CPV główne: CPV Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 CPV główne: CPV Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń oraz opracowaniu programu i kompletu materiałów szkoleniowych z zakresu rozwiązań ekologicznych dotyczących efektywności energetycznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z całej Polski w ramach projektu pn.: Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP. Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr wraz z partnerem projektu Studiem Doradztwa Europejskiego Joanna Kica zapraszają do złożenia oferty w zakresie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu rozwiązań ekologicznych (i ich źródeł finansowania) oraz opracowanie programu i kompletu materiałów szkoleniowych dotyczących efektywności energetycznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z całej Polski dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1. Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Nazwa i adres zamawiającego Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr ul. Jaracza Częstochowa NIP: II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z późn. zm.).

2 III. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń oraz opracowaniu programu i kompletu materiałów szkoleniowych z zakresu rozwiązań ekologicznych dotyczących efektywności energetycznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z całej Polski w okresie od dnia podpisania umowy do r. dla uczestników projektu pn. Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP. Zgodnie z poniższą specyfikacją: a. Opracowanie programu i kompletu materiałów szkoleniowych z zakresu rozwiązań ekologicznych (i ich źródeł finansowania) dotyczące efektywności energetycznej. b. Przeprowadzenie 17 edycji szkoleń, po 10 dni szkoleniowych (8h dziennie) dla 170 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski (łącznie 1360 h szkoleniowych). c. Przygotowanie do szkoleń pre i postestów dla 170 uczestników/ uczestniczek szkoleń. 2. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia: a. Przez opracowanie programu i kompletu materiałów szkoleniowych Zamawiający rozumie przygotowanie programu i kompletu materiałów szkoleniowych zgodne z zakresem merytorycznym szkoleń. b. Przez przeprowadzanie szkolenia Zamawiający rozumie realizację przez trenerów/trenerki każdego dnia wykładów merytorycznych i warsztatów. c. Na każdy dzień szkoleniowy przypada jeden trener/trenerka. d. Zaplanowano 17 grup szkoleniowych (1 grupa - 10 uczestników/uczestniczek) e. Realizacja szkoleń będzie odpowiadała na potrzeby osób biorących udział w szkoleniach i obejmie co najmniej zakres merytoryczny: podstawy prawne dyrektywy, rozporządzenia UE, krajowe akty prawne oraz inne przepisy dotyczące polityki energetycznej, ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła, ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej, ocena instalacji oświetleniowej w budynku, metodyka obliczeń, podstawy i zasady audytu energetycznego, zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym, racjonalizacja działania systemów energetycznych, odnawialne źródła energii i ekoinnowacje, analiza ekonomiczna systemów energetycznych w przedsiębiorstwie, ocena efektywności inwestycji ekologicznych w kontekście zarządzania energią w przedsiębiorstwie, źródła finansowania rozwiązań proekologicznych dot. efektywności energetycznej, przygotowywanie opracowanie/wykonanie audytu efektywności energetycznej swojego przedsiębiorstwa w formie warsztatów. f. Szkolenia realizowane będą na terenie całej Polski, szczegóły dot. miejsca danego szkolenia będą zgłaszane na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego oraz w zależności od postępów rekrutacyjnych i miejsc z których będą pochodzili uczestnicy projektu.

3 g. Każdego dnia zostanie przeprowadzone 8 godzin lekcyjnych zajęć (każda godzina to 45 minut), 1 cykl szkoleniowy obejmuje 10 dni szkoleniowych, łącznie planuje się przeprowadzenie 17 cykli po 80 godzin szkoleniowych co łącznie daje 1360h szkoleniowych. W czasie szkolenia zaplanowano dwie przerwy kawowe i jedną obiadową. h. Forma szkoleń: wykłady oraz warsztaty. i. Realizację szkoleń dokumentować będzie dziennik zajęć wypełniony i podpisany przez osoby prowadzące szkolenia. IV. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie, umiejętności i wiedzę z zakresu tematyki wybranych modułów szkoleniowych, nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia oraz: a. Posiadają wykształcenie wyższe techniczne (tj. posiadanie tytułu inż. lub mgr inż. lub wyższego) b. Posiadają min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów / szkoleń z tematyką opisaną w niniejszym zapytaniu. V. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia następujących dokumentów: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego; 2. Dla każdego z trenerów, którzy będą realizować Zamówienie: a) CV trenera + dokument potwierdzający wykształcenie, pkt IV.a. zapytania ofertowego b) Dokumenty potwierdzające doświadczenie (dla warunku określonego w pkt IV.b. zapytania ofertowego), zgodnie z tabelą zawartą w Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego. W przypadku, jeśli któryś z zaproponowanych przez Oferenta trenerów nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt. IV.a. lub pkt IV.b., oferta dotycząca tego trenera jest traktowana jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu i zostaje odrzucona. VI. Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy r. VII. Wykluczenia z postępowania W niniejszym postępowaniu Zamawiający wyklucza udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub/i kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

4 zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VIII. Oczekiwania Zamawiającego wobec Wykonawcy Sprawna i terminowa realizacja zamówienia oraz współpraca z Zamawiającym. Pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych, spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny i ) IX. Zobowiązania Zamawiającego Wyznaczenie osoby do kontaktu z wybranym wykonawcą w trakcie realizacji usługi. X. Sposób przygotowania Oferty 1. Ofertę należy przygotować na załączonym Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej. 2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 3. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres trwania umowy. 4. Termin ważności oferty wynosi co najmniej 30 dni. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Oświadczenie o spełnieniu udziału warunków w postępowaniu - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 7. Oferty sporządzone w innej niż określona przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym formie, zostaną uznane za niespełniające wymogów formalnych i jako takie odrzucone przez Komisję Oceny Ofert. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną. 9. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

5 10. Oferty niekompletne, w szczególności niezawierające wszystkich wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowy załączników, zostaną odrzucone bez wzywania Wykonawcy do uzupełnienia braków. 11. Oferty niekompletnie wypełnione, w szczególności niezawierające wszystkich informacji wymaganych w poszczególnych załącznikach, zostaną odrzucone bez wzywania Wykonawcy do uzupełnienia braków. W przypadku braku możliwości wypełnienia danej komórki należy wpisać Nie dotyczy. XI. Kryteria oceny ofert. Kryteria i sposób oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Nr Nazwa kryterium Waga Sposób punktowania 1. Wartość brutto ŁĄĆŻŃĄ A* wskazana w Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego) 100% Zgodnie z poniższym wzorem W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w powiązaniu z wyżej przedstawionym kryterium będzie posługiwał się następującym wzorem: A min W = x 100 pkt. A n gdzie: W wskaźnik oceny oferty n (liczba punktów, którą przyzna Zamawiający ofercie n) A min cena minimalna wśród złożonych ofert A n cena zaproponowana przez oferenta Przy zastosowaniu tej metody dla każdej z ofert zostanie obliczony wskaźnik oceny mniejszy bądź równy 100 pkt. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska w nim największą liczbę punktów. Po dokonaniu Wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji oraz ceny zamówienia w przypadku przekroczenia kwot zarezerwowanych w budżecie. XII. Miejsce i termin złożenia oferty: 1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia r. do godziny 10: Ofertę należy składać (osobiście lub pocztą) w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie: Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr, ul. Jaracza 4, Częstochowa. 3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu w sposób gwarantujący poufność jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert tj r. do godziny 10:30.

6 4. Opakowanie winne być opatrzone: Nazwą i adresem Zamawiającego Nazwą i adresem Wykonawcy Oznaczeniem Oferta na przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie programu i kompletu materiałów szkoleniowych z zakresu rozwiązań ekologicznych dotyczących efektywności energetycznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z całej Polski w ramach projektu Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP. XIII. Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacje o wynikach postępowania zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego. XIV. Pozostałe postanowienia i informacje: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest jednoznaczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 3. Oferta cenowa przedstawiona przez Wykonawcę powinna uwzględniać koszt brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz cenę brutto za realizację 1 godziny przedmiotu zamówienia. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez okres ważności Umowy. 4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny. 5. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od Pana Roberta Kalinowskiego tel , mail: Załączniki do zapytania ofertowego: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z załącznikami. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu udziału warunków w postępowaniu.

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo