Walcownia średnia - dzisiejsza rzeczywistość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walcownia średnia - dzisiejsza rzeczywistość"

Transkrypt

1 Okręgowy Inspektorat Pracy potwierdza zarzuty Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach powiadomił nasz związek o wynikach przeprowadzonej kontroli w oddziałach ArcelorMittal Poland w kwietniu 2009r. Była to odpowiedź na pismo przesłane Inspekcji, w którym zwróciliśmy uwagę na szereg nieprawidłowości popełnionych przez Pracodawcę przy zwolnieniach grupowych. Więcej str. 8 Gregor Muenstermann: Nie planujemy całkowitego zamknięcia walcowni w Polsce. Traktujemy walcownię w Dąbrowie jako jeden z kluczowych elementów produkcji. JeŜeli nawet dojdzie do jej zamknięcia, to wraz z oŝywieniem na rynku nastąpi jej szybkie uruchomienie. Walcownia średnia - dzisiejsza rzeczywistość W ArcelorMittal: ograniczanie produkcji, wyłączanie instalacji Spadek popytu na wyroby stalowe odczuwają dotkliwie wszyscy producenci tej branŝy. Produkcja w ArcelorMittal w okresie ostatniego roku zmniejszyła się o blisko połowę. W tej sytuacji Zarząd koncernu szuka rozwiązań które umoŝliwią dalszą redukcję kosztów. Firma ograniczyła lub zawiesiła inwestycje, załoga wysłana jest na postojowe a nawet przymuszana do wykorzystywania urlopów. Jednym z rozwiązań, które ma dać firmie wymierne oszczędności jest czasowe wyłączanie niektórych instalacji produkcyjnych. Według najnowszych informacji spośród 33 wielkich pieców naleŝących do koncernu w USA, tylko w 12 odbywa się produkcja. Według tego samego źródła, jeszcze w tym miesiącu zaprzestaną pracy 3 kolejne piece. Zarząd korporacji tłumaczy, Ŝe wybór zapada po wnikliwej analizie kaŝdej spółki i dotyczy wyłącznie przestarzałych fragmentów produkcyjnych, które generują straty. Takie decyzje podjęto w stosunku do wielu hut w koncernie w tym takŝe w Polsce. Z tego powodu nasila się niezadowolenie, co widać po pojawiających się w hutach AM protestach. Wszyscy czekają na poprawę koniunktury. Wszystko wskazuje, Ŝe nie nastąpi to zbyt prędko. Czy jeszcze nas czeka, czy pracownicy to wytrzymają? Czytaj teŝ na str. 2 W środę 29 kwietnia, z inicjatywy Jerzego Goińskiego przewodniczącego NSZZ Solidarność dąbrowskiego oddziału AMP zostało zorganizowane spotkanie Zarządu ArcelorMittal Poland z pracownikami Walcowni Średniej. W spotkaniu uczestniczyli: Gregor Muenstermann Prezes Zarządu AMP, Wim Van Gerven - Dyrektor Zarządzający, Stefan Dzienniak - Dyrektor Zarządzający ds. Wyrobów Długich, Andrzej Wypych - Dyrektor Personalny oraz Zastępca Dyrektora Walcowni Średniej Jan Mroczkowski. Prezes Muenstermann przedstawił bieŝącą sytuację całej korporacji ArcelorMittal, gdzie aktualnie trwają prace nad ograniczeniem ilości Walcowni Średnich w Europie, i prowadzone są szczegółowe analizy poszczególnych obiektów. Zaprzeczył informacjom, Ŝe to dąbrowska walcownia została wytypowana do zamknięcia. Jak zapewnił: nie planujemy całkowitego zamknięcia walcowni w Polsce. Traktujemy walcownię w Dąbrowie jako jeden z kluczowych elementów produkcji. - JeŜeli nawet dojdzie do jej zamknięcia, to wraz z oŝywieniem na rynku nastąpi jej szybkie uruchomienie powiedział. Więcej str. 3 4 maja - msza św. w intencji Hutników i ich Rodzin W poniedziałek 4 maja, w parafii p. w. św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu odbyła się uroczysta msza św. w intencji hutników oraz ich rodzin. Obchody rozpoczęły się od złoŝenia wiązanek kwiatów pod figurą patrona hutników i straŝaków. Delegacji Solidarności przewodniczył szef S Huty Katowice - Jerzy Goiński. Następnie uczestnicy przeszli do kościoła, gdzie wzięli udział we mszy św. odprawionej przez kanclerza Kurii Diecezjalnej ks. prałata dr Zbigniewa KsiąŜka. W ceremonii uczestniczyli: przedstawiciele: związków zawodowych, dyrekcji ArcelorMittal Poland w tym Stefan Dzienniak, członek zarządu oraz Andrzej Węglarz - Dyrektor Biura Kadr i Płac AMP., samorządów, parlamentu, hierarchowie diecezji sosnowieckiej oraz parafianie. Więcej str. 4

2 Informacje z koncernu ArcelorMittal ArcelorMittal USA wyłącza piece i redukuje stanowiska Spadek popytu na stal doprowadził do zmiany planów produkcyjnych ArcelorMittal. Koncern zamierza wstrzymać produkcję jednej z hut w Ameryce. Obecnie na 33 wielkie piece AM w amerykańskich spółkach czynnych jest zaledwie 12. NajbliŜsze plany przewidują wyłączenie kolejnych 3 pieców: w Indiana Harbor Works, w Gary w stanie Indiana oraz w Middletown w stanie Ohio. ObniŜenie produkcji spowoduje znaczną redukcją poziomu zatrudnienia. Np. w Indiana Harbor Works odejdzie ok. 400 pracowników tj. 8% siły roboczej. Huta jest największym stalowym kompleksem ArcelorMittal w USA o zdolnościach 10 milionów ton rocznie i zatrudnia około 5,000 ludzi. Wcześniej w ArcelorMittal Cleveland na zasiłek dla bezrobotnych wysyłano 700 pracowników. Przedstawiciele koncernu poinformowali, Ŝe na podjęcie tych decyzji wpłynęła pogłębiająca się dekoniunktura światowego rynku stali. KradzieŜ 100 ton stali z ArcelorMittal Krivoy Rog 20 osób podejrzanych o kradzieŝ produktów stalowych z Arcelor Mittal Krivoy Rog na Ukrainie zatrzymali funkcjonariusze Urzędu bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Większość zatrzymanych to pracownicy naleŝącego do Lakshmi Mittala kombinatu. Na początku kwietnia urzędnik jednego z działów produkcyjnych w porozumieniu z 19 pracownikami skradli ok. 100 ton wyrobów i przetransportowali na teren jednego z prywatnych firm w mieście. Towar był ewidencjonowany przy wywozie a po opuszczeniu bram huty dokumenty były niszczone. Jak ustaliła policja, z powodu niedoskonałości systemu magazynowego zatrzymani mogli tworzyć, a następnie niszczyć dokumenty tak, Ŝeby nie było po nich śladu. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut kradzieŝy mienia znacznej wartości, fałszowania dokumentów oraz działania wspólnie i w porozumieniu. AM Ostrava wyłączy piec ArcelorMittal Ostrawa planuje wyłączenie z pracy jednego ze swoich pieców hutniczych i przynajmniej jednej baterii hutniczej. Powodem decyzji jest spadek popytu na stal spowodowany kryzysem ekonomicznym. Zakład pracuje obecnie na dwóch z trzech pieców hutniczych, a wszystkie trzy baterie wykorzystują 40 proc. swoich mocy. Urządzenia pozostaną nieczynne przez następne 4-6 tygodni. Zakład ArcelorMittal Ostrava ma moce produkcyjne ponad 3 mln ton stali rocznie i 1,5 mln ton koksu rocznie. Kupią nas Chińczycy? Według czeskiego tygodnika Euro - syn Lakshmiego Mittala Aditya, dyrektor finansowy koncernu - prowadzi rozmowy z Chinami w sprawie sprzedaŝy czeskiej huty w Ostrawie i części zakładów w Polsce. Gdyby do tego miało dojść - sprzedaŝ huty w Ostrawie moŝe być skomplikowana z powodu zobowiązań prywatyzacyjnych, Koncern zadeklarował, Ŝe w latach zainwestuje w Ostrawie ponad 240 mln USD. Takich problemów nie ma ArcelorMittal, który od chwili prywatyzacji Polskich Hut Stali w 2003 roku zainwestował w nie 3 mld zł to więcej, niŝ przewidywała umowa ze Skarbem Państwa. Jednak w grudniu ArcelorMittal Poland wypłacił 1,7 mld zł zaliczki na dywidendę. W II połowie tego roku zapadnie decyzja, czy i w jakiej wysokości zostanie wypłacona kolejna transza. Wolny Związkowiec str. 2 Związkowcy ArcelorMittal w protestach 1 majowych Jeszcze nigdy 1 majowy Dzień Ludzi Pracy nie miał tak burzliwego przebiegu jak w tym roku. Tegoroczne pochody w Europie i Ameryce zgromadziły miniony manifestantów demonstrujących wobec ekonomicznej polityki swoich rządów. Protestowano przeciwko bezwładowi rządzących pogrąŝaniu gospodarek państw w recesję. Związkowcy grozili radykalizacją form protestu w razie pogorszenia warunków opieki socjalnej lub redukcji zatrudnienia. W manifestacji w Marsylii (Francja), duŝą grupę uczestników stanowili związkowcy z zakładów ArcelorMittal. Tradycyjnie szli w ubraniach ochronnych wielkopiecowników. Protestowali przeciwko prezydentowi Nicolasowi Sarkozyemu i jego pustym obietnicom. Przed rokiem obiecał pomoc oraz wsparcie huty w Gandrange działaniami, które miały zapewnić jej rozwój i uchronić od redukcji ponad tysiąca miejsc pracy. Pomoc miała polegać na zobowiązaniu około 400 państwowych producentów i odbiorców stali do przeprowadzenia u nich takich inwestycji i rozwiązań, które miały pomóc w utrzymaniu produkcji w hucie Gadrange. Nieco mniejsza w skali była demonstracja związkowców Steelworkers w Chicago. Związkowcy domagali się ponownego uruchomienia spółki ArcelorMittal Hennepin Ill, lub sprzedanie takiemu inwestorowi, który wznowi produkcję. Pozostający na postoju od grudnia pracownicy domagają się powrotu do pracy. Obawiają się, Ŝe Zarząd moŝe przystąpić do demontaŝu urządzeń i wyburzania obiektów. Spółka jest przetwórcą blach gorącowalcowanych i ocynkowanych. Pracownicy ArcelorMittal Lazaro Cardenas dołączyli do strajku Pracownicy ArcelorMittal Lázaro Cárdenas w Meksyku przystąpili do strajku z górnikami Cananea na znak protestu przeciwko zamiarom redukcji zwolnienia górników o długoletnim staŝu i zastąpienia ich nowymi pracownikami. Pracownicy Mittala wzięli udział w solidarnościowej akcji zablokowania w dniach kwietnia portu przeładunkowego w mieście. Drugą przyczyną była ponowna próba rozwiązania górniczego układu zbiorowego, o utrzymanie którego w lipcu 2007 roku toczyły się masowe strajki w regionie. Państwo zamierzało przeprowadzić duŝe ograniczenie zatrudnienia i zamknąć kopalnię. Związkowcy walczą teŝ przeciwko odmowie przez rząd powrotu z Kanady do Meksyku związkowego przywódcy Gomeza Urrutii. Rząd zamierzał go aresztować oskarŝając o przywłaszczenie związkowych pieniędzy. Związkowcy zaprzeczają, by do takiego faktu doszło. ArcelorMittal redukuje produkcję w Niemczech ArcelorMittal Hochfeld - jedna z niemieckich hut produkujących walcówkę, naleŝąca do ArcelorMittal - zawiesi produkcję z dniem 1 maja przynajmniej na trzy miesiące. Grupa tłumaczy, Ŝe od stycznia huta pracowała w coraz krótszym czasie i zarząd nie znalazł ekonomicznego uzasadnienia do kontynuacji produkcji przy wykorzystaniu proc. mocy. Grupa postanowiła przeprowadzić teŝ dalszą korektę produkcji w hucie w Eisenhüttenstadt. Zakład zawiesza produkcję wyrobów zimnowalcowanych, redukuje produkcję wyrobów ocynkowanych i blach gorącowalcowanych w kręgach. W ramach planu zostanie takŝe wyłączony piec hutniczy nr 5A, czynny pozostanie mniejszy piec nr 1, który niedawno przeszedł modernizację. Jedna z dwóch linii cynkowania ogniowego, nr 1., będzie wyłączona z pracy, podobnie jak: linia wyŝarzania i walcownia zimna. Lakshmi Mittal stracił 61 proc. swojej fortuny Szef koncernu Lakshmi Mittal stracił w ubiegłym roku około 25 miliardów dolarów, ale wciąŝ jest najbogatszym Brytyjczykiem. Jego majątek szacowany jest obecnie na zaledwie 15,9 miliardów dolarów. Majątek stu najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii znajdujących się na liście najbogatszych Brytyjczyków uszczuplony został o 135 miliardów dolarów od ubiegłej wiosny.

3 Apel do Premiera RP o interwencję Polski rynek zalewa obca stal Kryzysowa sytuacja w jakiej znalazły się polskie ArcelorMittal i zapowiedź, Ŝe moŝe nawet dojść do wyłączenia niektórych instalacji, stał się przyczyną szeregu podjętych decyzji, zarówno organizacji związkowych jak i konferencji prasowej zorganizowanej przez zarząd spółki dla zainteresowania rządu i opinii publicznej. - Okres dekoniunktury na produkty stalowe, będzie dłuŝszy niŝ przewidywali to analitycy mówił do zgromadzonych dziennikarzy Prezes ArcelorMittal Poland Gregor Muenstermann. Drastycznie spada zapotrzebowanie na większość wyrobów. My ze swej strony robiliśmy wszystko, by do minimum ograniczyć wydatki. Firma ograniczyła lub zawiesiła inwestycje, wdroŝyła program redukcji kosztów. Chcemy chronić miejsca pracy, ale jest to coraz trudniejsze. Dlatego chcemy zainteresować naszymi problemami polski rząd i liczymy na wsparcie. Firma chętnie skorzystałaby np. z moŝliwości współfinansowania przez budŝet państwa w czasie tzw. postojowego mówił prezes Muenstermann. To, co najbardziej utrudnia sprzedaŝ na polskim rynku to napływająca tania stal ze Wschodu. Wcześniej w liście do Premiera RP związkowcy ArcelorMittal Poland nie kryli oburzenia zarzucając rządowi, Ŝe zamiast tworzyć hutom w Polsce moŝliwości - bagatelizuje sprawę. Sprawa zaczęła być powaŝna, gdy za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Europejskiej Radzie Zakładowej Lecha Majchrzaka dotarła do nas bardzo niepokojąca informacja o realnej moŝliwości zamknięcia Walcowni Średniej w Arcelor- Mittal Poland SA Dąbrowa Górnicza. Był to sygnał, Ŝe nie moŝemy biernie czekać mówi przewodniczący Solidarności w Hucie Katowice Jerzy Goiński. Wspólnym głosem największych organizacji związkowych w naszym oddziale wstąpiliśmy do Prezesa Zarządu ze stanowczym sprzeciwem co do polityki prowadzonej przez Zarząd koncernu w Luksemburgu oraz Ŝądaniem odstąpienia od błędnego pomysłu o wyłączeniu z ruchu walcowni średniej w Dąbrowie Górniczej. Jednocześnie, znając wartość czasu w takich sytuacjach - na mój wniosek jako przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland, na którym przedstawiłem merytoryczne argumenty, by Zarząd podjął działania stosowne do Zarządu Korporacyjnego celem dalszego funkcjonowania Walcowni Średniej. Zdaniem Goińskiego - oddajemy rynek w obliczu organizacji Euro 2012, który powinien być w znacznym stopniu zagospodarowany przez nasze wyroby. Nie jesteśmy w stanie konkurować z rosyjskim importem, kiedy droŝeje krajowa energia i rosną opłaty środowiskowe. Na te waŝne kwestie próbował zwrócic uwagę dziennikarzom prezes Muestermann. - Sprawa nie jest łatwa, bo Rosja ma umowę dwustronną z Unią Europejską, co oznacza, Ŝe nie moŝemy uruchomić procedur antydumpingowych lub klauzul zabezpieczających dla ich produktów. Zdaniem prezesa Muestermanna - rząd moŝe wystąpić o weryfikację zapisów umowy, która nie uwzględnia dekoniunktury na rynku stali. Obecnie przy spadku produkcji powyŝej 40 procent, takŝe wielkość importu powinna ulec zmniejszeniu. Dziennikarze interesowali się aktualnym stanem firmy oraz propozycjami wysuniętymi do rządu przez Zarząd spółki, które mogą zminimalizować odczuwalne juŝ skutki panującego kryzysu. Czy w takiej sytuacji było rozsądne ze strony właściciela wyprowadzenie zysków z firmy? pytali prezesa. (JZ) Walcownia średnia - dzisiejsza rzeczywistość Cd ze str 1. Wim Van Gerven zakomunikował zebranym, iŝ do decydujących kryteriów przy wyborze Walcowni nie naleŝą ponoszone koszty produkcji, co znacznie wpływałoby na naszą korzyść, ale przede wszystkim produkcja, gatunki stali i jakość zadecydują o dalszym funkcjonowaniu poszczególnych Walcowni. Analiza obejmuje wiele walcowni i Zarząd ArcelorMittal Poland nie zgadza się z podejmowanymi na wyŝszym szczeblu decyzjami, kontratakuje konkretnymi propozycjami optymalizacji kosztów. Podkreśla, iŝ tylko konkretne argumenty mogą przekonać właściciela i jak powiedział Gregor Muenstermann gdybyśmy nie mieli dobrych wskaźników produkcji i kosztów, nie byłoby o czym juŝ mówić. Prezes AMP potwierdził, iŝ w miesiącach maj, czerwiec 2009r. są zamówienia, zapotrzebowanie produkcyjne i zapewnił, Ŝe sprawą kluczową jest utrzymanie dotychczasowych klientów oraz podjęcie wszelkich działań by nie stracić rynku dla jakichkolwiek produktów. Przewodniczący ZZ Solidarność poruszył bardzo istotną dla pracowników kwestię zamiaru wprowadzenia przez Zarząd na Wydziale systemu pracy trzyzmianowej, na co nie otrzymał ze strony Dyrektora Personalnego konkretnej informacji. Andrzej Wypych zapewnił, iŝ przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian dokona stosowanych konsultacji ze związkami zawodowymi, jednak wysoce prawdopodobna jest równieŝ moŝliwość wprowadzenia tzw. postojowego, urlopów bezpłatnych, a takŝe obniŝenia wynagrodzenia. Wśród pracowników walcowni obecnych na zebraniu podniosły się pełne niepokoju głosy Przy wprowadzeniu trzyzmianowego systemu pracy, czy płace pracowników ulegną zmianie? pytał Przewodniczący KW NSZZ S Walcowni Średniej Jerzy Parafiniuk. Inni poruszeni wypowiedzią Dyrektora drąŝyli temat wprowadzenia systemu trzyzmianowego: Jakie będą zasady wprowadzanego systemu i od kiedy zacznie on funkcjonować? pytał Wojciech Matusiak. Co z dodatkiem czterobrygadowym? - dociekał Tadeusz Gleń. Dyrektor Personalny zapewnił, iŝ osoby pracujące nie powinny odczuć róŝnic płacowych, natomiast nie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na padające z sali pytania twierdząc, Ŝe wszelkie szczegóły nie są jeszcze uzgodnione, ale z pewnością będą omawiane ze związkami zawodowymi. Podsumowując spotkanie Jerzy Goinski nie krył niezadowolenia z oszczędnych i nieprecyzyjnych wypowiedzi Zarządu, podkreślił, Ŝe walczymy o naszą, polską hutę, o walcownię ale i o siebie, poniewaŝ nam odebrano wszystko, nawet decyzyjność w obrębie naszej firmy. Nie moŝna ratować zachodnich oddziałów korporacji naszym kosztem tylko dlatego, Ŝe nasz głos ma małe szanse przebicia. Głos moŝe i tak, ale fakty niekoniecznie. Walcownia średnia w Dąbrowie Górniczej stanowi źródło utrzymania dla 534 pracowników, została zmodernizowana, naleŝy do najnowocześniejszych tego typu obiektów, a koszty produkcji naszego oddziału są najniŝsze w Europie. Czy zatem właściciel podejmując decyzję o jej zamknięciu nie postąpił zbyt pochopnie? Na dzień dzisiejszy dostaliśmy zapewnienie od Zarządu ArcelorMittal Poland, iŝ Walcownia Średnia w Dąbrowie Górniczej nadal będzie funkcjonować, ale sytuacja rynkowa wymaga uelastycznienia systemu produkcyjnego do bieŝących potrzeb rynkowych. Wszelkie zmiany dokonywane w obszarach socjalnym i społecznym będą konsultowane i uzgadniane ze związkami zawodowymi, a Zarząd dołoŝy wszelkich starań, by zwiększyć obłoŝenie wydziału. (AS) Wolny Związkowiec str. 3

4 4 maja - msza św. w intencji Hutników i ich Rodzin Cd. Ze str 1. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczył duszpasterz Solidarności Huty Katowice - ks. kanonik Zygmunt Wróbel, który wraz z ks. Prałatem Tadeuszem Kamińskim byli współcelebransami mszy. Uroczysty charakter ceremonii hutniczej podkreślały związkowe poczty sztandarowe: MOZ NSZZ Solidarność z Huty Katowice, Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, Delegatury S z Sosnowca, Komisji Zakładowej S Huty Bankowa oraz Związku Zawodowego Ruchu Ciągłego ArcelorMittal Poland. Bogatym przeŝyciom duchowym towarzyszyła podniosła świąteczna atmosfera. W wygłoszonej homilii ks. kanclerz Zbigniew KsiąŜek podziękował hutnikom za trud codziennej pracy. Przedstawiając postać św. Floriana podkreślił jego odwagę. - Nie bał się cierpień i śmierci, która czekała w zamian za otwarte przyznanie się do wiary wobec Boga i przywiązania do kościoła chrześcijańskiego mówił ks. KsiąŜek. Coroczną tradycją jest, Ŝe podczas uroczystości przedstawiciel hutników przekazuje zawierzenie do św. Floriana. W czasie mszy św. Tadeusz Sokołowski w imieniu hutników dąbrowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland prosił o wstawiennictwo do naszego patrona. - Prosimy Ciebie św. Florianie daj naszym braciom robotnikom ducha poświecenia i przywiązania dla pracy, ducha szacunku dla Ziemi Ojczystej naszej Ŝywicielki, która jest największym darem nieba i opatrzności BoŜej. Tobie dziś oddajemy i Tobie powierzamy, Ciebie czcimy jako opiekuna danego od Boga - kaŝdemu człowiekowi cięŝkiej pracy. Wypraszaj nam łaski oraz cnotę męstwa i odwagi w trosce o lepszą godniejszą i uczciwszą pracę. Uroczystość ubarwiał śpiewem chór parafialny. Mszę zakończyło wspólne wykonanie pieśni. KaŜdy z uczestników miał moŝliwość dotknięcia a nawet ucałowania relikwii św. Floriana. Św. Florian - męczennik z czasów rzymskich Według przekazów kościelnych - święty Florian naleŝy do wielkiej rzeszy męczenników, którzy zginęli na początku IV wieku, za panowania cesarza Dioklecjana. Dioklecjan, a właściwie Caius Aurelius Valerius Diocletianus ( ), władca cesarstwa rzymskiego w latach , za czasów panowania cesarza Numeriana, był dowódcą pretorianów, a po jego śmierci obwołany przez wojsko cesarzem Rzymu. Był jednym z najwybitniejszych władców Cesarstwa Rzymskiego. Obejmując rządy w 285 roku, podjął próbę wszechstronnej reformy państwa. DąŜył do wprowadzenia monarchii absolutnej. Przeprowadził reformy mające na celu wzmocnienie państwa (wprowadził współrządy czterech władców, państwo podzielił na cztery okręgi, podwoił liczebność armii, opodatkował ludność imperium). Po 18 latach panowania - wydał w 303 roku kilka następujących po sobie dekretów, które zmierzały do wytępienia chrześcijaństwa. Nowe prawo nakazywało nie tylko aresztowania i represje, ale takŝe kasację mienia kościelnego, zburzenie świątyń i zniszczenie ksiąg kościelnych. Jedną z ofiar wprowadzonych represji stał się Florian, oficer legionu naddunajskiego z prowincji Noricum. Z opisu jego męczeństwa, przez Passio Florianiego, pochodzącego z VIII wieku wiemy, Ŝe podczas zarządzonego obowiązku złoŝenia ofiary rzymskim bogom, Florian jednoznacznie zadeklarował swoją wiarę wobec Boga, czym złamał prawo. Akwilin, namiestnik prowincji, usiłował przekonać swojego podwładnego do podporządkowania się cesarskim zarządzeniom. Gdy perswazja, a nawet zarządzona kara chłosty nie dały rezultatu, skazano go na śmierć. 4 maja 304 roku został strącony z kamieniem u szyi z mostu do rzeki Anesus (dzisiejsza: Enns). Ciało, wyrzucone przez rzekę, odnalazła kobieta o imieniu Waleria i pochowała w ustronnym miejscu. Dziś na miejscu pochówku znajduje się słynne opactwo Sankt Florian. Św. Florian, związany jest z dziejami polskiego narodu. W drugiej połowie XII wieku, w czasie rozbicia dzielnicowego, ksiąŝę Kazimierz II Sprawiedliwy napisał pismo do papieŝa Aleksandra III a później takŝe do Lucjusza III o przekazanie katedrze wawelskiej relikwii któregoś z czczonych męczenników. Prośbę tę spełnia Lucjusz III w roku 1184, wysyłając z relikwiami św. Floriana biskupa Modeny Idziego. Odtąd św. Florian naleŝy do grupy świętych cieszących się w naszym kraju szczególnym kultem. ChociaŜ juŝ Lucjusz III ogłosił św. Floriana patronem Polski, to jeszcze w 1436 r. został on ponownie zaliczony, wraz ze św. Wojciechem, Stanisławem i Wacławem w poczet głównych patronów Królestwa Polskiego. Wolny Związkowiec str. 4

5 Na Walnym ZOK NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland Związkowcy domagają się, by nie zamykano surowcowej w Krakowie i walcowni średniej w Dąbrowie Górniczej - Będziemy bronić miejsc pracy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form protestu, włącznie z tymi najtrudniejszymi mówili związkowcy podczas Walnego Zebrania Delegatów ZOK NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland - 22 kwietnia w Krakowie. W części oficjalnej w posiedzeniu WZD uczestniczyli: Wim Van Gerven - członek Zarządu, Stefan Dzienniak - członek Zarządu, dyrektor części produktów długich, Andrzej Wypych dyrektor personalny, Bogdan Mikołajczyk - dyrektor części surowcowej oraz Jan Staniewski - z-ca dyrektora wyrobów płaskich. Tematem dominującym była sytuacja związana z informacją o zamiarze planach właściciela - czasowego wyłączenia z produkcji: części surowcowej w krakowskim oddziale oraz walcowni średniej w Dąbrowie Górniczej. Związkowcy domagali się konkretnej odpowiedzi: czy taka decyzja juŝ zapadła, czy tylko jest rozwaŝana, na co odpowiedzi nie otrzymali. Dyrektor Wim Van Gerven mówił o niesprzyjających okolicznościach na rynku i zastojach w sprzedaŝy. - Co prawda udało nam się powstrzymać spadek cen wyrobów, stabilizują się ceny złomu, ale w dalszym ciągu nie ma takich zamówień, które pozwoliłyby pracować liniom na ekonomicznym dla firmy poziomie. Delegaci nie usłyszeli optymistycznych zapewnień, Ŝe będzie lepiej. Zamiast tego dowiedzieli się, Ŝe produkcja będzie się odbywać naprzemiennie dwoma piecami w Krakowie i Dąbrowie i na minimalnych obrotach. Dla związkowców z Krakowa wieści były mało optymistyczne. - RozwaŜane jest zamknięcie baterii koksowniczej nr 7, bloku tlenowego, stacji azotu, dwóch taśm spiekalniczych i konwertora. NaleŜy teŝ liczyć się z dalszym ograniczeniem produkcji koksowni i walcowni zimnej. Jak mówił Dyrektor Bogdan Mikołajczyk: produkcja na minimalnych wsadach jest bardzo trudna. WciąŜ mamy nadzieję, Ŝe nie jesteśmy jeszcze na dnie i jeszcze odbijemy się. Mam teŝ nadzieję, Ŝe nie zapadnie decyzja o pozostawieniu tylko jednego pieca, bo oznaczałoby to pozbawienie pracy kilku tysięcy ludzi. Wan Gerven mówił teŝ o planach zamknięcia linii ocynkowania ogniowego w Krakowie i przeniesienia tej produkcji do oddziału w Świętochłowicach. Zdaniem związkowców S z Huty Katowice pomysł przeniesienia produkcji z walcowni średniej do Ostrawy spowoduje dalszą utratę rynku w Polsce. Dzieje się to w tym samym czasie, gdy w Celsie w Ostrowiu Wielkopolskim Hiszpanie ruszają z nową walcownią. Wygląda na to, Ŝe sami i świadomie pozbywamy się rynku i klientów. Nie będzie trzeba dugo czekać, by inny producent zagospodarował miejsce po naszym odejściu. Zdaniem Wan Gervena to, czy walcownia średnia w Dąbrowie będzie produkować, wiele zaleŝy od nas samych. Musimy wspólnie pracować, by walcownia stała się absolutnym liderem kosztowym spośród 14 innych tego typu linii walcowni Mittala w Europie. Mamy teŝ duŝo do zrobienia pod względem poprawienia jakości powierzchniowej naszych wyrobów. Czeka nas więc walka w Grupie o to, kto będzie produkował tanio i na dobrym poziomie. Taka walka trwa we wszystkich zakładach, bo jest to walka o przerwanie. Będziemy spokojni, jeśli osiągniemy produkcję na poziomie 70 proc. zdolności produkcyjnej. Jeden ze związkowców przypomniał dyrektorowi, Ŝe podczas podpisania umowy prywatyzacyjnej prezes koncernu wyraził się, Ŝe polskie huty są perłą w koronie europejskiej części Grupy AM, a teraz zamierza się zatrzymywać produkcję. - I nic się nie zmieniło odparł Wim Van Gerven. Dyrektor Andrzej Wypych nawiązał do pytania w sprawie pojawiających się na terenie hut obcych firm, których nie powinno być. - Jeśli mamy chronić swoich pracowników, to musimy ciąć wszystko co zewnętrzne mówił dyrektor. ObniŜka kosztów będzie się odbywać się we wszystkich obszarach. Nawet w grupie pracowników zarządzających. Nam teŝ uszczuplono nasze wynagrodzenia. Nie ma wyjątków. Wszyscy razem ponosimy koszty naszych wynagrodzeń. Związkowcy pytali o plany właściciela w stosunku do spółek. - W trudnej sytuacji na rynku wewnętrznym kiedy właściciel w znacznym stopniu ograniczył koszty związane z gospodarką remontową spółki muszą same szukać sobie ofert na zewnątrz. Związkowcy narzekali, Ŝe właściciel zalega z płatnościami dla firm za wykonane usługi. Zaległości te sięgają nawet kilku milionów złotych. - Czy w takiej sytuacji stać nas na przeprowadzić restrukturyzacji zatrudnienia? Zdaniem dyrektora Wypycha pieniądze które przeznaczone są na odejścia - są pieniędzmi koncernu i mogą z nich korzystać równieŝ spółki. JeŜeli istnieje taka potrzeba, a szefowie spółek potrafią odpowiednio uzasadnić wnioski o potrzebie odejścia pewnej grupy pracowników, to w porozumieniu z Biurem Nadzoru Właścicielskiego, będą mogli z nich skorzystać. Jak przyznał - doskonale orientuje się w sytuacji ekonomicznej spółek. Wszyscy mamy podobnie i musimy z tym Ŝyć i starać się przetrwać. Część spółek zostanie sprzedana a część przejdzie proces restrukturyzacji. Zostanie podjęta decyzja, która część spółek powróci do Huty, a która pozostanie na zewnątrz. Nawiązał tu do sytuacji spółki Zakład Automatyzacji, gdzie część pracowników zasili szeregi huty, a część znajdzie zatrudnienie w Grupie serwisowej. Pytany w sprawie spółek energetycznych Dyrektor Stefan Dzienniak mówił o dość duŝym zainteresowaniu inwestorów kupieniem spółek ZEN i Eko-Energii. Uspokoił, Ŝe Ŝadna ze spółek nie zostanie pozostawiona sama sobie. - Pytany o wielkość zatrudnienia w Arcelor- Mittal Poland Andrzej Wypych stwierdził, Ŝe aktualnie w całej grupie licząc z hutą w Warszawie, hutą królewską i Batorym a takŝe spółkami - pracuje ok. 23 tyś. pracowników. W okresie od grudnia ub. roku odeszło ok osób, do końca roku zatrudnienie powinno jeszcze się zmniejszyć o Andrzej Wypych mówił o tworzonym dziale rezerw pracowników. Ta kadra ludzi będzie wykorzystywana do specjalnych zadań, np. będą przejmowali prace wykonywane dotąd przez pracowników spółek zewnętrznych a takŝe tam, gdzie będą występować braki kadrowe. Np. po odejściu pracowników na renty i emerytury. Pytany w sprawie programów dobrowolnych odejść Andrzej Wypych stwierdził, Ŝe jest określona wielkość środków, które pozwalają na przeprowadzenie odejść do końca br. Z pieniędzy tych będziemy mogli teŝ korzystać w sytuacji pilnego zapotrzebowania na fachowców. Jeśli zajdzie taka potrzeba to nie wykluczamy, Ŝe skorzystamy z wiedzy praktycznej części osób, którzy odeszli. Oczywiście zatrudnienie będzie odbywać się na innych warunkach płacowych. Musimy elastycznie dostosowywać liczbę pracowników do wysokości produkcji. Dyrektor uspokoił, Ŝe ArcelorMittal Poland znajduje się w nienajgorszej sytuacji finansowej. Ani przez moment nie utraciliśmy płynności finansowej. Według wyliczeń wynik finansowy za I kwartał br. waha się w okolicach zera, co nie jest najgorszym biorąc pod uwagę inne firmy. Pytany o wynagrodzenia dyrektor powiedział, Ŝe w związku z porozumieniem dotyczącym tzw. postojowego, nastąpił niewielki 2,5 proc spadek wynagrodzeń. (jz) Wolny Związkowiec str. 5

6 Z posiedzenia Międzyzakładowej Komisji - 29 kwietnia 2009 Walcownia pracuje - niepewność pozostała Tradycyjnie juŝ, sprawy socjalne oraz stan bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, miały być tematami wokół których toczy się dyskusja podczas posiedzeń Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność. Tym razem znaczną część spotkania zdominowały pytania o walcownię średnią w dąbrowskim oddziale spółki. Czy moŝe zostać wyłączona a produkcja z Dąbrowy przeniesiona do huty w Ostrawie? pytali przewodniczący S wydziałów i spółek. Posiedzenie zaczęło się od wspólnego tematu wiosennych przeglądów BHP. - Organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy to obowiązek kaŝdego pracodawcy mówili związkowcy. Niestety wiele wniosków pokontrolnych zalecających usunięcie źródeł zagroŝeń przeleŝało nietknięte od ubiegłorocznych jesiennych przeglądów. Pewnym pocieszeniem jest znaczący spadek wypadków w ArcelorMittal Poland, ale wszyscy wiedzą, Ŝe nie wynika to z poprawy warunków BHP, ale z mocno ograniczonych zadań produkcyjnych. Wydział Tokarni Walców jest rekordzistą pod względem zachowania czystego konta - bezwypadkowej pracy. Od początku 2007 roku nie odnotowano tu ani jednego wypadku. Po raz kolejny związkowcy zwracali uwagę, Ŝe na terenie oddziałów pracują obce firmy remontowe. PrzecieŜ wydano odpowiednie Zarządzenie mówią rozŝaleni. Firmy zewnętrzne zabierają nam pracę, ktoś na tym robi niezłą kasę. W takiej sytuacji znajduje się spółka Partner Elektra. Mimo usilnych starań, rynek Mittala jest niedostępny. Załodze zaproponowano pracę na 4/5 etatu. Nie ma pracy dla kobiet. W spółce ZEN pracownicy wyczekują na otwarcie ofert prywatyzacyjnych. Załoga chce się dowiedzieć kim będzie nowy właściciel firmy. Kandydatów do kupienia spółki jest nadspodziewanie duŝo. Niewesołe nastroje panują w Zakładzie Automatyzacji. - Nie mówią nam tego wprost, ale na górze zapadła decyzja o likwidacji naszej spółki mówi jeden ze związkowców. Zapewniano nas, Ŝe na wszystkich etapach prowadzonych analiz będą z nami prowadzone konsultacje. Jest inaczej. Jedyną metodą na jaką wyraŝamy zgodę to włączenie całej spółki w struktury ArcelorMittal Poland. Tak jak z dniem 1 stycznia br. włączono Hutę Królewską. Obawy pracowników ZA są ogromne: z dnia na dzień moŝemy znaleźć się w gronie przewidzianych do zwolnienia. W spółce EC Nowa powołano zespół ds. zweryfikowania wykazu stanowisk w związku z ustawą o emeryturach pomostowych. Weryfikacja przebiegła sprawnie a spółka jest pierwszą, która przeprowadziła tą czynność. Związkowcy pytali o zaopatrzenie magazynów w środki ochrony osobistej. Jak twierdzi Jan Czajkowski wiceprzewodniczący S ds. socjalnych - zaopatrzenie w magazynach jest na dość dobrym poziomie. Najwięcej uwag moŝna mieć do jakości butów, ubrań roboczych i środków ochrony osobistej. Był chwilowy brak rękawic, spowodowany złą współpracą magazynów wydziałowych z magazynem centralnym. Dość często magazyn centralny jest zaopatrzony a brakuje niektórych sortów w magazynach wydziałowych. Podjęliśmy juŝ interwencję w tym temacie. Gorącym tematem na dziś jest regulamin sprzedaŝy mieszkań cieszący się duŝym zainteresowaniem, bo Pracodawca jest zdecydowany sprzedać mieszkania, które stanowią dla niego zbędny balast. W regulaminie sprzedaŝy pojawił się zapis, Ŝe jeśli pracownik nie zgłosi się mimo złoŝonej mu propozycji kupna mieszkania zakładowego - ArcelorMittal Poland moŝe je sprzedać na wolnym rynku. Zainteresowani, którzy nie mają dostatecznych na ten cel środków, będą mogli skorzystać z puli środków zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Aktualnie środków tych starcza na ok. 100 takich wniosków mówił Jan Czajkowski. Związkowcy narzekają na zmienioną formę organizacji wycieczek we współpracy ze spółką Partner. Teraz nie tylko organizatorzy związkowi rezygnują, jest teŝ coraz mniej chętnych do skorzystania z tej formy wypoczynku, bo znacznie wzrosły koszty, które musi ponieść sam zainteresowany. Przewodniczący pytali o walcownię średnią. Czy moŝna powiedzieć zdecydowanie, Ŝe nie wyłączą jej produkcji i nie przejmie naszych zadań huta w Ostrawie? Jak powiedział przewodniczący NSZZ S AMP Jerzy Goiński - pomysł zarządu korporacji o wyłączeniu z ruchu walcowni średniej w Dąbrowie Górniczej i przeniesieniu produkcji do Ostrawy jest nieporozumieniem. Z dniem 1 czerwca br. Trzyzmianowy system z planem postojów W dniu 30 kwietnia br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych Oddziału Dąbrowa Górnicza w Dziale Kadr i Płac, którego tematyką była zmiana organizacji pracy w Zakładzie Walcowni Średniej i Gospodarki Walcami z czterobrygadowego systemu na trzyzmianowy oraz plan tzw. postojowego na II kwartał 2009r. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Węglarz Dyrektor Biura Kadr i Płac, Jan Mroczkowski Główny Specjalista ds. Eksploatacji Zakładu Walcownia Średnia, Krystyna Nowakowska Szef Działu Kadr i Płac, Marian Wilk Główny Specjalista ds. Kadr, a takŝe przedstawiciele związków zawodowych działających w Oddziale w Dąbrowie Górniczej ze strony NSZZ Solidarność Mirosław Nowak. Podczas zebrania Dyrektor Biura Kadr i Płac wyznaczył termin wprowadzenia systemu trzyzmianowego na Walcowni Średniej na dzień 1 czerwca br., a Jan Mroczkowski poinformował, iŝ przejście to dotyczyć będzie wszystkich, z wyjątkiem Pracowników z obszaru pieców grzewczych i dyspozytorów. Jako, Ŝe wprowadzenie tego rozwiązania wymaga porozumienia ze związkami zawodowymi wszelkie szczegóły w tym temacie uzgodnione zostaną na odrębnie zwołanym spotkaniu planowanym po najbliŝszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, która ma się odbyć 6 maja. Szef Działu Kadr i Płac - Krystyna Nowakowska przedstawiła dotychczasową sytuację dotyczącą realizacji postojowego w I kwartale br. oraz poinformowała przedstawicieli związków zawodowych o postojach planowanych w II kwartale, których wielkość w poszczególnych miesiącach przedstawia poniŝsza tabela: Miesiąc - Nasza walcownia jest nowocześniejsza od tej w Ostrawie, która technologicznie najlepsze lata ma juŝ za sobą. Na naszą korzyść przemawiają teŝ koszty produkcji najniŝsze w Europie. Wstrzymanie pracy walcowni średniej groziłoby dalszym ograniczeniem zdolności produkcyjnych innych wydziałów huty, w tym wielkiego pieca mówił Jerzy Goiński. - Przypomnę, Ŝe wszystko zaczęło się od informacji, która pojawiła się w prasie, Ŝe Zarząd korporacji zamierza wyłączyć z produkcji naszą walcownię. Nie potwierdzali tego przedstawiciele Zarządu ArcelorMittal Poland, do których się zwróciłem. Konkretnie - Zarząd twierdził, Ŝe nie ma w tej sprawie decyzji. Mimo to dla pewności skontaktowałem się z przebywającym w tym czasie w Luksemburgu naszym przedstawicielem w Europejskiej Radzie Zakładowej Lechem Majchrzakiem, który potwierdził, Ŝe taka informacja pojawiła się podczas posiedzenia Rady. Korzystając z przysługujących mi uprawnień wystąpiłem o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland. Równolegle w ramach trzech największych organizacji: MOZ NSZZ Solidarność wraz z MZZ Pracowników AM DG i MZZ Pracowników Ruchu Ciągłego AMP wystąpiliśmy do Prezesa Zarządu ze stanowczym sprzeciwem co do polityki prowadzonej przez Zarząd koncernu w Luksemburgu oraz z Ŝądaniem odstąpienia od błędnego pomysłu o wyłączeniu z ruchu walcowni średniej w Dąbrowie Górniczej. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej stwierdzono, Ŝe walcownia będzie nadal pracować. To oznacza, Ŝe nie zostanie wyłączona. Sprawą zainteresowaliśmy media oraz rząd RP i nie odpuścimy dotąd dopóki nie zostanie ona pozytywnie rozwiązana. mówił Jerzy Goiński. (jz) Ilość planowanych dni postojowego PPD PSD KJS Maj Czerwiec Szczegółowe listy Pracowników PPD oraz PSD mających skorzystać z przerwy w pracy zostały zaakceptowane przez Dyrektora Zarządzającego Oddziału Surowcowego. O dalszych spotkaniach organizowanych w powyŝszych tematach oraz zapadających na nich kluczowych dla Pracowników decyzjach będziemy Państwa informować na bieŝąco. (AS) Wolny Związkowiec str. 6

7 DruŜyna ArcelorMittal zwycięŝa w III Halowym Turnieju Hutników JuŜ po raz trzeci rozegrano Halowy Turniej Piłki NoŜnej o Puchar im. Jarosława Zwolińskiego i Władysława Molęckiego. Organizatorami Turnieju, który odbył się w sobotę 18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 16 na Łęknicach w Dąbrowie Górniczej były trzy związki zawodowe dąbrowskiego oddziału AMP - MOZ NSZZ Solidarność, MZZ Pracowników AMP i MZZ Prac. Ruchu Ciągłego. TuŜ przed rozpoczęciem zawodów - sędzia turnieju Jarosław Stępień w czasie narady z kapitanami druŝyn określił zasady rozgrywek i czas trwania spotkań. Osiem druŝyn rozlosowano w dwie grupy. Po przywitaniu z uczestnikami przewodniczący Solidarności dąbrowskiego oddziału Mittal Steel Poland Jerzy Goiński dał sygnał do rozpoczęcia rozgrywek. Mecze toczyły się w sportowej atmosferze. Łącznie w czasie trwającuch 5 godzin zawodów strzelono 67 bramek. W regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 2:2 i dopiero po seria rzutów karnych zdecydowała, Ŝe lepszą okazała się druŝyna AMP. W finałowym pojedynku spotkały się dru- Ŝyny: ArcelorMittal Poland i Stalprofil. Puchar Przechodni zwycięskiej reprezentacji wręczył Jerzy Goiński. Pamiątkowe dyplomy dla najlepszych zespołów przekazały na ręce kapitanów, rodziny zmarłych naszych kolegów: Ŝona Jarka Joanna z córką i mamą Aliną oraz Ŝona Władka Molęckiego z synem. Tytuł najlepszego strzelca turnieju za 9 strzelonych bramek otrzymał Michał Paszkot z Arcelor Mittal Poland. Najlepszym bramkarzem rozgrywek został Michał Zdonek z firmy Stalprofil. Zawodnicy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji otrzymali z rąk organizatorów: Stanisława Szreka, Kazimierza Gwoździa Ruch oraz Jana Domagały - torby turystyczne oraz piłki. Końcowa klasyfikacja Turnieju: 1. miejsce - ArcelorMittal Poland 2. miejsce - Stalprofil 3. miejsce PAM ZSP/COS 4. miejsce MZZ AMP 5. miejsce - HKT 6. miejsce - MZZ Prac. Ruchu Ciągłego 7. miejsce - NSZZ Solidarność 8. miejsce - ZSP Ksiądz Jerzy Popiełuszko: Wolność jest w nas 23 kwietnia br. w dniu imienin Sługi Bo- Ŝego ks. Jerzego Popiełuszki do jego grobu udała się delegacja MOZ NSZZ "Solidarność " Huty Katowice. Uroczystą Mszę Św. koncelebrował i homilię wygłosił Jego Eminencja kardynał Prymas Polski Józef Glemp. Jak co roku obecna była mama ks. Jerzego z dwoma jego braćmi, poczty sztandarowe z całej Polski. W procesji przekazaliśmy dar pienięŝny na remont Kościoła Św. Stanisława Kostki obok którego znajduje się grób ks. Jerzego Popiełuszki. Mszą Św. poprzedziło uhonorowanie odznaczeniem prymasowskim 13 osób najbardziej zasłuŝonych w procesie beatyfikacji ks. Jerzego w tym ks. Czesława Banaszkiewicza (na zdjęciu z Alkiem Gągalskim). Z tego miejsca jeszcze raz gratulujemy ks. Czesławowi i dziękujemy za jego udział w naszych hutniczych pielgrzymkach. JuŜ teraz zapraszamy na obchody 25 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 19 października br. Jadwiga Szewczyk Wspomnienie o Stanisławie Czarnocie Narodziny i śmierć są wpisane w kaŝdego z nas. O ile narodziny są faktem radosnym, szczęśliwym to śmierć wywołuje w nas zadumę, refleksje, Ŝal a jeŝeli umiera ktoś bliski to ból a niejednokrotnie tragedię i poczucie ogromnej straty. Wiadomość o śmierci Staszka bardzo mnie zaskoczyła. MoŜe dlatego, Ŝe przyszła tak nagle, niespodziewanie. W takich przypadkach nasuwa się refleksja za szybko mógł jeszcze poŝyć lecz cóŝ na to my wpływu nie mamy. Poznałem Go bliŝej w trudnych latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Od 1984 roku działaliśmy w podziemnych strukturach Solidarności i w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. W tamtych czasach, gdy odwaga była w cenie On był odwaŝny. Oprócz poczucia, Ŝe robimy coś poŝytecznego dla Wolnej Polski i Ŝadnych profitów z tej działalności nie mieliśmy, to na Staszka zawsze moŝna było liczyć. Poświęcenie i Jego wieczny optymizm były dla mnie zdumiewające. Siłę do tego czerpał z wiary w Boga. Wiary prostej i szczerej jak szczery i prosty Staszek był. Nigdy się nie wyróŝniał, pozostawał zawsze w cieniu innych działaczy, lecz nie wyobraŝam sobie bez Staszka tamtych czasów. Świat byłby uboŝszy bez ludzi takich jak Ty. śegnaj Staszku. Aleksander Gągalski Wolny Związkowiec str. 7

8 Okręgowa Inspekcja Pracy potwierdza zarzuty Cd ze str. 1 Inspektorzy dokonali analizy zgłoszonych zastrzeŝeń w oparciu o przepisy obowiązujące w ArcelorMittal Poland a takŝe na podstawie pism stanowiących korespondencję pomiędzy pracodawcą a Organizacjami Związkowymi. Inspekcja ustaliła m. in., Ŝe w listopadzie 2008r. pracodawca skierował do Organizacji Związkowych ArcelorMittal Poland SA. pismo informujące o zamiarze rozwiązania w 2009r. umów o pracę z 980 pracownikami. Pracodawca sam ustalił w formie Regulaminu zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. Wg uregulowań zawartych w 10 Pakietu Socjalnego pracodawca zobowiązał się, Ŝe zapewni trwałość stosunku pracy oraz, Ŝe nie będzie dokonywał zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn nie dotyczących pracowników, bez względu na zakres zmian organizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych dokonywanych w PHS S.A. z wyłączeniem pracowników o których mowa w 12 Pakietu. W świetle powyŝszego przyjąć naleŝy, Ŝe uregulowania zawarte w Pakiecie Socjalnym przewidują moŝliwość rozwiązywania z pracownikami umów o pracę z jednoczesnym wskazaniem w 13 Pakietu konsekwencji nakładanych na pracodawcę, w przypadku naruszenia Gwarancji Zatrudnienia. Odnośnie kwestii związanych z obowiązkiem skonsultowania przez pracodawcę z zakładowymi organizacjami związkowymi zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003r., nr 90, póz. 844 z późn. zm.) to według oceny inspektora pracy pracodawca nie dopełnił wszystkich ciąŝących na nim w tym zakresie obowiązków. Nie zawiadomił w wymaganym zakresie Zakładowych Organizacji Związkowych między innymi o: - liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni naleŝą, - propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. Ponadto, w związku z nie zawarciem przez pracodawcę z Zakładowymi Organizacjami Zawodowymi porozumienia, o którym mowa w art. 3 ww. ustawy z dnia r. pracodawca nie zamieścił w ustalonym i wprowadzonym w Ŝycie Regulaminie rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, z pracownikami Spółki Arcelor- Mittal Poland SA" między innymi szczegółowych ustaleń dotyczących przyczyn dokonywanych zwolnień grupowych, ustaleń dotyczących rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem oraz liczby zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni naleŝą jak i grup zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. Jeśli chodzi o przyjęty w ArcelorMittal Poland S.A Plan zatrudnienia i szkoleń na 2009r. w formie prowizorium" to jak ustalono został on wprowadzony w styczniu 2009r. decyzją Pracodawcy w związku z nie przekazaniem przez Organizacje Związkowe, w wymaganym terminie, wspólnego stanowiska w tej sprawie. Według okazanych dokumentów ww. stanowisko przedłoŝyła tylko jedna Organizacja Związkowa powołując się, iŝ działa w imieniu i z upowaŝnienia wszystkich organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland S.A. nie przekładając jednocześnie ww. upowaŝnienia. Inspekcja stwierdziła, iŝ pracodawca nie realizuje obowiązków wynikających z art. 7 3 i 4 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Hutniczego odnośnie powiadamiania pracownika na piśmie o zasadach ponownego zatrudnienia. Zaznaczyć jednocześnie naleŝy, iŝ okres wypowiedzenia ww. Układu upłynął z dniem r. Odnośnie form świadczenia pracy w ArcelorMittal Poland S.A. - jak ustalono - część prac w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa zlecanych jest firmom zewnętrznym. Nie stwierdzono jednak aby w 2008 i w 2009 Spółka powierzała do wykonywania prace "pracownikom tymczasowym czy w ramach tzw. samozatrudnienia". Odnośnie natomiast zawieranych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi to w czerwcu 2008r. funkcjonowało ich 273, w lutym 2009r. - 89, a w marcu 2009r Jak ustalono na podstawie okazanych dokumentów, w okresie od dnia r. do dnia r. pracodawca rozwiązał stosunek pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia tylko z jednym pracownikiem, ze względu jednak na fakt, Ŝe pracownik ten wystąpił do sądu z pozwem o przywrócenie do pracy inspektor pracy był zobowiązany do odstąpienia w tym zakresie od kontroli. Stwierdzono równieŝ, iŝ w okresie od rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych do wydania regulaminu zwolnień grupowych, tj. od listopada do grudnia 2008r. pracodawca rozwiązywał umowy o pracę z pracownikami z tym, Ŝe na zasadach obowiązującego w 2008r. regulaminu zwolnień grupowych. Okręgowa Inspekcja Pracy pisze na zakończenie, Ŝe w związku z ujawnionymi w czasie kontroli nieprawidłowościami dotyczącymi zwolnień grupowych mających miejsce w ArcelorMittal Poland S.A. skierowane zostaną do pracodawcy wymagane środki prawne. NA KOMISJI TRÓJSTRONNEJ Zakłady dotknięte kryzysem otrzymają wsparcie państwa Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Trójstronnej w dniu 20 kwietnia br., przedstawiciele związków, pracodawców i rządu rozmawiali na temat - zmiany systemu rozliczania czasu pracy oraz pomocy państwa przedsiębiorcom dotkniętym przez kryzys finansowy. Uczestnicy doszli do wstępnego porozumienia w sprawie - jak ma wyglądać wsparcie państwa dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Wszyscy zgodzili się, Ŝe nie będzie mowy o poŝyczkach, ale o rozwiązaniach, które pomogą utrzymać miejsca pracy, a w późniejszym okresie będą wiązały się z podwyŝszoną składką na fundusze, z których te miejsca pracy są finansowane. Pracodawcy z zadowoleniem przyjęli informacje o tym, Ŝe rząd zrezygnował z pomysłu subsydiowania zatrudnienia na podstawie poŝyczki. Zdaniem pracodawców nawet jeśli zostaną w to zaangaŝowane środki publiczne, to koszty jakie będzie trzeba ponieść, będą znacznie niŝsze niŝ wtedy, gdy doszłoby do zwolnień grupowych. Komisja Trójstronna spotka się ponownie w połowie maja. Do tego czasu strona rządowa ma przedstawić proponowane rozwiązania legislacyjne. JeŜeli członkowie komisji dojdą do porozumienia, rząd będzie mógł rozpocząć prace nad wprowadzeniem zmian w Ŝycie. JuŜ teraz rząd zapewnia, Ŝe w pakiecie antykryzysowym przewidział rozwiązania, które pozwolą pracodawcom dostosować czas pracy załogi do aktualnych potrzeb produkcyjnych firmy. Podstawą ma być moŝliwość wydłuŝenia okresu rozliczeniowego czasu pracy. Projekt zakłada, Ŝe maksymalnie będzie mógł wynosić 12 miesięcy, niezaleŝnie od tego, w jakiej branŝy działa przedsiębiorca. Rząd proponuje, by podczas przedłuŝonego okresu rozliczeniowego indywidualny rozkład czasu pracy mógł przewidywać znaczne wahanie liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach. Okresy krótszej pracy lub jej niewykonywania mają być równowaŝone okresami dłuŝszej pracy. Zaproponowano dwa tryby wprowadzania takiego rozwiązania. W pierwszym dłuŝszy okres rozliczeniowy ma być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy, a tam, gdzie nie ma związków, o jego wydłuŝeniu decydować ma pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami załogi. W drugim wariancie oprócz zmiany układu zbiorowego pracodawca ma mieć moŝliwość zawarcia ze związkami odrębnego porozumienia dotyczącego okresu rozliczeniowego. Ta propozycja ma być dla pracodawców bardziej korzystna. Jest szybsza, a po drugie - łatwiejsza do przeprowadzenia. Zmiana treści układu nie jest prosta, przy tej okazji mogą wystąpić inne roszczenia i postulaty. Do zawarcia porozumienia w zwykłym trybie umownym moŝe dojść praktycznie z dnia na dzień, w przypadku układu jest to raczej niemoŝliwe. W związku z zakładanymi wahaniami czasu pracy poszczególnych zatrudnionych wynikającymi na przykład z braku zamówień lub ich nieregularności moŝe dochodzić takŝe do okresowych obniŝek wynagrodzeń. Pracownicy mają wtedy otrzymać pewne zabezpieczenie. Zgodnie z rządową propozycją w kaŝdym miesiącu przedłuŝonego okresu rozliczeniowego wynagrodzenie pracownika nie moŝe być niŝsze od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto harmonogram określający indywidualny rozkład czasu pracy pracownika moŝe być sporządzany na okres krótszy niŝ okres rozliczeniowy, ma on jednak obejmować co najmniej trzy miesiące. Innym kryzysowym rozwiązaniem jest moŝliwość obniŝania wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Projekt zakłada, Ŝe moŝe zostać obniŝony maksymalnie na sześć miesięcy i nie więcej niŝ o połowę. W takim wypadku pensje mają być obniŝone proporcjonalnie. Zanim pracodawca zacznie korzystać z takiego uprawnienia, musi ono zostać wprowadzone do układu zbiorowego w firmie. załogi. Przy obniŝaniu wymiaru czasu pracy w tym trybie nie trzeba stosować przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy. W zamian za to pracownicy, którym pracodawca czasowo obniŝył wymiar czasu pracy, będą mogli otrzymywać stypendia szkoleniowe albo dopłaty z FGŚP. Zyskają takŝe ochronę przed zwolnieniem. W okresie obowiązywania obniŝonego wymiaru czasu pracy pracodawca nie będzie bowiem mógł wypowiedzieć umowy z przyczyn niedotyczących pracowników. Krótsza praca ma być równowaŝona okresami dłuŝszej pracy. Wolny Związkowiec str. 8

9 W archiwum IPN Ujawniamy tajnych współpracowników w HK Huta Katowice od momentu wbicia pierwszej łopaty pod jej budowę, była nadzorowana przez SłuŜbę Bezpieczeństwa KWMO w Katowicach. Funkcjonariusze Sekcji III Wydziału III A w oparciu o wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonywali - wielopłaszczyznowe działania w zakresie ochrony gospodarki przed szkodami wynikającymi z przestępstw lub innej działalności zakłócającej społeczno- gospodarczy rozwój kraju. W archiwum katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej zachowało się kilkadziesiąt teczek ze sprawami operacyjnymi sporządzonymi przez spec słuŝby w latach na terenie Huty Katowice. Dokumenty z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej potwierdzają, Ŝe sztandarowa inwestycja PRL i oczko w głowie władz centralnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej była poddana szczególnej ochronie spec słuŝb i kontrwywiadu. Wskazują na to m. in. takie dokumenty jak: - Korespondencja grupy VIII plan zabezpieczenia realizacji budowy HK Pion V MUSW Katowice. - Charakterystyka wywiadowcza woj. katowickiego, kierunki działania KWMO w Katowicach dyrektywa kierownictwa MSW w sprawie podstawowych zadań resortu: plan realizacji budowy HK. Wytyczne MSW w sprawie intensyfikacji działań resortu w zakresie kontrwywiadowczej ochrony kraju, zakres pracy zespołu koordynującego... - Korespondencja jednostek organizacyjnych Wydziału w latach Zarządzenia w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie świąt, wyborów, powołanie sztabu KWMO ds. krypt. TURYSTYKA zadanie dla osobowych źródeł informacji Huta Katowice (OZI) Część dokumentacji dotyczy spraw operacyjnego sprawdzenie w kombinacie w związku z podejrzeniem m. in. popełnienia sabotaŝu, niegospodarności, marnotrawstwa na terenie huty a nawet morderstwa. Zdecydowana większość teczek zawiera dokumenty operacyjne przeciwko przywódcom i działaczom Solidarności Huty Katowice. Działania te SłuŜba Bezpieczeństwa realizowała we współpracy z siatką agentów, których pozyskiwano wśród załogi. Koncentrowały się one na ujawnianiu, zapobieganiu i likwidacji zagroŝeń wynikających z oddziaływania elementów antysocjalistycznych na załogę oraz mogących wystąpić zakłóceń w produkcji. Jak silna była agentura w Hucie Katowice moŝe świadczyć odnaleziona w ostatnich tygodniach w katowickim oddziale IPN teczka zawierająca jak się wydaje pełny wykaz agentów współpracujących ze SłuŜbą Bezpieczeństwa w Hucie Katowice. Lista zawiera 12 stron agentów z podziałem na donoszących w sprawach: przestępstw kryminalnych, przestępstw gospodarczych i na agentów donoszących na działaczy Solidarności. Dzięki dobrej współpracy z Instytutem i poszkodowanymi, mamy odtajnione nazwiska 14 agentów, które dzisiaj publikujemy. Dla jasności, posiadamy dokładne dane na temat: daty, kiedy osoby te zostały pozyskane przez bezpiekę, do jakiej sprawy operacyjnej, a takŝe nazwiska oficerów, którzy dokonali werbunku i byli ich prowadzącymi powierzając im zadania rozbijania jedności związku. W oczekiwaniu na odtajnienie pełnego wykazu agentury, złoŝyliśmy w IPN wniosek o odtajnienie nazwisk 31 pseudonimów agentów (poniŝej) figurujących w teczkach spraw operacyjnego rozpracowania (SOR), o których pisaliśmy w WZ wcześniej. Ze swej strony zachęcamy wszystkich, którzy byli aktywnymi działaczami w latach , mieli problemy Ŝe SB np. byli przesłuchiwani lub nękani przez resort, by wystąpili o przeszukanie archiwum Instytutu w ich sprawie. Agenci, którzy donosili na działaczy Solidarności HK TW ps. :HALINA - Marian Swoboda pracownik Huty Katowice TW ps. "PAWEŁ" - Wiesław śyła pracownik E-37 w Hucie Katowice TW ps. "ADAM" - Eugeniusz Maksymowicz - Huta Katowice TW ps. SZCZEPAN Stanisław Niedziela - Brygadzista Elektromonter TW ps. TADEUSZ - Marian Muras Mistrz Oddziału technolog TW ps. CZESŁAW - Roman Kocot ślusarz kierowca Wydział E-37 TW ps. SĘDZIA - Leonard Strzelec - Inspektor BHP w Hucie Katowice TW ps. ANNA - Alfons Ruczyński - cieśla Sosn. Przeds. Bud. Przemysł. TW ps. RYSZARD - Jan Krzysztofek - PBP Budostal - 4 TW ps. FRANEK - Zenon Krypciak - elektryk ZRP Damel TW ps. MISIU - Sobczyk Bogdan - suwnicowy Huta Katowice TW ps. AUGUST - Hutmański Wiesław ślusarz - Koksownia Przyjaźń TW ps. ADAM - Januszewski Wacław - st. Mistrz Koksownia Przyjaźń TW ps. WERESZYCA Kazimierz Ujda - dyŝurny ruchu w HK TW ps. LECH Jerzy Gutkowski - mistrz wyładunków ZTK HK Nazwiska 31 tajnych współpracowników niebawem ps. AG, ps. "BOGDAN, ps. DIONIZY, ps. DZIDEK, ps. GAMBIT, ps.,,max, ps. "HONORATA", ps. HENRYK, ps. HUTNIK, ps. JAN KOWALSKI, ps. KUBA, ps. KRZYSIEK, ps. KRZYSZTOF, ps. KORYCKI, ps. JANEK, ps. MATEUSZ, KaŜdy ma prawo dowiedzieć się, czy funkcjonariusze dokumentowali waszą działalność, czy zbierano przeciwko wam dowody, które mogły słuŝyć do postawienia w stan oskarŝenia. Gotowe wnioski moŝna znaleźć na internetowej stronie Instytutu lub poprosić pracownika IPN o pomoc w wypełnieniu wniosku na miejscu. Adres Katowice, ul. Józefowska 102. ps. MAREK, ps. MALARZ, ps. OLEK", ps. PAWEŁ, ps. ROMEK, ps. PŁETWA", ps. RÓZA, ps. RYŚ, ps. SKORPION, ps. STEFAN", ps. TENIS, ps. WACEK, ps. WALCOWNIK ps. WESKO, ps. ZADRA", Wolny ps. ZBYSZEK Związkowiec str. 9

10 Projekty, nowelizacje NA KOMISJI TRÓJSTRONNEJ Stała umowa po dwóch latach pracy Ministerstwo Pracy proponuje związkom zawodowym i organizacjom pracodawców zrzeszonym w Komisji Trójstronnej, by pracodawca, który przez dwa lata zatrudniał pracownika na umowy czasowe, musiał zaproponować mu po tym okresie umowę stałą. Nie ma przy tym znaczenia, czy przez owe dwa lata miał on jedną czy kilka następujących po sobie umów. Okres trwania umów czasowych moŝe być wydłuŝony do trzech lat, jeśli tak zdecydują pracodawca i związki zawodowe w układzie zbiorowym albo zarząd uzgodni to z przedstawicielami pracowników. Ministerstwo chce, by nowe przepisy obowiązywały we wszystkich firmach, bez względu na ich kondycję ekonomiczną w czasie kryzysu. Takie rozwiązanie to jeden z postulatów związków zawodowych, z tym, Ŝe związkowcy domagają się, by umowy czasowe mogły być zawierane tylko na 18 miesięcy. Z danych GUS z końca roku wynika, Ŝe na umowy czasowe w Polsce było zatrudnionych ok. 3,3 mln osób ponad 26 proc. pracujących na etacie. KODEKSOWY OBOWIĄZEK PRACODAWCY Pracodawca opracuje listy prac wykonywanych przez co najmniej dwóch pracowników Pracodawca musi zapewnić wykonywanie prac, przy których istnieje moŝliwość wystąpienia szczególnego zagroŝenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego, przez co najmniej dwie osoby, w celu asekuracji. Jeszcze do 18 stycznia br. obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288). Obecnie wykaz prac, przy których istnieje moŝliwość wystąpienia szczególnego zagroŝenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Stanowi o tym art. 225 ust. 2 kodeksu pracy. PROJEKT USTAWY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH Uwłaszczenia ogródków działkowych Działkowicze będą mogli wykupić ogródki działkowe z bonifikatą, a Polski Związek Działkowców zostanie rozwiązany. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy PiS o ogrodach działkowych. Zgodnie z nim, wszyscy posiadacze działek przez dwa lata od daty wejścia w Ŝycie tej ustawy będą mogli wystąpić o przekształcenie swojego prawa do gminy (w wypadku działek skarbu państwa). Natomiast, gdy chodzi o te połoŝone na gruntach komunalnych - u wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa. Cenę działki zmniejszy wartość nakładów poniesionych na nią oraz bonifikata. Wyniesie ona 10 proc. wartości za kaŝdy rok uŝytkowania działki przez aktualnego jej posiadacza oraz jego bliskich. Nie moŝe ona jednak przekroczyć 99 proc. ceny działki. Emeryci, renciści, wdowy i wdowcy zapłacą tylko 1 proc. jej wartości. Osobom, które nie wykupią działek, nie grozi ich utrata. Nadal będą z nich korzystać. Projekt przewiduje jednocześnie likwidację Polskiego Związku Działkowców. Według autorów projektu to organizacja przymusowa, do której ogrody działowe muszą naleŝeć. śyje ona kosztem działkowców. Nie widzą więc powodu, by dalej przedłuŝać jej byt. Majątek po PZD zostanie przekazany skarbowi państwa a ten znajdujący się na terenie poszczególnych ogrodów, będzie współwłasnością działkowców. RównieŜ rząd przygotowuje własny projekt ustawy z rozwiązaniami bardzo nie korzystnymi dla działkowiczów. Wynika z niej, Ŝe nie będzie ich stać na wykupienie i nie dostaną odszkodowania za działkę. Otwiera się więc furtka dla wykupu całych terenów przez osoby prominentne z pieniędzmi, a więc znowu chodzi o prywatyzację gruntów doskonale połoŝonych szczególnie w duŝych miastach PROJEKT NOWELIZACJI PRAWA O RUCHU DROGOWYM Konieczne potwierdzenie OC Trwa zamieszanie dotyczące obowiązku posiadania przez kierowców papierowego potwierdzenia opłaty OC. Z propozycją jego likwidacji wysuniętą przez posłów nie zgodzili się senatorowie. Posłowie argumentowali, Ŝe odholowanie pojazdu przez policję w sytuacji, gdy kierowca np. zapomniał o dokumencie, to zbyt drastyczna sankcja. Zmiana ustawy przyjęta przez Sejm miała na celu umoŝliwienie funkcjonariuszom policji uwzględniania innych niŝ papierowe dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia OC. W uzasadnieniu nowelizacji wskazano, Ŝe ( ) w sytuacji, gdy funkcjonariusze policji posiadają telefony i komputery z dostępem do internetu moŝliwe jest sprawdzenie, czy umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC została zawarta, np. telefonicznie. Z takim podejściem do sprawy nie zgodzili się senatorowie. Wprowadzili nowe poprawki do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którymi potwierdzenie kaŝdy kierowca będzie musiał mieć przy sobie. Nieokazanie dokumentu skutkować ma zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dotyczyć to będzie takŝe kierujących autem zarejestrowanym w Polsce, pod warunkiem, Ŝe informacji o ubezpieczeniu nie będzie moŝna uzyskać z centralnej ewidencji pojazdów. Do tej pory projekt nowelizacjiuchwalony przez posłów zmierzał do pozbawienia policji prawa do usunięcia z drogi (odholowywania) pojazdu zarejestrowanego w Polsce, którego właściciel nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie dawał jednak policjantom moŝliwości zatrzymania dowodu rejestracyjnego nieubezpieczonego pojazdu. Wolny Związkowiec str. 10 WYSTĄPIENIE RZECZNIKA Odpowiedzialność sędziów stanu wojennego Rzecznik Prawo Obywatelskich rozszerzył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej sędziów. Sprawa dotyczy przepisu prawa o ustroju sądów powszechnych, na podstawie którego Sąd NajwyŜszy podjął głośną uchwałę z 20 grudnia 2007 r. w sprawie sędziów skazujących w 1981 r. za protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. SN uznał, Ŝe sądy orzekające w sprawach karnych o przestępstwa z dekretu Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (opublikowanego 19 grudnia) nie były zwolnione z obowiązku stosowania retroaktywnych (czyli działających wstecz) ustawowych przepisów karnych. W konstytucji z 1952 r. nie istniał bowiem zakaz tworzenia przepisów z mocą wsteczną. Powołując się na uchwałę SN, sąd dyscyplinarny moŝe odmówić zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej takich sędziów. MoŜe to zamknąć drogę postępowania karnego nie tylko przeciwko tym sędziom, ale takŝe przeciwko sędziom stalinowskim twierdził Janusz Kochanowski, zaskarŝając w maju 2008 r. art. 80 2b zd. 1 prawa o usp. Obecnie rzecznik rozszerzył swój wniosek. W myśl art zd. 1 prawa o usp sędzia nie moŝe być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Natomiast w świetle art. 80 2b, jeŝeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej jest w ocenie prezesa sądu dyscyplinarnego oczywiście bezzasadny, odmawia on jego przyjęcia. Ten swoisty przedsąd jest wykonywany jedynie na podstawie analizy samego wniosku, bez przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania dowodowego. Kryterium musi być więc czytelne i nie moŝe budzić wątpliwości stwierdza rzecznik we wniosku do TK. Określenie "oczywista bezzasadność" jest zwrotem niedookreślonym, który wielokrotnie występuje w polskim systemie prawnym. Zachodzi ona wówczas, gdy jest dostrzegana na pierwszy rzut oka z wykorzystaniem wiedzy prawniczej. Jakiekolwiek wątpliwości wykluczają moŝliwość uznania składanego wniosku czy środka zaskarŝenia za oczywiście bezzasadny. W opinii rzecznika uchwała SN z 20 grudnia 2007 r. czyni zasadniczy wyłom w dotychczasowym pojmowaniu środka prawnego jako oczywiście bezzasadnego. W sprawie sędziów ze stanu wojennego sąd dyscyplinarny uznał, Ŝe zasadniczej wykładni przepisów wymaga, jak w realiach konkretnej sprawy rozumieć pojęcie oczywistej bezzasadności. W wyniku podjęcia uchwały SN kaŝdy wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów, którzy stosowali retroaktywne przepisy dekretu o stanie wojennym, musi być traktowany jako oczywiście bezzasadny. Uchwała nadaje bowiem temu zwrotowi nowe, nieznane wcześniej znaczenie. Na wstępnym etapie badania wniosku pozwala w nim pomieścić równieŝ kwestie wymagające zasadniczej wykładni przepisów prawa. W opinii rzecznika takie rozumienie art. 80 2b zd. 1 prawa o usp jest sprzeczne z konstytucyjną wykładnią określoności przepisów prawa.

11 BliŜej prawa Orzecznictwo SN Poprawa zdrowia a utrata renty Niektóre osoby pobierające rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mogą stracić to świadczenie. Stanie się tak, gdy ich zdrowie choć częściowo się poprawi. Tak wynika z uchwały Sądu NajwyŜszego z 16 kwietnia 2009 r. (sygn. II UZP 1/09). W myśl uchwały - prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, nabyte na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (dalej ustawa emerytalna) ustaje, gdy osoba pobierająca to świadczenie straci status całkowicie niezdolnej do pracy. Sąd rozpatrywał sprawę kobiety, której ZUS we wrześniu 2005 r. przyznał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po roku, gdy jej stan zdrowia się poprawił, ZUS zamiast zmienić ją na rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wstrzymał w ogóle jej wypłatę. Gdy sprawa trafiła do sądu, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji zapadły wyroki pomyślne dla ubezpieczonej. Zdaniem sądów zmiana stopnia niezdolności do pracy nie była wystarczającą przyczyną ustania prawa do renty. ZUS złoŝył skargę kasacyjną do Sądu NajwyŜszego, w której zwrócił uwagę na konieczność wyjaśnienia, czy poprawa stanu zdrowia uzasadniająca uznanie ubezpieczonego za częściowo niezdolnego do pracy moŝe być podstawą wstrzymania prawa do renty przyznanej na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy emerytalnej. Przepis ten mówi, Ŝe osoba, która ma staŝ ubezpieczeniowy przekraczający 20 lat dla kobiet i 25 lat dla męŝczyzn oraz jest całkowicie niezdolna do pracy, nie musi spełniać jednego z ogólnych warunków przyznania renty. Dla takich osób niezdolność do pracy nie musiała powstać w okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym lub w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia. To duŝe ułatwienie dla osób, które mają wypracowany staŝ emerytalny, jednak ostatnio miały kłopoty ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Tak było w sprawie powódki, która drugi raz musiała złoŝyć wniosek. ZUS przy ponownej ocenie jej prawa do renty stwierdził jednak, Ŝe nie spełnia juŝ innego niezbędnego warunku. Chodziło o wymóg tzw. gęstości zatrudnienia przed złoŝeniem wniosku o przyznanie renty, zawarty w art. 58 ustawy emerytalnej. Przewiduje on m.in., Ŝe osoby, które przekroczyły 30. rok Ŝycia muszą, by otrzymać rentę z ZUS, mieć co najmniej pięcioletni staŝ pracy przypadający w ciągu dziesięciu lat przed złoŝeniem wniosku. Prezes SN stwierdził, Ŝe regulacja zawarta w art. 57 ust. 2 ustawy emerytalnej przewiduje pewne złagodzenie ogólnych wymogów, jakie musi spełnić osoba starająca się o rentę. Dzięki temu rozszerza się krąg osób, które mogą nabyć do niej prawo. SN powołał się na to, Ŝe w myśl art. 101 ustawy emerytalnej, jeśli odpadnie jedna z przesłanek przyznania świadczenia, to prawo do niego ustaje. Jeśli więc ubezpieczony nie spełnia juŝ zawartego w art. 57 ust. 2 warunku całkowitej niezdolności do pracy, dochodzi do ustania tego świadczenia. Nie ma moŝliwości automatycznego przejścia na rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Źródło: Rzeczpospolita TRYBUNAŁ UCHYLIŁ WYWŁASZCZENIE Wywłaszczenie niezgodne z Konstytucją Nieodpłatne przekazywanie ziemi pod ogrody działkowe wyłącznie Polskiemu Związkowi Działkowców jest niezgodne z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie rozpatrywali skargę Rady Miasta Wrocław, która uznała, Ŝe ustawa o przekazywaniu ziemi działkowcom narusza prawo własności gminy. Teraz gmina sama będzie mogła zadecydować komu i w jaki sposób przekazać ziemię, na której powstaną działki. Wyrok Trybunału stworzył lukę prawną. Dlatego Sejm jak najszybciej powinien się zająć nowelizacją ustawy o ogrodach działkowych. Wyrok Trybunału uchylił teŝ zapis dotyczący wywłaszczenia działkowców na potrzeby publiczne. Do tej pory, aby zlikwidować ogród działkowy na przykład pod budowę drogi, potrzebna była zgoda Polskiego Związku Działkowców. Od teraz gmina będzie prowadzić normalną procedurę wywłaszczenia na cele publiczne. Krótszy egzamin na prawko Minister infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie egzaminów na prawo jazdy które ma wejść w Ŝycie 1 czerwca. Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B będzie trwał do 25 minut, a nie tak jak do tej pory - 40 minut. Egzaminator będzie musiał na bieŝąco informować kierowcę o przebiegu egzaminu: czy jedzie prawidłowo, czy popełnia błędy. Do tej pory dopiero po zakończonym egzaminie moŝna było poinformować zdającego o jego błędach). Kandydat na kierowcę nie będzie musiał biegać na placu manewrowym dookoła samochodu i pokazywać, gdzie są lampy, zbiornik spryskiwaczy, bagnet kontrolny poziomu oleju, zbiornik płynu chłodzącego, klakson itp. Przed egzaminem komputer wylosuje dwa elementy, które trzeba będzie wskazać. Nie będzie juŝ sytuacji, Ŝe kursant wykona wszystkie zadania w mieście w 30 minut i kolejnych 10 minut (do przepisowych czterdziestu) jeździł na siłę. Wiele osób oblewało właśnie w ostatnich minutach. Zmiany w trybie egzaminu znacząco wpłyną równieŝ na skrócenie czasu oczekiwania kursantów na egzamin, bo w ciągu dnia będzie moŝna przeegzaminować więcej osób. Dziś mamy terminy dwutygodniowe. Nowe przepisy pozwolą je skrócić o połowę. Udzielenie pomocy dyskryminowanemu pracownikowi Udzielenie dyskryminowanemu pracownikowi wsparcia przez innych pracowników nie moŝe powodować dla nich negatywnych konsekwencji. Ochrona przed negatywnymi konsekwencjami ze strony pracodawcy dotyczy takŝe pracowników udzielających wsparcia osobie dyskryminowanej. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie moŝe być podstawą niekorzystnego traktowania tego pracownika, a takŝe nie moŝe powodować wobec niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Pracownik jest zatem chroniony nie tylko przed zwolnieniem z pracy, ale takŝe przed innymi negatywnymi konsekwencjami skorzystania z przysługujących mu uprawnień. Pracodawca nie moŝe więc np. obniŝyć mu wynagrodzenia, ograniczyć moŝliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez odmowę dostępu do szkoleń bądź pominąć przy awansie. Omawiana ochrona dotyczy nie tylko dyskryminowanego pracownika, ale równieŝ innych zatrudnionych, którzy udzielili mu wsparcia. PODSTAWA PRAWNA Art. 183e ust ,1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Prawo na co dzień Urlop bezpłatny, urlop wychowawczy Pyt. Sytuacja rodzinna zmusza mnie do wzięcia 3 miesięcznego urlopu bezpłatnego. Czy wcześniej muszę wykorzystać urlop wypoczynkowy? Odp. - W kodeksie pracy nie ma zapisu regulującego przedstawioną tematykę. Aby skorzystać z urlopu bezpłatnego pracownik nie musi mieć wykorzystanego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Nie wiesz? Pytaj! Przewodniczący MOZ NSZZ S MSP - Jerzy Goinski tel Interwencje, prawo pracy, płace - Lech Majchrzak tel Sprawy socjalne, bhp - Jan Czajkowski tel Sprawy organizacyjne, sport - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Katarzyna Kulik tel Porady prawne - Ewa Kobus DyŜury prawne DAMM 4 pok. 5 poniedziałek i czwartek 12:00-15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie związku tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-15:00 Poczta do redakcji Internetowa strona Poczta do sekretariatu Wolny Związkowiec str. 11

12 Wycieczki i wypoczynek z Partnerem maja Komisja Wydziałowa NSZZ S Zakładu Automatyzacji zaprasza: do Zamościa Organizator zapewnia: transport, zakwaterowanie (2 noclegi), wyŝywienie (3 śniadania i 2 obiadokolacje), pobyt w OW DUET w domkach campingowych z kominkami, telewizorem i pełnym węzłem sanitarnym. W programie wycieczka: Zamość, Lublin, Kozłówka n/wisłą, Sandomierz, Wyjazd 21 maja godz. 22:00 parking ZOZ. Powrót 24 maja wieczorem. Koszt wycieczki: dla niezrzeszonych korzystających z ZFŚS zł, dla członków S zł. Przy zapisie zaliczka w wysokości 50 zł. nie podlega zwrotowi. Zapisy do 10 maja Ewa Łukasińska tel czerwca Komisja Wydziałowa NSZZ "S" ArcelorMittal Service Group zaprasza: Poronin - Zakopane Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW, nocleg w OW LIMBA w Poroninie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. W programie wycieczki: - 5 czerwca spacer po Dolinie Kościeliskiej, obiadokolacja, - 6 czerwca śniadanie (szwedzki stół), Hala Gąsienicowa lub Kondratowa, dla chętnych Kasprowy Wierch, gorąca kolacja z zabawą, - 7 czerwca - śniadanie, Zakopane lub termalne źródła w Bukowinie Tatrzańskiej, Cena wycieczki: 115 zł. Emeryci i renciści płacą podatek zryczałtowany. Dofinansowanie dla członków NSZZ Solidarność zgodnie z regulaminem Przedpłata przy zapisie 50 zł. (nie podlega zwrotowi). Wyjazd - 5 czerwca o godz. 6:00 z parkingu ZOZ. Powrót - 7 czerwca ok. godz. 21:00 Zapisy przyjmują: Karol Jabłoński tel. kom , Ireneusz Płocha tel. 190 lub , Alojzy Lorek - tel KWG - Kazimierz Załawka 94 05, E. Wiśniewska 408 Uwaga: wycieczka tylko dla pracowników ArcelorMittal Service Group lipca Komisja Wydziałowa NSZZ "S ArcelorMittal Service Group zaprasza: Kotlina Kłodzka Karłów Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW, nocleg w Schronisku Pod Szczelińcem w Karłowie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. W programie wycieczki: - 17 lipca - Wambierzyce, Polanica, Szczeliniec, obiadokolacja - 18 lipca - śniadanie, Skalne Miasto w Czechach, Błędne Skały w Polsce, obiadokolacja, ognisko, - 19 lipca - śniadanie, Kudowa Zdrój, twierdza w Kłodzku, powrót w domu Cena wycieczki: 125 zł. Emeryci i renciści płacą podatek zryczałtowany. Przedpłata przy zapisie 50 zł. (nie podlega zwrotowi). Wyjazd - 17 lipca godz. 6:00 parking ZOZ. Powrót - 19 lipca godz. 21:00 Zapisy przyjmują: Karol Jabłoński tel. kom , Ireneusz Płocha tel. 190 lub , Alojzy Lorek - tel KWG - Kazimierz Załawka 94 05, E. Wiśniewska 408 Uwaga: wycieczka tylko dla pracowników ArcelorMittal Service Group sierpnia Komisja Wydziałowa NSZZ S ZWP/S zaprasza na wycieczkę: do Władysławowa Zainteresowanych prosimy o wpłatę 100 zł. zaliczki do 15 lipca. Cena i dokładne terminy wyjazdów zostaną podane w następnym WZ. Zapisy: Andrzej Chrzanowski tel , 93 46, kom września Komisja Wydziałowa NSZZ S ZWG/W zaprasza na 9 dniowy wypoczynek do Łeby Organizator zapewnia dojazd autokarem, ubezpieczenie, zakwaterowanie w OW CARO w 2 i 3 osobowych pokojach z balkonami (TV, czajniki itp.) 200 m od plaŝy. WyŜywienie: śniadania i obiadokolacje. W programie: całodniowa wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego (ruchome wydmy) z przewodnikiem, rejs statkiem, zwiedzanie okolic. W trakcie pobytu kolacja bankietowa z muzyką. Wyjazd 11 września (piątek) o godz. 22:00 z parkingu ZOZ Powrót 20 września (niedziela) w godzinach wieczornych. Koszt wycieczki: zł/osoby dla członków S oraz ich rodzin zł/osoby dla pracowników korzystających z ZFŚS zł/osoby dla pozostałych Przy zapisie zaliczka 50 zł/osoby - nie podlega zwrotowi Zapisy: Eugeniusz Gerke tel. do pracy 78 79, tel. kom Przy zapisie: PESEL, nr ewidencyjny, adres maja Komisja Wydziałowa NSZZ S KWŚ (Walcownia Średnia) zaprasza: na wycieczkę do BiałowieŜy Organizatorzy zapewniają: przejazd autokarem, ubezpieczenie, zakwaterowanie w Centrum Wypoczynku Rodzinnego Ostoja na skraju Parku Białowieskiego w 4 pok. domkach murowanych z łazienką. W ramach wycieczki: 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiady, ognisko-grill, uroczysta kolacja, bilety wstępu do Białowieskiego Parku Narodowego, Muzeum przyrodniczego, Rezerwatu śubrów - Skansenu. Na terenie ośrodka: plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i kometki, wypoŝyczalnia rowerów. W programie: 1 dzień: wyjazd z parkingu ZOZ godz. 6:00. Przyjazd do Białegostoku - zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Branickich, Rynku, katedry, Soboru Św. Mikołaja, czas wolny. Przejazd do BiałowieŜy, zakwaterowanie w obiekcie, ognisko grill, nocleg. 2 dzień: śniadanie, wyjazd do Muzeum Przyrodniczego, wycieczka do ścisłego rezerwatu oraz rezerwatu pokazowego Białowieskiego Parku Narodowego (Ŝubry). Zwiedzanie parku pałacowego i cerkwi. Powrót do ośrodka, obiad, wieczorek przy muzyce. 3 dzień: śniadanie, zwiedzanie skansenu, przejazd do Grabarki centrum prawosławia. (przerwa obiadowa). Powrót na parking ZOZ godz. 22:00 Cena: 310 zł. dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Dla pozostałych 440 zł. Zapisy: Jerzy Parafiniuk br. IV tel , kom Stanisław Szrek tel kom czerwca Komisja Wydziałowa NSZZ S ZWG/W zaprasza na wycieczkę: do Bałtowa - Lasy IłŜeckie W programie: godz. 10:00 zwiedzanie autokarem Zwierzyńca Bałtowskiego, godz. 11:30 obiad, godz. 13:00 spływ rzeką Kamienna, godz. 14:30 wyjazd z Bałtowa, Godz. 17:00-19:00 Biesiada piwna - restauracja Podzamcze w Rabsztynie (kiełbasa z roŝna, pieczywo, swojski smalec, 1 l. piwa/os. Wyjazd 6 czerwca o godz. 6:30 z parkingu ZOZ. Powrót ok. godz. 21:00 Koszt wycieczki: dla korzystających z ZFŚS - 70 zł/os. Zapisy przyjmuje Eugeniusz Gerke tel. kom , do pracy Przy zapisie: PESEL, nr ewidencyjny, adres 3-12 lipca Komisja Wydziałowa NSZZ S ZWP zaprasza: nad morze do Łeby Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie, zakwaterowanie w OW ZOFIA w 2, 3 i 4 osobowych pokojach, z pełnym węzłem sanitarnym, TV. W ramach wycieczki: 7 noclegów, wyŝywienie (śniadania i obiadokolacje) ognisko-grill, przy muzyce. Wycieczka do Trójmiasta, rejs statkiem po morzu lub j. Łebsko. Cena: dorośli 665 zł. Dzieci do 10 lat: 462 zł. Dzieci do 3 lat 126 zł. Zaliczka 100 zł. do 20 maja - reszta gotówki do 15 czerwca. Opłata klimatyczna płatna na miejscu. Wyjazd 3 lipca godz. 22:00 z parkingu ZOZ. Powrót - 12 lipca ok. godz. 6:00 parking ZOZ. Zapisy: A. Chrzanowski tel , kom sierpnia Komisja Wydziałowa NSZZ "S" ArcelorMittal Service Group zaprasza: Karkonosze - Karpacz Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW, nocleg w OW ADMIRAŁ w Karpaczu z pełnym węzłem sanitarnym. W programie wycieczki: - 27 sierpnia - Zamek w KsiąŜu, Zamek Bolków, Karpacz, obiadokolacja, - 28 sierpnia - śniadanie, ŚnieŜka, Schronisko Strzecha Studencka, ŚnieŜna Kotły, Kościół Wang, obiadokolacja, - 29 sierpnia - śniadanie, Szrenica, Wodospad Kamieńczyk, Szklarska Poręba, obiadokolacja, ognisko, - 30 sierpnia - śniadanie, Karpacz, Wodospad Szklarka, powrót do domu, Cena wycieczki: 165 zł. Emeryci i renciści płacą podatek zryczałtowany. Przedpłata przy zapisie 50 zł. (nie podlega zwrotowi). Wyjazd - 27 sierpnia godz. 6:00 parking ZOZ. Powrót - 30 sierpnia godz. 22:00 Zapisy przyjmują: Karol Jabłoński tel. kom , Ireneusz Płocha tel. 190 lub , Alojzy Lorek - tel KWG - Kazimierz Załawka 94 05, E. Wiśniewska 408 Uwaga: wycieczka tylko dla pracowników ArcelorMittal Service Group Wydaje MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland O/ w Dąbrowie Górn. Redakcja: Jacek Zommer tel. fax , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górn. Druk: Unimed Sp. z o.o. Poligrafia Nakład 3700 egz.

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO WZMIANKI KOMUNIKAT NSZZ PRC

DODATEK DO WZMIANKI KOMUNIKAT NSZZ PRC DODATEK DO WZMIANKI Poznań, dnia 20 września 2010 r. KOMUNIKAT NSZZ PRC Zarząd NSZZ PRC powiadamia Delegatów NSZZ PRC, Ŝe w dniu 27.10.2010 r. o godzinie 10 00 w duŝej sali bhp na terenie EC II Karolin

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej ul. Łucka 15/2101 00-842 Warszawa Do Prokuratora Rejonowego w Lublinie ul. Chmielna 10 20-950 Lublin Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami

Regulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) Hortico S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy. Informacja prawna

R E G U L U S. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. zapytanie Zleceniodawcy. Informacja prawna Warszawa, dnia 29 maja 2009 r. Przedmiot informacji: Zleceniodawca opinii: Podstawy faktyczne informacji: Komentarz do projektu ustawy o pomocy państwa pracodawcom w przeciwdziałaniu rozwiązywaniu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Ustawa o łagodzeniu skutków w kryzysu ekonomicznego dla pracowników w i przedsiębiorc. biorców

Ustawa o łagodzeniu skutków w kryzysu ekonomicznego dla pracowników w i przedsiębiorc. biorców Ustawa o łagodzeniu skutków w kryzysu ekonomicznego dla pracowników w i przedsiębiorc biorców Wybrane zagadnienia Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Lesznie Pakiet

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Tekst jednolity: Dz.U.2015.192 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa

Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Rada Społeczna TAURON PE S.A. OPZZ 14.02.2013r Warszawa Teren działania TAURON PE S.A. lokalizacja organizacji związkowych należących do MZZPE W ENION S.A. OOZ Jelenia Góra Gliwic e OOZ TOK i TS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I.

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I. REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku W związku realizacją załoŝeń Polityki Personalnej w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r.

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r. Ustawa z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. Nr 90, poz. 844, zmiany: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Program GROSIK. Karty rabatowe GROSIK to plastikowe karty z nadrukowanym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem członka związku.

Program GROSIK. Karty rabatowe GROSIK to plastikowe karty z nadrukowanym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem członka związku. Program GROSIK Program "GROSIK" jest autorskim programem Działu Rozwoju Związku Regionu Podbeskidzie, do którego przystąpiliśmy Uchwałą naszej Międzyzakładowej Komisji. Ideą tego programu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA STANOWISKO nr 1 W sprawie : przywrócenia uprawnień emerytalnych Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pomoże utrzymać miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. zwolnienia grupowe) Zakres stosowania ustawy - Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy Obszar ten regulowany jest ustawą: o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla wielkopolskich przedsiębiorców wynikająca z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

Pomoc dla wielkopolskich przedsiębiorców wynikająca z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Pomoc dla wielkopolskich przedsiębiorców wynikająca z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców 1. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 15 30 do 16 20 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Obecni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.) Dz. U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844 ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 r., Nr 149, poz. 1077 (obowiązująca od 18.08.2006 r.) USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. 2 UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA. Dodatkowa ochrona stosunku pracy działaczy związkowych. Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Zapytanie Zleceniodawcy

INFORMACJA PRAWNA. Dodatkowa ochrona stosunku pracy działaczy związkowych. Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Zapytanie Zleceniodawcy Warszawa 22.042010 INFORMACJA PRAWNA Przedmiot Dodatkowa ochrona stosunku pracy działaczy związkowych. Podstawa prawna informacji Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U.1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt z dnia 1 czerwca 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BOA Spółka Akcyjna Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Rada, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu BOA S.A. ( Spółka"), uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy

Regulamin Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36 / 2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku Regulamin Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy 1 Regulamin niniejszy określa szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Posiedzenia Zarządu 8

Posiedzenia Zarządu 8 REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców.

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców. A D W O K A C I C I C H Y C H U D O B A M A R A S E K Z Y B U R A S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A mecenas Piotr Cichy, konspekt wykładu z dnia 06.10.2009 Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w czasach turbulencji. Część 2: Postawy pracowników w czasach kryzysu. Kwiecień 2009

Rynek pracy w czasach turbulencji. Część 2: Postawy pracowników w czasach kryzysu. Kwiecień 2009 Rynek pracy w czasach turbulencji Część 2: Postawy pracowników w czasach kryzysu Kwiecień 2009 HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyńskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Art. 1. 1. Ustawa określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi

Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2014 roku w przedmiocie uchylenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r.

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Praktyczny poradnik W publikacji m.in.: Jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca co do wypełniania świadectw pracy w marcu 2013 r. W jaki sposób wydawać świadectwo

Bardziej szczegółowo

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j

R a d a Z w i ą z k ó w Z a w o d o w y c h P o l s k i e j G r u p y E n e r g e t y c z n e j Zamość, 06.01.2010 r. PGE S.A. PGE Obrót S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komisja Trójstronna ds. Branży Elektroenergetycznej Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Szanowni Państwo! Odnosząc się do pisma

Bardziej szczegółowo

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ

Odsetek osób obawiających się utraty pracy według branŝ INFORMACJA PRASOWA WARSZAWA, 21. WRZEŚNIA 2009 Serwis rekrutacyjny Szybkopraca.pl przeprowadził ankietę, aby zbadać kto w Polsce boi się utraty swoich miejsc pracy. Kobiety, mieszkańcy małych miast i wsi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach

PROJEKT. Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach PROJEKT Porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2015-2016 zawarte w Katowicach w dniu. listopada 2015 roku, pomiędzy: TAURON Polska Energia S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE z dnia 12.2009r.

POROZUMIENIE z dnia 12.2009r. POROZUMIENIE z dnia 12.2009r. W związku z uzgodnieniem treści jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), Strony niniejszego Porozumienia, tj. ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ. Rocznik 2005 U - 10. Wrocław, 28.02-01.03.2015r.

PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ. Rocznik 2005 U - 10. Wrocław, 28.02-01.03.2015r. PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ Rocznik 2005 U - 10 Wrocław, 28.02-01.03.2015r. PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 1. Termin turnieju: 28.02-01.03.2015 r. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO Spotkanie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegrowanych 27-29 kwietnia 2015 r., Katowice INSTYTUT METALURGII ŻELAZA im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

RAPORT za I kwartał 2013 roku r r.

RAPORT za I kwartał 2013 roku r r. ACARTUS S.A. RAPORT za I kwartał 2013 roku 01.01.2013r. r. Spis treści: 1. ACARTUS S.A. informacje podstawowe o Spółce 2. ACARTUS S.A. profil działania 3. ACARTUS S.A. Wybrane dane finansowe za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne Prace Interwencyjne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Prace

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia kwietnia 2011r. KPZ-4100-02-02/2011 P/10/100 Pan Zbigniew Pusz Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/09/2011

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/09/2011 brzmienie od 2009-01-01 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) Zmiany aktu:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Rozgrywki sportowe moŝna organizować na kilka róŝnych sposobów, w zaleŝności od liczby zgłoszonych druŝyn, czasu, liczby boisk

Bardziej szczegółowo

GPW: Spółki zapomniane przez inwestorów. Paweł Satalecki, Money.pl

GPW: Spółki zapomniane przez inwestorów. Paweł Satalecki, Money.pl GPW: Spółki zapomniane przez inwestorów Paweł Satalecki, Money.pl Chcesz zainwestować w spółkę, a w arkuszu zleceń nie ma ofert sprzedaŝy? A moŝe chcesz sprzedać swoje akcje, a chętnych na kupno Ŝadnych?

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Projekt z dnia 29.01.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r. Projekt z dnia 27 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Instytutu Sztuki PAN w Warszawie WERSJA ZNOWELIZOWANA ZGODNIE Z DECYZJĄ RADY NAUKOWEJ IS PAN W DNIU 28.10.2010 (dotyczy paragr. 7) Podstawa prawna: Ustawa o Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia grudnia 2009 r. Pan Jacek Paszkiewicz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia KPZ-410-14-03/2009 P/09/095 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku 2. Zarząd działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Dz.U.03.90.844 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.213.2081 art. 12 zm. Dz.U.2003.223.2217 art. 48 2004-05-01 zm. Dz.U.2003.213.2081 art. 12 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 86 2005-05-19 zm. Dz.U.2005.62.551 art. 137 2006-05-25

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE uchwalony przez Zarząd uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.. 1 Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega?

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega? SZEŚĆ PYTAŃ DO Karoliny Gierszewskiej, eksperta podatkowego Jak skorzystać z ulgi na złe długi 1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo