KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE"

Transkrypt

1 KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PYTANIA i ODPOWIEDZI 1. Poddając analizie Program funkcjonalno - przestrzenny Część II Program szczegółowy wraz z dyspozycjami w zakresie uwarunkowań gruntowych ( Dokumentacja z badań podłoża gruntowego ) oraz możliwe zagospodarowania terenu (plan miejscowy), a w tym lokalizacji miejsc parkingowych na powierzchni terenu oraz pozostałych (min 20 miejsc lub więcej) na kondygnacji podziemnej obiektu, nie ujętych w bilansie powierzchni użytkowej oraz całkowitej, podanej przez Zamawiającego (Patrz str.9 część II Program szczegółowy), w stosunku do danych w zakresie kosztów inwestycji publikowanych w aktualnych opracowaniach kosztorysowych, wnosimy o ponowne przeanalizowanie wartości podanej przez Zamawiającego jako maksymalnego planowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Podana obecnie kwota zł, przy uwzględnieniu 5.008m2 powierzchni użytkowej wraz komunikacją, daje wartość kosztów inwestycji budowy 1m2 budynku na poziomie 5.551zł/m2 brutto tj ,00zł netto w przeliczeniu na 1m2 powierzchni budynku. Biorąc pod uwagę konieczność realizacji kondygnacji podziemnej dla miejsc parkingowych z poz.10 b i c tj. min. 20 miejsc parkingowych wraz obsługą komunikacyjną tj. ok. min 450m2 lub więcej, których koszt realizacji nie będzie mniejszy niż ok zł brutto/1m2, daje to kwotę ok zł, która pomniejsza wartość m2 kubatury budynku do wartości zł brutto tj zł//m2 tj zł/1m2 netto budynku. W kosztach tych nie uwzględniono zagospodarowania terenu oraz kosztów urządzeń uzbrojenia podziemnego. Koszt jw. nie uwzględnia również konieczności zastosowania posadowienia budynku na zbrojonych betonowych palach w miejsce tradycyjnego fundamentowania. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje o charakterze, funkcji oraz wyposażeniu instalacyjnym porównywalnym do przedmiotu konkursu zostały wycenione i zrealizowane, przy budżecie zapewniającym kwotę netto min zł/m2 i większą, w przeliczeniu na powierzchnię netto budynku. Dokonane przeliczenie obecnej wartości inwestycji zł oraz nie doszacowanej powierzchni użytkowej obiektu o min 500m2, wskazują jednoznacznie, że nie jest możliwe wykonanie ww. zamierzenia inwestycyjnego za wskazaną kwotę. Wnosimy o skorygowanie wartości planowanej inwestycji przy zastosowaniu aktualnych wskaźników realizacji m2 inwestycji oraz danych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389). W analizowanej inwestycji koszt netto 1 m2 powierzchni powinien się zawrzeć w kwocie zł. Zamawiający czyni starania o zwiększenie budżetu inwestycji o koszty dodatkowe wynikające z charakteru działki tj. koszty posadowienia pośredniego oraz koszty parkingu pod budynkiem dla ok. 20 samochodów służbowych. Zamawiający i Organizator proponują Uczestnikom Konkursu, by wykazywać koszt tych prac w odrębnych pozycjach/wierszach Załącznika nr Po przeanalizowaniu powierzchni przeznaczonej pod szachty i konstrukcję oraz przyjętych wskaźników % wynika, że budynek powinien zostać zaprojektowany w przy zastosowaniu konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ścianami osłonowymi. Konstrukcja, w tym ściany realizowane w technologii murowanej lub monolitycznej, o wymaganej dla charakteru i przeznaczenia budynku izolacyjności cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, dają wskaźniki % na poziomie 25-30% powierzchni użytkowej + powierzchni komunikacji. Spełnienie wymogu podanego w Konkursie na poziomie 8% pow. użytk. + pow. Komunikacji dla konstrukcji budynku wymaga zastosowania systemu ścian osłonowych ślusarki aluminiowej, co nie jest zgodne z punktem 4.2 Założeń Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Rozwiązanie jw. 1

2 powoduje również znacznie wyższe koszty inwestycji w przeliczeniu na m2 inwestycji niż realizacji przy zastosowaniu technologii tradycyjnej. Wnosimy o skorygowanie ww. wskaźnika lub jego pominięcie, pozostawiając decyzję w tym zakresie uczestnikom konkursu. Analogiczna uwaga dotyczy % powierzchni wyznaczonej dla szachtów instalacyjnych. Przytoczone wskaźniki wydają się nieco przesadzone. Ostatni punkt Programu ogólnego podaje dopuszczalne odstępstwa i dotyczą one tylko powierzchni użytkowej Pu wykazanej w Programie szczegółowym. Nie dotyczą ani komunikacji, ani konstrukcji, ani szachów. Natomiast Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wykazania jakie uzyskali przybliżone wartości w tych kategoriach powierzchniowych (Komunikacja; Konstrukcja i szachty) i wartości te będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako elementy kształtujące koszty realizacji i eksploatacji inwestycji (patrz Regulamin - dwa ostatnie punkty kryteriów merytorycznych oceny prac konkursowych). 3. Czy sędziowie mają mieć osobne, wydzielone dojście do Kierownictwa Sądu, jako nie zależne od dróg komunikacji ogólnej dla petentów i stron? Czy mogą korzystać z komunikacji ogólnej? Patrz zapis w Programie ogólnym: Wypisy z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Zmieniającego Rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych: 7d.1. W budynku sądu w odrębnych ciągach komunikacyjnych powinny być usytuowane: 1) biuro obsługi interesantów; ( ) 3) pokoje sędziów, sekretariaty sądowe, pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników; 4) sale rozpraw i pomieszczenia wymienione w 10 ust. 2 i 3. i dalej: W 7a przewiduje się tworzenie takiej struktury organizacyjnej budynku sądu, aby istniały możliwości przemieszczania się sędziów i pracowników sądów w obrębie budynku sądu, ograniczające kontakty tych osób z interesantami poza salą sądową i sekretariatem do niezbędnego minimum. Przyjmuje się, że budynek sądu powinien ( ) posiadać co najmniej dwa odrębne wejścia. Zdaniem Kierownictwa Sądu w Nysie nie jest konieczne projektowanie osobnego, wydzielonego dojścia do Kierownictwa sądu dla sędziów czy pracowników - mogą oni korzystać z komunikacji ogólnej. Sposób rozwiązania komunikacji sędziów z Kierownictwem Sądu pozostawia się do decyzji Uczestników konkursu. 4. Czy do wszystkich sal rozpraw wszystkich wydziałów sędziowie mają mieć wydzielone dojście, nie zależne od dróg komunikacji ogólnej dla petentów i stron? Patrz zapis w Programie ogólnym: Wypisy z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Zmieniającego Rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych: 7d.1. W budynku sądu w odrębnych ciągach komunikacyjnych powinny być usytuowane: 1) biuro obsługi interesantów; ( ) 3) pokoje sędziów, sekretariaty sądowe, pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników; 4) sale rozpraw i pomieszczenia wymienione w 10 ust. 2 i 3. Wskazane jest by do wszystkich sal rozpraw sędziowie mieli wydzielone dojście - odrębne od dróg komunikacji ogólnej. 2

3 5. Wg Założeń do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury komunikacja powinna zajmować 25% powierzchni użytkowej, a nie 15% tak jak jest w programie funkcjonalno przestrzennym konkursu. Z uwagi na wymóg zapewnienia niezależnej komunikacji dla zatrzymanych, sędziów, jako wydzielonej od komunikacji ogólnej stron i petentów, zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje budynku, skomunikowanie pomieszczeń magazynowych z sekretariatami, nie jest możliwe spełnienie warunku 15% powierzchni dla funkcji komunikacji. Wnosimy o skorygowanie procentowej docelowej powierzchni przeznaczonej na komunikację, zgodnie z Założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 1. Wskaźniki w programie są rezultatem obliczeń. Należy uznać, że zadaniem projektowym nie jest projektowanie komunikacji dla halli, które same są komunikacją i obsługują duże sale, którym towarzyszą. Tak więc przy obliczeniu powierzchni komunikacji z wartości Pu winno się odjąć halle i pomieszczenia, które te halle obsługują. Wtedy obniża się istotnie procentowy wskaźnik dla K. 2. patrz odpowiedz na pyt Ile kondygnacji powinien mieć budynek, ponieważ wg rysunku planu miejscowego powinno ich być 3-4, a wg zapisów planu 4-5. Proszę o jednoznaczne określenie wysokości budynku i ilości kondygnacji. Prawo jest pisane a elementy rysunkowe są załącznikami. W sytuacjach konfliktowych to co zapisane ma pierwszeństwo przed narysowanym. 7. Hol przy wydziale karnym wg programu funkcjonalno-przestrzennego ma 118m2, co nie jest zgodne z Założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w których jest napisane, że powierzchnia holu poczekalni powinna wynosić 40% pow. sal rozpraw tj. ok.129m2. Proszę o korektę ww. powierzchni do wartości 129m2; W Założeniach użyto sformułowania około 40%. Przyjęta wartość mieści się w dopuszczalnym Programem odstępstwie 10%. 8. W punkcie 5.1 podpunkt c Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy napisano, iż projektant ma 3 miesiące od uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, co jest niespójne z punktem 4.7 Regulaminu konkursu, który mówi że Specyfikacja powinna być opracowana na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z przepisami prawa powstaje na podstawie kompletnego Projektu Wykonawczego z uwzględnieniem wszystkich jego zagadnień i zakresów. Nie może więc powstać i być przekazana Zamawiającemu przed zakończeniem procesu projektowego. Wnosimy o korektę danych w tym zakresie. Zgoda. W Regulaminie nastąpiła pomyłka. Należy wprowadzić do Regulaminu zmianę w rozdz.viii. ppkt 5.1. Ustęp c). tego podpunktu winien brzmieć następująco: c). wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), wykonanie projektu wykonawczego, wielobranżowego wraz z kosztorysami - 5 miesięcy od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustęp d). należy wykreślić. 3

4 9. W punkcie Regulaminu konkursu nie jednoznacznie napisano jakie konkretnie informację powinny się znaleźć na przekrojach a jakie na rzutach. Proszę o konkretne podanie informacji jakie informacje powinny zawierać rzuty, a jakie przekroje. Proszę o wyjaśnienie czy tabela podana w poz ma być tylko na rzutach, czy na rzutach i na przekrojach? Tabele tylko na rzutach. Na przekrojach wymagane są oznaczenia wysokości. Rzuty i przekroje winne zawierać co najmniej wymiary osi konstrukcyjnych. Ponadto, proszę się zapoznać z odrębną informacją Zamawiającego dotyczącą tła rysunku na rzutach i przekrojach. 10. W punkcie Regulaminu konkursu zamieszono tabelkę, w której należy wpisać nr pomieszczenia wg programu szczegółowego, w którym nie podano numeracji pomieszczeń. Proszę o określenie czy numeracja pomieszczeń jest narzucona czy dowolna? Jeśli numeracja będzie narzucona proszę o jej wprowadzenie do materiałów konkursowych. Numeracji pomieszczeń dokonuje Uczestnik konkursu i winna ona zawierać jako pierwszą cyfrę/liczbę kondygnację obiektu. To od niej zależy numeracja w tabelkach oraz na tabeli zbiorczej. Wypełniona tabela wskaże, że wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane a numeracja wskaże gdzie je odnaleźć w projekcie. Numeracja w tabelce: 2.12 oznacza na drugiej kondygnacji pomieszczenie nr Czy 15 miejsc parkingowych, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Chopina, może być dostępne bezpośrednio z ulicy Chopina? Czy zatoka dla 3 samochodów od strony głównego wejścia może być skomunikowana w ten sam sposób jak ww. 15 miejsc parkingowych? Tak. 12. Czy w Kierownictwie Sądu i Biura Obsługi Interesantów należy przewidzieć dodatkowe toalety dla pracowników? Kierownictwo Sądu i Administracja korzystać będą w strefie Zespołów sędziowskich. Dodatkowo w strefie Kierownictwa znajdują się toalety dla gości, które mogą być wykorzystane przez pracowników (II strefa bezp.) Należy także pamiętać, że toalety muszą być dostępne zgodnie z wymogami prawa. Dla pracowników BOI przewidziano toaletę w programie funkcjonalno-przestrzennym. Patrz: ostatnia pozycja cz.3. Pamiętać należy o ograniczeniu 5% w powiększaniu powierzchni użytkowej wskazanej Programem funkcjonalnym ogólnym. 13. Czy w salach rozpraw, w wydziałach karnych, należy przewidzieć wydzielone kabiny kuloodporne dla zatrzymanych? Jeśli tak to w których salach? W salach rozpraw przewidzianych dla Wydziału Karnego SR w Nysie nie ma potrzeby instalowania wydzielonych kabin kuloodpornych dla oskarżonych. 14. Ile miejsc na rowery należy przewidzieć, ponieważ w mpzp nie podano liczby? Proszę podać ilość miejsc na rowery dla petentów, które należy przewidzieć zgodnie z punktem 3 Programu ogólnego. 16 miejsc; 8 stojaków podwójnych. 4

5 15. Z uwagi na fakt, iż program do projektowania w zapisie dwg jest licencjonowany, proszę o informację w jaki sposób należy przygotować i przekazać w ramach pracy konkursowej pliki dwg, aby nie można było odczytać licencji uczestnika konkursu? W jaki sposób należy je zabezpieczyć przed nie kontrolowalną lub przypadkową zmianą w zakresie ich treści i zawartości w trakcie użytkowania? Konkurujący winni obdarzać Organizatorów Konkursu minimalnym co najmniej zaufaniem i jednak wierzyć, że konkurs nie jest organizowany po to, by Sędziowie architekci mogli udowodnić wynikami konkursu Zamawiającemu, że sami lepiej to zaprojektują. Wątpiącym w etyczne postawy Sądu sugerujemy zapis w/w plików w trybie dxf. Ponadto przypominamy Wątpiącym, że konkurs nie jest obowiązkowy. Poniżej wyjaśnienie wątpliwości przez profesjonalistów: Koledzy z Działu Wsparcia Technicznego ( )stwierdzili, że wydobycie informacji o autorstwie pliku AutoCADa nie jest łatwe i na pewno nie na wprost. Format *.dwg nie przechowuje w postaci jawnej informacji o numerze seryjnym AutoCADa, z którego plik pochodzi. Dodatkowym zabezpieczeniem może być znany format *.dxf zachowuje on informacje graficzne i pozwala narzędziami AutoCADa na pomiary powierzchni (o tym rozmawialiśmy) natomiast wszelkie informacje dodatkowe zostają wycięte. Arkadiusz Mackiewicz Kierownik Działu CAD/AEC w firmie PROCAD Zamawiający i Sąd Konkursowy proszą Uczestników konkursu, by rozdzielili wymagany Regulaminem zapis cyfrowy pracy (rozdz.vi. pkt.2.3.) na dwie płyty CD, każda w odrębnym opakowaniu: Płyta nr 1. Zawierająca tylko rzuty budynku; zapis dwg lub dxf; oznaczenie autorskim kodem tylko na opakowaniu płyty; nowy kod konkursowy zostanie zapisany przez Komisję Sędziowską bezpośrednio na płycie CD a koperta zniszczona. Płyta nr 2. Zawierająca pełny zapis kompletnej pracy konkursowej, jednak bez kodów autorskich na planszach; oznaczenie autorskim kodem tylko na opakowaniu płyty; nowy kod konkursowy zostanie zapisany przez Komisję Sędziowską bezpośrednio na płycie CD a koperta zniszczona. 16. W Programie funkcjonalno przestrzennym Część I Program ogólny punkt 8 Instalacje określono, iż systemy klimatyzacji muszą być dedykowane. Nie wskazano pomieszczeń, w których należy przewidzieć instalację klimatyzacji. Nie wskazano również pomieszczeń wyposażonych w wentylację mechaniczną. Natomiast w Regulaminie konkursu punkt 4.1 podpunkt c jest mowa o wentylacji mechanicznej wszystkich pomieszczeń. W związku z koniecznością określenia wartości inwestycji oraz wyceny prac projektowych przez uczestnika proszę o określenie rodzaju wentylacji w budynku oraz jednoznaczne określenie czy wszystkie pomieszczenia mają mieć wentylację mechaniczną? Jak wentylowane mają być magazyny i pomieszczenia techniczne? Proszę o wskazanie pomieszczeń, dla których wymagana jest instalacja klimatyzacji. Ww. dane mają bezpośredni wpływ na wartości kosztowe inwestycji oraz prac projektowych, będące przedmiotem oceny przed Sąd Konkursowy. Wentylację mechaniczną i klimatyzację projektować zgodnie zapisami Prawa budowlanego i wymogami norm sanitarno-higienicznych. Należy zapewnić wentylację wszystkich pomieszczeń. By uniknąć ciągu wstecznego, występującego w rejonach podgórskich i pagórkowatych nie zaleca się stosowania klasycznej wentylacji grawitacyjnej. 5

6 Ekonomiczne, praktyczne i energooszczędne rozwiązanie wentylacji pomieszczeń budynku jest istotnym zadaniem Autorów we wszystkich etapach jego projektowania. Klimatyzację - zgodnie z Założeniami do projektowania budynków dla sądów powszechnych pkt należy stosować w pomieszczeniach, w których za względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. Dotyczy to: - serwerowni, UPS, centrali telefonicznej, - sal konferencyjnych, - archiwów ksiąg wieczystych, - archiwów zakładowych sądów i prokuratur, - sal rozpraw. Klimatyzację można instalować w pomieszczeniach biurowych tylko w uzasadnionych, popartych obliczeniami przypadkach. Szczegółowe wytyczne dotyczące programu instalacji zostaną zweryfikowane i omówione przez Zamawiającego z Laureatem Konkursu. 17. W części VI Regulaminu, w punkcie Zamawiający określił minimalną wysokość liter na planszy jako 3 mm. Wnoszę o dopuszczenie jako minimalnej wysokości liter 2,5 mm. Ta wielkość liter jest doskonale czytelna, a zmniejszy istotnie rozmiar (powierzchnię) tabelek opisujących pomieszczenia dla rzutów w skali 1:200. Proszę bardzo, no ale nie mniej. Na 2,3 mm się nie zgadzamy. 18. Czy można skorygować położenie punktu A, z którego obowiązkowe jest wykonanie wizualizacji (perspektywy), tak aby zachowując zasadę żądanego kierunku perspektywy uniknąć zasłonięcia widoku projektowanego budynku przez ponad dwumetrowy w tym miejscu żywopłot znajdujący się wzdłuż ulicy? Punkt A obecnie znajduje się za tym żywopłotem. Lub alternatywnie czy można pominąć żywopłot w wizualizacji? Prosimy pominąć płot w wizualizacji; także drzewa. 19. Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne rozwiązanie pokoju gościnnego jako dostępnego wyłącznie z zewnątrz budynku? Dostęp do pokoju byłby możliwy po pobraniu kluczy z portierni i monitorowany przez system kamer wokół budynku Sądu. Osoba korzystająca z pokoju, chcąc wejść lub wyjść z pokoju, nie musiałaby każdorazowo wchodzić do budynku Sądu. Pokój byłby niedostępny z wewnątrz obiektu. Do rozstrzygnięcia przez Autorów projektu. 20. Czy Zamawiający mógłby rozważyć przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu? W perspektywie wpłynięcia bardzo dużej ilości prac, Sąd Konkursowy będzie miał niecałe 9 dni (od godz. 17:00 18 października do godz. 14:00 27 października) na zakodowanie i ocenę prac oraz sporządzenie protokołów. Nie wątpię w kwalifikacje Sądu Konkursowego, jednak oczekiwałbym starannej oceny prac, na które uczestnicy konkursu muszą przeznaczyć dużo pracy i czasu. Jeżeli Zamawiający uznaje, że do właściwej oceny pracy wystarczy rzut oka, to wnioskuję o stosowne ograniczenie zakresu opracowania. W związku z dużą liczbą wniosków, Zamawiający spodziewa się proporcjonalnej ilości złożonych prac konkursowych. Będzie to wymagać korekty terminu ogłoszenia wyników Konkursu. O nowym terminie ogłoszenia wyników Konkursu jego Uczestnicy zostaną poinformowani 6

7 w terminie późniejszym na stronach www Zamawiającego i Organizatora. Zamawiający i Sąd konkursowy zapewniają Uczestników konkursu a także Izbę Architektów w Poznaniu że prace zostaną ocenione rzetelnie. 21. W programie szczegółowym programu funkcjonalno przestrzennego w dziale 9. (zespół technicznomagazynowy) w rubrykach dot. Archiwum zakładowego podano błędnie: 6x60m2 = 300m2. Czy należy więc przewidzieć kompleks archiwum o łącznej powierzchni 300 m2 czy 360 m2? Powinno być 5 pomieszczeń a 60 m2 = 300 m2 22. Program szczegółowy programu funkcjonalno przestrzennego w dziale 3. (BOI) rubryka dot. Kasy Sądu. Czy przedsionek kasy ma być dostępny dla Interesanta (wejście do kasy z holu BOI)? Przedsionek jest strefą bezpieczeństwa pomieszczenia kasy. Ani przedsionek, ani pomieszczenie kasy nie są dostępne z hallu BOI. 23. Według karty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenu UO2 zasady kształtowania budowy i zagospodarowania terenu określają, iż kształt dachu ma nawiązywać do zabudowy istniejącej (sąsiedniej). Czy ma to być dach spadzisty/pochyły podobny w kształcie i w zastosowanych materiałach jak budynki sąsiednie? Niektóre budynki sąsiednie mają dachy płaskie. Czy są one dopuszczalne w projekcie budynku nowej siedziby Sądu? Czy dozwolone jest zastosowanie fasad wentylowanych? Czy dozwolone jest zastosowanie materiałów metalowych dla wykończenia fasad zewnętrznych i zadaszenia? Regulamin nie określa stylu architektonicznego dla projektowanego budynku Sądu. Czy projektowany budynek ma nawiązywać stylem bezpośrednio do budynków istniejących (sąsiednich) czy może być zaprojektowany w nurcie architektury współczesnej przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów wykończeniowych? Sąsiadami projektowanego budynku są obiekty przy ul. F. Chopina. Pozostałe problemy pozostają do rozstrzygnięcia przez Uczestników konkursu. 24. Co oznacza przerywana linia na terenie działki nr 66, w obszarze opracowania konkursowego, widoczna na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - czy jest to linia nowej zabudowy nieprzekraczalna i czy należy ją uwzględnić w projekcie konkursowym? Jest to linia nowej zabudowy od strony wnętrza działki; nieprzekraczalna. 25. Czy linia zabudowy oznaczona w obszarze opracowania na mapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wzdłuż ulic Chopina i Norwida, to linia obowiązująca czy nieprzekraczalna? Nieprzekraczalna. Patrz opis w Karcie terenu dla UO2; str.186 (Tekst MPZP.doc.) 26. Czy zatoka przed wejściem głównym dla trzech samochodów osobowych może być projektowana w pasie drogowym czy też wyłącznie w granicach działki? W pasie drogowym. 7

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE 10.11.2014 Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) Dz.U.2012.462 zm. Dz.U.2013.762 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania

PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania D O L N O Ś L Ą S K A O K R Ę G O W A I Z B A A R C H I T E K T Ó W PROJEKT BUDOWLANY Standard opracowania wraz z Komentarzem DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie: SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY Nazwa zamówienia: Inwestor: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową,

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: KONKURS ARCHITEKTONICZNY na Pawilon Polski wraz z projektem ekspozycji wewnętrznej i zagospodarowania terenu przyległego podczas EXPO 2015 w Mediolanie, Republika Włoska. Numer ogłoszenia: 83249-2014;

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 styczeń 2015r.

Warszawa, 29 styczeń 2015r. Warszawa, 29 styczeń 2015r. Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ Z BUDYNKIEM SZATNIOWO- SANITARNYM OTWOCK UL.KARCZEWSKA DZ.NR 6/3 OBRĘB 140 TOM I ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo