PROSPEKT EMISYJNY. Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3. BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3. BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3 BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna (dawniej RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna) 1 Emitent BRE Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie adres: Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa numery telekomunikacyjne: centrala: tel , 75 01, fax sekretariat Zarządu: tel , 74 01, fax s t r o n a i n t e r n e t o w a : w w w. r h b. c o m. p l 2 Rating przyznany Emitentowi i Hipotecznym Listom Zastawnym Serii PA3 2.1 Emitent posiada przyznane przez Fitch Ratings międzynarodowe ratingi w walucie obcej, długoterminowy na poziomie BBB+, krótkoterminowy na poziomie F2 oraz rating wsparcia na poziomie 2. Hipoteczne Listy Zastawne Serii PA3 posiadają przyznany w dniu 21 marca 2005 r. przez Fitch Ratings międzynarodowy rating długoterminowy w walucie lokalnej na poziomie BBB Emitent posiada przyznany przez Moody s Investors Service rating dla długo- i krótkoterminowych depozytów na poziomie A3/P-2 oraz rating siły finansowej na poziomie D-. Program Listów Zastawnych w ramach którego emitowane są Hipoteczne Listy Zastawne Serii PA3 posiada przyznany w dniu 12 maja 2004 r. i potwierdzony w dniu 31 marca 2005 r. przez Moody s Investors Service rating na poziomie A2. 3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych Listów Zastawnych Na podstawie niniejszego Prospektu Serii oferuje się Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii PA3 od numeru 1 (jeden) do numeru (sto tysięcy), o jednostkowej wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych i o łącznej wartości nominalnej (sto milionów) złotych. Hipoteczne Listy Zastawne Serii PA3 są emitowane w ramach Programu Listów Zastawnych, który został dopuszczony do publicznego obrotu papierami wartościowymi Decyzją Komisji Papierów Wartościowych Nr DSP/E/412/18/02/2/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku. W ramach Programu Emitent może wyemitować do Hipotecznych Listów Zastawnych o łącznej wartości nominalnej zł. Emisja Listów Zastawnych Serii PA3 jest trzecią emisją w ramach Programu. Dotychczas Emitent wyemitował w ramach Programu (czterysta tysięcy) Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA1 i PA2 o łącznej wartości nominalnej (czterysta milionów) złotych. Prospekt emisyjny Programu Listów Zastawnych został udostępniony w dniu 11 marca 2003 roku w siedzibie Emitenta, siedzibie Oferującego przy ul. Wspólnej 47/49 w Warszawie, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ul. Mazowieckiej 13 w Warszawie oraz w siedzibie Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert ( obecna nazwa MTS-CeTO S.A. ) przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Skrót Prospektu Programu Listów Zastawnych został opublikowany w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet w dniu 11 marca 2003 roku. Prospekt Programu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta ( Wersja elektroniczna Prospektu została opublikowana jedynie w celach informacyjnych.

2 4 Zabezpieczenie Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 Podstawą emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 są wierzytelności Emitenta z tytułu udzielonych przez Emitenta kredytów zabezpieczonych hipotekami, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych prowadzonego przez Emitenta. Wierzytelności wpisane do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych stanowią także podstawę emisji wszystkich innych listów zastawnych wyemitowanych przez Emitenta. 4.1 Ogólny opis wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką Na dzień 1 kwietnia 2005r. na portfel wierzytelności Emitenta z tytułu udzielonych przez Emitenta kredytów zabezpieczonych hipoteką, które zostały wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych składają się wierzytelności z łącznie 829 kredytów. Ogólny opis portfela wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielonych przez Emitenta wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych zawierają poniższe tabele: Ogólny opis portfela wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką, stanowiących podstawę emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na dzień 1 kwietnia 2005r. (kwoty w tys. zł) Struktura walutowa oraz przedziały kwotowe portfela Przedziały wartościowe Wartość kredytów udzielonych w zł Równowartość w zł kredytów udzielonych w EUR Równowartość w zł kredytów udzielonych w USD Suma <= ( > ( > ( > > Suma Udział procentowy w stosunku do portfela 16,47% 50,59% 32,94% Podział kredytów ze względu na kredytobiorcę Podmiot kredytowany Osoby prawne / osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Wartość Udział procentowy w stosunku do portfela ,38% Osoby fizyczne ,62% Suma % 2

3 Podział kredytów ze względu na przeznaczenie Przeznaczenie Wartość Udział procentowy w stosunku do portfela komercyjne ,73% mieszkaniowe ,27% Suma ,00% Podział kredytów ze względu na typ oprocentowania Przeznaczenie Wartość Udział procentowy w stosunku do portfela oprocentowanie zmienne ,68% oprocentowanie stałe ,32% Suma ,00% Podział kredytów ze względu na okres zapadalności Przedziały w latach Wartość Udział procentowy w stosunku do portfela 1-2 lata ,47% 2-3 lata ,67% 3-4 lata ,09% 4-5 lat ,42% 5-10 lat ,29% > 10 lat ,06% Źródło: Emitent SUMA ,00% 4.2 Ogólny opis wierzytelności z tytułu nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką Na dzień 1 kwietnia 2005 r. Emitent nie posiada wierzytelności nabytych od innych banków. 4.3 Ogólna charakterystyka zabezpieczonych hipoteką, ze wskazaniem ich przeznaczenia Ogólna charakterystyka zabezpieczonych hipotekami, według stanu na dzień 1 kwietnia 2005 r., zawarta jest w poniższych tabelach. 3

4 Ogólna charakterystyka zabezpieczonych hipoteką wg stanu na dzień 1 kwietnia 2005r. (kwoty w tys. zł) Podział ze względu na przeznaczenie Przeznaczenie Wartość bankowohipoteczna Wartość rynkowa Liczba w szt. mieszkaniowe budynki biurowo-usługowe powierzchnie handlowe powierzchnie magazynowe osiedle domów jedno/wielorodzinnych - wynajem lub sprzedaż hotele pozostałe Suma Podział geograficzny Województwo Wartość bankowohipoteczna Wartość rynkowa Liczba w szt. Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podlaskie Podkarpackie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie

5 Wielkopolskie Zachodniopomorskie Suma Podział ze względu na stan zaawansowania inwestycji Stan zaawansowania inwestycji Wartość bankowohipoteczna Wartość rynkowa Liczba w szt. ukończone w trakcie realizacji inwestycji Suma Źródło: Emitent 5 Cena emisyjna Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 Cena emisyjna wszystkich Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 jest jednolita i wynosi (jeden tysiąc) zł. 6 Prawa i obowiązki z Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 oraz terminy, od których prawa te przysługują i od których obowiązki powinny być realizowane Uprawnienia i zobowiązania wynikające z Hipotecznych Listów Zastawnych zostały opisane w Warunkach Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych zawartych w Prospekcie Programu. Poniższe Szczegółowe Warunki Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 stanowią uzupełnienie Warunków Emisji w odniesieniu do Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3. Prawa z Hipotecznego Listu Zastawnego Serii PA3 przysługują od dokonania po raz pierwszy zapisu Hipotecznego Listu Zastawnego Serii PA3 na rachunku papierów wartościowych na rzecz posiadacza takiego rachunku. Od tego dnia Emitent będzie zobowiązany wykonywać obowiązki z Hipotecznego Listu Zastawnego Serii PA3. Z uwagi na fakt, że Dzień Ustalenia Odsetek dla Listów Zastawnych przypadać będzie każdorazowo drugiego Dnia Roboczego przed pierwszym dniem danego okresu odsetkowego prawdopodobnym jest, że publikacja tabel odsetkowych przez MTS-CeTO S.A. następować będzie dopiero następnego Dnia Roboczego po zakończeniu sesji, chyba że obecne regulacje MTS-CeTO S.A. w zakresie publikowania tabel odsetkowych ulegną zmianie. Szczegółowe Warunki Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych SeriiPA3 Wyrażenia pisane poniżej wielką literą mają znaczenie przypisane im w Warunkach Emisji. Dzień Emisji 14 kwietnia 2005 r. Dzień Wykupu 12 kwietnia 2010 r. Dzień Zmiany Okresu Odsetkowego oznacza każdy z następujących dni: października 2005 r kwietnia 2006 r października 2006 r kwietnia 2007 r października 2007 r kwietnia 2008 r października 2008 r kwietnia 2009 r października 2009r. 5

6 kwietnia 2010r. Stopa Procentowa Stopa Referencyjna Marża Okres Odsetkowy Banki Referencyjne Zmienna Stopa Procentowa WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych 0,30 % p.a. 6 miesięczny Bank BPH S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A. 7 Terminy przeprowadzenia subskrypcji, podstawowe zasady dystrybucji i przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 7.1 Informacje ogólne Planowane jest, że do czasu rozpoczęcia subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 pomiędzy Emitentem, a BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie zawarta zostanie umowa o subemisję usługową w przedmiocie Listów Zastawnych serii PA3. W związku z powyższym Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 oferowane będą przez Emitenta do nabycia subemitentowi usługowemu, a następnie przez subemitenta usługowego do nabycia inwestorom (Oferta w Trybie Subemisji Usługowej). 7.2 Osoby, do których kierowana jest oferta nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 W pierwszej kolejności oferta kierowana jest do podmiotu, z którym Emitent zawrze umowę o subemisję usługową, której przedmiotem będzie nabycie przez ww. podmiot Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w celu ich dalszego zbycia. W drugiej kolejności Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 będą mogły być nabywane od subemitenta usługowego przez osoby uprawnione do ich nabycia tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne tych osób nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, pod warunkiem ich zaproszenia do udziału w procesie budowy Księgi Popytu, a następnie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. Zaproszenia, o których mowa powyżej kierowane będą przez Oferującego lub subemitenta usługowego, na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części niniejszego rozdziału. 7.3 Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane przez subemitenta usługowego Zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 będzie mógł być złożony przez subemitenta usługowego w dniu 14 kwietnia 2005r. Z uwagi na przyjęty tryb realizacji Oferty w Trybie Subemisji Usługowej, złożenie zapisu przez subemitenta usługowego następować będzie po złożeniu i opłaceniu zapisów przez inwestorów zamierzających nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego. Jednakże zbycie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 inwestorom nastąpi po uprzednim zarejestrowaniu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w KDPW na koncie subemitenta usługowego, w następstwie dokonania na jego rzecz przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 przez Emitenta. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminu subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. W przypadku jego zmiany stosowna informacja podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej jeden dzień przed wyżej określonym terminem subskrypcji, w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 będzie mógł być złożony przez subemitenta usługowego u Oferującego Terminy i miejsce przyjmowania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane przez inwestorów od subemitenta usługowego Deklaracje nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w ramach budowy Księgi Popytu, o której mowa w pkt. 7.4 ninijszego rozdziału będą mogły być składane przez inwestorów w terminie od 6 do 11 kwietnia 2005 r. do godz Zapisy na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w odpowiedzi na otrzymane zaproszenia, o których mowa w dalszej części niniejszego rozdziału, będą mogły być składane przez inwestorów w terminie od 13 do 14 kwietnia 2005 r. do godz Zgodnie z informacją w pkt.7.2. niniejszego rozdziału, złożenie i opłacenie zapisów przez inwestorów zamierzających nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego, nastąpi przed złożeniem zapisu przez subemitenta usługowego. Jednakże zbycie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 inwestorom nastąpi po uprzednim zarejestrowaniu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w KDPW na koncie subemitenta usługowego, w następstwie dokonania na jego rzecz przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 przez Emitenta. 6

7 Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów budowy Księgi Popytu oraz terminów subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. W przypadku zmiany ww. terminów stosowna informacja podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej na jeden dzień przed pierwotnym terminem, którego zmiana dotyczy, w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Deklaracje nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w ramach budowy Księgi Popytu będą mogły być składane (przez inwestorów nabywających Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego) u Oferującego lub subemitenta usługowego. Inwestorzy są zobowiązani składać wymienione deklaracje nabycia do tego podmiotu, przez który zostali zaproszeni do udziału w procesie budowy "Księgi Popytu". Zapisy na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 będą mogły być składane przez inwestorów nabywających Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego u Oferującego bezpośrednio lub za pośrednictwem subemitenta usługowego. 7.4 Proces budowy Księgi Popytu Subskrypcja Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 poprzedzona zostanie procesem budowy Księgi Popytu. W ramach powyższego procesu inwestorzy zaproszeni przez Oferującego lub subemitenta usługowego, o których mowa w pkt 7.2. niniejszego rozdziału, zainteresowani nabyciem Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 od subemitenta usługowego, będą mogli składać deklaracje nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 ( Deklaracje ). W oparciu o złożone Deklaracje Emitent ustali ostateczne parametry Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, które zostaną zaoferowane inwestorom za pośrednictwem subemitenta usługowego. Na podstawie wyników Księgi Popytu wyłonione zostanie również grono inwestorów deklarujących nabycie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, którzy następnie zaproszeni zostaną do udziału w ofercie danej serii Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. Inwestor składający Deklarację powinien wypełnić formularz, którego wzór udostępniany będzie przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 podając m.in. liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 deklarowanych przez niego do nabycia oraz wysokość Marży, będącej składnikiem Stopy Oprocentowania, przy jakiej inwestor zobowiązany będzie nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 objęte Deklaracją. Nie ma ograniczeń co do liczby Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 objętych jedną Deklaracją z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 deklarowanych do nabycia na podstawie Deklaracji nie może być większa niż liczba emitowanych i oferowanych do nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 tj Inwestor ma prawo do złożenia jednej Deklaracji, która będzie mogła zawierać co najwyżej trzy różne wysokości Marży. Wzór formularza Deklaracji będzie udostępniany przez Oferującego oraz subemitenta usługowego w trakcie procesu budowy Księgi Popytu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. W terminie przyjmowania Deklaracji inwestor ma prawo do anulowania złożonej Deklaracji. Anulowanie Deklaracji powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia inwestora złożonego w miejscu i terminie właściwych dla miejsca i terminu składania Deklaracji. Na podstawie Księgi Popytu zbudowanej w oparciu o złożone Deklaracje Emitent podejmie decyzję o ostatecznych parametrach oraz liczbie oferowanych Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. Ponadto subemitent usługowy dokona wyboru inwestorów, do których skierowane zostaną Zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3.Zaproszenia te kierowane będą mogły być tylko do tych inwestorów, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach wskazywali Marżę nie wyższą od ostatecznie ustalonej Marży, będącej składnikiem Stopy Oprocentowania Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. Złożenie Deklaracji nie stanowi zobowiązania dla subemitenta usługowego ani Oferującego do wystosowania do inwestora ww. Zaproszenia, jednakże będzie ono mogło być kierowane wyłącznie do tych spośród wszystkich inwestorów biorących udział w procesie budowy Księgi Popytu, którzy w złożonych przez siebie deklaracjach spełnili warunek o którym mowa powyżej. W przypadku wystosowania do inwestora Zaproszenia, o którym mowa powyżej inwestor ten będzie zobowiązany dokonać zapisu na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, która będzie nie większa niż liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w złożonej przez niego Deklaracji, oraz dokonać wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.7.8. niniejszego rozdziału. Nie wykonanie powyższego zobowiązania stanowić będzie podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora wobec subemitenta usługowego, o czym mowa w pkt niniejszego rozdziału. Osoby występujące w imieniu inwestora najpóźniej wraz ze składaną Deklaracją powinny złożyć ważne dokumenty zaświadczające o uprawnieniach do reprezentowania inwestora oraz dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane są do skutecznego nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. Zaproszenia, o których mowa powyżej zostaną skierowane do inwestorów po zakończeniu terminu budowy Księgi Popytu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, w terminie do godz w dniu 13 kwietnia 2005 r. W przypadku nie wystosowania do inwestora zaproszenia w powyższym terminie, zobowiązanie inwestora zawarte w złożonej przez niego Deklaracji wygasa. Zaproszenia kierowane będą do inwestorów przez Oferującego lub subemitenta usługowego faksem na numer podany przez inwestora w złożonej przez niego Deklaracji. 7

8 7.5 Zasady składania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej Zasady składania zapisów na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 przez subemitenta usługowego Z uwagi na przyjęty tryb realizacji Oferty w Trybie Subemisji Usługowej, liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na jaką zobowiązany będzie złożyć zapis subemitent usługowy powinna być równa liczbie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, na które zgodnie z treścią pkt niniejszego rozdziału zostały uprzednio złożone i w pełni opłacone zapisy inwestorów zamierzających nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego. W celu złożenia zapisu subemitent usługowy powinien wypełnić formularz zawierający m.in. następujące dane: 1) Dane o subemitencie usługowym: - firmę i siedzibę; - adres do korespondencji; - numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych, lub numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w przypadku zagranicznych osób prawnych; - status dewizowy (określenie, czy subemitent usługowy jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego); 2) Liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, na które składany jest zapis; 3) Cenę emisyjną jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA3; 4) Łączną kwotę wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3; 5) Informacja o rachunku na jaki powinien być dokonany ewentualny zwrot wpłaconych środków; 6) Oświadczenie subemitenta usługowego, że zapoznał się z treścią Prospektu oraz, że akceptuje warunki obejmowania Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3; 7) Data i podpis osoby działającej w imieniu subemitenta usługowego. Najpóźniej wraz z zapisem powinny zostać złożone ważne dokumenty zaświadczające o uprawnieniach osoby składającej zapis do reprezentowania subemitenta usługowego. Wzór formularza zapisu składanego przez subemitenta usługowego będzie udostępniany przez Oferującego w terminie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi składający zapis. Zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń Zasady składania zapisów przez inwestorów nabywających Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego Zapisy na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane od subemitenta usługowego przyjmowane będą od inwestorów, do których wystosowano Zaproszenia zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.7.4. niniejszego rozdziału Prospektu. Liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na jaką zobowiązany będzie złożyć zapis inwestor powinna być równa liczbie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 wskazanych w wystosowanym do niego Zaproszeniu, która będzie nie większa niż liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w procesie budowy Księgi Popytu. Złożenie przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 niż określona powyżej może spowodować, że danemu inwestorowi nie zostaną zbyte żadne Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3, przy czym subemitent usługowy może podjąć decyzję o zbyciu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w liczbie wskazanej w złożonym zapisie, pod warunkiem ich opłacenia. W każdym jednakże przypadku, złożenie przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 niż wynikająca z zasad opisanych w niniejszym rozdziale, stanowić będzie podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora wobec subemitenta usługowego, o czym mowa w pkt niniejszego rozdziału. W celu złożenia zapisu inwestor powinien wypełnić formularz zawierający m.in. następujące dane: 1) Dane o inwestorze: - imię i nazwisko osoby fizycznej / firmę osoby prawnej / nazwę jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, - adres zamieszkania / siedzibę i adres - adres do korespondencji, 8

9 - numer PESEL i nr dowodu osobistego albo numer paszportu w przypadku osób fizycznych / numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w przypadku krajowych osób prawnych / jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lub numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w przypadku zagranicznych osób prawnych, - status dewizowy (określenie, czy inwestor jest rezydentem czy nierezydentem w rozumieniu Prawa Dewizowego), 2) Liczba Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, na które składany jest zapis; 3) Cenę nabycia jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA3 (równą cenie emisyjnej jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA3); 4) Łączną kwotę wpłaty na Hipoteczen Listy Zastawne serii PA3; 5) Informacja o rachunku na jaki powinien być dokonany ewentualny zwrot wpłaconych środków; 6) Oświadczenie inwestora, że zapoznał się z treścią Prospektu w tym opisanymi w nim czynnikami ryzyka oraz, że akceptuje warunki obejmowania Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3; 7) Data i podpis składającego zapis. Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny najpóźniej wraz z zapisem złożyć ważne dokumenty zaświadczające o uprawnieniach osoby składającej zapis do reprezentowania inwestora, jak również dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane są do skutecznego nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. Wzór formularza zapisu na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane od subemitenta usługowego będzie udostępniany przez Oferującego lub działającego w jego imieniu subemitenta usługowego w terminie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Prospektu zapisy odrębnych inwestorów. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi składający zapis. Zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Wraz z zapisem na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 inwestor może złożyć dyspozycję deponowania wszystkich Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na prowadzonym dla niego rachunku papierów wartościowych. Składając dyspozycję deponowania inwestor podaje numer ww. rachunku oraz nazwę prowadzącego go banku lub biura maklerskiego. Dyspozycja deponowania jest nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń, a jej wzór zawarty będzie na formularzu zapisu. 7.6 Działanie przez pełnomocnika Subemitent usługowy oraz inwestorzy uprawnieni są do nabywania Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty: 1) pisemne pełnomocnictwo szczególne zawierające umocowanie do dokonania czynności prawnych dotyczących nabycia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 oraz następujące dane o osobie pełnomocnika i inwestora: - dla osób fizycznych (pełnomocników): imię i nazwisko, dokładny adres i numer dowodu osobistego lub numer PESEL bądź numer paszportu; - dla osób prawnych (w imieniu których składany jest zapis): nazwę (firmę), adres, w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo oznaczenie sądu rejestrowego, numer REGON lub numer właściwego rejestru w przypadku inwestorów zagranicznych; - dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w imieniu których składany jest zapis): nazwę, adres, oznaczenie właściwego organu rejestrowego oraz numer właściwego rejestru, a w przypadku jego braku inny numer identyfikacyjny właściwy dla danego podmiotu; 2) dokument tożsamości pełnomocnika; 3) wypis z właściwego rejestru inwestora lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe informacje o inwestorze, z którego wynika jego status prawny i sposób reprezentacji. Oryginał lub kopia dokumentu pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa powyżej, pozostają u Oferującego. 9

10 Podpis inwestora na pełnomocnictwie do złożenia zapisu musi być poświadczony przez notariusza lub złożony w obecności pracownika Oferującego z zastrzeżeniem, że możliwe jest odstąpienie od wskazanych form poświadczenia podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa, o ile zostanie to zaakceptowane przez Oferującego. Zwraca się uwagę, że dokument pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. 7.7 Termin związania zapisem na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej Termin związania zapisem składanym przez subemitenta usługowego upływa w dniu przydziału przez Emitenta Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na rzecz subemitenta usługowego albo w dniu ogłoszenia niedojścia oferty do skutku. W przypadku inwestorów nabywających Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego, termin związania zapisem upływa w dniu przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 przez subemitenta usługowego albo w dniu ogłoszenia niedojścia oferty do skutku. 7.8 Wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej Wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane przez subemitenta usługowego. Wpłata na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane przez subemitenta usługowego powinna być dokonana w PLN w pełnej wysokości w taki sposób, aby wpłynęła na rachunek Emitenta zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję usługową przed planowanym terminem przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 przez Emitenta. Za wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 objętych zapisem złożonym przez subemitenta usługowego oraz ceny emisyjnej jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA3. Informacja o numerze rachunku na jaki powinna być dokonana wpłata przez subemitenta usługowego dostępna będzie u Oferującego oraz Emitenta w okresie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA Wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane przez inwestorów od subemitenta usługowego. Wpłata na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane przez inwestorów od subemitenta usługowego powinny być dokonywane w PLN w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2005 r.do godz wpłynęła na rachunek subemitenta usługowego albo nie później niż pierwszą sesją ELIXIR-u w tym dniu. Za wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 wskazanych w wystosowanym do danego inwestora Zaproszeniu do złożeniu zapisu, o którym mowa w pkt.7.4. niniejszego rozdziału oraz ceny jednego Hipotecznego Listu Zastawnego serii PA3 po jakiej będą one zbywane przez subemitenta usługowego (równej cenie emisyjnej Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3). Informacja o numerze rachunku na jaki powinna być dokonana wpłata za Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane przez inwestorów od subemitenta usługowego dostępna będzie u Oferującego oraz subemitenta usługowego w okresie subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 oraz dodatkowo przekazana zostanie inwestorom w Zaproszeniu do złożenia zapisu Ogólne zasady rejestrowania wpłat. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu teroryzmu (Dz.U. t.jedn r. nr 153, poz z późn. zm.) instytucja obowiązana (w szczególności dom maklerski lub bank) przyjmująca dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której równowartość przekracza EURO (zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona w ramach operacji pojedynczej, jak też w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) ma obowiązek zarejestrować taką czynność. Obowiązek rejestracji dotyczy również transakcji, gdy jej okoliczność wskazuje, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. W celu wykonania powyższego obowiązku rejestracji instytucja obowiązana dokonuje identyfikacji swoich klientów w każdym przypadku złożenia pisemnej lub ustnej dyspozycji (zlecenia). Identyfikacja, o której mowa, obejmuje: - w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość lub paszportu, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL, w przypadku ustalenia tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub kod kraju, w przypadku paszportu; w przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu; - w przypadku osób prawnych zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz aktualnego dokumentu, 10

11 potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych określonych w ust. 1, dotyczących osoby reprezentującej; - w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zapisanie danych z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, a także danych określonych w pkt 1, dotyczących osoby reprezentującej. Instytucja obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o zarejestrowanych zgodnie z powyżej określonymi zasadami transakcjach. Rejestr transakcji wraz z dokumentami dotyczącymi zarejestrowania transakcji przechowywany jest przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatecznego zapisu związanego z tą transakcją. W przypadku transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, instytucja obowiązana o powyższym zdarzeniu powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Przez pojęcie transakcji rozumie się między innymi: wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, przelewy przychodzące z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665) bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności do celów mających związek z przestępstwem, o których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 i nr 128, poz. 840), lub aktów terrorystycznych. W razie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, bank zawiadamia o tym prokuratora. Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust.1 Prawa bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyklucza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn nosi znamiona przestępstwa. 7.9 Przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej Przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na rzecz subemitenta usługowego. Podstawę przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 subemitentowi usługowemu stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3. Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 przydzielone zostaną subemitentowi usługowemu w liczbie zgodnej ze złożonym zapisem. Przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na rzecz subemitenta usługowego dokonany będzie przez Emitenta w dniu zakończenia subskrypcji tj. w dniu 14 kwietnia 2005r., będącym jednocześnie ostatecznym terminem wnoszenia wpłat przez subemitenta usługowego oraz przez inwestorów zamierzających nabyć Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału przez Emitenta, stosowna informacja przekazana zostanie Oferującemu oraz subemitentowi usługowemu. Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3, które nie zostaną prawidłowo subskrybowane i opłacone, nie pomniejszają ogólnej puli Hipotecznych Listów Zastawnych, które mogą być wyemitowane zgodnie z uchwałą nr 7 ZWZA z dnia 7 marca 2002 r. i będą mogły być uwzględnione przez Emitenta w ofertach kolejnych serii Hipotecznych Listów Zastawnych w ramach Programu Przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 nabywanych przez inwestorów od subemitenta usługowego. Podstawę przydziału inwestorom Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 nabywanych od subemitenta usługowego stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii zapis na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3. Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 przydzielone zostaną inwestorom przez subemitenta usługowego w liczbie zgodnej ze złożonymi zapisami. Przydział inwestorom Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 dokonany będzie przez subemitenta usługowego po uprzednim zarejestrowaniu Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w KDPW na koncie subemitenta usługowego, w następstwie dokonania na jego rzecz przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 przez Emitenta. Intencją jest, aby 11

12 rejestracja Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w KDPW na koncie subemitenta usługowego nastąpiła w najkrótszym terminie wynikających z regulacji KDPW o ile to możliwe następnego dnia roboczego po Dniu Emisji. W tym samym dniu albo najpóźniej następnego dnia roboczego, subemitent usługowy dokona przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na rzecz inwestorów, w następstwie czego zostaną one im zapisane na wskazanych przez nich na formularzach zapisu rachunkach papierów wartościowych. Planowane jest, że przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 dokonany zostanie nie później niż w terminie 3 dni roboczych po Dniu Emisji tj. nie później niż w dniu 19 kwietnia 2005r. Zwraca się jednakże uwagę, że w przypadku przedłużenia się okresu rejestracji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 w KDPW, termin ich przydziału inwestorom może zostać odpowiednio przesunięty. W przypadku dokonania przez inwestora wpłaty niepełnej, subemitent usługowy ma prawo przydzielić Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, jednakże nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora, o której mowa w pkt niniejszego rozdziału. W sytuacji, gdy Hipoteczne Listy Zastawne danej serii nie zostaną przydzielone przez Emitenta subemitentowi usługowemu, konsekwentnie Hipoteczne Listy Zastawne tej serii nie będą również przydzielane inwestorom przez subemitenta usługowego Skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub dokonania wpłaty niepełnej w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej Skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub dokonania wpłaty niepełnej przez subemitenta usługowego Niedokonanie przez subemitenta usługowego pełnej wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii spowoduje, że Emitent nie dokona przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na rzecz subemitenta usługowego. W przypadku dokonania przez subemitenta usługowego wpłaty niepełnej, Emitent ma prawo przydzielić Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty Skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub dokonania wpłaty niepełnej przez inwestorów nabywających Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego Niedokonanie przez inwestora zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii pełnej wpłaty na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nabywane od subemitenta usługowego spowoduje, że subemitent usługowy nie dokona przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 na rzecz danego inwestora oraz może spowodować na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność odszkodowawczą danego inwestora wobec subemitenta usługowego. W przypadku dokonania przez inwestora wpłaty niepełnej, subemitent usługowy ma prawo przydzielić Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty, jednakże nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora, o której mowa powyżej Rozliczenia wpłat na Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 w Ofercie w Trybie Subemisji Usługowej W przypadku dokonania przez subemitenta usługowego wpłaty w kwocie wyższej niż wynikająca z zasad opisanych w niniejszym Prospekcie Serii, nadpłacone środki zostaną niezwłocznie zwrócone przez Emitenta na rachunek wskazany przez subemitenta usługowego na formularzu zapisu, zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję usługową. W przypadku dokonania przez inwestora nabywającego Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 od subemitenta usługowego wpłaty w kwocie wyższej niż wynikająca z zasad określonych w niniejszym Prospekcie Serii, nadpłacone środki zostaną zwrócone przez subemitenta usługowego bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań na rachunek wskazany przez inwestora na formularzu zapisu, w terminie trzech dni roboczych od dnia przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposób i termin zwrotu wpłaconych kwot W odniesieniu do Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 oferowanych przez Emitenta subemitentowi usługowemu niedojście do skutku oferty Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 może nastąpić w przypadku, gdy w określonym w niniejszym Prospekcie Serii terminie przydziału Emitent nie dokona przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 subemitentowi usługowemu. W takim przypadku wpłacone środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone przez Emitenta na rachunek wskazany przez subemitenta usługowego na formularzu zapisu, zgodnie z postanowieniami umowy o subemisję usługową. Zwraca się jednakże uwagę, że w sytuacji należytego subskrybowania i opłacenia Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie Serii Emitent nie ma możliwości odstąpienia od ich przydziału na rzecz subemitenta usługowego. W odniesieniu do Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 oferowanych do nabycia inwestorom przez subemitenta usługowego niedojście do skutku oferty Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 mogłoby nastąpić w przypadku, gdy w terminie określonym w niniejszym Prospekcie Serii subemitent usługowy nie dokonałby przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 inwestorom. Jednakże zgodnie z opisanymi w niniejszym rozdziale zasadami Oferty w Trybie Subemisji Usługowej, subemitent usługowy nie ma możliwości odstąpienia od dokonania przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 inwestorom, w sytuacji gdy przydział Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 został uprzednio dokonany przez Emitenta subemitentowi usługowemu. 12

13 W przypadku nie dokonania przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 przez Emitenta subemitentowi usługowemu, konsekwentnie Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 nie zostaną również przydzielone inwestorom przez subemitenta usługowego. W takim przypadku wpłacone przez inwestorów środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunki wskazane na formularzach zapisów bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań jednak nie później niż w terminie trzech dni roboczych od planowego terminu przydziału Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3. W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście do skutku oferty Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Odstąpienie od przeprowadzenia oferty lub jej odwołanie. Do czasu rozpoczęcia subskrypcji Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu oferty Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3, o czym niezwłocznie poinformuje w formie i trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 81 ust.1 pkt.3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Hipoteczne Listy Zastawne serii PA3 będące przedmiotem oferty, co do której Emitent podjął decyzję o jej odwołaniu, nie pomniejszają ogólnej puli Hipotecznych Listów Zastawnych, które mogą być wyemitowane zgodnie z uchwałą nr 7 ZWZA z dnia 7 marca 2002 r. i będą mogły być uwzględnione przez Emitenta w ofertach kolejnych serii Hipotecznych Listów Zastawnych w ramach Programu. 8 Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta Łączna wartość zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego Dzień Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 tj. na dzień 31 marca 2005 r. wynosiła zł. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3. Prognozowana suma zadłużenia z tytułu obligacji, hipotecznych listów zastawnych, kredytów, pożyczek według stanu na dzień 1kwietnia 2005r. wynosiła zł. 9 Nazwa i siedziba Oferującego Oferującym Hipoteczne Listy Zastawne w publicznym obrocie jest: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49 tel. (0-prefix-22) fax (0-prefix-22) Wtórny obrót Hipotecznymi Listami Zastawnymi Serii PA3 Uchwałą Nr 35/03 Zarządu Spółki Akcyjnej CeTO (obecnie MTS-CeTO S.A.) z dnia 12 marca 2003 roku Hipoteczne Listy Zastawne zostały dopuszczone do obrotu na rynku CeTO. Zarząd Emitenta przewiduje, że pierwsze notowanie Hipotecznych Listów Zastawnych serii PA3 odbędzie się dnia 18 kwietnia 2005 roku. 11 Daty przekazania ostatnich raportów okresowych, w tym raportów zawierających dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania Raport okresowy zawierajacy Raport z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2003r. wraz z opinią biegłego rewidenta został przekazany w dniu 14 kwietnia 2004r. 12 Inne informacje

14 OŚWIADCZENIE POWIERNIKA W wykonaniu postanowień art. 7 ust 2 w związku z art. 6 pkt 9 Ustawy o Listach Zastawnych ja, Karol Szwarc jako Powiernik BRE Banku Hipotecznego S.A. stwierdzam, że emisja serii PA3 hipotecznych listów zastawnych, których dotyczy niniejszy Prospekt Serii jest zabezpieczona przez Emitenta zgodnie z Ustawą o Listach Zastawnych. Emitent dokonał stosownych wpisów w rejestrze zabezpieczeń listów zastawnych. Stwierdzam także, że emisja serii PA3 hipotecznych listów zastawnych nie naruszy limitów określonych w art. 18 Ustawy o Listach Zastawnych wedłu stanu na dzień 1 kwietnia 2005r. Warszawa dnia 4 kwietnia 2005 r. Karol Szwarc - Powiernik 12.2 Dane BRE Banku SA: BRE Bank SA ul. Senatorska Warszawa Departament Rynków Finansowych tel. (22) fax (22) tel. (22) tel. (22) tel. (22) tel. (22) fax (22) Załącznik Definicje i skróty 14

15 Deklaracje Deklaracje nabycia Listów Zastawnych danej serii składane przez inwestorów w procesie budowy Księgi Popytu, na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III pkt.10 Prospektu oraz pkt.7 Prospektu Serii. Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Emitent, BRE Bank Hipoteczny S.A. BRE Bank Hipoteczny S.A., z siedzibą w Warszawie emitent Hipotecznych Listów Zastawnych. EUR Jednostka monetarna Unii Europejskiej. KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. CeTO Nieurzędowy, regulowany rynek pozagiełdowy prowadzony przez MTS-CeTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. MTS-CeTO S.A. MTS-CeTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - spółka prowadząca regulowany rynek pozagiełdowy. Oferujący, DI BRE Banku S.A. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49. PLN, zł, złoty Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1974 roku - o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.). Powiernik Osoba powołana przez Komisję Nadzoru Bankowego na wniosek rady nadzorczej banku hipotecznego w celu zapewnienia bieżącej kontroli prawidłowości zabezpieczenia Listów Zastawnych zgodnie z Ustawa o Listach Zastawnych. Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.). Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.). Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z póź. zm.). Program, Program Emisji, Program Listów Zastawnych Oznacza powtarzające się emisje Hipotecznych Listów Zastawnych emitowanych w ramach jednej lub wielu serii przez Emitenta na mocy uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2002 r. Prospekt, Prospekt Emisyjny Dokument, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, obejmujacy Program Listów Zastawnych. Prospekt Serii Niniejszy prospekt emisyjny Hipotecznych Listów Zastawnych Serii PA3 wraz z jego uzupełnieniami. Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. (Dz. U. Nr 186, poz. 1921). USD Jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ustawa o Listach Zastawnych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.). Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz z późn. zm.). Warunki Emisji Warunki emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, zawarte w Rozdziale III pkt 1 Prospektu Prorgamu Listów Zastawnych. 15

16 Zaproszenie Zaproszenie do złożenia zapisów na Listy Zastawne danej serii wystosowane do inwestora na podstawie złożonej przez niego Deklaracji, na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale III pkt 10 Prospektu oraz pkt.7 niniejszego Prospektu Serii. Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd BRE Bank Hipoteczny S.A. ZWZA, WZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Bank Hipoteczny S.A. 16

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A.

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A. Aneks nr 12 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 17 września 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października

Bardziej szczegółowo

Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 25 września 2013 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A.

Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 25 września 2013 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 25 września 2013 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. W związku ze zmianą zasad w zakresie organizacji i prowadzenia subksrypcji listów

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12 Suplement Suplement z dnia 25.11.2010r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii HPA12 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 200.000.000 PLN Serii HPA17

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 200.000.000 PLN Serii HPA17 Suplement Suplement z dnia 24 października 2011r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 200.000.000 PLN Serii HPA17 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Publicznych Listów Zastawnych na łączną kwotę PLN Serii PUA5

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Publicznych Listów Zastawnych na łączną kwotę PLN Serii PUA5 Suplement Suplement z dnia 25.11.2010 r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Publicznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 100.000.000 PLN Serii PUA5 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii LZI03. BPH Bank Hipoteczny S.A.

PROSPEKT EMISYJNY. Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii LZI03. BPH Bank Hipoteczny S.A. PROSPEKT EMISYJNY Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela Serii LZI03 BPH Bank Hipoteczny S.A. z s i e d z i bą w W a r s z a w i e, u l. C h m i e l n a 1 3 2 / 1 3 4, 0 0-8 0 5 W a r s z a w a 1

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7 Suplement Suplement z dnia 27 maja 2014 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii HPE7 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę do EUR Serii HPE2

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę do EUR Serii HPE2 Suplement Suplement z dnia 23 lipca 2013 r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę do 30.000.000 EUR Serii HPE2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 255.000.000 PLN Serii HPA27

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 255.000.000 PLN Serii HPA27 Suplement Suplement z dnia 30 listopada 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 255.000.000 PLN Serii HPA27 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25 Suplement Suplement z dnia 10 kwietnia 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii HPE12

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii HPE12 Suplement Suplement z dnia 22 czerwca 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii HPE12 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę do PLN

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę do PLN Suplement Suplement z dnia 17 czerwca 2013 r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę do 80.000.000 PLN w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę EUR Serii HPE3

BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę EUR Serii HPE3 Suplement Suplement z dnia 19.11.2013 r. BRE Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii HPE3 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej kwocie

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę PLN Serii HPA29

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę PLN Serii HPA29 Suplement Suplement z dnia 26 kwietnia 2016 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 PLN Serii HPA29 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CENTRE S.A. ( Emitent ) NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 34 UST. 1 USTAWY O OBLIGACJACH Z DNIA 15 STYCZNIA 2015

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

Suplement. Suplement z dnia 5 grudnia 2018 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18

Suplement. Suplement z dnia 5 grudnia 2018 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 Suplement Suplement z dnia 5 grudnia 2018 roku Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 10.000.000 PLN w ramach Programu Emisji

Bardziej szczegółowo

Suplement. Suplement z dnia 11 grudnia 2012 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 45.200.

Suplement. Suplement z dnia 11 grudnia 2012 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 45.200. Suplement Suplement z dnia 11 grudnia 2012 roku P e k a o B a n k H i p o t e c z n y S. A. z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, u l. D o m a n i e w s k a 3 9 a Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII D POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII D POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 15 maja 2018 roku OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII D POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski Koncern

Bardziej szczegółowo

Suplement. Suplement z dnia 18 kwietnia 2019 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A

Suplement. Suplement z dnia 18 kwietnia 2019 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A Suplement Suplement z dnia 18 kwietnia 2019 roku Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Suplement. Suplement z dnia 17 września 2015 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a

Suplement. Suplement z dnia 17 września 2015 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a Suplement Suplement z dnia 17 września 2015 roku Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Suplement. Suplement z dnia 13 września 2017 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18

Suplement. Suplement z dnia 13 września 2017 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 Suplement Suplement z dnia 13 września 2017 roku Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 PLN w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

., dnia.. r ZARZADZENIE

., dnia.. r ZARZADZENIE ., dnia.. r ZARZADZENIE. W związku z zmianą ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 4 września 2017 OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski Koncern

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 9 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 9 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 15 listopada 2017 roku OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki pod firmą Assetus S.A. ( Emitent ) z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale Skróty i definicje.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale Skróty i definicje. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPI stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B MIASTA POZNAŃ

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B MIASTA POZNAŃ PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B MIASTA POZNAŃ Na mocy niniejszego Prospektu Serii B oferuje się 1.110.000 (milion sto dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela Serii B od numeru 1 (jeden)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

mbank HIPOTECZNY S.A.

mbank HIPOTECZNY S.A. Warszawa, 27 września 2017 roku mbank HIPOTECZNY S.A. Emisja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000.000 PLN serii HPA31 emitowanych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA INSTRUKCJA OPERACYJNA dotycząca emisji 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D kierowanej do Niniejsza instrukcja przeznaczona jest jedynie do użytku wewnętrznego domu maklerskiego przyjmującego

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA

(Raport bieżący nr 47/2008) 10.06.2008 EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii E o łącznej wartości 45.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV.

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV. Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji Aneks nr 1, zatwierdzony decyzją KNF w dniu 23 listopada 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego spółki Nepentes S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 19 listopada 2007 roku. Treść aneksu nr 1: 1) w pkt 20.3.3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 29 września 2017 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Echo Investment

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie serii: Liczba oferowanych Obligacji: do Waluta Obligacji:

Oznaczenie serii: Liczba oferowanych Obligacji: do Waluta Obligacji: OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII H ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 24 kwietnia 2018 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Echo Investment

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Suplement. Suplement z dnia 04 marca 2011 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę

Suplement. Suplement z dnia 04 marca 2011 roku. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę Suplement Suplement z dnia 04 marca 2011 roku P e k a o B a n k H i p o t e c z n y S. A. z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, u l. D o m a n i e w s k a 3 9 a Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3. Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-VI.

Aneks nr 3. Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-VI. Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII J ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII J ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII J ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 12 lutego 2019 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Echo Investment

Bardziej szczegółowo

mbank HIPOTECZNY S.A.

mbank HIPOTECZNY S.A. Warszawa, 24 października 2016 roku mbank HIPOTECZNY S.A. Emisja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 35.000.000 EUR serii HPE15 emitowanych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. ( Polmos Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

mbank HIPOTECZNY S.A.

mbank HIPOTECZNY S.A. Warszawa, 19 czerwca 2018 roku mbank HIPOTECZNY S.A. Emisja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 300.000.000 PLN serii HPA33 emitowanych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3

Komunikat aktualizujący nr 3 Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 8 grudnia 2015 r. do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez Getin Noble

Bardziej szczegółowo

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8 FAM Technika Odlewnicza S.A. 86-200 Chełmno, ul. Polna 8 Raport nr 64/2006 Tytuł: Złożenie ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii D. Data:8.30, 25.07.2006 r. Zarząd FAM Technika Odlewnicza Spółka

Bardziej szczegółowo

do PLN (pięćdziesiąt milionów złotych)

do PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII I ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 5 października 2018 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Echo Investment

Bardziej szczegółowo

mbank HIPOTECZNY S.A.

mbank HIPOTECZNY S.A. Warszawa, 11 października 2018 roku mbank HIPOTECZNY S.A. Emisja hipotecznych listów zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 10.000.000 PLN serii HPA34 emitowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy Zarządzenie 18/K/2010 w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości 1.000.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) WWW.ATM.PL Niniejsze zasady nabywania praw poboru zostały przygotowane w związku z proponowaniem nabycia do 1.622.559

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium Spółka Akcyjna

Bank Millennium Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI SERII B1M6 Bank Millennium Spółka Akcyjna Na podstawie niniejszego Prospektu Serii B1M6 oferuje się 2.000.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B1M6 o wartości

Bardziej szczegółowo

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS RB 35/2011 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. Przekazany do publicznej wiadomości dnia 04.10.2011r. Zgodnie w 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa www.leggmason.pl Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji 500+

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium Spółka Akcyjna

Bank Millennium Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI SERII B8M36 Bank Millennium Spółka Akcyjna Na podstawie niniejszego Prospektu Serii B8M36 oferuje się 3.000.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B8M36

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Ostateczne Warunki Emisji Obligacji 1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Oferty Publicznej oraz działania wymagane przy składaniu Zapisów na Obligacje 1.1 Informacje wstępne Oferującym i Wyłącznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 26 SIERPNIA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie kurs kurs fixingowy NBP dzień raportu EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( kurs fixingowy NBP z dnia raportu) ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH - RAPORT KWARTALNY Emitent Hipoteczne Listy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A16 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A.

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A16 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A. PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A16 BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Serii oferuje się 1.000.000 Obligacji Serii A16 na okaziciela, niezabezpieczonych,

Bardziej szczegółowo

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie kurs kurs fixingowy NBP dzień raportu EUR/PLN 4,0890 2015-03-31 USD/PLN 3,8125 ( kurs fixingowy NBP z dnia raportu) ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH - RAPORT KWARTALNY Emitent Hipoteczne Listy

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez GETIN NOBLE BANK S.A. Oferujący: 01 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną Akcję ("Cena Zakupu").

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 64,30 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 30 groszy) za jedną Akcję (Cena Zakupu). OFERTA ZAKUPU AKCJI COMP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116 Datą niniejszej Oferty jest dzień 2 września 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ("Oferta") spółka COMP S.A.

Bardziej szczegółowo

jest stała i równa Wartości Nominalnej (100 PLN (sto złotych))

jest stała i równa Wartości Nominalnej (100 PLN (sto złotych)) OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII F i2 Development S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII PP1 GETBACK S.A. Wrocław, dnia 7 kwietnia 2017 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Getback S.A.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: Ogłoszenie o zmianach Statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS z dnia 6 lutego 2012 r. Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

tel. (0 prefix 32) 422 30 11 fax. (0 prefix 32) 422 41 24

tel. (0 prefix 32) 422 30 11 fax. (0 prefix 32) 422 41 24 PPROSSPPEEKKTT EEMIISSYYJJNYY OBBLLIIGAACCJJII KKOMUNAALLNYYCCH NIIEEZZAABBEEZZPPIIEECCZZONYYCCH NAA OKKAAZZIICCIIEELLAA MIIAASSTTAA RYYBBNIIKKAA EEMIISSJJAA 22000033 EEMIITTOWAANYYCCH W RAAMAACCH PPROGRAAMU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo