WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO POMORSKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DZIAŁANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W 2011 r. ORAZ REKOMENDACJE NA 2012 r. Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gdańsk, styczeń 2012 r.

2 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku w Województwie Pomorskim oraz rekomendacje na 2012 rok. Wstęp. Sprawozdanie opracowano w oparciu o informacje przekazane przez wszystkie służby i organizacje, które w różnym stopniu prowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z partnerami tymi Pomorska Rada współpracuje na bieżąco a ich przedstawiciele są członkami Rady. Numeracja sprawozdania jest zgodna z planem sprawozdania KRBRD za 2011 rok. Szczegółowe sprawozdanie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku stanowi Załącznik nr 1. W treści sprawozdania Pomorskiej Rady BRD znajdują się podstawowe dane zawarte w tym załączniku 1. Stan brd w Województwie Pomorskim, statystyka, przyczyny wypadków i analiza ich struktury Prędkość Prędkość i analiza przyczyn. Prędkość była przyczyną 2258 wypadków, w których zostało zabitych 145 osób a rannych zostało 3035 osób, przy czym 31 % wypadków spowodowanych zostało niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, 26 % nieudzieleniem pierwszeństwa przejazdu oraz 12 % nieudzielaniem pierwszeństwa pieszemu Skutki podwyższenia limitów prędkości. Nie stwierdzono w sposób jednoznaczny ujemnych skutków Działania. W trakcie prowadzonych kontroli prędkości ujawniono przypadki przekroczeń prędkości, tj. o 10,6 %więcej niż w 2010roku Wnioski i rekomendacje. Przekroczenia prędkości nie maleją, więc kontrole winny być intensyfikowane. Wskazanym byłoby wzorem innych krajów wprowadzenie przepisu umożliwiającego czasowe zabieranie praw jazdy kierowcom znacznie przekraczającym ograniczenia prędkości Piesi Statystyka i analiza przyczyn. Piesi byli przyczyną 326 wypadków, których zostało zabitych 39 osób a 294 osoby zostały ranne. 54 % wypadków spowodowanych było nieostrożnym wejściem na jezdnię przed jadącym pojazdem (46 % zabitych ) a 16 % nieostrożnym wejściem na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody Działania. Ujawniono 8291 naruszeń popełnionych przez pieszych tj. o 29,7 % więcej niż w 2010 roku. 1

3 Wnioski i rekomendacje. Brak przestrzegania przepisów ruchu drogowego jest zjawiskiem wzrastającym mimo prowadzenia szeregu akcji profilaktyczno-edukacyjnych. Konieczne jest wzmożenie kontroli ruchu pieszego i intensyfikacja prowadzonych akcji Alkohol i narkotyki Statystyka i analiza przyczyn. Wyeliminowano z ruchu drogowego 5459 nietrzeźwych kierujących tj. o 7.8 % więcej niż w 2010 roku. Ponieważ w 2011 roku przeprowadzono o 56,3 % więcej badań, można wnioskować, iż z tego wynika ilość ujawnionych nietrzeźwych. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 156 wypadków i 416 kolizji w ruchu drogowym, co stanowi odpowiednio wzrost o 21.9% i 4,5% do 2010 roku. Wzrost ilości ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu wynika z możliwości nowych urządzeń do pomiaru obecności alkoholu, co pozwoliło na zwiększenie ilości badanych kierowców o 35,7% w stosunku do 2010 roku Działania. Mimo wielu akcji prewencyjnych i edukacyjnych ilość ujawnionych nietrzeźwych kierowców rośnie. Wydaje się, iż kary są mało restrykcyjne Wnioski i rekomendacje. Kontynuacja akcji kontrolnych i edukacyjnych jest niezbędna, natomiast kary winny być natychmiastowe i bardziej restrykcyjne Droga. 1.4,1. Statystyka i przyczyny. Na 2905 wypadków 30 % nastąpiło na drogach powiatowych, 27 % na drogach wojewódzkich a 21 % na drogach krajowych., przy czym aż 78 % wypadków nastąpiło z winy kierującego a 11% z winy pieszego Działania. Prowadzone są okresowe przeglądy dróg (stan nawierzchni, otoczenie i organizacja ruchu). Systematycznie wycina się drzewa usytuowane na krawędzi jezdni, koryguje oznakowanie, porządkuje pobocza na drogach pozamiejskich, buduje chodniki na drogach pozamiejskich przechodzących przez miejscowości, ścieżki rowerowe, azyle na przejściach dla pieszych Wnioski i rekomendacje. Stan dróg ulega systematycznej ale niedostatecznej poprawie., zwłaszcza dotyczy to dróg powiatowych i wojewódzkich. Wieloletnie zaniedbania i ciągle zbyt małe środki finansowe nie pozwalają mimo znaczącego w ostatnim okresie postępu na radykalną poprawę stanu dróg, w tym separacji uczestników ruchu. Działania zarządców dróg nakierowane na realizacje elementów technicznych poprawiających brd Pojazd Statystyka i przyczyny. Sprawcami 79 % wypadków są kierowcy samochodów osobowych a 19 % wypadków kierowcy autobusów komunikacji publicznej. Ujawniane usterki techniczne z pewnością mają wpływ na zagrożenia w ruchu drogowym i skutki wypadków, jednak nie są z zasady bezpośrednią przyczyną zdarzeń, które następują z winy kierowców. 2

4 Stan techniczny pojazdów. Kontrola sprawności technicznej pojazdów, których kierowcy byli sprawcami wypadków wykazały, iż najczęstsze usterki to braki w oświetleniu, w układzie hamulcowym oraz w ogumieniu Działania. Szereg akcji kontrolnych prowadzonych przez służby mundurowe powodują eliminacje z ruchu pojazdów niesprawnych. Ponadto stale kontrole stacji diagnostycznych skutkują prawidłową prasę stacji. Mankamentem jest niedostateczna niejednokrotnie liczba uprawnionych do kontroli tych stacji pracowników starostw. W działaniach kontrolnych i prowadzonych akcjach zatrzymano dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów Wnioski i rekomendacje. Wzmocnienie służb starostw w zakresie kontroli stacji diagnostycznych. 3. System nadzoru nad ruchem drogowym Fotoradary - efekty wprowadzenia systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Do czerwca 2011 roku 6 fotoradarów będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zarejestrowano 6634 wykroczeń. Ilość wykroczeń systematycznie maleje.. Od lipca 2011 r. urządzenia przekazane zostały Inspekcji Transportu Drogowego. Pomorski Wojewódzki Inspektorat transportu Drogowego w Gdańsku nie dysponuje danymi (system na terenie województwa obsługiwany jest przez inne struktury DITD) E- myto efekty wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat drogowych. Pomorski Wojewódzki inspektorat Transportu Drogowego prowadzi jedynie kontrole prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej. W drugim półroczu 2011 Inspektorat w Gdańsku wydał 56 decyzji o nałożeniu kary. Uruchomienie E - myta spowodowało przeniesienie ruchu pojazdów ciężarowych na drogi nieprzystosowane do intensywnego ruchu ciężkiego, co skutkuje bardzo poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Gdańskiem a Tczewem, (ominięcie przejazdu przez autostradę A1). Powoduje to pogorszenie stanu nawierzchni drogi nr 91 a także wzrost kosztów społecznych. Nie wyłączenie z opłat pojazdów komunikacji pasażerskiej miejskiej powoduje wzrost kosztów jej funkcjonowania Inteligentne systemy transportowe W celu usprawnienia ruchu drogowego opracowane zostały założenia do realizacji Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem obejmującego Gdańsk, Gdynię i Sopot. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji systemu w 2012 roku 3.4.Wnioski i rekomendacje. Wdrażanie ISST TRISTAR w Trójmieście jest z uwagi na usprawnienie ruchu w Trójmieście sprawą niezmiernie istotną. Wspólne działanie władz trzech miast ustalone zostało stosownym porozumieniem. Zakończenie budowy systemu przewiduje się w 2014 roku. 3

5 4. Bezpieczeństwo transportu drogowego. A. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Szczegółowa kontrola autobusów i autokarów. Realizacja tego zadania prowadzona była poprzez szereg działań prewencyjno kontrolnych często we współdziałaniu z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną, Żandarmerią drogową, Strażą Miejską /Gminną., i tak: - Bezpieczne ferie zimowe W trakcie kontroli wyeliminowano z ruchu 200 kierujących pod wpływem alkoholu. W kontroli uczestniczyło łącznie 5730 funkcjonariuszy ; - Bezpieczne wakacje skontrolowano 1642 autobusy (zatrzymano 4 nietrzeźwych, 70 dowodów rejestracyjnych, 4 prawa jazdy, ujawniono 259 wykroczeń drogowych); - Truck, Bus, - skontrolowano 7676 pojazdów (ujawniono 101 kierujących pod wpływem alkoholu, 278 przekroczeń prędkości, zatrzymano 964 dowody rejestracyjne); - Transport skontrolowano 339 pojazdów (ujawniono 9 kierujących pod wpływem alkoholu, nałożono 74 mandaty karne, zatrzymano 57 dowodów rejestracyjnych); - kontrolowano również spaliny, dźwięk, przepuszczalność światła w szybach przy pomocy 4 pojazdów Ekipy Techniki drogowej i Ekologii Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dyslokacja służby ruchu drogowego oparta została na analizie rejonów największego zagrożenia zdarzeniami. System wzmożonych działań obejmował 27 dróg o największym zagrożeniu z wykorzystaniem 23 pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. - -zrealizowano 44 działania prewencyjno- edukacyjne (poza wyżej wymienionymi Alkohol i narkotyki, Pasy, Niechronieni uczestnicy ruchu, Pojazdy do nauki jazdy i egzaminowania ) oraz lokalne działania Dyskoteka, Trzeźwy poranek. W efekcie działań ujawniono 8291 naruszeń popełnionych przez pieszych (29, 7 % więcej niż w 2010 roku, naruszeń popełnionych przez kierujących). Ujawniono 492 naruszenia niekorzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierujących, 50 przez pasażerów oraz 18 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci Kontrola przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu. Kontrole prowadzone były również z zaangażowaniem innych służb mundurowych. Policja skontrolowała dni pracy kierowców i ujawniono 332 naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym 4.4. Kontrola przepisów w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Kontrole wykazały 23 przypadki nieprawidłowości z tachografu, 36 nieprawidłowości czasu pracy, 31 przypadków nieprawidłowo zabezpieczonych ładunków oraz 4 przypadki nieprzestrzegania przepisów ADR Kontrola uprawnień do kierowania pojazdem oraz stanu trzeźwości kierowców i prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków. 4

6 Przebadano kierujących na obecność alkoholu i ujawniono 5459 nietrzeźwych oraz przebadano 76 kierujących na obecność narkotyków i ujawniono 3 osoby po użyciu narkotyków Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych z uwagi na zły stan techniczny Podsumowanie i wnioski. Prowadzone akcje i kontrole wykazały, iż mimo wielu działań naruszenia i wykroczenia w zakresie przepisów ruchu drogowego nie ulegają zmniejszeniu. Konieczność prowadzenia intensywnych kontroli i działań prewencyjnoedukacyjnych jest niezbędna. Nakładane kary są mało skuteczne, stąd wniosek spotęgowania restrykcji, zwłaszcza w przypadku rażących naruszeń prawa i recydywy oraz szybkiej ich egzekucji. B. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Szczegółowa kontrola autobusów i autokarów. Przeprowadzono ogółem 975 kontroli pojazdów w tym: kontroli autokarów i autobusów; - 37 kontroli gimbusów; kontroli busów; kontroli taksówek. W efekcie przeprowadzonych kontroli wydano 20 decyzji administracyjnych w przedmiocie nałożenia kary, 73 kierowców ukarano mandatami i zatrzymano 55 dowodów rejestracyjnych. W ramach akcji Bezpieczny autokar wspólnie z Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku przeprowadzano kontrolę autokarów i kierowców przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie kontroli (art. 129 a ustawy Prawo o ruchu drogowym) Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła 7361 kontroli w których ukarano mandatami karnymi 979 kierowców Kontrola przestrzegania czasu prowadzenia pojazdów. Przeprowadzono kontrole 7361 przewoźników w tym 614 pojazdów przewoźników zagranicznych i ujawniono 5094 naruszenia wydając 733 decyzje administracyjne w przedmiocie naruszenia kary. Skontrolowano dni pracy kierowców ujawniając 3512 przypadki w tym: - skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku 142 przypadki; - skrócenie dziennego czasu odpoczynku 802 przypadki; - przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia bez przerwy 1021 przypadków; - przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia w okresie 2 tygodni 283 przypadki. Przeprowadzono również 102 kontrole w siedzibach przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe. Ujawniono 5872 naruszenia i wydano 97 decyzji administracyjnych Kontrola przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 5

7 Przeprowadzono 645 kontroli drogowych ujawniając 40 naruszeń, głownie brak gaśnic i oraz wyposażenia awaryjnego. Również 29 kontroli przeprowadzonych w siedzibach przedsiębiorców ujawniły 23 naruszenia Kontrola uprawnień do kierowania pojazdem oraz stanu trzeźwości kierowców i prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków. Ujawniono 7 kierowców będących pod wpływem alkoholu 4.6. Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie. W trakcie prowadzonych kontroli ujawniono usterki stanie technicznym pojazdów oraz brak badan technicznych co skutkowało zatrzymaniem 977 dowodów rejestracyjnych. Przypadki dyskwalifikujące pojazd w ruchu drogowym kierowane były do organów ścigania Podsumowanie i wnioski. Ilość ujawnionych naruszeń nie ulega zmniejszeniu, stąd zasadne jest intensyfikacja kontroli, co wymaga zwiększenia stanu inspektorów. Koniecznym jest realizowanie miejsc do badan pojazdów ciężarowych i autobusów na drogach wojewódzkich i powiatowych. 5. Działania prewencyjne i edukacyjne. Działania prewencyjne i edukacyjne niejednokrotnie obejmowały jednocześnie rożnych uczestników ruchu kierowców, niechronionych uczestników ruchu, pasażerów i to w różnym przekroju wiekowym oraz w różnym zakresie tematycznym Kierowcy samochodów Nauka jazdy. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku organizują cykliczne spotkania z Ośrodkami Szkolenia Kierowców, na których przekazywane są spostrzeżenia egzaminatorów dotyczące niektórych zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym w których najczęściej popełniane są błędy. Wyjaśniane są również wątpliwości dotyczące procedury egzaminacyjnej. Przeprowadzane są kontrole ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji diagnostycznych przez odpowiednie wydziały samorządów powiatowych a policja kontroluje pojazdy nauki jazdy i egzaminacyjne Reedukacja. W spotkaniach reedukacyjnych (obniżenie ilości punktów karnych) uczestniczyło w obydwu ośrodkach ruchu drogowego 847 osób Promocja bezpiecznych zachowań na drodze a) Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. - Prowadzono w OSK 2-godzinne warsztaty poruszające problem wpływu alkoholu oraz innych środków psychotropowych na sprawność kierowania pojazdami, korelację z lekami odpowiedzialności za ponoszone wybory ora skłonność do ryzyka młodych kierowców ilość uczestników 650 w 50grupach; - współudział z policją i Wojewódzkim i Inspektoratem Transportu Drogowego w akcjach Trzeźwy poranek, Znicz, Bezpieczne 6

8 powroty, 5 happeningów Baw się dobrze-wracaj bezpieczniej kierowanych do bawiących się w czasie weekendów, Europejska Noc bez wypadków a także w kontrolach kierowców pod kątem prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków ( m. in. akcje Dyskoteka ); - spotkania ze studentami pierwszego roku gdańskich uczelni informujące o ryzyku związanym z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków 13 spotkań, 1700 uczestników. b) WORD w Słupsku. - Akcja Bezpieczny młody kierowca prezentacja multimedialna 300 uczestników; - akcja Bezpieczny pojazd bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego 108 pojazdów. c) Pomorska Rada BRD z PORD w Gdańsku oraz Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku dwukrotnie przeprowadziła w Dzienniku Bałtyckim akcje związane z powrotem z urlopów i początkiem roku szkolnego oraz początkiem zimy. Przypomnienie o przestrzeganiu podstawowych poprawnych zachowaniach obejmowała dzieci i dorosłych pieszych, kierowców nauczycieli oraz rodziców. Dla zaktywizowania społecznych działań zorganizowano z Dziennikiem Bałtyckim plebiscyt Osobowość roku na najaktywniejsze osoby zaangażowane czynnie w organizowanie i propagowanie brd w różnych formach. d) PORD w Gdańsku. 9 festynów rodzinnych 3500 uczestników, gdzie popularyzowano również poprawne zasady zachowania kierowców; e) prowadzono szereg akcji i kampanii,( służby mundurowe, GCPU, samorządy, PRBRD, PORD w Gdańsku, WORD w Słupsku, Grupa LOTOS, Gdańsk Transport Company i inne), które obejmowały popularyzację poprawnych zachowań uczestników ruchu, w tym kierowców i tak: - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy konkursy, pokaz sprzętu policyjnego, spacer w alkogoglach; - Ekologiczny Patrol Kulturalnej jazdy II edycja kampanii Kulturalna Jazda; - kampania Bezpiecznie chce się żyć seminarium w kinach i domach kultury w f miastach, gdzie policjanci propagowali podstawowe zasady brd i omawiali najczęściej występujące zagrożenia oraz przyczyny zdarzeń drogowych. Przeprowadzono również konkurs z przepisów Prawa o ruchu drogowym; - Weekend bez ofiar - heppeningi w wybranych miastach, pokaz zderzeń, dachowania oraz punkt kontrolny w którym udzielano informacji i rozdawano ulotki; festyn z okazji Święta Policji gry, zabawy, konkursy związane z brg; - piknik ABC Bezpieczeństwa pokazy bezpieczne i kulturalnej jazdy,, pierwsza pomoc, przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy, spoty o brd wyświetlane w czsie pikniku, sprawdzenie swoich wiadomości poprzez testy egzaminacyjne, konkursy - Europejski Dzień bez Samochodu propagowanie alternatywnych środków transportu, konkursy; - Europejska noc bez Wypadku działania prewencyjne, propagowanie niebieskiej bransoletki na imprezach oznaczających kierowcę, który nie pije, kontrola trzeźwości; 7

9 . - Daj się dostrzec uświadomienie potrzeby używania materiałów odblaskowych;. - szereg audycji radiowych przeprowadzeniem dwu konkursów Seniorzy i niepełnosprawni. WORD w Słupsku - festyn Niepełnosprawni ale tak samo bezpieczni w ruchu drogowym 1000 uczestników Motocykliści. - zlot motocyklistów województwa pomorskiego z rozprowadzeniem materiałów edukacyjno informacyjnych (1000 uczestników) oraz coroczny przejazd przez Trójmiasto motocyklistów w akcji - Mikołaje na motocyklach z kolportażem materiałów profilaktycznych (1500 uczestników). - opisane w punkcie w części odnosiły się również do kierujących motocyklami Rowerzyści i motorowerzyści Dzieci i młodzież. a) PORD w Gdańsku - egzaminy na kartę rowerową 566 uczniów; - egzaminy na kartę rowerową 442 uczniów ; - organizacja i współorganizacja imprez tematycznych, turniejów i konkursów brd, łącznie 50 imprez, uczestników. b) WORD w Słupsku - ćwiczenia jazdy rowerem i motorowerem w miasteczku ruchu drogowego oraz egzaminy na kartę rowerową i motorowerową łącznie 3200 dzieci; akcje Ferie z WORD i Wakacje z WORD, turniej wiedzy o brd, zawody rowerowe Bezpieczniej na jezdni łącznie 1970 dzieci. - Egzaminy na kartę rowerową lub motorowerową odbywają się również na terenie szkól na prowizorycznie zorganizowanych miasteczkach ruchu drogowego lub w stałych bądź mobilnych miasteczkach ruchu drogowego zlokalizowanych na terenie powiatów. Egzaminy prowadzone są w zasadzie z udziałem egzaminatora, policjanta lub strażnika miejskiej/gminnej straży. - inne działania. - w ramach kampanii Bezpieczna Droga z Radami Spondeboba, przekazano do szkół film- kreskówkę przeznaczoną dla najmłodszych; - piknik przeprowadzony w Szkole Muzycznej przeprowadzono test sprawnościowy jazdy na rowerze i konkursy ze znajomości przepisów ruchu drogowego; - turnieje motoryzacyjne szczeble gminne, powiatowe i wojewódzki; - kampania Rowerem Bezpiecznie do Celu przejazd rowerami po Gdańsku zakończony festynem łącznie z konkursami brd i zagadnieniami związanymi z bezpiecznym wypoczynkiem; - konkurs Piosenki o BRD nauka przez zabawę. - propagowanie bezpiecznych zachowań (akcje, kampanie) dotyczące tej grupy uczestników ruchu prowadzone były także w działaniach opisanych w punkcie Dorośli PORD w Gdańsku - Zawody na miasteczku ruchu drogowego dla dorosłych, w tym VIP-ów dwukrotnie uczestników audycje radiowe, i działania opisane w punkcie

10 5.4. Pasażerowie Podczas spotkań i imprez edukacyjnych w ośrodkach ruchu drogowego, w szkołach na imprezach organizowanych w osiedlach przypomina się dzieciom, młodzieży i dorosłym, w tym rodzicom o obowiązku zapinania pasów również przez pasażerów oraz o konieczności wożenia dzieci w fotelikach. Zagrożenia z nieprzestrzeganiem tego obowiązku prezentowane były w spotach obrazujących skutki braku tych zabezpieczeń w podróży. W czasie kontroli ruchu prowadzonych przez policję egzekwowane są nieprawidłowe zabezpieczenia pasażerów. Propagowanie właściwych zachowań zabezpieczeń pasażerów popularyzowano również w działaniach opisanych w punkcie Piesi Dzieci. - w ośrodkach ruchu drogowego organizowane imprezy tematyczne (konkursy, happeningi, festyny) skierowane są również na propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym ok uczestników; - w szkołach odbywają się spotkania z egzaminatorami, policjantami lub strażnikami miejskich/gminnych straży dotyczące bezpiecznych zachowań dzieci w ruchu drogowym, w szczególności w drodze do i ze szkoły Młodzież i dorośli - na spotkaniach szkolnych z rodzicami szczególnie omawia się stałe wpajanie przez rodziców dzieciom poprawnych zachowań w ruchu drogowym ze szczególnym zwracaniem uwagi na dawanie dobrych przykładów. Działania opisane w punkcie kierowane były również dla tej grupy uczestników ruchu drogowego Inne działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego Konferencje - Pomorski Urząd Wojewódzki zorganizował konferencję Razem bezpiecznie - Dobre praktyki w województwie pomorskim, gdzie zaprezentowano tematykę bezpieczeństwa i realizację programów profilaktyczno prewencyjnych Razem bezpieczniej łącznie z podsumowaniem kampanii Kieruj bez procentów w 2011 roku ; - Seminarium bezpieczeństwo ruchu drogowego organizowane przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku przy współpracy PRBRD z udziałem służb mundurowych, GCPU, Politechniki Gdańskiej, PORD w Gdańsku i Krajowego Centrum BRD Szkolenia a) Pomorska Rada BRD kontynuowała następujące szkolenia: - szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego w trzech powiatach: kwidzyńskim, lęborskim i wejherowskim. Szkolenie prowadzi się dla powiatów, w których opracowane zostały Gambity Powiatowe - przeprowadzono kolejne warsztaty służb powiatowych (wydziały komunikacji, powiatowe zarządy dróg, powiatowe komendy policji i straży pożarnej). Tematem corocznych warsztatów są działania w zakresie brd w poszczególnych powiatów z przykładami dobrej roboty. Wymiana doświadczeń i koordynacja działań służb i wzajemnej współpracy było celem warsztatów; 9

11 - przeprowadzono 2 szkolenia dla służb wojewódzkich i powiatowych i projektantów związane z opracowaną przez Fundację Rozwoju Inżynierii Drogowej Bazą danych o wypadkach drogowych. Baza ta będzie na bieżąco aktualizowana i ma służyć do analiz i działań dla poprawy brd na drogach województwa pomorskiego. b) PORD w Gdańsku przeprowadził szkolenia kierowców autobusów przewożących dzieci do szkół oraz opiekunów dzieci przewożonych. c) KW PSP przeprowadziła szkolenie strażaków w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. d) inne - szkolenie z zakresu kontroli ruchu drogowego dla Państwowej Straży Łowieckiej; - szkolenie dot. przewozu dzieci kierowców i opiekunów w ramach akcji bezpieczne ferie ; - doskonalenie techniki jazdy dla funkcjonariuszy ruchu drogowego panowanie nad pojazdem w ekstremalnych warunkach finansowane przez PRBRD Pozostałe działania. - aktualizacja Powiatowego Programu BRD Gambit Człuchowski Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Opracowanie nowej strategii na lata , w tym analiza i podsumowanie dotychczasowych działań i wnioski, program realizacyjny na lata zawierający działania dla poszczególnych jednostek; - opracowanie rocznego Raportu o stanie brd za rok 2010 w województwie pomorskim. Roczne raporty opracowywane są od 2004 roku celem informowania instytucji związanych z działaniami w zakresie brd i zawiera dane o miejscach, czasie, rodzaju i przyczynach zdarzeń drogowych a trze sprawcach w podziale na powiaty i gminy z określeniem hierarchii grup ryzyka w poszczególnych obszarach. Informacje te służą do podejmowania odpowiednich działań dla zmniejszania wypadkowości; - aktualizacja bazy danych o zdarzeniach drogowych opracowana dla potrzeb służb i instytucji zajmujących się brd. Baza danych jest zalążkiem Obserwatorium BRD pozwalająca na uzyskanie informacji o zdarzeniach z podaniem ich lokalizacji, sprawców, przyczyn i innych. Baza będzie systematycznie aktualizowana a dane w zależności od potrzeb będą rozszerzane. Uwaga: Opisane działania promujące bezpieczne zachowania prowadzone były często wspólnie przez różne podmioty i obejmowały różne grupy uczestników ruchu 6. Infrastruktura drogowa. Wydzielono drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi w miastach na prawach powiatu (powiaty grodzkie) oraz łącznie powiaty tzw. ziemskie. A. Drogi krajowe. Wykazano tu działania, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu: - budowa 4 skrzyżowań skanalizowanych z zatokami autobusowymi, oświetleniem oraz ciągami pieszymi na dr. nr 22 i 91: 10

12 - budowa 4 skrzyżowań ronda na dr. nr 20 z zatokami autobusowymi, oświetleniem i ciągami pieszo rowerowymi; - budowa 3 sygnalizacji świetlnych na dr. nr 6 i 22. B. Drogi wojewódzkie Remonty km dróg, w tym 3skrzyżowania Przebudowy. - 5,4 km, w tym 23 skrzyżowania, 4 sygnalizacje świetlne i 11 zatok autobusowych Separacja różnych użytkowników dróg km chodników i 4, 7 ścieżek rowerowych. C. Miasto Gdańsk 6.1. Budowa nowych dróg km dróg G 2/2, skrzyżowania i węzły z chodnikami i ścieżkami rowerowymi; km dróg G 2/2 w realizacji km dróg niższej kategorii Remonty i przebudowa dróg Remonty km dróg, w tym 1.7 km dróg krajowych Przebudowy km, w tym 1.5 km dróg krajowych Uspokojenie ruchu. - progi zwalniające 19 szt.; szykany 8 szt.; azyle 6 szt separacja różnych uczestników ruchu. - ścieżki rowerowe 15.0 km D. Miasto Gdynia 6.1. Budowa nowych dróg. - węzeł łączący 4 drogi z 4 skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną dług. jezdni-2.3 km; - drogi łącznie 1.7 km + 10 zatok autobusowych Remonty km dróg Przebudowy. - 5,3 km + 1 skrzyżowanie Uspokojenie ruchu. - 3 strefy zamieszkania + 9 progów zwalniających + 4 sygnalizacje dla pieszych Separacja ruchu km chodników km ścieżek rowerowych km barier energochłonnych. 11

13 E. Miasto Słupsk 6.1. Budowa nowych dróg km drogi G ½ w tym 1 sygnalizacja świetlna, chodniki i ścieżka rowerowa Remonty i przebudowy dróg Przebudowy. - 4,6 km dróg - jezdnie dwukierunkowe o dwu pasach ruchu z chodnikami i częściowo ścieżkami rowerowymi Uspokojenie ruchu. Na obszarze 18 ha (Stare Miasto)wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz ograniczenie tonażu do 3,5 tony Separacja ruchu. Na w/ w drogach chodniki na dług. 3.7 km oraz ścieżki rowerowe na dług. 2,8 km.. F. Miasto Sopot Remonty. - 1,9 km dróg przebudowy km dróg i 7 skrzyżowań Uspokojenie ruchu. - 1 wyniesione skrzyżowanie, 2 wyniesione przejścia dla pieszych; - 3 progi zwalniające i 3 azyle dla pieszych; - jedna strefa zamieszkania Separacja różnych użytkowników ruchu. - chodniki - budowa 1.8 km, przebudowa km i remont 3.0 km. G. Starostwa powiatowe Dane tu zawarte obejmują zsumowane działania pozostałych 16 powiatów. Powyżej wydzielono powiaty miejskie, gdzie funkcję starosty pełni prezydent miasta Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) Budowa dróg km dróg +4 skrzyżowania Remonty i przebudowy dróg Remonty ,7 km dróg Przebudowy dróg ,9 km dróg, w tym 21 skrzyżowań + 19 zatok autobusowych; - wyprofilowanie i umocnienie 43,4 km poboczy; - wycinka drzew 217 szt Uspokojenie ruchu progów zwalniających. 12

14 Separacja różnych użytkowników dróg. Należy zauważyć, iż wyjątkowo ostra zima 2010/2011 spowodowała bardzo poważne zniszczenia nawierzchni zwłaszcza dróg powiatowych,stąd znaczne środki finansowe musiały być przeznaczone na likwidację szkód i utrzymanie przejezdności. - chodniki 53,4 km; - bariery sprężyste -2,4 km. Nie wymieniono w działaniach w zakresie infrastruktury drogowej robót utrzymaniowych, obarierowania skrzyżowań (skanalizowanie ruchu pieszego) wymiany oznakowania, poprawy widoczności w obrębie skrzyżowań, które również mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 7. System ratownictwa drogowego. Działania ratowniczo-gaśnicze oparte są w głównej mierze na Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. KSRG w województwie pomorskim obejmuje 30jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,, 197 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 2 Grupy Ratownictwa Technicznego. Uczestnicy KSRG przeszkoleni są w udzielaniu kwalifikowanej pomocy medycznej i dysponują niezbędnym sprzętem do podejmowania podstawowych działań ratowniczo-technicznych. PSP współuczestniczy w wielu ćwiczeniach i akcjach z Policją, Strażą Gminną/Miejską i innymi jednostkami w działaniach prewencyjno-edukacyjnych. W 2011 roku PSP brała udział w obsłudze 3990 wypadków, w których było 115 ofiar śmiertelnych i 3050 rannych. W 2011 roku Państwowa straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna otrzymały 38 samochodów ratunkowo-gaśniczych (budżet państwa, firmy ubezpieczeniowe, samorząd wojewódzki, fundusze unijne). 8. System informacji bezpieczeństwie ruchu drogowego Strona internetowa Pomorskiej Rady BRD Inne strony internetowe. - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku - Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym - Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku 9. Współpraca międzynarodowa. Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku uczestniczy w następujących projektach i programach międzynarodowych: - Lifesaver projekt szkoleniowy służący budowaniu i doskonaleniu systemu działań z zakresu nadzoru ruchu drogowego; - Projekt UE Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy; - PIMMS TRANSFER zrównoważony transport, w tym zarządzanie ruchem; - CIVITAS MIMOZA działania innowacyjne związane z rozwojem zrównoważonego transportu; 13

15 - TISPOL stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego wymiana informacji, inicjowanie prac badawczych, koordynacja działań, opracowywanie merytorycznych opinii na temat zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. 10. Źródła finansowania. Działania realizowane w zakresie brd są finansowane bądź współfinansowane z różnych źródeł i tak: - budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych wszystkich szczebli; - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu; - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego; - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych; - Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku; - Pomorska Rada BRD; - Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym ; - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. 12. Stan realizacji Krajowego Programu BRD GAMBIT Opracowany GAMBIT POMORSKI przenosi działania z Krajowego Programu BRD na szczebel wojewódzki. Działania tu zapisane realizowane są w dostosowaniu do dostępnych środków finansowych. Dla 10 powiatów opracowano GAMBITY POWIATOWE, dla których wytyczne stanowiły GAMBIT KRAJOWY i GAMBIT POMORSKI. 13. Wnioski i rekomendacje Wnioski. Mimo prowadzenia wielu działań kontrolnych, popularyzacyjno-edukacyjnych oraz w infrastrukturze drogowej ilość wypadków nie maleje, stąd działania te winny być zintensyfikowane Rekomendacje. a) Niezbędnym wydaje się bardziej skuteczne i dotkliwe karanie za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Jaskrawe naruszania winny być karane czasowym odbieraniem prawa jazdy (miesiąc do kilku miesięcy). b) W dużych miastach kontynuować należy działania usprawniające funkcjonowanie transportu pasażerskiego (priorytety w organizacji ruchu) oraz transportu rowerowego. Cel propagowanie i uatrakcyjnianie alternatywnych środków transportu dla ograniczenia ruchu samochodów osobowych. c) Zwiększone winny być realizacje dla uspokojenia ruchu oraz separacji ruchu, zwłaszcza w małych miejscowościach przez które prowadzą drogi krajowe i wojewódzkie. d) Należy sukcesywnie wprowadzać dostępność centrów miast dla ruchu samochodowego tworząc parkingi buforowe i ograniczając czas postoju wewnątrz centrów. 14

16 15. Partnerzy Partnerzy krajowi. - Krajowa rada BRD; - Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Marskiej; - Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad; - media TVN Turbo, TVN, Polsat, TVP, RMF FM Partnerzy lokalni. - Pomorski Urząd wojewódzki; - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku; - starostwa województwa pomorskiego; - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej; - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień; - Kuratorium Oświaty; - Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku; - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku; - Centrum Edukacji Nauczycieli; - Politechnika Gdańska; - Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym ; - Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego; - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku; - Polski Związek Motorowy; - Gdańsk Transport Company. - media Dziennik bałtycki, Radio Gdańsk, TVP Gdańsk. 15

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Plan sprawozdania KRBRD za 2011 r. pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Wstęp 1. Stan brd w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski: Wicemarszałek Marek Kuchciński: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk

Bardziej szczegółowo

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Szczecin 2008 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej Skład komputerowy i druk: Grapus Sp. z o.o., Szczecin tel. 091 485

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE PROBLEMY [nrü U) C r i o @5 W & ( 1 ü 1 W, ( = 1 0 (ñ) (OB) ( (=10 6 ÍÍTD) ÇÆ> tr-u-1 dukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego Wybrane

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187 SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/100 Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007 Egz.

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo