PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema"

Transkrypt

1 PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema 1. Potrzeby w zakresie psychiatrii w skali poszczególnych województw i kraju Dokładne dane znajdują się w tabeli w załączniku do tego dokumentu. Ogólnie należy przyjąć, że realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wymagać będzie poszerzenia kadr, w sensie wykwalifikowanych pracowników, głównie psychiatrów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych. Dlatego należy zabiegać o zwiększenie liczby rezydentur oraz zwiększenie liczby miejsc akredytowanych do szkolenia w dziedzinie psychiatrii. Osobnym problemem jest brak regulacji prawnych dotyczących psychoterapeutów. Projekt ustawy o innych zawodach medycznych, który zawierał m.in. definicję psychoterapeuty oraz regulacje dotyczące kształcenia psychoterapeuty i zasad wydawania certyfikatów. Projekt ten był długo i szeroko konsultowany społecznie, ale nie został zatwierdzony z przyczyn, środowisku psychiatrycznemu nieznanych. Należy ubolewać nad tym faktem, gdyż w dalszym ciągu brak regulacji prawnych skutkuje trudnościami w ocenie kto jest, a kto nie jest, psychoterapeutą i może lub nie udzielać świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Brak takich regulacji sprawia, że tymczasowość ustaleń w NFZ powoduje szereg wątpliwości co do możliwości realizacji kontraktu na świadczenia zdrowotne w dziale opieka psychiatryczna i leczenie ". 2. Ocena poziomu wyszkolenia specjalistów psychiatrów oraz identyfikacja działań nakierowanych na poprawę wyszkolenia psychiatrów w latach Wyszkolenie lekarzy psychiatrów zależy od wielu czynników, takich jak: - dostęp do szkolenia, w tym miejsc akredytowanych, rezydentur, etatów - dostępność miejsc szkolenia zapewniających realizację programu specjalizacji - poziom wiedzy przekazywanej lekarzom w trakcie szkolenia - atrakcyjność danej specjalności jako dziedziny medycyny i perspektywy jej rozwoju - możliwość zatrudnienia lekarza tej specjalności w atrakcyjnym miejscu, zapewniającym satysfakcję z wykonywanej pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego. Spełnienie tych warunków w chwili obecnej w Polsce, jest zróżnicowane. Atrakcyjność psychiatrii jako dziedziny medycyny i perspektywy jej rozwoju nie budzą wątpliwości. Wobec stałego wzrostu liczby zachorowań na niektóre zaburzenia psychiczne i tym samym, wzrostu zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne z dziedziny opieki psychiatrycznej, nie ma obaw o zmniejszone zainteresowanie psychiatrią. Według raportów WHO, w chwili obecnej, zaburzenia psychiczne (głównie depresje) są4-ta co do częstości przyczyną niepełnosprawności w populacji, a w latach 20-tych obecnego stulecia będą 2-gąprzyczyną (zaraz po zaburzeniach układu krążenia). Nakłada to na organizatorów opieki zdrowotnej w naszym kraju pilną potrzebę weryfikacji priorytetów w dziedzinie zdrowia, poprzez położenie nacisku na rozwój psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Według Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w latach liczba psychiatrów bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami powinna wynieść 4000 (obecnie ok. 2000); podobnie powinna znacznemu zwiększeniu ulec liczba psychologów klinicznych, pracowników socjalnych i terapeutów zajęciowych. Aby zwiększyć liczbę psychiatrów, należy lekarzom umożliwić odbywanie specjalizacji. Najbardziej popularną formą odbywania specjalizacji z psychiatrii sąrezydentury. Ich liczba w chwili obecnej jest absolutnie niezadowalająca, a ich rozkład między poszczególnymi województwami, nie odpowiada potrzebom. Dane te zawarto pkt. 1 obecnej opinii. Tendencja, polegająca na ograniczaniu liczby rezydentur z psychiatrii jest sprzeczna z duło falowymi planami rozwoju opieki psychiatrycznej zawartymi w Narodowym Programie. Skoro zakłada się tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego obejmujących opieką określoną populację, trzeba zadbać o dostępność wykształconych kadr dla tych Centrów, w tym psychiatrów.

2 Wiąże się to z kolejnym aspektem kształcenia psychiatrów - z możliwością znalezienia atrakcyjnego i satysfakcjonującego zatrudnienia po uzyskaniu specjalizacji. Konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, że wymagania NFZ dotyczące kontraktowania świadczeń w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie " zakładają konieczność zatrudniania przez placówki lecznicze określonej liczby wykształconych pracowników. Otóż, jeżeli zatrudnienie to nie będzie spełniać kryteriów atrakcyjności (tzn. odpowiednia proporcja chorych przypadających na jednego pracownika, zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i płacowych, możliwość współpracy z innymi profesjonalistami - psychologiem i psychoterapeutą oraz terapeutą zajęciowym i pracownikiem społecznym, perspektywa stabilizacji zawodowej przejawiająca się m.in. w przewidywalności dotyczącej kontraktowania świadczeń przez NFZ), przewiduje się trudności w wypełnieniu wymagań dla kontraktowania świadczeń, a co za tym idzie, wystąpienie ryzyka braku zapewnienia opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie. A jest to wymogiem, jakie Państwo Polskie musi spełnić wobec swoich obywateli. Zadaniem nadzoru specjalistycznego w każdej dziedzinie medycyny, w tym w psychiatrii, jest dbałość o odpowiednio wysoki poziom wiedzy przekazywanej lekarzom w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. W tym zakresie należy uznać poziom wiedzy kształconych psychiatrów, za wysoki, jakkolwiek nie w pełni zadowalający. Opieram się tu głównie na danych dotyczących liczby lekarzy zdających egzamin specjalizacyjny z psychiatrii w ostatnich latach. Po pierwsze wzrasta liczba osób przystępujących do egzaminu specjalizacyjnego z psychiatrii. Przed kilku laty było to od 100 do 120 osób w każdej sesji, obecnie, do jesiennej sesji egzaminacyjnej 2009 przystąpiło do egzaminu 190 osób. Także optymizmem napawa wynik egzaminu testowego z psychiatrii - obecnie jedynie kilkanaście procent zdających nie osiąga wymaganego minimum. Informacje uzyskane z CMKP dowodzą, że egzamin testowy z psychiatrii zdaje z reguły większa część zdających niż w innych dziedzinach medycyny. I należy podkreślić, że nie wynika to z niskiego stopnia trudności tego egzaminu. Pytania testowe są dość trudne, wymagają rozległej wiedzy, są w każdej sesji egzaminacyjnej aktualizowane. Doświadczenie uzyskane w trakcie kolejnych sesji egzaminacyjnej dowodzi jednak, że przebieg specjalizacji z psychiatrii mógłby ulec zmianie, bez uszczerbku dla wiedzy lekarzy specjalizujących się. Dlatego przed rokiem powołano zespół roboczy ds. zmiany programu specjalizacji z psychiatrii, tak aby program ten lepiej przygotowywał lekarzy do bezpośredniej pracy klinicznej. Prace zespołu uległy jednak zawieszeniu wobec inicjatywy samorządu lekarskiego, polegającej na projekcie wprowadzenie tzw. modułowego systemu specjalizacji medycznych. Należy wobec tego oczekiwać, że gdy program takiego podstawowego modułu specjalizacji zostanie opracowany, część programu dotycząca psychiatrii będzie mogła być zweryfikowana. Kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie perspektywy poprawy wyszkolenia psychiatrów w najbliższych latach, jest potrzeba zweryfikowania obecnie dostępnych źródeł wiedzy z zakresu zaburzeń psychicznych. Jest to wyzwanie chwili, gdyż istnieje pilna potrzeba uaktualnienia wiedzy podręcznikowej; aktualnie dostępny podręcznik psychiatrii zawiera informacje, które wymagają weryfikacji. W tym zakresie podjęto już konkretne kroki: tworzony jest nowy podręcznik psychiatrii dla studentó3. medycyny, który powinien zostać wydany w 2010 roku. Planuje się też opracowanie nowego podręcznika psychiatrii dla lekarzy. 3.Najpilniejsze do podjęcia rozwiązania zakresie psychiatrii na lata Intensyfikacja działań zmierzających do realizacji celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2. Zapewnienie wzrostu nakładów na opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi: od obecnych 3,4 % ogółu nakładów na świadczenia zdrowotne do ok. 5% 3. Potrzeba weryfikacji kryteriów dotyczących zatrudnienia i procedur diagnostycznych i terapeutycznych przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie " 4. Potrzeba określenia kwalifikacji psychoterapeuty" i zasad kształcenia w tym zakresie 5. Zapewnienie możliwości kształcenia większej niż dotychczas liczby lekarzy psychiatrów, oraz psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych i

3 pracowników socjalnych 6. Wdrożenie nowych oraz intensyfikacja dotychczasowych działań zmierzających do zmiany niekorzystnych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

4 Adl. Tabela. Ocena zasobów kadrowych i potrzeb kadrowych w zakresie psychiatrii. Stan na Lp Województwo Liczba lekarzy psychiatrów i psychologów klinicznych zatrudnionych w placówkach p.o.z. i leczenia 1. Dolnośląskie Liczba pracowników zatrudnionych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej Specjaliści terapii Ocena potrzeb w zakresie kadr Ok. 80 Ok. 85 Ok. 60 Ok. 80 Liczba lekarzy specj alizuj ących się w psychiatrii (w tym rezydentów) Liczba miejsc szkoleniowych dot. specjalizacji w psychiatrii oraz szacunkowych potrzeb w tym zakresie Uwagi Ok. 160 Ok Kujawsko-Pomorskie -95 dzieci i Ok w tym - 22 rezydentów 55 miejsc

5 młodzieży Ok. 32 Ok Lubelskie - 71 oraz 1 specjalizacji -45 Ok Rezydenci miejsca 4. Lubuskie Brak danych 5. Łódzkie Brak danych 6. Małopolskie zajęciowej w tym Rezydenci Mazowieckie Ok. 247 Ok w tym rezydenci

6 8. Opolskie -40 dzieci i młodzieży Inni terapeuci -13 Specjaliści terapii Psychoterapeuci z certyfikatem -0 Inni terapeuci -5 Ok. 215 Ok. 100 Ok. 10 Ok. 95 Ok. 80 Ok. 80 Ok. 100 Ok. 20 Ok Podkarpackie w tym 1 specjalizacji Ok w tym - 3 rezydentów Liczba miejsc: 20 Wolnych 5 Brak ok

7 -38 dzieci i młodzieży w tym specjaliści - 54 Instruktorzy Psychoterapeuci z certyfikatem - 0 Certyfikowani specjaliści i terapeuci - 0 Ok. 15 Ok. 55 Ok. 136 Ok. 132 Ok. 35 Ok. 21 miejsc szkoleniowych 10. Podlaskie w tym - 21 ze specjalizacją w tym - 12 rezydentów

8 -44 zajęciowej -13 Specjaliści i instruktorzy terapii -73 Certyfikowani psychoterapeuci Pomorskie Ok. 90 Ok. 110 Ok w tym rezydentów , w tym 10 rezydentur 12. Śląskie -387 Ok w tym - 41 rezydentów 150

9 -312 Specjaliści terapii Inni terapeuci -37 Ok. 45 Ok. 20 Ok. 30 Ok. 30 Ok Świętokrzyskie Ok w tym - 8 rezydentów Warmińsko-Mazurskie Ok. 25 Ok. 117

10 Psychoterapeuci Specjaliści i instruktorzy terapii odwykowej -118 Ok. 20 Ok. 136 Ok Wielkopolskie Specjaliści terapii Inni terapeuci w tym - 10 rezydentów 16. Zachodniopomorskie - 38 w tym

11 Psychoterapeuci z certyfikatem odwykowej -14 Ok. 52 Ok. 122 Ok. 15 Ok. 159 Ok rezydentów Ok. 46 Razem dzieci i młodzieży i instruktorzy -811 i instruktorzy terapii dzieci i młodzieży i instruktorzy i instruktorzy terapii

12 -284 Inni terapeuci -78 Certyfikowani psychoterapeuci Inni terapeuci -10 Certyfikowani psychoterapeuci -187

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa Od szeregu lat obserwuje się tendencję do wzrostu liczby wykonywanych badań laboratoryjnych jak i znacznego rozszerzenia ich zakresu. Ten

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012. Raport z badań. Wprowadzenie...

Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012. Raport z badań. Wprowadzenie... Spis treści Wprowadzenie...3 Metodologia...4 I. Skala problemu wzrastającej liczby zwalnianych nauczycieli w Polsce...6 1.1. Diagnoza grupy zwalnianych nauczycieli w ujęciu regionalnym i lokalnym...7 1.2.

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo