejszenie liczby procedur CH skrocenie czasu na zalatwienie sprawy O inne: tak X O nie dotyczy 1 1 zwi^kszenie liczby dokumentow 1 1 zwi^kszenie liczby procedur 1 1 wydhizenie czasu na zatatwienie sprawy 1 1 inne: Wprowadzane obci^enia elektronizacji. przystosowane do ich tak nie X Q nie dotyczy r~ srodowisko naturalne O sytuacja i rozwoj regionalny inne: demografia mienie panstwowe informatyzacja zdrowie Omowienie wi>lywu Projektowany akt normatywny ma wej^6 w zycie z dniem 1 stycznia 2015 roku i bfdzie mial zastosowanie do dochod6w osie _ Projekt przedmiotowego rozporzqdzenia, w ktorym zostata dokonana zmiana wysokosci norm szacunkowych dochodu obowi^jqcych w 2015 roku, uwzgl^dniajqca wskaznik ogtoszony przez Prezesa GUS, jest wytqcznie wykonaniem scisle okreslonego upowaznienia dla Ministra Finansow, zawartego w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

z dnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

z dnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Projekt z dnia 1 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

z dnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 4.09.2017 r. MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

* 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem I stycznia 2016 r.

* 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem I stycznia 2016 r. finanse w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej zdnia 20l5r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodn z działów specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

MłNISTRA FINANSÓW. Projekt z dnia 03 sienia 2015 r. zdnii 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

MłNISTRA FINANSÓW. Projekt z dnia 03 sienia 2015 r. zdnii 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej zdnii 2015 r. MłNISTRA FINANSÓW R OZ P ORZĄ D Z E NI E 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z dztałów specjalnych produkcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Ó ć Ś Ś Ł Ś Ą Ó Ń Ó Ę Ł Ż Ż Ż Ń Ń Ń Ń ć Ń Ń ( Nazwa projektu Data sporzdzenia Rozporzdzenie Ministra Finansw w sprawie nortn szacunkowych dochodu z dziw specjalnych produkcji rolnej Żrdloz Ministe rstwo

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Kancelaria Sejmu s. 1/17 z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1995 r. Nr 35, poz. 173, Nr 148,

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r.

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r. Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki 23.09.2016 r. Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do tego

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ;

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ; ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 16 czerwca 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Projekt z dnia 17 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ SEKRETARZ STANU RPW/22285/2015 Data:2015-03-16 DWST-WPZN.6000.2.2015.AR Warszawa, 04 marca 2015 r. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorzs^du Terytorialnego Stosownie do postanowieh

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Działy specjalne produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej Działy specjalne produkcji rolnej Oprócz rolników, którzy zdecydują się na rejestrację działalności gospodarczej dla prowadzonego gospodarstwa rolnego, co powoduje obowiązek prowadzenia przez nich pkpir

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPO ECZNE ROLNIKÓW PROWADZ CYCH DZIA Y SPECJALNE PRODUKCJI ROLNICZEJ

UBEZPIECZENIA SPO ECZNE ROLNIKÓW PROWADZ CYCH DZIA Y SPECJALNE PRODUKCJI ROLNICZEJ Oeconomia 8 (2) 2009, 103 109 UBEZPIECZENIA SPO ECZNE ROLNIKÓW PROWADZ CYCH DZIA Y SPECJALNE PRODUKCJI ROLNICZEJ Marian Podstawka Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia pazdziernika 2014 r. DPrC-l-412-17/14 RPW/78458/2014 P Data:2014-10-26 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego Stosownie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Przedkładany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 jest aktem wykonawczym wydawanym na

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty zajmujące się obrotem

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty zajmujące się obrotem ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Projekt z dnia. 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami,

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 09 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.180.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w Prezes Urz^du Ochrony Konkurencji i Konsumentow Adam Jasser RPW/17000/2015 P Data:2015-02-26 u-umant6w DDO-022 1( 5 )/15/MGr Warszawa, J'o lutego 2015 r. Wg rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad z uprzejm^ prosb^ o zgloszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad z uprzejm^ prosb^ o zgloszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia Data:2014-07-18 20U -QM 8 Warszawa, MINISTER ZDROWIA MZ-OZZ-50-3427M/OP/13 Wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 35 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo