Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016."

Transkrypt

1 KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata KOMENDANT gen. dyw. dr Mirosław ROZMUS WARSZAWA 2012 r.

2 Spis treści Wstęp I. Podstawy i przesłanki do opracowania Programu Podstawy prawne. 1) Uwarunkowania europejskie. 2) Uwarunkowania krajowe 3) II. Cel programu. III. Założenia. IV. Obszary działania. V. Formy działalności profilaktycznej. VI. Adresaci programu. VII. Współdziałanie. VIII Monitorowanie i ocena Programu. IX. Szczegółowe zadania Programu

3 Wstęp. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz strategii umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Żandarmeria Wojskowa opracowała Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata Program określa strategię i zakres realizowanych działań w Siłach Zbrojnych RP oraz w środowisku wojskowym przez Żandarmerię Wojskową w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedmiotowy zakres programu wynika z przyjętego przez Radę Ministrów w dn r. Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Żandarmeria Wojskowa jest wyspecjalizowaną służbą posiadającą ustawowe uprawnienia między innymi w zakresie działalności w obszarze bezpieczenstwa ruchu drogowego. Ze względu na strukturę, wyposażenie oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie jest liderem działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Siłach Zbrojnych RP. Opracowany przez Żandarmerię Wojskową program ma służyć jak swoisty przewodnik dla żołnierzy realizujących czynności profilaktyczne, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach z pomocą posiadanych uprawnień, sił i srodków. Uzgodniony z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego program jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i życia w ruchu drogowym, a możliwościami realizacji tych zadań przez Żandarmerię Wojskową. 3

4 I. PODSTAWY I PRZESŁANKI DO OPRACOWANIA PROGRAMU. 1. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. o żandarmerii Wojskowej i Wojskowych organach porządkowych (D.U. z 2001 r. nr 123 poz. 1353); 2. Zarządzenie nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej ( Dz. Urz. MON z 2011r. nr 20 poz. 294); 3. Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 5. Plan globalny Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadzony przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 6. Strategia umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach wydanej przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON. 2. Uwarunkowania europejskie. Bezpieczeństwo ruchu drogowego należy do najważniejszych zagadnień społecznych. W 2009 r. w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej zginęło ponad osób, liczba ta odpowiada liczbie ludności miasta o średniej wielkości, przy tym co najmniej osób zostało rannych 1. Komisja Europejska przyjęła dokument, w którym zostały uzgodnione cele i obszary planowanej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego Unii Europejskiej Kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata W kierunkach europejskiej polityki bezpieczeństwa zakłada się zapewnienie ogólnych ram zarządzania oraz stanowiących wyzwanie celów, które powinny nadać kierunek strategiom krajowym oraz lokalnym. 1 Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów Bruksela, 2010r. 4

5 Aby zrealizować cel polegający na utworzeniu wspólnego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisja Europejska proponuje, aby kontynuować prace nad celem zakładającym zmniejszenie o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. W przyjętym dokumencie określono użytkowników dróg, jako pierwsze ogniwo systemu bezpieczeństwa drogowego. Bez względu na wdrożone środki techniczne skuteczność polityki na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zależy ostatecznie od zachowania użytkowników dróg. Z tego względu nieodzownymi czynnikami poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są: edukacja, szkolenia i egzekwowanie przepisów. 3. Uwarunkowania krajowe. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z podstawowych zadań realizowanych w wielu obszarach polityki państwa. Głównym celem wszystkich działań jest dążenie do poprawy bezpieczeństwa prowadzącym do radykalnej redukcji liczby wypadków drogowych i ograniczenie ich skutków: zabitych i rannych w wyniku zdarzeń drogowych. Zadania te zostały szczegółowo ujęte w Krajowym programie bezpieczeństwa ruchu drogowego (GAMBIT 2005). Celem strategicznym programu przyjętego w Polsce jest tzw. Wizja Zero polegająca na dążeniu do maksymalnego ograniczenia ilości wypadków drogowych i związanych z nimi ilości ofiar śmiertelnych. Ważną funkcję koordynacyjną różnych instytucji podejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na szczeblu centralnym spełnia Krajowa Rada BRD. Dla efektywnej i skutecznej realizacji procesu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Krajowa Rada jest organem władzy centralnej wyznaczającym kierunki i cele podejmowanych działań w obszarze bezpieczeństwa drogowego oraz konsolidacji organizacji społecznych i instytucji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymagają potraktowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jako jednego z najważniejszych priorytetów polityki transportowej państwa. 5

6 II. CEL PROGRAMU. Głównym celem programu jest informowanie, szkolenie i podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanego przez Żandarmerię Wojskową. Oprócz celu głównego program zakłada również realizację celów szczegółowych, którymi są: 1. Zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym. 2. Zmniejszenie liczby wypadków oraz kolizji spowodowanych przez nietrzeźwych użytkowników dróg. 3. Propagowanie bezpieczeństwa (w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej) i pożądanych zachowań wszystkich uczestników w ruchu drogowym. 4. Podnoszenie kompetencji personelu realizującego czynności profilaktyczne. III. ZAŁOŻENIA. 1. Założenia programu : - realizacja działalności profilaktycznej w instytucjach, jednostkach wojskowych SZ RP oraz środowisku wojskowym; - działania edukacyjne uświadamiające zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego; - szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zdarzenia drogowego oraz techniki jazdy samochodem osobowym; - działania w zakresie edukacji i promocji bezpieczeństwa na drodze wśród dzieci i młodzieży szkolnej; - współdziałanie z instytucjami, umożliwiające właściwą koordynację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze. 2. Monitorowanie i ewaluacja realizowanego programu poprzez: - badania ankietowe realizowane przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych z inicjatywy Komendy Głównej ŻW prowadzone raz w roku; - sprawozdania przesyłane w systemie rocznym do KGŻW przez terenowe Oddziały ŻW. 6

7 IV. OBSZARY DZIAŁANIA. 1. Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. 2. Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego. 3. Doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa drogowego. 4. Promocja wiedzy o roli substancji psychoaktywnych w wypadkach drogowych. 5. Monitorowanie i ewaluacja realizowanych działań profilaktycznych i prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. V. FORMY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ. 1. Prowadzanie szkoleń i warsztatów: z wykorzystaniem dostępnych symulatorów (alkogogli i symulatora zderzeń będących na wyposażeniu ŻW); w zakresie udzielania pierwszej pomocy z instruktażem i ćwiczeniem praktycznym uczestników szkolenia; przedstawianie aktualnych prezentacji /filmów, zdjęć/ obrazujących przyczyny i dramatyczne skutki wypadków oraz aktualne statystyki zdarzeń i ilości ofiar na drogach; opracowanie i dystrybucja materiałów profilaktycznych wydawanych uczestnikom szkoleń i spotkań np. ulotki, breloczki, długopisy itp. 2. Edukacja w zakresie: znajomości przepisów ruchu drogowego, konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa oraz wykorzystywania odblasków; wpływu alkoholu i innych środków psychoaktywnych na percepcję kierowcy oraz odpowiedzialności karnej za powstałe zdarzenia drogowe pod ich wpływem; prędkości jazdy pojazdu oraz jego wpływu na skutki potencjalnych zdarzeń drogowych; bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 7

8 VI. ADRESACI PROGRAMU:. 1. Na podstawie posiadanych kompetencji przez Żandarmerię Wojskową działalność profilaktyczna zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzona będzie dla: żołnierzy jednostek i instytucji wojskowych; środowiska wojskowego szczególnie dla dzieci i młodzieży szkolnej. VII. WSPÓŁDZIAŁANIE. W zakresie realizacji działań profilaktycznych Żandarmeria Wojskowa współpracuje: 1. na szczeblu KGŻW z: Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i partnerami takimi jak: Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego; Przedstawicielami Instytucji Centralnych MON i innych instytucji wojskowych w zakresie realizacji zadań profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. na szczeblu Oddziału Żandarmerii Wojskowej z: dowódcami jednostek i instytucji wojskowych szczególnie w zakresie organizacji zintegrowanych warsztatów BRD; właściwą terytorialnie jednostką policji realizującą działalność profilaktyczna i prewencyjną; Państwową Strażą Pożarną w zakresie profilaktyki dotyczącej instruktażu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, prezentacji posiadanego sprzętu do ratownictwa drogowego; lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 8

9 VIII. MONITOROWANIE I OCENA PROGRAMU. 1. Ważnym elementem, określającym skuteczność podejmowanych działań profilaktycznym będzie analiza danych statystycznych z zakresu realizacji zadań prewencyjnych i dochodzeniowo śledczych zbieranych na szczeblu Oddziałów ŻW. 2. Na podstawie przesłanych danych w zakresie zdarzeń drogowych oraz realizacji zadań profilaktycznych jak również na podstawie danych statystycznych KG Policji prowadzona jest analiza zagrożeń w ruchu drogowym w Siłach Zbrojnych RP, na szczeblu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i na podstawie zebranych danych planowane są określone cele do działalności profilaktycznej na kolejny rok. 3. W zakresie oceny realizacji zadań profilaktycznych w ramach programu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych w systemie rocznym. 4. W działalności profilaktycznej bezpieczeństwa ruchu drogowego przetwarzane są dane statystyczne ilości: szkoleń z zakresu przepisów ruchu drogowego dla żołnierzy i pracowników wojska oraz środowiska wojskowego; warsztatów, szkoleń z elementami praktycznego ćwiczenia; szkolonych uczestników działań profilaktycznych: żołnierzy i osób cywilnych, dzieci i młodzieży szkolnej; szkoleń z wykorzystaniem symulatorów i ilości przesolonych osób; 9

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KADR I SZKOLENIA ZATWIERDZAM STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 Wnoszę o z DYREKTOR BIURA KADR I SZKOLENIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, kwiecień 2007

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012 II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU, 31 maja 2012 1. Wprowadzenie Z początkiem tego roku zainicjował nową formułę dyskusji na temat kluczowych problemów transportu. W tym celu utworzył forum bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo