REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN"

Transkrypt

1 Załącznik do Decyzji nr 4 Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług audytu w zakresie gotowości firm do wdrożenia zmian (dalej: audytu ) w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego (dalej: Projekt ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, objętego Umową nr POKL / Projekt realizowany jest od r. do r. w partnerstwie pomiędzy Fundacją Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis (dalej: Fundacja ) a EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 2 Słownik pojęć 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Biuro Projektu biuro w Olsztynie (10-416) przy ul. Towarowej 1. 2) Biuro Fundacji biuro w Warszawie (02-528) przy ul. Kazimierzowskiej 81/18. 3) Broker pracownik Projektu wyznaczony do przeprowadzenia konsultacji z Przedsiębiorcą i udzielający kompleksowego wsparcia Przedsiębiorcy w ramach usług oferowanych w Projekcie. 4) Menadżer ds. Zarządzania Zmianą (dalej: Menadżer) pracownik Projektu nadzorujący merytoryczny przebieg realizacji konsultacji z Przedsiębiorcami oraz realizacji usług w zakresie audytu w ramach Projektu.

2 5) Przedsiębiorca beneficjent pomocy udzielanej w ramach Projektu, spełniający kryteria dopuszczenia do skorzystania z oferty usług w zakresie audytu. 6) Strona internetowa Projektu strona dostępna pod adresem: 7) Zespół oceniający ds. audytów zespół powołany decyzją Prezesa Zarządu Fundacji w celu oceny możliwości pozyskania przez Przedsiębiorstwo nieodpłatnego wsparcia w zakresie usługi audytu. 3 Założenia i organizacja usług audytu 1. W ramach Projektu świadczone będą usługi audytu dla 30 Przedsiębiorstw. 2. Audyty w wytypowanych Przedsiębiorstwach prowadzi Menadżer oraz Brokerzy we współpracy, w oparciu o wytyczne Metodyki audytu gotowości do zmian opracowanej w ramach Projektu na potrzeby realizacji oferty audytu dotyczącego systemów zarządzania w badanych Przedsiębiorstwach. 3. Fundacja do przeprowadzenia audytów może, za zgodą Przedsiębiorcy, zaprosić ekspertów/doradców technologicznych lub branżowych w sytuacji, gdy dla osiągnięcia końcowego efektu audytu niezbędne jest dokonanie analiz/pozyskanie opinii o charakterze technicznym/technologicznym lub branżowym. 4. Usługa w zakresie audytu świadczona jest na rzecz Przedsiębiorcy nieodpłatanie w formie pomocy de minimis. 5. Prowadzony w Przedsiębiorstwie audyt powinien stwierdzić, na ile badana firma dysponuje zasobami, pozytywnym doświadczeniem i kulturą organizacyjną, które pozwolą jej na: 1) identyfikację potencjału zmiany, 2) ustalenie kluczowych czynników jej sukcesu, 3) ustalenie celów i mierników oceny zamierzonej zmiany, 4) terminowe podejmowanie decyzji o zmianie i jej zaplanowanie, 5) przeprowadzenie zmian, w tym zgromadzenie potrzebnych zasobów oraz zdobycie niezbędnego know-how i/lub pozyskanie kompetencji, 6) ocenę efektywności i skuteczności zmian tak. 6. Zgodnie z metodyką, o której mowa w ust. 2, ramowy zakres działań w zakresie audytów realizowanych w Projekcie obejmuje m.in.: 1) wyznaczenie przez Menadżera zespołu audytorskiego zapewniającego kompetencje i bezstronność, 2) wstępną propozycję terminu audytu uzgodnienia z Przedsiębiorcą, 3) przegląd zidentyfikowanych w czasie wywiadów problemów firmy dla doprecyzowania celu i zakresu audytu, w tym określenia potrzeby udziału ekspertów technologicznych i branżowych, których wsparcie podczas audytu jest niezbędne, 4) określenie informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa, ew. uzyskanie

3 zdalnego dostępu do danych (dokumentacji) dotyczących systemu zarządzania w firmie, 5) przegląd dokumentacji systemu zarządzania np.: dokumentacja rejestrowa, struktura organizacyjna, opis ról lub kluczowych stanowisk w kontekście procesów/projektów: innowacyjnych, pozyskania źródeł finansowania oraz pozyskania i utrzymywania relacji z klientami, w tym referencji, 6) przegląd informacji dostępnych publicznie w kontekście dokumentacji systemu zarządzania, doprecyzowanie listy pytań audytowych, 7) zaplanowanie audytu na miejscu przekazanie szczegółowego planu audytu, arkuszy pytań oraz listy osób (stanowisk), z którymi audytorzy i/lub eksperci mają zamiar przeprowadzić wywiady, 8) przeprowadzenie audytu na miejscu (spotkanie otwierające, wizja lokalna, wywiady, uzgodnienie obserwacji, spotkanie zamykające), 9) uzupełnienie raportu Brokerów o opinię eksperta, 10) opracowanie raportu z audytu (ew. uzupełniający kontakt z badaną firmą), 11) przekazanie wyniku audytu Przedsiębiorcy. 4 Procedura rekrutacji 1. Przedsiębiorca wyrażający wolę skorzystania z usługi w zakresie audytu wypełnia Formularz oceny firmy dostępny w Biurze Projektu i Biurze Fundacji oraz na stronie internetowej Projektu. 2. Przedsiębiorca deklaruje wolę skorzystania z usługi w zakresie audytu, wypełniając przede wszystkim cześć IV ww. formularza pn.: Określenie potrzeb dokonania audytu gotowości do zmiany. 3. Broker udziela konsultacji Przedsiębiorcy na etapie wypełniania ww. formularza. 4. W oparciu o wytyczne Algorytmu oceny firm w zakresie gotowości do zmiany, opracowane w ramach Projektu, Menadżer dokonuje oceny odpowiedzi Przedsiębiorcy na pytania zawarte w ramach ww. formularza. 5. Ocena odpowiedzi Przedsiębiorcy, o której mowa w ust. 4, pozwala na wyznaczenie Syntetycznego wskaźnika gotowości firmy do wprowadzenia zmiany. 6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, umieszczeni zostaną na liście rankingowej według wartości syntetycznych wskaźników, od najniższego (bardzo wysoka ocena) do najwyższego (gorsza ocena), o których mowa w ust. 5, przy czym Menadżer w toku realizacji Projektu utworzy ogółem 2 listy rankingowe (na każdej z nich według wartości ww. wskaźnika umieszczonych będzie 30 Przedsiębiorców). 7. Listy rankingowe utworzone w sposób opisany powyżej podlegają zatwierdzeniu przez Zespół oceniający ds. audytów, który w podjęciu decyzji o przyznaniu Przedsiębiorcy wsparcia w zakresie audytu bierze pod uwagę: 1) wartość wyznaczonego dla Przedsiębiorcy syntetycznego wskaźnika (pozycję na

4 liście rankingowej), o którym mowa w ust. 5, 2) opinie Brokerów zebrane podczas indywidualnych konsultacji z Przedsiębiorcą, 3) inne informacje, zawarte przez Przedsiębiorcę w formularzu, o którym mowa w ust. 1, mające istotne znaczenie dla oceny potrzeb firmy w zakresie wdrożenia zmian. 8. Do wytypowanych Przedsiębiorców (zgodnie z ust. 7) Broker wysyła informację o możliwości skorzystania z usługi audytu w ramach Projektu. W sytuacji, gdy: 1) Przedsiębiorca podtrzymuje wolę skorzystania z usługi audytu Broker wysyła informacje dodatkowe dot. organizacji i przebiegu usługi audytu, 2) Przedsiębiorca zrezygnuje z możliwości skorzystania z usługi audytu Broker przekazuje stosowną informację do Zespołu oceniającego ds. audytu, który wytypuje kolejnego Przedsiębiorcę do skorzystania z usługi audytu wg metodologii opisanej w ust Do wytypowanego Przedsiębiorcy (vide: ust. 7), który podtrzymał wolę skorzystania z usługi audytu (ust. 8.1), Menadżer/Broker wysyła drogą elektroniczną Umowę na wykonanie usługi audytu wraz z dokumentami towarzyszącymi. Menadżer/Broker udziela Przedsiębiorcy niezbędnych konsultacji mających na celu prawidłowe wypełnienie przez Przedsiębiorcę otrzymanej dokumentacji. Przedsiębiorca przekazuje oryginały poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów Menadżerowi /Brokerowi podczas wizyty audytowej. 10. W sytuacji, gdy zakres zaplanowanej usługi w zakresie audytu wymaga wsparcia ze strony eksperta ds. technologii, lub eksperta branżowego, Menadżer/Broker w konsultacji z Przedsiębiorcą dokonuje wyboru ww. eksperta, z którym zawierana jest Umowa na świadczenie usługi audytu. 11. Ekspert, o którym mowa w ust. 10, otrzymuje w wersji elektronicznej od Menadżera/Brokera umowę i towarzyszące jej dokumenty przed rozpoczęciem usługi audytu. Ekspert przekazuje oryginały poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów Menadżerowi/Brokerowi podczas wizyty audytowej. 5 Warunki skorzystania z usługi w zakresie audytu Z usługi w zakresie audytu może skorzystać Przedsiębiorca, którzy spełnia łącznie następujące warunki: 1. prowadzi działalność w ramach przynajmniej jednego z trzech obszarów inteligentnych specjalizacji dla Warmii i Mazur, co weryfikowane jest na podstawie danych zwartych w Formularzu oceny firmy, 2. w Formularzu oceny firmy wyraził wolę skorzystania z usługi audytu poprzez wypełnienie części IV ww. formularza, 3. otrzymał pozytywną rekomendację Zespołu oceniającego ds. audytu zgodnie z dyspozycją 4 ust. 7, 4. należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego

5 niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych; Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. L 214 z , s. 3), 5. ma siedzibę lub przedstawicielstwo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 6. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U Nr 59, poz. 404 ze zm.), 7. nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, 8. może skorzystać z pomocy de minimis i oświadcza, że wartość pomocy de minimis udzielonej w związku z udziałem w Projekcie łącznie z wartością pomocy udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie przekracza równowartości 200 tys. Euro. 6 Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i Biurze Fundacji oraz na Stronie internetowej Projektu. 2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na Stronie internetowej Projektu.

6 Załącznik do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN Wykaz dokumentacji 1 obowiązującej w ofercie usług w zakresie audytu realizowanych w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm i B+R w specjalizacjach innowacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego Dotyczące Przedsiębiorcy: 1. Formularz oceny firmy 2. Umowa na wykonanie usługi w zakresie audytu, której załącznikami są: 2.1 Załącznik do Umowy na wykonanie usługi w zakresie audytu dot. pomocy publicznej 2.2 Oświadczenie Przedsiębiorcy o wykonaniu usługi w zakresie audytu 2.3 Formularz oceny usługi w zakresie audytu 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis 4. Formularz z pytaniami audytowymi (wysyłany do Przedsiębiorcy przed wizytą audytową) Dotyczące pracy Brokera/Menadżera: 1. Formularz audytowy (wypełniany podczas wizyty audytowej u Przedsiębiorcy) 2. Formularz notatek prowadzącego audyt (formularz dla Brokera/Menadżera) 3. Raport z audytu Dotyczące Eksperta: 1. Umowa o świadczenie usługi w zakresie audytu, której załącznikami są: 1.1 Rachunek do umowy Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS Karta Eksperta 1.4 Sprawozdanie końcowe Eksperta z udzielonego wsparcia na etapie realizacji usługi w zakresie audytu Dotyczące Zespołu oceniającego ds. audytów: 1. Wzór protokołu z obrad Zespołu 2. Wzór listy rankingowej 3. Wzór algorytmu oceny gotowości Przedsiębiorcy do zmiany 1 Dokumentacja dostępna jest w Biurze Projektu i Biurze Fundacji, oraz na Stronie internetowej Projektu. 2 W przypadku Ekspertów nieprowadzących działalności gospodarczej. 3 j.w.

Rozdział 1. Informacje ogólne dotyczące projektu

Rozdział 1. Informacje ogólne dotyczące projektu Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni w przedsiębiorstwach województwa opolskiego w ramach projektu Pomost dla transferu wiedzy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 31.07.2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia

Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP. Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Model systemu PFK - Podmiotowego finansowania kształcenia MŚP Projekt PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia Kraków, lipiec 2015 1 WPROWADZENIE 4 1.1 Kontekst 4 2 DEFINICJE 6 3 SKRÓCONY OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru do udziału w Projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo