Wybrane zagadnienia z działalności Rzecznika Ubezpieczonych w 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia z działalności Rzecznika Ubezpieczonych w 2008 roku"

Transkrypt

1 Wybrane zagadnienia z działalności Rzecznika Ubezpieczonych w 2008 roku Wnioski Rzecznika Ubezpieczonych skierowane do Sądu Najwyższego 1. W dniu 25 kwietnia 2008 r. z uwagi na występujące rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądowym Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy ubezpieczyciel dokonując zwrotu kosztów pogrzebu, o których mowa w art k.c. w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ma prawo zaliczyć na poczet tych kosztów zasiłek pogrzebowy wypłacony na podstawie art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm. )? Obecnie Rzecznik Ubezpieczonych oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, które zaplanowane jest na 10 października br. termin posiedzenia. Wystąpienia Rzecznika Ubezpieczonych do Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Kancelarii Premiera, Kancelarii Sejmu 1. W dniu 25 czerwca 2008 r. Rzecznik zwrócił się z prośbą do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości zmiany wydanego na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów poprzez rozszerzenie programu szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych o zagadnienia związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz o podstawowe informacje z zakresu ubezpieczeń dobrowolnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych. 1

2 2. W dniu 2 lipca 2008 r. Rzecznik przedstawił Ministrowi Finansów propozycję, aby w art. 96 ust. 1 w pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych po wyrazach: Rzecznik Praw Obywatelskich zastąpiono średnik przecinkiem i dodano wyrazy: Rzecznik Ubezpieczonych;. Propozycja powyższej zmiany związana jest z przyznaniem Rzecznikowi Ubezpieczonych art. 19 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nowej kompetencji pozwalającej Rzecznikowi na wytoczenie powództwa na rzecz konsumentów w sprawach dotyczących nieuczciwej praktyki rynkowej dotyczącej działalności ubezpieczeniowej, jak również za zgodą powoda branie udziału w toczącym się już postępowaniu. Proponowana zmiana uwzględniłaby Rzecznika Ubezpieczonych, obok innych instytucji posiadających podobne kompetencje w katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązku uiszczania kosztów sądowych. W odpowiedzi pismem z dnia 20 sierpnia 2008 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż przedstawiony przez Rzecznika postulat w zakresie zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zostanie wzięty pod uwagę przy najbliższej nowelizacji tego aktu normatywnego. 3. W dniu 24 lipca 2008 r. w piśmie skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej oraz do Szefa Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, Rzecznik poparł projekt wprowadzenia do liceów przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, a także umieszczenie tego przedmiotu na liście dodatkowych przedmiotów maturalnych. 4. Pismem z dnia 8 sierpnia 2008 r. Rzecznik udzielił odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Finansów w związku z interpelacją Pana Posła Tadeusza Motowidło w sprawie rzeczywistych terminów realizacji przez zakłady ubezpieczeń wypłat odszkodowań z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 5. W dniu 11 sierpnia 2008 r. Rzecznik otrzymując sygnały o kilku odnotowanych przypadkach wyczerpywania się sum gwarancyjnych z obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zwrócił się do Ministerstwa Finansów o rozważenie możliwość obciążenia obowiązkiem zaspokajania dalszych roszczeń osób poszkodowanych (po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 2

3 6. W dniu 12 sierpnia 2008 r. Rzecznik przekazał do Ministerstwa Finansów raport pt. Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowań lub świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2008 roku. 7. W dniu 4 września 2008 r. Rzecznik przekazał do Ministerstwa Finansów raport o nieprawidłowościach występujących we wzorcach umownych stosowanych przez zakładu ubezpieczeń (ogólnych warunkach ubezpieczenia) w zakresie ubezpieczeń majątkowych (działu II). Raport został zaprezentowany również dziennikarzom oraz instytucjom takim jak Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz Polska Izba Ubezpieczeń. Współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z Komisją Nadzoru Finansowego 1. Rzecznik przekazał do KNF indywidualną skargę dotyczącą nieuczciwej i nierzetelnej reklamy LINK 4 TU S.A. - pismo z dnia 11 czerwca 2008 r. Przedmiotowa reklama, zdaniem Skarżącego świadomie wprowadza w błąd jej odbiorców wskazując, iż za ubezpieczenie pobierana jest dodatkowa prowizja, jak również w sposób niekorzystny przedstawia jednego z uczestników rynku ubezpieczeniowego jakim są agenci ubezpieczeniowi. 2. Rzecznik po przeanalizowaniu zagadnienia stosowania przez Generali TU S.A. w postępowaniu likwidacyjnym z umowy ubezpieczenia autocasco wzorca umownego, poinformował KNF o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu Zakładu Ubezpieczeń. W opinii Rzecznika ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów mechanicznych autocasco przyjęte uchwałą Zarządu Generali nr NL/2/3/2/2006 z dnia r. w 27 ust. 5 zawierają postanowienie zgodnie z którym: Generali uzależnia wypłatę odszkodowania za szkody polegające na utracie pojazdu od przeniesienia własności pojazdu na Generali ( ), co prowadzi do naruszenia interesów ubezpieczonych poprzez ograniczenie praw konsumenta - pismo z dnia 12 czerwca 2008r. (brak odpowiedzi). 3

4 3. W dniu 8 lipca 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych rekomendował przyjęcie i stosowanie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, dokumentu opisującego m.in. prawidłowe relacje podmiotów finansowych z konsumentami. 4. Rzecznik przekazywał do KNF na bieżąco dokumenty świadczące o kolejnych przypadkach odmowy dopłaty wartości podatku VAT w związku z likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z zastosowaniem metody kosztorysowego rozliczenia szkody - pisma z dnia 8 i 23 lipca 2008 r. 5. Rzecznik poinformował KNF o dostrzeżonym nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń w zakresie odmowy zwrotu kosztów zakupu nowych, oryginalnych części zamiennych w sytuacji, gdy poszkodowany posiadał w pojeździe części oryginalne, a wypłata odszkodowania następuje z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - pismo z dnia 30 lipca 2008 r. (brak odpowiedzi). Współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1. W dniu 11 czerwca 2008 r. Rzecznik przekazał zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez stosowanie we wzorcach umów niedozwolonych postanowień umownych przez zakład ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., HDI ASEKURACJA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kwestionowane zapisy znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco i stanowią, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie obejmuje szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub upoważnionego kierowcę bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem np. prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, jeśli jest ono wymagane. W odpowiedzi poinformowani, iż przekazane zawiadomienie zostanie wykorzystane do podjęcia przez prezesa UOKiK działań zmierzających do wyeliminowania wskazanych w zawiadomieniu postanowień. 4

5 2. Pismem z dnia 27 czerwca 2008 r. Rzecznik przekazał informacje dotyczące skarg konsumenckich, które wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/ (dane za 2008 r. pokazują zamknięty I kwartał). 3. Pismem z dnia 23 czerwca 2008 r. Rzecznik przesłał materiały dotyczące analizowanej praktyki stosowanej przez PZU S.A. polegającej na nieuznawaniu wypowiedzeń umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 4. W dniu 7 lipca 2008 r. Rzecznik przedstawił stanowisko w kwestii ubezpieczenia spłaty kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. 5. Pismem z dnia 4 września 2008 r. Rzecznik przesłał kwestionariusz służący opracowaniu zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i raportowania skarg konsumenckich w Unii Europejskiej. Współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z Polską Izbą Ubezpieczeń 1. W dniu 13 czerwca 2008 r. przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń. 2. Z uwagi na rozmiary tragedii jaką wywołały żywioły dotykając głównie mieszkańców Opolszczyny, Śląska i Podlasia w sierpniu br., Rzecznik Ubezpieczonych pismem z dnia 19 sierpnia 2008 r. zwrócił się do Polskiej Izby Ubezpieczeń z apelem o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz poszkodowanych osób i ich rodzin, związanych z realizacją zawartych umów ubezpieczenia. Wystąpienia Rzecznika Ubezpieczonych do zakładów ubezpieczeń 1. Pismem z dnia 27 czerwca 2008 r. skierowanym do PZU Życie S.A. Rzecznik przedstawił uwagi dotyczące regulacji prawnych pozwalających na funkcjonowanie i rozwój grupowych ubezpieczeń na życie. Działania Rzecznika podyktowane były otrzymaniem do wiadomości pisma z dnia 8 maja 2008 r. skierowanego do Pana Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie zinicjowania zmiany legislacyjnej w zakresie art. 829 kodeksu 5

6 cywilnego. Rzecznik swoje uwagi przekazał również do Ministerstwa Finansów, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Komisji Nadzoru Finansowego. Współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z Radą Rozwoju Rynku Finansowego 1. Rzecznik przekazał w ramach prac Grupy Roboczej ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych dokument podsumowujący propozycje przepisów przygotowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie nowelizacji pakietu ustaw ubezpieczeniowych. Stanowiło to uzupełnienie szczegółowych propozycji legislacyjnych do zgłaszanych wcześniej przez Rzecznika problemów i innych propozycji legislacyjnych. Współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z innymi podmiotami 1. Rzecznik pismem z dnia 25 czerwca 2008 r. został poinformowany przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów o działaniach podjętych w związku z publikowaniem przez LINK 4 TU S.A. reklam i działań marketingowych naruszających zasady etyczne i dobre praktyki rynku ubezpieczeniowego. 2. W dniu 23 czerwca 2008 r. Rzecznik zwrócił się do Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT w związku z problemem dotyczącym nieprawidłowości w zakresie odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej (wartości sprzedażnej) oraz z prośbą o podjęcie współpracy w celu wyeliminowania dostrzeżonych nieprawidłowości. W odpowiedzi poinformowano, iż w celu przygotowania stanowiska Stowarzyszenia w zakresie poruszanej problematyki powołano kilkuosobową grupę rzeczoznawców, która analizuje przedstawione sprawy oraz wyrażono wolę współpracy w celu doprowadzenia do wdrożenia słusznych wniosków wynikających z pisma Rzecznika. Pozostałe działania Rzecznika Ubezpieczonych 1. Rzecznik na bieżąco prowadzi analizę o.w.u. 2. Rzecznik w dniu 1 września 2008 r. wyraził zgodę na podjęcie pod pewnymi warunkami współpracy z portalem internetowym wieszjak.pl oraz z portalem internetowym 6

7 UbezpieczeniaOnline.pl w zakresie możliwości korzystania z publikacji zamieszczanych na stronie internetowej Rzecznik przedstawił następujące warunki współpracy: umieszczenie na stronie głównej portalu informacji, iż współpracuje z Urzędem Rzecznika Ubezpieczonych oraz umieszczenie logo Rzecznika Ubezpieczonych, które będzie zlinkowane z serwisem zamieszczenie przy każdym pobranym tekście ze strony informacji o autorze, jeżeli taki jest podany oraz informacji, że artykuł pochodzi ze strony internetowej Rzecznika Ubezpieczonych; nieodpłatność dla osób korzystających z tych tresci osoby, które chcą zapoznać się z prezentowanymi materiałami nie mogą ponosić żadnych kosztów z tym związanych. Obecnie Rzecznik oczekuje na oświadczenie, w którym zostanie zawarte zobowiązanie do przestrzegania powyższych warunków współpracy. 3. Rzecznik Ubezpieczonych wydał w ostatnim czasie następujące pozycje: Monitor Ubezpieczeniowy nr 34 (czerwiec 2008); Rozprawy Ubezpieczeniowe zeszyt nr 4 (1/2008). 4. W sierpniu br. Rzecznik Ubezpieczonych przygotował raport dotyczący opieszałości w likwidacji szkód komunikacyjnych z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 5. Obecnie są przygotowywane następujące raporty: Analiza skarg dotyczących oddalenia roszczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2008 roku ; Analiza skarg dotyczących sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonychw I półroczu 2008 roku. 7

8 Nowa kompetencja Rzecznika Ubezpieczonych Rzecznik dokonał analizy możliwości realizacji ze strony Biura Rzecznika Ubezpieczonych nowej kompetencji określonej w art. 19 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W związku z powyższym w uzasadnionych przypadkach Rzecznik wskazuje, iż po zakończeniu postępowania skargowego, w sytuacji gdy Poszkodowany zdecyduje się na wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi wówczas Rzecznik Ubezpieczonych działając na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.) w trybie art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) może udzielić dalszej pomocy poprzez przedstawienie sądowi oświadczenia zawierającego pogląd istotny dla danej sprawy. W tym celu Poszkodowany może postąpić w dwojaki sposób tj.: 1) W żądaniach pozwu powinien - powołując się na art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.) w związku z art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) - zgłosić sądowi wniosek o wezwanie Rzecznika Ubezpieczonych do przedstawienia pisemnego poglądu istotnego dla sprawy. Prawdopodobnie sąd przychylając się do takiego wniosku wystąpi bezpośrednio do Rzecznika o przedstawienie w/w poglądu w sprawie. Z takim wnioskiem może Poszkodowany wystąpić także w kolejnym piśmie procesowym lub zgłosić taki wniosek podczas rozprawy ustnie do protokołu. albo 2) Wystąpić z wnioskiem do Rzecznika o przedstawienie sądowi poglądu w sprawie, gdyż skierował pozew do sądu wobec zakładu ubezpieczeń. Do wniosku kierowanego do Rzecznika należy dołączyć kopię pozwu i jeżeli jest to możliwe kopię odpowiedzi ubezpieczyciela na pozew. W tym przypadku Rzecznik przekaże przygotowany przez siebie pogląd na piśmie kierując go do sądu rozpatrującego sprawę. 8

9 Konferencje, seminaria, spotkania, posiedzenia czerwca 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych, Halina Olendzka, oraz Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w Konferencji Sopot Summer Insurance & Reinurance Days czerwca 2008 r. Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w Debacie o Zdrowiu pt. Ochrona Zdrowia pacjent, rynek, regulacje prawne czerwca 2008 r. Rzecznik Ubezpieczonych, Halina Olendzka, oraz Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w Konferencji pt. Instytucje finansowe na rzecz edukacji finansowej organizowanej przez Katedrę Ubezpieczenia Społecznego SGH oraz Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP czerwca 2008 r. Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w debacie pt. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego organizowanej przez Centrum Komunikacji Medialnej i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Współpraca międzynarodowa Rzecznika Ubezpieczonych czerwca 2008 r. Przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych, dr Marcin Kawiński, wziął udział w spotkaniu z Panią Megleną Kunevą, komisarz Unii Europejskiej ds. Ochrony Konsumentów. Celem spotkania jest zapoznanie się Pani Komisarz ze stanem ochrony praw konsumenckich w Polsce, oraz szczera i otwarta dyskusja na ten temat z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i reprezentantami instytucji sprawujących opiekę nad ochroną praw konsumenta lipca 2008 r. dr Marcin Kawiński uczestniczył w kolejnym spotkaniu FIN USE w Brukseli, na którym poruszano tematy z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego Unii Europejskiej. Dotyczyły one m.in.: regulacji przenoszenia kont bankowych; informacji na temat działań Komisji Europejskiej w zakresie detalicznych rynków usług finansowych (w tym zagadnień dotyczących inkluzji finansowej i sieci FIN- NET); 9

10 regulacji unijnych finansowych aspektów rynków nieruchomości; konsekwencji kryzysu finansowego dla konsumentów usług finansowych; systemów gwarancyjnych dla konsumentów usług finansowych; wpływu regulacji Solvency II na ochronę konsumenta; konsultacji w sprawie wyłączenie niektórych zasad konkurencji dla umożliwienia współpracy ubezpieczycieli lipca 2008 r. w Brukseli odbyła się publiczna prezentacja wyników analizy regulacji dotyczących substytucyjnych produktów inwestycyjnych, w której udział wziął przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych, dr Marcin Kawiński. Dane statystyczne za I półrocze 2008roku W I półroczu 2008 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęły 3903 pisemne skargi zgłaszane w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz 61 pisemnych skarg z zakresu funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego. Dla porównania w I półroczu 2007 r. wpłynęło 3306 pisemnych skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i 85 odnoszących się do funkcjonowania systemu emerytalnego. Dynamika tym samym wynosiła 16,9%. W I półroczu 2008 r. udzielono odpowiedzi na 491 zapytań skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, natomiast w analogicznym okresie 2007 r. odpowiedziano na 265 zapytań. Dynamika tym samym wynosiła 85,3%. 10

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2008r.

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2008r. Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2008r. Uczestnicy: według załączonej listy Rozpoczęcie obrad: godz. 11.00 Przebieg obrad: według załączonego porządku I. Rzecznik Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2009 r.

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2009 r. Uczestnicy: według załączonej listy Rozpoczęcie obrad: godz. 11.10 Przebieg obrad: według załączonego porządku I. Rzecznik Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2008 ROK Warszawa, luty 2009 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...4 I. Zmiany w przepisach stanowiących podstawę prawną działania Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych..6 II.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych

Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych W dniu 14 maja 2009 roku Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił propozycje legislacyjne dotyczące zmiany ustawy

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-04-01/2013 P/13/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-04-01/2013 P/13/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-04-01/2013 P/13/038 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską,

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską, Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy piśmie z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 27 września 2011r.

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 27 września 2011r. Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 27 września 2011r. Uczestnicy: według załączonej listy Rozpoczęcie obrad: godz. 11.00 Przebieg obrad: według załączonego porządku I. Pani Halina Olendzka

Bardziej szczegółowo

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów:

Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO GENERALNEJ UMOWY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ SGEL LEX SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASYSTY PRAWNEJ i WINDYKACYJNEJ Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Warszawa, 25 październik 2012 r.

Rekomendacja. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym. Warszawa, 25 październik 2012 r. Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym Warszawa, 25 październik 2012 r. Małgorzata Knut Przewodnicząca zespołu ds. Bancassurance, Polska

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Anna Dąbrowska Warszawa, 8 października 2015 r. PROBLEMY odmowa spełnienia i zaniżanie wysokościświadczeń; problem zwrotu składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Dobre Praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń sprzętu

Projekt Dobre Praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń sprzętu Dobre Praktyki PIU na polskim rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń sprzętu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cel dokumentu Niniejszy dokument ma zapewnić właściwy sposób komunikowania Klientom przez

Bardziej szczegółowo

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Protokół rozbieżności do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej l. Art.420 MG, MAiC, MZ, MRiRW; MSZ MG, MAiC, MZ oraz MRiRW zgłaszają dotycząca niezasadności zmes1enia członkostwa

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Ubezpieczeń dr Piotr Majewski. Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r.

Polska Izba Ubezpieczeń dr Piotr Majewski. Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r. Polska Izba Ubezpieczeń dr Piotr Majewski Analiza przestępczości ubezpieczeniowej w 2008 r. Seminarium Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH i Polskiej Izby Ubezpieczeń Przestępczośćubezpieczeniowa i metody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Część I. Uwarunkowania unijne Jan Monkiewicz Regulacje i nadzór ubezpieczeniowy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu... 17 1. Uwagi wprowadzające... 17 2. Model biznesowy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości. AL Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa

Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości. AL Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, fo.'t. Z Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ V.7224.17.2014.BA 00-090 Warszawa Al. Solidarności 77 Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53 Pan Marek Biernacki Minister

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance

Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance Doświadczenia brytyjskie w rozwiązywaniu problemów w bancassurance dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 21 maja 2014 r. PPI Payment Protection Insurance - ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DDK- 61- /07/JK Warszawa, dn. lutego 2007 r. POSTANOWIENIE I. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r.

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych

Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Podatek VAT w odszkodowaniach wypłacanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych Chmielowiec Bartłomiej Wydział Prawny Biura Rzecznika Ubezpieczonych Szkolenie dla brokerów ubezpieczeniowych. Warszawa 17.01.2014

Bardziej szczegółowo

2. Metoda kosztorysowa ustalenia odszkodowania w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a podatek VAT.

2. Metoda kosztorysowa ustalenia odszkodowania w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a podatek VAT. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2007r. Zakres zmian regulacji prawnych proponowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na posiedzenia Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych 1. Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Rogowski Rzecznik Ubezpieczonych

Pan Stanisław Rogowski Rzecznik Ubezpieczonych Warszawa, 30 stycznia 2004 r. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. (fax) 444 5 231 (444 5 224) KBF-41022-2/03 P/03/027 Pan Stanisław Rogowski Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 27 września 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 27 września 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 27 września 2012r. Uczestnicy: według załączonej listy Rozpoczęcie obrad: godz. 11.00 Przebieg obrad: według załączonego porządku I. Pani Aleksandra Wiktorow

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r.

Aleksander Daszewski r.pr. koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Konferencja Pro Motor, Warszawa 4 grudnia 2013 r. Realizacja orzecznictwa Sądu Najwyższego w praktyce likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Aleksander Daszewski r.pr. koordynator

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Lex Specialis

Statut Fundacji Lex Specialis Statut Fundacji Lex Specialis I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundacja Lex Specialis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona notarialnie poświadczonym oświadczeniem woli Łukasza Lorentowicza o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych

Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych Przykład wdrażania i monitorowania Dr Krzysztof Grabowski Doradca ds. Ładu Korporacyjnego Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 21.01.2016

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2001 r. Dz.U.01.26.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów

Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów Projekt ustawy z dnia.. 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy poszerzenia katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli i wstępować za ich zgodą do już toczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2009 r. III SK 37/08 Postanowienie wzorca umownego przewidujące, że w razie wypłaty świadczenia z tytułu opcji dodatkowej dochodzi do zakończenia umowy i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń

Klauzule niedozwolone. możliwości dochodzenia roszczeń Klauzule niedozwolone możliwości dochodzenia roszczeń mbank klauzula nr: 4704 klauzula nr: 4704 Na czym polega niedozwolony charakter tej klauzuli? Uprawnia bank do zmiany wysokości oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KATOWICACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2002r DO 31 GRUDNIA 2002r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KATOWICACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2002r DO 31 GRUDNIA 2002r. MRK 0210/1/03 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KATOWICACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2002r DO 31 GRUDNIA 2002r. I. Informacje ogólne Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych

Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 15 listopada 2013 r. Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych ogółem

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport o reklamacjach i odwołaniach klientów Grupy ERGO Hestia. Raport nr 15. IV kwartał 2015 Podsumowanie 2015

Raport o reklamacjach i odwołaniach klientów Grupy ERGO Hestia. Raport nr 15. IV kwartał 2015 Podsumowanie 2015 Raport o reklamacjach i odwołaniach klientów Grupy ERGO Hestia Raport nr 15. IV kwartał 2015 2015 Raport o reklamacjach i odwołaniach klientów Grupy ERGO Hestia Jako pierwsi na rynku ubezpieczeń postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom?

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? Przepisy służące ochronie konsumentów 1/ Konstytucja RP Art.76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 I. Zmiany w przepisach stanowiących podstawę prawną działania Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO ORGANIZATOR KONKURSU Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, SKARG I WYSTĄPIEŃ W TUZ TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, SKARG I WYSTĄPIEŃ W TUZ TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI, SKARG I WYSTĄPIEŃ W TUZ TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Numer: Wersja: 2 Obowiązuje od: Zastępuje/aktualizuje: Regulamin przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP

INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Wstęp INFORMACJE POŚWIĘCONE ZASADOM DOBRA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO NA TERENIE RP Niniejsze informacje przeznaczone są dla zainteresowanych prowadzeniem działalności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle

UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle UMOWA o nieodpłatne świadczenie usług brokerskich na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle zawarta dnia. r. pomiędzy GMINĄ KĘDZIERZYN-KOŹLE z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo ubezpieczeń gospodarczych na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo ubezpieczeń gospodarczych na kierunku prawno-ekonomicznym Poznań, dnia 15 września 2014 r. Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo ubezpieczeń gospodarczych na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 15 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

POSTANOWIENIE. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 81/05 POSTANOWIENIE składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2006 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Irena

Bardziej szczegółowo