PODSTAWY PROBLEMATYKI ARGUMENTACJI ZA ISTNIENIEM BOGA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY PROBLEMATYKI ARGUMENTACJI ZA ISTNIENIEM BOGA"

Transkrypt

1 PODSTAWY PROBLEMATYKI ARGUMENTACJI ZA ISTNIENIEM BOGA I) Problem relacji: Wiara rozum (fides ratio), Wiara Wiedza (Fides Scientia) - Czy treści przekonań religijnych można tak uzasadnić, aby stały się one wiedzą? - MoŻLIWE JEST RACJONALNE UZASADNIENIE PRZEKONANIA O ISTNIENIU BOGA I JEGO PODSTAWOWYCH ATRYBUTACH (WSZECHMOCY, WSZECHWIEDZY I INNYCH) - DOWODZĄC ISTNIENIA BOGA, ZAWSZE DOWODZI SIĘ ISTNIENIA JAKIEGOŚ BOGA, a ZATEM POSIADANIA PRZEZ BYT ABSOLUTNY PEWNEGO OKREŚLONEGO ZESPOŁU CECH

2 WIARA (FIDES) WIEDZA (SCIENTIA) WIARA (FIDES) wiara religijna jest aktem woli, to znaczy akceptacją treści pochodzących z objawienia oraz sposobem życia pociąganym przez tę akceptację, a obie te rzeczy opierają się na zaufaniu do ludzi, do świadków, do autorytetów, a także na własnych doświadczeniach egzystencjalnych i na ogólnym rozumieniu świata (Judycki) WIEDZA (SCIENTIA) mamy z nią do czynienia, gdy: a)podmiot poznający jest przekonany o czymś b)jego przekonanie jest prawdziwe c)gdy może podać odpowiednie uzasadnienie dla swojego przekonania (Standardowa lub trójskładnikowa koncepcja wiedzy sformułowana w artykule E. Gettiera, Is Justified True Belief Knowledge? w: Analysis (23) 1963, s DO WIEDZY, KTÓRA NIE DOTYCZY SPRAW ZUPEŁNIE OCZYWISTYCH

3 RODZAJE UZASADNIEŃ I) Uzasadnienia o charakterze probabilistycznym i apodyktycznym (nieistnienie Boga nie da się konsekwentnie pomyśleć, a próba negacji istnienia Boga prowadziłaby do jakiegoś rodzaju sprzeczności, na przykład do tezy, że nicość jest czymś istniejącym) II) Uzasadnienia dyskursywne i niedyskursywne (mistyczne) ( widzę salę studentów) Co z redukcją wiary do wiedzy?

4 STANOWISKA W SPORZE O ISTNIENIE BOGA I) TEIZM stanowisko filozoficzne uznające, że sąd (zdanie) Bóg istnieje jest sądem nie tylko prawdziwym, lecz również można go odpowiednio uzasadnić: albo apodyktycznie, albo probabilistycznie, a więc w obu wypadkach dyskursywnie, albo poprzez doświadczenie (mistyczne). Klasyczny teizm mówi o Bogu, jako o osobie, która istnieje koniecznie, stworzyła świat I przysługują jej określone atrybuty II) ATEIZM stanowisko filozoficzne, wedle którego sąd (zdanie) Bóg istnieje jest sądem fałszywym. Antydowody ateistyczne lub antyteistyczne (J. N. Findlay, Can God s Existence Be Disproved? w: A. Flew, A. MacIntyre (red.), New Essays in Philosophical Theology, New York: Macmillan 1955, s Doskonały byt musi być bytem koniecznym, ale taki byt jest bytem niemożliwym, a niemożliwość pochodzi z samego pojęcia bytu koniecznego. Jeżeli istniełby byt konieczny to musiałby istnieć przynajmniej jeden koniecznie prawdziwy sąd egzystencjalny, lecz Findlay był przekonany, że prawdy konieczne mogą być jedynie prawdami analitycznymi, a więc muszą wynikać wyłącznie ze znaczenia słów. Nie może zatem istnieć koniecznie prawdziwy sąd egzystencjalny.

5 STANOWISKA W SPORZE O ISTNIENIE BOGA C.D ATEIZM (C.D.) niespójność wewnętrzna istnienia Boga (atrybuty takie jak wszechmoc czy wszechwiedza prowadzą do paradoksów), niemożliwość uzgodnienia istnienia Boga z naszą wiedzą na temat świata (cierpienie i zło w świecie (N. Everitt, The Non-Existence of God, London and NY: Routledge 2004). Bóg jako byt dobrym, doskonały, sprawiedliwy, kochający powinien być wyraźnie dla nas obecny, a tak nie jest (J.N. Schellenberg, Divine Hiddenness and Human Reason, Ithaca-London: Cornell U.P. 2066). AGNOSTYCYZM (SCEPTYCYZM RELIGIJNY) nie da się teoretycznie rozstrzygnąć pomiędzy zdaniami Bóg istnieje I Bóg nie istnieje. Agnostyk powinien argumentować a) na rzecz izosteni sądów egzystencjalnych odnośnie Boga b) na rzecz tezy, że argumentowanie za istnieniem bytów nieskończonych musi się wikłać w niemożliwe do rozwiązania antynomie. Mogą jednak istnieć MOTYWY, choć nie ARGUMENTY za istnieniem Boga.

6 B. PASCAL, MYŚLI (451) Zbadajmy ten punkt i powiedzmy: Bóg jest albo Go nie ma. Ale na którą stronę się przechylimy? Rozum nie może tu nic określić; nieskończony chaos oddziela nas. Na krańcu tego nieskończonego oddalenie rozgrywa się partia, w której wypadnie orzeł czy reszka. Na co stawiacie? Rozumem nie możecie ani to, ani to; rozumem mozecie bronić obu - Zakład Pascala korzystniej jest założyć, że Bóg istnieje i żyć zgodnie z tym założeniem, gdyż w razie, gdy Bóg nie istnieje tracimy mniej, niż stracilibyśmy wówczas, gdybyśmy się pomylili nie przyjmując Jego istnienia.

7 KANT, RELIGIA W OBRĘBIE SAMEGO ROZUMU Etyka wiedzie zatem nieodzownie ku religii, przez co rozrasta się w swym zasięgu [I otwiera się na] ideę władczego moralnego prawodawcy poza człowiekiem, w którego to woli to właśnie jest celem ostatecznym (stworzenie świata), co zarazem może i powinno być ostatecznym celem człowieka - istnienie Boga jako postulat rozumu praktycznego - Istnienie Boga należy założyć, aby uczynić sensowną, a więc celową, całą moralną sferę życia ludzkiego: tylko bowiem w ten sposób można zapewnić, że poświęcenie i wysiłek ponoszone przez poszczególnych ludzi, będą mogły uzyskać odpłatę w przyszłym życiu

8 STANOWISKA W SPORZE O ISTNIENIE BOGA C.D. FIDEIZM odwrotność AGNOSTYCYZMU. FIDEIZM musi przyjąć twierdzenia całkowicie zawieszającego racjonalny sąd w sprawie istnienia Boga AGNOSTYCYZMU. W tym momencie fideista twierdzi, że istnieją MOTYWY, choć nie ARGUMENTY, aby przyjąć, że Bóg o określonej charakterystyce istnieje (np. dobro społeczeństwa). Wiara fideisty musi być zawsze poprzedzona dramatycznym skokiem wiary, który może być umotywowany praktycznie, ale nie teoretycznie.

9 KIERKEGAARD, BOJAŹŃ I DRŻENIE Zamierzam wyciągnąć z opowieści o Abrahamie wszystkie dialektyczne konsekwencje w niej zawarte i wyrazić je w formie problematów, aby okazać, jak wielkim paradoksem jest wiara; paradoks ten pozwala z morderstwa uczynić święty I miły Bogu czyn, paradoks ten powrócił Abrahamowi Izaaka I nie daje się ogarnąć myślą, ponieważ wiara właśnie tam się zaczyna, gdzie myślenie się kończy.

10 CZYM JEST DOWÓD? DOWÓD zbiór rozumowań, które prowadzą nie tylko do przekonania, że pewne twierdzenie jest prawdziwe, lecz także do przekonania, że nie mogłoby być fałszywe (G. Frege, M. Detlefsen, R.S. Tragesser) DOWÓD ISTNIENIA BOGA zbiór rozumowań prowadzących do przekonania, że Bóg jako byt określony co do niektótych swoich atrybutów istnieje I do przekonania, że nie może być inaczej. Dowód istnienia Boga jest więc zbiorem rozumowań, które gdy są przeprowadzone poprawnie dają wiedzę o charakterze koniecznym, a podmiotowym korelatem tej konieczności jest pewność.

11 PEWNOŚĆ Pewność bezwarunkowa czyli absolutna (certitudo absoluta) występuje wtedy, gdy stwierdzamy, że przeciwieństwo stanu rzeczy do którego odnosi się określony sąd lub nieistnienie tego stanu rzeczy, jest niemożliwe do pomyślenia (nie można o tym wątpić, ponieważ jest osadzone w istocie samego myślenia, w istocie myślanej treści). Pewność bezwarunkowa jest pewnością aprioryczną (apodyktyczną), tzn. pewnością dotyczącą koniecznych stanów rzeczy, wyrażonych w sądach z zakresu logiki, matematyki, metafizyki (cogito). Pewność bezwarunkowa jest niestopniowalna. Pewność empiryczna (asertoryczna) może być stopniowalna. Co jest bardziej pewne to, co absolutne i konieczne, czy to, co empiryczne I niekonieczne?

12 RODZAJE ARGUMENTACJI ZA ISTNIENIEM BOGA (HISTORYCZNIE) I) Argumenty aprioryczne lub konceptualne istnienie I natura Boga mają wynikać z samego Jego pojęcia (Anzelm- dowód ontologiczny) II) Argumenty kosmologiczne (aposterioryczne) biorą pod uwagę dane empiryczne, dotyczące natury świata fizycznego a) Argumentacja z pierwszej przyczyny argumentancja kontyngencjalna (niekonieczność istnienia świata) b) Argumentacja teleologiczna konieczność przyjęcia istnienia Stwórcy ze względu na uporządkowaną strukturę wszechświata III) Argumentacja z cudów IV) Argumentacja z faktu istnienia ocen moralnych V) Argumentacja z faktu istnienia doświadczeń mistycznych VI) Argumentacja dowodząca istnienia Boga z faktu ewolucji wszechświata VII) Argumentacja prudencjalna (praktyczna) zakład Pascala

13 JEDEN BÓG - Bóg jako jedyny (w przeciwieństwie do politeizmu) - Bóg jako wyróżniający się przymiotem jedności (prostoty - simplicitas)

14 PYTANIA 1) Omów problem relacji wiara-rozum, wiara-wiedza. Które z zestawień jest bardziej uzasadnione teoretycznie? 2) Czy wiara może być wiedzą, a jeśli tak, to w jakim sensie? Podaj definicję wiary I wiedzy. 3) Czy mówienie o wierze jako o wiedzy nie jest redukcją wiary religijnej? 4) Przedstaw i omów ogólne rodzaje uzasadnień, które używane są również w filozofii Boga 5) Przedstaw I omów typologię stanowisk w sporach o istnienie Boga. 6) W jakim sensie agnostycyzm i fideiz stanowią awers I rewers tej samej postawy w sporze o istnienie Boga? 7) Podaj i omów definicję dowodu. 8) Podaj i omów definicję dowodu na istnienie Boga 9) Przedstaw i omów typologię pewności oraz jej poszczególne rodzaje 10) Przedstaw obecne w historii filozofii rodzaje argumentacji za istnieniem Boga

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie ETYKA 1993, NR 26 Ryszard Jadczak KAZIMIERZ TWARDOWSKI O OBIEKTYWNOŚCI I BEZWZGLĘDNOŚCI DOBRA* W Przeciw sceptycyzmowi etycznemu okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

Bardziej szczegółowo

Przypadek i prawdopodobieństwo a zagadnienie opatrzności Bożej w filozofii przypadku Michała Hellera

Przypadek i prawdopodobieństwo a zagadnienie opatrzności Bożej w filozofii przypadku Michała Hellera Filo Sofija Nr 25 (2014/2), s. 197-207 ISSN 1642-3267 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Przypadek i prawdopodobieństwo a zagadnienie opatrzności Bożej w filozofii przypadku Michała Hellera W artykule niniejszym,

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW GOGACZ ISTNIEĆ I POZNAWAĆ NOTATNIK BŁĘDÓW FILOZOFICZNYCH I TRUDNOŚCI Z KRĘGU KLASYCZNIE POJĘTEJ FILOZOFII

MIECZYSŁAW GOGACZ ISTNIEĆ I POZNAWAĆ NOTATNIK BŁĘDÓW FILOZOFICZNYCH I TRUDNOŚCI Z KRĘGU KLASYCZNIE POJĘTEJ FILOZOFII MIECZYSŁAW GOGACZ ISTNIEĆ I POZNAWAĆ NOTATNIK BŁĘDÓW FILOZOFICZNYCH I TRUDNOŚCI Z KRĘGU KLASYCZNIE POJĘTEJ FILOZOFII Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1969 Mieczysław Gogacz SPIS TREŚCI WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg

W Co Wierzą Katolicy. Część 2: Bóg WIARA KATOLICKA SERIA LUKE A E. HARTA W Co Wierzą Katolicy Część 2: Bóg Rycerze Kolumba przedstawiają Dedykowaną Luke owi E. Hartowi serię książeczek na temat podstawowych elementów wiary katolickiej Bóg

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW RUTKOWSKI * Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923

MIROSŁAW RUTKOWSKI * Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923 Analiza i Egzystencja 28 (2014) ISSN 1734-9923 MIROSŁAW RUTKOWSKI * Wartość własnej śmierci Słowa kluczowe: śmierć, życie, wartość śmierci Keywords: death, life, value of death Wiemy, że życie nie trwa

Bardziej szczegółowo

Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno w rozproszonym świecie, według Pawła Fłorenskiego

Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno w rozproszonym świecie, według Pawła Fłorenskiego P o z n a ń s k ie S t u d i a T e o l o g i c z n e Tom 23, 2009 ELŻBIETA KOTKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno

Bardziej szczegółowo

Ontologie poza filozofią Studium metafilozoficzne u podstaw informatyki WERSJA 1.0 NIEPUBLIKOWANA. Paweł Garbacz & Robert Trypuz

Ontologie poza filozofią Studium metafilozoficzne u podstaw informatyki WERSJA 1.0 NIEPUBLIKOWANA. Paweł Garbacz & Robert Trypuz Ontologie poza filozofią Studium metafilozoficzne u podstaw informatyki WERSJA 1.0 NIEPUBLIKOWANA Paweł Garbacz & Robert Trypuz Spis treści Wstęp 1 1 Ontologia w refleksji filozoficznej 7 1.1 Epizody

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia.

Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia. Janusz Maciaszek Uniwersytet Łódzki Katedra Logiki i Metodologii Nauk Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18 e-mail: januszm@uni.lodz.pl Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia. Dziedzictwo Arystolelesa

Bardziej szczegółowo

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Łagosz 1 Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS STRESZCZENIE Rozważania podjęte w

Bardziej szczegółowo

PEF - Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

PEF - Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu PRZYCZYNY BYTU (gr. [aitía], [áition]; łac. causa) racje powstawania i zmiany bytu danego nam w codziennym doświadczeniu; realne czynniki pozwalające rozumiejąco wyjaśnić strukturę rzeczy (czym jest, z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PASCALA W CZASACH PO ŚMIERCI BOGA

ZAKŁAD PASCALA W CZASACH PO ŚMIERCI BOGA Ks. Piotr Karpiński ZAKŁAD PASCALA W CZASACH PO ŚMIERCI BOGA Filozoficzna refleksja nad istnieniem Boga ma długą i bogatą historię. Z reguły przybierała ona postać tzw. dowodów na istnienie Boga, a jej

Bardziej szczegółowo

Sztuka religijna czy sacrum w sztuce?*

Sztuka religijna czy sacrum w sztuce?* Człowiek w kulturze, 6-7 Henryk Kiereś Sztuka religijna czy sacrum w sztuce?* Pośród modnych ostatnio słów, np. opcja, paradygmat, tolerancja, wartość, dialog, spotykamy słowo sacrum. Wydaje się, że kariera

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA WARTOŚCI WEDŁUG HUGONA MÜNSTERBERGA

FILOZOFIA WARTOŚCI WEDŁUG HUGONA MÜNSTERBERGA Estetyka i Krytyka 19 (2/2010) ARTYKUŁY JANINA MAKOTA FILOZOFIA WARTOŚCI WEDŁUG HUGONA MÜNSTERBERGA Münsterberg dąży do osadzenia teorii wartości w ogólnym obrazie wszechświata i postuluje wyprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IMMANUELA KANTA PODSTAWA MOŻLIWEGO DOWODU NA ISTNIENIE BOGA

IMMANUELA KANTA PODSTAWA MOŻLIWEGO DOWODU NA ISTNIENIE BOGA WSTĘP IMMANUELA KANTA PODSTAWA MOŻLIWEGO DOWODU NA ISTNIENIE BOGA Jakkolwiek nie da się dokładnie określić czasu powstania rozprawy Jedyna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga, to dzięki zawartym

Bardziej szczegółowo

Siemek, dialektyka, rzeczywistość

Siemek, dialektyka, rzeczywistość niż naturalnie 2007 ROZPRAWY Marcin Miłkowski Siemek, dialektyka, rzeczywistość O transcendentalnej filozofii społecznej Marek Siemek nie należy do myślicieli mówiących wprost. Jak Hegel, ceni drogę okrężną,

Bardziej szczegółowo

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker

REDAKTOR NACZELNY: Roman Bäcker vol. 26/2010 RADA PROGRAMOWA: Jan Błuszkowski (UW) socjologia polityki, Andrzej Furier (US) stosunki międzynarodowe, Jan Grosfeld (UKSW) etyka polityczna, Ryszard Herbut (UWr) systemy polityczne Europy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szymaniec Państwo i prawo w filozofii dziejów Immanuela Kanta

Piotr Szymaniec Państwo i prawo w filozofii dziejów Immanuela Kanta Piotr Szymaniec Państwo i prawo w filozofii dziejów Immanuela Kanta Immanuel Kant (1724 1804) pisma poświęcone refleksjom o historii ogłaszał w ciągu ostatnich dwudziestu lat swej działalności filozoficznej.

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka w myśli judeochrześcijańskiej Jeremy Waldron

Prawa człowieka w myśli judeochrześcijańskiej Jeremy Waldron Prawa człowieka w myśli judeochrześcijańskiej Jeremy Waldron A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego nam ( ) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI

UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC ALTERNATYWNYCH PROPOZYCJI WSPÓŁCZESNOŚCI KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II WYDZIAŁ FILOZOFII Religijność 1 Alternatywna UNIWERSALIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA WOBEC

Bardziej szczegółowo

Artur Andrzejuk. E l e m e n t a r z f i l o z o f i i

Artur Andrzejuk. E l e m e n t a r z f i l o z o f i i Artur Andrzejuk E l e m e n t a r z f i l o z o f i i 1 Książka Artura Andrzejuka jest popularyzatorską próbą zarysowania klasycznej koncepcji filozofii, jej podziałów, dziejów i problematyki. Autor jest

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu, sensie i gramatyce indeksowania

O znaczeniu, sensie i gramatyce indeksowania O znaczeniu, sensie i gramatyce indeksowania Kazimierz Piotrowski Kłamstwo jest pewną grą językową, której trzeba się nauczyć jak każdej innej. Ludwig Wittgenstein 1 Problem indeksowania zainteresował

Bardziej szczegółowo

Mit choroby psychicznej

Mit choroby psychicznej Mit choroby psychicznej Copyright by Thomas Szasz, Mit choroby psychicznej, tłum. Anna Cwojdzińska, [w:] Przełom w psychologii, red. Kazimierz Jankowski, wyd. Czytelnik, Warszawa 1978. Oryginał: Thomas

Bardziej szczegółowo

Wartość PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 1

Wartość PEF Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 1 WARTOŚĆ (gr. [he aksía], [ho timos], [he timé]; łac. valor, praetium) coś, co budzi oceniające uznanie człowieka. Słowo wartość rozumiemy spontanicznie, w kontekście używanego języka, chociaż w różnych

Bardziej szczegółowo

PRZYPADEK, EWOLUCJA, CELOWOŚĆ

PRZYPADEK, EWOLUCJA, CELOWOŚĆ Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 1 (217) VITTORIO POSSENTI * PRZYPADEK, EWOLUCJA, CELOWOŚĆ WPROWADZENIE Jeszcze całkiem niedawno nauka nowożytna zdominowana była przez fizykę i ruch lokalny, czyli prawa

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA REDAKCYJNA: WOKÓŁ ETYKI ZAWODOWEJ

DYSKUSJA REDAKCYJNA: WOKÓŁ ETYKI ZAWODOWEJ ETYKA 1994, NR 27 DYSKUSJA REDAKCYJNA: WOKÓŁ ETYKI ZAWODOWEJ W grudniu r993 r. odlryla się w redakcji Eryki" dyskusja poświęcona etykom zawodowym. W dyskusji wzięli udzial: prof Barbara Skarga, prof Joanna

Bardziej szczegółowo

EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE

EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE 126 KS. JERZY MACHNACZ PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VII 2008 Nr 1 (12) Ks. Jerzy Machnacz EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE Wykład rozpocznę od trzech

Bardziej szczegółowo

DENOTO WANIĘ. Jakiś człowiek", pewien człowiek", jakiś mężczyzna", pewien mężczyzna".

DENOTO WANIĘ. Jakiś człowiek, pewien człowiek, jakiś mężczyzna, pewien mężczyzna. Bertrand Russell DENOTO WANIĘ Przez zwrot denotujący" rozumiem taki zwrot, jak każdy z poniższych: a man" x, some man" 2, any man" 3, all men" 4, the present King of England" 5, the present King of France"

Bardziej szczegółowo

Główne stanowiska w psychologii religii wprowadzenie

Główne stanowiska w psychologii religii wprowadzenie KULTURA I WARTOŚCI NR 1 (2012) ISSN 2299-7806 ARTYKUŁY s. 57 71 EMILIA ZIMNICA-KUZIOŁA Główne stanowiska w psychologii religii wprowadzenie Celem artykułu jest syntetyczne ujęcie przedmiotu i obszarów

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY. Analiza i Egzystencja 22 (2013) ISSN 1734-9923

ARTYKUŁY. Analiza i Egzystencja 22 (2013) ISSN 1734-9923 Analiza i Egzystencja 22 (2013) ISSN 1734-9923 ARTYKUŁY Wacław Janikowski * Zasada podwójnego skutku, zasada moralnej symetrii i kwestia legalizacji eutanazji Słowa kluczowe: eutanazja, legalizacja, utylitaryzm,

Bardziej szczegółowo