KONTRAKTOWA FORMA ŚWIADCZENIA PRACY W OCHRONIE ZDROWIA SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKTOWA FORMA ŚWIADCZENIA PRACY W OCHRONIE ZDROWIA SZANSA CZY ZAGROŻENIE?"

Transkrypt

1 Publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie całej lub części artykułów i grafik bez zezwolenia jest zabronione. KONTRAKTOWA FORMA ŚWIADCZENIA PRACY W OCHRONIE ZDROWIA SZANSA CZY ZAGROŻENIE? Dariusz Klimek Politechnika Łódzka WPROWADZENIE Kontraktowa forma świadczenia pracy w ochronie zdrowia powstaje przez zawarcie umowy cywilnoprawnej przez zakład opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką czy położną, mającymi zarejestrowaną działalność gospodarczą i prowadzącymi tzw. indywidualną praktykę lekarską, pielęgniarską czy położniczą. Jest formą zatrudnienia mającą zarówno cechy stosunku pracy opartego na przepisach Kodeksu pracy, jak i cechy typowej umowy zlecenia zawieranej między zakładami opieki zdrowotnej o świadczenie usług medycznych, opartej na przepisach Kodeksu cywilnego. Pozornie kontrakt nie różni się od umowy o pracę, gdyż świadczący pracę wykonuje ją pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez zakład opieki zdrowotnej. Oznacza to, że świadczący pracę spełnia warunki kodeksowe związane z nawiązaniem stosunku pracy. Według interpretacji Ministerstwa Finansów ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną, nie jest jednak pracownikiem i nie traci statusu przedsiębiorcy 1. Pozornie kontrakt nie różni się także od umowy cywilnoprawnej zawieranej często przez publiczny zakład opieki zdrowotnej z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Faktycznie różnica jednak istnieje. Niepubliczny zakład, w odróżnieniu od świadczącego pracę na podstawie kontraktu, musi posiadać własny sprzęt i pomieszczenia, aby zrealizować umowę; prowadzi również pełną księgowość i przechowuje dokumentację medyczną pacjentów. Rosnąca w Polsce liczba zawieranych umów cywilnoprawnych w formie kontraktów może mieć coraz większy wpływ na wiele aspektów ekonomicznych i społecznych związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Zagadnienie to wymaga szczegółowej analizy przede wszystkim pod kątem przyczyn i skutków, jakie niosą kontrakty, szczególnie w dłuższej perspektywie. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja szans i zagrożeń związanych z tą formą świadczenia pracy. W rozważaniach wykorzystano wyniki badań własnych prowadzonych w woj. podlaskim oraz dane statystyczne Ministerstwa Zdrowia 2. SKALA KONTRAKTOWEJ FORMY ŚWIADCZENIA PRACY Kontraktowa forma świadczenia pracy pojawiła się w ochronie zdrowia już w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku i dotyczyła na początku lekarzy anestezjologów. Stanowili oni ważną i deficytową grupę pracowników, którym w tamtym okresie trudniej było znaleźć dodatkowe zatrudnienie poza macierzystym zakładem opieki zdrowotnej aniżeli innym lekarzom specjalistom. W pewniej mierze przejście na kontraktowe formy świadczenia pracy związane było z tzw. ustawą 203, która zmuszała publiczne zakłady opieki zdrowotnej do podwyższania wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a nie dotyczyła kontraktowej formy zatrudnienia. Jednak dopiero w ostatnich kilku latach znaczna grupa lekarzy różnych specjalności (w mniejszym stopniu pielęgniarek i położnych) zmieniła rodzaj zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakty. 10 Polityka Społeczna nr 7/2010

2 Analizując zmiany w tym zakresie w ostatnich latach, można zauważyć istotne różnice, które dotyczą upowszechniania tej formy świadczenia pracy w układzie organizacyjnym, zawodowym i terytorialnym. Liczba personelu medycznego świadczącego pracę kontraktową systematycznie rośnie, niezależnie od formy organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej (tab. 1 i 2). Według stanu na koniec r. odsetek personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych w szpitalach ogólnych w Polsce wynosił 10,4%, a rok później już 13% ogółu zatrudnionych. Z kolei w poradniach specjalistycznych odsetek personelu medycznego mającego podpisane umowy cywilnoprawne wyniósł w grudniu r. 60%, a w grudniu r. 63,2%. Podobne zmiany zachodzą także w innych formach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej: szpitalach specjalistycznych, zakładach opieki długoterminowej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych czy sanatoriach. Tabela 1. Personel medyczny zatrudniony w szpitalach ogólnych według grupy zawodowej i rodzaju zawartej umowy (stan na 31 grudnia r. i r.) Personel medyczny Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Położne Rok Umowa o pracę Umowa cywilnoprawna liczba osób % liczba osób % ,3 67,6 86,4 80,6 96,8 96,0 97,3 96,2 89,6 87, ,7 32,4 13,6 19,4 3,2 4,0 2,7 3,8 10,4 13,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Biuletynu statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2009, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa Lekarze są grupą zawodową, która w największym stopniu zmienia umowę o pracę na kontrakty. Według danych Ministerstwa Zdrowia na koniec grudnia r. prawie co trzeci lekarz w szpitalach ogólnych w skali całego kraju pracował na podstawie umów cywilnoprawnych (tab. 1). Z badań przeprowadzonych w drugiej połowie 2009 r. w woj. podlaskim wynika, że wśród lekarzy najczęściej decydujących się na kontraktową formę zatrudnienia są osoby w wieku lat (58,2%), rzadziej w wieku lat (28,8%), a sporadycznie w wieku do 35 lat (8,1%) i powyżej 55 lat (4,9%). Tabela 2. Personel medyczny zatrudniony w poradniach według profilu specjalistycznego i rodzaju zawartej umowy (stan na 31 grudnia r. i r.) Umowa o pracę Umowa cywilnoprawna Rodzaj poradni Rok liczba osób % liczba osób % Chorób wewnętrznych Inne zachowawcze Opieki nad matką i dzieckiem Zabiegowe Stomatologiczne Źródło: jak w tab ,7 37,2 39,2 36,4 35,5 30,1 34,7 30,4 55,1 53,9 40,0 36, ,3 63,8 61,8 64,6 65,5 70,9 66,3 70,6 45,9 47,1 60,0 63,2 Grupa młodszych wiekiem lekarzy (do 35 lat) rzadko decyduje się na umowę cywilnoprawną z uwagi na obawy dotyczące braku wsparcia zakładu opieki zdrowotnej w ich rozwoju zawodowym; przede wszystkim spodziewają się oni trudności w znalezieniu osoby, która nadzorowałaby ich specjalizację tzw. kierownika specjalizacji. Z kolei grupa starszych wiekiem lekarzy (powyżej 55 lat) przede wszystkim nie chce stracić ochrony wynikającej z przepisów Kodeksu pracy. Na podstawie tych samych badań w woj. podlaskim można stwierdzić, że forma kontraktowa świadczenia pracy jest najbardziej charakterystyczna dla następujących form organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej: wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego (w jednym przypadku jedynym lekarzem pracującym nie na kontrakcie był dyrektor stacji), szpitali specjalistycznych (36,3% lekarzy na kontraktach), szpitali ogólnych (24,3%), zakładach opiekuńczych i pielęgnacyjnych (19,9% lekarzy). Wyjątkiem wśród szpitali specjalistycznych były dwa szpitale akademickie w Białymstoku, gdzie udział lekarzy zatrudnionych na kontrakcie był mniejszy od średniej w województwie i nie przekraczał 10% ogólnego stanu zatrudnienia lekarzy w tych placówkach. Tabela 3. Struktura lekarzy pracujących w szpitalach ogólnych według rodzaju zawartej umowy i województw (stan na 31 grudnia r.) Województwo Liczba lekarzy zatrudniona na podstawie umowy o pracę Liczba lekarzy zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej Odsetek zatrudnionych lekarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej wśród ogółu lekarzy Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Kujawsko-pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Pomorskie Dolnośląskie Podlaskie Małopolskie Mazowieckie Podkarpackie Opolskie Śląskie Łódzkie Świętokrzyskie Lubelskie ,6 66,0 62,9 58,1 41,4 35,6 32,2 31,0 29,4 29,1 28,6 23,4 22,1 19,4 19,0 16,2 Źródło: jak w tab. 1. Polityka Społeczna nr 7/

3 Tabela 4. Lekarze specjaliści pracujący w szpitalach ogólnych według rodzaju zawartej umowy świadczących pracę na podstawie kontraktów według stanu na 31 grudnia r. i r. Podstawa zatrudnienia Lekarze liczba pracujących odsetek specjalistów w danej formie zatrudnienia 66,8 82,5 liczba pracujących odsetek specjalistów w danej formie zatrudnienia 66,1 80,1 Umowa o pracę w tym specjaliści w tym specjaliści Umowa cywilnoprawna Źródło: jak w tab. 1. Odsetek lekarzy świadczących pracę na podstawie kontraktu w szpitalach ogólnych (tab. 3, s. 11) jest największy w północnej Polsce; ta forma jest mniej popularna w południowych i centralnych terenach kraju. W trzech województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim odsetek lekarzy kontraktowych w szpitalach ogólnych przekraczał pod koniec r. 60%. Podobna sytuacja występuje także w przypadku innych grup zawodowych personelu medycznego i innych form zakładów opieki zdrowotnej w każdym przypadku największy udział pracowników kontraktowych występuje w północnych województwach. W grupie lekarzy mających podpisany kontrakt w szpitalach ogólnych w Polsce ponad 80% stanowią lekarze specjaliści, a w grupie lekarzy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy udział ten przekracza 60% (tab. 4). SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UPOWSZECHNIENIA KONTRAKTOWEJ FORMY ŚWIADCZENIA PRACY Między umową o pracę a kontraktem, poza różnicami formalnoprawnymi, występują inne w wymiarze ekonomicznym, organizacyjnym i społecznym mogące stanowić szansę lub zagrożenie nie tylko dla lekarza czy pielęgniarki decydującej się na taką formę świadczenia pracy, ale również dla zakładu ochrony zdrowia i w pewnym zakresie także całej ochrony zdrowia w kraju. Nie wszystkie jednak różnice między zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy a świadczeniem pracy przez kontrakt można postrzegać w kategorii szans czy zagrożeń. Wiele z nich to wyłącznie utracone lub pozyskane korzyści. W przypadku osoby świadczącej pracę na podstawie kontraktu do korzyści, jakie uzyskuje ona przy przejściu na system kontraktowy, możemy zaliczyć przede wszystkim wyższe wynagrodzenia netto, mimo ponoszenia kosztów samodzielnie opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także zmniejszanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (możliwość odliczania kosztów prowadzonej działalności od przychodów). Z kolei do utraconych korzyści możemy zaliczyć konieczność finansowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz brak praw pracowniczych, w szczególności płatnego urlopu wypoczynkowego. Z reguły zapisy kontraktu przewidują, że osoba zatrudniona w takiej formie powinna na czas nieobecności, np. urlopu, zorganizować zastępstwo. Utracone lub pozyskane korzyści są znane zarówno osobom decydującym się na kontraktową formę świadczenia pracy, jak i zakładom ochrony zdrowia. Natomiast skutki coraz powszechniej zawieranych umów kontraktowych w postaci szans lub zagrożeń nie zawsze są jak się wydaje właściwie identyfikowane. Podstawowe różnice między umową o pracę a kontraktem, które mogą stwarzać szansę czy powodować zagrożenia, związane są z: odpowiedzialnością cywilną osoby zatrudnionej na kontrakcie, wzrostem poziomu wynagrodzeń, brakiem ograniczeń w zakresie czasu pracy oraz zmianą stosunku prawnego między stronami umowy. Z uwagi na obszerność i wieloaspektowość problematyki szans i zagrożeń, a także ograniczoną objętość artykułu zwrócimy uwagę tylko na niektóre szanse i zagrożenia (zestawienie 1). W literaturze przedmiotu można spotkać inne klasyfikacje skutków pracy kontraktowej. Przykładowo, występują opinie dotyczące spodziewanego wzrostu jakości pracy po podpisaniu kontraktu (Karaszewska, s. 19). Można się zgodzić z takim twierdzeniem, ale z uwagi na przemęczenie wywołane długim czasem pracy lub łączeniem kilku miejsc pracy, należy liczyć się także z symptomami pogorszenia jakości pracy w pracy kontraktowej. Za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zakład opieki zdrowotnej ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec poszkodowanych osób z tytułu błędów medycznych czy nawet zaniedbań i jest zobowiązany do naprawienia szkód. Wprawdzie Kodeks pracy przewiduje możliwość wystąpienia pracodawcy wobec pracownika, który przyczynił się do powstania szkody, z roszczeniem regresowym, ale po pierwsze odpowiedzialność pracownika w takim przypadku ograniczona jest tylko do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, po drugie rzadko w praktyce spotyka się takie działania pracodawcy, szczególnie w zakładach ochrony zdrowia. Trudno również oczekiwać, aby w przyszłości wobec deficytu lekarzy specjalistów na rynku pracy były uruchamiane wobec nich działania regresowe. W przypadku kontraktu obowiązek ubezpieczenia spoczywa na lekarzu, pielęgniarce czy położnej świadczącej pracę w tej formie. Obowiązek ten można postrzegać w kategoriach utraconych korzyści przez lekarza czy pielęgniarkę świadczących pracę w tej formie albo pozyskanych korzyści przez zakład opieki zdrowotnej, który jest zwolniony z ponoszenia kosztów ewentualnych roszczeń pacjentów. Nie jest to jednak do końca oczywiste, występuje tu bowiem element zagrożenia związany z przedmiotem ubezpieczenia. W wielu spotykanych w praktyce ubezpieczeniach tego typu firma ubezpieczeniowa dokonuje często częściowych wyłączeń swojej odpowiedzialności. Najczęściej spotykane wyłączenia to szkody: wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa, wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, z wad urządzeń medycznych i materiałów użytych w trakcie leczenia, z przekraczania uprawnień zawodowych, np. w przypadku leczenia niezgodnego z posiadaną specjalizacją itp. 12 Polityka Społeczna nr 7/2010

4 Zestawienie 1. Szanse i zagrożenia wynikające z kontraktowej formy świadczenia pracy w ochronie zdrowia Skutek kontraktowej formy świadczenia pracy Odpowiedzialność cywilna osoby zatrudnionej na kontrakcie Wyższe wynagrodzenia Brak ograniczeń w czasie pracy Zmiana stosunku prawnego między stronami umowy Adresat Szansa Zagrożenie Zwiększone poczucie odpowiedzialności wobec pacjentów. Obniżanie kosztów działalności (koszty ubezpieczenia ponosi osoba na kontrakcie). Podniesienie aktualnego komfortu życia. Lepsza atmosfera pracy. Zwiększenie akceptacji dla zmian strukturalnych. Zwiększenie atrakcyjności zawodu, a przez to zmniejszanie deficytu lekarzy, zmniejszenie migracji do UE, większe możliwości pozyskania lekarzy z zagranicy. Większa samodzielność w organizacji czasu własnej pracy. Uniknięcie problemu deficytu lekarzy specjalistów. Większa dyspozycyjność pracujących na kontraktach. Możliwość podpisania kontraktu z NFZ na usługi niedostępne z powodu braku lekarzy specjalistów. i zatrudniony na kontrakcie stają się równorzędnymi partnerami pod względem prawnym. Obniżenie kosztów zatrudniania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz uproszczone mechanizmy wynagrodzeń. Mniejsze problemy z organizacją pracy, w szczególności z dyżurami. Stosowane wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Możliwość wystąpienia skutku leczenia po okresie ubezpieczenia. Utrata zaufania lub roszczenia pacjentów w przypadku braku zaspokojenia roszczeń przez osobę na kontrakcie. Niższy poziom emerytury w przyszłości, o ile pracujący w tym systemie korzysta wyłącznie z ogólnego systemu ubezpieczeń, bez ubezpieczeń dodatkowych w III filarze. Przeznaczanie rosnących z roku na rok przychodów finansowych zakładów głównie na finansowanie coraz wyższych wynagrodzeń pracowników kontraktowych kosztem innych wydatków związanych z funkcjonowaniem zakładu. Możliwość ukrywania faktycznej wielkości wynagrodzeń w pozycji koszty usług obcych. Przemęczenie z powodu nieograniczonego czasu pracy. Większa możliwość błędów i zaniedbań z powodu przemęczenia. Brak czasu na własny rozwój zawodowy. Możliwość pogorszenia jakości pracy. Brak wsparcia pracodawcy w zakresie rozwoju zawodowego, w szczególności w zakresie uzyskiwania specjalizacji. Słaba identyfikacja zatrudnionego z pracodawcą. Przerzucanie na zatrudnionego na kontrakcie wybranych zakupów (omijanie procedury zamówień publicznych). Źródło: opracowanie własne. W sumie w umowach ubezpieczeniowych można spotkać kilkanaście różnych sytuacji objętych wyłączeniami. Wprawdzie z reguły niektóre sytuacje można włączyć do zakresu ubezpieczenia, ale z uwagi na dość dużą dodatkową składkę część lekarzy czy pielęgniarek rezygnuje z tego. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że szkody medyczne wynikłe ze zdarzeń w okresie ubezpieczenia mogą się ujawnić u pacjenta nawet po kilku latach. Firmy ubezpieczeniowe różnie określają okres zgłaszania szkód, co może się wiązać z niemożnością wypłaty odszkodowania po określonym czasie. Zagrożenia z tytułu indywidualnej odpowiedzialności cywilnej osoby nie dotyczą tylko lekarza czy pielęgniarki świadczącej pracę przez kontrakt. Jeśli lekarz czy pracują w pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej, to pacjent w ogóle nie ma wiedzy o tym, czy leczy go osoba zatrudniona na umowę o pracę, czy na kontrakt. Ewentualne problemy z odszkodowaniem dla pacjenta mogą przekładać się na opinię o zakładzie i w rezultacie na wielkość finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia czy na wielkość środków finansowych pozyskiwanych poza Funduszem. Czas pracy lekarza czy pielęgniarki na kontrakcie nie jest normowany, choć z reguły w kontrakcie jest zapisany maksymalny wymiar czasu pracy. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z kadrą kierowniczą zakładów opieki zdrowotnej w woj. podlaskim w ramach cytowanych badań wynika, że o ile czas pracy pielęgniarki zatrudnionej na umowie o pracę wynosi miesięcznie nieco ponad 160 godz., to pielęgniarki na kontrakcie od 220 do 240 godz., z kolei czas pracy lekarzy specjalistów wydłuża się średnio do godz. miesięcznie. Powstają takie sytuacje, jak ta, z którą spotkano się w jednym z gminnych zakładów opieki zdrowotnej w województwie podlaskim. Jedyny obecny danego dnia lekarz na kontrakcie przyjął w trakcie 14 godz. pracy ponad 100 pacjentów. Praca lekarza w takim wymiarze, z reguły w kilku miejscach pracy powoduje, że nie może on świadczyć usług medycznych o odpowiednich standardach i może popełniać błędy. W tym miejscu pojawia się pytanie o rozwój zawodowy personelu medycznego, w szczególności lekarzy, w świetle jego nadmiernego zaabsorbowania bieżącym wypełnianiem czasochłonnych obowiązków związanych z pracą. W opinii respondentów w badanych zakładach opieki zdrowotnej woj. podlaskiego system szkoleń i w ogóle system podnoszenia kwalifikacji (z wyłączeniem specjalizacji, gdzie sytuacja jest znacznie gorsza) oraz dostępność tego systemu jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów opieki zdrowotnej. W badanych latach 2004 udział w szkoleniach o tematyce medycznej zadeklarowali wszyscy pracownicy na stanowiskach ordynatorów oraz wszyscy dyrektorzy posiadający wykształcenie lekarskie. Udział w szkoleniach medycznych deklarowało również 77% badanych pielęgniarek naczelnych i oddziałowych oraz 67% kierowników komórek medycznych. Kadra ordynatorów brała udział w średnio 5 szkoleniach medycznych w roku, natomiast kadra pielęgniarska (naczelne oraz oddziałowe) w 7; podobnie deklarowali przedstawiciele kierowników komórek medycznych. Sytuacja pozornie wygląda na co najmniej zadowalającą, jeśli jednak porównamy liczbę szkoleń w grupach pracowników na umowach o pracę i pracowników pracujących na kontraktach, to okazuje się, że zatrudniony na kontrakcie bierze udział średnio tylko w około 25% szkoleń w porównaniu z liczbą Polityka Społeczna nr 7/

5 szkoleń, w jakiej uczestniczą pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę. Kwalifikacje pracowników mają nie tylko znaczenie dla jakości usług skierowanych do pacjentów, ale są ważne także przy kontraktowaniu świadczeń z NFZ, bowiem Fundusz dokonuje oceny ofert potencjalnych świadczeniodawców (zakłady opieki zdrowotnej), m.in. według oceny kwalifikacji personelu, jego umiejętności oraz doświadczenia 3. Czy w przyszłości niższe kwalifikacje personelu zatrudnionego na kontraktach nie staną się przeszkodą w ich zatrudnieniu w zakładach opieki zdrowotnej w świetle wymogów NFZ i lepiej, przynajmniej formalnie, wykształconych pracowników pracujących na etatach? Czy w przyszłości oferta kierowana do NFZ zakładów ochrony zdrowia zatrudniających pracowników na kontraktach będzie konkurencyjna wobec zakładów zatrudniających pracowników na umowach o pracę? Jedną z podstawowych przyczyn zmieniania przez personel medyczny stosunku pracy na kontrakt jest wyższe wynagrodzenie. Wynika ono z samych zasad naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnych oraz zasad podatkowych, większego wymiaru czasu pracy osób na kontraktach, a także większej swobody w ustalaniu wynagrodzeń w umowach zawieranych z zakładem ochrony zdrowia. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że, przykładowo, lekarz, który jest zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem brutto 5000 zł, otrzymuje po odliczeniu wszelkich składek i zaliczek na podatek dochodowy około 68% w postaci wynagrodzenia netto. Pracownik zatrudniony na kontrakcie przy takim samym wynagrodzeniu brutto otrzymuje netto około 86% kwoty wyjściowej. Z różnicy powinien finansować jednak część kosztów swojej działalności, np. wspomniane wyżej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, szkolenia, badania medyczne, przeszkolenie bhp itp. Oznacza to, że faktyczne wyższe zarobki zatrudnionych na kontraktach nie wynikają z różnic w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale przede wszystkim z różnicy w wymiarze czasu pracy i wyższej stawki wynagrodzenia za godzinę. W zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oczywiste korzyści ma pracodawca, gdyż, zakładając teoretycznie takie samo wynagrodzenie brutto dla osób zatrudnionych na umowie o pracę i na kontrakcie, oszczędza na kosztach składek w części przez niego pokrywanej. Wyższe wynagrodzenie, a zatem większa atrakcyjność pracy w ochronie zdrowia, może być szansą na zmniejszanie deficytu lekarzy specjalistów, ograniczenie migracji lekarzy do UE oraz szansą na pozyskanie lekarzy z zagranicy, szczególnie z krajów wschodnich. Zagrożenie związane z wyższymi wynagrodzeniami polega na tym, że zakłady ochrony zdrowia przeznaczają rosnące z roku na rok przychody finansowe w większym stopniu na finansowanie coraz wyższych wynagrodzeń pracowników kontraktowych aniżeli na pokrywanie innych wydatków związanych z funkcjonowaniem zakładu. Uchwycenie zagrożeń z tym związanych wymaga szczegółowej analizy kosztów analitycznych jednostki, gdyż koszty tych wynagrodzeń, tj. osób zatrudnionych na kontrakcie, ujmowane są w pozycji koszty usług obcych. W badanych 49 publicznych zakładach opieki zdrowotnej woj. podlaskiego w latach 2004 (Klimek, Pietras 2009, s ): wartość przychodów zakładów wzrosła średnio o 149% (w tym w największym stopniu w publicznych zakładach o profilu szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego o 164%); wartość kosztów w zakładach wzrosła średnio o 147% (w tym w największym stopniu w publicznych zakładach o profilu szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego o 164%); wartość usług obcych w zakładach wzrosła o 191% (w tym w stacjach pogotowia ratunkowego o 254%, w szpitalach specjalistycznych o 232% i szpitalach ogólnych o 218%), wartość wynagrodzeń w zakładach wzrosła o 163% (w tym w największym stopniu w publicznych zakładach o profilu szpitala specjalistycznego o 175% i szpitala ogólnego o 178%). Z poziomem wynagrodzeń i pracą na kontraktach związana jest jeszcze jedna istotna sprawa. Dość powszechne jest przekonanie społeczeństwa o niskich wynagrodzeniach w sektorze ochrony zdrowia. Poglądy takie prezentują także naukowcy zajmujący się tą tematyką, uznając niskie wynagrodzenia jako jeden z głównych powodów konfliktów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jak również przyczynę masowej migracji pracowników tego sektora za granicę (Austen i in., s. 12; Czajka, s. 14). Analizując dane statystyczne GUS (wykres 1), trudno nie podzielać takiego poglądu. Mimo systematycznego wzrostu wynagrodzeń w tym sektorze i zmniejszających się dysproporcji między sektorami, poziom wynagrodzeń w ochronie zdrowia i opiece społecznej kształtuje się nadal poniżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce Wykres 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wybranych sektorach w zł Przemysł Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS z lat: 2009, s. 167;, s. 172; 2005, s. 165; 2002, s W praktyce sytuacja jest bardziej złożona. Z przeprowadzonych badań w woj. podlaskim wynika, że 30 publicznych zakładów ochrony zdrowia, na ogólną liczbę 49 badanych, zatrudnia personel medyczny na kontrakty. Przykładowo, w zakładzie ochrony zdrowia typu specjalistycznego szpitala wojewódzkiego średni poziom wynagrodzenia lekarza specjalisty na kontrakcie wynosił w sierpniu 2009 r. 4,1-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce, a w innym, niemającym profilu szpitala 5,8-krotność. Przy czym jak zaznaczali respondenci, tj. dyrektorzy tych jednostek rzadko lekarz specjalista pracuje w jednym miejscu pracy. Z reguły ma on dwa, a niekiedy i więcej miejsc pracy. Nawet anestezjolodzy grupa zawodowa, której reprezentanci kilka lat temu nie mieli szansy pracy poza macierzystym zakładem ochrony zdrowia obecnie są zatrudniani, 14 Polityka Społeczna nr 7/2010

6 np. w prywatnych gabinetach stomatologicznych. Średnie wynagrodzenie pielęgniarki na kontrakcie w specjalistycznym szpitalu w Białymstoku wynosiło w sierpniu 2009 r. 2,1-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. W skrajnych przypadkach tak szybki wzrost wynagrodzeń może przyczyniać się do wzrostu zadłużenia zakładu. Takie uwagi powszechnie przekazywali dyrektorzy zakładów w woj. podlaskim w trakcie omawianych badań. Jak sami jednak stwierdzali, są bezsilni wobec takiej sytuacji, gdyż wobec braków kadrowych lekarzyspecjalistów nie są w stanie podpisywać kontraktów z NFZ i godzą się na jak stwierdzają wymuszone wysokie kontrakty. Wysokie wynagrodzenia pracowników na kontraktach nie są uwidaczniane w pozycji wynagrodzenia, według której GUS oblicza przeciętne wynagrodzenia, a w pozycji koszty usług obcych. Stąd podawany przez GUS przeciętny poziom wynagrodzeń brutto w sektorze ochrony zdrowia może istotnie różnić się od jego poziomu rzeczywistego. PODSUMOWANIE Zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakt stała się powszechnym zjawiskiem wymagającym szczególnej uwagi z powodu występujących lub przewidywanych szerszych skutków negatywnych w bliższej i dalszej perspektywie. Z przeprowadzonego krótkiego bilansu szans i zagrożeń (tab. 4) wynika, że w ujęciu krótkookresowym skutki pozytywne zjawiska przeważają nad negatywnymi, co powoduje, że ta forma zatrudnienia z roku na rok staje się coraz powszechniejsza w ochronie zdrowia. W dłuższej perspektywie przewaga korzyści nie jest już tak oczywista, gdyż większość negatywnych skutków może wystąpić właśnie w przyszłości. Trudno nie ulec wrażeniu, że ta forma jest wygodna na dzień dzisiejszy zarówno dla pracujących w takim systemie, jak i dla zakładów opieki zdrowotnej, choć z przeprowadzanych wywiadów z kadrą kierowniczą zakładów w województwie podlaskim wynika, że jest ona w dużej mierze świadoma zagrożeń, ale nie zna lepszego sposobu na rozwiązanie problemu deficytu lekarzy specjalistów. 1 Według interpretacji Ministerstwa Finansów zawartej w liście do Naczelnej Rady Lekarskiej z 2006 r. definicja działalności gospodarczej nie obejmowałaby lekarzy czy pielęgniarki świadczących pracę w formie kontraktu, gdyby nie ponosili ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a pełna odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich spadałaby na zleceniodawcę. 2 Badania społeczne na temat procesów restrukturyzacyjnych w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływu na zmiany na rynku pracy województwa podlaskiego prowadzone były w okresie sierpień październik 2009 r. na zlecenie Samorządu Województwa Podlaskiego, reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wzięło w nich udział 343 respondentów z 49 publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 100 respondentów innych środowisk medycznych, w tym m.in. z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz konsultantów wojewódzkich. 3 Zarządzenie nr 86//DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 października r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Podobne wymagania występują przy kontraktowaniu usług na 2010 r. LITERATURA Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Majowska M. (), Odpływ profesjonalistów medycznych postulowane narzędzia jego ograniczenia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2. Czajka Z. (), Zarządzanie wynagrodzeniami w publicznej służbie zdrowia, Polityka Społeczna nr 7. Karaszewska H. (), Mechanizmy wynagradzania lekarzy, Polityka Społeczna nr 7. Klimek D., Pietras P. (2009), Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na zmiany na rynku pracy województwa podlaskiego, Białystok: Wydawnictwo WUP w Białymstoku, s SUMMARY The number of medical personnel performing contractual work in Poland is steadily growing regardless of the organizational form of health service institutions. The dissemination of this form of work provides both a number of opportunities and threats resulting from the changes in the fields of: civil liability of a person employed on the basis of the contract, level of remuneration, working hours and legal relationship between the parties. It results from the short balance of opportunities and threats presented in the paper that in the shortterm the positive results of the switch from work contract to contracts outweigh the negative ones. In the longterm the predominance of advantages is not so obvious. Polityka Społeczna nr 7/

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. DOLNOŚLĄSKIE 4. KUJAWSKO-POMORSKIE 6. LUBELSKIE 8. LUBUSKIE 10. ŁÓDZKIE 12. MAŁOPOLSKIE 14. MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r.

APEL XXIX Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 1 marca 2013 r. skierowany do: Kadry kierowniczej zakładów o pierwszeństwo w zatrudnieniu położnych zgodnie z ich kwalifikacjami zawartymi w art. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Delegaci Pielęgniarek i Położnych

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pracownicy Wysokość składki ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej Jak

Bardziej szczegółowo

01-813 Warszawa. ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa. ul. Marymoncka 99/103 Dr n. hum. Bernadetta Izydorczyk Katowice,2015.10.26 Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej Dyrektor Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103 W związku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych Propozycja sposobu regulacji w Polsce Daria Szmurło, Kaja Kostrzewska, Monika Wojtarowicz, Agnieszka Widawska, Anna Kordecka, Robert

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema

PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema 1. Potrzeby w zakresie psychiatrii w skali poszczególnych województw i kraju Dokładne dane znajdują się w tabeli w załączniku do tego dokumentu. Ogólnie należy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Raport Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Raport Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych WARUNKI PRACY I ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POLSCE (2015) Raport Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Warszawa, 2015 r. Spis treści WARUNKI PRACY I ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia Wynagrodzenia w ochronie zdrowia Anna Ruzik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 97 Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12.06.2008 Wprowadzenie Pytanie:

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

CEE CONGRESS HR 2015

CEE CONGRESS HR 2015 CEE CONGRESS HR 2015 BAROMETR RYNKU PRACY III Wprowadzenie I Zdaniem Pracownika II Zdaniem Pracodawcy III Wykształcenie a praca 2 BAROMETR RYNKU PRACY III 3 Barometr Rynku Pracy III Raport w liczbach PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie: przyjęcia Stanowiska w sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej w Powiecie Płockim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Członkowie Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia Urszula Michalska Renata Górna

Członkowie Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia Urszula Michalska Renata Górna Warszawa, dnia 21 września 2006r. Członkowie Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia Urszula Michalska Renata Górna Analiza materiału przekazanego

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Warszawa, marzec 2012 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport, który podsumowuje

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt z dnia 15 września 2015 r. UZASADNIENIE do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. CZEŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE. W ustawie niniejszej planowaną zmianą jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Białystok, dnia 27 września 2011 r. LBI-4101-04-03/2011 P/11/137 Pani dr n. med. Marzena Juczewska Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe Szkolenie Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe 1 dzień / 11.10.2016 godz. 10:00-16:00 (lunch + przerwy kawowe) Sala konferencyjna AHK Polska

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze) Anna Sadkowskaa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota sadkowskaanna@wp.pl; sekretariat@szpzlo-ochota.pl Warszawa, dnia 15.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów:

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów: Użyte poniżej określenia oznaczają: - Zarządzenie nr 77/2013/DSOZ zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników - zalecenia EAPN w polskim kontekście PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 10.01.2014 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 09.01.2014 r. o godzinie 23.16

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura opieki psychiatrycznej

Infrastruktura opieki psychiatrycznej Załącznik nr 3 Infrastruktura opieki psychiatrycznej Tabela 3.1. Poradnie zdrowia psychicznego w 2009 roku według województw Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu

Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucje 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną

Bardziej szczegółowo

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali

TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali TEST KOMPETENCJI kierowniczych kadry polskich szpitali lipiec wrzesień 2015 Forum Ekonomiczne w Krynicy 10 września 2015 r. 1 Kadra kierownicza szpitali Dyrektorzy, DM, DF, DA, NP Ordynatorzy, kierownicy

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zarobki w służbie zdrowia. Ile zarabiają lekarze, a ile pielęgniarki?

Zarobki w służbie zdrowia. Ile zarabiają lekarze, a ile pielęgniarki? 27.05.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl Zarobki w służbie zdrowia. Ile zarabiają

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo