ZASIŁKI. Uwagi ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASIŁKI. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek pogrzebowy. Wydatki na te świadczenia pokrywane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze środków: funduszu chorobowego na: zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki wyrównawcze, zasiłki porodowe, zasiłki macierzyńskie, zasiłki opiekuńcze; funduszu wypadkowego na: zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne; funduszu rentowego: zasiłki pogrzebowe, Świadczenia krótkoterminowe przysługują osobom ubezpieczonym, które podlegają ubezpieczeniom chorobowym bądź wypadkowym obowiązkowo lub dobrowolnie. Zasiłki chorobowe to świadczenia wypłacane za okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem oraz odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej. Zasiłki chorobowe przysługują pracownikom począwszy od 36 dnia skumulowanej w roku niezdolności do pracy. Za okres pierwszych 35 dni niezdolności do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia finansowanego ze środków pracodawcy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dane w tabl. 1 (66) dotyczące absencji prezentują łącznie zasiłki chorobowe finansowane z FUS oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy finansowane ze środków pracodawcy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wypłaty ze środków pracodawcy i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obejmują wyłącznie absencję chorobową dotyczącą pracowników. Świadczenia rehabilitacyjne przysługują w przypadku rokowanego odzyskania zdolności do pracy, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego. Świadczenia rehabilitacyjne realizowane są w formie wypłat miesięcznych. Zasiłki wyrównawcze wypłacane są pracownikom ze zmniejszoną zdolnością do pracy, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Zasiłki porodowe przysługiwały z FUS za okres do 14 stycznia 2002 r. ubezpieczonej, a także niepracującej żonie ubezpieczonego na każde urodzone dziecko. Zasiłki macierzyńskie wypłacane są za okresy urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Zasiłki opiekuńcze przysługują za okresy niezdolności do pracy spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do 14 lat oraz w niektórych przypadkach nad zdrowym dzieckiem do lat 8, a także nad innym chorym członkiem rodziny. Uprawnione do tych zasiłków są wyłącznie osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo. Zasiłki pogrzebowe wypłacane są z tytułu ubezpieczenia rentowego po zmarłych ubezpieczonych, emerytach i rencistach oraz członkach ich rodzin. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

2 IV ZASIŁKI Dane o zasiłkach pogrzebowych po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin prezentowane są łącznie z zasiłkami wypłaconymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. 2. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze są świadczeniami o charakterze socjalnym (powszechnym) finansowanymi z budżetu państwa. Informacje o tych świadczeniach zamieszczono w tabl. 3 (68) oraz w tabl. od 5 (70) do 12 (77). Zasiłki rodzinne przysługują na dzieci i małżonka przy spełnieniu określonych warunków odnoszących się m.in. do wieku, pobierania nauki, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, a także określonego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłki pielęgnacyjne przysługują dzieciom i osobom dorosłym spełniającym określone warunki dotyczące m.in. wieku, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy i w przypadku, gdy stan ich zdrowia wymaga stałej opieki polegającej na pielęgnacji lub współdziałania w postępowaniu leczniczym i rehabilitacyjnym, a także osobom, które ukończyły 75 lat. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od dochodu rodziny. Zasiłki wychowawcze są wypłacane osobom korzystającym z urlopu wychowawczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wypłata zasiłku jest ograniczona wysokością dochodu przypadającego na członka rodziny. 3. Odpowiednio do rodzaju zasiłków informacje dotyczące liczby zasiłków i przeciętnej ich wysokości zostały ujęte następująco: a) : zasiłki wychowawcze przeciętna miesięczna osób, którym wypłacono zasiłki, zasiłki chorobowe, wyrównawcze, opiekuńcze, macierzyńskie dni, za które wypłacono zasiłki, zasiłki porodowe, pogrzebowe wypłaconych zasiłków, świadczenia rehabilitacyjne przeciętna miesięczna osób, którym wypłacono świadczenia, zasiłki rodzinne przeciętna miesięczna zasiłków wypłacona na każdego uprawnionego członka rodziny; przeciętna miesięczna wypłat zasiłków rodzinnych, przez którą należy rozumieć liczbę ubezpieczonych lub emerytów i rencistów, którym zostały wypłacone, zasiłki pielęgnacyjne przeciętna miesięczna wypłaconych zasiłków, b) przeciętna wysokość: zasiłki wychowawcze wysokość na 1 osobę, zasiłki chorobowe, wyrównawcze, opiekuńcze, macierzyńskie wysokość zasiłku dziennego, zasiłki porodowe, pogrzebowe wysokość zasiłku jednorazowego, świadczenie rehabilitacyjne wysokość na 1 osobę miesięcznie, zasiłki rodzinne wysokość na 1 rodzinę miesięcznie, zasiłki pielęgnacyjne wysokość na 1 osobę miesięcznie. 4. Dane o zasiłkach i świadczeniach krótkoterminowych według województw dla 2002 r. wyszacowano w oparciu o kształtowanie się tych danych w latach Dane o świadczeniach podlegających opodatkowaniu prezentuje się w ujęciu brutto. Dotyczy to: zasiłków chorobowych, absencji chorobowej finansowanej z funduszy zakładów pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków wyrównawczych, zasiłków opiekuńczych i zasiłków macierzyńskich. 6. Tablice od 5 (70) do 9 (74) przedstawiają wyniki badania przeprowadzonego przez Departament Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 72 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

3 ZASIŁKI IV TABL. 1 (66). ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG RODZAJÓW OGÓŁEM Wypłaty , , , ,6 Absencja chorobowa razem a Liczba dni w tys , , , ,6 Wypłaty , , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość w zł ,23 33,76 37,07 38,41 z tego: zasiłki chorobowe z FUS Liczba dni w tys , , , ,5 Wypłaty , , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość w zł ,94 32,54 35,30 37,61 wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy finansowane z funduszu zakładów pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Liczba dni w tys , , , ,1 Wypłaty , , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość w zł ,73 35,26 39,53 39,63 Zasiłki wyrównawcze Liczba dni w tys ,8 76,9 42,7 28,8 Wypłaty , ,3 908,7 723,6 Przeciętna dzienna wysokość w zł ,00 16,91 21,30 25,16 Zasiłki opiekuńcze Liczba dni w tys , , , ,5 Wypłaty , , , ,0 Przeciętna dzienna wysokość w zł ,70 29,85 33,32 35,48 Zasiłki macierzyńskie Liczba dni w tys , , , ,9 Wypłaty , , , ,9 Przeciętna dzienna wysokość w zł ,89 31,54 35,24 37,83 Zasiłki porodowe a Liczba zasiłków w tys ,8 265,4 250,4 40,6 Wypłaty , , , ,8 Przeciętny zasiłek w zł ,95 361,52 399,57 409,88 Zasiłki pogrzebowe razem Liczba zasiłków w tys ,6 292,9 290,0 289,8 Wypłaty , , , ,2 Przeciętny zasiłek w zł , , , ,20 a Patrz uwagi ogólne, ust. 1. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

4 IV ZASIŁKI TABL. 1 (66). ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG RODZAJÓW (dok.) z tego: po ubezpieczonych i członkach ich rodzin Liczba zasiłków w tys ,7 28,1 28,1 28,1 Wypłaty , , , ,3 Przeciętny zasiłek w zł , , , ,24 po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin Liczba zasiłków w tys ,9 264,8 261,9 261,7 Wypłaty , , , ,9 Przeciętny zasiłek w zł , , , ,55 Świadczenia rehabilitacyjne Liczba osób w tys. a ,9 18,8 16,5 17,6 Wypłaty , , , ,1 Przeciętne świadczenie miesięczne w zł ,16 907,52 932,33 997,93 a Przeciętna miesięczna. TABL. 2 (67). WYDATKI NA ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Wypłaty ogółem zasiłki chorobowe razem Przeciętna wysokość zasiłku w zł a chorobowego opiekuńczego macierzyńskiego POLSKA b , ,3 28,94 27,70 27, , ,9 32,54 29,85 31, , ,4 35,30 33,32 35, , ,0 37,61 35,48 37,83 Dolnośląskie , ,9 28,90 26,71 26, , ,0 32,00 28,82 30, , ,4 35,05 31,98 33, , ,4 37,28 34,18 36,16 Kujawsko-pomorskie , ,0 27,94 25,97 25, , ,8 29,79 27,86 27, , ,6 32,72 30,88 31, , ,7 35,20 33,09 33,91 a Patrz uwagi ogólne, ust. 3. b Łącznie z zasiłkami pogrzebowymi po emerytach, rencistach i członkach ich rodzin wypłaconymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Jednostki Realizujące Umowy Międzynarodowe nieujętymi w podziale na województwa. 74 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

5 ZASIŁKI IV TABL. 2 (67). WYDATKI NA ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd.) Wypłaty ogółem zasiłki chorobowe razem Przeciętna wysokość zasiłku w zł a chorobowego opiekuńczego macierzyńskiego Lubelskie , ,8 27,13 25,45 25, , ,9 30,31 27,54 28, , ,5 33,06 30,10 30, , ,6 35,17 32,48 33,65 Lubuskie , ,7 26,66 24,90 26, , ,6 30,26 27,23 29, , ,0 32,83 29,33 31, , ,3 34,85 31,85 34,83 Łódzkie , ,8 26,90 24,92 25, , ,1 29,89 26,80 28, , ,5 32,39 29,53 31, , ,2 34,66 31,74 34,17 Małopolskie , ,6 27,99 26,24 25, , ,2 30,96 28,39 29, , ,5 33,43 30,99 31, , ,3 35,94 33,45 34,64 Mazowieckie , ,6 35,00 33,84 38, , ,1 40,50 37,91 45, , ,5 45,39 42,78 51, , ,7 46,87 44,66 53,93 Opolskie , ,1 28,10 25,53 25, , ,6 31,15 27,46 28, , ,0 32,85 29,90 31, , ,0 35,82 32,41 34,00 Podkarpackie , ,5 25,73 25,38 25, , ,9 28,97 27,40 27, , ,8 31,42 29,85 30, , ,0 33,47 32,28 33,29 Podlaskie , ,8 27,00 25,99 26, , ,2 29,82 25,24 29, , ,2 32,49 30,06 32, , ,0 34,71 31,74 35,67 Pomorskie , ,1 27,98 26,63 26, , ,4 32,05 29,48 29, , ,1 33,80 33,08 33, , ,2 36,45 34,80 35,43 a Patrz uwagi ogólne, ust. 3. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

6 IV ZASIŁKI TABL. 2 (67). WYDATKI NA ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG WOJEWÓDZTW (dok.) Wypłaty ogółem zasiłki chorobowe razem Przeciętna wysokość zasiłku w zł a chorobowego opiekuńczego macierzyńskiego Śląskie , ,6 31,26 29,39 26, , ,7 34,58 30,33 29, , ,3 36,45 34,27 32, , ,7 39,83 36,76 35,85 Świętokrzyskie , ,3 25,47 25,16 24, , ,0 29,69 28,20 27, , ,8 31,94 31,20 30, , ,5 33,76 32,97 32,71 Warmińsko-mazurskie , ,6 27,12 25,37 25, , ,8 29,85 27,08 28, , ,9 32,31 30,58 30, , ,1 34,69 32,42 34,16 Wielkopolskie , ,1 27,37 26,76 26, , ,0 31,72 29,27 29, , ,9 34,23 32,51 33, , ,6 36,23 34,57 35,62 Zachodniopomorskie , ,8 28,92 27,09 27, , ,6 30,85 28,66 30, , ,4 35,19 33,05 33, , ,7 36,87 34,64 36,27 a Patrz uwagi ogólne, ust. 3. TABL. 3 (68). ZASIŁKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG RODZAJÓW a ZASIŁKI RODZINNE RAZEM Liczba wypłat b Liczba zasiłków b Wypłaty c , , , ,7 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł b 76,35 75,30 80,26 87,18 Zasiłki rodzinne wypłacone na członków rodziny ubezpieczonych i bezrobotnych Liczba wypłat b Liczba zasiłków b Wypłaty c , , , ,4 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł b... 78,80 76,65 81,67 88,52 a Łącznie z zasiłkami wypłacanymi przez Jednostki Realizujące Umowy Międzynarodowe oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy zasiłków wypłaconych przy emeryturach i rentach. b Przeciętna miesięczna. c Łącznie z wypłatą jednorazowego dodatku rodzinnego. 76 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

7 ZASIŁKI IV TABL. 3 (68). ZASIŁKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA WEDŁUG RODZAJÓW a (dok.) Zasiłki rodzinne wypłacone na członków rodziny emeryta lub rencisty Liczba wypłat b Liczba zasiłków b Wypłaty c , , , ,3 Przeciętna wypłata na 1 rodzinę w zł b... 63,12 66,82 71,36 78,01 ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE RAZEM Liczba zasiłków b Wypłaty , , , ,8 Przeciętna wypłata w zł b ,07 118,03 130,57 141,28 Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone na członków rodziny ubezpieczonych i bezrobotnych Liczba zasiłków b Wypłaty , , , ,4 Przeciętna wypłata w zł b ,12 115,75 128,41 139,15 Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone przy emeryturach i rentach Liczba zasiłków b Wypłaty , , , ,4 Przeciętna wypłata w zł b ,62 124,90 137,01 146,70 ZASIŁKI WYCHOWAWCZE Liczba zasiłków b Wypłaty , , , ,6 Przeciętna wypłata w zł b ,08 314,83 347,40 377,65 a Łącznie z zasiłkami wypłacanymi przez Jednostki Realizujące Umowy Międzynarodowe oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy zasiłków wypłaconych przy emeryturach i rentach. b Przeciętna miesięczna. c Łącznie z wypłatą jednorazowego dodatku rodzinnego. TABL. 4 (69). ZASIŁKI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z URODZENIEM I WYCHOWANIEM DZIECKA LATA Porodowe Macierzyńskie Opiekuńcze Wychowawcze , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 a , , ,6 a Patrz uwagi ogólne, ust. 1. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

8 IV ZASIŁKI TABL. 5 (70). STRUKTURA WYPŁACANYCH ZASIŁKÓW RODZINNYCH WEDŁUG KOLEJNOŚCI OSÓB W RODZINIE EMERYTÓW I RENCISTÓW, NA KTÓRE POBIERANY JEST ZASIŁEK W GRUDNIU 2002 R. Z tego pobierający: emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne w odsetkach OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 z tego na: współmałżonka ,7 29,5 4,1 x I-sze dziecko ,4 30,3 30,3 41,7 II-gie dziecko ,9 22,2 33,4 26,2 III-cie dziecko ,6 11,0 18,6 16,6 IV-te dziecko ,1 4,3 7,8 8,5 V-te dziecko ,9 1,7 3,2 3,8 VI-te dziecko ,3 0,7 1,4 1,7 VII-me dziecko i dalsze ,1 0,3 1,2 1,5 TABL. 6 (71). STRUKTURA DOCHODÓW NA OSOBĘ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI RODZINNE W GRUDNIU 2002 R. Z tego pobierający: DOCHÓD NA OSOBĘ W ZŁ emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne w odsetkach OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 do 100, ,7 0,5 4,6 7,1 100,01-200, ,1 4,3 20,5 22,8 200,01-300, ,8 11,8 25,6 27,1 300,01-400, ,7 22,2 23,6 18,8 400,01-500, ,3 33,0 17,0 14,2 500,01-548, ,5 15,9 5,7 4,7 548,01-612, ,3 8,7 2,4 3,9 612,01 i więcej a ,6 3,6 0,6 1,4 Przeciętny dochód na osobę w zł ,49 423,64 304,93 292,02 a Dochód uwzględniany przy ustalaniu uprawnień na okres zasiłkowy od czerwca 2002 r. do grudnia 2003 r. W podanym okresie granica dochodu wynosi 548 zł, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko lub wychowujących dziecko uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego 612 zł. 78 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

9 ZASIŁKI IV TABL. 7 (72). STRUKTURA OSÓB WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM EMERYTÓW I RENCISTÓW POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI RODZINNE W GRUDNIU 2002 R. Z tego pobierający: LICZBA OSÓB WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne w odsetkach OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 z tego: ,6 47,8 14,8 36, ,9 24,6 33,3 34, ,2 16,6 30,8 16, ,4 7,4 13,9 7, ,9 2,4 4,8 2,9 7 i więcej ,0 1,2 2,4 2,1 Przeciętna osób we wspólnym gospodarstwie domowym ,4 3,0 3,7 3,1 TABL. 8 (73). STRUKTURA WEDŁUG WIEKU DZIECI, NA KTÓRE POBIERANY JEST ZASIŁEK RODZINNY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM EMERYTÓW I RENCISTÓW W GRUDNIU 2002 R. Z tego pobierający: WIEK emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinne w odsetkach OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 14 lata i mniej ,6 1,4 5,6 12, ,0 5,8 11,0 11, ,4 26,6 35,1 32, ,2 16,4 17,6 16, ,0 10,5 10,0 9, ,0 10,7 9,0 6, ,3 9,5 7,1 5,1 20 lat i więcej ,5 19,1 4,6 7,0 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

10 IV ZASIŁKI TABL. 9 (74). STRUKTURA WEDŁUG WIEKU WSPÓŁMAŁŻONKÓW, NA KTÓRYCH POBIERANY JEST ZASIŁEK RODZINNY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM EMERYTÓW I RENCISTÓW W GRUDNIU 2002 R. Z tego pobierający: WIEK emerytury renty z tytułu niezdolności do pracy w odsetkach OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 24 lata i mniej ,1 0, ,4 1, ,0 3, ,8 6, ,6 1,8 23, ,9 3,7 19, ,6 44,8 29, ,1 41,6 14,6 80 lat i więcej ,5 8,1 2,4 TABL. 10 (75). ZASIŁKI RODZINNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z tego: wypłacone na członków rodziny ubezpieczonych i bezrobotnych wypłacone na członków rodziny emeryta lub rencisty wypłat a b wypłat a b wypłat a b POLSKA c , , , , , , , , , , , ,3 Dolnośląskie , , , , , , , , , , , ,9 Kujawsko-pomorskie , , , , , , , , , , , ,0 a Przeciętna miesięczna. b Łącznie z wypłatą jednorazowego dodatku rodzinnego. c Łącznie z zasiłkami wypłacanymi przez Jednostki Realizujące Umowy Międzynarodowe oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości nieujętymi w podziale na województwa dotyczy zasiłków wypłaconych przy emeryturach i rentach. 80 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

11 ZASIŁKI IV TABL. 10 (75). ZASIŁKI RODZINNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd.) Z tego: wypłacone na członków rodziny ubezpieczonych i bezrobotnych wypłacone na członków rodziny emeryta lub rencisty wypłat a b wypłat a b wypłat a b Lubelskie , , , , , , , , , , , ,1 Lubuskie , , , , , , , , , , , ,7 Łódzkie , , , , , , , , , , , ,1 Małopolskie , , , , , , , , , , , ,7 Mazowieckie , , , , , , , , , , , ,4 Opolskie , , , , , , , , , , , ,0 Podkarpackie , , , , , , , , , , , ,9 Podlaskie , , , , , , , , , , , ,4 Pomorskie , , , , , , , , , , , ,5 Śląskie , , , , , , , , , , , ,2 a Przeciętna miesięczna. b Łącznie z wypłatą jednorazowego dodatku rodzinnego. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

12 IV ZASIŁKI TABL. 10 (75). ZASIŁKI RODZINNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW (dok.) Z tego: wypłacone na członków rodziny ubezpieczonych i bezrobotnych wypłacone na członków rodziny emeryta lub rencisty wypłat a b wypłat a b wypłat a b Świętokrzyskie , , , , , , , , , , , ,6 Warmińsko-mazurskie , , , , , , , , , , , ,5 Wielkopolskie , , , , , , , , , , , ,4 Zachodniopomorskie , , , , , , , , , , , ,1 a Przeciętna miesięczna. b Łącznie z wypłatą jednorazowego dodatku rodzinnego. TABL. 11 (76). ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z tego: wypłacone na członków rodziny ubezpieczonych i bezrobotnych wypłacone przy emeryturach i rentach zasiłków a zasiłków a zasiłków a POLSKA b , , , , , , , , , , , ,4 Dolnośląskie , , , , , , , , , , , ,8 a Przeciętna miesięczna. b Łącznie z zasiłkami wypłacanymi przez Jednostki Realizujące Umowy Międzynarodowe oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości nieujętymi w podziale na województwa dotyczy zasiłków wypłaconych przy emeryturach i rentach. 82 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

13 ZASIŁKI IV TABL. 11 (76). ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd.) Z tego: wypłacone na członków rodziny ubezpieczonych i bezrobotnych wypłacone przy emeryturach i rentach zasiłków a zasiłków a zasiłków a Kujawsko-pomorskie , , , , , , , , , , , ,9 Lubelskie , , , , , , , , , , , ,7 Lubuskie , , , , , , , , , , , ,7 Łódzkie , , , , , , , , , , , ,4 Małopolskie , , , , , , , , , , , ,4 Mazowieckie , , , , , , , , , , , ,4 Opolskie , , , , , , , , , , , ,0 Podkarpackie , , , , , , , , , , , ,5 Podlaskie , , , , , , , , , , , ,4 a Przeciętna miesięczna. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

14 IV ZASIŁKI TABL. 11 (76). ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW (dok.) Z tego: wypłacone na członków rodziny ubezpieczonych i bezrobotnych wypłacone przy emeryturach i rentach zasiłków a zasiłków a zasiłków a Pomorskie , , , , , , , , , , , ,8 Śląskie , , , , , , , , , , , ,0 Świętokrzyskie , , , , , , , , , , , ,2 Warmińsko-mazurskie , , , , , , , , , , , ,9 Wielkopolskie , , , , , , , , , , , ,4 Zachodniopomorskie , , , , , , , , , , , ,6 a Przeciętna miesięczna. TABL. 12 (77). ZASIŁKI WYCHOWAWCZE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Liczba zasiłków a Wypłaty Przeciętna wysokość zasiłku w zł POLSKA ,2 260, ,3 314, ,9 347, ,6 377,65 Dolnośląskie ,8 276, ,3 322, ,8 354, ,8 391,34 a Przeciętna miesięczna. 84 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

15 ZASIŁKI IV TABL. 12 (77). ZASIŁKI WYCHOWAWCZE WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd.) Liczba zasiłków a Wypłaty Przeciętna wysokość zasiłku w zł Kujawsko-pomorskie ,4 265, ,8 308, ,9 340, ,5 375,16 Lubelskie ,2 265, ,5 316, ,5 346, ,8 380,36 Lubuskie ,1 284, ,2 330, ,3 364, ,2 402,41 Łódzkie ,3 266, ,2 292, ,6 334, ,6 366,22 Małopolskie ,6 252, ,0 319, ,2 350, ,2 377,09 Mazowieckie ,4 286, ,3 312, ,6 343, ,6 387,80 Opolskie ,8 276, ,2 314, ,6 343, ,7 383,26 Podkarpackie ,1 246, ,2 323, ,8 355, ,0 377,39 Podlaskie ,8 262, ,4 311, ,6 340, ,7 375,35 Pomorskie ,9 261, ,0 325, ,8 356, ,6 386,24 Śląskie ,0 270, ,3 310, ,2 345, ,6 380,07 Świętokrzyskie ,0 260, ,6 306, ,8 335, ,3 370,16 a Przeciętna miesięczna. ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

16 IV ZASIŁKI TABL. 12 (77). ZASIŁKI WYCHOWAWCZE WEDŁUG WOJEWÓDZTW (dok.) Liczba zasiłków a Wypłaty Przeciętna wysokość zasiłku w zł Warmińsko-mazurskie ,4 248, ,5 311, ,5 349, ,6 371,88 Wielkopolskie ,2 257, ,7 306, ,4 338, ,9 369,97 Zachodniopomorskie ,2 183, ,0 339, ,3 370, ,5 345,65 a Przeciętna miesięczna. TABL. 13 (78). WYNIKI KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH 1999 a Liczba osób poddanych kontroli w tys ,7 43,2 56,3 62,0 Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku w tys ,5 1,4 1,8 2,1 Liczba dni, za które pozbawiono zasiłku w tys ,4 51,8 57,0 60,7 Kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli , , , ,3 a Przepisy wprowadzające kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy weszły w życie od sierpnia 1999 r. TABL. 14 (79). WYNIKI KONTROLI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 1999 a Liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku w tys ,5 40,3 44,4 40,8 Liczba dni absencji z prawem do wynagrodzenia za okres choroby ograniczona w wyniku kontroli w tys ,7 8,9 10,8 9,6 Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku kontroli w tys ,3 215,0 227,7 200,4 Kwota cofniętych zasiłków chorobowych , , , ,6 a Przepisy wprowadzające kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy weszły w życie od sierpnia 1999 r. 86 ROCZNIK STATYSTYCZNY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

17 Struktura wypłat zasiłków i świadczeń krótkoterminowych według rodzajów w 2002 r. 1,8% Absencja chorobowa i zasiłki wyrównawcze 14,9% 14,0% 0,2% Zasiłki opiekuńcze Zasiłki macierzyńskie Zasiłki porodowe Zasiłki pogrzebowe 66,7% 2,4% Świadczenia rehabilitacyjne Absencja chorobowa według źródeł finansowania w latach ,4% 40,6% Zasiłki chorobowe z FUS ,5% 53,2% 63,2% 44,5% 46,8% 36,8% Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy finansowane z funduszu zakładów pracy oraz z FGŚP mln zł Struktura wypłat zasiłków finansowanych z budżetu państwa według rodzajów w 2002 r. 2,2% Zasiłki rodzinne Zasiłki pielęgnacyjne 17,9% Zasiłki wychowawcze 79,9%

18 Wydatki na zasiłki i świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego według województw w 2002 r. pomorskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie mazowieckie łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie śląskie małopolskie podkarpackie mln zł 1600 w tym zasiłki chorobowe

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH 2004 ROK WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 262,3 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 216,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO III KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2006 r.

Emerytury i renty górnicze w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 312,7 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 258,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMY ZAWSZE UBEZPIECZONY

ŚWIADOMY ZAWSZE UBEZPIECZONY 1 9 z 2 10 w Europie Lata 1880 1930 to czasy eksperymentu i poszukiwań w polityce społecznej najlepszych sposobów ingerencji państwa w sprawy socjalne. Istotną rolę odegrał kanclerz II Rzeszy Otto von

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2012 r.

Emerytury i renty przyznane w 2012 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2012 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,3 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,9

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach O ZUS Jesteśmy instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r.

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty osób prowadzących działalność w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 211,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 71,6

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO mgr Marta Wasil ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO (ART. 11 U.S.U.S.) Ubezpieczeniu chorobowemu podlega się: obowiązkowo, dobrowolnie. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE MAJĄ NA CELU CZĘŚCIOWE POKRYCIE WYDATKÓW NA URZYMANIE DZIECKA. ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

ŚWIADCZENIA RODZINNE MAJĄ NA CELU CZĘŚCIOWE POKRYCIE WYDATKÓW NA URZYMANIE DZIECKA. ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ: ŚWIADCZENIA RODZINNE MAJĄ NA CELU CZĘŚCIOWE POKRYCIE WYDATKÓW NA URZYMANIE DZIECKA. ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ: 1. ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE : ZASIŁEK

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki?

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki? l e k c j a N I. Ubezpieczenie chorobowe Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy osoba ubezpieczona jest niezdolna

Bardziej szczegółowo

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla pracowników naukowych i badawczo technicznych instytutów badawczych oraz pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk od 1 października

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...

SPIS TREŚCI. Uwagi wstępne (9). Świadczenia finansowane z budżetu państwa, zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego... SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent według rodzajów świadczeń... 6 TABL. 2. Przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA STRESZCZENIE WYKŁADU Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK?

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? TEKST UZUPEŁNIAJĄCY JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2014 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA II KWARTAŁ 2012 R. WARSZAWA 2012 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH I KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 UWAGI WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś objęty ubezpieczeniami jako pracownik, jeśli: t t pracujesz na etat, pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 1 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje,

Bardziej szczegółowo

Prawo zabezpieczenia społecznego NSP(w) rok akademicki 2017/2018. Ubezpieczenie chorobowe

Prawo zabezpieczenia społecznego NSP(w) rok akademicki 2017/2018. Ubezpieczenie chorobowe Prawo zabezpieczenia społecznego NSP(w) rok akademicki 2017/2018 dr Ariel Przybyłowicz ariel.przybylowicz2@uwr.edu.pl WPAiE, budynek A, pok. 123 Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie społeczne w razie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem:

Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: Analiza kosztów świadczeń poniesionych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, finansowanych z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem: - rodzajów świadczeń - sekcji gospodarki -rodzajów wydarzeń

Bardziej szczegółowo

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia Tychy, dnia 21.09.2009 r. Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Najniższe wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia. 2009 r. I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych. w 2010 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych. w 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2010 r. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 2 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2013 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo