KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE"

Transkrypt

1 KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PYTANIA i ODPOWIEDZI 1. Poddając analizie Program funkcjonalno - przestrzenny Część II Program szczegółowy wraz z dyspozycjami w zakresie uwarunkowań gruntowych ( Dokumentacja z badań podłoża gruntowego ) oraz możliwe zagospodarowania terenu (plan miejscowy), a w tym lokalizacji miejsc parkingowych na powierzchni terenu oraz pozostałych (min 20 miejsc lub więcej) na kondygnacji podziemnej obiektu, nie ujętych w bilansie powierzchni użytkowej oraz całkowitej, podanej przez Zamawiającego (Patrz str.9 część II Program szczegółowy), w stosunku do danych w zakresie kosztów inwestycji publikowanych w aktualnych opracowaniach kosztorysowych, wnosimy o ponowne przeanalizowanie wartości podanej przez Zamawiającego jako maksymalnego planowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Podana obecnie kwota zł, przy uwzględnieniu 5.008m2 powierzchni użytkowej wraz komunikacją, daje wartość kosztów inwestycji budowy 1m2 budynku na poziomie 5.551zł/m2 brutto tj ,00zł netto w przeliczeniu na 1m2 powierzchni budynku. Biorąc pod uwagę konieczność realizacji kondygnacji podziemnej dla miejsc parkingowych z poz.10 b i c tj. min. 20 miejsc parkingowych wraz obsługą komunikacyjną tj. ok. min 450m2 lub więcej, których koszt realizacji nie będzie mniejszy niż ok zł brutto/1m2, daje to kwotę ok zł, która pomniejsza wartość m2 kubatury budynku do wartości zł brutto tj zł//m2 tj zł/1m2 netto budynku. W kosztach tych nie uwzględniono zagospodarowania terenu oraz kosztów urządzeń uzbrojenia podziemnego. Koszt jw. nie uwzględnia również konieczności zastosowania posadowienia budynku na zbrojonych betonowych palach w miejsce tradycyjnego fundamentowania. Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje o charakterze, funkcji oraz wyposażeniu instalacyjnym porównywalnym do przedmiotu konkursu zostały wycenione i zrealizowane, przy budżecie zapewniającym kwotę netto min zł/m2 i większą, w przeliczeniu na powierzchnię netto budynku. Dokonane przeliczenie obecnej wartości inwestycji zł oraz nie doszacowanej powierzchni użytkowej obiektu o min 500m2, wskazują jednoznacznie, że nie jest możliwe wykonanie ww. zamierzenia inwestycyjnego za wskazaną kwotę. Wnosimy o skorygowanie wartości planowanej inwestycji przy zastosowaniu aktualnych wskaźników realizacji m2 inwestycji oraz danych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389). W analizowanej inwestycji koszt netto 1 m2 powierzchni powinien się zawrzeć w kwocie zł. Zamawiający czyni starania o zwiększenie budżetu inwestycji o koszty dodatkowe wynikające z charakteru działki tj. koszty posadowienia pośredniego oraz koszty parkingu pod budynkiem dla ok. 20 samochodów służbowych. Zamawiający i Organizator proponują Uczestnikom Konkursu, by wykazywać koszt tych prac w odrębnych pozycjach/wierszach Załącznika nr Po przeanalizowaniu powierzchni przeznaczonej pod szachty i konstrukcję oraz przyjętych wskaźników % wynika, że budynek powinien zostać zaprojektowany w przy zastosowaniu konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ścianami osłonowymi. Konstrukcja, w tym ściany realizowane w technologii murowanej lub monolitycznej, o wymaganej dla charakteru i przeznaczenia budynku izolacyjności cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, dają wskaźniki % na poziomie 25-30% powierzchni użytkowej + powierzchni komunikacji. Spełnienie wymogu podanego w Konkursie na poziomie 8% pow. użytk. + pow. Komunikacji dla konstrukcji budynku wymaga zastosowania systemu ścian osłonowych ślusarki aluminiowej, co nie jest zgodne z punktem 4.2 Założeń Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Rozwiązanie jw. 1

2 powoduje również znacznie wyższe koszty inwestycji w przeliczeniu na m2 inwestycji niż realizacji przy zastosowaniu technologii tradycyjnej. Wnosimy o skorygowanie ww. wskaźnika lub jego pominięcie, pozostawiając decyzję w tym zakresie uczestnikom konkursu. Analogiczna uwaga dotyczy % powierzchni wyznaczonej dla szachtów instalacyjnych. Przytoczone wskaźniki wydają się nieco przesadzone. Ostatni punkt Programu ogólnego podaje dopuszczalne odstępstwa i dotyczą one tylko powierzchni użytkowej Pu wykazanej w Programie szczegółowym. Nie dotyczą ani komunikacji, ani konstrukcji, ani szachów. Natomiast Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wykazania jakie uzyskali przybliżone wartości w tych kategoriach powierzchniowych (Komunikacja; Konstrukcja i szachty) i wartości te będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako elementy kształtujące koszty realizacji i eksploatacji inwestycji (patrz Regulamin - dwa ostatnie punkty kryteriów merytorycznych oceny prac konkursowych). 3. Czy sędziowie mają mieć osobne, wydzielone dojście do Kierownictwa Sądu, jako nie zależne od dróg komunikacji ogólnej dla petentów i stron? Czy mogą korzystać z komunikacji ogólnej? Patrz zapis w Programie ogólnym: Wypisy z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Zmieniającego Rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych: 7d.1. W budynku sądu w odrębnych ciągach komunikacyjnych powinny być usytuowane: 1) biuro obsługi interesantów; ( ) 3) pokoje sędziów, sekretariaty sądowe, pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników; 4) sale rozpraw i pomieszczenia wymienione w 10 ust. 2 i 3. i dalej: W 7a przewiduje się tworzenie takiej struktury organizacyjnej budynku sądu, aby istniały możliwości przemieszczania się sędziów i pracowników sądów w obrębie budynku sądu, ograniczające kontakty tych osób z interesantami poza salą sądową i sekretariatem do niezbędnego minimum. Przyjmuje się, że budynek sądu powinien ( ) posiadać co najmniej dwa odrębne wejścia. Zdaniem Kierownictwa Sądu w Nysie nie jest konieczne projektowanie osobnego, wydzielonego dojścia do Kierownictwa sądu dla sędziów czy pracowników - mogą oni korzystać z komunikacji ogólnej. Sposób rozwiązania komunikacji sędziów z Kierownictwem Sądu pozostawia się do decyzji Uczestników konkursu. 4. Czy do wszystkich sal rozpraw wszystkich wydziałów sędziowie mają mieć wydzielone dojście, nie zależne od dróg komunikacji ogólnej dla petentów i stron? Patrz zapis w Programie ogólnym: Wypisy z projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Zmieniającego Rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych: 7d.1. W budynku sądu w odrębnych ciągach komunikacyjnych powinny być usytuowane: 1) biuro obsługi interesantów; ( ) 3) pokoje sędziów, sekretariaty sądowe, pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników; 4) sale rozpraw i pomieszczenia wymienione w 10 ust. 2 i 3. Wskazane jest by do wszystkich sal rozpraw sędziowie mieli wydzielone dojście - odrębne od dróg komunikacji ogólnej. 2

3 5. Wg Założeń do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury komunikacja powinna zajmować 25% powierzchni użytkowej, a nie 15% tak jak jest w programie funkcjonalno przestrzennym konkursu. Z uwagi na wymóg zapewnienia niezależnej komunikacji dla zatrzymanych, sędziów, jako wydzielonej od komunikacji ogólnej stron i petentów, zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje budynku, skomunikowanie pomieszczeń magazynowych z sekretariatami, nie jest możliwe spełnienie warunku 15% powierzchni dla funkcji komunikacji. Wnosimy o skorygowanie procentowej docelowej powierzchni przeznaczonej na komunikację, zgodnie z Założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 1. Wskaźniki w programie są rezultatem obliczeń. Należy uznać, że zadaniem projektowym nie jest projektowanie komunikacji dla halli, które same są komunikacją i obsługują duże sale, którym towarzyszą. Tak więc przy obliczeniu powierzchni komunikacji z wartości Pu winno się odjąć halle i pomieszczenia, które te halle obsługują. Wtedy obniża się istotnie procentowy wskaźnik dla K. 2. patrz odpowiedz na pyt Ile kondygnacji powinien mieć budynek, ponieważ wg rysunku planu miejscowego powinno ich być 3-4, a wg zapisów planu 4-5. Proszę o jednoznaczne określenie wysokości budynku i ilości kondygnacji. Prawo jest pisane a elementy rysunkowe są załącznikami. W sytuacjach konfliktowych to co zapisane ma pierwszeństwo przed narysowanym. 7. Hol przy wydziale karnym wg programu funkcjonalno-przestrzennego ma 118m2, co nie jest zgodne z Założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości do projektowania budynków dla sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w których jest napisane, że powierzchnia holu poczekalni powinna wynosić 40% pow. sal rozpraw tj. ok.129m2. Proszę o korektę ww. powierzchni do wartości 129m2; W Założeniach użyto sformułowania około 40%. Przyjęta wartość mieści się w dopuszczalnym Programem odstępstwie 10%. 8. W punkcie 5.1 podpunkt c Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy napisano, iż projektant ma 3 miesiące od uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, co jest niespójne z punktem 4.7 Regulaminu konkursu, który mówi że Specyfikacja powinna być opracowana na podstawie dokumentacji projektowej. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z przepisami prawa powstaje na podstawie kompletnego Projektu Wykonawczego z uwzględnieniem wszystkich jego zagadnień i zakresów. Nie może więc powstać i być przekazana Zamawiającemu przed zakończeniem procesu projektowego. Wnosimy o korektę danych w tym zakresie. Zgoda. W Regulaminie nastąpiła pomyłka. Należy wprowadzić do Regulaminu zmianę w rozdz.viii. ppkt 5.1. Ustęp c). tego podpunktu winien brzmieć następująco: c). wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), wykonanie projektu wykonawczego, wielobranżowego wraz z kosztorysami - 5 miesięcy od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustęp d). należy wykreślić. 3

4 9. W punkcie Regulaminu konkursu nie jednoznacznie napisano jakie konkretnie informację powinny się znaleźć na przekrojach a jakie na rzutach. Proszę o konkretne podanie informacji jakie informacje powinny zawierać rzuty, a jakie przekroje. Proszę o wyjaśnienie czy tabela podana w poz ma być tylko na rzutach, czy na rzutach i na przekrojach? Tabele tylko na rzutach. Na przekrojach wymagane są oznaczenia wysokości. Rzuty i przekroje winne zawierać co najmniej wymiary osi konstrukcyjnych. Ponadto, proszę się zapoznać z odrębną informacją Zamawiającego dotyczącą tła rysunku na rzutach i przekrojach. 10. W punkcie Regulaminu konkursu zamieszono tabelkę, w której należy wpisać nr pomieszczenia wg programu szczegółowego, w którym nie podano numeracji pomieszczeń. Proszę o określenie czy numeracja pomieszczeń jest narzucona czy dowolna? Jeśli numeracja będzie narzucona proszę o jej wprowadzenie do materiałów konkursowych. Numeracji pomieszczeń dokonuje Uczestnik konkursu i winna ona zawierać jako pierwszą cyfrę/liczbę kondygnację obiektu. To od niej zależy numeracja w tabelkach oraz na tabeli zbiorczej. Wypełniona tabela wskaże, że wszystkie pomieszczenia zostały zaprojektowane a numeracja wskaże gdzie je odnaleźć w projekcie. Numeracja w tabelce: 2.12 oznacza na drugiej kondygnacji pomieszczenie nr Czy 15 miejsc parkingowych, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Chopina, może być dostępne bezpośrednio z ulicy Chopina? Czy zatoka dla 3 samochodów od strony głównego wejścia może być skomunikowana w ten sam sposób jak ww. 15 miejsc parkingowych? Tak. 12. Czy w Kierownictwie Sądu i Biura Obsługi Interesantów należy przewidzieć dodatkowe toalety dla pracowników? Kierownictwo Sądu i Administracja korzystać będą w strefie Zespołów sędziowskich. Dodatkowo w strefie Kierownictwa znajdują się toalety dla gości, które mogą być wykorzystane przez pracowników (II strefa bezp.) Należy także pamiętać, że toalety muszą być dostępne zgodnie z wymogami prawa. Dla pracowników BOI przewidziano toaletę w programie funkcjonalno-przestrzennym. Patrz: ostatnia pozycja cz.3. Pamiętać należy o ograniczeniu 5% w powiększaniu powierzchni użytkowej wskazanej Programem funkcjonalnym ogólnym. 13. Czy w salach rozpraw, w wydziałach karnych, należy przewidzieć wydzielone kabiny kuloodporne dla zatrzymanych? Jeśli tak to w których salach? W salach rozpraw przewidzianych dla Wydziału Karnego SR w Nysie nie ma potrzeby instalowania wydzielonych kabin kuloodpornych dla oskarżonych. 14. Ile miejsc na rowery należy przewidzieć, ponieważ w mpzp nie podano liczby? Proszę podać ilość miejsc na rowery dla petentów, które należy przewidzieć zgodnie z punktem 3 Programu ogólnego. 16 miejsc; 8 stojaków podwójnych. 4

5 15. Z uwagi na fakt, iż program do projektowania w zapisie dwg jest licencjonowany, proszę o informację w jaki sposób należy przygotować i przekazać w ramach pracy konkursowej pliki dwg, aby nie można było odczytać licencji uczestnika konkursu? W jaki sposób należy je zabezpieczyć przed nie kontrolowalną lub przypadkową zmianą w zakresie ich treści i zawartości w trakcie użytkowania? Konkurujący winni obdarzać Organizatorów Konkursu minimalnym co najmniej zaufaniem i jednak wierzyć, że konkurs nie jest organizowany po to, by Sędziowie architekci mogli udowodnić wynikami konkursu Zamawiającemu, że sami lepiej to zaprojektują. Wątpiącym w etyczne postawy Sądu sugerujemy zapis w/w plików w trybie dxf. Ponadto przypominamy Wątpiącym, że konkurs nie jest obowiązkowy. Poniżej wyjaśnienie wątpliwości przez profesjonalistów: Koledzy z Działu Wsparcia Technicznego ( )stwierdzili, że wydobycie informacji o autorstwie pliku AutoCADa nie jest łatwe i na pewno nie na wprost. Format *.dwg nie przechowuje w postaci jawnej informacji o numerze seryjnym AutoCADa, z którego plik pochodzi. Dodatkowym zabezpieczeniem może być znany format *.dxf zachowuje on informacje graficzne i pozwala narzędziami AutoCADa na pomiary powierzchni (o tym rozmawialiśmy) natomiast wszelkie informacje dodatkowe zostają wycięte. Arkadiusz Mackiewicz Kierownik Działu CAD/AEC w firmie PROCAD Zamawiający i Sąd Konkursowy proszą Uczestników konkursu, by rozdzielili wymagany Regulaminem zapis cyfrowy pracy (rozdz.vi. pkt.2.3.) na dwie płyty CD, każda w odrębnym opakowaniu: Płyta nr 1. Zawierająca tylko rzuty budynku; zapis dwg lub dxf; oznaczenie autorskim kodem tylko na opakowaniu płyty; nowy kod konkursowy zostanie zapisany przez Komisję Sędziowską bezpośrednio na płycie CD a koperta zniszczona. Płyta nr 2. Zawierająca pełny zapis kompletnej pracy konkursowej, jednak bez kodów autorskich na planszach; oznaczenie autorskim kodem tylko na opakowaniu płyty; nowy kod konkursowy zostanie zapisany przez Komisję Sędziowską bezpośrednio na płycie CD a koperta zniszczona. 16. W Programie funkcjonalno przestrzennym Część I Program ogólny punkt 8 Instalacje określono, iż systemy klimatyzacji muszą być dedykowane. Nie wskazano pomieszczeń, w których należy przewidzieć instalację klimatyzacji. Nie wskazano również pomieszczeń wyposażonych w wentylację mechaniczną. Natomiast w Regulaminie konkursu punkt 4.1 podpunkt c jest mowa o wentylacji mechanicznej wszystkich pomieszczeń. W związku z koniecznością określenia wartości inwestycji oraz wyceny prac projektowych przez uczestnika proszę o określenie rodzaju wentylacji w budynku oraz jednoznaczne określenie czy wszystkie pomieszczenia mają mieć wentylację mechaniczną? Jak wentylowane mają być magazyny i pomieszczenia techniczne? Proszę o wskazanie pomieszczeń, dla których wymagana jest instalacja klimatyzacji. Ww. dane mają bezpośredni wpływ na wartości kosztowe inwestycji oraz prac projektowych, będące przedmiotem oceny przed Sąd Konkursowy. Wentylację mechaniczną i klimatyzację projektować zgodnie zapisami Prawa budowlanego i wymogami norm sanitarno-higienicznych. Należy zapewnić wentylację wszystkich pomieszczeń. By uniknąć ciągu wstecznego, występującego w rejonach podgórskich i pagórkowatych nie zaleca się stosowania klasycznej wentylacji grawitacyjnej. 5

6 Ekonomiczne, praktyczne i energooszczędne rozwiązanie wentylacji pomieszczeń budynku jest istotnym zadaniem Autorów we wszystkich etapach jego projektowania. Klimatyzację - zgodnie z Założeniami do projektowania budynków dla sądów powszechnych pkt należy stosować w pomieszczeniach, w których za względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. Dotyczy to: - serwerowni, UPS, centrali telefonicznej, - sal konferencyjnych, - archiwów ksiąg wieczystych, - archiwów zakładowych sądów i prokuratur, - sal rozpraw. Klimatyzację można instalować w pomieszczeniach biurowych tylko w uzasadnionych, popartych obliczeniami przypadkach. Szczegółowe wytyczne dotyczące programu instalacji zostaną zweryfikowane i omówione przez Zamawiającego z Laureatem Konkursu. 17. W części VI Regulaminu, w punkcie Zamawiający określił minimalną wysokość liter na planszy jako 3 mm. Wnoszę o dopuszczenie jako minimalnej wysokości liter 2,5 mm. Ta wielkość liter jest doskonale czytelna, a zmniejszy istotnie rozmiar (powierzchnię) tabelek opisujących pomieszczenia dla rzutów w skali 1:200. Proszę bardzo, no ale nie mniej. Na 2,3 mm się nie zgadzamy. 18. Czy można skorygować położenie punktu A, z którego obowiązkowe jest wykonanie wizualizacji (perspektywy), tak aby zachowując zasadę żądanego kierunku perspektywy uniknąć zasłonięcia widoku projektowanego budynku przez ponad dwumetrowy w tym miejscu żywopłot znajdujący się wzdłuż ulicy? Punkt A obecnie znajduje się za tym żywopłotem. Lub alternatywnie czy można pominąć żywopłot w wizualizacji? Prosimy pominąć płot w wizualizacji; także drzewa. 19. Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne rozwiązanie pokoju gościnnego jako dostępnego wyłącznie z zewnątrz budynku? Dostęp do pokoju byłby możliwy po pobraniu kluczy z portierni i monitorowany przez system kamer wokół budynku Sądu. Osoba korzystająca z pokoju, chcąc wejść lub wyjść z pokoju, nie musiałaby każdorazowo wchodzić do budynku Sądu. Pokój byłby niedostępny z wewnątrz obiektu. Do rozstrzygnięcia przez Autorów projektu. 20. Czy Zamawiający mógłby rozważyć przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu? W perspektywie wpłynięcia bardzo dużej ilości prac, Sąd Konkursowy będzie miał niecałe 9 dni (od godz. 17:00 18 października do godz. 14:00 27 października) na zakodowanie i ocenę prac oraz sporządzenie protokołów. Nie wątpię w kwalifikacje Sądu Konkursowego, jednak oczekiwałbym starannej oceny prac, na które uczestnicy konkursu muszą przeznaczyć dużo pracy i czasu. Jeżeli Zamawiający uznaje, że do właściwej oceny pracy wystarczy rzut oka, to wnioskuję o stosowne ograniczenie zakresu opracowania. W związku z dużą liczbą wniosków, Zamawiający spodziewa się proporcjonalnej ilości złożonych prac konkursowych. Będzie to wymagać korekty terminu ogłoszenia wyników Konkursu. O nowym terminie ogłoszenia wyników Konkursu jego Uczestnicy zostaną poinformowani 6

7 w terminie późniejszym na stronach www Zamawiającego i Organizatora. Zamawiający i Sąd konkursowy zapewniają Uczestników konkursu a także Izbę Architektów w Poznaniu że prace zostaną ocenione rzetelnie. 21. W programie szczegółowym programu funkcjonalno przestrzennego w dziale 9. (zespół technicznomagazynowy) w rubrykach dot. Archiwum zakładowego podano błędnie: 6x60m2 = 300m2. Czy należy więc przewidzieć kompleks archiwum o łącznej powierzchni 300 m2 czy 360 m2? Powinno być 5 pomieszczeń a 60 m2 = 300 m2 22. Program szczegółowy programu funkcjonalno przestrzennego w dziale 3. (BOI) rubryka dot. Kasy Sądu. Czy przedsionek kasy ma być dostępny dla Interesanta (wejście do kasy z holu BOI)? Przedsionek jest strefą bezpieczeństwa pomieszczenia kasy. Ani przedsionek, ani pomieszczenie kasy nie są dostępne z hallu BOI. 23. Według karty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenu UO2 zasady kształtowania budowy i zagospodarowania terenu określają, iż kształt dachu ma nawiązywać do zabudowy istniejącej (sąsiedniej). Czy ma to być dach spadzisty/pochyły podobny w kształcie i w zastosowanych materiałach jak budynki sąsiednie? Niektóre budynki sąsiednie mają dachy płaskie. Czy są one dopuszczalne w projekcie budynku nowej siedziby Sądu? Czy dozwolone jest zastosowanie fasad wentylowanych? Czy dozwolone jest zastosowanie materiałów metalowych dla wykończenia fasad zewnętrznych i zadaszenia? Regulamin nie określa stylu architektonicznego dla projektowanego budynku Sądu. Czy projektowany budynek ma nawiązywać stylem bezpośrednio do budynków istniejących (sąsiednich) czy może być zaprojektowany w nurcie architektury współczesnej przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów wykończeniowych? Sąsiadami projektowanego budynku są obiekty przy ul. F. Chopina. Pozostałe problemy pozostają do rozstrzygnięcia przez Uczestników konkursu. 24. Co oznacza przerywana linia na terenie działki nr 66, w obszarze opracowania konkursowego, widoczna na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - czy jest to linia nowej zabudowy nieprzekraczalna i czy należy ją uwzględnić w projekcie konkursowym? Jest to linia nowej zabudowy od strony wnętrza działki; nieprzekraczalna. 25. Czy linia zabudowy oznaczona w obszarze opracowania na mapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wzdłuż ulic Chopina i Norwida, to linia obowiązująca czy nieprzekraczalna? Nieprzekraczalna. Patrz opis w Karcie terenu dla UO2; str.186 (Tekst MPZP.doc.) 26. Czy zatoka przed wejściem głównym dla trzech samochodów osobowych może być projektowana w pasie drogowym czy też wyłącznie w granicach działki? W pasie drogowym. 7

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, r. OR

Białystok, r. OR Białystok, 05-10-2015 r. OR.-272.9.2015 Odpowiedzi na pytania anonimowe nr: 1 24 zgłoszone do Regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ RCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ I. PROGRAM OGÓLNY 1. CEL INWESTYCJI: Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu Warszawa dnia 22.07.2011 r. Wykonawcy Dotyczy: : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzydeł gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SPODEK W KATOWICACH

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SPODEK W KATOWICACH STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ 2 KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PYTANIA I ODPOWIEDZI CZĘŚĆ 2 Pyt.27. Wyciąg z Programu Ogólnego (..) 3. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: (..)Przed wejściem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAKRES OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ ZAŁĄCZNIK NR.2 Warszawa, dnia 22.10.2012 r. ZAŁĄCZNIK NR 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄDU REJONOWEGO W NYSIE PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY SĄDU REJONOWEGO W NYSIE CZĘŚĆ II. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Z

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 16 kwietnia 2015 r.

Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 16 kwietnia 2015 r. Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 16 kwietnia 2015 r. w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODDZIAŁU REMBELSZCZYZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 2 1.1. Charakterystyczne parametry określające

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu?

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Istnieje część magazynowa. Część rozbudowywana budynku nie istnieje. Początek realizacji,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis farb, płytek i oświetlenia będzie stanowić podstawę do zakupów dokonywanych przez obecnego wykonawcę robót budowlanych (Agrobex Sp. z o.o.

Opis farb, płytek i oświetlenia będzie stanowić podstawę do zakupów dokonywanych przez obecnego wykonawcę robót budowlanych (Agrobex Sp. z o.o. Pkt 2. ppkt 3) 3) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy następujących pomieszczeń: Pyt. 1 hol wejściowy, recepcja z barem na zapleczu, restauracja, klatki schodowe K1, K2, K3, K4, K5, Czy wystarczy wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dot. wniosku nr 1 z dnia 9 kwietnia 2014 r. W dniu 9 kwietnia 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie Pytanie nr 1: Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy...

Nabór na wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy... Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Źródło: http://zgm.bip.legnica.eu/zgm/zamowienia/2016/zakonczone/16693,nabor-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-zada nia-inwestycyjnego-pn-rewita.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA 3 PRAC ARCHITEKTA Szczegółowy zakres prac ARCHITEKTA objęty niniejszym regulaminem został określony w Tabeli nr 3. z uwzględnieniem następujących etapów: A. Prace przedprojektowe Prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zamawiający OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 35-051 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA SĄD APALACYJNY WE WROCŁAWIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA MERYTORYCZNE 10.11.2014 Pytanie 1 W załączniku nr 5 (Wytyczne funkcjonalno-użytkowe-uzupełnienie) punkt 1 podpunkt D jest mowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 3 Czy studio panoramiczne powinno mieć dostęp do dźwigów towarowych, obsługujących obiekt? ODPOWIEDŹ: Tak

PYTANIE 3 Czy studio panoramiczne powinno mieć dostęp do dźwigów towarowych, obsługujących obiekt? ODPOWIEDŹ: Tak Warszawa, 22 lipiec 2015r. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na:

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na: Ożarów Mazowiecki 2013-02-21 Urząd Miejski W Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki Znak postępowania: RZP.271.6.2013 Do Wykonawców ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE O WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ANONIMOWE PYTANIA KONKURSOWE

ODPOWIEDZI NA ANONIMOWE PYTANIA KONKURSOWE ODPOWIEDZI NA ANONIMOWE PYTANIA KONKURSOWE DO REGULAMINU KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO PRZESTRZENNEJ ZABUDOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GRZEBOWISKA DLA MAŁYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA Projekt z dnia 13 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia 5 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZUBRZYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW TERAZ Obecnie obowiązuje uchwała O-01-2006 Krajowej Rady Izby Architektów podjęta w dniu 13.01.2006. Załącznikiem

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

3)Opis przedmiotu zamówienia:

3)Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30000 euro 1)Nazwa i adres zamawiającego:. 2)Nazwa nadana zamówieniu: Weryfikacja dokumentacji projektowej wykonanej przez projektanta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janowiec, dnia 23.12.2014 r. RO.042.05.1.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 522 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Zamawiający: GMINA WOŁOMIN ul. Ogrodowa 4 05 200 Wołomin Wołomin, dnia 27 lutego 2014 r. Nr postępowania: ZZP.271.7.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 08.02.2016r. Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 17.01.2017r. DSS-GK-II.7013.31.003.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej architektury Park Julianowski.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mały Rudnik, 10.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK

TARNÓW 2015/2016 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH. PAWEŁ ŻUK TARNÓW 2015/2016 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOPIEN 2 R I 2015/2016 S2 DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI PROF. PK DR ARCH. JANUSZ BARNAŚ DR ARCH. JANUSZ PURSKI DR ARCH.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO FUNKCJONALNEJ SALI WIELOFUNKCYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UPRZEJMIE O PODANIE TERMINU ROZPOCZĘCIA KONKURSU MIESZKANIE + I TERMINU JEGO ZAKOŃCZENIA

PROSZĘ UPRZEJMIE O PODANIE TERMINU ROZPOCZĘCIA KONKURSU MIESZKANIE + I TERMINU JEGO ZAKOŃCZENIA Pytanie nr 1 PROSZĘ UPRZEJMIE O PODANIE TERMINU ROZPOCZĘCIA KONKURSU MIESZKANIE + I TERMINU JEGO ZAKOŃCZENIA Harmonogram konkursu został przedstawiony w Regulaminie, Rozdział I pkt. 4 - Terminy Pytanie

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego.

Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego. Regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję projektu oraz planu zagospodarowania dotyczącego kompleksu hotelowego. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Informacje o organizatorze konkursu 1.1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno

GMINA NOWE WARPNO. Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Plac Zwycięstwa 1 72-022 Nowe Warpno ogłasza że : przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na usługi od 14000 euro do kwot określonych w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo