I. Bilans w ujęciu syntetycznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Bilans w ujęciu syntetycznym"

Transkrypt

1 I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz odpowiadające jej źródła finansowania). Bilans w ujęciu syntetycznym: AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. III. Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Prawa majątkowe (licencje, koncesje, prawa do patentów i znaków towarowych) Know-how Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe (grunty, budynki i obiekty inżynieryjne, maszyny i urządzenia, środki transportu) Środki trwałe w budowie. Należności długoterminowe Środki należne z długotrwałych umów i kontraktów PASYWA A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Kapitał zapasowy III. Kapitał z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe kapitały rezerwowe V. Zysk (strata) z lat ubiegłych VI. Zysk (strata) netto z roku bieżącego B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Z tytułu kredytów Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania krótkoterminowe Z tytułu dostaw i

2 IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne o charakterze inwestycyjnym Długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe, udzielone pożyczki) usług (bez względu na termin) Z tytułu kredytów i pożyczek Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Inne zobowiązania (z tytułu podatków, ubezpieczeń, ceł, wynagrodzeń, zaliczek na dostawy i zobowiązania wekslowe) B. Aktywa obrotowe I.Zapasy Materiały Produkty gotowe Towary II. Należności krótkoterminowe Należności z tytułu dostaw i usług (bez względu na termin) Należności z tytułu dotacji, podatków, ceł i zaliczek III. Inwestycje krótkoterminowe Papiery wartościowe i udzielone pożyczki Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym Źródło: Ustawa o rachunkowości.

3 II. Bilans analityczny Ogólnie się przyjmuje, że podstawą do przeprowadzania analizy finansowej są sprawozdania finansowe wg wzorów urzędowych. Ale czy to jest na pewno najlepsze z możliwych rozwiązań? Czy wszystkie zawarte w nich informacje wykorzystujemy w analizie? Czy te informacje nie są zbyt szczegółowe? Czy na ich bazie jest możliwe całościowe spojrzenie na sytuację finansową przedsiębiorstwa? Czy pozwalają nam od razu dostrzec kluczowe zależności i zmiany? Można tu oczywiście dyskutować, ale dlaczego nie ułatwić sobie życia? Dlaczego nie przekształcić tych sprawozdań do formy umożliwiającej łatwiejszą ocenę, szybszą identyfikację problemów i sprawniejsze przeprowadzenie analizy? No właśnie. Możemy to uzyskać przekształcając standardowe sprawozdania finansowe na formę analityczną. Otrzymamy w ten sposób analityczny bilans i analityczny rachunek zysków i strat. Analityczny bilans Przekształcenie bilansu syntetycznego w bilans analityczny polega na wyodrębnieniu głównych grup i pominięciu pozycji nieistotnych. W efekcie w ramach aktywów uzyskujemy podział na aktywa trwałe (aktywa stałe) i aktywa obrotowe (aktywa bieżące), a w ramach pasywów na kapitały własne (kapitał stały) i kapitały obce (zobowiązania bieżące). Ale to oczywiście nie wszystko. Dodatkowo musimy dokonać pewnych przesunięć, które spowodują zmiany wartości w głównych grupach bilansu. Nie ma tutaj co wyważać otwartych drzwi i tworzyć coś, co już zostało stworzone, więc oprę się tutaj na gotowcu. Analityczną formę bilansu bardzo dobrze wg mnie przedstawili Maria Sierpińska i Tomasz Jachna, więc skorzystamy z tego wzoru.

4 aktywa stałe = aktywa trwałe należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 + miesięcy aktywa bieżące = aktywa obrotowe należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 - miesięcy kapitał stały (pasywa stałe) = kapitały własne rezerwa z tytułu odroczonego podatku + dochodowego + pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie + wymagalności powyżej 12 miesięcy ujemna wartość firmy oraz inne rozliczenia + międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe źródła finansowania (bieżące = rezerwy krótkoterminowe pasywa) zobowiązania krótkoterminowe pomniejszone + o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

5 Źródło: Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa III. Analityczny rachunek zysków i strat Przy tworzeniu analitycznego rachunku wyników również koncentrujemy się na głównych pozycjach i eliminujemy pozycje mało istotne. Ale w związku z tym, że interesuje nas ustalenie zyskowności 3-ch głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa, czyli działalności podstawowej, pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej powinniśmy dodatkowo wyodrębnić, jako osobne pozycje, wynik na działalności operacyjnej i wynik na działalności finansowej. Zdajemy sobie również sprawę, że prezentowany w sprawozdaniu wynik brutto obejmuje wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Ale dobrze jest wiedzieć, jaka część tego wyniku jest generowana w wyniku działalności operacyjnej (podstawowej i pozostałej). W związku z tym w pozycji wynik brutto wyodrębniamy dwa dodatkowe elementy, którymi są zysk (strata) z działalności operacyjnej i tzw. wynik neutralny, który jest efektem działalności finansowej i zdarzeń nadzwyczajnych. I jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy zrobić, a jest ona związana z zyskiem netto. Po określeniu poziomu dywidendy, która będzie wypłacona z wygenerowanego zysku, w pozycji zysk netto dokonujemy kolejnego podziału i wyszczególniamy w ramach tej pozycji dywidendę i pozostałą część zysku, która zostaje zatrzymana w przedsiębiorstwie. W efekcie powyższych działań uzyskujemy sprawozdania finansowe w formie analitycznej. Rachunek wyników

6 Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny Przychody ze sprzedaży (produktów, towarów i materiałów) [+/- ]zmiana stanu produktów [- ] koszty działalności operacyjnej (koszty w układzie rodzajowym oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów) Przychody ze sprzedaży (produktów, towarów i materiałów) [- ] koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto na sprzedaży [- ] koszty sprzedaży [- ] koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży [+ ] pozostałe przychody operacyjne [- ] pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej

7 [+ ] przychody finansowe [- ] koszty finansowe Zysk (strata) na działalności gospodarczej [+/- ] wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk/strata brutto [- ] obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Zysk /strata netto

8

9

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo