Rozdział I Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozdział I Informacje ogólne 1 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach realizowanych w I etapie projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski, zasady rekrutacji na warsztaty i zasady ich organizacji, prawa i obowiązki uczestników, procedury kwalifikowania do udziału w projekcie. 2. Projekt Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt realizuje Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (zwany dalej: UMWM) we współpracy z partnerem krajowym tj. Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. (zwany dalej: KPT). 4. Celem projektu jest zwiększenie do kooca 2013 roku skuteczności działao na rzecz wzmocnienia współpracy nauki i biznesu poprzez zbudowanie modelu efektywnego i skutecznego partnerstwa oraz prężnie funkcjonującego systemu brokerskiego w Małopolsce. 5. Projekt realizowany jest na obszarze województwa małopolskiego jako projekt innowacyjny testujący w okresie od 1 października 2010 do 30 września 2013 roku. 6. Ilekrod w Regulaminie jest mowa o: a) Projekcie należy przez to rozumied projekt Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski, przyjęty Uchwalą nr 1455/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia roku dotyczącą realizacji projektu innowacyjnego testującego wdrażanego w trybie systemowym Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski. b) Regulaminie należy przez to rozumied niniejszy Regulamin Rekrutacji w ramach projektu.

2 c) Liderze projektu należy przez to rozumied Województwo Małopolskie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego d) Partnerze projektu należy przez to rozumied Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. Rozdział II Proces rekrutacji na warsztaty 2 1. Rekrutację kandydatów do uczestnictwa w warsztatach prowadzą Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły w terminie od marca do maja 2011 roku. 2. Informacje o projekcie oraz szczegółowe informacje o prowadzonym naborze zostały umieszczone na stronie internetowej KPT (www.sse.krakow.pl) oraz UMWM (www.malopolska.pl). 3. Udział w warsztatach jest bezpłatny i dobrowolny. 4. Rekrutacja odbywad się będzie zgodnie z Politykami Horyzontalnymi UE: Polityką Równych Szans, Polityką Rozwoju Lokalnego oraz Polityką Społeczeostwa Informacyjnego Do udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu uprawnieni są: a) przedstawiciele firm typu spin-off i spin-out, b) przedstawiciele MŚP; c) przedstawiciele m.in. Instytucji Wdrażających i Pośredniczących dla Programów Operacyjnych; d) przedstawiciele prywatnych instytucji kapitałowych i finansowych, zainteresowanych wsparciem innowacyjnej działalności gospodarczej np. anioły biznesu, fundusze venture capital, fundusze zalążkowe; e) animatorzy i przedstawiciele sieci współpracy w Małopolsce; f) lokalni animatorzy ze sfery nauki, biznesu i władz lokalnych; g) przedstawiciele ogniw pośredniczących w transferze i komercjalizacji wiedzy, w tym m.in.: uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytuty naukowe (np. PAN), inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra transferu technologii, firmy funkcjonujące w specjalnej strefie ekonomicznej; h) przedstawiciele innych instytucji otoczenia biznesu.

3 2. W warsztatach mogą uczestniczyd osoby wymienione w ust. 1, które: a) zgłosiły swój udział w wybranym warsztacie wypełniając elektronicznie Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie KPT (www.sse.krakow.pl), na którym znajdują się informacje dotyczące uczestnika warsztatów m.in.: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, którą reprezentuje, adres mailowy firmy/instytucji oraz tematyczne pytanie wskazujące. b) przedłożą stosowne oświadczenie. W ramach realizowanego zadania dopuszcza się przetwarzane danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenia przechowuje Partner projektu w swojej siedzibie. 3. Realizując poszczególne warsztaty Lider projektu oraz Partner projektu przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu. 4. Pozyskane dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu. 5. Lider projektu oraz Partner projektu w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, przetwarza je wyłącznie w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja dla wszystkich warsztatów prowadzona jest w następującej kolejności: a) Kandydat wybiera interesujący go warsztat opisany na stronie internetowej KPT i zgłasza swój udział zgodnie z 3 ust. 2 pkt. a, b) niniejszego Regulaminu, tj. wypełni Formularz zgłoszeniowy oraz przedłoży stosowne oświadczenie zamieszczone na stronie KPT b) Organizatorzy na podstawie zgłoszeo weryfikują kandydatów pod kątem spełnienia kryteriów uprawniających do udziału w warsztatach, kwalifikują do udziału w warsztatach oraz dobierają uczestników do grup warsztatowych. c) Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną. d) Wiadomośd o miejscu, terminie warsztatów i przydzieleniu do grupy szkoleniowej zostanie przesłana uczestnikom drogą elektroniczną.

4 Rozdział III Zasady organizacji i uczestnictwa w warsztatach W projekcie przewiduje się realizację następujących warsztatów: 5 a) warsztaty w ramach diagnozy dostępnych źródeł finansowania aktywności innowacyjnej firm oraz rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej na tle występujących barier w zakresie pozyskiwania funduszy, b) warsztaty w ramach diagnozy potrzeb szkoleniowych i doradczych dla sieci współpracy, c) warsztaty w ramach diagnozy potrzeb szkoleniowych i kompetencji specjalistów Zaplecza Ogniw Pośredniczących, d) warsztaty w ramach diagnozy popytu na usługi podstawowe i specjalistyczne dotyczące rozwoju i wdrażania nowych zastosowao technologicznych Diagnoza dostępnych źródeł finansowania aktywności innowacyjnej firm oraz rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej na tle występujących barier w zakresie pozyskiwania funduszy obejmuje dwa warsztaty, do udziału w których zakwalifikowanych zostanie 20 osób (te same osoby w ramach obu warsztatów). 3. Nabór zostanie przeprowadzony wśród przedstawicieli firm typu spin-off i spin-out, MŚP, przedstawicieli m.in. Instytucji Wdrażających i Pośredniczących dla Programów Operacyjnych, jak również przedstawicieli prywatnych instytucji kapitałowych i finansowych, zainteresowanych wsparciem innowacyjnej działalności gospodarczej (np. anioły biznesu, fundusze venture capital, fundusze zalążkowe etc.) 7. Uczestnicy warsztatu będą zobowiązani do podpisania listy obecności w każdym dniu trwania warsztatów. 8. Warsztaty odbędą się w marcu 2011 r. 7

5 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych dla sieci współpracy obejmuje dwa warsztaty, do udziału w których zakwalifikowanych zostanie 20 osób (te same osoby w ramach obu warsztatów). 3. Nabór zostanie przeprowadzony wśród animatorów lub wybranych przedstawicieli sieci współpracy. 7. Uczestnicy warsztatu będą zobowiązani do podpisania listy obecności w każdym dniu trwania warsztatów. 8. Warsztaty odbędą się w kwietniu/maju 2011 r Diagnoza potrzeb szkoleniowych i kompetencji specjalistów Zaplecza Ogniw Pośredniczących obejmuje dwa warsztaty, do udziału w których zakwalifikowanych zostanie 20 osób. 3. Nabór zostanie przeprowadzony wśród lokalnych animatorów ze sfery nauki, biznesu i władz lokalnych oraz ogniw pośredniczących w transferze i komercjalizacji wiedzy: uczelni wyższych, instytutów badawczych instytutów naukowych (np. PAN), inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych, centrów transferu technologii, firm typu start-up, firm ze specjalnej strefy ekonomicznej oraz innych instytucji otoczenia biznesu. 7. Uczestnicy warsztatów będą zobowiązani do podpisania listy obecności w każdym dniu trwania warsztatów. 8. Warsztaty odbędą się w kwietniu/maju 2011 r. 9

6 1. Diagnoza popytu na usługi podstawowe i specjalistyczne dotyczące rozwoju i wdrażania nowych zastosowao technologicznych obejmuje dwa warsztaty, do udziału w których zakwalifikowanych zostanie 20 osób. 3. Nabór zostanie przeprowadzony wśród instytutów badawczych, instytucji naukowych, szkół wyższych, oraz przedstawicieli świata biznesu. 7. Uczestnicy warsztatów będą zobowiązani do podpisania listy obecności w każdym dniu trwania warsztatów. 8. Warsztaty odbędą się w kwietniu/maju 2011 r. Rozdział IV Uprawnienia i obowiązki uczestników warsztatów Szkolenia realizowane będą w siedzibie KPT mieszczącej się w Krakowie przy al. Jana Pawła II 41L. 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności. 3. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązane są do natychmiastowego informowania na piśmie organizatora szkolenia o zmianie jakichkolwiek danych osobowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym. 4. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma bezpłatnie materiały szkoleniowe, których odbiór powinien potwierdzid podpisem. Rozdział V Postanowienia koocowe

7 11 1. W przypadku liczby zgłoszeo przekraczającej liczbę przewidzianych miejsc na warsztaty w ramach projektu zakłada się stworzenie list rezerwowych. 2. W przypadku mniejszej niż zakładana liczbie zgłoszeo organizator przeprowadzi dodatkową rekrutację. Informacje o dodatkowym naborze zostaną zamieszczone na stronie internetowej KPT oraz przesłane drogą elektroniczną. 3. W sprawach organizacyjnych wymagających indywidualnego kontaktu z kandydatami bądź uczestnikami projektu, organizatorzy warsztatów będą kontaktowad się głównie za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez kandydata w Formularzu zgłoszeniowym. 4. Aktualna treśd Regulaminu rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępna jest w siedzibie KPT oraz na stronie internetowej KPT (www.sse.krakow.pl) oraz UMWM (www.malopolska.pl). 5. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do stosowania zapisów Regulaminu. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją jego warunków stanowi załącznik nr Kandydaci i uczestnicy projektu powinni regularnie sprawdzad swoją pocztę elektroniczną oraz odwiedzad strony internetowe KPT (www.sse.krakow.pl) i UMWM (www.malopolska.pl). 7. Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą indywidualnie przez kierownika projektu. 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 marca 2011 r. Załączniki: 1. Wzór oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 2. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją jego warunków.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną.

e) 2 nowoutworzone spółdzielnie socjalne prowadzące działalność gospodarczą, komercyjną. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Kujawsko Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej, WND-POKL.07.02.02-04-019/13 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI

REGULAMIN PROJEKTU. Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI REGULAMIN PROJEKTU Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: - ideagora ABSOLWENCI KAPITAŁEM SPOŁECZNYM UCZELNI Część I Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo