Ocena mo liwoœci restrukturyzacji rynku klientów w oparciu o hurtowniê danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena mo liwoœci restrukturyzacji rynku klientów w oparciu o hurtowniê danych"

Transkrypt

1 VIII Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2002 Ocena mo liwoœci restrukturyzacji rynku klientów w oparciu o hurtowniê danych Stefan Rozmus Wojskowa Akademia Techniczna Abstrakt W pogoni za utrzymaniem jak najwiêkszego rynku klienta zarz¹dzaj¹cy organizacjami gospodarczymi niejednokrotnie pomijaj¹ analizê op³acalnoœci takiego podejœcia. Brak mo liwoœci kompleksowego spojrzenia na Ÿród³a finansowania w relacji do miejsc powstawania kosztów czêsto prowadzi do b³êdnych wniosków. Szczególnie istotne staje siê to w przypadku, gdy zaspokajanie potrzeb klientów odbywa siê w oparciu o wysoko oprocentowane kredyty, np. faktoring. Je eli dodamy do tego, zwyczajowe w naszym kraju, przekraczanie przez klientów nawet odroczonych terminów p³atnoœci, to kredytuj¹c klientów z zaci¹gniêtego kredytu mo na naraziæ firmê nie tylko na chwilow¹ utratê p³ynnoœci finansowej, ale w skrajnym przypadku, doprowadziæ j¹ do upad³oœci. Podejmowanie trafnych decyzji o rezygnacji z czêœci klientów nie jest ³atwe. Zawsze pojawiaj¹ siê pytania: czy ich odzyskamy, czy pozyskamy nowych klientów, czy nie spadnie poziom sprzeda y, itp. Na wiele z tych pytañ mo na uzyskaæ odpowiedÿ, dysponuj¹c odpowiednim narzêdziem do tego typu analiz. Propozycja wykorzystania Oracle Data Mart do budowy takiego narzêdzia jest przedmiotem niniejszego referatu.

2 Ocena możliwości restrukturyzacji rynku klientów w oparciu o hurtownię danych Wprowadzenie Wraz z wdrożeniem nowych zasad ustrojowych w naszym kraju, zmieniła się pozycja przedsiębiorstwa w gospodarce. Stało się ono wyodrębnioną ekonomicznie jednostką gospodarczą, posiadającą własny majątek produkcyjny oraz samodzielność decyzyjną i dochodową. Przedsiębiorstwo ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie skutków ekonomicznych swoich decyzji. Konieczne zatem stało się dla przedsiębiorstwa przestrzeganie zasady racjonalnego gospodarowania, pozwalającej na optymalne wykorzystanie czynników wytwórczych, jak również wykorzystywanie w procesach decyzyjnych rachunku ekonomicznego. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w warunkach gospodarki wolnorynkowej wymusiło również znaczący wzrost zainteresowania zagadnieniami obsługi klienta, jako podstawy egzystencji przedsiębiorstwa. Dysponowanie właściwym produktem, pojawiającym się we właściwym czasie, we właściwej ilości, bez strat lub uszkodzeń u właściwego klienta stało się podstawową zasadą, podkreślającą znaczenie obsługi klienta. Istotnym stał się również fakt coraz częstszego postrzegania obsługi klienta jako czegoś, co przedsiębiorstwo dodatkowo zapewnia swoim nabywcom przy okazji zakupu oferowanych do sprzedaży produktów lub usług. Sam produkt (lub usługa) jest zatem traktowany jako produkt rozszerzony, obejmujący korzyści wtórne w stosunku do nabywanego produktu fizycznego, ale stanowiący jego integralny element. W ramach obsługi klienta pojawia się niejednokrotnie konieczność, m. in.: dopasowania procedur fakturowania do wymagań klienta zapewnienia odpowiednich dla klienta warunków finansowych i kredytowych zapewnienie dostaw w ściśle określonym terminie usługi szybkich i uprzejmych przedstawicieli handlowych zapewnienie materiałów pomocniczych dla przedstawicieli handlowych utrzymywanie zapasów na odpowiednim poziomie. Całe to zbliżenie się do klienta, jako recepta na sukces przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej, niesie jednak w sobie ukryte niebezpieczeństwa. Jak nietrudno zauważyć, obsługa klienta ma wpływ na większość obszarów działalności przedsiębiorstwa zaś jej polepszenie z reguły wiąże się ze wzrostem kosztów. Jest zatem oczywistym, że decydując się na podjęcie działań zmierzających w tym kierunku należy kompleksowo oszacować całkowity koszt zmian, w odniesieniu do spodziewanych korzyści. Zakładając spodziewany wzrost sprzedaży w szacunkach nie można ograniczyć się jedynie do intuicyjnie wyczuwalnych kosztów transportu, kosztów magazynowania czy też zapotrzebowania na dodatkowe środki pieniężne. Ważne jest również oszacowanie kosztów ewentualnego dostosowania przedsiębiorstwa do obsługi zwiększonej sprzedaży, jeśli okaże się, że niezbędne są zmiany organizacyjne, wzrost zatrudnienia, rozbudowa lub modernizacja magazynów, modyfikacja lub wymiana systemu informatycznego itd. I jeszcze jeden bardzo istotny, często pomijany w szacunkach aspekt: dotychczasowy lub prognozowany czas pozyskiwania należności, w odniesieniu do dotychczasowych lub potencjalnych klientów. Ponadprzeciętne wydłużanie się tego czasu, niestety bardzo powszechnie występujące, nie tylko zwiększa koszty działalności przedsiębiorstwa, ale niejednokrotnie prowadzi do utraty przez nie płynności finansowej. Zachodzi wtedy konieczność odwoływania się do zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak wysoko oprocentowane kredyty obrotowe lub faktoring. Odzyskana w ten sposób płynność finansowa, przy zachowaniu dotychczasowej małej skuteczności windykacji należności, daje złudzenie poprawy sytuacji przedsiębiorstwa (bo przecież nastąpił wzrost sprzedaży, odblokowano zatory płatnicze), ale w konsekwencji powoduje zamrożenie kolejnego kapitału w sprzedanych towarach, wzrost należności oraz zobowiązań wobec dostawców, w tym przeterminowanych. Jest to prosta droga do

3 296 Stefan Rozmus upadłości przedsiębiorstwa, choć nie od razu dostrzegana. Jedną z możliwości nie wchodzenia na taką drogę jest odpowiednio szybka rezygnacja z części klientów, nawet kosztem zmniejszenia sprzedaży. Pojawiają się jednak pytania, jakie kryterium selekcji przyjąć i czy rzeczywiście rezygnacja z części klientów, praktycznie równoznaczna z ich utratą, poprawi sytuację przedsiębiorstwa. Tylko rzeczowe uzasadnienie może przekonać decydentów do podjęcia takiej decyzji. Opracowanie takiego uzasadnienia nie jest zadaniem prostym, szczególnie jeśli zarówno liczba klientów, oferowanych przez przedsiębiorstwo do sprzedaży produktów lub usług, jak i ilość operacji sprzedaży jest duża. Celowe staje się wtedy zbudowanie hurtowni danych, która zapewnia możliwość generowania wymaganych raportów, wykorzystując, na przykład, oferowany przez firmę Oracle pakiet Data Mart Suite. 2. Kryteria oceny klienta Podstawowym kryterium oceny klienta przez przedsiębiorstwo jest jego rentowność, rozumiana jako wartość zysku uzyskiwana ze sprzedaży do klienta, tzn.: zysk = marża netto koszty obsługi przy czym marża netto = wartość towaru w cenie sprzedaży wartość towaru w cenie zakupu rabat Wyznaczając wartość towaru w cenie sprzedaży brana jest pod uwagę cena jednostkowa towaru, figurująca na fakturze. Może ona odbiegać od ceny katalogowej i być pomniejszona o wartość upustu od wielkości zamówienia, jak również o wartość upustu zależnego od konkurencji. Cena zakupu, używana do wyznaczenia wartości towaru w cenie zakupu, w ogólnym przypadku może być rozumiana jako koszt jednostkowy wytworzenia przez przedsiębiorstwo produktu przeznaczonego na sprzedaż lub cena jednostkowa nabytego towaru (ustalona przez dostawcę bez uwzględnienia rabatu udzielonego kupującemu), przeznaczonego do dalszej odsprzedaży. Rabat zmniejszający marżę netto może wynikać z indywidualnych warunków umowy zawartej z klientem, wypracowanej przez klienta sprzedaży rocznej, promocji, warunków dostawy czy też wspólnie prowadzonej reklamy. Koszty obsługi obejmują przyporządkowane do klienta, traktowanego jako obiekt kosztowy, przypadające na niego koszty sprzedaży, marketingu, dystrybucji i administracji. Nie należy również zapominać o uwzględnieniu kosztów udzielanego klientowi kredytu kupieckiego, których wartość może stanowić znaczny udział w całości kosztów obsługi. Dokładne rozliczenie kosztów obsługi, np. w oparciu o metodę rachunku kosztów działań (ang. activity-based costing ABC) jest warunkiem koniecznym nie tylko wyznaczenia rzeczywistej wartości zysku, ale ma zdecydowanie szerszy wymiar. Prześledzenie kosztów obsługi daje możliwości takie, jak: ponowne ustalenie cen drogich usług na podstawie kosztów obsługi udzielanie rabatów, jeśli to konieczne do prowadzenia interesów z klientami o niskich kosztach obsługi wynegocjowanie korzystnych dla obu stron warunków współpracy przez obniżenie kosztów obsługi konstruktywnie nastawionych klientów świadome odstępowanie konkurencji klientów przynoszących ciągłe straty. Wydaje się więc celowym potraktowania kosztów obsługi jako kolejnego, ważnego kryterium oceny klienta. Oceniając bowiem klienta jedynie przez pryzmat zysku należałoby od razu rezy-

4 Ocena możliwości restrukturyzacji rynku klientów w oparciu o hurtownię danych 297 gnować z klientów przynoszących straty. Może się jednak tak zdarzyć, że najmniej rentowni klienci będą znajdowali się w czołówce pod względem wielkości sprzedaży. Czy takich klientów należy się pozbywać? Zdając sobie sprawę, że relacje z klientami są bardzo cenne i trudne do naprawienia, gdy dojdzie do ich zerwania lub rozluźnienia, należy zacząć od poszukiwania możliwości podjęcia działań naprawczych. Wnikliwa analiza struktury kosztów obsługi może dostarczyć informacji niezbędnych do zrozumienia źródeł strat z jednej strony, z drugiej zaś, może stanowić znakomitą podstawę do podjęcia negocjacji z klientem w sprawie ich zmniejszenia. Przedstawienie klientowi ekonomicznie uzasadnionych powodów konieczności zmniejszenia dotychczas przyznanych mu rabatów, czy też podniesienia cen na realizację nietypowych zleceń, niejednokrotnie zostanie zaakceptowane przez klienta. Pomocnym może okazać się tutaj prosty diagram określający umiejscowienie klienta w układzie koszt obsługi marża netto (Rys.1), którym można posłużyć się w analizie zarówno możliwości przesunięcia nierentownych klientów do obszaru zapewniającego przynoszenie zysku, jak i zwiększenia rentowności klientów. Po wyborze klienta (w pierwszej kolejności przypuszczalnie nierentownego), należy zgłębić naturę pochodzenia kosztów jego obsługi, zaczynając na przykład od przyjrzenia się ich strukturze. Rys. 1. Kierunki zwiększenia rentowności klientów Jak pokazuje przykład (Rys.2), nawet pobieżna analiza struktury kosztów obsługi klienta może niejednokrotnie wskazać kierunek dalszych poszukiwań sposobów ich obniżenia. Dominujące w tym przypadku koszty związane z przyjęciem zamówienia mogą wynikać np. z ręcznej obsługi zamówień, indywidualnego uzgadniania warunków realizacji zamówień czy też dużego wsparcia klienta przed sprzedażą. Uzyskanie zgody klienta na wprowadzenie elektronicznej obsługi zamówień, standaryzację wyceny i sposobu zamawiania, pozwoli obniżyć koszty obsługi, przy zachowaniu niezmienionych cen sprzedaży, jak i rabatów dla tego klienta. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej rentowności klienta, należy zająć się oceną możliwości obniżenia pozostałych kosztów, niezależnie od już uzyskanych efektów. Rys. 2. Struktura kosztów obsługi klienta w okresie... (przykład) Punktem wyjścia może być analiza porównawcza kosztów obsługi poszczególnych zamówień klienta w wybranym okresie (Rys.3), a następnie poszukiwanie wpływu np. wielkości zamówień, częstości ich składania oraz asortymentu zamawianych towarów, jak i lokalizacji, na te koszty. Wyniki takiej analizy na pewno będą pomocne w uświadomieniu klientowi warunków koniecznych zachowania dotychczasowych cen sprzedaży i rabatów. Może to być między innymi wymóg składania zamówień w określonym cyklu z określonym wyprzedzeniem, dotrzymywania wymaga-

5 298 Stefan Rozmus nych terminów płatności, realizacja określonej wielkości sprzedaży, odbiór towarów własnym transportem. Rys. 3. Koszty obsługi zamówień klienta w okresie... wg rodzaju kosztów (przykład) W przypadku stwierdzenia braku możliwości przesunięcia klienta do obszaru zapewniającego przynoszenie zysku poprzez obniżenie kosztów obsługi, należy dokonać analizy zasad dotychczasowego udzielania rabatów, a w ostateczności rozważyć zakres uzależnienia cen sprzedaży niektórych towarów od wielkości i sposobu realizacji zamówienia. Wprawdzie trudno spodziewać się, aby propozycja podwyższenia ceny sprzedaży jakiegokolwiek towaru wzbudziła entuzjazm klienta, niejednokrotnie jednak może to być jedyna droga zachowania ekonomicznie uzasadnionych relacji z klientem. Jeżeli nierentowny klient opiera się wszelkim próbom przekształcenia relacji nieopłacalnych w przynoszące dochód, a nie zalicza się do kategorii klientów nowych (tacy przeważnie na początku współpracy będą nierentowni), prestiżowych czy też ważnych dla przedsiębiorstwa z innych przyczyn, należy odstąpić tego klienta konkurencji. W podjęciu właściwej decyzji na pewno pomocne będą informacje uzyskane z hurtowni danych. 3. Etapy budowy hurtowni danych przy użyciu pakietu Oracle Data Mart Suite Budowa hurtowni danych z wykorzystaniem pakietu Oracle Data Mart Suite podzielona jest na etapy i obejmuje: 1. Projektowanie 2. Konstruowanie 3. Ładowanie danych 4. Udostępnianie danych 5. Zarządzanie Omawiając istotne aspekty realizacji wyszczególnionych etapów budowy hurtowni danych posłużę się przykładem opartym o przyjęte założenia dotyczące kryteriów oceny klienta Projektowanie Projektowanie jest pierwszym etapem budowy hurtowni danych, w ramach którego należy wykonać następujące zadania: zebranie wymagań biznesowych i technicznych zidentyfikowanie danych źródłowych

6 Ocena możliwości restrukturyzacji rynku klientów w oparciu o hurtownię danych 299 selekcja odpowiednich podzbiorów danych źródłowych, którymi będzie zasilana hurtownia danych zaprojektowanie struktury bazy danych hurtowni danych. Zebranie wymagań biznesowych jest najważniejszy zadaniem, a jego wykonanie jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia właściwych prac związanych z budową hurtowni danych. Niezbędne jest bowiem zrozumienie życzeń przyszłych użytkowników hurtowni danych oraz ocena, czy dane, którymi dysponują aktualnie użytkownicy, będą wystarczające do uzyskania odpowiedzi przynajmniej na część nurtujących ich pytań. Zazwyczaj dane znajdują się w wielu heterogenicznych źródłach takich, jak relacyjne bazy danych, pliki, arkusze kalkulacyjne, a nawet dokumenty. W identyfikacji danych źródłowych zawartych w relacyjnych bazach danych warto posłużyć się modelem logicznym bazy danych. Jeżeli użytkownik nie dysponuje takim modelem, lub jest on nieaktualny, można dokonać inżynierii odwrotnej fizycznej bazy danych korzystając z komponentu Oracle Data Mart Designer. Rys. 4. Model logiczny bazy danych źródłowych (przykład) W rozpatrywanym w referacie przypadku analiza modelu logicznego istniejącej bazy danych transakcyjnych (Rys.4) prowadzi do wniosku, że dane w niej zawarte są wystarczające nie tylko do wyznaczenia wartości przyjętych kryteriów oceny klienta, ale pozwalają również na badanie sprzedaży utraconej. Po zatwierdzeniu zweryfikowanych wymagań, wykorzystując również komponent Oracle Data Mart Designer, można przystąpić do opracowania modelu pojęciowego hurtowni danych. Opracowany tutaj model pojęciowy (Rys.5) posiada strukturę gwiazdy, a wyszczególnione w nim fakty umożliwiają analizę kosztów obsługi klienta zarówno w odniesieniu do poszczególnych zamówień (bez uwzględnienia kosztów nie związanych z zamówieniami), jak i łącznych kosztów obsługi

7 300 Stefan Rozmus klienta w określonym okresie. Ponadto możliwe będzie badanie wartości sprzedaży utraconej w odniesieniu do poszczególnych towarów. Rys. 6. Model pojęciowy hurtowni danych (przykład) Następnie, na podstawie opracowanego modelu pojęciowego należy wygenerować model logiczny hurtowni danych oraz zaprojektować dodatkowe tabele (zwane też tabelami przejścia, tabelami odwzorowań lub tabelami etapowymi), jeśli okażą się niezbędne dla późniejszego ładowania danych. Efektem końcowym etapu projektowania będzie zestaw skryptów SQL, których wykonanie utworzy obiekty hurtowni danych Konstruowanie Konstruowanie polega na utworzeniu fizycznej bazy danych dla hurtowni danych oraz takiego doboru jej parametrów, aby zapewnić uzyskanie odpowiedniej wydajności, szybkości dostępu i bezpieczeństwo danych. Do tego celu można wykorzystać Oracle Enterprise Manager dostarczany w ramach pakietu Oracle Data Mart Suite. Komponent ten umożliwia między innymi zarządzanie przydziałem pamięci dla obszarów tabel, dokonywania zrzutów bazy danych, odzyskiwania bazy danych po awarii, startowanie i zatrzymywanie instancji bazy danych, nadawanie użytkownikom praw dostępu do bazy danych, a także diagnozowanie i strojenie bazy danych. Nie jest to oczywiście jedyne narzędzie, jakie można zastosować na etapie konstruowania, dlatego też pominę szerszy opis jego własności.

8 Ocena możliwości restrukturyzacji rynku klientów w oparciu o hurtownię danych Ładowanie danych Ładowanie danych to kolejny i najżmudniejszy etap tworzenia hurtowni danych. Odpowiada za całą drogę, jaką muszą przebyć dane od źródeł do środowiska hurtowni danych i obejmuje pobieranie, przekształcanie i przenoszenie danych. Kroki te składają się na tzw. proces ETT (ang. Extraction, Transformation, Transportation), który zwykle wymaga: zdefiniowania tabel źródłowych, z których będą pobierane dane określenia odwzorowań źródło cel, stanowiących logiczne powiązania pomiędzy zdefiniowanymi tabelami źródłowymi a tabelami hurtowni danych opisanie sposobu filtrowania i przekształcania danych źródłowych określenie procesów zapewniających ładowanie danych do hurtowni danych określenie sposobu odświeżania danych w hurtowni danych odzwierciedlającego zmiany zachodzące w danych źródłowych. Komponentami, które wspomagają proces ETT są Oracle Data Mart Builder oraz Oracle Data Mart Builder Admin. Oracle Data Mart Builder umożliwia tworzenie graficznej reprezentacji fizycznych źródeł danych (Rys.7), zwanej widokiem bazowym (BaseView). Podobnie, widoki bazowe można tworzyć dla tabel hurtowni danych. Rys. 7. Widok bazowy tabel źródłowych (przykład) Ponadto Oracle Data Mart Builder pozwala na tworzenie metawidoków (MetaView) które są reprezentacją danych biznesowych opartych o jeden lub więcej zdefiniowanych widoków bazowych. Metawidoki mogą zawierać kolumny tabel źródłowych (z reguły nazwa jest zmieniona) oraz kolumny wyliczane i w swym zamierzeniu mają ukryć złożoność struktur danych, pozwalając użytkownikowi poruszać się w obrębie znanych mu pojęć biznesowych. Mając tak zdefiniowane dane źródłowe (dane źródłowe mogą być zawarte również w plikach) oraz dane docelowe, należy

9 302 Stefan Rozmus przystąpić do utworzenia planów przepływu danych. Plan przepływu danych jest logiczną jednostką pracy, którą należy wykonać aby przenieść dane ze źródła do hurtowni danych. Do budowy planów przepływu danych wykorzystuje się komponent BaseView Editor, umożliwiający składanie planu z gotowych elementów. Plan zawsze zaczyna się elementem opisującym źródło (source) a kończy elementem opisującym miejsce przeznaczenia (sink), które są połączone łącznikiem (Rys.8). Pomiędzy wymagane elementy planu z reguły włącza się inne elementy, które przekształcą dane źródłowe na odpowiednią postać. Rys. 8. Wymagane elementy planu przepływu danych Każdy z elementów planu jest modułem programowym, realizującym różne typy operacji, takie jak kontrola przepływu danych, analiza danych, dostosowanie manipulacji danymi itp. Przed załadowaniem planu należy zweryfikować poprawność danych uzyskiwanych na wyjściu. Wizualizację danych poddawanych weryfikacji uzyskamy określając jako przeznaczenie specjalny element o nazwie grid. Po opracowaniu i sprawdzeniu planów przepływu danych można przystąpić do przenoszenia danych do hurtowni danych. Proces przenoszenia danych rozpocząć należy od przeniesienia danych do tablic wymiarów, a następnie przenieść dane do tabel faktów Rys. 9. Plan przeniesienia danych do tabeli wymiaru CZAS (przykład). Plany przeniesienia danych do tabeli wymiaru CZAS oraz tabeli faktów REALIZA- CJA_ZAMOWIENIA zostały zaprezentowane na rysunkach, odpowiednio, 9 i 10. Warto zauważyć, że w przypadku wymiaru reprezentującego wymiar czasu dane nie są pobierane z żadnego źródła, lecz generowane. Jest to zasadą.

10 Ocena możliwości restrukturyzacji rynku klientów w oparciu o hurtownię danych 303 Rys. 10. Plan przeniesienia danych do tabeli faktów REALIZACJA_ZAMOWIENIA 3.4. Udostępnianie danych Dostęp do danych jest jednym z najważniejszych aspektów tworzenia systemu wspierającego podejmowanie decyzji. W ramach tego etapu należy utworzyć warstwę końcową użytkownika, nazywaną środowiskiem biznesowym, wspierającym dostęp do danych i ich analizę. Organizacja takiego środowiska polega na przygotowaniu początkowego zbioru raportów o ustalonych formatach. Jednym z komponentów, który można wykorzystać do wytworzenia warstwy końcowej jest komponent Oracle Data Mart Discoverer, który dostarcza między innymi możliwości raportowania typu ad-hoc, analizowania danych przez użytkownika, tłumaczenia kodu bazy danych na język biznesowy poprzez zdefiniowanie tzw. metawarswy. Selekcja danych oraz forma ich prezentacji odgrywają kluczową rolę w zrozumieniu uzyskanych rezultatów. Korzystając z komponentu Oracle Data Mart Discoverer użytkownik może zadecydować, która forma prezentacji jest w danym przypadku dla niego najbardziej odpowiednia. Może zdecydować się na jeden z następujących predefiniowanych formatów raportów: tablicowy, udostępniający pełną listę danych w postaci wierszy tabeli tablicowy ze stronicowaniem szczegółów, w którym wartości jednego wymiaru dzielą listę danych na strony, które odpowiadają wybranej wartości wymiaru krzyżowy, w którym wymiary spełniają rolę osi w przestrzeni wielowymiarowej natomiast fakty widziane są jako intersekcje; wymiary mogą być zagnieżdżane krzyżowy ze stronicowaniem szczegółów, zwany też raportem krzyżowym master-detail, w którym przy zachowaniu własności raportu krzyżowego można dodatkowo stronicować dane

11 304 Stefan Rozmus Ponadto możliwe jest tworzenie własnych raportów oraz raportów graficznych. W przypadku, gdy własności komponentu Oracle Data Mart Discoverer okażą się niewystarczające, można skorzystać z innego narzędzia firmy Oracle do tworzenia raportów, Oracle Reports Zarządzanie Zarządzanie jest ostatnim etapem w procesie tworzenia hurtowni danych w oparciu o narzędzie Oracle Data Mart Suite, które odpowiada za zarządzanie powstałym środowiskiem. Charakteryzuje się on ciągłym dostosowywaniem powstałego środowiska hurtowni do wymagań użytkowników i obejmuje: zapewnianie bezpieczeństwa dostępu do danych zarządzanie wzrostem bazy hurtowni danych zapewnianie pożądanej efektywności hurtowni danych zabezpieczanie hurtowni danych przed awariami zapewnianie odświeżania danych Do realizacji czynności w ramach wyszczególnionych pierwszych czterech działań, podobnie jak w przypadku etapu konstruowania, można posłużyć się narzędziem Oracle Enterprise Manager. Zapewnienie właściwego odświeżania danych można uzyskać wykorzystując do tego celu komponenty Oracle Data Mart Builder oraz Oracle Data Mart Builder Admin. Podsumowanie Zaprezentowany pakiet Oracle Data Mart Suite pozwala na integrację danych z heterogenicznych źródeł danych i z pewnością jest narzędziem ułatwiającym zbudowanie tematycznej hurtowni danych, a następnie jej rozwój. I choć wydaje się, że w niedalekiej przyszłości zostanie wyparty przez posiadający znacznie większe możliwości pakiet Oracle Warehouse Builder, to może jeszcze posłużyć tym, którzy wcześniej w ten pakiet zainwestowali. Bibliografia 1. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, 2002, ISBN Coyle J.J, Bardi E.J., Langley Jr. C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, 2002, ISBN Ciesielski M.: Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, ISBN Warnecke H.J, Bullinger H.J., Hichert R., Voegele A.: Rachunek kosztów dla inżynierów, WNT, ISBN Oracle Data Mart Suite The Oracle Data Mart Suite Cookbook, Oracle Corporation,1998, Part No A Oracle Data Mart Suite User s Guide, Oracle Corporation,1998, Part No A Greene J.: Oracle8 Server Księga eksperta, Wydawnictwo Helion, 2000, ISBN Barker R.: Case*Method Modelowanie związków encji, WNT, 1996, ISBN Poe V., Klauer P., Brobst S.: Tworzenie hurtowni danych, WNT, 2000, ISBN

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji

Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji Optymalizacja zapasów magazynowych przykład optymalizacji www.strattek.pl Strona 1 Spis 1. Korzyści z optymalizacji zapasów magazynowych 3 2. W jaki sposób przeprowadzamy optymalizację? 3 3. Przykład optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA (EOQ) ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Małgorzata GRZELAK Jarosław ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Logistyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting

Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting II OGÓLNOPOLSKI KONGRES BROKERÓW 15.10.2013 CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting Case Study: Opis sytuacji. Kluczowe decyzje

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych w praktyce

Hurtownie danych w praktyce Hurtownie danych w praktyce Fakty i mity Dr inż. Maciej Kiewra Parę słów o mnie... 8 lat pracy zawodowej z hurtowniami danych Projekty realizowane w kraju i zagranicą Certyfikaty Microsoft z Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Jacek Folga. Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Jacek Folga. Controlling w firmie. Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Jacek Folga Controlling w firmie Praktyczne narzędzia, jak poprawić płynność finansową w przedsiębiorstwie BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Jacek Folga Controlling w firmie Praktyczne narzędzia, jak poprawić

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Rady i porady użytkowe

Rady i porady użytkowe Rady i porady użytkowe Dział Eksploatacji CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Rady i porady - źródło prezentacji: Najczęstsze problemy zgłaszane przez Klientów na etapie eksploatacji systemu Spostrzeżenia konsultantów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia zarządzania jakością

Nowe narzędzia zarządzania jakością Nowe narzędzia zarządzania jakością Agnieszka Michalak 106947 Piotr Michalak 106928 Filip Najdek 106946 Co to jest? Nowe narzędzia jakości - grupa siedmiu nowych narzędzi zarządzania jakością, które mają

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólne narzędzia controllingowe

2. Ogólne narzędzia controllingowe Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling w zintegrowanych systemach zarzadzania 1 Prof. dr hab. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr. inż. Paweł Orzeszko Controlling w zintegrowanych systemach

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA FINANSOWA Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA WSTĘPNA BILANSU 1. badanie struktury majątkowej przy wykorzystaniu wskaźników struktury aktywów 2. badanie struktury kapitałowej przy użyciu wskaźników struktury

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo