WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO POMORSKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DZIAŁANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W 2011 r. ORAZ REKOMENDACJE NA 2012 r. Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gdańsk, styczeń 2012 r.

2 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku w Województwie Pomorskim oraz rekomendacje na 2012 rok. Wstęp. Sprawozdanie opracowano w oparciu o informacje przekazane przez wszystkie służby i organizacje, które w różnym stopniu prowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z partnerami tymi Pomorska Rada współpracuje na bieżąco a ich przedstawiciele są członkami Rady. Numeracja sprawozdania jest zgodna z planem sprawozdania KRBRD za 2011 rok. Szczegółowe sprawozdanie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku stanowi Załącznik nr 1. W treści sprawozdania Pomorskiej Rady BRD znajdują się podstawowe dane zawarte w tym załączniku 1. Stan brd w Województwie Pomorskim, statystyka, przyczyny wypadków i analiza ich struktury Prędkość Prędkość i analiza przyczyn. Prędkość była przyczyną 2258 wypadków, w których zostało zabitych 145 osób a rannych zostało 3035 osób, przy czym 31 % wypadków spowodowanych zostało niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, 26 % nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu oraz 12 % nieudzielaniem pierwszeństwa pieszemu Skutki podwyższenia limitów prędkości. Nie stwierdzono w sposób jednoznaczny ujemnych skutków Działania. W trakcie prowadzonych kontroli prędkości ujawniono przypadki przekroczeń prędkości, tj. o 10,6 %więcej niż w 2010roku Wnioski i rekomendacje. Przekroczenia prędkości nie maleją, więc kontrole winny być intensyfikowane. Wskazanym byłoby wzorem innych krajów wprowadzenie przepisu umożliwiającego czasowe zabieranie praw jazdy kierowcom znacznie przekraczającym ograniczenia prędkości Piesi Statystyka i analiza przyczyn. Piesi byli przyczyną 326 wypadków, których zostało zabitych 39 osób a 294 osoby zostały ranne. 54 % wypadków spowodowanych było nieostrożnym wejściem na jezdnię przed jadącym pojazdem (46 % zabitych ) a 16 % nieostrożnym wejściem na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody Działania. Ujawniono 8291 naruszeń popełnionych przez pieszych tj. o 29,7 % więcej niż w 2010 roku. 1

3 Wnioski i rekomendacje. Brak przestrzegania przepisów ruchu drogowego jest zjawiskiem wzrastającym mimo prowadzenia szeregu akcji profilaktyczno-edukacyjnych. Konieczne jest wzmożenie kontroli ruchu pieszego i intensyfikacja prowadzonych akcji Alkohol i narkotyki Statystyka i analiza przyczyn. Wyeliminowano z ruchu drogowego 5459 nietrzeźwych kierujących tj. o 7.8 % więcej niż w 2010 roku. Ponieważ w 2011 roku przeprowadzono o 56,3 % więcej badań, można wnioskować, iż z tego wynika ilość ujawnionych nietrzeźwych. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 156 wypadków i 416 kolizji w ruchu drogowym, co stanowi odpowiednio wzrost o 21.9% i 4,5% do 2010 roku. Wzrost ilości ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu wynika z możliwości nowych urządzeń do pomiaru obecności alkoholu, co pozwoliło na zwiększenie ilości badanych kierowców o 35,7% w stosunku do 2010 roku Działania. Mimo wielu akcji prewencyjnych i edukacyjnych ilość ujawnionych nietrzeźwych kierowców rośnie. Wydaje się, iż kary są mało restrykcyjne Wnioski i rekomendacje. Kontynuacja akcji kontrolnych i edukacyjnych jest niezbędna, natomiast kary winny być natychmiastowe i bardziej restrykcyjne Droga. 1.4,1. Statystyka i przyczyny. Na 2905 wypadków 30 % nastąpiło na drogach powiatowych, 27 % na drogach wojewódzkich a 21 % na drogach krajowych., przy czym aż 78 % wypadków nastąpiło z winy kierującego a 11% z winy pieszego Działania. Prowadzone są okresowe przeglądy dróg (stan nawierzchni, otoczenie i organizacja ruchu). Systematycznie wycina się drzewa usytuowane na krawędzi jezdni, koryguje oznakowanie, porządkuje pobocza na drogach pozamiejskich, buduje chodniki na drogach pozamiejskich przechodzących przez miejscowości, ścieżki rowerowe, azyle na przejściach dla pieszych Wnioski i rekomendacje. Stan dróg ulega systematycznej ale niedostatecznej poprawie., zwłaszcza dotyczy to dróg powiatowych i wojewódzkich. Wieloletnie zaniedbania i ciągle zbyt małe środki finansowe nie pozwalają mimo znaczącego w ostatnim okresie postępu na radykalną poprawę stanu dróg, w tym separacji uczestników ruchu. Działania zarządców dróg nakierowane na realizacje elementów technicznych poprawiających brd Pojazd Statystyka i przyczyny. Sprawcami 79 % wypadków są kierowcy samochodów osobowych a 19 % wypadków kierowcy autobusów komunikacji publicznej. Ujawniane usterki techniczne z pewnością mają wpływ na zagrożenia w ruchu drogowym i skutki wypadków, jednak nie są z zasady bezpośrednią przyczyną zdarzeń, które następują z winy kierowców. 2

4 Stan techniczny pojazdów. Kontrola sprawności technicznej pojazdów, których kierowcy byli sprawcami wypadków wykazały, iż najczęstsze usterki to braki w oświetleniu, w układzie hamulcowym oraz w ogumieniu Działania. Szereg akcji kontrolnych prowadzonych przez służby mundurowe powodują eliminacje z ruchu pojazdów niesprawnych. Ponadto stale kontrole stacji diagnostycznych skutkują prawidłową prasę stacji. Mankamentem jest niedostateczna niejednokrotnie liczba uprawnionych do kontroli tych stacji pracowników starostw. W działaniach kontrolnych i prowadzonych akcjach zatrzymano dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów Wnioski i rekomendacje. Wzmocnienie służb starostw w zakresie kontroli stacji diagnostycznych. 3. System nadzoru nad ruchem drogowym Fotoradary - efekty wprowadzenia systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Do czerwca 2011 roku 6 fotoradarów będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zarejestrowano 6634 wykroczeń. Ilość wykroczeń systematycznie maleje.. Od lipca 2011 r. urządzenia przekazane zostały Inspekcji Transportu Drogowego. Pomorski Wojewódzki Inspektorat transportu Drogowego w Gdańsku nie dysponuje danymi (system na terenie województwa obsługiwany jest przez inne struktury DITD) E- myto efekty wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat drogowych. Pomorski Wojewódzki inspektorat Transportu Drogowego prowadzi jedynie kontrole prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej. W drugim półroczu 2011 Inspektorat w Gdańsku wydał 56 decyzji o nałożeniu kary. Uruchomienie E - myta spowodowało przeniesienie ruchu pojazdów ciężarowych na drogi nieprzystosowane do intensywnego ruchu ciężkiego, co skutkuje bardzo poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Gdańskiem a Tczewem, (ominięcie przejazdu przez autostradę A1). Powoduje to pogorszenie stanu nawierzchni drogi nr 91 a także wzrost kosztów społecznych. Nie wyłączenie z opłat pojazdów komunikacji pasażerskiej miejskiej powoduje wzrost kosztów jej funkcjonowania Inteligentne systemy transportowe W celu usprawnienia ruchu drogowego opracowane zostały założenia do realizacji Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem obejmującego Gdańsk, Gdynię i Sopot. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji systemu w 2012 roku 3.4.Wnioski i rekomendacje. Wdrażanie ISST TRISTAR w Trójmieście jest z uwagi na usprawnienie ruchu w Trójmieście sprawą niezmiernie istotną. Wspólne działanie władz trzech miast ustalone zostało stosownym porozumieniem. Zakończenie budowy systemu przewiduje się w 2014 roku. 3

5 4. Bezpieczeństwo transportu drogowego. A. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Szczegółowa kontrola autobusów i autokarów. Realizacja tego zadania prowadzona była poprzez szereg działań prewencyjno kontrolnych często we współdziałaniu z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną, Żandarmerią drogową, Strażą Miejską /Gminną., i tak: - Bezpieczne ferie zimowe W trakcie kontroli wyeliminowano z ruchu 200 kierujących pod wpływem alkoholu. W kontroli uczestniczyło łącznie 5730 funkcjonariuszy ; - Bezpieczne wakacje skontrolowano 1642 autobusy (zatrzymano 4 nietrzeźwych, 70 dowodów rejestracyjnych, 4 prawa jazdy, ujawniono 259 wykroczeń drogowych); - Truck, Bus, - skontrolowano 7676 pojazdów (ujawniono 101 kierujących pod wpływem alkoholu, 278 przekroczeń prędkości, zatrzymano 964 dowody rejestracyjne); - Transport skontrolowano 339 pojazdów (ujawniono 9 kierujących pod wpływem alkoholu, nałożono 74 mandaty karne, zatrzymano 57 dowodów rejestracyjnych); - kontrolowano również spaliny, dźwięk, przepuszczalność światła w szybach przy pomocy 4 pojazdów Ekipy Techniki drogowej i Ekologii Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dyslokacja służby ruchu drogowego oparta została na analizie rejonów największego zagrożenia zdarzeniami. System wzmożonych działań obejmował 27 dróg o największym zagrożeniu z wykorzystaniem 23 pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. - -zrealizowano 44 działania prewencyjno- edukacyjne (poza wyżej wymienionymi Alkohol i narkotyki, Pasy, Niechronieni uczestnicy ruchu, Pojazdy do nauki jazdy i egzaminowania ) oraz lokalne działania Dyskoteka, Trzeźwy poranek. W efekcie działań ujawniono 8291 naruszeń popełnionych przez pieszych (29, 7 % więcej niż w 2010 roku, naruszeń popełnionych przez kierujących). Ujawniono 492 naruszenia niekorzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierujących, 50 przez pasażerów oraz 18 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci Kontrola przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu. Kontrole prowadzone były również z zaangażowaniem innych służb mundurowych. Policja skontrolowała dni pracy kierowców i ujawniono 332 naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym 4.4. Kontrola przepisów w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Kontrole wykazały 23 przypadki nieprawidłowości z tachografu, 36 nieprawidłowości czasu pracy, 31 przypadków nieprawidłowo zabezpieczonych ładunków oraz 4 przypadki nieprzestrzegania przepisów ADR Kontrola uprawnień do kierowania pojazdem oraz stanu trzeźwości kierowców i prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków. 4

6 Przebadano kierujących na obecność alkoholu i ujawniono 5459 nietrzeźwych oraz przebadano 76 kierujących na obecność narkotyków i ujawniono 3 osoby po użyciu narkotyków Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych z uwagi na zły stan techniczny Podsumowanie i wnioski. Prowadzone akcje i kontrole wykazały, iż mimo wielu działań naruszenia i wykroczenia w zakresie przepisów ruchu drogowego nie ulegają zmniejszeniu. Konieczność prowadzenia intensywnych kontroli i działań prewencyjnoedukacyjnych jest niezbędna. Nakładane kary są mało skuteczne, stąd wniosek spotęgowania restrykcji, zwłaszcza w przypadku rażących naruszeń prawa i recydywy oraz szybkiej ich egzekucji. B. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Szczegółowa kontrola autobusów i autokarów. Przeprowadzono ogółem 975 kontroli pojazdów w tym: kontroli autokarów i autobusów; - 37 kontroli gimbusów; kontroli busów; kontroli taksówek. W efekcie przeprowadzonych kontroli wydano 20 decyzji administracyjnych w przedmiocie nałożenia kary, 73 kierowców ukarano mandatami i zatrzymano 55 dowodów rejestracyjnych. W ramach akcji Bezpieczny autokar wspólnie z Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku przeprowadzano kontrolę autokarów i kierowców przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie kontroli (art. 129 a ustawy Prawo o ruchu drogowym) Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła 7361 kontroli w których ukarano mandatami karnymi 979 kierowców Kontrola przestrzegania czasu prowadzenia pojazdów. Przeprowadzono kontrole 7361 przewoźników w tym 614 pojazdów przewoźników zagranicznych i ujawniono 5094 naruszenia wydając 733 decyzje administracyjne w przedmiocie naruszenia kary. Skontrolowano dni pracy kierowców ujawniając 3512 przypadki w tym: - skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku 142 przypadki; - skrócenie dziennego czasu odpoczynku 802 przypadki; - przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia bez przerwy 1021 przypadków; - przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia w okresie 2 tygodni 283 przypadki. Przeprowadzono również 102 kontrole w siedzibach przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe. Ujawniono 5872 naruszenia i wydano 97 decyzji administracyjnych Kontrola przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 5

7 Przeprowadzono 645 kontroli drogowych ujawniając 40 naruszeń, głownie brak gaśnic i oraz wyposażenia awaryjnego. Również 29 kontroli przeprowadzonych w siedzibach przedsiębiorców ujawniły 23 naruszenia Kontrola uprawnień do kierowania pojazdem oraz stanu trzeźwości kierowców i prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków. Ujawniono 7 kierowców będących pod wpływem alkoholu 4.6. Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie. W trakcie prowadzonych kontroli ujawniono usterki stanie technicznym pojazdów oraz brak badan technicznych co skutkowało zatrzymaniem 977 dowodów rejestracyjnych. Przypadki dyskwalifikujące pojazd w ruchu drogowym kierowane były do organów ścigania Podsumowanie i wnioski. Ilość ujawnionych naruszeń nie ulega zmniejszeniu, stąd zasadne jest intensyfikacja kontroli, co wymaga zwiększenia stanu inspektorów. Koniecznym jest realizowanie miejsc do badan pojazdów ciężarowych i autobusów na drogach wojewódzkich i powiatowych. 5. Działania prewencyjne i edukacyjne. Działania prewencyjne i edukacyjne niejednokrotnie obejmowały jednocześnie rożnych uczestników ruchu kierowców, niechronionych uczestników ruchu, pasażerów i to w różnym przekroju wiekowym oraz w różnym zakresie tematycznym Kierowcy samochodów Nauka jazdy. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku organizują cykliczne spotkania z Ośrodkami Szkolenia Kierowców, na których przekazywane są spostrzeżenia egzaminatorów dotyczące niektórych zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym w których najczęściej popełniane są błędy. Wyjaśniane są również wątpliwości dotyczące procedury egzaminacyjnej. Przeprowadzane są kontrole ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji diagnostycznych przez odpowiednie wydziały samorządów powiatowych a policja kontroluje pojazdy nauki jazdy i egzaminacyjne Reedukacja. W spotkaniach reedukacyjnych (obniżenie ilości punktów karnych) uczestniczyło w obydwu ośrodkach ruchu drogowego 847 osób Promocja bezpiecznych zachowań na drodze a) Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. - Prowadzono w OSK 2-godzinne warsztaty poruszające problem wpływu alkoholu oraz innych środków psychotropowych na sprawność kierowania pojazdami, korelację z lekami odpowiedzialności za ponoszone wybory ora skłonność do ryzyka młodych kierowców ilość uczestników 650 w 50grupach; - współudział z policją i Wojewódzkim i Inspektoratem Transportu Drogowego w akcjach Trzeźwy poranek, Znicz, Bezpieczne 6

8 powroty, 5 happeningów Baw się dobrze-wracaj bezpieczniej kierowanych do bawiących się w czasie weekendów, Europejska Noc bez wypadków a także w kontrolach kierowców pod kątem prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków ( m. in. akcje Dyskoteka ); - spotkania ze studentami pierwszego roku gdańskich uczelni informujące o ryzyku związanym z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków 13 spotkań, 1700 uczestników. b) WORD w Słupsku. - Akcja Bezpieczny młody kierowca prezentacja multimedialna 300 uczestników; - akcja Bezpieczny pojazd bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego 108 pojazdów. c) Pomorska Rada BRD z PORD w Gdańsku oraz Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku dwukrotnie przeprowadziła w Dzienniku Bałtyckim akcje związane z powrotem z urlopów i początkiem roku szkolnego oraz początkiem zimy. Przypomnienie o przestrzeganiu podstawowych poprawnych zachowaniach obejmowała dzieci i dorosłych pieszych, kierowców nauczycieli oraz rodziców. Dla zaktywizowania społecznych działań zorganizowano z Dziennikiem Bałtyckim plebiscyt Osobowość roku na najaktywniejsze osoby zaangażowane czynnie w organizowanie i propagowanie brd w różnych formach. d) PORD w Gdańsku. 9 festynów rodzinnych 3500 uczestników, gdzie popularyzowano również poprawne zasady zachowania kierowców; e) prowadzono szereg akcji i kampanii,( służby mundurowe, GCPU, samorządy, PRBRD, PORD w Gdańsku, WORD w Słupsku, Grupa LOTOS, Gdańsk Transport Company i inne), które obejmowały popularyzację poprawnych zachowań uczestników ruchu, w tym kierowców i tak: - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy konkursy, pokaz sprzętu policyjnego, spacer w alkogoglach; - Ekologiczny Patrol Kulturalnej jazdy II edycja kampanii Kulturalna Jazda; - kampania Bezpiecznie chce się żyć seminarium w kinach i domach kultury w f miastach, gdzie policjanci propagowali podstawowe zasady brd i omawiali najczęściej występujące zagrożenia oraz przyczyny zdarzeń drogowych. Przeprowadzono również konkurs z przepisów Prawa o ruchu drogowym; - Weekend bez ofiar - heppeningi w wybranych miastach, pokaz zderzeń, dachowania oraz punkt kontrolny w którym udzielano informacji i rozdawano ulotki; festyn z okazji Święta Policji gry, zabawy, konkursy związane z brg; - piknik ABC Bezpieczeństwa pokazy bezpieczne i kulturalnej jazdy,, pierwsza pomoc, przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy, spoty o brd wyświetlane w czsie pikniku, sprawdzenie swoich wiadomości poprzez testy egzaminacyjne, konkursy - Europejski Dzień bez Samochodu propagowanie alternatywnych środków transportu, konkursy; - Europejska noc bez Wypadku działania prewencyjne, propagowanie niebieskiej bransoletki na imprezach oznaczających kierowcę, który nie pije, kontrola trzeźwości; 7

9 . - Daj się dostrzec uświadomienie potrzeby używania materiałów odblaskowych;. - szereg audycji radiowych przeprowadzeniem dwu konkursów Seniorzy i niepełnosprawni. WORD w Słupsku - festyn Niepełnosprawni ale tak samo bezpieczni w ruchu drogowym 1000 uczestników Motocykliści. - zlot motocyklistów województwa pomorskiego z rozprowadzeniem materiałów edukacyjno informacyjnych (1000 uczestników) oraz coroczny przejazd przez Trójmiasto motocyklistów w akcji - Mikołaje na motocyklach z kolportażem materiałów profilaktycznych (1500 uczestników). - opisane w punkcie w części odnosiły się również do kierujących motocyklami Rowerzyści i motorowerzyści Dzieci i młodzież. a) PORD w Gdańsku - egzaminy na kartę rowerową 566 uczniów; - egzaminy na kartę rowerową 442 uczniów ; - organizacja i współorganizacja imprez tematycznych, turniejów i konkursów brd, łącznie 50 imprez, uczestników. b) WORD w Słupsku - ćwiczenia jazdy rowerem i motorowerem w miasteczku ruchu drogowego oraz egzaminy na kartę rowerową i motorowerową łącznie 3200 dzieci; akcje Ferie z WORD i Wakacje z WORD, turniej wiedzy o brd, zawody rowerowe Bezpieczniej na jezdni łącznie 1970 dzieci. - Egzaminy na kartę rowerową lub motorowerową odbywają się również na terenie szkól na prowizorycznie zorganizowanych miasteczkach ruchu drogowego lub w stałych bądź mobilnych miasteczkach ruchu drogowego zlokalizowanych na terenie powiatów. Egzaminy prowadzone są w zasadzie z udziałem egzaminatora, policjanta lub strażnika miejskiej/gminnej straży. - inne działania. - w ramach kampanii Bezpieczna Droga z Radami Spondeboba, przekazano do szkół film- kreskówkę przeznaczoną dla najmłodszych; - piknik przeprowadzony w Szkole Muzycznej przeprowadzono test sprawnościowy jazdy na rowerze i konkursy ze znajomości przepisów ruchu drogowego; - turnieje motoryzacyjne szczeble gminne, powiatowe i wojewódzki; - kampania Rowerem Bezpiecznie do Celu przejazd rowerami po Gdańsku zakończony festynem łącznie z konkursami brd i zagadnieniami związanymi z bezpiecznym wypoczynkiem; - konkurs Piosenki o BRD nauka przez zabawę. - propagowanie bezpiecznych zachowań (akcje, kampanie) dotyczące tej grupy uczestników ruchu prowadzone były także w działaniach opisanych w punkcie Dorośli PORD w Gdańsku - Zawody na miasteczku ruchu drogowego dla dorosłych, w tym VIP-ów dwukrotnie uczestników audycje radiowe, i działania opisane w punkcie

10 5.4. Pasażerowie Podczas spotkań i imprez edukacyjnych w ośrodkach ruchu drogowego, w szkołach na imprezach organizowanych w osiedlach przypomina się dzieciom, młodzieży i dorosłym, w tym rodzicom o obowiązku zapinania pasów również przez pasażerów oraz o konieczności wożenia dzieci w fotelikach. Zagrożenia z nieprzestrzeganiem tego obowiązku prezentowane były w spotach obrazujących skutki braku tych zabezpieczeń w podróży. W czasie kontroli ruchu prowadzonych przez policję egzekwowane są nieprawidłowe zabezpieczenia pasażerów. Propagowanie właściwych zachowań zabezpieczeń pasażerów popularyzowano również w działaniach opisanych w punkcie Piesi Dzieci. - w ośrodkach ruchu drogowego organizowane imprezy tematyczne (konkursy, happeningi, festyny) skierowane są również na propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym ok uczestników; - w szkołach odbywają się spotkania z egzaminatorami, policjantami lub strażnikami miejskich/gminnych straży dotyczące bezpiecznych zachowań dzieci w ruchu drogowym, w szczególności w drodze do i ze szkoły Młodzież i dorośli - na spotkaniach szkolnych z rodzicami szczególnie omawia się stałe wpajanie przez rodziców dzieciom poprawnych zachowań w ruchu drogowym ze szczególnym zwracaniem uwagi na dawanie dobrych przykładów. Działania opisane w punkcie kierowane były również dla tej grupy uczestników ruchu drogowego Inne działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego Konferencje - Pomorski Urząd Wojewódzki zorganizował konferencję Razem bezpiecznie - Dobre praktyki w województwie pomorskim, gdzie zaprezentowano tematykę bezpieczeństwa i realizację programów profilaktyczno prewencyjnych Razem bezpieczniej łącznie z podsumowaniem kampanii Kieruj bez procentów w 2011 roku ; - Seminarium bezpieczeństwo ruchu drogowego organizowane przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku przy współpracy PRBRD z udziałem służb mundurowych, GCPU, Politechniki Gdańskiej, PORD w Gdańsku i Krajowego Centrum BRD Szkolenia a) Pomorska Rada BRD kontynuowała następujące szkolenia: - szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego w trzech powiatach: kwidzyńskim, lęborskim i wejherowskim. Szkolenie prowadzi się dla powiatów, w których opracowane zostały Gambity Powiatowe - przeprowadzono kolejne warsztaty służb powiatowych (wydziały komunikacji, powiatowe zarządy dróg, powiatowe komendy policji i straży pożarnej). Tematem corocznych warsztatów są działania w zakresie brd w poszczególnych powiatów z przykładami dobrej roboty. Wymiana doświadczeń i koordynacja działań służb i wzajemnej współpracy było celem warsztatów; 9

11 - przeprowadzono 2 szkolenia dla służb wojewódzkich i powiatowych i projektantów związane z opracowaną przez Fundację Rozwoju Inżynierii Drogowej Bazą danych o wypadkach drogowych. Baza ta będzie na bieżąco aktualizowana i ma służyć do analiz i działań dla poprawy brd na drogach województwa pomorskiego. b) PORD w Gdańsku przeprowadził szkolenia kierowców autobusów przewożących dzieci do szkół oraz opiekunów dzieci przewożonych. c) KW PSP przeprowadziła szkolenie strażaków w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. d) inne - szkolenie z zakresu kontroli ruchu drogowego dla Państwowej Straży Łowieckiej; - szkolenie dot. przewozu dzieci kierowców i opiekunów w ramach akcji bezpieczne ferie ; - doskonalenie techniki jazdy dla funkcjonariuszy ruchu drogowego panowanie nad pojazdem w ekstremalnych warunkach finansowane przez PRBRD Pozostałe działania. - aktualizacja Powiatowego Programu BRD Gambit Człuchowski Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Opracowanie nowej strategii na lata , w tym analiza i podsumowanie dotychczasowych działań i wnioski, program realizacyjny na lata zawierający działania dla poszczególnych jednostek; - opracowanie rocznego Raportu o stanie brd za rok 2010 w województwie pomorskim. Roczne raporty opracowywane są od 2004 roku celem informowania instytucji związanych z działaniami w zakresie brd i zawiera dane o miejscach, czasie, rodzaju i przyczynach zdarzeń drogowych a trze sprawcach w podziale na powiaty i gminy z określeniem hierarchii grup ryzyka w poszczególnych obszarach. Informacje te służą do podejmowania odpowiednich działań dla zmniejszania wypadkowości; - aktualizacja bazy danych o zdarzeniach drogowych opracowana dla potrzeb służb i instytucji zajmujących się brd. Baza danych jest zalążkiem Obserwatorium BRD pozwalająca na uzyskanie informacji o zdarzeniach z podaniem ich lokalizacji, sprawców, przyczyn i innych. Baza będzie systematycznie aktualizowana a dane w zależności od potrzeb będą rozszerzane. Uwaga: Opisane działania promujące bezpieczne zachowania prowadzone były często wspólnie przez różne podmioty i obejmowały różne grupy uczestników ruchu 6. Infrastruktura drogowa. Wydzielono drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi w miastach na prawach powiatu (powiaty grodzkie) oraz łącznie powiaty tzw. ziemskie. A. Drogi krajowe. Wykazano tu działania, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu: - budowa 4 skrzyżowań skanalizowanych z zatokami autobusowymi, oświetleniem oraz ciągami pieszymi na dr. nr 22 i 91: 10

12 - budowa 4 skrzyżowań ronda na dr. nr 20 z zatokami autobusowymi, oświetleniem i ciągami pieszo rowerowymi; - budowa 3 sygnalizacji świetlnych na dr. nr 6 i 22. B. Drogi wojewódzkie Remonty km dróg, w tym 3skrzyżowania Przebudowy. - 5,4 km, w tym 23 skrzyżowania, 4 sygnalizacje świetlne i 11 zatok autobusowych Separacja różnych użytkowników dróg km chodników i 4, 7 ścieżek rowerowych. C. Miasto Gdańsk 6.1. Budowa nowych dróg km dróg G 2/2, skrzyżowania i węzły z chodnikami i ścieżkami rowerowymi; km dróg G 2/2 w realizacji km dróg niższej kategorii Remonty i przebudowa dróg Remonty km dróg, w tym 1.7 km dróg krajowych Przebudowy km, w tym 1.5 km dróg krajowych Uspokojenie ruchu. - progi zwalniające 19 szt.; szykany 8 szt.; azyle 6 szt separacja różnych uczestników ruchu. - ścieżki rowerowe 15.0 km D. Miasto Gdynia 6.1. Budowa nowych dróg. - węzeł łączący 4 drogi z 4 skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną dług. jezdni-2.3 km; - drogi łącznie 1.7 km + 10 zatok autobusowych Remonty km dróg Przebudowy. - 5,3 km + 1 skrzyżowanie Uspokojenie ruchu. - 3 strefy zamieszkania + 9 progów zwalniających + 4 sygnalizacje dla pieszych Separacja ruchu km chodników km ścieżek rowerowych km barier energochłonnych. 11

13 E. Miasto Słupsk 6.1. Budowa nowych dróg km drogi G ½ w tym 1 sygnalizacja świetlna, chodniki i ścieżka rowerowa Remonty i przebudowy dróg Przebudowy. - 4,6 km dróg - jezdnie dwukierunkowe o dwu pasach ruchu z chodnikami i częściowo ścieżkami rowerowymi Uspokojenie ruchu. Na obszarze 18 ha (Stare Miasto)wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz ograniczenie tonażu do 3,5 tony Separacja ruchu. Na w/ w drogach chodniki na dług. 3.7 km oraz ścieżki rowerowe na dług. 2,8 km.. F. Miasto Sopot Remonty. - 1,9 km dróg przebudowy km dróg i 7 skrzyżowań Uspokojenie ruchu. - 1 wyniesione skrzyżowanie, 2 wyniesione przejścia dla pieszych; - 3 progi zwalniające i 3 azyle dla pieszych; - jedna strefa zamieszkania Separacja różnych użytkowników ruchu. - chodniki - budowa 1.8 km, przebudowa km i remont 3.0 km. G. Starostwa powiatowe Dane tu zawarte obejmują zsumowane działania pozostałych 16 powiatów. Powyżej wydzielono powiaty miejskie, gdzie funkcję starosty pełni prezydent miasta Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) Budowa dróg km dróg +4 skrzyżowania Remonty i przebudowy dróg Remonty ,7 km dróg Przebudowy dróg ,9 km dróg, w tym 21 skrzyżowań + 19 zatok autobusowych; - wyprofilowanie i umocnienie 43,4 km poboczy; - wycinka drzew 217 szt Uspokojenie ruchu progów zwalniających. 12

14 Separacja różnych użytkowników dróg. Należy zauważyć, iż wyjątkowo ostra zima 2010/2011 spowodowała bardzo poważne zniszczenia nawierzchni zwłaszcza dróg powiatowych,stąd znaczne środki finansowe musiały być przeznaczone na likwidację szkód i utrzymanie przejezdności. - chodniki 53,4 km; - bariery sprężyste -2,4 km. Nie wymieniono w działaniach w zakresie infrastruktury drogowej robót utrzymaniowych, obarierowania skrzyżowań (skanalizowanie ruchu pieszego) wymiany oznakowania, poprawy widoczności w obrębie skrzyżowań, które również mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 7. System ratownictwa drogowego. Działania ratowniczo-gaśnicze oparte są w głównej mierze na Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. KSRG w województwie pomorskim obejmuje 30jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,, 197 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 2 Grupy Ratownictwa Technicznego. Uczestnicy KSRG przeszkoleni są w udzielaniu kwalifikowanej pomocy medycznej i dysponują niezbędnym sprzętem do podejmowania podstawowych działań ratowniczo-technicznych. PSP współuczestniczy w wielu ćwiczeniach i akcjach z Policją, Strażą Gminną/Miejską i innymi jednostkami w działaniach prewencyjno-edukacyjnych. W 2011 roku PSP brała udział w obsłudze 3990 wypadków, w których było 115 ofiar śmiertelnych i 3050 rannych. W 2011 roku Państwowa straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna otrzymały 38 samochodów ratunkowo-gaśniczych (budżet państwa, firmy ubezpieczeniowe, samorząd wojewódzki, fundusze unijne). 8. System informacji bezpieczeństwie ruchu drogowego Strona internetowa Pomorskiej Rady BRD Inne strony internetowe. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku - Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym - Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku 9. Współpraca międzynarodowa. Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku uczestniczy w następujących projektach i programach międzynarodowych: - Lifesaver projekt szkoleniowy służący budowaniu i doskonaleniu systemu działań z zakresu nadzoru ruchu drogowego; - Projekt UE Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy; - PIMMS TRANSFER zrównoważony transport, w tym zarządzanie ruchem; - CIVITAS MIMOZA działania innowacyjne związane z rozwojem zrównoważonego transportu; 13

15 - TISPOL stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego wymiana informacji, inicjowanie prac badawczych, koordynacja działań, opracowywanie merytorycznych opinii na temat zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. 10. Źródła finansowania. Działania realizowane w zakresie brd są finansowane bądź współfinansowane z różnych źródeł i tak: - budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych wszystkich szczebli; - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu; - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego; - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych; - Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku; - Pomorska Rada BRD; - Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym ; - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. 12. Stan realizacji Krajowego Programu BRD GAMBIT Opracowany GAMBIT POMORSKI przenosi działania z Krajowego Programu BRD na szczebel wojewódzki. Działania tu zapisane realizowane są w dostosowaniu do dostępnych środków finansowych. Dla 10 powiatów opracowano GAMBITY POWIATOWE, dla których wytyczne stanowiły GAMBIT KRAJOWY i GAMBIT POMORSKI. 13. Wnioski i rekomendacje Wnioski. Mimo prowadzenia wielu działań kontrolnych, popularyzacyjno-edukacyjnych oraz w infrastrukturze drogowej ilość wypadków nie maleje, stąd działania te winny być zintensyfikowane Rekomendacje. a) Niezbędnym wydaje się bardziej skuteczne i dotkliwe karanie za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Jaskrawe naruszania winny być karane czasowym odbieraniem prawa jazdy (miesiąc do kilku miesięcy). b) W dużych miastach kontynuować należy działania usprawniające funkcjonowanie transportu pasażerskiego (priorytety w organizacji ruchu) oraz transportu rowerowego. Cel propagowanie i uatrakcyjnianie alternatywnych środków transportu dla ograniczenia ruchu samochodów osobowych. c) Zwiększone winny być realizacje dla uspokojenia ruchu oraz separacji ruchu, zwłaszcza w małych miejscowościach przez które prowadzą drogi krajowe i wojewódzkie. d) Należy sukcesywnie wprowadzać dostępność centrów miast dla ruchu samochodowego tworząc parkingi buforowe i ograniczając czas postoju wewnątrz centrów. 14

16 15. Partnerzy Partnerzy krajowi. - Krajowa rada BRD; - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Marskiej; - Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad; - media TVN Turbo, TVN, Polsat, TVP, RMF FM Partnerzy lokalni. - Pomorski Urząd wojewódzki; - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku; - starostwa województwa pomorskiego; - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej; - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień; - Kuratorium Oświaty; - Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku; - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku; - Centrum Edukacji Nauczycieli; - Politechnika Gdańska; - Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym ; - Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego; - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku; - Polski Związek Motorowy; - Gdańsk Transport Company. - media Dziennik bałtycki, Radio Gdańsk, TVP Gdańsk. 15

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Realizacyjny na rok 2014

Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Realizacyjny na rok 2014 Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Realizacyjny na rok zachowań Prędkość egzekwowanie od Bezpieczna kierowców w zakresie kierujących stosowan się do kontroli 1 prędkość jazdy

Bardziej szczegółowo

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Program realizacyjny na rok 2014 Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Nr Działanie Filar Priorytet 1 Działania prewencyjno-edukacyjne i profilaktyczne ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku

Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku Sprawozdanie z działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa pomorskiego w 2012 roku 1/8 Pomorska Rada Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat Warszawa 28 września 216 r. 1 1,% 17,2% 115,8% 126,9% 131,% 137,% 143,8% 147,9% 152,7% 157,4% 163,% 16815923 183547 19471836 21336913

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY NA ROK 2015

PLAN REALIZACYJNY NA ROK 2015 I Usprawnienie struktur organizacyjnych brd w województwie lubelskim PLAN REALIZACYJNY NA ROK 2015 Filar PRIORYTET KIERUNEK ZADANIE/Lider RANKING PRODUKT WSKAŹNIK Określenie Instytucji Wiodącej w realizacji

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r.

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. A P J O L J O L Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. K A P Warszawa, 07 stycznia 2010r. K O L Wyzwania Polski w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego Przyjęta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI Krasnobród, 26-27.01.2012 r. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO EuroRAP Atlas ryzyka na drogach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Racławice 13 marca 2015 r. Stan bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY Projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Projekt B&N jest komponentem

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym

Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym Nadzór nad ruchem drogowym najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym Mgr inż. Wojciech Kustra Politechnika Gdańska castrol@pg.gda.pl Adam Kołodziejski Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Wydział Ruchu

Bardziej szczegółowo

Rowerem bezpiecznie do celu

Rowerem bezpiecznie do celu Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9849,rowerem-bezpiecznie-do-celu.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 09:47 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 03 czerwca 2012 Rowerem bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczno - edukacyjny Mój wybór życie

Program profilaktyczno - edukacyjny Mój wybór życie Działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego w ramach realizowania regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 roku Program profilaktyczno

Bardziej szczegółowo

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym www.kwp.radom.pl STAN BRD POLSKA styczeń czerwiec 2014/2015 180000 160000 2014 2015 166184 170 836 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 15 964 14 917 1 408 1 273 19455 18 109 1295 1 162 Wypadki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r. Spis zawartości 1. Cześć I OPIS PROBLEMU Stan bezpieczeństwa w kraju Stan bezpieczeństwa w województwie Dane raportowe Podstawowe informacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r.

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD 2013-2020 na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 26 kwietnia 2012 1 Fakty a mity Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki uczestników ruchu drogowego.. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Załącznik do sprawozdania Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2012 Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Załącznik do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013 2020 Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego maj 2016

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE

Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Zastępca Naczelnika WRD KSP mł. insp. Piotr JAKUBCZAK DZIECI I MŁODZIEŻ NA DRODZE Wypadki drogowe w Warszawie 2500 w ach 2004 2013 2063 2075 2000 1500 1000 1819 1534 1881 1671 1707 1708 1560 1467 1130

Bardziej szczegółowo

Gdzie zarządzamy bezpieczeństwem? Drogi krajowe:

Gdzie zarządzamy bezpieczeństwem? Drogi krajowe: Zarządzanie bezpieczeństwem na drogach krajowych Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Gdzie zarządzamy bezpieczeństwem? Drogi krajowe: 5% długości dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 30 października 2012 1 Podstawowe fakty Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska

Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Izabela Oskarbska Politechnika Gdańska Podstawy

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W WOJEWÓDZTWACH W 2004 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W WOJEWÓDZTWACH W 2004 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W WOJEWÓDZTWACH W 2004 ROKU ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA PT.: STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W

Bardziej szczegółowo

Szkolny program BRD SP nr 5 w Bytowie. Opracowanie: Dariusz Bartkowiak Andrzej Jakubek

Szkolny program BRD SP nr 5 w Bytowie. Opracowanie: Dariusz Bartkowiak Andrzej Jakubek Szkolny program BRD SP nr 5 w Bytowie Opracowanie: Dariusz Bartkowiak Andrzej Jakubek Bytów i okolice Cel główny Zapoznanie z przepisami ruchu drogowego. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, roku SPRAWOZDANIE

Kraków, roku SPRAWOZDANIE KM-05.5421.5.1.2013 Kraków, 30.04.2013 roku SPRAWOZDANIE z konferencji zorganizowanej 26 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa - w zakresie Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w policji drogowej

Systemy informatyczne w policji drogowej Systemy informatyczne w policji drogowej Mł. insp. Janusz Staniszewski podinsp. Rafał Ziółkowski Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk Zwiększenie stanu etatowego policji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP Zagrożenie e w ruchu u drogowym to: źródło zdarzenia niepożądanego (konflikt drogowy) lub niebezpiecznego (kolizja lub wypadek drogowy

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl Polski Związek Motorowy 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz@pzm.com.pl lodz.pzm.pl Rozwój motoryzacji w naszym kraju, który rozwija się tak dynamicznie niesie za są sobą szereg zjawisk negatywnych,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. CEL OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. CHARAKTERYSTYKA DRÓG: GMINNYCH... 4 5. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:...

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/kierowcy/printpdf Kierowcy Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112843,jest-efekt-wprowadzenia-nowych-przepisow-kierowcy-zdjeli-noge-z-gazu.html Wygenerowano: Niedziela, 25 grudnia 2016, 10:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Komunalnej Toruo, wrzesieo 2016 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej Toruo, wrzesieo 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Toruo, wrzesieo 2016 r. Spis zawartości 1. Cześć I OPIS PROBLEMU Stan bezpieczeostwa w kraju Stan bezpieczeostwa w województwie Dane raportowe Podstawowe informacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Marcin Hyła Warszawa,

Marcin Hyła  Warszawa, - urządzenia BRD z punktu widzenia rowerzystów Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl Warszawa, 20.01.2011 Rower a sprawa polska Ruch rowerowy w Polsce jest niski w porównaniu z innymi krajami Europy. Nie

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 518/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. Trzeźwy kierowca - program prewencyjno-profilaktyczny w województwie zachodniopomorskim na rzecz podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz

zadanie ciągłe Ochrona dzieci i młodzieży Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz Ograniczenie niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży 4. Harmonogram realizacji zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Ilona Buttler

WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Ilona Buttler WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Ilona Buttler KILKA LICZB Ruch w miastach odpowiada za 40 % emisji CO2 i 70 % emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez transport

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych Katarzyna Turska, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury Krajowa Rada Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Konferencja Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność Adam Rapacki

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W WOJEWÓDZTWACH W 2005 R.

STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W WOJEWÓDZTWACH W 2005 R. STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM ZAKRESIE W WOJEWÓDZTWACH W 2005 R. ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA PT.: STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

LOTOS - Mistrzowie w pasach

LOTOS - Mistrzowie w pasach LOTOS - Mistrzowie w pasach Odpowiedzialny LOTOS» Społeczeństwo» Programy społeczne» LOTOS - Mistrzowie w pasach Ideą Programu LOTOS Mistrzowie w pasach jest docieranie do dzieci ich edukacja, a ponieważ

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Informator dla kierowców podróżujących w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Informator dla kierowców podróżujących w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Informator dla kierowców podróżujących w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku PORADY DLA KIEROWCÓW Bądź ostrożny! Podczas ubiegłorocznych Świąt Bożego Narodzenia na małopolskich drogach doszło

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych przy Terminalu Międzynarodowym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki Komenda Główna Policji oraz Powiat Siemiatycki na podstawie: Umowy Partnerstwa zawartej dnia 27.03.2012r. i Porozumienia nr URP/SPPW/1.2/KIK/76 z dnia 17.07.2012r realizują Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo