Bank Millennium Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Millennium Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI SERII B1M6 Bank Millennium Spółka Akcyjna Na podstawie niniejszego Prospektu Serii B1M6 oferuje się sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B1M6 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej złotych. 1. Emitent Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba: Adres: Adres strony internetowej: Bank Millennium Spółka Akcyjna Bank Millennium S.A. Warszawa ul. Kopernika 36/40, Warszawa 2. Podmiot dominujący W stosunku do Emitenta brak jest podmiotu dominującego w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 3. Rating 3.1. Ocena ratingowa Emitenta W dniu 30 grudnia 1997 r. Bank podpisał z Moody s Investor Service Ltd. umowę na podstawie której Moody s Investor Service dokonuje oceny wiarygodności finansowej Banku. Bank otrzymał od agencji ratingowej Moody s Investor Service Ltd. następujące oceny wiarygodności finansowej: Rodzaj oceny Aktualna ocena Ostatnia zmiana Poprzednia ocena Długoterminowy rating depozytowy A3 15 stycznia 2003 r. Baa1 Krótkoterminowy rating depozytowy Prime-1 15 stycznia 2003 r. Prime-2 Rating siły finansowej banku D- 20 maja 2003 r. D 3.2. Ocena ratingowa Obligacji Serii B1M6 Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu Serii Emitent nie wystąpił o przyznanie ratingu dla Obligacji Serii B1M6 emitowanych w ramach II Programu Obligacji. 4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji Obligacji oferowanych w ramach II Programu Obligacji Na podstawie niniejszego Prospektu Serii B1M6 oferowanych jest niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B1M6 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej złotych. Podstawą prawną emisji Obligacji przeprowadzanych w ramach II Programu Obligacji jest uchwała Zarządu nr 174/2003 z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie emisji obligacji. Szczegółowe warunki emisji Obligacji Serii B1M6 zawarte w niniejszym Prospekcie zostały ustalone na podstawie uchwały Zarządu nr 229 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii B1M6. Obligacje emitowane w ramach II Programu Obligacji zostały wprowadzone do publicznego obrotu na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSPE/412/10/03/27/2003 z dnia 30 września 2003 roku. W ramach II Programu Obligacji do publicznego obrotu wprowadzono obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż złotych. Obligacje Serii B1M6 emitowane są w ramach 1 serii II Programu Obligacji. Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 1

2 Prospekt Emisyjny II Programu Obligacji, będący podstawą wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach II Programu Obligacji został opublikowany w dniu 23 października 2003 r. Skrót Prospektu Emisyjnego II Programu Obligacji został opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 23 października 2003 r. Prospekt Emisyjny II Programu Obligacji udostępniony jest: w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, siedzibie Oferującego w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15 i w jego Punktach Obsługi Klienta, w Centrum Informacyjnym KPWiG w Warszawie, ul. Mazowiecka 13 w siedzibie CeTO w Warszawie, ul. Leszno 14 i siedzibie GPW w Warszawie ul. Książęca 4. Dodatkowo w celach informacyjnych elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego II Programu Obligacji oraz Prospektu Serii B1M6 została opublikowana w sieci Internet na stronie Emitenta pod adresem oraz stronie Oferującego pod adresem 5. Cele emisji Obligacji Serii B1M6 Celem emisji Obligacji Serii B1M6 jest sfinansowanie bieżącej działalności Banku i jego Grupy Kapitałowej, w szczególności działalności kredytowej zgodnej z polityką i procedurami obowiązującymi w tym zakresie. Dzięki emisji obligacji powiększy się i zdywersyfikuje gama produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową Millennium, jak również poprawią się wskaźniki płynności. 6. Wskazanie, czy Obligacje Serii B1M6 są zabezpieczone Obligacje Serii B1M6, emitowane w ramach II Programu Obligacji, nie są zabezpieczone, w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. 7. Cena emisyjna i Cena Zakupu Obligacji Serii B1M6 Obligacje Serii B1M6 są obligacjami o oprocentowaniu stałym i wartości nominalnej, wynoszącej 100 zł. Cena emisyjna Obligacji Serii B1M6 dla poszczególnych transz wynosi: w Transzy Małych Inwestorów; 100,264 zł w Transzy Dużych Inwestorów; 100,084 zł w Transzy Premiowej; 100,000 zł Cena Zakupu Obligacji Serii B1M6 została ustalona według następującego wzoru: CZ = CE + WN* (OPS/366*Dt) gdzie: CZ Cena Zakupu CE Cena emisyjna WN wartość nominalna Obligacji Serii B1M6 (100 zł) OPS wysokość stałego oprocentowania Obligacji Serii B1M6 w skali roku (4,05%) Dt ilość dni które upłynęły od pierwszego dnia subskrypcji do dnia złożenia zapisu Z uwagi na fakt, iż Cena Zakupu Obligacji Serii B1M6 w ramach danej transzy będzie wzrastać w kolejnych dniach przeprowadzania zapisów, Cena Zakupu Obligacji Serii B1M6 będzie równa cenie emisyjnej tylko w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B1M6. Tabela 1. Cena Zakupu Obligacji Serii B1M6 na każdy dzień przyjmowania zapisów Data zakupu Cena Zakupu określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta (w zł) Transza Małych Inwestorów Transza Dużych Inwestorów Transza Premiowa Prowizje subemitentów i inne koszty (w zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (w zł) Na jednostkę , , , , , , , , , , , , , , , Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 2

3 Data zakupu Cena Zakupu określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta (w zł) Transza Małych Inwestorów Transza Dużych Inwestorów Transza Premiowa Prowizje subemitentów i inne koszty (w zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (w zł) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Razem 1) 1) 1) 2) 2) 1) dane zostaną określone po zakończeniu subskrypcji Obligacji Serii B1M6 2) dane zostaną określone po zakończeniu subskrypcji obligacji ostatniej serii emitowanych w ramach II Programu Obligacji Z uwagi na fakt, iż zapisy na Obligacje Serii B1M6 mogą być składane tylko na liczbę Obligacji Serii B1M6 będącą wielokrotnością liczby 10, dla zminimalizowania wpływu zaokrągleń na wysokość ceny emisyjnej i Ceny Zakupu Emitent zdecydował o podaniu ceny emisyjnej i Ceny Zakupu jednej Obligacji Serii B1M6 z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. W przypadku, gdy w wyniku ewentualnej redukcji zapisów doszłoby do sytuacji, w której przydzielane będą pojedyncze Obligacje Serii B1M6 łączna wpłata na Obligacje (a w związku z tym wysokość nadpłaty) będzie ustalana jako iloczyn liczby przydzielonych Obligacji Serii B1M6 i podanej powyżej Ceny Zakupu, przy czym wartości uzyskanej w ten sposób kwoty wpłaty na Obligacje Serii B1M6 równe i większe niż pięć tysięcznych złotego zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, zaś wartości mniejsze od pięciu tysięcznych złotego zostaną pominięte. 8. Prawa i obowiązki wynikające z oferowanych Obligacji Serii B1M Świadczenia pieniężne z Obligacji Serii B1M6, do których spełnienia zobowiązał się Emitent Uprawnienia wynikające z Obligacji Serii B1M6 Obligacje Serii B1M6 będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych w walucie polskiej. Z tytułu posiadania Obligacji Serii B1M6 przysługują uprawnienia do następujących świadczeń pieniężnych: świadczenia z tytułu wykupu Obligacji Serii B1M6, świadczenia z tytułu odsetek od Obligacji Serii B1M6. Realizacja świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji będzie dokonywana za pośrednictwem systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie KDPW, szczegółowych zasadach działania KDPW oraz w innych regulacjach wewnętrznych KDPW. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń pieniężnych z Obligacji Serii B1M6 będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych Obligacje Serii B1M6 będą zapisane w Dniu Ustalenia Prawa do Wykupu lub w Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek. Kwota świadczenia zostanie przekazana na powyższy rachunek papierów wartościowych. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza pozostają w Dniu Ustalenia Prawa do Wykupu lub w Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek zapisane w rejestrze sponsora emisji, świadczenie pieniężne przypadające z tytułu takich Obligacji zostanie przekazane, za pośrednictwem KDPW i sponsora emisji, na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza w formularzu zapisu. W przypadku niemożności wypłaty świadczenia na powyższy rachunek Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 3

4 bankowy na skutek jego błędnego wskazania lub niewskazania przez osobę składającą zapis na Obligacje, Obligatariusz będzie mógł otrzymać należne świadczenie w gotówce w miejscu przyjęcia zapisu, bez jakichkolwiek dodatkowych odsetek lub odszkodowań. Roszczenia z tytułu wykupu Obligacji Serii B1M6 przedawniają się po upływie 10 lat od daty ich wymagalności, a roszczenia z tytułu odsetek przedawniają się po upływie 3 lat od daty ich wymagalności. Emitent nie wyklucza, iż będzie nabywał Obligacje Serii B1M6 celem umorzenia przed terminem ich wykupu. Obligatariusze nie są uprawnieni do żądania przedterminowego wykupu Obligacji Serii B1M6 przez Emitenta. Bank przewiduje, że nabywanie Obligacji Serii B1M6 będzie dokonywane w transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym, których stronami będzie Bank i podmiot zależny, który nabył Obligacje Serii B1M6 na zasadach określonych w punkcie 12.2 niniejszego Prospektu. Wszystkie Obligacje Serii B1M6 mają identyczne prawa i obowiązki, za wyjątkiem różnej wysokości ceny emisyjnej w poszczególnych transzach Świadczenie z tytułu wykupu Obligacji Serii B1M6 Obligacje zostaną wykupione po wartości nominalnej w Dniu Wykupu przypadającym w dniu 10 maja 2004 r. W Dniu Wykupu na właściwe rachunki Obligatariuszy zostanie wypłacone świadczenie z tytułu wykupu Obligacji Serii B1M6, równe ich wartości nominalnej. Świadczenia z tytułu odsetek od Obligacji Serii B1M6 będą wypłacone w Dniu Wykupy Obligacji Serii B1M6 na właściwe rachunki Obligatariuszy. Dniem Ustalenia Prawa do Wykupu Obligacji Serii B1M6 będzie 29 kwietnia 2004 r Świadczenie z tytułu odsetek od Obligacji Serii B1M6 Długość okresu (kuponu) odsetkowego Obligacji Serii B1M6 wynosi 6 miesięcy. Wysokość oprocentowania Obligacji Serii B1M6 wynosi 4,05 % w skali roku. Wysokość świadczenia z tytułu oprocentowania Obligacji Serii B1M6 należnego za okres (kupon) odsetkowy, ustalona zgodnie z punktem Prospektu Emisyjnego II Programu Obligacji wyniesie: dla Obligacji Serii B1M6 oferowanych w Transzy Małych Inwestorów; 2,01 zł, dla Obligacji Serii B1M6 oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów; 2,01 zł, dla Obligacji Serii B1M6 oferowanych w Transzy Premiowej; 2,01 zł. Świadczenie z tytułu oprocentowania zostanie wypłacone w dniu 10 maja 2004 r. (tj. w dniu wypłaty świadczenia z tytułu wykupu Obligacji Serii B1M6). Dniem Ustalenia Prawa do Odsetek Obligacji Serii B1M6 będzie 29 kwietnia 2004 r Zbycie Obligacji Serii B1M6 na CeTO Poza uprawnieniami wynikającymi z treści Obligacji Serii B1M6 opisanymi w punkcie , i , w związku z emisją Obligacji Serii B1M6 Emitent zamierza podjąć działania zmierzające do umożliwienia wszystkim Obligatariuszom zbycia Obligacji Serii B1M6 we wtórnym obrocie papierami wartościowymi na rynku zorganizowanym przez CeTO przed dniem 29 kwietnia 2004 roku (dzień ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu Obligacji B1M6 i wypłaty odsetek). Szczegółowe informacje dotyczące zamiaru odkupu Obligacji Serii B1M6 na CeTO przedstawiono w pkt niniejszego Prospektu Serii B1M Obowiązki wynikające z przepisów Prawa Dewizowego Zwraca się uwagę inwestorów będących nierezydentami w rozumieniu ustawy Prawo Dewizowe, iż z nabyciem i posiadaniem Obligacji przez nierezydentów mogą być związane obowiązki określone w przepisach Prawa Dewizowego. W szczególności, nabycie w kraju przez nierezydenta z kraju trzeciego Obligacji o terminie wykupu krótszym niż rok, wymaga zezwolenia dewizowego. Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 4

5 8.2. Pozostałe prawa i obowiązki wynikające z Obligacji Serii B1M6 Z Obligacjami Serii B1M6 nie są związane jakiekolwiek uprzywilejowania. Brak jest ograniczeń co do przenoszenia praw z Obligacji Serii B1M6, poza ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz ograniczeniami wynikającymi ze szczegółowych przepisów i czynności prawnych dotyczących poszczególnych Obligatariuszy. Z Obligacjami Serii B1M6 nie są związane jakiekolwiek obowiązki świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta. Z posiadaniem Obligacji nie jest związane prawo do otrzymania jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych. 9. Terminy subskrypcji, podstawowe zasady dystrybucji i przydziału Obligacji Serii B1M6 Emisja Obligacji Serii B1M6 obejmuje sztuk Obligacji Serii B1M6 podzielonych na trzy transze: Transzę Małych Inwestorów obejmującą Obligacji Serii B1M6, Transzę Dużych Inwestorów obejmującą Obligacji Serii B1M6, Transzę Premiową obejmującą Obligacji Serii B1M6. W sytuacji wystąpienia nierównomiernego popytu na Obligacje Serii B1M6 w poszczególnych transzach Emitent może zdecydować o przesunięciu Obligacji Serii B1M6 pomiędzy transzami, zarówno w trakcie trwania zapisów jaki i w dniu dokonywania przydziału Obligacji Serii B1M6. W przypadku, gdy Emitent zdecyduje się na przesunięcie Obligacji Serii B1M6 pomiędzy transzami w trakcie przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B1M6, nowe liczby Obligacji Serii B1M6 oferowanych w poszczególnych transzach będą obowiązywały od dnia następnego po opublikowaniu przez Emitenta, w formie raportu bieżącego, informacji o dokonanych przesunięciach Obligacji Serii B1M6 pomiędzy transzami i nowych liczbach Obligacji Serii B1M6 oferowanych w każdej transzy. Emisja Obligacji każdej z serii dochodzi do skutku bez względu na ilość Obligacji na jakie złożono zapisy. Z uwagi na przyjęte zasady dystrybucji Obligacji (ważny zapis na Obligacje musi opiewać na nie mniej niż 50 sztuk Obligacji) minimalną ilością Obligacji, której objęcie będzie skutkować dojściem emisji Obligacji Serii B1M6 do skutku jest 50 sztuk Obligacji Osoby uprawnione do złożenia zapisu na Obligacje Serii B1M6 Obligacje Serii B1M6 będą mogły być nabywane przez osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do nabywania Obligacji uprawnieni będą zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178). Do złożenia zapisów na Obligacje Serii B1M6 w Transzy Premiowej uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż Obligacji Serii B1M6 i w momencie składania zapisu będą posiadali rachunek bankowy w Banku lub rachunek papierów wartościowych w Millennium Dom Maklerski. Do złożenia zapisów na Obligacje Serii B1M6 w Transzy Dużych Inwestorów uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii B1M6. Do złożenia zapisów na Obligacje Serii B1M6 w Transzy Małych Inwestorów uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 50 Obligacji Serii B1M6. Inwestorzy będący klientami Banku (posiadający rachunek bankowy w Banku) i nie będący klientami Millennium Dom Maklerski, składający zapis w Transzy Premiowej bezpośrednio w POK Millennium Dom Maklerski powinni przedłożyć zaświadczenie wydane przez Bank, stwierdzające posiadanie rachunku bankowego w Banku. Inwestorzy będący klientami Millennium Dom Maklerski (posiadający rachunek papierów wartościowych w Millennium Dom Maklerski), udzielający Bankowi pełnomocnictwa do złożenia zapisu (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt ) w Transzy Premiowej i nie będący klientami Banku, powinni przy udzielaniu pełnomocnictwa przedstawić zaświadczenie wydane przez Millennium Dom Maklerski stwierdzające posiadanie rachunku papierów wartościowych w Millennium Dom Maklerski. Złożenie zapisu w jednej transzy nie ogranicza możliwości złożenia zapisu w pozostałych transzach, o ile dany inwestor spełnia kryteria przewidziane dla danej transzy. Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 5

6 Bez względu na transzę, w której składany jest zapis, inwestor może złożyć zapis na liczbę Obligacji Serii B1M6 będącą wielokrotnością liczby 10, jednak nie większą niż liczba Obligacji Serii B1M6 oferowanych do objęcia w danej transzy Obligacji Serii B1M Terminy przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii B1M6 Terminy przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii B1M6 zostały ustalone w następujący sposób: 10 listopada 2003 r. otwarcie subskrypcji Obligacji Serii B1M6 i rozpoczęcie przyjmowania zapisów 5 grudnia 2003 r. zamknięcie subskrypcji Obligacji Serii B1M6 i zakończenie przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przyjmowania zapisów, w tym skrócenia lub przedłużenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B1M6. Emitent może postanowić o skróceniu terminów przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B1M6 nawet w przypadku, gdy nie wszystkie oferowane Obligacje Serii B1M6 zostały subskrybowane. W takim przypadku wszystkie prawidłowo złożone i opłacone, do dnia publikacji informacji o skróceniu terminu przyjmowania zapisów włącznie, zapisy będą przez Emitenta uznane, a przydział zostanie dokonany zgodnie z poniżej opisanymi zasadami przydziału. Informacja o zmianie terminów (w tym ewentualnym skróceniu terminu przyjmowania zapisów) zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przez Emitenta, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin Zasady i miejsca składania zapisów na Obligacje Serii B1M Miejsce składania zapisów Zapisy na Obligacje Serii B1M6 przyjmowane będą w POK Oferującego. Listę POK Oferującego zawiera Załącznik nr 1 do Prospektu Serii B1M6. Zapisy na Obligacje Serii B1M6 mogą być składane bezpośrednio przez zainteresowanych inwestorów lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Zapisy na Obligacje Serii B1M6 przyjmowane będą na formularzach dostępnych w miejscach przyjmowania zapisów. Zwraca się uwagę inwestorów na możliwość złożenia zapisu za pośrednictwem pełnomocnika zgodnie z zasadami opisanymi w pkt niniejszego Prospektu Serii B1M Zasady składania zapisów Osoba składająca zapis na Obligacje Serii B1M6 może złożyć zapis na liczbę Obligacji Serii B1M6 będącą wielokrotnością liczby 10, i z uwzględnieniem ograniczeń wielkości zapisów dla danej transzy. Osoba zapisująca się na Obligacje Serii B1M6 może złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym powyższe zasady składania zapisów dotyczące liczby subskrybowanych Obligacji Serii B1M6 stosuje się odpowiednio. Zapis (lub suma zapisów) jednej osoby na liczbę Obligacji Serii B1M6 większą niż maksymalna liczba Obligacji Serii B1M6 do objęcia w danej transzy będzie traktowany jak zapis na maksymalną liczbę Obligacji Serii B1M6 w danej transzy. Osoba zapisująca się na Obligacje Serii B1M6 powinna w miejscu dokonywania zapisu złożyć wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu wraz z oświadczeniem, że: zapoznała się z treścią Prospektu i Prospektu Serii B1M6, akceptuje brzmienie Statutu Emitenta oraz warunki przeprowadzenia subskrypcji; zgadza się na przydzielenie mniejszej liczby Obligacji Serii B1M6 niż objęta zapisami lub nieprzydzielenia ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i Prospekcie Serii B1M6; wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej subskrypcji Obligacji przyjmuje do wiadomości, że przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie (oświadczenie dotyczy osób fizycznych zapisujących się na Obligacje). Formularz, oprócz ww. oświadczenia, musi zawierać: 1. dane o inwestorze: imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) osoby prawnej; miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres; Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 6

7 adres do korespondencji; w przypadku inwestorów krajowych numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego lub paszportu dla osób fizycznych oraz REGON dla osób prawnych; w przypadku inwestorów zagranicznych numer paszportu dla osób fizycznych oraz numer właściwego rejestru dla osób prawnych; 2. Cenę Zakupu Obligacji Serii B1M6; 3. liczbę Obligacji Serii B1M6 objętych zapisem; 4. kwotę wpłaty na Obligacje Serii B1M6 objęte zapisem i sposób zapłaty; 5. wskazanie nr rachunku bankowego lub inwestycyjnego do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części; 6. podpis inwestora lub jego pełnomocnika i upoważnionej osoby przyjmującej zapis; 7. datę złożenia zapisu. Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowaniu osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązana jest złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie umocowanie do składania oświadczeń woli. Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika POK-u przyjmującego zapisy. Potwierdzony przez pracownika POK-u formularz zapisu stanowi potwierdzenie dokonania wpłaty na Obligacje Serii B1M6. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem zostaną uznane za nieważne. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem. Złożenie zapisu w danej transzy nie ogranicza prawa do złożenia zapisu (zapisów) w innych transzach, o ile inwestor będzie spełniał warunki uprawniające do złożenia zapisu (zapisów) w danej transzy określone powyżej w pkt Termin związania zapisem Osoba składająca zapis na Obligacje Serii B1M6 jest nim związana do czasu zapisania przydzielonych Obligacji Serii B1M6 na jej rachunku papierów wartościowych lub zapisania tych Obligacji Serii B1M6 na jej rzecz w rejestrze sponsora emisji w przypadku, gdy osoba nie złożyła dyspozycji deponowania Obligacji Serii B1M Dyspozycja deponowania Obligacji Serii B1M6 lub odbiór potwierdzeń nabycia Obligacji Serii B1M6 Składając zapis na Obligacje Serii B1M6, inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Obligacji Serii B1M6, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich Obligacji Serii B1M6, które zostaną mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK-u. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji deponowania ponosi osoba składająca dyspozycję. Osoby, które nie złożyły dyspozycji deponowania będą mogły odebrać potwierdzenie nabycia Obligacji Serii B1M6 w Punkcie Obsługi Klienta, w którym złożyły zapis. Wydawanie potwierdzeń nabycia rozpocznie się w ciągu 7 dni roboczych od zarejestrowania Obligacji Serii B1M6 w KDPW. Zwraca się uwagę, że do momentu zdeponowania nabytych przez inwestora Obligacji Serii B1M6 na rachunku papierów wartościowych inwestor nie będzie mógł złożyć zlecenia ich sprzedaży na CeTO. W przypadku inwestorów, którzy udzielili Bankowi pełnomocnictwa do zawarcia z Millennium Dom Maklerski Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego dla klientów posiadających rachunki bankowe w Banku Millennium S.A., transfer Obligacji na rachunek inwestycyjny Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 7

8 inwestora nastąpi po zawarciu ww. umowy. Do momentu zawarcia takiej umowy nabyte Obligacje będą deponowane w rejestrze sponsora Działanie za pośrednictwem pełnomocnika Działanie za pośrednictwem pełnomocnika innego niż Bank Millennium S.A. Inwestorzy zapisujący się na Obligacje Serii B1M6 są uprawnieni do działania za pośrednictwem pełnomocnika. Kopia pełnomocnictwa pozostaje w POK-u przyjmującym zapis. Zwraca się uwagę inwestorów, iż od dokumentu pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm). Wysokość opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa wynosi 15 zł. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pisemne pełnomocnictwo wystawione przez inwestora, zawierające umocowanie pełnomocnika do stosownego działania w imieniu inwestora oraz następujące informacje identyfikujące pełnomocnika i mocodawcę. w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, a w przypadku jego braku datę urodzenia, typ dokumentu tożsamości i jego numer, adres stały i adres do korespondencji, w przypadku osoby prawnej: firmę, REGON, numer rejestru sądowego, kraj siedziby, adres, w przypadku jednostki nie posiadające osobowości prawnej: firmę, REGON, kraj siedziby, adres. Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę jest nieograniczona. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy pełnomocników będących osobą prawną, którzy mogą udzielić dalszych pełnomocnictw zatrudnionym przez siebie pracownikom (substytucja). Substytuci nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie aktu notarialnego, z podpisem poświadczonym notarialnie lub podpisem poświadczonym przez pracownika Oferującego, pracownika Emitenta lub pracownika innego podmiotu upoważnionego przez Emitenta. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną, zagraniczną placówkę banku polskiego lub podmiot umocowany do tego przez Emitenta. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego Działanie za pośrednictwem Banku Millennium S.A. występującego w roli pełnomocnika inwestorów zapisujących się na Obligacje Serii B1M6 Inwestorzy chcący zapisać się na Obligacje Serii B1M6 mogą umocować do złożenia zapisu na Obligacje Serii B1M6 Bank Millennium S.A. Millennium lub Millennium PRESTIGE. Oprócz pełnomocnictwa do złożenia zapisu inwestor może również umocować Bank Millennium S.A. Millennium lub Millennium PRESTIGE do: otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium Dom Maklerski S.A. (zawarcia z Millennium Dok Maklerski Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego dla klientów posiadających rachunki bankowe w Banku Millennium S.A.) w przypadku, gdy w chwili składania zapisu inwestor nie posiada rachunku inwestycyjnego, złożenia dyspozycji deponowania Obligacji Serii B1M6 na posiadanym rachunku papierów wartościowych w przypadku, gdy w dacie udzielania pełnomocnictwa inwestor posiada otwarty rachunek papierów wartościowych, złożenia dyspozycji transferu przydzielonych Obligacji Serii B1M6 z rejestru sponsora na rachunek papierów wartościowych w Millennium Dom Maklerski S.A. otwarty po złożeniu zapisu na Obligacje Serii B1M6 w przypadku, gdy w momencie udzielania pełnomocnictwa inwestor nie dysponuje rachunkiem papierów wartościowych, złożenia zlecenia sprzedaży Obligacji Serii B1M6 na CeTO w ramach odkupu Obligacji przed terminem wykupu, który Emitent zamierza zorganizować na zasadach opisanych w pkt niniejszego Prospektu Serii B1M6. Pełnomocnictwo to zostanie wykonane pod warunkiem, iż w terminie zbycia Obligacji Serii B1M6 inwestor będzie posiadał nieobciążone prawami osób trzecich i nie podlegające żadnym ograniczeniom w zbywalności Obligacje Serii B1M6 zdeponowane na rachunku papierów wartościowych w Millennium Dom Maklerski S.A. oraz zawartą z Millennium Dom Maklerski S.A. umowę o świadczenie usług brokerskich, a Emitent zorganizuje odkup Obligacji Serii B1M6 na rynku wtórnym. Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 8

9 W sytuacji, gdy inwestor zamierza udzielić Bankowi Millennium S.A. Millennium lub Millennium PRESTIGE pełnomocnictwa do złożenia zapisu na zakup Obligacji Serii B1M6 oraz pełnomocnictwa do sprzedaży Obligacji Serii B1M6 na CeTO, inwestor jest jednocześnie zobowiązany do: udzielenia Bankowi pełnomocnictwa do złożenia dyspozycji deponowania Obligacji Serii B1M6 na posiadanym rachunku papierów wartościowych w przypadku, gdy w dacie udzielania pełnomocnictwa inwestor posiada otwarty rachunek papierów wartościowych, lub udzielenia Bankowi pełnomocnictwa do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium Dom Maklerski S.A. (zawarcia z Millennium Dok Maklerski Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego dla klientów posiadających rachunki bankowe w Banku Millennium S.A.) oraz pełnomocnictwa do złożenia dyspozycji transferu przydzielonych Obligacji Serii B1M6 z rejestru sponsora na rachunek papierów wartościowych w Millennium Dom Maklerski S.A. otwarty po złożeniu zapisu na Obligacje Serii B1M6 w przypadku, gdy w chwili składania zapisu inwestor nie posiada rachunku inwestycyjnego, W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się udzielić Bankowi Millennium S.A. Millennium lub Millennium PRESTIGE pełnomocnictwa do złożenia zapisu na zakup Obligacji Serii B1M6 i jednocześnie udzieli Bankowi Millennium S.A. Millennium lub Millennium PRESTIGE pełnomocnictwa do sprzedaży Obligacji Serii B1M6 na CeTO w ramach odkupu Obligacji przed terminem wykupu (którego zorganizowanie na zasadach opisanych w pkt niniejszego Prospektu Serii B1M6 Emitent rozważa) dzień złożenia zlecenia sprzedaży będzie uzależniony od dnia złożenia zapisu zgodnie z poniższym zestawieniem: Data złożenia zapisu przez Bank Millennium S.A. Millennium lub Millennium PRESTIGE działającego jako pełnomocnik inwestora Data złożenia zlecenia sprzedaży przez Bank Millennium S.A. Millennium lub Millennium PRESTIGE działającego jako pełnomocnik inwestora Pełnomocnictwo dla Banku Millennium S.A. może być udzielone tylko na formularzach dostępnych w oddziałach Millennium lub Millennium PRESTIGE. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone i poświadczone w obecności pracownika Emitenta. Bank Millennium S.A., działający jako pełnomocnik, złoży zapis na Obligacje Serii B1M6 pod warunkiem pełnego opłacenia zapisu. Listę oddziałów Millennium i Millennium PRESTIGE stanowi Załącznik Nr 2 do Prospektu Serii B1M6. Zwraca się uwagę inwestorów, iż od dokumentu pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm). Wysokość opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa wynosi 15 zł. Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 9

10 Działanie za pośrednictwem Banku Millennium S.A. Millennium Inwestorzy zapisujący się na Obligacje Serii B1M6 mogą w szczególności umocować do działania Bank Millennium S.A. Millennium. Inwestorzy chcący skorzystać z tej możliwości, powinni udzielić stosownego pełnomocnictwa Bankowi Millennium S.A., zgłaszając się w tym celu do jednego z oddziałów Millennium. Pełnomocnictw należy udzielać na formularzu udostępnionym w oddziale Millennium. Z tej formy złożenia zapisu mogą skorzystać zarówno inwestorzy będący klientami Millennium, jaki i osoby nie korzystające z usług tego banku (nie posiadające rachunku w Millennium). Inwestorzy korzystający z takiej formy działania za pośrednictwem pełnomocnika powinni przy udzielaniu pełnomocnictwa złożyć dowód wpłaty na Obligacje Serii B1M6 lub dokonać wpłaty w kasie oddziału Millennium, w którym udzielane jest pełnomocnictwo. Osoby, które są klientami Millennium mogą również złożyć przelew w ciężar ich rachunku w Millennium. Działanie za pośrednictwem Banku Millennium S.A. Millennium PRESTIGE Inwestorzy będący osobami fizycznymi zapisujący się na Obligacje Serii B1M6 mogą złożyć zapis za pośrednictwem Banku Millennium S.A. Millennium PRESTIGE po udzieleniu Bankowi Millennium S.A. Millennium PRESTIGE pełnomocnictwa do świadczenia usług bankowości prywatnej i zawarciu umowy generalnej o świadczenie usług bankowości prywatnej w Banku Millennium S.A.. Formularz umowy i pełnomocnictwa będą dostępne w oddziałach Millennium PRESTIGE. Inwestorzy korzystający z takiej formy działania za pośrednictwem pełnomocnika powinni przy udzielaniu pełnomocnictwa złożyć dowód wpłaty na Obligacje Serii B1M6 lub dokonać wpłaty w kasie oddziału Millennium PRESTIGE, w którym udzielane jest pełnomocnictwo. Osoby, te mogą również złożyć przelew w ciężar ich rachunku w Millennium PRESTIGE lub opłacić Obligacje Serii B1M6 z rachunku inwestycyjnego w Millennium Dom Maklerski S.A Wpłaty na Obligacje Serii B1M6 Wpłata na Obligacje Serii B1M6 musi być uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji Serii B1M6 objętych zapisem i Ceny Zakupu jednej Obligacji Serii B1M6. Przewidziane są następujące formy dokonywania wpłat: gotówką w złotych; przelewem w złotych na właściwy rachunek przyjmującego zapisy; łącznie wyżej wymienionymi formami płatności. W przypadku dokonania wpłaty w formie przelewu, przelew powinien zostać dokonany odpowiednio wcześniej tak, aby w momencie składania zapisu środki wymagane do opłacenia zapisu znajdowały się na rachunku bankowym Oferującego. Osoby zamierzające opłacić Obligacje Serii B1M6 przelewem powinny skontaktować się z wybranym POK Oferującego lub dokonać przelewu na rachunek Millennium Dom Maklerski S.A. nr prowadzony przez III Oddział Banku Millennium S.A. po uprzednim upewnieniu się, iż przelew zostanie zrealizowany w terminie pozwalającym na opłacenie zapisu. Wpłaty gotówkowe mogą być dokonywane w POK przyjmującym zapis. Przelewy i wpłaty kasowe powinny zawierać adnotację (nazwisko i imię inwestora) wpłata na Obligacje Serii B1M6. W przypadku korzystania z możliwości złożenia zapisu przez Bank Millennium S.A. działający jako pełnomocnik, wpłaty na Obligacje Serii B1M6 mogą być dokonywane także zgodnie z zasadami opisanymi w pkt powyżej. Niedokonanie pełnej wpłaty najpóźniej w terminie składania zapisu powoduje nieważność zapisu w całości Przepisy regulujące zasady dokonywania wpłat Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz z późn. zm.), dom maklerski ma obowiązek rejestracji transakcji, gdy jej okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 10

11 lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840). W oparciu o procedurę zabezpieczającą przed wykorzystaniem środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, obowiązującą w Millennium Dom Maklerski S.A., obowiązkowi rejestracji podlegają: każda jednorazowa wpłata powyżej złotych, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych lub poleceń przelewu, mniejsze wpłaty, ze szczególnym uwzględnieniem wpłat gotówkowych, lub poleceń przelewu następujące po sobie w ciągu 7 dni, przekraczające w sumie kwotę złotych. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840) lub w celu ukrycia działań przestępczych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, bank zawiadamia o tym prokuratora. Ponadto zgodnie z art. 106 ust. 4 Prawa Bankowego bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których rzecz wpłata została dokonana. Wysokość kwoty i warunki prowadzenia rejestru, o którym mowa powyżej, oraz tryb postępowania banków w przypadkach, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840), ustala Komisja Nadzoru Bankowego. Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie przestrzega zasad postępowania określonych w art. 106 ust. 4 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa. Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego, bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 i 3 Prawa Bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa Przydział Obligacji Serii B1M6 Przydział Obligacji Serii B1M6 zostanie dokonany w oparciu o ważnie złożone i opłacone zapisy nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B1M6. Podstawę przydziału stanowi: prawidłowo wypełniony formularz zapisu, pełna wpłata na Obligacje Serii B1M6 dokonana najpóźniej wraz ze złożeniem zapisu. Przydział Obligacji Serii B1M6 będzie dokonywany według kolejności przyjmowania ważnych zapisów. Osobom, które złożyły i opłaciły zapisy do dnia poprzedzającego dzień, w którym liczba Obligacji Serii B1M6 subskrybowanych przekroczyła liczbę Obligacji Serii B1M6 oferowanych w danej transzy zostanie przydzielona taka liczba Obligacji Serii B1M6, jaka wynika z ważnie złożonych zapisów. Uwzględniając, iż Emitent zdecydował o podziale emisji Obligacji Serii B1M6 na trzy transze (Transzę Małych Inwestorów, Transzę Dużych Inwestorów i Transzę Premiową), w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji zasady przydziału Obligacji Serii B1M6 będą następujące: osobom, które złożyły i opłaciły zapisy do dnia poprzedzającego dzień, w którym liczba subskrybowanych Obligacji Serii B1M6 przekroczyła liczbę Obligacji Serii B1M6 oferowanych w danej transzy zostanie przydzielona taka liczba Obligacji Serii B1M6, jaka wynika z ważnie złożonych zapisów, osobom, które złożyły i opłaciły zapisy w dniu, w którym liczba subskrybowanych Obligacji Serii B1M6 przekroczyła liczbę Obligacji Serii B1M6 oferowanych w danej transzy, Obligacje Serii B1M6 zostaną przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji chyba, że w wyniku przesunięcia nie subskrybowanych Obligacji Serii B1M6 z pozostałych transz będzie możliwe zapewnienie pełnego przydziału, osobom, które złożą zapis po dniu, w którym liczba subskrybowanych Obligacji Serii B1M6 przekroczyła liczbę Obligacji Serii B1M6 oferowanych w danej transzy, Obligacje Serii B1M6 nie będą przydzielane chyba, że w wyniku przesunięcia nie subskrybowanych Obligacji Serii B1M6 z pozostałych transz będzie możliwe zapewnienie częściowego lub pełnego przydziału. Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 11

12 W sytuacji, gdy po dokonaniu redukcji powstaną części ułamkowe Zarząd Emitenta dokona zaokrąglenia w dół do pełnej liczby, a pozostałe w ten sposób Obligacje zostaną przydzielone według uznania Zarządu inwestorom, których zapisy zostały zredukowane. W sytuacji, gdy z uwagi na nierównomierny popyt na Obligacje Serii B1M6 w różnych transzach Emitent zdecyduje się na przesunięcie Obligacji Serii B1M6 pomiędzy transzami w trakcie przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B1M6, nowe liczby Obligacji Serii B1M6 oferowanych w poszczególnych transzach będą obowiązywały od dnia następnego po opublikowaniu przez Emitenta, w formie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, informacji o dokonanych przesunięciach Obligacji Serii B1M6 pomiędzy transzami i nowych liczbach Obligacji Serii B1M6 oferowanych w każdej transzy. W takim przypadku przydział Obligacji Serii B1M6 zostanie dokonany z odpowiednim zastosowaniem zasad przydziału Obligacji Serii B1M6 w transzach przedstawionych w powyższym akapicie, przy czym, w przypadku obniżenia liczby Obligacji Serii B1M6 w danej transzy w stosunku do osób, które złożyły i opłaciły zapisy do dnia, w którym nastąpiło ogłoszenie obniżenia liczby Obligacji Serii B1M6 w danej transzy włącznie, stosowane będą zasady przydziału wynikające z wielkości transz obowiązujących w dacie składania zapisu. Nieprzydzielenie Obligacji Serii B1M6 lub przydzielenie mniejszej liczby Obligacji Serii B1M6 niż subskrybowana może być spowodowane: a) nieważnością zapisu wynikającą z: braku pełnej wpłaty na Obligacje Serii B1M6 objęte zapisem, nieprawidłowego, niepełnego, lub nieczytelnego wypełnienia formularza zapisu, b) decyzją Emitenta o nieprzydzieleniu Obligacji Serii B1M6 lub przydzieleniu mniejszej liczby Obligacji Serii B1M6, podjętą zgodnie z zasadami przydziału Obligacji Serii B1M6 opisanymi w Prospekcie Serii B1M6. Nie przydzielone Obligacje Serii B1M6 Emitent może przesunąć do następnych serii Obligacji Rozliczenie wpłat i zwrot nadpłaconych kwot Zwrot wpłat na Obligacje Serii B1M6 będzie dokonywany w przypadku gdy, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie przydzielonych zostanie mniejsza liczba Obligacji Serii B1M6 w stosunku do subskrybowanych lub nie zostanie przydzielona żadna Obligacja Serii B1M6. Przelew należnych środków na rachunek inwestora wskazany w zapisie nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zapisów. Terminowy zwrot należnych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań zgodnie z dyspozycją na rachunek inwestora wskazany w zapisie Niedojście emisji Obligacji Serii B1M6 do skutku lub odstąpienie Emitenta od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B1M6 Emisja Obligacji Serii B1M6 nie dojdzie do skutku, jeżeli nie zostanie subskrybowanych i opłaconych przynajmniej 50 Obligacji Serii B1M6. Emitent może odstąpić od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B1M6 wyłącznie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B1M6. Emitent nie będzie zobowiązany do przeprowadzenia odwołanej subskrypcji Obligacji Serii B1M Ogłoszenie o dojściu lub niedojściu emisji Obligacji Serii B1M6 do skutku Zarząd Spółki poda informację o dojściu lub niedojściu emisji Obligacji Serii B1M6 do skutku niezwłocznie w drodze komunikatu bieżącego oraz opublikuje stosowną informacje jednorazowo w dzienniku Rzeczpospolita Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B1M6 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji Serii B1M6 zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu przez Zarząd Emitenta lecz nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji i będzie opublikowana w trybie raportu bieżącego. Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 12

13 10. Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie niniejszej informacji, tj. na dzień 30 września 2003 r. wyniosła ,5mln zł, w tym: Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 mln zł Zobowiązania wobec sektora finansowego 2.428,6 mln zł Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 9.617,6 mln zł Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1.264,7 mln zł Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 0 mln zł Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1.675,9 mln zł Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 874,0 mln zł Zobowiązania podporządkowane 375,7 mln zł W okresie do wykupu Obligacji Serii B1M6 nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się łącznej kwoty zobowiązań Emitenta w relacji do jego sumy bilansowej. 11. Oferujący Obligacje Serii B1M6 w publicznym obrocie Podmiotem oferującym Obligacje Serii B1M6 w publicznym obrocie jest: 12. Wtórny obrót Obligacjami Serii B1M6 Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 15, Warszawa Rynek regulowany, na który wprowadzone zostaną Obligacje Serii B1M6 do wtórnego obrotu Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji Serii B1M6 na pozagiełdowy nieurzędowy rynek regulowany prowadzony przez CeTO. Niezwłocznie po przydziale Obligacji Serii B1M6 Zarząd Emitenta wystąpi do KDPW o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych. Zarząd Emitenta wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie Obligacji Serii B1M6 do obrotu na CeTO niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek umożliwiających takie wystąpienie, tj. niezwłocznie po zarejestrowaniu Obligacji Serii B1M6 przez KDPW. Uwzględniając powyższe Zarząd Emitenta przewiduje, iż pierwsze notowanie Obligacji Serii B1M6 będzie możliwe w I połowie stycznia 2004 r. Jednakże mając na względzie, iż decyzja o wprowadzeniu Obligacji Serii B1M6 do obrotu na CeTO będzie podejmowana przez Zarząd CeTO, Zarząd Emitenta nie może zagwarantować, iż wprowadzenie Obligacji Serii B1M6 do obrotu na CeTO nastąpi w planowanym terminie Odkup Obligacji Serii B1M6 na rynku regulowanym Aby umożliwić wszystkim Obligatariuszom odpłatne zbycie Obligacji Serii B1M6 we wtórnym obrocie papierami wartościowymi na rynku zorganizowanym przez CeTO, Emitent wyraża intencję zorganizowania transakcji odkupu, które pozwolą skorzystać z możliwości zbycia Obligacji. W przypadku zorganizowania takiego odkupu, podmiot zależny od Banku, z którym Bank zawrze stosowną umowę będzie zobowiązany do składania zleceń zakupu Obligacji Serii B1M6 na następujących zasadach: 1) zlecenia kupna Obligacji na CeTO składane będą w dniach od 21 do 22 kwietnia 2004 roku; Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 13

14 2) ceny odkupu Obligacji Serii B1M6 (uwzględniające odsetki) będą jednakowe dla wszystkich transz i będą wynosić odpowiednio: Data transakcji na CeTO Cena odkupu (w zł) , ,81 3) z zastrzeżeniem punktu 4, zlecenie lub zlecenia kupna składane w danym dniu przez podmiot zależny od Banku będą opiewać na liczbę Obligacji Serii B1M6 równą liczbie Obligacji Serii B1M6, co do których pozostają w mocy pełnomocnictwa udzielone Bankowi Millennium S.A., o których mowa w punkcie akapit drugi tiret trzecie niniejszego Prospektu Serii B1M6, zawierające umocowanie do wystawienia zlecenia ich sprzedaży w danym dniu, pomniejszoną o liczbę Obligacji Serii B1M6, które zostały zbyte w transakcjach zawartych przed danym dniem, pomimo, iż udzielono pełnomocnictwa do ich zbycia w danym dniu. Ponadto podmiot zależny złoży w danym dniu dodatkowe zlecenia kupna Obligacji Serii B1M6, tak aby zagwarantować realizację wszystkich zleceń sprzedaży Obligacji Serii B1M6 bez określonego limitu ceny lub z określonym limitem ceny niższym lub równym cenie, o której mowa w punkcie 2 powyżej, o ile te zlecenia sprzedaży zostały wprowadzone do systemu CeTO nie później niż na 2 godziny przed końcem notowań na rynku, na którym notowane będą Obligacje Serii B1M6. Podmiot z którym Bank podpisze stosowną umowę dołoży starań, aby spowodować realizację także tych zleceń sprzedaży Obligacji Serii B1M6, które zostały wprowadzone do systemu CeTO w ciągu dwóch ostatnich godzin notowań Obligacji Serii B1M6 w danym dniu. Zwraca się uwagę Obligatariuszy, którzy nie skorzystają z możliwości udzielenia pełnomocnictwa Bankowi Millennium S.A., o którym mowa w punkcie akapit drugi tiret trzecie niniejszego Prospektu Serii B1M6, aby dokonali sprawdzenia w domu maklerskim prowadzącym ich rachunki papierów wartościowych, czy złożone przez nich zlecenie sprzedaży zostało zrealizowane. 4) zlecenie lub zlecenia kupna składane w dniu 22 kwietnia 2004 roku przez podmiot z którym Bank podpisze stosowną umowę będą opiewać na liczbę Obligacji Serii B1M6 równą różnicy pomiędzy liczbą Obligacji Serii B1M6 wyemitowanych przez Emitenta a liczbą Obligacji Serii B1M6 posiadanych przez ten podmiot. Na potrzeby takiej umowy liczba Obligacji Serii B1M6 posiadanych przez ten podmiot będzie rozumiana jako liczba Obligacji Serii B1M6 według stanu posiadania tego podmiotu w KDPW z uwzględnieniem aktualnego salda rejestru operacyjnego (tzn. salda Obligacji Serii B1M6 będących przedmiotem transakcji zawartych na CeTO przez ten podmiot, które nie zostały rozliczone w KDPW). Przyjęty w umowie sposób ustalania wielkości zlecenia lub zleceń kupna składanych w dniu 22 kwietnia 2004 roku zapewni, iż zlecenie lub zlecenia te będą opiewać na wszystkie Obligacje Serii B1M6 będące w dyspozycji podmiotów innych niż podmiot z którym Bank zawrze umowę, umożliwiając wszystkim zainteresowanym Obligatariuszom zakończenie inwestycji w Obligacje Serii B1M6 poprzez ich odpłatne zbycie na CeTO na rzecz podmiotu zależnego od Banku. 5) Obligatariusze, którzy będą zamierzali skorzystać z możliwości sprzedaży Obligacji Serii B1M6 na rzecz podmiotu zależnego od Banku powinni w tym celu złożyć stosowne zlecenie sprzedaży Obligacji Serii B1M6, określając w nim warunki sprzedaży zgodne z ofertą kupna, która zostanie złożona przez podmiot zależny od Banku. Obligatariusze mogą złożyć wyżej wymienione zlecenie samodzielnie lub udzielić pełnomocnictwa do złożenia zlecenia sprzedaży. Udzielenie pełnomocnictwa do złożenia zlecenia sprzedaży może nastąpić w szczególności na zasadach określonych w punkcie akapit drugi tiret trzecie niniejszego Prospektu Serii B1M6. Nabywanie Obligacji Serii B1M6 na zasadach określonych powyżej może zostać dokonane przez jeden podmiot zależny lub przez kilka podmiotów zależnych od Banku, których zlecenia łącznie będą obejmować ilość Obligacji Serii B1M6, o której mowa powyżej. W związku z emisją Obligacji Serii B1M6 Zarząd Millennium Dom Maklerski postanowił: 1) nie pobierać prowizji od zleceń sprzedaży Obligacji B1M6 złożonych przez właścicieli Obligacji lub w imieniu właścicieli Obligacji na CeTO na sesje w dniach od 21 do 22 kwietnia 2004 r., 2) nie pobierać opłat za przechowywanie Obligacji Serii B1M6 zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym, 3) nie pobierać opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego o ile w okresie za który naliczana jest opłata na rachunku inwestycyjnym zdeponowane były wyłącznie Obligacje. Z możliwości sprzedaży Obligacji Serii B1M6 na CeTO będą mogli skorzystać ci Obligatariusze, którzy zdeponują posiadane Obligacje na rachunku papierów wartościowych. Obligatariuszom zaleca się uprzednie zapoznanie się z zasadami obrotu papierami wartościowymi na CeTO oraz z zasadami prowadzenia rachunków papierów wartościowych i świadczenia usług brokerskich przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Bank Millennium S.A. Prospekt Emisyjny Obligacji Serii B1M6 14

Bank Millennium Spółka Akcyjna

Bank Millennium Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI SERII B8M36 Bank Millennium Spółka Akcyjna Na podstawie niniejszego Prospektu Serii B8M36 oferuje się 3.000.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B8M36

Bardziej szczegółowo

BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna

BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI SERII A2 BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna Na podstawie niniejszego Prospektu Serii A2 oferuje się 1.300.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A2 o wartości

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium Spółka Akcyjna Bank Millennium S.A. stanowi nową firmę (nazwę handlową) BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Bank Millennium Spółka Akcyjna Bank Millennium S.A. stanowi nową firmę (nazwę handlową) BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI SERII A11 Bank Millennium Spółka Akcyjna Bank Millennium S.A. stanowi nową firmę (nazwę handlową) BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Serii A11 oferuje

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki pod firmą Assetus S.A. ( Emitent ) z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B MIASTA POZNAŃ

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B MIASTA POZNAŃ PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B MIASTA POZNAŃ Na mocy niniejszego Prospektu Serii B oferuje się 1.110.000 (milion sto dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela Serii B od numeru 1 (jeden)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AC EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl Obligacje serii AC emitowane są na warunkach

Bardziej szczegółowo

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8 FAM Technika Odlewnicza S.A. 86-200 Chełmno, ul. Polna 8 Raport nr 64/2006 Tytuł: Złożenie ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii D. Data:8.30, 25.07.2006 r. Zarząd FAM Technika Odlewnicza Spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Pierwotne

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Pierwotne Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Sare Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 1 września 2016 r. przez Benefit Systems S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA INSTRUKCJA OPERACYJNA dotycząca emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D kierowanej do Niniejsza instrukcja przeznaczona jest jedynie do użytku wewnętrznego domu maklerskiego przyjmującego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1

Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Misją Taxus Fund S.A. jest, być najbardziej wizjonerskim holdingiem na świecie. Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 oferowanych w ramach oferty publicznej akcji nowej emisji serii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury

Bardziej szczegółowo

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną Akcję ("Cena Zakupu").

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną Akcję (Cena Zakupu). OFERTA ZAKUPU AKCJI COMP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116 Datą niniejszej Oferty jest dzień 2 września 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ("Oferta") spółka COMP S.A.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 26 SIERPNIA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII AD EMITOWANYCH W RAMACH PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl Obligacje serii AD emitowane są na warunkach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 15 listopada 2017 roku OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) WWW.ATM.PL Niniejsze zasady nabywania praw poboru zostały przygotowane w związku z proponowaniem nabycia do 1.622.559

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A16 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A.

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A16 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A. PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A16 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Serii oferuje się 1.000.000 Obligacji Serii A16 na okaziciela, niezabezpieczonych,

Bardziej szczegółowo

Wszelkich informacji dotyczącej emisji Akcji Serii D zainteresowanym podmiotom udziela:

Wszelkich informacji dotyczącej emisji Akcji Serii D zainteresowanym podmiotom udziela: Instrukcja Operacyjna dotycząca Oferty Publicznej 84.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D Presto Spółki Akcyjnej kierowana w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

tel. (0 prefix 32) 422 30 11 fax. (0 prefix 32) 422 41 24

tel. (0 prefix 32) 422 30 11 fax. (0 prefix 32) 422 41 24 PPROSSPPEEKKTT EEMIISSYYJJNYY OBBLLIIGAACCJJII KKOMUNAALLNYYCCH NIIEEZZAABBEEZZPPIIEECCZZONYYCCH NAA OKKAAZZIICCIIEELLAA MIIAASSTTAA RYYBBNIIKKAA EEMIISSJJAA 22000033 EEMIITTOWAANYYCCH W RAAMAACCH PPROGRAAMU

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3. BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3. BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3 BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna (dawniej RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna) 1 Emitent BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C MIASTA POZNAŃ

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C MIASTA POZNAŃ PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C MIASTA POZNAŃ Na mocy niniejszego Prospektu Serii C oferuje się 910.000 (dziewięćset dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela Serii C od numeru 1 (jeden)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS RB 35/2011 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. Przekazany do publicznej wiadomości dnia 04.10.2011r. Zgodnie w 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2008 r. DO/ZW/1249/2008 ONP/06/0382. Uczestnicy KDPW

Warszawa, dnia 6 czerwca 2008 r. DO/ZW/1249/2008 ONP/06/0382. Uczestnicy KDPW Warszawa, dnia 6 czerwca 2008 r. DO/ZW/1249/2008 ONP/06/0382 Uczestnicy KDPW Zgodnie z informacją uzyskaną od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. przekazujemy Procedurę przyjmowania zapisów na akcje serii D

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 34 / 2014

Raport bieżący nr 34 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2014 Data sporządzenia: 2014-09-02 Skrócona nazwa emitenta COMP Temat Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII BA EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII BA EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII BA EMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym www.pcc.rokita.pl www.pccinwestor.pl Obligacje serii

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka Elpro Development S.A. z siedzibą w Lublinie (Nabywca)

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Wzór Oferty Sprzedaży Akcji OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A. Niniejszy dokument ( Oferta Sprzedaży Akcji ), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę zakupu Akcji Toya S.A. (

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE OBLIGACJI SERII L2

MEMORANDUM INFORMACYJNE OBLIGACJI SERII L2 MEMORANDUM INFORMACYJNE OBLIGACJI SERII L2 MIKROKASA S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI sporządzone w związku z ofertą publiczną 3.000 Obligacji na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 1.000 zł każda i cenie

Bardziej szczegółowo

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Ostateczne Warunki Emisji Obligacji 1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Oferty Publicznej oraz działania wymagane przy składaniu Zapisów na Obligacje 1.1 Informacje wstępne Oferującym i Wyłącznym

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 4 września 2017 OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski Koncern

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 5-LETNICH NA OKAZICIELA SERII A51 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A.

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 5-LETNICH NA OKAZICIELA SERII A51 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A. PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 5-LETNICH NA OKAZICIELA SERII A51 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Serii oferuje się 1.000.000 Obligacji Serii A51 na okaziciela, niezabezpieczonych,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji BENEFIT SYSTEMS S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji MNI S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejsze Zaproszenie ( Zaproszenie ) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA RADA NADZORCZA

BRE BANK SA RADA NADZORCZA BRE BANK SA RADA NADZORCZA Uchwała 28/08 Rady Nadzorczej BRE Bank SA z dnia 5 września 2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Pracowniczego w BRE Banku SA 1 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22 PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22 Nr _ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE składa Propozycję Nabycia Obligacji imiennych Serii A22 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda wyemitowanych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Instrukcja wypłaty rekompensat z systemu rekompensat dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo