Polska-Iłża: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Iłża: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 219-381473. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Iłża: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 Osoba do kontaktów: Wiesława Mazur Iłża POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: zdrowie Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e- usług dla pacjentów. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi 1/23

2 2/23 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZZOZ Szpital w Iłży, ul. Bodzentyńska 17, Iłża. Kod NUTS PL128 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e- usług dla pacjentów. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość bez VAT: ,47 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów 1) Krótki opis Zadanie 1. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala w części medycznej oraz w części zarządczej a) dostawa ZSI z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 1 do SIWZ dla: 1) modułów części medycznej punkt 2., 3., 4. 2) modułów części administracyjnej - pkt. 5. 2/23

3 3/23 b) dostawa oprogramowania realizującego funkcje bazy danych z odpowiednią licencją (w wersji najnowszej z aktualnymi poprawkami producenta obsługująca platformę sprzętową wyposażoną w dwa procesory minimum cztero-rdzeniowe minimalne warunki jakie musi spełniać dostarczane oprogramowanie realizujące funkcje bazy danych umożliwiające zainstalowanie, wdrożenie i eksploatację ZSI), c) instalacja, konfiguracja i wdrożenie ZSI dla części medycznej oprogramowania administracyjnej, d) instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania bazy danych, e) instalacja i przeniesienie danych w pełnym zakresie ze źródeł aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego f) integracja ZSI w zakresie medycznym z posiadaną aparaturą medyczną, g) integracja ZSI z systemem identyfikacji zasobów w zakresie kodów kreskowych, h) integracja ZSI z systemem zarządzania treścią, i) optymalizacja bazy danych po pierwszym pełnym cyklu eksploatacji systemów (pierwszy pełny cykl eksploatacyjny jest okresem funkcjonowania Szpitala w ciągu 12. kolejnych miesięcznych okresów rozliczeniowych z Płatnikami w układzie roku kalendarzowego), j) wdrożenie w zakresie administrowania bazą danych wdrożonego nowego systemu ZSI dla części medycznej i administracyjnej, k) wdrożenie w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego ZSI, l) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla ZSI dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów 1) Krótki opis Zadanie 2 Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią a) dostawa EOD z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 2 do SIWZ, b) instalacja, konfiguracja i wdrożenie EOD, c) integracja wdrożonego EOD z ZSI: 1) w części medycznej w zakresie danych i dokumentów medycznych; 2) w części administracyjnej w zakresie dokumentów elektronicznych; d) integracja EOD z systemem identyfikacji zasobów w zakresie kodów kreskowych, e) wdrożenie w zakresie administrowania wdrożonym EOD, f) wdrożenie w zakresie eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego EOD, g) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla EOD dla licencji nabywanej w ramach niniejszego zamówienia. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , /23

4 4/23 3) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów 1) Krótki opis Zadanie 3. Budowa portalu intranetowego oraz e-pacjenta a) dostawa portalu z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 3 do SIWZ, b) instalacja, konfiguracja i wdrożenie portalu, c) integracja wdrożonego portalu z ZSI w części medycznej w zakresie elektronicznej rejestracji pacjentów, d) integracja wdrożonego portalu z ZSI w części medycznej w zakresie informacji ogólnych dla pacjentów e) integracja wdrożonego portalu z EOD w zakresie danych i dokumentów medycznych oraz dokumentów elektronicznych; f) wdrożenie w zakresie administrowania wdrożonym portalem, g) wdrożenie w zakresie eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego portalu, h) dostawa niezbędnego sprzętu do uruchomienia portalu oraz usług i) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla portalu dla licencji nabywanej w ramach niniejszego zamówienia. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów 1) Krótki opis Zadanie 4. Budowa usług środowiska informatycznego a) dostawa systemu zarządzania identyfikatorami i kodami kreskowymi z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 4 do SIWZ, b) dostawa systemu zarządzania treścią z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 4 do SIWZ, c) dostawa aplikacji karty elektronicznej z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 4 do SIWZ, d) instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu e) integracja wdrożonego systemu zarządzania identyfikatorami i kodami kreskowymi z EOD, portalem i ZSI dla części medycznej w zakresie identyfikacji pacjentów, f) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim 4/23

5 5/23 g) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie sprzętu dla potrzeb systemu zarządzania identyfikatorami i kodami kreskowymi według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 4 do SIWZ, 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów 1) Krótki opis Zadanie 5. Budowa infrastruktury transmisji danych środowiska informatycznego szpitala a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie składników modernizujących i rozbudowujących instalację przewodowej transmisji danych według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 5 do SIWZ: Budowa okablowania strukturalnego, okablowania elektrycznego, łączy światłowodowych b) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie składników instalacji bezprzewodowej transmisji danych według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 5 do SIWZ, c) wdrożenie w zakresie eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego składników sprzętowych określonych w załączniku nr 5 d) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. a) c), e) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych f) składniki infrastruktury teleinformatycznej w pkt. a) - b) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 6 Nazwa: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów 1) Krótki opis Zadanie 6. Budowa infrastruktury przetwarzania danych a) Modernizacja pomieszczeń serwerowni wraz z instalacją wymaganych urządzeń oraz systemów nadzoru i kontroli i zabezpieczenia pomieszczeń. b) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie składników instalacji przetwarzania danych według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 6 do SIWZ, 5/23

6 6/23 c) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami dostarczonymi w ramach załącznika nr 6 do SIWZ d) wdrożenie w zakresie eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego w ramach załącznika nr 6 do SIWZ e) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników w ramach załącznika nr 6 do SIWZ f) teleinformatycznej w pkt. a) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 7 Nazwa: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów 1) Krótki opis Zadanie 7. Budowa infrastruktury zarządzania środowiskiem i uwierzytelniania a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie składników instalacji zarządzania środowiskiem i uwierzytelniania według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 7 do SIWZ, b) dostawa oprogramowania realizującego funkcje usługi katalogowej z odpowiednimi licencjami, c) instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania realizującego funkcje usługi katalogowej, d) konfiguracja i wdrożenie funkcji zdalnego w trybie wirtualnej sieci prywatnej (VPN), e) uruchomienie i konfiguracja usług uwierzytelniania dostępu do sieci i jej użytkowników (NAC), f) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. a) e), g) wdrożenie w zakresie eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego składników wdrożonych w pkt. a) e), h) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktów a) e), i) składniki infrastruktury teleinformatycznej y pkt. a) - e) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 8 Nazwa: Środowisko teleinformatyczne SP ZZOZ w Iłży dla gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych medycznych, dokumentacji medycznej w systemie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów 1) Krótki opis Zadanie 8. Opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji 6/23

7 7/23 a) Audyt bezpieczeństwa, b) Opracowanie nowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 17 do SIWZ, c) Szkolenia i warsztaty. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: PLN. 2) Wadium może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę, tzn: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego), oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przepisami ustawy. 4) Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert patrz informacje wstępne pkt. I SIWZ. Natomiast wadium, wniesione w innej niż pieniądz dopuszczonej formie, należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Beneficjentem złożonych poręczeń lub gwarancji musi być Zamawiający. Kserokopia takiego dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinna znajdować się w ofercie. Zarówno na przelewie, jak i na dokumencie wadialnym powinien być wskazany numer postępowania, nadany przez Zamawiającego. 5) Wadium należy wnieść w terminie do dnia r. do godz. 13:00. Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 6) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 7) Prosimy o podanie w formularzu ofertowym (zał. nr 8 do SIWZ) Państwa numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający ma zwrócić wadium (wniesione w pieniądzu) po zakończeniu postępowania. 1) Od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który zostanie zaproszony do podpisania umowy, wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy. 2) Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. 3) Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 oraz w art. 150 ust. 3 ustawy Pzp. 7/23

8 8/23 III.1.2) III.1.3) 5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, określony w pkt I SIWZ, z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy postępowanie nr UB/05/ ) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7) Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części: a. 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy, b. 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi. 8) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach: a. część zabezpieczenia gwarantująca zgodne wykonanie umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b. pozostała część nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Wynagrodzenie może być płatne w formie płatności częściowych na podstawie Protokołu Odbioru poszczególnych zadań (1-8). Wartość wynagrodzenia częściowego łącznie dla wszystkich zadań nie może przekroczyć 70% wartości wskazanej w 6 ust 1 Umowy. 2. Płatność pozostałych 30 % wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego przez osobę wskazaną w 3 ust 2 pkt 1 umowy bez żadnych uwag i zastrzeżeń. 3. Łączna wartość infrastruktury IT (Zadania 4-7) nie może przekroczyć 50% wartości wskazanej w 6 ust 1 Umowy. 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i kopii odpowiedniego Protokołu Odbioru. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w 9 Umowy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. 8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z pełnomocnikiem, który został lub zostanie do tych czynności umocowany. 2) W przypadku wyboru, przez Zamawiającego, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, do przedłożenia zawartej między nimi umowy. 3) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego. 8/23

9 9/23 III.1.4) 4) Każdy z warunków określonych w rozdz. 5 punkcie 1. powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 5) Warunki określone w rozdz. 5 punkcie 2. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien spełniać samodzielnie. 6) Oświadczenie o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składane są przez każdego z tych Wykonawców osobno. 7) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak Opis szczególnych warunków: Opis szczególnych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia w ramach jednej dostawy. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę obejmującą wszystkie poniższe elementy łącznie: dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie Hospital Information System (HIS) obejmującego część medyczną w konfiguracji obejmującej minimum: Ruchu Chorych Izba Przyjęć, Ruch Chorych Oddział, Statystyka, Zlecenia, Rozliczeń z płatnikami, Kolejka oczekujących, Apteka, Blok operacyjny dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie lub integracje z Enterprise Resource Planning (ERP) obejmującego część zarządcza w konfiguracji obejmującej minimum: Kadry, Płace, Środki trwałe, Gospodarka magazynowa, Finanse/księgowość, portal umożliwiający wykonywanie usług on-line, z liczbą stanowisk roboczych nie mniejszą niż 60, z których użytkownicy korzystają z wdrożonego systemu informatycznego oraz liczbą użytkowników systemu informatycznego nie mniejszą niż 80 osób, dostawę infrastruktury teleinformatycznej zawierającej co najmniej: klaster serwerowy z macierzą dyskową, urządzenia aktywne sieci LAN z certyfikowaną medycznie (EN-IEC60601) siecią bezprzewodowej transmisji danych, zasilacze awaryjne, okablowanie strukturalne przewodowej transmisji danych, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi udokumentować dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postaci co najmniej 8 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym: Co najmniej 1 kierownik projektu, posiadający: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia, co najmniej wykształcenie wyższe techniczne w zakresie informatyki oraz jeden z certyfikatów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne zarządzania projektami IT: PRINCE2, PMA, PMP lub równoważny.; 9/23

10 10/23 III.2) III.2.1) Co najmniej 3 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części medycznej; Co najmniej 1 wdrożeniowca, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania oraz integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części PACS; Co najmniej 1 wdrożeniowca, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części administracyjnej w zakresie: finanse i koszty; Co najmniej 1 wdrożeniowca, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części administracyjnej w zakresie: kadry i płace; Co najmniej 1 inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanych urządzeń sieciowych LAN i WAN na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych. Co najmniej 1 inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanych serwerów na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych. Co najmniej 1 inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanej macierzy na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych. Co najmniej 1 inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanego oprogramowania do wirtualizacji na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych. Uwaga: Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez okres realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż dwóch funkcji z wymienionych powyżej. Kierownik projektu nie może łączyć funkcji. Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę stawianych mu warunków / wymagań oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty według Tabela 7. Tabela 7. Oświadczenia lub dokumenty, które należy załączyć do oferty. Lp. Rodzaj dokumentu Okres ważności dokumentu 1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) wg zał. nr 8 do SIWZ. Brak wymagań 10/23

11 11/23 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferty. Brak wymagań 3. Oświadczenia Wykonawcy: o spełnieniu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg zał. nr 13 do SIWZ), o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg zał. nr 14 do SIWZ). Brak wymagań 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Odpis wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 5. Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 4 tabeli lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty. Brak wymagań 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku złożenia wadium w innej niż gotówka dopuszczonej formie, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii dokumentu wadialnego oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego w sposób umożliwiający zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia). Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert 7. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawione nie wcześniej niż 3 m- ce przed upływem terminu składania ofert 8. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp. Wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min ,00 PLN. Uwaga: Do przeliczania środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w innej walucie niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postepowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert 10. Opłacona polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę nie niższą niż ,00 PLN. Uwaga: Do przeliczania sumy ubezpieczenia wyrażonej w innej walucie niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Brak wymagań 11/23

12 12/ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a mianowicie przynajmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia w ramach jednej dostawy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg zał. nr 15 do SIWZ). Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę obejmującą wszystkie poniższe elementy łącznie: dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie Hospital Information System (HIS) obejmującego część medyczną w konfiguracji obejmującej minimum: Ruchu Chorych Izba Przyjęć, Ruch Chorych Oddział, Statystyka, Zlecenia, Rozliczeń z płatnikami, Kolejka oczekujących, Apteka, Blok operacyjny dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie lub integracje z Enterprise Resource Planning (ERP) obejmującego część zarządcza w konfiguracji obejmującej minimum: Kadry, Płace, Środki trwałe, Gospodarka magazynowa, Finanse/księgowość, system elektronicznego obiegu dokumentów umożliwiający jednoczesną pracę do min. 100 użytkowników, portal umożliwiający wykonywanie usług on-line, z liczbą stanowisk roboczych nie mniejszą niż 60, z których użytkownicy korzystają z wdrożonego systemu informatycznego oraz liczbą użytkowników systemu informatycznego nie mniejszą niż 80 osób. dostawę infrastruktury teleinformatycznej zawierającej co najmniej: klaster serwerowy z, macierzą dyskowa, urządzenia aktywne sieci LAN z certyfikowaną medycznie (EN-IEC60601) siecią bezprzewodowej transmisji danych, zasilacze awaryjne, okablowanie strukturalne przewodowej transmisji danych. Uwaga: Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonej w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Brak wymagań 12. Wykaz co najmniej 8. osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych w określonych niżej zakresach merytorycznych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym projekcie oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym: Co najmniej 1 kierownik projektu, posiadający: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia, co najmniej jeden z certyfikatów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne zarządzania projektami IT: PRINCE2, PMA, PMP lub certyfikatu równoważnego.; Co najmniej 3 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części medycznej; Co najmniej 1 wdrożeniowca, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania oraz integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części PACS; Co najmniej 1 wdrożeniowca, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części administracyjnej w zakresie: finanse i koszty; 12/23

13 13/23 Co najmniej 1 wdrożeniowca, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części administracyjnej w zakresie: kadry i płace. Co najmniej 1 inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanych aktywnych urządzeń sieciowych na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych. Co najmniej 1 inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanych serwerów na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych. Co najmniej 1 inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanej macierzy dyskowej na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych. Co najmniej 1 inżyniera certyfikowanego przez producenta oferowanego oprogramowania do wirtualizacji na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych. (wg zał. nr 16 do SIWZ). Jedna osoba może legitymować się kwalifikacjami w więcej niż jednym zakresie merytorycznym. Uwaga: Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez okres realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż dwóch funkcji z wymienionych powyżej. Kierownik projektu nie może łączyć funkcji. Brak wymagań 13. Propozycja Ramowego Harmonogramu Realizacji Projektu oraz proponowane Standardy Wdrożeniowe realizacji projektu przygotowany na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ. Brak wymagań 14. Próbka oferowanego ZSI, umożliwiająca weryfikację oferowanych funkcjonalności, w szczególności w zakresie podlegającym ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert, w postaci oprogramowania aplikacyjnego (w zakresie HIS - oprócz LIS I PACS oraz ERP), zainstalowanego na sprzęcie Wykonawcy (np. przenośnym komputerze) jako w pełni działającego i skonfigurowanego umożliwiającego weryfikację oferowanej funkcjonalności. Zamawiający wymaga, aby próbka została złożona wraz z ofertą. Próbka jest rozumiana jako dokument zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 97 ust. 2, zwróci próbki Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek. Próbkę Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający, zgodnie z art. 97 ust. 1, przechowuje jako załącznik do protokołu przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Brak wymagań 15. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia dla elementów infrastruktury technicznej: oświadczeń: spełnianie przez producenta kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, 13/23

14 14/23 posiadaniu przez Wykonawcę aktualnego certyfikatu jakości ISO 9001 lub równoważnego na świadczenie usług serwisowych dla serwerów (z wyłączeniem oprogramowania do wirtualizacji), macierzy, stanowisk roboczych (PC), stanowisk roboczych (tablet), zasilaczy awaryjnych, przełączników sieciowych, kontrolera i punktów dostępowych, posiadaniu przez producenta aktualnego certyfikatu jakości ISO 9001 lub równoważnego ISO 9001 producenta dla serwerów (z wyłączeniem oprogramowania do wirtualizacji), macierzy, stanowisk roboczych (PC), stanowisk roboczych (tablet), zasilaczy awaryjnych, przełączników sieciowych, kontrolera i punktów dostępowych, posiadaniu przez producenta certyfikatu jakości ISO lub równoważnego dla oferowanych serwerów (z wyłączeniem oprogramowania do wirtualizacji), macierzy, stanowisk roboczych (PC), stanowisk roboczych (tablet), posiadaniu przez oferowany sprzęt komputerowy [definicja w rozdziale 2]: certyfikatu Energy Star min. 5.0 lub równoważnego, spełnianiu przez oferowane aktywne urządzenia transmisji danych wymagań Unii Europejskiej mających zastosowanie w dyrektywach 73/23/EEC (LVD) i 89/336/EEC (EMC), a dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych 99/5/EC (RTTE) i że oferowany sprzęt posiada odpowiednie deklaracje zgodności; posiadaniu przez oferowane monitory ekranowe [definicja w rozdziale 2]: znaku TCO 99 lub certyfikatu równoważnego w tym zakresie; potwierdzające posiadanie przez oferowane punkty dostępowe bezprzewodowej transmisji danych certyfikatu EN-IEC lub równoważnego w tym zakresie, realizacji usług serwisowych bezpośrednio przez producenta elementów infrastruktury technicznej lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego, pochodzeniu wszystkich elementów infrastruktury technicznej dostarczanych przez Wykonawcę z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych Unii Europejskiej, potwierdzającego, że w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego Wykonawca dostarczy sprzęt wraz z ww. odpowiednimi właściwymi deklaracjami, certyfikatami i znakami aktualnymi na dzień składania oferty w terminie do 7. dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty złożonej przez Wykonawcę i minimum 3. dni przed podpisaniem umowy, specyfikacji techniczno-funkcjonalnej tj. szczegółowych danych technicznych oferowanego sprzętu (np. karty katalogowe lub inne dokumenty), umożliwiających zweryfikowanie wszelkie wymagań minimalnych zawartych w treści SIWZ ze wskazaniem producenta, modelu i spełnieniem każdego z parametrów minimalnych na podstawie specyfikacji technicznej wymagań minimalnych stanowiących załączniki 1 7 do SIWZ, deklaracji zgodności CE dla wszystkich elementów sprzętu komputerowego i aktywnych urządzeń sieciowych, dokumentów potwierdzających autoryzacje Wykonawcy przez producentów sprzętu komputerowego i aktywnych urządzeń sieciowych w zakresie handlu nimi na terenie Polski dla sektora medycznego i tak: świadectwa autoryzacji od producentów w zakresie handlu oferowanym sprzętem na terenie Polski dla sektora medycznego; w przypadku gdy producenci nie wystawiają takich świadectw lub ich struktura kanałów sprzedaży nie wyróżnia takiego sektora rynku, do oferty należy dołączyć oświadczenia dystrybutorów o tym, że Wykonawca jest ich partnerem handlowym wraz z dołączonymi do tych oświadczeń świadectwami autoryzacji dla dystrybutorów; świadectwa autoryzacji producentów dla dystrybutorów mogą zostać zastąpione oświadczeniem dystrybutorów, że są autoryzowanymi przedstawicielami producentów w Polsce i współpracują z Wykonawcą w zakresie 14/23

15 15/23 III.2.2) składanej oferty; oświadczenia dystrybutorów muszą zawierać numery umów zawartych pomiędzy producentami a dystrybutorami. Brak wymagań 16. Wykaz informacji niezbędnych do realizacji umowy (w rozbiciu na poszczególne zadania) (wg zał. nr 10 do SIWZ). Brak wymagań 17. Tabela określająca minimalny czas wdrożenia personelu (użytkowników i administratorów) Zamawiającego (wg zał. nr 12 do SIWZ). Brak wymagań 18. Zasady realizacji usług serwisowych (wg zał. nr 11 do SIWZ) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferty. Brak wymagań 19. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca należący do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. Brak wymagań 2. Wymienione powyżej dokumenty, wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), na każdej z zapisanych stron. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone datą, aktualną w stosunku do terminu składania ofert. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi udokumentować swoją sytuację ekonomiczną i finansową poprzez przedłożenie: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum ,00 PLN; opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę nie niższą niż ,00 PLN. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w rozdz. 5 pkt.1 lit. a), b) i c), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku określonego w rozdz. 5 pkt. 1 lit. d), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia. 15/23

16 16/23 III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, a mianowicie przynajmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia w ramach jednej dostawy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg zał. nr 15 do SIWZ). Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę obejmującą wszystkie poniższe elementy łącznie: dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie Hospital Information System (HIS) obejmującego część medyczną w konfiguracji obejmującej minimum: Ruchu Chorych Izba Przyjęć, Ruch Chorych Oddział, Statystyka, Zlecenia, Rozliczeń z płatnikami, Kolejka oczekujących, Apteka, Blok operacyjny dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie lub integracje z Enterprise Resource Planning (ERP) obejmującego część zarządcza w konfiguracji obejmującej minimum: Kadry, Płace, Środki trwałe, Gospodarka magazynowa, Finanse/księgowość, system elektronicznego obiegu dokumentów umożliwiający jednoczesną pracę do min. 100 użytkowników, portal umożliwiający wykonywanie usług on-line, z liczbą stanowisk roboczych nie mniejszą niż 60, z których użytkownicy korzystają z wdrożonego systemu informatycznego oraz liczbą użytkowników systemu informatycznego nie mniejszą niż 80 osób. dostawę infrastruktury teleinformatycznej zawierającej co najmniej: klaster serwerowy z, macierzą dyskowa, urządzenia aktywne sieci LAN z certyfikowaną medycznie (EN-IEC60601) siecią bezprzewodowej transmisji danych, zasilacze awaryjne, okablowanie strukturalne przewodowej transmisji danych. Uwaga: Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonej w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykaz co najmniej 8. osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych w określonych niżej zakresach merytorycznych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w niniejszym projekcie oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym: Co najmniej 1 kierownik projektu, posiadający: co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia, co najmniej jeden z certyfikatów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne zarządzania projektami IT: PRINCE2, PMA, PMP lub certyfikatu równoważnego.; Co najmniej 3 wdrożeniowców, posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części medycznej; Co najmniej 1 wdrożeniowca, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania oraz integracji systemu informatycznego do obsługi zakładów opieki zdrowotnej w części PACS; 16/23

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Kętrzynie, adres pocztowy: ul. M.C. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45001-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 027-045001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368948-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 224-368948 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109166-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 064-109166 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203590-2014:text:pl:html Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340393-2014:text:pl:html Polska-Wąsewo: Sieć radiowa 2014/S 193-340393 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 129-222420. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 129-222420. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222420-2013:text:pl:html Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 129-222420 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo