Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl"

Transkrypt

1 MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P /AA/14 RPW/5112/2014 P Data: Warszawa, Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979), przesyiam w zat^czeniu projekt rozporzqdzenia Ministra Zdrowia zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie szczegdiowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w puhlicznych zakladach opieki zdrowotnej, zwracaj^c si? z uprzejm^ prosb^ o zgloszenie ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres Otrzymuj^: 1. Minister - Czlonek Rady Ministrow, Przewodnicz^cy Stalego Komitetu Rady Ministrow, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrow 2. Wiceprezes Rady Ministrow, Minister Gospodarki 3. Wiceprezes Rady Ministrow, Minister Infrastruktury i Rozwoju 4. Prezes Rz^dowego Centrum Legislacji- 2 egz. 5. Minister Administracji i Cyfryzacji 6. Minister Edukacji Narodowej 7. Minister Finansow 8. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 10. Minister Obrony Narodowej 11. Minister Pracy i Polityki Spolecznej 12. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 13. Minister Skarbu Panstwa 14. Minister Sportu i Turystyki 15. Minister Spraw Wewn^trznych 16. Minister Spraw Zagranicznych 17. Minister Sprawiedliwosci 18. Minister Srodowiska 19. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 20. Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego 21. Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii 22. Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i mlodziezy 23. Krajowy Konsultant w dziedzinie piel?gniarstwa psychiatrycznego 24. Krajowy Konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej 25. Krajowy Konsultant w dziedzinie neurologii 26. Marszalek Wojewodztwa Dolnosl^skiego 27. Marszalek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego 28. Marszalek Wojewodztwa Lubelskiego 29. Marszalek Wojewodztwa Lubuskiego 30. Marszalek Wojewodztwa Lodzkiego 31. Marszalek Wojewodztwa Matopolskiego 32. Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego 33. Marszalek Wojewodztwa Opolskiego 34. Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego 35. Marszalek Wojewodztwa Podlaskiego 36. Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego 37. Marszalek Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego 38. Marszalek Wojewodztwa Sl^kiego 39. Marszalek Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego 40. Marszalek Wojewodztwa Wielkopolskiego 41. Marszalek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 42. Rzecznik Praw Pacjenta 43. Rzecznik Praw Obywatelskich 44. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 45. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 46. Helsinska Fundacja Praw Czlowieka

3 47. Naczelna Rada Lekarska 48. Naczelna Rada Piel^gniarek i Potoznych 49. Zwi^ek Wojewodztw RP 50. Zwi^ek Powiatow Polskich 51. Polskie Towarzystwo Psychologiczne 52. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 53. Federacja Zwi^ow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia i Pomocy Spoiecznej 54. Panstwowa Agencja Rozwi^ywania Problemow Alkoholowych 55. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziaiania Narkomanii 56. Rada Krajowa Federacji Konsumentow 57. Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ Solidamosc" 58. Ogolnopolskie Porozumienie Zwi^ow Zawodowych 59. Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Lekarzy 60. Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Piel^gniarek i Poloznych 61. Forum Zwi^zkow Zawodowych 62. Zwi^ek Pracodawcow Ochrony Zdrowia 63. Fundacja Batorego 64. Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 65. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 66. Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych Lewiatan 67. Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego 68. Zwi^ek Pracodawcow Opieki Psychiatryczne] i Leczenia Uzaleznien 69. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 70. Stowarzyszenie Monar 71. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 72. Stowarzyszenie Samorz^dowych Osrodkow Pomocy Spoiecznej FORUM 73. Fundacja Synapsis 74. Fundacja Instytut Spraw Publicznych 75. Krajowy Zwi^ek Zawodowy Pracownikow Ratownictwa Medycznego 76. Business Center Club 77. Federacja Zwi^kow Pracodawcow Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogorskie 78. Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca 79. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 80. NSZZ Solidamosc"

4 81. Ogolnopolski Zwieyzek Zawodowy Ratownikow Medycznych 82. Polski Komitet Pomocy Spolecznej 83. Polskie Towarzystwo Badan nad Stresem Trairniatycznym 84. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej 85. Rada Krajowa Federacji Konsumentow 86. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc 87. Stowarzyszenie Osob i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumiec i Pomoc 88. Stowarzyszenie Osob i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii Srodowiskowej Integracja

5 Projekt z dnia r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA ZDROWIA^^ zdnia 2014 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie szczegolowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakladach opieki zdrowotnej Na podstawie art ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o post^powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z pozn. zm.^^) zarz^dza si?, co nast^puje: 1. W rozporz^dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegolowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakiadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79, poz. 692) wprowadza siq nastg)uj tce zmiany: 1) tytul rozporz^dzenia otrzymuje brzmieiue: w sprawie szczegolowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych nieb^d^cych przedsi^biorcami"; 2) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Organem odpowiedzialnym za kierowanie nieletnich do podmiotow leczniczych nieb^d^cych przedsi?biorcami jest s^d rejonowy, wydzial rodzinny i nieletnich wydaje^cy orzeczenie o umieszczeniu w zakladzie, zwany dalej s%dem"."; 3) w 2 w ust. 1: a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: podmiot6w leczniczych nieb^d^cych przedsi^biorcami udzielaj^cych psychiatrycznej opieki zdrowotnej dysponuj^cych warunkami:", b) pkt 2-4 otrzymuje brzmienie: 2) podmiotow leczniczych nieb^d^cych przedsi^biorcami wykonuj^cych dzialalnosc lecznicz^ w zakresie lecznictwa odwykowego dysponuj^cych 2) Minister Zdrowia kieruje dzialem administracji rz^dowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1672). Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostaiy ogtoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134, z 2012 r. poz. 579 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1165.

6 -2- warunkami wzmocnionego zabezpieczenia, okreslonych w zal^czniku nr 3 do rozporz^dzenia, 3) innych podmiotow leczniczych nieb^d^cych przedsi^biorcami sprawuj%cych opiek medyczn^ nad osobami z uposledzeniem umyslowym, chorob^ psychiczn^ b^dz z irmymi zakloceniami czynnosci psychicznych, w tym uzaleznionych od alkoholu albo substancji psychoaktywnych, 4) irmych podmiotow leczniczych nieb^d^cych przedsi^biorcami dla chorych przewlekle, zakaznie albo na zabiegow lub procedur"; chorob wymagaj^c^ specjalistycznych 4) w zal^czniku nr 1 do rozporz^dzenia: a) tytul zal^cznika otrzymuje brzmienie: Podmioty lecznicze nieb^d^ce przedsi^biorcami udzielaj^ce psychiatrycznej opieki zdrowotnej dysponuj^ce warunkami maksymalnego zabezpieczenia", b) tytul pierwszej kolumny otrzymuje brzmienie: Podmiot leczniczy nieb^d^cy przedsi^biorcq. udzielaj^cy psychiatrycznej opieki zdrowotnej dysponuj^cy warunkami maksymalnego zabezpieczenia"; 5) w zal%czniku nr 2 do rozporz^dzenia: a) tytul zal^cznika otrzymuje brzmienie: Podmioty lecznicze nieb^d^ce przedsi biorcami udzielaj^ce psychiatrycznej opieki zdrowotnej dysponuj^ce warunkami wzmocnionego zabezpieczenia", b) tytul pierwszej kolumny otrzymuje brzmienie: Podmiot leczniczy nieb^d^cy przedsi^biorcq. udzielaj^cy psychiatrycznej opieki zdrowotnej dysponuj^cy warunkami wzmocnionego zabezpieczenia", c) w kolumnie trzeciej w wierszu szostym wyraz 30" zast^puje si? wyrazem 50"; 6) zal^cznik nr 3 do rozporz^dzenia otrzymuje brzmienie okreslone w zal^czniku do niniejszego rozporz^dzenia. 2. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. w porozumieniu: MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI MINISTER ZDROWIA 2 ^ (O'l Mi,r 2a zgodnos<5 pod wzgl dem /=r ^ c-iy w \ prawnym i redakcyjnym J) DY5^EK.To R Departa^ej^,, Prawnege

7 -3 Zal^cznik do rozporz^dzenia Ministra Zdrowia zdnia r. (poz....) PODMIOTY LECZNICZE NIEB^D^CE PRZEDSI^BIORCAMI LECZNICTWA ODWYKOWEGO DYSPONUJ^CE WARUNKAMIWZMOCNIONEGO Podmiot leczniczy nieb^d^cy przedsi^biorc^ lecznictwa odwykowego dysponuj^cy warunkami wzmocnionego zabezpieczenia Wojewodzki Szpital dla ZABEZPIECZENIA Obszar dzialania Liczbalozek Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, Lubi^ caly kraj 60

8 Uzasadnienie Przedlozony projekt zmiany rozporz^zenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegolowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w puhlicznych zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79, poz. 692), dotyczy zai^cznika nr 2 i lu 3. Koniecznosc zmiany zal^cznika m- 3 wynika z postulatu Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^ zwi^kszenia liczby iozek w szpitalu dysponuj^cym warunkami wzmocnionego zabezpieczenia. Obecnie liczba oczekuj^cych na przyj^cie wynosi 30 osob i ma tendencj? wzrostow^. Obszar dzialania tego podmiotu leczniczego obejmuje caly kraj. Z uwagi na powyzsze uwarunkowania zasadne jest zwi^kszenie obecnej liczby 30 lozek do 60. Jednoczesnie przedmiotowy projekt rozporz^dzenia dokonuje korekty oczywistej omylki polegaj^cej na wpisaniu w tabeli stanowi^cej zal^cznik nr 3 wlasciwego kodu adresu pocztowego Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^. Analogiczna zmiana dotyczy rowniez Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi^dzyrzeczu, ktory wnioskuje o zwi^kszenie liczby lozek z dotychczasowych 30 do 50. Propozycja ta ma zwi^ek z podejmowanymi przez szpital dziataniami maj^cymi na celu zapewnienie niezakloconego wykonywania orzeczen s^dowych, poprzez zwi^kszenie dost^pnosci dla osob nieletnich specjalistycznego leczenia psychiatrycznego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia (zmiana zawarta w pkt 5 lit. c). Pozostale zmiany zaproponowane w projektowanym rozporz^dzeniu maj^ charakter terminologiczny (porz^dkowy) i s% zwi^ane z brzmieniem upowaznienia zawartym w art ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o post^powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z pozn. zm.). Zgodnie z nim minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporz^dzenia, szczegolowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych nieb?d^cych przedsi^biorc^. Nalezy zaznaczyc, ze obowi^j^ce rozporzqdzenie bylo wydane na podstawie poprzedniego brzmienia upowaznienia, ktore dotyczylo puhlicznych zakladow opieki zdrowotnej, uleglo ono zmianie w zwi^ku z ustawq z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaialnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Wobec zmiany przepisow rangi ustawowej w zwi^ku ze zmiany zalqcznika nr 2 i nr 3 do rozporzqdzenia nieodzowne stalo si rowniez dokonanie wskazanych w projektowanym rozporzqdzeniu zmian terminologicznych.

9 Projektowane rozporz^dzenie powinno wejsc w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia. Projektowane rozporz^dzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisow rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Z chwil% przekazania projektu rozporz^dzenia do konsultacji publicznych niniejszy projekt zostal umieszczony na stronach intemetowych Biuletynu Informacji Publicznej Rz^dowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Zdrowia.

10 Nazwa projektu Projekt rozporz^dzenia zmieniaj^cy rozporz^dzenie w sprawie szczegolowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakiadach opieki zdrowotnej. Ministerstwo wiodqce i ministerstwa wspotpracuj^ce Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Igor Radziewicz-Winnicki Data sporzqdzenia r. Zrodio: inne Nr w wykazie prac MZ115 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pani Aleksandra Andruszczak-Zin tel.: Jaki problem jest.rozwiqzywany? * ' 1 qj.f^/.d Koniecznosc zmiany zal^cznika ru' 3 wynika z postulatu Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^ zwi^kszenia liczby lozek w szpitalu dysponuj^cym warunkami wzmocnionego zabezpieczenia. Obecnie liczba oczekuj^cych na przyj^cie wynosi 30 osob i ma tendencj? wzrostow^. Obszar dzialania tego podmiotu leczniczego obejmuje caly kraj. Z uwagi na powyzsze uwarunkowania zasadne jest zwi^kszenie obecnej liczby 30 lozek do 60. Jednoczesnie przedmiotowy projekt rozporz^dzenia dokonuje korekty oczywistej omylki polegaj^cej na wpisaniu w tabeli stanowie^cej zalc^cznik nr 3 wiasciwego kodu adresu pocztowego Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^. Analogiczna zmiana w zal^czniku nr 2 dotyczy Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi^dzyrzeczu, kt6ry wnioskuje o zwi?kszenie liczby 16zek z dotychczasowych 30 do 50. Propozycja ta ma zwi^ek z podejmowanymi przez szpital dzialaniami maj^cymi na celu zapewnienie niezakloconego wykonywania orzeczen s^dowych, poprzez zwi^kszenie dost^pnosci dla osob nieletnich specjalistycznego leczenia psychiatrycznego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia. Pozostale zmiany zaproponowane w projektowanjon rozporz^dzeniu maj i, charakter terminologiczny (porz^dkowy) i s^^ zwi^zane z brzmieniem upowaznienia zawartym w art ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o post^powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z pozn. zm.). Zgodnie z nim minister wiasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporz^dzenia, szczegolowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w podmiotach leczniczych nieb^d^cych przedsi^biorc^. Nalezy zaznaczyc, ze obowi^zuj^ce rozporz^dzenie bylo wydane na podstawie poprzedniego brzmienia upowaznienia, ktore dotyczyto publicznych zakladow opieki zdrowotnej, uleglo ono zmianie w zwi^zku z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Wobec zmiany przepis6w rangi ustawowej w zwi^zku ze zmiany zal^cznika nr 2 i m- 3 do rozporz^dzenia nieodzowne stalo si^ rowniez dokonanie wskazanych w projektowanym rozporz^dzeniu zmian terminologicznych. 2. Rekome'ndowane roizivi^zanie, w tym planowane narz^dzia interwencji, i oczekiwany efekt Zwi?kszeme liczby lozek w wykazie rozporz^dzenia w sprawie szczegolowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakiadach opieki zdrowotnej spowoduje popraw^ wykonywania orzeczen s^dowych, poprzez zwi^kszenie dost?pnosci dla osob nieletnich specjalistycznego leczenia psychiatrycznego i odwykowego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia 3. Jak problem zostal rozwigzany w innych krajach, w szczegolnosci krajach cztonkowskich OECD/UE? Brak danych.

11 4. Podmioty, na ktore oddzialuje projekt Grupa Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^ Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi^dzyrzeczu osoby oczekuj^ce na przyj^cie do ww. podmiotow leczniczych Wielkosc ok. 50 osob oczekuj^cych na przyj?cie Zrodlo danych Informacje przekazane przez Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^. Informacje przekazane przez Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi^dzyrzeczu. Informacje przekazane przez Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^ oraz Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi^dzyrzeczu. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji Oddziat3rwanie Ubieganie si? o poszerzenie kontraktu z NarodowjTn Funduszem Zdrowia w przedmiotowym zakresie. Ubieganie si? o poszerzenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiotowym zakresie. Niezaklocone podj^cie procesu terapeutycznego wobec mlodych uzaleznionych osob, ktore popelniaj^ czyny zabronione. Ponadto sytuacja nieprzyj^cia do oddziahi osoby oczekuj^cej powoduje, iz orzeczenie wydane przez s id jest nieskuteczne mimo poniesionych kosztow post?powania s^dowego. Odnosnie ww. projektu rozporz^dzenia nie prowadzono tzw. pre-konsultacji. Terrain planowanych konsultacji zostal okreslony na 14 dni. Projekt regulacji zostanie przekazany do konsultacji publicznych nast?puj^cym podmiotom: 1) Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego; 2) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii; 3) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychiatrii dzieci i mlodziezy; 4) Kraj owemu Konsultantowi w dziedzinie piel^gniarstwa psychiatrycznego; 5) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychologii klinicznej; 6) Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie neurologii; 7) Marszalkowi Wojewodztwa Dolnosl^skiego; 8) Marszalkowi Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego; 9) Marszalkowi Wojewodztwa Lubelskiego; 10) Marszalkowi Woj ewodztwa Lubuskiego; 11) Marszalkowi Wojewodztwa Lodzkiego; 12) Marszalkowi Wojewodztwa Malopolskiego; 13) Marszalkowi Woj ewodztwa Mazowieckiego; 14) Marszalkowi Wojewodztwa Opolskiego; 15) Marszalkowi Wojewodztwa Podkarpackiego; 16) Marszalkowi Wojewodztwa Podlaskiego; 17) Marszalkowi Wojewodztwa Pomorskiego; 18) Marszalkowi Wojew6dztwa Swi?tokrzyskiego; 19) Marszalkowi Wojewodztwa Sl^skiego; 20) Marszalkowi Wojewodztwa Warmihsko-Mazurskiego; 21) Marszalkowi Woj ewodztwa Wielkopolskiego; 22) Marszalkowi Wojewodztwa Zachodniopomorskiego; 23) Instytutowi Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; 24) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych; 25) Helsinskiej Fundacja Praw Czlowieka; 26) Naczelnej Radzie Lekarskiej; 27) Naczelnej Radzie Piel^gniarek i Poloznych; 28) Zwi^zkowi Wojewodztw RP; 29) Zwi^zkowi Powiatow Polskich; 30) Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu; 31) Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu;

12 32) Federacji Zwi^zkow Zawodowych Pracowmkow Ochrony Zdrowia i Pomocy Spoiecznej;. 33) Panstwowej Agencji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych; 34) Krajowemu Biuru ds. Przeciwdzialania Narkomanii; 35) Radzie Krajowej Federacji Konsumentow; 36) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK NSZZ Solidamosc"; 37) Ogolnopolskiemu Porozumieniu Zwi^zkow Zawodowych; 38) Ogolnopolskiemu Zwi^zkowi Zawodowemu Lekarzy; 39) Ogolnopolskiemu Zwi^kowi Zawodowemu Piel^gniarek i Poloznych; 40) Forum Zwi^ow Zawodowych; 41) Zwi^kowi Pracodawcow Ochrony Zdrowia; 42) Fundacji Batorego; 43) Pahstwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osob Niepehiosprawnych; 44) PracodawcomRzeczypospolitej Polskiej; 45) Polskiej Konfederacji Pracodawcow Prywataych Lewiatan; 46) Warszawskiej Radzie Ochrony Zdrowia Psychicznego; 47) Zwi^kowi Pracodawcow Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzaleznieh; 48) Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich; 49) Stowarzyszeniu Monar; 50) Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; 51) Stowarzyszeniu Samorz^dowych Osrodkow Pomocy Spoiecznej FORUM; 52) Fundacji Synapsis; 53) Fundacji Instytut Spraw Publicznych; 54) Krajowemu Zwiqzkowi Zawodowy Pracownikow Ratownictwa Medycznego; 55) Business Center Club; 56) Federacji Zwi^ow Pracodawcow Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogorskie; 57) Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca; 58) Lubelskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego- 59) NSZZ Solidamosc"; 60) Ogolnopolskiemu Zwi^kowi Zawodowemu Ratownikow Medycznych; 61) Polskiemu Komitetowi Pomocy Spoiecznej; 62) Polskiemu Towarzystwu Badah nad Stresem Traumatycznym; 63) Polskiemu Towarzystwu Higieny Psychicznej; 64) Radzie Krajowej Federacji Konsumentow; 65) Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego Wzajemna Pomoc; 66) Stowarzyszeniu Osob i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumiec i Pomoc; 67) Stowarzyszeniu Osob i Rodzm na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii Srodowiskowej hitegracji. 6.'' Wplyw na sektor finansow ] publicznych,;. -. rf.-,'- ~, (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian mln zl] Dochody ogotem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogotem budzet panstwa JST Lqcznie (0-10) pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania

13 Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczen zalozen Nalezy stwierdzic, ze zwi^kszenie ilosci lozek dokonane w zal^czniku nr 3 do rozporz^dzenia, b^dzie stanowilo podstaw? prawn^ do jej faktycznego zwi^kszenia w Wojewodzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^zu. Zmiana rozporz^dzenia dotycz^ca zwi^kszenia liczby lozek o 30 pozwoli Wojewodzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^zu na ubieganie sif o poszerzenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiotowym zakresie. Obecnie nie ma innej mozliwosci rozszerzenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia bez uprzedniej nowelizacji rozporz^dzenia. Wyremontowanie nowego budynku pozwoli na lepsze roznicowanie oddzialywan prozdrowotnych wobec kierowanych osob, w ten sposob, ze b?dzie mozna rozdzielac osoby ch^tnie poddaj^ce si? terapii od osob unikajqcych dzialah terapeutycznych, co ma poprawic rokowania skutecznosci dzialari korekcyjnych wobec nieletnich. Dokonanie roznicowania na grupy terapeutyczne pozwoli na opracowanie w tych obszarach oddziatywan, zdrowotnych programow rehabilitacyjnych, co podniesie jakosc oferowanych swiadczeii. Powyzsze odb^dzie si? w ramach remontu i zwi^kszenia wyposazenia szpitala finansowanego na podstawie dotacji ze srodkow budzetu Wojewodztwa Dolnosl^skiego. Ogolny koszt remontu i wyposazenia budynku w szpitalu oceniany jest na kwot? zl. Obecnie Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^zu pozyskal zl od Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Dolnosl^skiego w celu remontu dachu w budynku przeznaczonym na utworzenie kolejnych 30 lozek. Pozostal^ kwot? Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Dolnosl^skiego zabezpieczyl w budzecie na rok 2014 i uruchomi po zmianie rozporz^dzenia. W powyzszym zakresie projektowana regulacja b?dzie wiqc miala wplyw na budzet jednostki samorz^du terytorialnego jak^jest Wojewodztwo Dolnosl^kie. W przypadku Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi^dzyrzeczu zwi?kszenie liczby lozek (zai^cznik m 2 do rozporz^dzenia) jest warunkiem formalnym zwi?kszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia srodkow fmansowych poprzez zakontraktowanie wi?kszej liczby swiadczen w zakresie psychiatrii s^dowej dla nieletnich w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia. Ponadto szpital dysponuje odpowiednimi warunkami do zwi^kszenia liczby lozek, z uwagi na przeprowadzony remont pawilonu, w ktorym mialyby znajdowac si? dodatkowe tozka dla nieletnich skierowanych przez s^d na leczenie w warunkach lecznictwa psychiatrycznego. Uwzgl?dniaj^c powyzsze uwarunkowania projektowana regulacja nie b?dzie miala wplywu na budzet pahstwa. 7. Wplyw na konkure ncyjnosc gospodarki i przedsifbiorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi biorc6w oraz na, rodzinf, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od weiscia w zycie zmian Lqcznie (0-10) W uj?ciu duze przedsi?biorstwa pieni?znym sektor mikro-, matych i (w mln zl, srednich ceny stale z przedsi?biorstw rodzina, obywatele oraz r.) gospodarstwa domowe W uj?ciu duze przedsif biorstwa niepieni?znym sektor mikro-, malych i srednich przedsi?biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyjftych do obliczen zalozen. Projektowane regulacje nie b?d^, miaty wplywu na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi?biorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsi?biorstw oraz na rodzin?, obywateli i gospodarstwa domowe.

14 ; 8. ; Zmiana obci^zen regulacyjnych (w tym obowi^zk6w inform z projektu nie dotyczy Wprowadzane s^ obci^nia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). I I zmniejszenie liczby dokumentow zmniejszenie liczby procedur Z] skrocenie czasu na zalatwienie sprawy I I inne: tak ED nie I I nie dotyczy r~l zwi?kszenie Hczby dokumentow I I zwi?kszenie liczby procedur I I wydhizenie czasu na zalatwienie sprawy O inne: Wprowadzane obci^enia s^ przystosowane do ich elektronizacji. tak CH nie I I nie dotyczy Komentarz: 9/ Wplyw na rynek pracy ' Regulacje zaproponowane w projekcie rozporz^dzenia nie b?d^mialy wpfywu na rynek pracy. 10. Wplyw na pozostaje obszary '7, V, ', \^ f 1 1 srodowisko naturalne 1 1 sytuacja i rozwoj regionalny 1 1 inne: r~l demografia 1 1 mienie panstwowe 1 1 informatyzacja ^ zdrowie Omowienie wplywu Projektowana regulacja zawiera rozwi^zania, ktore b?d^ mialy pozytywny wplyw na zdrowie osob oczekuj^cych na przyj^cie do Wojewodzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubi^zu oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mifdzyrzeczu poprzez zmniejszenie liczby osob oczekuj^cych na przyj?cie. 11. Planowane wykonanie przepisow aktu prawnego^ Projektowane rozporz^dzenie powinno wejsc w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogloszenia. 12. W jaki sposob i kiedy nast^pi ewaluacja efektow projektu oraz jakie mierniki zostanq zastosowane? Nie dotyczy. 13. Zatqcznild (istotne dokumenty zrodlowe^ badania; analizy itp.) Brak.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

/. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^'

/. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^' RPW/68339/2014 P Data.-2014-09-12 ister Zdrowia Warszawa 20U -OiJ- 1 0 MZ-ZP-P-0212-1/LC/14 /. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^' Stosownie do postanowieti uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji BON-VIII.02101.2.2015. UK Warszawa, 2015-06 - 1 2 W edług rozdzielnika Stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w Prezes Urz^du Ochrony Konkurencji i Konsumentow Adam Jasser RPW/17000/2015 P Data:2015-02-26 u-umant6w DDO-022 1( 5 )/15/MGr Warszawa, J'o lutego 2015 r. Wg rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^ RPU/56383/2015 P Dati:2015-07-13 MINISTER ZDROWIA OZG.50.89.2015/JCM Warszawa, 'in i)' Wedtug rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 ust. 1 uchwaty nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przesyianie ukvag do ww. projektu rozporz^dzenia rowniez RPW/y7935/2014 p Data:2014-04-10 MINISTER ZDROWIA MZ-OZG-079-35099-4/MS/14 Warszawa, 2014-04= 0 7 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien 36 ust. 1 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad z uprzejm^ prosb^ o zgloszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad z uprzejm^ prosb^ o zgloszenie ewentualnych uwag w terminie do dnia Data:2014-07-18 20U -QM 8 Warszawa, MINISTER ZDROWIA MZ-OZZ-50-3427M/OP/13 Wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 35 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

Prosz^ o przestanie uwag takze w postaci eiektronicznej na adres. Jednoczesnie informuj?, ze projekt rozporzqdzenia jest dost^pny na stronie

Prosz^ o przestanie uwag takze w postaci eiektronicznej na adres. Jednoczesnie informuj?, ze projekt rozporzqdzenia jest dost^pny na stronie RPW/53320/201S ^ Data:2015-07-01 inister Zdrowia Warszawa, OZZ.0212.2.2015/AW (4) Wa rozdzielnika Stosowanie do postanowieri uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ SEKRETARZ STANU RPW/22285/2015 Data:2015-03-16 DWST-WPZN.6000.2.2015.AR Warszawa, 04 marca 2015 r. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorzs^du Terytorialnego Stosownie do postanowieh

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo