REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku W związku realizacją załoŝeń Polityki Personalnej w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza się niniejszy Program Dobrowolnych Odejść. I. DEFINICJE Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 1 1) Spółka lub Pracodawca Poczta Polska S.A., 2) Regulamin niniejszy Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A., 3) PDO Program Dobrowolnych Odejść realizowany na zasadach określonych w Regulaminie, 4) Ustawa ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. nr 90 poz. 844 z późn. zm.), 5) Uprawniony Pracownik osoba zatrudniona w Spółce w dniu wejścia w Ŝycie PDO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, 6) Dobrowolne Odszkodowanie kwota pienięŝna dla Uprawnionego Pracownika uczestniczącego w PDO, naleŝna z tytułu rozwiązania z nim umowy o pracę, 7) Okres wypowiedzenia hipotetyczny okres wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę, obliczony zgodnie z art i 1 1 Kodeksu pracy, 8) Kierownik komórki organizacyjnej Dyrektor komórki organizacyjnej w Centrali Spółki. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W PDO moŝe uczestniczyć wyłącznie Uprawniony Pracownik Uzyskanie przez Pracownika informacji o zasadach i warunkach PDO nie jest równoznaczne z przystąpieniem do PDO. 3. Skorzystanie z PDO jest dobrowolne i uzaleŝnione od zgodnej woli Uprawnionego Pracownika i Spółki.

2 4. Spółka ma prawo nie wyrazić zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Uprawnionym Pracownikiem na zasadach określonych w PDO. Uprawnionemu Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o skorzystanie z PDO Dobrowolne odszkodowanie nie podlega zaliczeniu na poczet odprawy pienięŝnej naleŝnej na podstawie Ustawy. 2. Odprawa naleŝna na podstawie Ustawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy jest uzaleŝniona od staŝu pracy w Spółce i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeŝeli pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niŝ 2 lata; 2) dwumiesięczne wynagrodzenie, jeŝeli pracownik był zatrudniony w Spółce od 2 do 8 lat; 3) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeŝeli pracownik był zatrudniony w Spółce ponad 8 lat. 3. Odprawę pienięŝną, o której mowa w ust. 2, ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pienięŝnego za urlop wypoczynkowy. 4. Wysokość odprawy pienięŝnej, o której mowa w ustępach poprzedzających, nie moŝe przekraczać kwoty 15 - krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. III. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 4 1. Uprawniony Pracownik moŝe uczestniczyć w PDO pod warunkiem rozwiązania umowy o pracę ze Spółką. 2. Rozwiązanie umowy o pracę w ramach PDO następuje w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z Ustawą. 3. Uprawniony Pracownik, z którym następuje rozwiązanie umowy o pracę w ramach PDO, otrzymuje świadczenia określone w Regulaminie. 4. Uczestnictwo Uprawnionego Pracownika w PDO wymaga podjęcia następujących czynności: 1) wystąpienia Uprawnionego Pracownika z wnioskiem o przystąpienie do PDO, 2) wyraŝenia przez Pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

3 5. Wniosek o przystąpienie do PDO naleŝy złoŝyć w obsługującej Uprawnionego Pracownika komórce Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi w okresie od wejścia w Ŝycie PDO do czasu określonego decyzją Pracodawcy. 6. O skorzystaniu z PDO decyduje kolejność zgłoszenia. 7. Termin rozwiązania umowy o pracę z Uprawnionym Pracownikiem ustala się indywidualnie, z uwzględnieniem przysługującego Uprawnionemu Pracownikowi okresu wypowiedzenia, po rozpatrzeniu jego propozycji oraz z uwzględnieniem potrzeb Spółki, z zastrzeŝeniem ust Termin, o którym mowa w ust. 7 liczony jest od momentu podjęcia decyzji przez Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego i nie moŝe być ustalony później, niŝ termin wynikający z okresu wypowiedzenia Uprawnionego Pracownika. 9. W porozumieniu stron określa się termin wykorzystania naleŝnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W przypadku braku moŝliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego do dnia rozwiązania stosunku pracy Spółka wypłaci pracownikowi ekwiwalent pienięŝny zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 10. W okresie pomiędzy dniem zawarcia porozumienia stron, a dniem rozwiązania stosunku pracy Pracownik moŝe zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeŝeli jest to uzasadnione potrzebami Spółki, pod warunkiem wykorzystania urlopu wypoczynkowego zgodnie z ust JeŜeli określony w porozumieniu termin rozwiązania stosunku pracy przypadnie przed zakończeniem przysługującego Uprawnionemu Pracownikowi okresu wypowiedzenia, otrzyma on rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy liczoną jak ekwiwalent pienięŝny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za okres przypadający do końca okresu wypowiedzenia KaŜdy Pracownik ma prawo do uzyskania informacji na temat zasad i warunków uczestnictwa w PDO oraz przewidywanej wysokości świadczeń z PDO, wynikającej z Regulaminu. 2. Komórki Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi obsługujące pracowników udzielają zainteresowanym pracownikom informacji o zasadach i warunkach uczestnictwa w PDO, w tym o zasadach ustalania wysokości Dobrowolnego Odszkodowania. 3. Uprawniony Pracownik, deklarujący wolę uczestnictwa w PDO, powinien wypełnić część A wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w terminie określonym Regulaminem złoŝyć wniosek w obsługującej go komórce Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 4. Komórka Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi obsługująca pracownika dokonuje następujących czynności: 1) wypełnia część B wniosku,

4 2) oblicza orientacyjną kwotę świadczeń, które przysługiwałyby Uprawnionemu Pracownikowi w przypadku skorzystania z PDO, 3) przekazuje dokumentację dyrektorowi jednostki / kierownikowi komórki organizacyjnej. 5. Dyrektor jednostki / kierownik komórki organizacyjnej przekazuje dokumentację, o której mowa w ust. 4 pkt.3) bezpośredniemu przełoŝonemu pracownika, który złoŝył wniosek o przystąpienie do PDO celem uzyskania jego opinii. 6. Po uzyskaniu opinii bezpośredniego przełoŝonego, Dyrektor jednostki / kierownik komórki organizacyjnej, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentacji, zwraca wniosek do obsługującej pracownika komórki Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi po przedstawieniu w części C wniosku swojego stanowiska w kwestiach: moŝliwości i terminu rozwiązania umowy o pracę w ramach PDO, wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego oraz ewentualnego zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy. 7. Komórka Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi przekazuje dokumentację, nie później niŝ w następnym dniu roboczym, Dyrektorowi Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego, celem podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu pracownika do PDO. 8. Po podjęciu przez Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego decyzji, o której mowa w ust. 7 wniosek zwracany jest do komórki Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi obsługującej pracownika celem podjęcia dalszych czynności. 9. Po otrzymaniu informacji w sprawie wniosku Uprawniony Pracownik powinien podpisać porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu Spółka ma prawo nie zrealizować wniosku. 10. Uprawniony Pracownik, który nie uzyskał zgody na uczestnictwo w PDO, ma prawo wniesienia do Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi - w terminie 14 dni od otrzymania informacji o decyzji odmownej - wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 11. Decyzja podjęta wskutek ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna. IV. ZASADY NALICZANIA ŚWIADCZEŃ 6 1. Dobrowolne Odszkodowanie naleŝne Pracownikowi jest uzaleŝnione od staŝu pracy w Spółce i wynosi: 1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeŝeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niŝ 6 lat;

5 2) dwumiesięczne wynagrodzenie, jeŝeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce od 6 do 16 lat; 3) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeŝeli Uprawniony Pracownik był zatrudniony w Spółce ponad 16 lat. 2. Wysokość Dobrowolnego Odszkodowania ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pienięŝnego za urlop wypoczynkowy. 3. Pracownikowi, który rozwiąŝe umowę o pracę w terminie do roku wypłaca się Dobrowolne Odszkodowanie powiększone dodatkowo o kwotę dwumiesięcznego wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust Zobowiązania Uprawnionego Pracownika z tytułu pokrycia kosztów podwyŝszania kwalifikacji zawodowych, wynikające z umowy zawartej ze Spółką, ulegają umorzeniu z dniem rozwiązania umowy o pracę. 5. Dobrowolne Odszkodowanie wypłaca się Uprawnionemu Pracownikowi w terminie określonym w 70 Regulaminu pracy Poczty Polskiej S.A. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7 1. Uprawniony Pracownik, który skorzystał z PDO, nie moŝe zostać ponownie zatrudniony w Poczcie Polskiej S.A. na podstawie umowy o pracę w okresie 5 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę ze Spółką. 2. W razie naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1 Uprawniony Pracownik jest obowiązany zwrócić Spółce w terminie 14 dni od podjęcia zatrudnienia kwotę Dobrowolnego Odszkodowania z PDO, w wysokości zaleŝnej od długości okresu, jaki upłynął od dnia rozwiązania umowy o pracę, zgodnie z następującym zestawieniem: 1) od 0 do 12 miesięcy 100% kwoty otrzymanego Dobrowolnego Odszkodowania, 2) powyŝej 12 miesięcy do 24 miesięcy 75% kwoty otrzymanego Dobrowolnego Odszkodowania, 3) powyŝej 24 miesięcy do 48 miesięcy 50% kwoty otrzymanego Dobrowolnego Odszkodowania, 4) powyŝej 48 miesięcy do 60 miesięcy 25% kwoty otrzymanego Dobrowolnego Odszkodowania. 8 Skorzystanie ze świadczeń określonych niniejszym Regulaminem moŝe nastąpić w okresie jego obowiązywania.

6 9 Pracodawca zastrzega sobie prawo do wydłuŝenia terminu obowiązywania oraz terminu przystąpienia do Programu Dobrowolnych Odejść. Załączniki: 1. wniosek Uprawnionego Pracownika o przystąpienie do PDO 2. wzór porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy w ramach PDO

7 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A. Część A WNIOSEK UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ REALIZOWANEGO w POCZCIE POLSKIEJ S.A. Ja niŝej podpisany... (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, jednostka organizacyjna) deklaruję wolę przystąpienia do Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) na zasadach określonych w Regulaminie PDO. Jednocześnie oświadczam, Ŝe: 1. Zapoznałem się z Regulaminem PDO i jego postanowienia są dla mnie zrozumiałe, 2. Proponuję rozwiązanie Umowy o pracę w dniu.., 3. Oświadczam, Ŝe przedstawiłem wszystkie dokumenty stanowiące podstawę do: prawidłowego ustalenia staŝu pracy, Miejscowość i data Podpis Uprawnionego Pracownika Część B (WYPEŁNIA KOMÓRKA CENTRUM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI) Pan/i jest zatrudniony/a w Poczcie Polskiej S.A. od dnia w grupie zawodowej.* na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Na dzień Pracownika obowiązuje.. okres wypowiedzenia. Pracownikowi pozostało do wykorzystania. urlopu zaległego oraz.. urlopu bieŝącego. Na planowany dzień rozwiązania umowy o pracę, tj. ww. Pracownik: spełnia warunki określone w 1 pkt 5 Regulaminu PDO** nie spełnia warunków określonych w 1 pkt 5 Regulaminu PDO** Miejscowość i data Podpis i pieczęć pracownika komórki kadrowej * w rozumieniu klasyfikacji obowiązującej w Poczcie Polskiej S.A. ** proszę zaznaczyć krzyŝykiem właściwe punkty

8 Część C STANOWISKO BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOśONEGO W SPRAWIE WNIOSKU PRACOWNIKA O SKORZYSTANIE Z PDO Zgoda na rozwiązanie przez w/w pracownika umowy o pracę w ramach PDO: Proponowany termin rozwiązania umowy o pracę w przypadku wyraŝenia zgody: Zgoda na wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego do dnia zakończenia stosunku pracy: Zgoda na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do dnia zakończenia stosunku pracy: podpis i pieczęć bezpośredniego przełoŝonego STANOWISKO DYREKTORA / KIEROWNIKA JEDNOSTKI / KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ W SPRAWIE WNIOSKU PRACOWNIKA O SKORZYSTANIE Z PDO Zgoda na rozwiązanie przez w/w pracownika umowy o pracę w ramach PDO: Proponowany termin rozwiązania umowy o pracę w przypadku wyraŝenia zgody: Zgoda na wykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego do dnia zakończenia stosunku pracy: Zgoda na zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do dnia zakończenia stosunku pracy: *niepotrzebne skreślić podpis i pieczęć dyrektora / kierownika komórki organizacyjnej

9 Część D DECYZJA DYREKTORA CENTRUM ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI/ REGIONALNEGO OŚRODKA DORADZTWA PERSONALNEGO. data podpis i pieczęć dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi/ Regionalnego Ośrodka Doradztwa Personalnego *niepotrzebne skreślić

10 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A. POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU STOSUNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ zawarte w dniu w.. pomiędzy: - Pocztą Polską S.A. z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 26, Warszawa reprezentowaną przez Pana / ią... działającego / ą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez.... a Panem / ią. zwanym / ą dalej Pracownikiem. Strony zgodnie ustaliły, co następuje: 1. Obowiązująca umowa o pracę ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień. na mocy porozumienia stron (podstawa prawna: ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Dz. U. z 2003 r. nr 90 poz. 844 z późn. zm.). 2. Poczta Polska S.A. wypłaci Pracownikowi: 1) Dobrowolne Odszkodowanie zgodnie z Regulaminem Programu Dobrowolnych Odejść w wysokości i terminie określonym w tym Regulaminie, 2) Odprawę pienięŝną naleŝną na podstawie ustawy określonej w ust. 1 w wysokości i terminie wynikającym z obowiązujących przepisów. 3) Rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy, jeŝeli nastąpiło w terminie przypadającym przed zakończeniem przysługującego Okresu wypowiedzenia. 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, w pełni zaspokajają roszczenia Pracownika ze stosunku pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. 4. W dniach od.. do. Pracownikowi udziela się zaległego urlopu wypoczynkowego.* 5. W dniach od do Pracownikowi udziela się urlopu wypoczynkowego przysługującego w roku bieŝącym.* 6. W dniach... Pracownik jest zwolniony od świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Spółki Pracodawca ma jednak prawo wezwać Pracownika do stawienia się do pracy.* 7. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kaŝdej ze stron. podpis Uprawnionego Pracownika pracodawcy*niepotrzebne skreślić podpis osoby upowaŝnionej w imieniu

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.481.2013 Burmistrza Miasta Lędziny I.POSTANOWIENIA OGÓLNE z dnia 18.03.2013 REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC) REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UśYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i uŝytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych Katowice, maj 2011 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Tytuł A Otwarcie KONTA Z LWEM oraz Otwartego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIA NR. do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: UMOWA ZLECENIA NR do projektu*/pracy zleconej* nr... zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 70/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala Gdańsk, dnia 07

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II)

JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Interpretacja JEDNOLITE WARUNKI WSPÓŁPRACY Warunki Krajowe (II) Niniejsze Warunki Krajowe określają warunki i zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Centrum Finansowe Banku BPS w dniu 25.06.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Centrum Finansowe Banku BPS w dniu 25.06. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Centrum Finansowe Banku BPS w dniu 25.06. 2012 w Warszawie PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 2 PORZĄDKU OBRAD Uchwała nr 1/12 Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo