ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekologii w ramach projektu pt.: Świadomość ekologiczna w branży turystycznej. I. Nazwa i adres Zamawiającego ECORYS Polska Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/ Warszawa NIP: ; REGON: tel.: faks: II. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekologii (maksymalnie 60 szkoleń po 16 h każde) realizowanych w ramach projektu Świadomość ekologiczna w branży turystycznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL /13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw. 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). Podstępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności poprzez: Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego, Wysyłanie zapytania ofertowego w wersji elektronicznej do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców, Zebranie i ocenę ofert, Wybór Wykonawcy, Sporządzenie protokołu. 3. Kody CPV: Szkolenie pracowników

2 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkoleniowe III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze specyfikacją poniżej, w formie wykładów merytorycznych i warsztatów, w zależności od stopnia zaawansowania grupy. Realizacja szkoleń będzie odpowiadała na potrzeby osób biorących udział w szkoleniach i obejmie co: Tematy szkoleń: 1. Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy- m.in.: podstawowe zasady budowania marki ekologicznej, korzyści z budowania ekologicznego wizerunku, organizacja sprzedaży produktów ekologicznych 2. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie m.in. podejście proekologiczne w logistyce, zarządzanie środowiskowe w aspekcie finansowym, norma ISO 14001, emas 3. Ekomarketing m.in. ekomarketing wewnętrzny i zewnętrzny, przygotowanie kampanii promocyjnej 4. Zielone zakupy/zamówienia m.in. korzyści, procesy realizacji narzędzia wspierające, systemy zarządzania 5. Rozwiązania ekologiczne i korzyści płynące z ich stosowania m.in. świadomość ekologiczna a koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, wprowadzenie rozwiązań proekologicznych, finansowanie inwestycji i uwarunkowania prawne 6. Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii m.in. odnawialne źródła energii w Polsce aspekty prawne, bariery, przykłady wykorzystania, źródła ich finansowania Każde szkolenie będzie dopasowane do rzeczywistych, zdiagnozowanych potrzeb konkretnych firm objętych wsparciem i ich pracowników. Jedno szkolenie jest realizowane przez jednego trenera. Zajęcia realizowane będą w hotelu. Możliwa jest realizacja szkoleń w całej Polsce, w zależności od postępów rekrutacyjnych i miejsc z których będą pochodzili uczestnicy projektu. Każdego dnia zostanie przeprowadzone 8 godzin lekcyjnych zajęć (każda godzina to 45 minut). Jedno szkolenie obejmuje 16 godzin. W czasie każdego dnia szkolenia zaplanowano dwie przerwy kawowe i jedną obiadową. W ramach szkolenia trener jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić pre i post test, sprawdzający poziom wiedzy osiągnięty przez uczestników szkoleń. W ramach szkolenia trener jest zobowiązany zebrać od uczestników wypełnione ankiety oceny szkolenia Realizację szkoleń dokumentować będzie lista obecności uczestników, dziennik zajęć wypełniony i podpisany przez osoby prowadzące szkolenia oraz dzienna karta pracy stanowiąca podstawę wystawienia faktury/rachunku. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników spotkań w postaci prezentacji, ćwiczeń, zadań, oraz materiałów dydaktycznych bazujących na studium przypadku oraz ankiet pozwalających zweryfikować wiedzę uzyskaną na szkoleniu. IV. Termin realizacji zamówienia: wrzesień kwiecień O szczegółowym harmonogramie szkoleń Wykonawca będzie informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

3 V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pocztą elektroniczną lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Katarzyna Grab tel VI. Sposób złożenia oferty Złożona oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, zawierający pełne dane Oferenta, oraz informacje wskazane w formularzu. Oferta musi być złożona w języku polskim. Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone imiennymi pieczątkami (dotyczy jeżeli oferta składana jest przez przedsiębiorcę). Zamawiający w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedstawienia listy trenerów, którzy będą realizowali szkolenia. Dla każdego z trenerów Oferent przedstawia - cv trenera (ze wskazaniem jego doświadczenia). Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Oferenta. VII. Forma, termin i miejsce składania oferty Ofertę należy składać w biurze firmy ECORYS Polska sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, Warszawa, osobiście, pocztą lub przez kuriera (liczy się data wpływu dokumentów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekologii w ramach projektu Świadomość ekologiczna w branży turystycznej lub pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres Termin składania ofert upływa dnia o godz Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia r. w siedzibie ECORYS Polska Sp. z o.o. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni em. VIII. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie realizacji zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada doświadczenie w realizacji szkoleń, dysponuje zapleczem trenerów, posiadających umiejętności i wiedzę z zakresu tematyki wskazanych modułów szkoleniowych, wykształcenie wyższe, nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z trenerów musi spełniać następujące warunki łącznie: - posiadać wykształcenie wyższe,

4 - posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzenia w ostatnich 3 lat co najmniej 100 godzin szkoleń z danego zakresu tematycznego wskazanego w punkcie III dokumentacji IX. Wykluczenia weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 Z możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo ze spółką ECORYS Polska sp. z o.o., osobami upoważnionymi przez spółkę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu spółki czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty, w szczególności: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. X. Kryteria oceny ofert Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: 1. Cena od 0 do 30 pkt Oferta powinna zawierać cenę wynagrodzenia brutto za prowadzenie szkoleń. Zaproponowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W ramach kryterium Cena Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 30. pkt przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru: cena najniższa Liczba punktów oferty ocenianej = cena oferty ocenianej 2. Kwalifikacje, doświadczenie trenerów od 0 do 48 pkt Zamawiający weźmie pod uwagę kwalifikacje i doświadczenie trenerów przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca w ofercie przestawia minimum 2 trenerów do każdego tematu. Każdy z trenerów musi mieć wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z danego tematu (bądź pokrewnego), mierzone ilością 100 godzin szkoleniowych w ostatnich 3 latach. Wykonawca za każdego trenera może otrzymać maksymalnie 4 pkt, według następujących kryteriów: doświadczenie szkoleniowe w postaci co najmniej 160 godzin szkoleń w ostatnich 3 latach (maksymalnie 1 pkt) doświadczenie szkoleniowe w postaci co najmniej 160 godzin szkoleń dla branży turystycznej w ostatnich 3 latach (maksymalnie 2 pkt) doświadczenie szkoleniowe w postaci co najmniej 200 godzin w ostatnich 3 latach (maksymalnie 3 pkt) doświadczenie szkoleniowe w postaci co najmniej 200 godzin szkoleń dla branży turystycznej w ostatnich 3 latach (maksymalnie 4 pkt)

5 3. Opis merytorycznej zawartości szkoleń od 0 do 12 pkt należy przedstawić w zwięzłej formie treść wykładów/warsztatów i inne elementy opisu. Ocena dokonywana będzie na podstawie liczby elementów zawartych w opisie oraz jego jakości za opis jednego tematu można otrzymać 2 pkt 4. Metodologia szkoleń od 0 do 10 pkt ocena będzie prowadzona na podstawie oceny jakościowej i ilościowej opisu konkretnych metod, technik i narzędzi prowadzenia zajęć, zastosowania technik zwiększających zaangażowanie i współuczestnictwo kursantów oraz na podstawie liczby i różnorodności planowanych do wykorzystania technik, narzędzi i metod. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwięcej punktów. XI. Dodatkowe Zastrzeżenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która przekracza uzyskane w projekcie dofinansowanie na realizację poszczególnych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty o rażąco niskiej cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których wysłano zapytania ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania wraz z wydłużonym okresem składania ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Oferenta, który został wybrany. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi Oferentami. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. Zapytanie ofertowe sporządziła: Katarzyna Grab

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin).

Sale szkoleniowe i wyżywienie dla uczestników zapewnia Zamawiający (Rembex s.c. Sławomir Niemiec, Grzegorz Lewicki, Bielawy 102, 88-192 Piechcin). Zapytanie ofertowe nr 2/EFS dotyczące przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Budująco o ekologii rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rembek sp. z o.o. Firma Rembex s.c., od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Będzin, dn. 19 marca 2014 r. Projekt nr POKL.02.01.01 00 044/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M.Pasek Spółka Jawna Zaproszenie do konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo