OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NUMER OGŁOSZENIA 09/MKS/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NUMER OGŁOSZENIA 09/MKS/2013"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Zakup i dostawa serwerów HD dla ośrodków testowych (laboratoriów); 2) Usługa hostingu. NUMER OGŁOSZENIA 09/MKS/ Zamawiający: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji ul. Stępińska 22/ Warszawa 2 Tytuł projektu: Warszawa r. Stworzenie powiązania kooperacyjnego Mazowiecki Klaster-Małe Kina Społecznościowe 3 Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe elementy: 3.1 Zakup i dostawa serwerów HD dla ośrodków testowych (laboratoriów). Zadanie realizowane będzie w okresie od r do r. i przewiduje zakup wraz z dostawą 25 sztuk kompletnych serwerów HD. Serwery HD są niezbędnym wyposażeniem ośrodków testowych (laboratoriów) Kin za Rogiem. Serwer ma za zadanie umożliwiać wyświetlanie filmów w odpowiedniej jakości oraz prowadzenie prac badawczych nad nową technologią dystrybucji filmów oraz dopracowaniem i weryfikacją optymalnego modelu świadczenia usługi w ramach sieci Kino za Rogiem. Preferowane wymiary serwera HD: 190(długość) x 135(szerokość) x 24(wysokość) mm. Dostawca powinien zapewnić minimalne parametry dla serwera HD: Procesor: dwurdzeniowy taktowany zegarem co najmniej 1.65GHz; Pamięć RAM: 1x SO-DIMM Socket Support DDR up to 8GB; Karta graficzna: AMD Radeon HD 6320 Sieć LAN: IEEE b/g/n; Porty: 1x RJ-45 (10Base-T/100Base-T/1000Base-T); 1x Line-out jack.(optical Jack); 1x HDMI. 3.2 Usługa hostingu. Zadanie realizowane będzie w okresie od r do r. Celem wydatku jest zakup usługi hostingu dla platformy KzR (Centrala CDN), która zapewni: dostęp do serwerów aplikacyjnych z możliwością uruchamiania aplikacji opartych o PHP, infrastrukturę sprzętową i sieciową potrzebną do wysokowydajnej dystrybucji treści cyfro- Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Warszawa Strona: 1/5

2 wych do poszczególnych serwerów HD zainstalowanych w klienta. Transmisja będzie odbywać się za pośrednictwem sieci Internet. Dostawca powinien zapewnić minimalne parametry dla usługi hostingu: obsługę aplikacji w języku PHP w wersji 5.3 lub nowszej, dostęp do bezpiecznej przestrzeni dyskowej o efektywnej pojemności do 25 TB, dystrybucję treści cyfrowych do serwerów HD za pośrednictwem sieci Internet z sumaryczną przepustowością do 2000 Mbit/s przy czym łączna ilość przesłanych danych nie przekroczy 250 TB danych. gwarancję dostępności systemu SLA tzw. SLA (Service Level Agreement) na poziomie 99, 9% w skali roku. bezpieczeństwo przechowywania treści cyfrowych zapewnione przez systemu wysokiej dostępności (backup, redundancja), bezpieczeństwo fizyczne systemów przez umieszczenie elementów infrastruktury w profesjonalnym Data Center, bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy serwer HD a systemem CDN poprzez wykorzystanie bezpiecznych certyfikatów szyfrowania danych oraz algorytmu szyfrowania SSL 256 bit, dostępność łącz internetowych od co najmniej 3 dostawców szkieletowych wraz z sesjami BGP, ciągłość dostarczania energii elektrycznej poprzez wykorzystanie systemu awaryjnego podtrzymania zasilania. 4 Kryterium oceny: Zamawiający przewiduje składanie ofert cząstkowych (wymienionych w punktach od 3.1 do 3.2.). Zadania cząstkowe wymienione w punkcie: 3.1 (Zakup i dostawa serwerów HD dla ośrodków testowych (laboratoriów)), będą oceniane według trzech kryteriów z tabeli poniżej. Oznacza to, że za każde zadanie można uzyskać od 0 do 100 punktów. Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 1. Kryterium 1 Cena Kryterium 2 Czas reakcji serwisowej Kryterium 3 Warunki gwarancji dla sprzętu 30 SUMA 100 W ramach Kryterium 1 Cena. najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem: Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 60 cena oferty ocenianej W ramach Kryterium 2 Czas reakcji serwisowej, Oferentowi zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 10. Ocenę przeprowadzać będzie 3 osobowa komisja. Każdy z członków komi- Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Warszawa Strona: 2/5

3 sji, niezależnie przyznaje punkty. Średnia arytmetyczna punktacji stanowić będzie końcowy wynik oceny. Skala ocen: 10 punktów za oferowanie czasu reakcji serwisowej do 24 godzin od momentu zgłoszenia. 5 punktów za oferowanie czasu reakcji serwisowej do jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 1 punkt za oferowanie czasu reakcji serwisowej powyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia. W ramach Kryterium 3 Warunki gwarancji dla sprzętu, Oferentowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 30. Ocenę przeprowadzać będzie 3 osobowa komisja. Każdy z członków komisji, niezależnie przyznaje punkty. Średnia arytmetyczna punktacji stanowić będzie końcowy wynik oceny. Skala ocen: 30 punktów za oferowanie gwarancji na sprzęt 4 lata i więcej, 20 punktów za oferowanie gwarancji na sprzęt 3 lata, 10 punktów za oferowanie gwarancji na sprzęt do 2 lat. Zadanie cząstkowe wymienione w punkcie 3.2 (Usługa hostingu.), będzie oceniane według dwóch kryteriów z tabeli poniżej. Oznacza to, że za zadanie można uzyskać od 0 do 100 punktów. Lp. Kryterium Liczba punktów (waga) 1. Kryterium 1 Cena Kryterium 2 Poziom jakości tzw. SLA 40 SUMA 100 W ramach Kryterium 1 Cena. najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem: Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 60 cena oferty ocenianej W ramach Kryterium 2 Poziom jakości tzw. SLA 1, Oferentowi zostaną przyznane punkty w skali od 10 do 40. Ocenę przeprowadzać będzie 3 osobowa komisja. Każdy z członków komisji, niezależnie przyznaje punkty. Średnia arytmetyczna punktacji stanowić będzie końcowy wynik oceny. Skala ocen (minimalne SLA wynosi 99%): 10 punktów za oferowanie SLA na poziomie mniejszym lub równym 99,8%, 20 punktów za oferowanie SLA na poziomie mniejszym lub równym 99,9%, 40 punktów za oferowanie SLA na poziomie większym lub równym 99,95%, 1 Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Warszawa Strona: 3/5

4 5 Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. ul. Stępińska 22/30, Warszawa. 6 Forma złożenia oferty: 6.1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej lub faksem Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, bindowanie). Koperta winna posiadać oznaczenie: Zamówienie nr 09/MKS/2013 na realizację zadań projektu na terenie województwa mazowieckiego w ramach projektu pt.: Stworzenie powiązania kooperacyjnego Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe 6.4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę Oferta oraz załączone do niej załączniki muszą zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania w toku postępowania, jak również po jego zakończeniu udzielenia dodatkowych informacji oraz uzupełnień oferty przez Oferenta Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Oferenta, który został wybrany Zamawiający wybierze kolejnego Oferenta, który uzyskał najwyższa liczbę punktów Z chwilą złożenia oferty, Oferent zobowiązany jest nie ujawniać publicznie ani osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego faktu złożenia oferty, prowadzenia i zakończenia negocjacji Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 7 Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2013 r. o godzinie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Warszawa Strona: 4/5

5 8 Załączniki: Załącznik nr 1 - Dodatkowe informacje Załącznik nr 2 - Oświadczenie Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Zapytanie sporządził: Stefan Kamiński Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Nr umowy RPMA /12-00 Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Warszawa Strona: 5/5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 22.04.2014.ZK.ORE_II dotyczące przygotowania i realizacji kursów e-learning w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo