M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A"

Transkrypt

1 Górno, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, Górno Tel. (17) , Fax (17) , Strona internetowa: M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ - PSIM Modyfikacji ulegają następujące zapisy siwz: 1. Dotyczy załącznik nr 15 do SIWZ wzór umowy, Par. 7 ust. 2 zmienia się treść 7 pkt 2 wzoru umowy w ten sposób, że nadaje się mu brzmienie: "Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego odbioru przedmiotu umowy". 2. Dotyczy załącznik nr 15 do SIWZ wzór umowy, Par. 10 Zmienia się brzmienie 10 umowy w ten sposób że jego obecne brzmienie określa się jako ust. 1, w dalszej części 10 otrzymuje następujące brzmienie: 2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu oprogramowania, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej oprogramowania (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze wykonawcy), jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wykonywanie przez Wykonawcę operacji 1

2 przetwarzania danych przekraczających zakres i cel opisany powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024) 4. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 5. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych. 6. Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie podwykonawcom zaangażowanym przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ustępach powyższych. 7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do powierzenia w imieniu Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, osobom trzecim, którym Wykonawca powierzy wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej umowy. 8. Strony gwarantują zachowanie poufności odnośnie do informacji dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy i wszystkich aspektów współpracy dotyczących realizacji umowy (Informacje Poufne) i zobowiązują się do: a) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej, z wyjątkiem znanych podwykonawców, b) ochrony Informacji Poufnych uzyskanych w toku realizacji Umowy z dochowaniem należytej staranności, c) zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie danej Strony dokumentów lub innych nośników, na których zostały utrwalone Informacje Poufne pochodzące od tej Strony wraz z ich kopiami. 9. Zamawiający zobowiązuje się zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa zapobiegające jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu oprogramowania aplikacyjnego, będącego przedmiotem umowy. 3. Dotyczy pkt. XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wymagań określonych przez zamawiającego w zakresie oferowanych dostaw B) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego ppkt. 4 siwz; Zamawiający wprowadza modyfikację treści siwz w ten sposób, że pkt XI lit. B ppkt 4 siwz otrzymuje następujące brzmienie: Oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego oprogramowania aplikacyjnego obsługującego część administracyjną dotyczącą zadania nr 3 i medyczną dotyczącą zadania nr 4 pochodzi od jednego producenta. (Z uwagi na wymaganą pełną integrację modułów oraz jednolity sposób gwarancji, wszystkie moduły oferowanego systemu informatycznego muszą umożliwić pracę z wykorzystaniem jednego rozwiązania platformy bazodanowej oraz pochodzić od jednego producenta. Wyjątek 2

3 stanowić mogą moduły specjalistyczne: Laboratorium, Apteka - dokumenty potwierdzające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. 4. Dotyczy pkt. XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wymagań określonych przez zamawiającego w zakresie oferowanych dostaw B) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego ppkt. 5 siwz: Zamawiający wprowadza modyfikację treści siwz w ten sposób, że pkt XI lit. B ppkt. 5 siwz otrzymuje następujące brzmienie: Oświadczenie Wykonawcy, że komputer jest zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta oraz wszystkie elementy komputera pochodzą od tego samego producenta lub są przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym). Wyjątek stanowić może karta graficzna do zastosowań medycznych w stacji diagnostycznej dla zadania nr 2 5. Dotyczy pkt. XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wymagań określonych przez zamawiającego w zakresie oferowanych dostaw B) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego ppkt. 3 siwz: Dotychczasowa treść w brzmieniu: Oświadczenie biegłego rewidenta (lub równoważne) potwierdzającego, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie aplikacyjne jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278). Oświadczenie biegłego rewidenta potwierdzającego, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie aplikacyjne jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 152 poz z późn. zmianami). 6. Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 5. Specyfikacja wymagań na sprzęt informatyczny i oprogramowanie podstawowe - Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i serwerowego z oprogramowaniem, pozostałych urządzeń komputerowych oraz infomatu - Sieciowa pamięć masowa (NAS) Dotychczasowa treść pkt Sieciowa pamięć masowa (NAS): Warunki gwarancji w części: Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 3

4 związane z serwisem. Oświadczenie producenta pamięci masowej, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 7. Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 5. Specyfikacja wymagań na sprzęt informatyczny i oprogramowanie podstawowe - Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i serwerowego z oprogramowaniem, pozostałych urządzeń komputerowych oraz infomatu Konsola KVM Dotychczasowa treść pkt Konsola KVM: Certyfikaty w brzmieniu: Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z norma ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Dostosowana do zasilania z sieci elektrycznej w Polsce. Konsola KVM musi być wyprodukowana zgodnie z norma ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Dostosowana do zasilania z sieci elektrycznej w Polsce. i dalej: Dotychczasowa treść pkt Konsola KVM: Warunki Gwarancji w brzmieniu: Trzy lata gwarancji z czasem reakcji do 12 godzin od zgłoszenia. Naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta. Oświadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Trzy lata gwarancji z naprawa w miejscu instalacji sprzętu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych lub posiadać autoryzacje producenta. 8. Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 5. Specyfikacja wymagań na sprzęt informatyczny i oprogramowanie podstawowe - Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i serwerowego z oprogramowaniem, pozostałych urządzeń komputerowych oraz infomatu Komputer stacjonarny z oprogramowaniem 4

5 a) Dotychczasowa treść pkt Komputer stacjonarny z oprogramowaniem: Wyposażenie multimedialne zmienia się i otrzymuje brzmienie: Karta dźwiękowa zintegrowana z płyta główna, zgodna z High Definition. Komputer musi być wyposażony w głośniki (dopuszcza się głośniki zintegrowane z monitorem). Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Klawiatura, mysz laserowa. b) Dotychczasowa treść pkt Komputer stacjonarny z oprogramowaniem: Cechy BIOS zmienia się poprzez wykreślenie zapisów: wraz z data jego wyprodukowania g/ kontrolerze audio c) Do Dotychczasowej treści pkt Komputer stacjonarny z oprogramowaniem zamawiający dodaje nowy wiersz tabelki w brzmieniu: Napęd optyczny DVD±RW d) Do dotychczasowej treści pkt Komputer stacjonarny z oprogramowaniem zamawiający dodaje nowy wiersz tabelki w brzmieniu: Interfejsy Z przodu obudowy min. cztery porty USB >= Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 5. Specyfikacja wymagań na sprzęt informatyczny i oprogramowanie podstawowe - Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i serwerowego z oprogramowaniem, pozostałych urządzeń komputerowych oraz infomatu Komputer przenośny z oprogramowaniem a) Dotychczasowa treść pkt Komputer przenośny z oprogramowaniem: BIOS zmienia się poprzez wykreślenie zapisów: wraz z datą jego wyprodukowania Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On WLAN zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci WLAN b) Do Dotychczasowej treści pkt Komputer przenośny z oprogramowaniem zamawiający dodaje nowy wiersz tabelki w brzmieniu: Napęd optyczny DVD±RW c) Dotychczasowa treść pkt Komputer przenośny z oprogramowaniem: Interfejsy zmienia się poprzez wykreślenie zapisów: 5

6 MMC+, Memory Stick 10. Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 5. Specyfikacja wymagań na sprzęt informatyczny i oprogramowanie podstawowe - Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i serwerowego z oprogramowaniem, pozostałych urządzeń komputerowych oraz infomatu Podpis elektroniczny a) Dotychczasowa treść pkt Podpis elektroniczny zmienia się poprzez wykreślenie zapisów: Sposób weryfikacji osoby uprawnionej do korzystania z podpisu elektronicznego Rozmowa w języku polskim b) Dotychczasowa treść pkt Podpis elektroniczny: Certyfikat kwalifikowany zmienia się i otrzymuje brzmienie: 2 lata (odnowienie po 2 latach) 100 bezpłatnych znaczników czasu do każdego certyfikatu c) Dotychczasowa treść pkt Podpis elektroniczny: Certyfikat komercyjny zmienia się i otrzymuje brzmienie: 2 lata, opcja podpisu i szyfrowania (odnowienie po 2 latach) 11. Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, Oprogramowanie dziedzinowe dla Szpitala w Górnie. Dotyczy: Akty prawne i normy w części medycznej Wymagania Zamawiający wykreśla pkt 19 o treści: 19. Zgodność z normą ISO 17025:2001,,Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących. 12. Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, Oprogramowanie dziedzinowe dla Szpitala w Górnie. Dotyczy Finanse- Księgowość (95. Współpraca z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do Księgi Głównej poprzez wczytanie danych z plików emitowanych w uzgodnionym formacie (np..xml,.dbf, lub.xsp ) w tym z SIK) Obecna treść pkt 95 w brzmieniu: Współpraca z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do Księgi Głównej poprzez wczytanie danych z plików emitowanych w uzgodnionym formacie (np..xml,.dbf lub.xsp) w tym z SIK 6

7 Współpraca z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do Księgi Głównej poprzez wczytanie danych z plików emitowanych w uzgodnionym formacie (np..xml,.dbf lub.xsp) 13. Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, Oprogramowanie dziedzinowe dla Szpitala w Górnie. Dotyczy Zamówienia publiczne Usuwa się obecną treść pkt 14 w brzmieniu: - ewidencja kontrahentów, którzy pobrali specyfikację, 14. Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, Oprogramowanie dziedzinowe dla Szpitala w Górnie. Dotyczy Ruch Chorych a) Usuwa się obecną treść pkt 156 w brzmieniu: - PZH b) Usuwa się obecną treść pkt 26 w brzmieniu: - autoryzacja danych Izby Przyjęć, c) Dotychczasowa treść pkt 83 zmienia się i otrzymuje brzmienie: przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych wypisowych z poprzedniego oddziału lub będą odnotowane minimalne informacje: data wypisu, tryb wypisu i oddział na który ma być pacjent przeniesiony). d) Usuwa się obecną treść pkt 87 w brzmieniu: - autoryzacja danych oddziałowych. 15. Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, Oprogramowanie dziedzinowe dla Szpitala w Górnie. Dotyczy Obsługa kontraktów medycznych (w ramach RCH) Usuwa się obecną treść pkt 43 w brzmieniu: Generowanie i eksport komunikatu fazy II (komunikat RRSWI) w aktualnie obowiązującej wersji publikowanej przez płatnika 16. Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ, Oprogramowanie dziedzinowe dla Szpitala w Górnie. Dotyczy Obsługa kontraktów medycznych (w ramach RCH) Usuwa się obecną treść pkt 44 w brzmieniu: 7

8 Import potwierdzeń do danych przekazanych w komunikacie II fazy (komunikat P_RSW) 17. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, PACS i RIS WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA RIS/PACS, SPRZĘTU RADIOLOGICZNEGO ORAZ INTEGRACJI Z SZPITALNYM SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Dot. pkt. V. Moduł dla rozwiązań teleradiologicznych (1 licencja), ppkt 29: Po słowie wpis dodaje się słowo: /zgłoszenie Pozostała treść ppkt 29 nie ulega zmianie. 18. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, Dot. pkt. XXIII. (Integracja systemu RIS i PACS) ppkt. 8: Po słowie z poziomu dokumentacji medycznej dodaje się słowo: w systemie HIS Pozostała treść ppkt 8 nie ulega zmianie. 19. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, Dot. pkt. XXIII. (Integracja systemu RIS i PACS) ppkt. 9: Po słowie z poziomu dokumentacji medycznej dodaje się słowo: w systemie HIS Pozostała treść ppkt 9 nie ulega zmianie. 20. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, Dot. pkt. XII (Duplikator CD/DVD wraz z oprogramowaniem i stacja sterującą 1 szt.) ppkt. 2 Po słowie wpis dodaje się słowo: /zgłoszenie Pozostała treść ppkt 2 nie ulega zmianie. 8

9 21. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, Dotyczy: XIII. Skaner do płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych 1 szt. ppkt. 18 Obecna treść ppkt 18 w brzmieniu: Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem podstawowych funkcji zmienia się i otrzymuje brzmienie: Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem podstawowych funkcji lub skaner z systemem diodowym informujący o stanie skanera. W drugim przypadku wszystkie komunikaty i funkcje winny być dostępne na stacji technika skanera 22. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, Dotyczy: XVIII. Lekarska stacja diagnostyczna do diagnostyki ogólnej, pkt 5 a) Po treści Oprogramowanie diagnostyczne obecny zapis zarejestrowane w klasie IIa zmienia się i otrzymuje brzmienie: posiadające wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa b) Dotychczasowy zapis Karta graficzna medyczna tego samego producenta co monitory dedykowana do monitorów diagnostycznych zmienia się i otrzymuje brzmienie: Karta graficzna dedykowana do monitorów diagnostycznych przez producenta monitorów diagnostycznych Pozostała treść pkt 5 nie ulega zmianie. 23. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, 9

10 Dotyczy: II. Szczegółowe wymagania na Radiologiczny System Informacyjny (RIS), pkt 81. Obecna treść pkt 81 w brzmieniu: Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego Możliwość wygenerowania opisu badania z jednoznacznym oznaczeniem lekarza opisującego 24. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, Dotyczy: IX. Serwer RIS/PACS 1 szt. Obecny zapis: Napędy wbudowane: nagrywarka DVD+/-RW, napęd RDX, napęd taśmowy LTO4 Napędy wbudowane: nagrywarka DVD+/-RW, napęd RDX Napęd taśmowy LTO4 w pełni kompatybilnych z oferowanym rozwiązaniem serwerowym Pozostała treść nie ulega zmianie. 10

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo