PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY"

Transkrypt

1 KONKURS ARCHITEKTONICZNY JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ RCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY 1. CEL INWESTYCJI: Celem inwestycji jest zbudowanie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nysie, zgodnej ze współczesnymi wymogami przestrzennymi i funkcjonalnymi sądownictwa. Obecnie niewielka siedziba Sądu, co prawda, położona w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji Starego Miasta, nie spełnia jednak warunków niezbędnych procedurom sądowym. W nowym budynku zlokalizowane będą następujące wydziały: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz wydział ksiąg wieczystych, sale rozpraw oraz gabinety sędziowskie, sala konferencyjna, a także oddziały: administracyjny i finansowy. 2. STAN ISTNIEJĄCY DZIAŁKI: Na działce nr 66, przy zbiegu ulic Fryderyka Chopina i Cypriana Norwida, o powierzchni m2 a wyznaczonej na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nysie, obecnie znajdują się nieczynne już boiska sportowe i teren rekreacyjny pobliskiej szkoły. Działka jest położona blisko Rynku, tuż za linią dawnych murów miejskich i fosy, których pamięć wyznaczają zielone bulwary ( ul. F. Chopina). Działka te jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Sądu Rejonowego w Nysie. Od południa działka oddzielona jest od głównej siedziby Straży Pożarnej ulicą C. Norwida. Od północy sąsiaduje z budynkiem szkoły, który w części pełni także funkcje biurowe. Od zachodu działka sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej położonej wzdłuż ulicy C. Norwida. Od frontu, ulica F. Chopina biegnąca wzdłuż ciekawego i zielonego bulwaru za którym położone jest Stare Miasto. Na mapie MPZP działka nr 66 jest częścią terenu o pow. 1,23 ha. oznaczonego jako UO2. (patrz : Uchwała Rady Miejskiej w Nysie nr LV/672/10 z dnia 31 marca 2010 r. załącznik) 3. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: Projektowany budynek Sądu Rejonowego ma uzupełnić pierzeją zabudowy ul. F. Chopina zgodnie z decyzją Planu Miejscowego oraz stworzyć narożnik z ul. C. Norwida. Teren działki jest obecnie znacznie zagłębiony. Poziom parteru budynku należy dostosować do poziomu chodnika w ulicy F.Chopina. Główna elewacja oraz główne wejście należy zlokalizować przy tej ulicy. Wejście główne do budynku to wejście dla zainteresowanych oraz części personelu. Wejście służbowe przeznaczone jest dla pracowników merytorycznych Sądu. Trzecie wejście przewidziane jest dla osób zatrzymanych oraz konwojów policyjno-więziennych. Tym trzem strefom dostępu towarzyszyć będą odpowiednio sekcje parkingu oraz ich powiązanie ze strefami wejściowymi projektowanego budynku. Pod każde wejście do budynku musi być zapewniony podjazd samochodu ratunkowego. 1/5

2 Wejście główne do budynku winno być zadaszone. Przed wejściem głównym powinna być zaprojektowana zatoka dla trzech samochodów osobowych. W bliskiej strefie wejścia do budynku zlokalizować parking dla rowerów interesantów. Organizacja i lokalizacja wjazdów i podjazdów do Sądu jest istotnym zadaniem konkursowym. PARKINGI Zgodnie z wymogami MPZP par.7.ust.1. str.4. należy przewidzieć 20 mp na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynku na terenie działki nr 66. Jednak parkingi, ze względów finansowych, należy zaprojektować ze szczególną rozwagą. Z powierzchni użytkowej przyjętej do obliczeń należy odjąć powierzchnię użytkową pomocniczą oraz tę, która ze względów bezpieczeństwa budynku jest dublowana (dodatkowe ciągi komunikacyjne). Zapis MPZP dopuszcza lokalizację części miejsc parkingowych (max. 15 ) w pasie drogowym ul. F. Chopina. Zamawiający dopuszcza lokalizację parkingu dla konwojów a także część parkingu dla pracowników w kondygnacji podziemnej projektowanego budynku. Wysokość parkingu dla konwojów winna umożliwiać wjazd samochodów dostawczych i mikrobusów. Wjazd dla jakichkolwiek samochodów i pojazdów na teren działki nr 66 musi być kontrolowany przez portiernię. Przewidzieć parking dla rowerów, zgodnie z zapisami MPZP. ZIELEŃ Rozważyć możliwość zachowania drzew znajdujących się przy zachodniej granicy działki a także możliwość pozostawienia fragmentów zieleni krzewiastej znajdującej się w granicy działki. Przewidzieć rekreacyjny teren zielony wewnątrz działki. ODPADY Miejsca na pojemniki na odpady segregowane winne być dostępne od zewnętrznej strony działki. Także obsługa, wymiana i opróżnianie pojemników. W wypadku lokalizacji pojemników na odpadki na terenie działki ich lokalizacja i obsługa musi być kontrolowana wzrokowo przez pracowników portierni zewnętrznej (parkingu). 4. STREFOWANIE OBIEKTU: Zamawiający wymaga, by budynek Sądu posiadał 4 strefy dostępu/ bezpieczeństwa obiektu. Precyzyjnie wyznacza je Program szczegółowy budynku Sądu. Pierwsza strefa to strefa ogólnodostępna. Z niej dostępne będą kolejne strefy dostępu pierwsza, druga i trzecia. Granice stref będą możliwe do przekroczenia jedynie przez osoby upoważnione. Szczegóły kontroli dostępu kolejnych stref bezpieczeństwa zostaną określone przez Zamawiającego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez laureata Konkursu. Wypisy z Projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego Rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych: W sali rozpraw część przeznaczona dla publiczności powinna być oddzielona od części, w której znajduje się stół sędziowski oraz miejsca dla osób uczestniczących w rozprawie. 2. Obok sali rozpraw wydziela się pomieszczenie przeznaczone na pokój narad. 3. W każdym sądzie, przy salach rozpraw, wydziela się pomieszczenie dla świadków oraz odrębne, odpowiednio zabezpieczone pomieszczenie dla doprowadzonych do sądu osób pozbawionych wolności, a w miarę możliwości również pomieszczenie dla pokrzywdzonych. 2/5

3 7a.1.budynek sądu powinien w miarę możliwości posiadać co najmniej dwa odrębne wejścia; dla sędziów i pracowników sądu oraz dla stron, pełnomocników i innych osób wchodzących do sądu. 2. Przy wejściu do sądu przeznaczonym dla osób innych niż sędziowie i pracownicy sądu powinny znajdować się urządzenia umożliwiające kontrolę dokumentów i rejestrację danych wszystkich osób wchodzących do sądu oraz kontrolę bagażu i innych przedmiotów wnoszonych do sądu. 7b.1. W sądzie tworzy się biuro obsługi interesantów.( ) 2. Biuro obsługi interesantów powinno być widoczne z wejścia do budynku sądu.( ) 3. W otoczeniu biura należy utworzyć przestrzeń wyposażoną w miejsca siedzące i stoły, w celu zapewnienia warunków niezbędnych do wypełnienia w razie potrzeby formularzy, bądź wykonywania innych czynności przez interesantów sądu. 7c.1. Budynek, w którym ma mieścić się sąd powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający utworzenie w nim odrębnych ciągów pomieszczeń, w zależności od ich przeznaczenia, w tym dla sędziów i pracowników sądów, stron, świadków i pokrzywdzonych oraz uniwersalnej strefy usługowej i informacyjnej dla interesantów sądu. 7d.1. W budynku sądu w odrębnych ciągach komunikacyjnych powinny być usytuowane: 1) biuro obsługi interesantów; ( ) 3) pokoje sędziów, sekretariaty sądowe, pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników; 4) sale rozpraw i pomieszczenia wymienione w 10 ust. 2 i Wewnątrz budynku, w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu, umieszcza się tablicę ogłoszeń, obejmującą poza ogłoszeniami bieżącymi, ogłoszenia porządkowe oraz monitor wyświetlający w formie elektronicznej bieżące zestawienie spraw rozpoznawanych w sądzie w danym dniu, które obejmuje oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, sygnaturę akt sprawy, rodzaj sprawy, wskazanie miejsca jej rozpoznawania. ( ) 3. Przy salach rozpraw wydziela się odrębne pomieszczenia: dla świadków, odpowiednio zabezpieczone dla doprowadzonych do sądu osób pozbawionych wolności, w miarę możliwości również dla pokrzywdzonych, uwzględniając przy ich sytuowaniu i wyposażaniu zróżnicowaną sytuację prawną korzystających z tych pomieszczeń osób.; W 7a przewiduje się tworzenie takiej struktury organizacyjnej budynku sądu, aby istniały możliwości przemieszczania się sędziów i pracowników sądów w obrębie budynku sądu, ograniczające kontakty tych osób z interesantami poza salą sądową i sekretariatem do niezbędnego minimum. Przyjmuje się, że budynek sądu powinien ( ) posiadać co najmniej dwa odrębne wejścia. Zwiększeniu bezpieczeństwa w sądach służyć ma rejestracja elektroniczna danych osób wchodzących do budynku sądu. Zamiar wejścia do sądu będzie wiązał się z obowiązkiem okazania dokumentu ze zdjęciem w celu pobrania danych na nim zawartych przez urządzenie rejestrujące. Szczególną wagę przywiązuje się do zapewnienia właściwych warunków osobom niepełnosprawnym przebywającym w sądach ( 7b ust. 3 pkt 2) oraz udzielenia takim osobom stosownej i oczekiwanej w danej chwili doraźnej pomocy. Wypisy z Założeń do projektowania budynków dla sądów powszechnych : 2.1. Strefy dostępności Pomieszczenia sądów i prokuratur należy grupować w sposób zapewniający właściwe możliwości pracy poszczególnych grup etatowych, z ograniczeniem dostępu osób postronnych z jednoczesnym zapewnieniem swobodnego dostępu stronom postępowania sądowego lub prokuratorskiego do informacji prawnie należnych Rozmieszczenie pomieszczeń należy projektować w taki sposób, aby wraz z przechodzeniem na wyższe kondygnacje ulegała zmniejszeniu ilość interesantów Do strefy ogólnodostępnej zaliczyć należy: - biuro podawcze, - punkt informacyjny, - szatnia, - kasa Do strefy o ograniczonym dostępie zaliczyć należy: - sale rozpraw, - kierownictwo sądu i prokuratury, - sekretariaty wydziałów i pokoje przewodniczących wydziałów, - administracje sądu i prokuratury Do strefy specjalnie chronionej (bezpiecznej) należą: - kancelaria tajna, - pokoje sędziów i prokuratorów, - pokoje asesorów i asystentów sędziego, 3/5

4 - pokoje przesłuchań, - pomieszczenia dla zatrzymanych Do strefy bez możliwości dostępu osób postronnych należą: - archiwa, - magazyny, - pomieszczenia techniczne, - pokój ochrony, - pomieszczenia: serwerowni, UPS i centrali telefonicznej, - pomieszczenie bezpieczeństwa w prokuraturze Projektowana trasa konwoju zatrzymanych od wyjścia z pojazdu lub z aresztu śledczego, poprzez pomieszczenia dla zatrzymanych, aż do specjalnie przygotowanej sali rozpraw powinna być uzgodniona z: policją sądów,,wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, (.) Uzgodnieniu podlega również rodzaj projektowanych zabezpieczeń sali rozpraw, pomieszczeń dla zatrzymanych i drogi konwoju.trasa konwoju powinna być izolowana od: wejść, korytarzy, klatek schodowych, wind, komunikacji ogólnodostępnej. ( ) Wymagania szczególne w zakresie rozwiązań architektonicznych oraz wykonania i wyposażenia obiektów Budynki sądów i prokuratur należy projektować w średnim standardzie wykonania elementów zewnętrznych i wewnętrznych Wejścia do budynku powinny być zabezpieczone drzwiami antywłamaniowymi wyposażonymi w samozamykacze i zamki patentowe Okna łatwo dostępne z zewnątrz (piwnica, parter) oraz w pomieszczeniu kasy,salach rozpraw, pokojach przesłuchań i w pokojach dla zatrzymanych powinny być okratowane lub zabezpieczone folią antywłamaniową, szybami bezpiecznymi ewentualnie żaluzjami Teren nieruchomości powinien posiadać oświetlenie elektryczne Parking przy budynku dla celów służbowych sądu łub prokuratury powinien być oświetlony, ogrodzony i utwardzony (np. kostką brukową) Nie zaleca się: wykończenia z kamienia naturalnego, ślusarki okiennej aluminiowej, dużych płaszczyzn przeszklonych elewacji, witraży, ogrodzeń i krat kutych (kowalstwo artystyczne), podłóg drewnianych (za wyjątkiem gabinetów kierownictwa sądów i prokuratur wraz z ich sekretariatami oraz sal konferencyjnych) W budynkach sądów i prokuratur nie należy projektować: - tarasów i balkonów, - zieleni na dachach, - wind panoramicznych. (.) Wentylację mechaniczną obejmującą pomieszczenia: - sal rozpraw, - archiwów, - palarni Klimatyzację obejmującą pomieszczenia: - serwerowni, UPS, centrali telefonicznej, - sali konferencyjnej, - archiwa ksiąg wieczystych. 5. WYSOKOŚCI KONDYGNACJI: Wysokość pomieszczeń biurowych 3,00 m. Minimalna wysokość sal rozpraw, sal konferencyjnych, hali, sal przesłuchań - 3,30 m. 6. LOKALIZACJA ARCHIWÓW: Należy starannie przeanalizować relacje przestrzenne pomiędzy sekretariatami a archiwami Sądu ( archiwum ksiąg wieczystych oraz archiwum zakładowe ). Pożądane jest by archiwa były w bezpośrednim sąsiedztwie właściwych im sekretariatów jednak dopuszcza się połączenie ich z właściwymi sekretariatami windą/windami w celu zapewnienia 4/5

5 bezpośredniego dostępu. Archiwum zakładowe winno być łatwo dostępne dla sekretariatów wszystkich wydziałów Sądu i ich sekcji. Archiwa wyposażone w regały magazynowe kompaktowe (wymagana zwiększona nośność stropów). 7. MATERIAŁY I TECHNOLOGIE BUDOWLANE: Organizator Konkursu oczekuje, że Uczestnicy Konkursu będą powściągliwi w decyzjach materiałowych a zastosowane materiały i technologie będą trwałe, odporne na uszkodzenia i zabrudzenie, proste i powszechne, sprawdzone eksploatacyjnie. Uczestnicy Konkursu powinni pamiętać o okresie eksploatacji budynku i jej kosztach. 8. INSTALACJE: Nie przewiduje się na etapie konkursu na koncepcję architektoniczną budynku projektowania bądź programowania instalacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania instalacji w obiekcie Sądu zostaną dostarczone Laureatowi Konkursu po podpisaniu umowy na prace projektowe. Uczestnicy Konkursu muszą jednak przewidzieć potrzebę szachtów instalacyjnych, przede wszystkim wentylacji i klimatyzacji, których przekroje stanowią istotną wartość w bilansie powierzchni kondygnacji. Systemy klimatyzacji muszą być dedykowane. Należy umożliwiać we wszystkich możliwych przypadkach naturalną wentylację pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia stałego pobytu ludzi muszą mieć otwieralne okna. 9. BILANS TERENU: Zgodnie z zapisem MPZP powierzchnia przewidziana jako biologicznie czynna w bilansie terenu obejmuje teren oznaczony w Planie jako UO ODSTĘPSTWA POWIERZCHNIOWE : Dopuszczalne odstępstwo od wyznaczonych w Programie szczegółowym wielkości powierzchni użytkowych: - dla pojedynczych pomieszczeń - 10% - w zespołach pomieszczeń - 5%; - w całości obiektu 5 %. 5/5

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PYTANIA i ODPOWIEDZI 1. Poddając analizie Program funkcjonalno - przestrzenny Część II Program szczegółowy wraz z dyspozycjami

Bardziej szczegółowo

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE 10.11.2014 Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU 2. FORMA I RODZAJ KONKURSU 3. PRZEDMIOT, CEL I ZADANIE KONKURSU 4. UCZESTNICY KONKURSU ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI KONKURS otwarty, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ INFORMATYCZNY WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK NOWEJ SIEDZIBY SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU 1 WERSJA OSTATECZNA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dz.nr: 3813/70, 5690/70, 5695/70, 5686/70, 5687/70, 5688/70, 5689/70, 4759/70, 4763/70, 3815/70, 5694/70 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 12 891. Poz. 220

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 12 891. Poz. 220 Województwa Pomorskiego Nr 12 891 220 UCHWAŁA Nr XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r.

MIASTO KATOWICE ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU. KATOWICE, Czerwiec 2015 r. MIASTO KATOWICE Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach ETAP 5C: PROJEKT PLANU DO PONOWNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVII/2422/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo