Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI"

Transkrypt

1 Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

2 Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych: obligacje 2-letnie: 3,39% obligacje 5-letnie: 3,57% obligacje 10-letnie: 4,02% stopa referencyjna NBP: 3,25% prognozy Komisji Europejskiej: 2013r. : inflacja 1,8% PKB +1,2% 2014r. : inflacja 2,3% PKB +2,2%. (stan na 11 marca 2013 r.) 2

3 Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności obligacji skarbowych USA, Niemiec i Polski 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 10 letnie - Niemcy 10 letnie - USA 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 2 letnie 5 letnie 10 letnie - Polska 1, ,

4 Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Prognoza dużych obniżek stóp procentowych przez NBP była kolejnym mocnym czynnikiem wpływającym na hossę na rynku polskich obligacji skarbowych w 2012 roku (rynek wycenia ok. 50pb obniżki w ciągu 9 miesięcy). 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 Stopa ref. NBP FRA 9x12 3,

5 Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Hossę napędzały również napływy do zagranicznych funduszy inwestujących w dług rynków wschodzących (w twardych walutach External i w lokalnych walutach Local) na całym świecie External Local 26, ,8 15,8 71,2 6,9 8,5 30,9 23,7 0,4 23,8 24,3 30,8 32,1 6,4 13,6 12,7 14,7 19,7-18,5 5, (źródło J.P. Morgan, stan na 11 lutego 2013 r.) 5

6 Co dalej z obligacjami? w 2012 roku fundusze dłużne zwiększyły wartość portfeli klientów średnio o około 11% w roku 2013 stopy zwrotu na tym poziomie wydają się nie do osiągnięcia rentowność portfela polskich obligacji skarbowych wynosi około: 3,66 % czyli, zakładając brak zmienności na tym rynku, tyle wyniesie roczna stopa zwrotu funduszu obligacyjnego (minus opłaty za zarządzanie) cykl obniżek stóp procentowych w krajach z rynków wschodzących zbliża się ku końcowi, natomiast obniżki są już w cenach obligacji wzrost rynkowych stóp procentowych w USA i strefie EURO 6

7 Co dalej z obligacjami? Prognozy stóp procentowych w wybranych krajach: Kraj Obecnie Koniec 2013r. Kraj Obecnie Koniec 2013r. Kraj Obecnie Koniec 2013r. Chiny 6,00% 6,00% Indie 7,75% 7,75% Indonezja 5,75% 5,75% Korea 2,75% 2,50% Malezja 3,00% 3,00% Filipiny 3,50% 3,50% (źródło J.P. Morgan, stan na 11 lutego 2013 r.) Węgry 5,50% 5,00% Izrael 1,75% 1,75% Polska 3,75% 3,50% Rumunia 5,25% 5,25% Rosja 5,50% 5,00% Turcja 5,50% 5,25% Brazylia 7,25% 7,25% Meksyk 4,50% 4,50% Chile 5,00% 5,00% Kolumbia 4,00% 4,50% Peru 4,25% 4,25% Urugwaj 9,25% 9,25% 7

8 Co dalej z obligacjami? Zagrożenia dla portfeli obligacyjnych: wzrost gospodarczy w USA ---> spadek bezrobocia ---> wycofywanie się FEDu z QEs ---> wzrost rentowności obligacji skarbowych USA zmiana alokacji w kierunku rynków akcji (zaangażowanie inwestorów zagranicznych w polskie obligacje skarbowe jest na poziomie 36%) koniec cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej rewizja budżetu 2013r. (PKB): Komisja Europejska: +1,2% natomiast założenia budżetowe: +2,2%, Skutek = zwiększenie podaży obligacji? reforma systemu emerytalnego (OFE)? 8

9 Co dalej z obligacjami? Czynniki pozytywne dla portfeli obligacyjnych: brak wzrostu gospodarczego w USA, dalsze drukowanie pieniędzy przedłużenie cyklu obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej kontynuacja napływów do zagranicznych funduszy dłużnych 9

10 Jaka strategia na rok 2013? Uwzględniając obecną sytuację na rynku długu zaleca się inwestorom zwiększanie udziału części akcyjnej w portfelu do poziomu od 25% do 50%. Natomiast dla części obligacyjnej najatrakcyjniejsze wydają się być: dłużne globalne fundusze absolutnej stopy zwrotu będą mogły zarabiać na wzroście stóp procentowych (nasz bazowy scenariusz) co jest nieosiągalne dla tradycyjnych (long - only) funduszy dłużnych fundusze inwestujące w obligacje korporacyjne w środowisku niskich stóp procentowych oraz nadziejach na wzrost gospodarczy (=poprawa sytuacji przedsiębiorstw) te obligacje dadzą zarobić fundusze skarbowe/pieniężne dla szukających ochrony kapitału 10

11 Jaka strategia na rok 2013? Obligacje korporacyjne denominowane w PLN: słaba płynność brak możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym kupony oparte o stawkę referencyjną WIBOR małe emisje efektywna wycena liniowa Obligacje korporacyjne denominowane w EUR lub USD: wycena Mark to Market duża płynność możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym (CDS) możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym 11

12 Dziękuję za uwagę i proszę o pytania 12

13 Nota prawna Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty, ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych, Materiał jest przeznaczony do wyłącznego użytku osoby, której jest dedykowany i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO TFI SA, Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA, Materiał ten nie może być odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób nieupoważnionych, Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami, Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo w warunkach emisji, Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www,pkotfi,pl, w siedzibie PKO TFI SA lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii , Na stronie internetowej www,pkotfi,pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy, Przedstawione w niniejszym materiale informacje finansowe są wynikiem osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, Istnieją opłaty manipulacyjne, które obciążają wpłatę do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa/wykup certyfikatów inwestycyjnych, Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają tabele opłat dostępne w miejscach wskazanych powyżej, Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale powstały przy użyciu źródeł, które PKO TFI uważa za wiarygodne, PKO TFI SA nie może zagwarantować, że są one wyczerpujące i w pełni oddają stan faktyczny, Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne PKO TFI SA, Fundusze mogą lokować powyżej 35 % wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa, narodowy bank polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością, Organem sprawującym nadzór nad PKO TFI SA oraz funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego, Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy dla m, St, Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , Kapitał zakładowy 18,000,000 złotych, NIP Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie 13

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii FIZ

PKO Globalnej Strategii FIZ 1) Jak wygląda aktualne otoczenie rynkowe? Wiele krajów boryka się aktualnie z problemem spowolnienia gospodarczego. Jakkolwiek w niektórych strefach ekonomicznych (np. w Stanach Zjednoczonych) widać już

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 11 października 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje BURZA W SZKLANCE WODY Najnowsze doniesienia zza oceanu mówią o możliwym porozumieniu

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800

PZU FIZ Akord. mbank.pl 801 300 800 PZU FIZ Akord mbank.pl 801 300 800 Sytuacja gospodarcza na świecie Czy dziś jest łatwo inwestować na rynku finansowym? Program QE FED Normalizacja polityki monetarnej EBC Ropa, niska cena pomaga? CHINY

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 1 roku.

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 1 roku. Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r.

PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r. PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r. TFI PZU lipiec 2011 r. TFI PZU na koniec lipca 2011r.: Udział w rynku Zgromadzone aktywa to 4,13 mld zł TFI PZU 3,5% 12 miejsce

Bardziej szczegółowo

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku Grzegorz Łętocha BPH TFI 31 marca 2011 Agenda Dlaczego warto inwestować w surowce? podstawowe statystyki zabezpieczenie przed inflacją koniunktura na rynku surowców

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Plus FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu:

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Kwiecień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Kwiecień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) Zespół NWAI DM Janusz Jankowiak Przewodniczący RN NWAI DM Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, BRE Banku SA i Westdeutsche Landsesbank SA; Ekonomista

Bardziej szczegółowo