PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22"

Transkrypt

1 PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI IMIENNYCH SERII A22 Nr _ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE składa Propozycję Nabycia Obligacji imiennych Serii A22 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda wyemitowanych zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Warunkach Emisji, które stanowią integralną część niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji. Doradca Finansowy: PCH CORPORATE FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie Warszawa, 31 marca 2015 roku

2 Definicje i skróty Data Ustalenia Praw do Odsetek Data ustalenia prawa Obligatariusza do Świadczeń z Obligacji w postaci wypłaty odsetek przypadający na 5 dni roboczych przed dniem zakończenia Okresu Odsetkowego Emitent/Spółka FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podmiot emitujący Obligacje. Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Dokument zawierający treść oświadczenia woli, jakie składa podmiot przyjmujący Propozycję Nabycia Obligacji. Inwestorzy Przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, adresaci Propozycji Nabycia Obligacji w obrocie pierwotnym. Kodeks Cywilny, k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.). Kodeks Spółek Handlowych, K.S.H. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037). Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zmianami). Propozycja Nabycia Obligacji Propozycja Nabycia Obligacji Serii A22 Emitenta, sporządzona zgodnie z art. 10 Ustawy o Obligacjach, skierowana do Inwestorów stosowanie do art. 9 pkt. 3 i art. 10 Ustawy o Obligacjach. Przedsiębiorca Osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Rachunek Emisji Rachunek bankowy Emitenta, na który dokonywane będą wpłaty za Obligacje nabywane przez inwestorów na rynku pierwotnym. Rejestr Obligacji Imienny rejestr prowadzony Emitenta w formie zapisu elektronicznego wskazującego osobę nabywcy, liczbę oraz numery nabytych Obligacji. Rezydent Rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego. Nierezydent Nierezydent w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz z późniejszymi zmianami). Obligacje/Obligacje Serii A sztuk obligacji niezabezpieczonych imiennych Serii A22 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda wyemitowanych Świadczenia z Obligacji Płatność przez Spółkę wartości nominalnej Obligacji i wypłata przysługujących Obligatariuszowi z tytułu nabycia Obligacji odsetek. Ustawa o Obligacjach Ustawa o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz z późn. zmianami). 2

3 zgodnie z Ustawą o Obligacjach. Obligatariusz Osoba będąca posiadaczem Obligacji. Okres Odsetkowy Okres naliczania odsetek ustalony dla emisji Obligacji. Podmiot prowadzący Rejestr Obligacji FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, Warszawa PLN, Złoty Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami). Warunki Emisji Wszelkie informacje oraz zasady nabycia i wykupu Obligacji zawarte w Propozycji Nabycia Obligacji. Zaświadczenie Depozytowe Dokument wydany przez podmiot prowadzący Rejestr Obligacji, będący dowodem zapisu Obligacji w rejestrze Obligacji. 3

4 1.Spis treści DEFINICJE I SKRÓTY SPIS TREŚCI WSTĘP INFORMACJE O EMITENCIE Firma Forma prawna Kraj siedziby, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Czas trwania Podstawy prawne działalności Rejestracja PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY PROPOZYCJĘ NABYCIA OBLIGACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI Oświadczenie Emitenta WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI DANE O EMISJI CELE EMISJI OBLIGACJI ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI OGRANICZENIE ZBYWANIA OBLIGACJI ŚWIADCZENIA EMITENTA WYNIKAJĄCE Z OBLIGACJI PODMIOTY UPRAWNIONE DO NABYCIA OBLIGACJI ZASADY SPRZEDAŻY I OBSŁUGI OBLIGACJI Zasady sprzedaży Obligacji Sposób nabywania Obligacji Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Sposób zapłaty za Obligacje Przechowywanie Obligacji i wystawianie Zaświadczeń Depozytowych Niedojście emisji Obligacji do skutku Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Warunki wykupu Obligacji Wcześniejszy wykup Obligacji Sposób postępowania w przypadku likwidacji Emitenta Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem Obligacji i obrotem nimi Przedawnienie roszczeń Jurysdykcja ZAŁĄCZNIKI FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA

5 2.Wstęp 2.1. Informacje o Emitencie Firma FUTURIS Spółka Akcyjna Forma prawna Spółka działa w formie spółki akcyjnej Kraj siedziby, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Tabela 1 Dane emitenta Źródło: Emitent Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: Al. Jana Pawła II 23, Warszawa Numer telefonu +48 (22) Numer fax +48 (22) Numer KRS Numer statystyczny REGON Numer identyfikacji podatkowej NIP Czas trwania Czas trwania Spółki jest nieograniczony Podstawy prawne działalności Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz z późn. zm.) oraz Statutu Spółki, którego treść zamieszczona została w załączniku nr 5.1. do Propozycji Nabycia Obligacji Rejestracja Dnia 22 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie spółki Bio Inventions S.A. (obecna nazwa FUTURIS S.A.) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego stanowi załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji. 5

6 2.2. Papiery wartościowe oferowane do sprzedaży Na podstawie Propozycji Nabycia Obligacji Emitent oferuje nie więcej niż sztuk obligacji niezabezpieczonych imiennych Serii A22 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, na łączną kwotę ,00 złotych o terminie wykupu 24 miesiące od dnia przydziału, tj. 31 lipca 2017 roku Data i miejsce sporządzenia Propozycji Nabycia Obligacji Propozycja Nabycia Obligacji została sporządzona w Warszawie dnia 31 marca 2015 roku Podmiot sporządzający Propozycję Nabycia Obligacji Podmiotem sporządzającym Propozycję Nabycia Obligacji jest Emitent Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Propozycji Nabycia Obligacji Osobą odpowiedzialną za informacje zawarte w Propozycji Nabycia Obligacji jest Robert Sieńkowski Prezes Zarządu Spółki. 6

7 2.5.1.Oświadczenie Emitenta Emitent oświadcza, że na dzień sporządzenia Propozycji Nabycia Obligacji tj. 31 marca 2015 roku wszelkie informacje zawarte w niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki. Emitent zobowiązuje się do udostępnienia Obligatariuszom sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań finansowych z opinią biegłego rewidenta w okresie od dokonania emisji do czasu całkowitego wykupu Obligacji. Sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe z opinią biegłego rewidenta będą udostępniane w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Robert Sieńkowski Prezes Zarządu FUTURIS Spółka Akcyjna 7

8 3. Warunki Emisji Obligacji Serii A Podstawa prawna emisji Obligacji Podstawę emisji stanowi Ustawa o Obligacjach oraz Uchwała Nr 6 Zarządu FUTURIS S.A. z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: emisji Obligacji Serii A Dane o emisji Łączna wartość nominalna Obligacji Serii A22 wynosi nie więcej niż ,00 złotych. Cena emisyjna jednej Obligacji Serii A22, będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 1.000,00 złotych. Obligacje Serii A22 będą posiadały formę dokumentu. Obligacje Serii A22 zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału, tj. 31 lipca 2017 roku, z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu opisanej w pkt Propozycji Nabycia Obligacji. Następujące okoliczności będą powodowały natychmiastową wymagalność Obligacji Serii A22: a) jakakolwiek wymagalna wierzytelność z Obligacji Serii A22 nie zostanie zaspokojona przez Emitenta w terminie jej wymagalności, b) otwarcie likwidacji Emitenta. Obligacje Serii A22 opiewać będą wyłącznie na świadczenie pieniężne. Emisja Obligacji Serii A22 dojdzie do skutku, jeżeli zostanie objętych co najmniej 10 Obligacji Serii A Cele emisji Obligacji FUTURIS S.A. przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji Serii A22 na inwestycje, spłatę zobowiązań i kapitał obrotowy Spółki. 3.4.Zabezpieczenie Obligacji Obligacje Serii A22 są obligacjami niezabezpieczonymi. Futuris S.A. nie wydzielił konkretnego składnika majątku zabezpieczającego Obligacje Serii A22. Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U Nr 83 poz. 420 z późniejszymi zmianami) Futuris S.A. odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z tytułu obligacji. 8

9 3.5. Ograniczenie zbywania Obligacji Propozycja Nabycia Obligacji spółki FUTURIS S.A. Obligatariusze powinni wziąć pod uwagę, iż odsetki będą należne osobom wpisanym do Rejestru Obligacji prowadzonego przez Emitenta w Dniach Ustalenia Praw do Odsetek zgodnie z zapisami punktu Propozycji Nabycia Obligacji. Nabywca lub zbywca Obligacji powinien powiadomić Emitenta o konieczności dokonania zmiany w zapisach ewidencyjnych wskazując podstawę zbycia/nabycia oraz dane umożliwiające identyfikację Obligatariusza nabywającego Obligacje zgodnie z Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia stanowiącym załącznik nr 4.1. do Propozycji Nabycia Obligacji Świadczenia Emitenta wynikające z Obligacji Z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługują wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Emitent zobowiązuje się wobec Obligatariuszy do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych Obligacji. Świadczenia te polegają na: zapłacie należności głównej przy wykupie Obligacji według ich wartości nominalnej, zapłacie należności ubocznych, tj. odsetek, w okresach wskazanych w punkcie Propozycji Nabycia Obligacji Podmioty uprawnione do nabycia Obligacji Podmiotami uprawnionym do nabywania Obligacji Serii A22 są: przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz z późniejszymi zmianami) Zasady sprzedaży i obsługi Obligacji Zasady sprzedaży Obligacji Obligacje do nabycia oferuje Emitent poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji do oznaczonych Inwestorów w liczbie nie większej niż 149 osób. Inwestor, do którego Emitent kieruje Propozycję Nabycia Obligacji, w celu nabycia Obligacji jest zobowiązany: złożyć zapis na Obligacje, przekazując Emitentowi w dniach od 1 do 30 lipca 2015 roku wypełniony oryginał Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia, zgodnie z wzorem który stanowi załącznik nr 4.1. do Propozycji Nabycia Obligacji, i dokonać wpłaty pełnej kwoty za Obligacje objęte zapisem, zgodnie z punktem Propozycji Nabycia Obligacji. 9

10 Przedsiębiorca powinien wraz z Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia złożyć Emitentowi oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/krajowego Rejestru Sądowego oraz poświadczone notarialnie wzory podpisów osób działających w imieniu Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy odpis z ewidencji działalności gospodarczej/krajowego Rejestru Sądowego został wydany wcześniej niż trzy miesiące od dnia złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia osoby reprezentujące Przedsiębiorcę powinny złożyć oświadczenie o aktualnych danych na dzień złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia lub ich zmianie. Inwestor będący osobą fizyczną winien okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport), a pozostali inwestorzy winni okazać ważne dokumenty, z których wynikają status prawny oraz zasady reprezentacji Inwestora. Inwestor składa dwa egzemplarze Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Emitenta, drugi dla Inwestora. Inwestor składając Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Propozycji Nabycia Obligacji oraz akceptuje jej treść oraz Warunki Emisji Obligacji Serii A22. Przydziału Obligacji dokona Zarząd Emitenta w dniu 31 lipca 2015 roku. W przypadku nadsubskrypcji przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Zarząd Spółki. Warunkiem nabycia Obligacji jest złożenie zapisu przez Inwestorów na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonanie wpłaty pełnej kwoty za Obligacje we wskazanych terminach. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji nabywanych przez Inwestora oraz ceny emisyjnej, w ten sposób, żeby w chwili przydziału Obligacji były one w pełni opłacone Sposób nabywania Obligacji Inwestor, do którego skierowano Propozycję Nabycia Obligacji może dokonać zakupu Obligacji osobiście lub przez właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnik nabywający Obligacje w imieniu mocodawcy będzie zobowiązany przedstawić oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa lub kopię z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Pełnomocnictwo udzielone za granicą musi być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, o ile przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska stanowią inaczej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 10

11 Oryginał lub kopia pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej pozostanie w siedzibie Emitenta. Pełnomocnictwo udzielone na zakup Obligacji powinno zawierać następujące informacje o mocodawcy: dla Przedsiębiorców: imię, nazwisko, oryginał lub kopia poświadczona notarialnie aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/krajowego Rejestru Sądowego (załączony do pełnomocnictwa), dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych za jedną Obligację Sposób zapłaty za Obligacje Zapłata za Obligacje następuje najpóźniej w ostatnim dniu subskrypcji, tj. 30 lipca 2015 roku w złotych polskich w formie polecenia przelewu na Rachunek Emitenta o numerze Dokonując przelewu każdorazowo należy podać: a) tytuł płatności: Obligacje Serii A22 FUTURIS S.A., b) dane inwestora dokonującego wpłaty: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedzibę, PESEL lub REGON, c) liczbę subskrybowanych i opłacanych Obligacji Serii A22. Wpłatę na Obligacje Serii A22 uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta. Warunkiem nabycia Obligacji jest wpłata pełnej kwoty za Obligacje. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji nabywanych przez Inwestora oraz ceny emisyjnej równej wartości nominalnej. Dniem nabycia Obligacji jest dzień przydziału Obligacji tj. 31 lipca 2015 roku. Zarząd Spółki powiadomi Obligatariuszy o przydzielonej im liczbie Obligacji w formie pisemnej na adres wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz jeśli został podany na adres poczty elektronicznej. Inwestor przestaje być związany ofertą nabycia Obligacji: 11

12 1) w przypadku niedojścia emisji do skutku w momencie otrzymania przekazanej mu informacji o niedojściu emisji do skutku, 2) w przypadku dojścia emisji do skutku: a) w przypadku Inwestorów, którym przydzielono Obligacje w ilości mniejszej od liczby Obligacji objętych złożonym Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia w momencie otrzymania przekazanej Inwestorowi informacji o liczbie przydzielonych Inwestorowi Obligacji i w zakresie Obligacji, na które Inwestor złożył Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia, ale które nie zostały Inwestorowi przydzielone; b) w przypadku Inwestorów, którym nie przydzielono w ogóle Obligacji w momencie otrzymania przekazanej mu informacji o nieprzydzieleniu Obligacji Przechowywanie Obligacji i wystawianie Zaświadczeń Depozytowych Na żądanie Obligatariusza podmiot prowadzący Rejestr Obligacji wyda mu imienne zaświadczenie depozytowe, potwierdzające legitymację Obligatariusza do realizacji uprawnień wynikających z Obligacji wskazanych w jego treści Niedojście emisji Obligacji do skutku Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku, jeżeli w terminie wyznaczonym do zapisywania się na Obligacje nie zostanie subskrybowanych i należycie opłaconych co najmniej 10 sztuk oferowanych Obligacji. W takim przypadku wszystkim Inwestorom, do których była skierowana Propozycja Nabycia Obligacji, a którzy dokonali wpłaty za Obligacje będzie zwrócona wpłacona kwota w terminie dwóch dni roboczych od zakończenia Subskrypcji Obligacji, zgodnie z dyspozycją na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Obligacje Serii A22 będą oprocentowane w stosunku do ich wartości nominalnej według stałej stopy oprocentowania w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) w skali roku. Oprocentowanie Obligacji Serii A22 naliczane będzie w następujących okresach odsetkowych: I Okres Odsetkowy od dnia dokonania wpłaty przez inwestora z tytułu objęcia Obligacji Serii A23 na rachunek Emitenta do 31 października 2015 roku, II Okres Odsetkowy od 1 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku, III Okres Odsetkowy od 1 lutego 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku, IV Okres Odsetkowy od 1 maja 2016 roku do 31 lipca 2016 roku, V Okres Odsetkowy od 1 sierpnia 2016 roku do 31 października 2016 roku, 12

13 VI Okres Odsetkowy od 1 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku, VII Okres Odsetkowy od 1 lutego 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku, VIII Okres Odsetkowy od 1 maja 2017 roku do 31 lipca 2017 roku, lub zgodnie z zapisami dotyczącymi wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z zapisami w pkt Propozycji Nabycia Obligacji ( Okres Odsetkowy ). Na potrzeby obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy ma 365 dni. Oprocentowanie naliczane będzie według następującej formuły: KO = (NO*10%*LD)/365 KO = Kwota Odsetek w danym Okresie Odsetkowym NO = Nominał Obligacji Serii A22 LD= Liczba dni w danym Okresie Odsetkowym Przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji Serii A22 wszystkie wielkości określone w złotych będą zaokrąglane do najbliższego grosza (pół grosza zaokrąglane będzie w górę). Dzień ustalenia praw do odsetek, ustala się na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem zakończenia Okresu Odsetkowego, tj. 26 października 2015 roku dla I Okresu Odsetkowego, 25 stycznia 2016 roku dla II Okresu Odsetkowego, 25 kwietnia 2016 roku dla III Okresu Odsetkowego, 25 lipca 2016 roku dla IV Okresu Odsetkowego, 24 października 2016 roku dla V Okresu Odsetkowego, 24 stycznia 2017 roku dla VI Okresu Odsetkowego, 24 kwietnia 2017 roku dla VII Okresu Odsetkowego, 24 lipca 2017 roku dla VIII Okresu Odsetkowego. Odsetki należą się Obligatariuszom wpisanym w tym dniu do rejestru obligatariuszy. Nabywca lub zbywca Obligacji winni powiadomić podmiot prowadzący rejestr obligatariuszy o konieczności dokonania zmiany w zapisach ewidencyjnych wskazując podstawę zbycia/nabycia oraz dane umożliwiające identyfikację Obligatariusza nabywającego Obligacje zgodnie z Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia stanowiącym załącznik nr 4.1. do Propozycji Nabycia Obligacji. Odsetki będą wypłacane uprawnionemu na rachunek obligatariusza wskazany w formularzu przyjęcia propozycji nabycia Obligacji Serii A22 lub zgodnie z danymi przekazanymi podmiotowi prowadzącemu rejestr obligatariuszy. 13

14 Spełnienie przez Spółkę świadczenia z Obligacji Serii A22 poprzez wypłatę odsetek obliczonych zgodnie z niniejszymi postanowieniami ( Wypłata Odsetek ) ustala się na 3 dni robocze po zakończeniu Okresu Odsetkowego, tj. 4 listopada 2015 roku dla I Okresu Odsetkowego, 3 lutego 2016 roku dla II Okresu Odsetkowego, 5 maja 2016 roku dla III Okresu Odsetkowego, 3 sierpnia 2016 roku dla IV Okresu Odsetkowego, 4 listopada 2016 roku dla V Okresu Odsetkowego, 3 lutego 2017 roku dla VI Okresu Odsetkowego, 5 maja 2017 roku dla VII Okresu Odsetkowego, 3 sierpnia 2017 roku dla VIII Okresu Odsetkowego, lub nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty ustalonej zgodnie z zapisami dotyczącymi wcześniejszego wykupu Obligacji w pkt Propozycji Nabycia Obligacji ( Dzień Wypłaty Odsetek ). Upływ terminu wykupu powoduje zaprzestanie naliczania odsetek. Za wypłatę odsetek rozumie się uznanie rachunku Obligatariusza Warunki wykupu Obligacji Termin wykupu Obligacji Serii A22 przypada 24 miesiące od dnia przydziału Obligacji Serii A22, tj. 31 lipca 2017 roku. Spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji Serii A22 poprzez wypłatę należności głównej nastąpi 3 (trzy) dni robocze od Dnia Wykupu tj. 5 lipca 2017 roku, z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu Obligacji opisanej w pkt Propozycji Nabycia Obligacji Wcześniejszy wykup Obligacji Obligacje Serii A22 będą mogły być wykupione przez Spółkę przed terminem wykupu, tj. przed 31 lipca 2017 roku w celu ich umorzenia, na zasadach i w terminach określonych poniżej. Decyzja o realizacji prawa dotyczącego wcześniejszego wykupu może zostać podjęta przez Zarząd Spółki. Powiadomienie o wcześniejszym wykupie Obligacji Serii A22 zostanie skierowane do Obligatariuszy w drodze indywidualnego zawiadomienia zgodnie z zapisami w Rejestrze Obligacji na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki o wcześniejszym wykupie. Zawiadomienie zawierać będzie informację o liczbie oraz o numerach Obligacji Serii A22 podlegających wcześniejszemu wykupowi. 14

15 Obligatariusze są zobowiązani złożyć oświadczenie zawierające wskazanie liczby oraz numerów przedłożonych do wcześniejszego wykupu Obligacji Serii A22 odpowiadającej liczbie oraz numerom Obligacji Serii A22 zamieszczonych w zawiadomieniu oraz wskazać numer rachunku bankowego, na które należy przekazać środki pieniężne z wykupu Obligacji Serii A22. Termin na złożenie wyżej wymienionego oświadczenia wynosi 5 (słownie pięć) dni roboczych od dnia skierowania przez Zarząd Spółki powiadomienia o wcześniejszym wykupie Obligacji Serii A22. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Serii A22, Okres Odsetkowy w stosunku do Obligacji Serii A22 przedstawionych do wykupu kończy się z chwilą przedstawienia Obligacji Serii A22 do wykupu poprzez złożenie przez Obligatariusza oświadczenia. Obligacje Serii A22, co do których Spółka skierowała zawiadomienie o wcześniejszym wykupie a nie przedłożone przez Obligatariusza do wcześniejszego wykupu, po dniu w którym przypada termin ich wykupu nie będą oprocentowane. W przypadku, gdy Obligatariusz uprawniony do odbioru świadczeń z Obligacji Serii A22 nie zrealizuje swojego uprawnienia w terminie wykupu, to kwota pieniężna przeznaczona na wykup, pozostanie na rachunku bankowym Spółki. Kwota ta zostanie wypłacona przez Spółkę lub podmiot będący jej następcą prawnym, na żądanie osobie uprawnionej bez należności ubocznych za okres zdeponowania środków pieniężnych na rachunku bankowym. Dzień ustalony jako dzień wykupu Obligacji Serii A22 nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przypadnie w sobotę Sposób postępowania w przypadku likwidacji Emitenta W przypadku likwidacji Spółki, Obligacje Serii A22 będą podlegały natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. Wykup ten nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Do wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wcześniejszego wykupu określone w pkt niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji. W przypadku określonym powyżej spełnienie przez Spółkę świadczenia z Obligacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Obligatariuszy Obligacji do wykupu Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem Obligacji i obrotem nimi Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych związanych z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami Serii A22. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji należy zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. Inwestor rozważający nabycie Obligacji Serii A22 powinien zasięgnąć porady profesjonalnego konsultanta w zakresie spraw podatkowych Przedawnienie roszczeń Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat. 15

16 Jurysdykcja Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane w postępowaniu przed sądem powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta. 16

17 4. Załączniki 4.1.Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Imię i nazwisko/ nazwa firmy* Miejsce zamieszkania/siedziba* Numer dowodu tożsamości i nr PESEL/REGON* NIP Adres do korespondencji Telefon, faks, adres Oznaczenie ewidencji/sądu rejestrowego i numeru pod którym spółka jest zarejestrowana* Numer konta bankowego Inwestora Rezydent/Nierezydent* Propozycja Nabycia Obligacji spółki FUTURIS S.A., dnia 2014 roku FORMULARZ ZAPISU NA OBLIGACJE NIEZABEZPIECZONE IMIENNE SERII A22 Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Emisji zawartymi w Propozycji Nabycia Obligacji nr z dnia 31 marca 2015 roku i wyrażam zgodę na ich brzmienie. Zobowiązuję się do przestrzegania ograniczeń związanych z niepublicznym charakterem emisji oraz sprzedażą Obligacji. Niniejszym składam nieodwołalną ofertę objęcia (słownie: ) sztuk Obligacji Serii A22 FUTURIS S.A. po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj ,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda o łącznej wartości (słownie: ) złotych. Kwota została wpłacona na rachunek Emitenta nr Proszę o zawiadomienie mnie, niezwłocznie po przydziale Obligacji, za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej o ilości przydzielonych mi Obligacji. Wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie przez spółki z Grupy Kapitałowej PCH CAPITAL S.A., w tym FUTURIS S.A., moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883). Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego adresu mailowego w bazie inwestorów Grupy Kapitałowej PCH CAPITAL S.A. oraz na przesyłanie na ten adres informacji o Grupie Kapitałowej. stempel firmowy i podpis Inwestora Załączniki: 1. wypis z ewidencji/krajowego Rejestru Sądowego i oświadczenie dot. aktualnych danych ujawnionych w rejestrze* 2. wzory podpisów* *niepotrzebne skreślić 17

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki pod firmą Assetus S.A. ( Emitent ) z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Nota INFORMACYJNA BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 500 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 000 zł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł Emitent: Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku Akcjonariusz: imię i nazwisko / firma Akcjonariusza PESEL / KRS Akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B

ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR)

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) zawarta w dniu... roku, w (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Gminą Żychlin (99-320

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki, na podstawie art Ksh przedstawia następujące informacje: 1

Zarząd Spółki, na podstawie art Ksh przedstawia następujące informacje: 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 27 kwietnia 2017 r. godz. 16.00 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4 pkt. 3) lit. j) ustawy PZP

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4 pkt. 3) lit. j) ustawy PZP RGPOŚiI.271.16.2016 Krośnice 18.05.2016 r. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie art. 4 pkt. 3) lit. j) ustawy PZP 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice NIP: 916-13-04-684

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Plac Powstańców

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r. UCHWAŁA Numer w sprawie: wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 9 czerwca 2016 r. godz. 9.30 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Rozdział I. Dane emitenta obligacji komunalnych - organizatora Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gdański

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY GŁUSZYCA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY GŁUSZYCA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY GŁUSZYCA 1. Organizator Głuszyca, dnia 10 sierpień 2016 r. GMINA GŁUSZYCA ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca tel. (74) 88 66

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom 1. Organizator Strzegom 27.11.2014r. Gmina Strzegom ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8 560 504 fax. (74) 8 560

Bardziej szczegółowo

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS RB 35/2011 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. Przekazany do publicznej wiadomości dnia 04.10.2011r. Zgodnie w 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA. Przyjęty uchwałą Zarządu nr 27/2017/IV z dnia 28 sierpnia 2017 roku

REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA. Przyjęty uchwałą Zarządu nr 27/2017/IV z dnia 28 sierpnia 2017 roku REGULAMIN NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA Przyjęty uchwałą Zarządu nr 27/2017/IV z dnia 28 sierpnia 2017 roku Poznań 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje a. Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. w dniu 20.01.

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. w dniu 20.01. Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SMS Kredyt Holding S.A., zwołanym na 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną Akcję ("Cena Zakupu").

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną Akcję (Cena Zakupu). OFERTA ZAKUPU AKCJI COMP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116 Datą niniejszej Oferty jest dzień 2 września 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ("Oferta") spółka COMP S.A.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowa 81 lokal 101 (85-009 Bydgoszcz), wpisana do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU. DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO TELEWIZJA NIEZALEśNA SA Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości 1.000.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4 z dnia [ ] 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4 z dnia [ ] 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 z dnia [ ] 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1

Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Misją Taxus Fund S.A. jest, być najbardziej wizjonerskim holdingiem na świecie. Zasady dystrybucji Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 oferowanych w ramach oferty publicznej akcji nowej emisji serii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji VINSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks) do Memorandum Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Minimalna kwota inwestycji: 210.000,00 zł OFERUJĄCY: Data sporządzenia Propozycji Nabycia: 8 lutego 2012 r. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na dzień 30 maja 2017r. godz. 11.00 Zarząd PHARMENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/75/2015

UCHWAŁA Nr XI/75/2015 UCHWAŁA Nr XI/75/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA RADA NADZORCZA

BRE BANK SA RADA NADZORCZA BRE BANK SA RADA NADZORCZA Uchwała 28/08 Rady Nadzorczej BRE Bank SA z dnia 5 września 2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Pracowniczego w BRE Banku SA 1 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27/310, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii E o łącznej wartości 45.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny

Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Niniejszy dokument ma służyć usprawnieniu procesu dokonywania wypłat rekompensat i ma charakter instrukcyjny Instrukcja wypłaty rekompensat z systemu rekompensat dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 lutego 2016 ROKU Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku Niniejszy dokument obejmuje: I. Informację w przedmiocie zwołania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka Elpro Development S.A. z siedzibą w Lublinie (Nabywca)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku PROJEKT w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r. Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent, "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OLIVIA BUSINESS CENTRE

OLIVIA BUSINESS CENTRE ANEKS NR 1 DO PROPOZYCJI NABYCIA ZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C w trybie oferty publicznej OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ART&BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ART&BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ART&BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Art&Business

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI I ZASADY OBSŁUGI OBLIGACJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH W SIECI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

WARUNKI EMISJI I ZASADY OBSŁUGI OBLIGACJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH W SIECI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA WARUNKI EMISJI I ZASADY OBSŁUGI OBLIGACJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH W SIECI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ Warszawa, luty 2016 rok JAK PROSTO OSZCZĘDZAĆ SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPO ŁKI EXCHANGE INVEST S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPO ŁKI EXCHANGE INVEST S.A. EXCHANGE INVEST S.A. 03-310 Warszawa, ul. Księdza Jacka Odrowąża 15 tel.: + 48 22 884 63 05 fax: + 48 22 884 73 66 Warszawa, 2 listopada 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

I. Porządek obrad: II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

I. Porządek obrad: II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: Zarząd Tarczyński S.A. ( Spółka ) na podstawie art. 399 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz 12 ust. 2 lit. a) Regulaminu Zarządu Spółki, zwołuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211

Bardziej szczegółowo