PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce działki nr ew. 1079/4, 1079/5, 1077/2, 1077/3, 1077/5, 1077/6, 1076/4, 1076/3, 1075, 1078/3 położone w Ropczycach Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem programu: Kod CPV Roboty budowlane w zakresie budynków Kod CPV usługi projektowania architektonicznego Kod CPV usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ropczyce ul. Krisego Ropczyce Opracował: Ropczyce, styczeń 2008r.

2 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis stanu istniejącego, opis wymagań Inwestora Wiodącego Opracowana koncepcja architektoniczno budowlana, programowa i funkcjonalno przestrzenna określa możliwość optymalnego zagospodarowania terenu niezabudowanego położonego po zachodniej stronie zespołu obiektów Urzędu Miejskiego w Ropczycach pomiędzy ul. Mickiewicza, Słowackiego i Krisego. Planowana dobudowa części administracyjnej polegać będzie na powiązaniu funkcjonalnym starej części budynku administracyjnego z planowanym budynkiem handlowo administracyjnym i dla potrzeb opieki społecznej, którego to część administracyjna w parterze posiadać będzie powiązanie komunikacyjne. Część administracyjna znajdować się będzie w parterze, na I i II pietrze. Część handlowa tylko w parterze posiadać winna niezależny układ funkcjonalny od części administracyjnej. Przewiduje się ponadto rozbiórkę części administracyjno gospodarczej parterowej dobudowanej od strony północnej do starej części budynku administracyjnego Charakterystyczne parametry określające zakres robót. - powierzchnia zabudowy cz. handlowej - 650,0 m 2 - powierzchnia zabudowy cz. administracyjnej - 330,0 m 2 - powierzchnia użytkowa cz. handlowej - 620,0 m 2 - powierzchnia użytkowa cz. administracyjnej ,3 m 2 - Kubatura budynku ogółem ,0 m Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, 1. Działki na której zlokalizowany jest budynek zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr GP /07 z dnia r. Burmistrza Ropczyc zgodnie również ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce, teren inwestycji położony jest w obszarze ścisłego centrum usługowo administracyjnego Ropczyc przy drodze krajowej Nr 4 (E-40) ponadto w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistycznego miasta. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z polityką przestrzenną określoną w studium, które nie określa obowiązku opracowania planu miejscowego na przedmiotowym terenie. 2. Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu przy braku planu miejscowego wymaga ustalenia warunków w drodze decyzji. Ponadto planowana inwestycja nie leży w obszarze górniczym, nie leży w obszarze,,natura 2000, leży na terenie narażonym na zalewanie wodami Q1/100 letnia/ rzeki Wielopolka. 3. Przewidziana do wykonania budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej wraz z infrastrukturą zostaną wykonane w zależności od treści art. 28 z zastrzeżeniem treści art. 29 i 30 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 z późn. zmianami) zostaną wykonane w oparciu o pozwolenie na budowę lub na podstawie tzw.,,zgłoszenia z tego powodu oraz ze względu na planowany zakres robót zlecone zostanie wykonanie projektu budowlano wykonawczego wraz z projektem zagospodarowania terenu Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu,

3 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich planowanej funkcji ( pomieszczenia przynależne do poszczególnych funkcji użytkowych będących rzutami poszczególnych kondygnacji budynku, będących częścią opracowanej koncepcji), Część handlowa: Pomieszczenia na parterze: - handel pow ,0 m ,0 m 2-474,0 m 2 - magazyn zaplecze socjalne pow. - 71,5 m 2 - kasy pow. - 50,5 m 2 - wiatrołap pow. 24,0 m Razem pow. użytkowa cz. handlowej - 620,0 m 2 Część administracyjna: Pomieszczenia na parterze: - hall + klatka sch.+ winda - 32,0 m 2 - komunikacja - korytarz - 53,0 m 2-6 boksów garażowych -125,8 m 2-2 pokoje kierowców z zapleczem sanit. 43,6 m 2 - pokój socjalny sprzątaczek z zalecz. sanit. -13,5 m 2 - magazyn - 23,0m Razem parter: - 290,9 m 2 Pomieszczenia na I piętrze: - hall + klatka sch. + winda 32,0 m 2 - komunikacja /korytarze/ - 137,0 m 2-15 pomieszczeń biurowych - 384,0 m 2-3 pomieszczenia archiwum - 76,6 m 2-2 węzły sanitarne - 29,2 m Razem I piętro : 658,8 m 2 Pomieszczenia na II piętrze - hall + klatka sch. + winda - 32,0 m 2 - komunikacja /korytarze/ - 124,0 m 2-7 pomieszczeń biurowych - 186,7 m 2-3 pomieszczenia archiwum - 73,2 m 2-2 pomieszczenia magazynowe - 48,5 m 2-2 węzły sanitarne - 29,2 m Razem II piętro: 493,6 m 2 Razem pow. użytkowa cz. administracyjnej-1443,3 m Ogólne planowane do uzyskania funkcje użytkowe obiektu, W planowanym budynku 3 kondygnacyjnym nie podpiwniczonym mieścić się będą:

4 - w parterze część handlowa o ogólnej powierzchni użytkowej - 620,0 m 2, część administracyjna budynku w parterze przewidziana jest na zaplecze techniczne dla obsługi budynku jak garaże i pomieszczenie gospodarcze oraz niezbędne sanitariaty dla obsługi Urzędu Miejskiego. Natomiast na I i II piętrze planowane są pomieszczenia biurowe, wraz z niezbędną komunikacją poziomą i pionową i pomieszczeniami dla magazynu i archiwum oraz zapleczem sanitarnym, ogólna powierzchnia użytkowa cz. administracyjnej wynosi ,30 m Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych (zgodnie z PN-ISO 9836:1997), Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w (m 2 ) PARTER (część handlowa) 620,0 001 Handel 292,5 002 Handel 182,0 003 Kasy 50,5 004 Wiatrołap 24,0 005 Magazyn 31,0 006 Pom. biurowe 9,0 007 Pom. socjalne 9,0 008 Sanitariaty 10,0 009 Szatnia 8,0 010 Korytarz 4,0 PARTER (część administracyjna) 290,9 011 Hall + schody + winda 32,0 012,013 Komunikacja (korytarz) + schody 53,0 014 Garaż 19,8 015,016,017 Garaże 60,0 018,019 Garaże 46,0 020,021 Pokoje kierowców 32,0 022,023 Sanitariaty kierowców 11,6 024 Pokój socjalny 5,9 025 Sanitariaty 7,6 027 Magazyn 23,0 I PIĘTRO ( część administracyjna ) 658, Hall + schody + winda 32,0 102 Komunikacja (korytarze)+ schody 137,0 103 Pom. biurowe 33,7 104 Pom. biurowe 34,0 105 Archiwum 33,0 106 Pom. biurowe 27,0 107 Pom. biurowe 29,8

5 108 Pom. biurowe 18,5 109 Pom. biurowe 20,8 110 Pom. biurowe 27,0 111 Pom. biurowe 29,2 112 Pom. biurowe 29,5 113 Archiwum 24,2 114 Archiwum 19,4 115 Pom. biurowe 23,5 116 Pom. biurowe 25,0 117 Sanitariaty M. 15,2 118 Sanitariaty D. 14,0 119,120 Pom. biurowe 40,0 121,122 Pom. biurowe 46,0 II PIĘTRO ( część administracyjna) 493,6 201 Hall + schody + winda 32,0 202 Komunikacja ( korytarze) + schody 124,0 203 Pom. biurowe 33,7 204 Pom. biurowe 34,0 205 Pom. biurowe 33,0 206 Archiwum 29,5 207 Archiwum 24,2 208 Archiwum 19,5 209,210 Pom. biurowe 40,0 211,212 Pom. biurowe 46,0 213 Magazyn 23,5 214 Magazyn 25,0 215 Sanitariaty M. 15,2 216 Sanitariaty D. 14,0 Razem pow. użytkowa budynku : 2.063,3 m Inne powierzchnie nie związane z projektowanym programem funkcjonalno użytkowym, Przewidzieć zadaszone pomieszczenia dla pojemników na śmieci dla obu funkcji nie mieszczące się w podstawowej bryle budynku o pow. użytkowej ok. 20,0 m Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników, 1. Kubatura budynku podana na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej i programowo przestrzennej, nie przewiduje się pomniejszeń ani też powiększeń. 2. Powierzchnia użytkowa podana dla wszystkich kondygnacji nie ulegnie zwiększeniu ani też zmniejszeniu Wymagania Inwestora Wiodącego i Współinwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia, Przygotowanie terenu budowy: należy przewidzieć i zapewnić niezbędne urządzenia budowlane zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ( przejazdy, place postojowe, dojścia, zieleń), wykonanie niezbędnego uzbrojenia w tym konieczność przełożenia kolidujących sieci. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót związanych z posadowieniem budynku należy dokonać rozbiórki parterowej oficyny

6 garażowo- magazynowej będącej w złym stanie technicznym a kolidującej z w/ w programem Wymagania dotyczące architektury Kompozycja budynku wielobryłowa, wysokość budynku do 3 kondygnacji nadziemnych, dach wielospadowy o zmiennych wysokościach do okapu, kąt nachylenia o, maksymalna wysokość budynku w nawiązaniu do dachu na budynku głównym U.M. przy ul. Kriesego ± 1,0 m Wymagania dotyczące funkcji W ramach projektu budowlano wykonawczego należy zaprojektować budynek handlowo administracyjny zadanie,,a, w którym funkcja handlowa znajduje się w parterze budynku niezależna od funkcji administracyjnej, natomiast funkcja pomocnicza dla administracji w parterze, zaś zasadnicza funkcja administracyjna znajdować się będzie na I i II piętrze. Ponadto budynek powiązany będzie funkcjonalnie ze starą częścią istniejącego budynku administracyjnego Urzędu jako dobudowa od strony zachodniej i wykonanie otworu komunikacyjnego, wydzielenie z pomieszczenia od strony zachodniej w parterze i piętrze korytarza tj. przedłużenie istniejącego korytarza. W ramach zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych należy przewidzieć pochylnię zewnętrzną. Natomiast w projektowanej części budynku administracyjnego przewidziany jest dźwig osobowy dla komunikacji pionowej dla I i II piętra. Część handlowa winna mieć niezależne wejście od strony ul. Mickiewicza wejście główne oraz wejście tylne z dostępem do magazynu dla dostawy towarów od strony ul. Słowackiego Wymagania dotyczące konstrukcji Konstrukcja budynku tradycyjna murowana w części handlowej wprowadza się układ żelbetowy słupowo ryglowy o rozstawie 2,40m, 5,40m, 6,0m w celu stworzenia dwóch pomieszczeń handlowych o większej powierzchni. Stropy konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej z płyt kanałowych. Dach nad budynkiem konstrukcji drewnianej wielospadowy o zmiennych wysokościach do okapu kąt nachylenia połaci o. Maksymalna wysokość budynku w nawiązaniu do dachu na budynku głównym U.M. usytuowanym przy ul. Kriesego ± 1,0 m Wymagania dotyczące instalacji Budynek wyposażony winien być w instalację: elektryczna, teleinformatyczną, c.o. ( przewiduje się przebudowę wymiennikowi znajdującej się w nowszej części istniejącego budynku administracyjnego w piwnicach, skąd należy doprowadzić przyłączem ciepło do projektowanego budynku), wod.- kan., ew. inną Roboty wykończeniowe wewnętrzne, a) posadzki gresowe wraz z cokolikami należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach części handlowej oraz w pomieszczeniach komunikacyjnych, korytarzach, klatach schodowych, sanitariatach, oraz w zapleczu technicznym na parterze części administracyjnej, b) podłogi parkiet w pomieszczeniach biurowych, c) ściany i stropy wykończenie tynki, gładź gipsowa, w pomieszczeniach sanitarnych okładzina ceramiczna z płytek ceramicznych 20 x 25 cm ( na całą wysokość ścian ), d) malowanie na kolorowo farbami emulsyjnymi, akrylowymi, na ścianach i sufitach, Roboty wykończeniowe zewnętrzne, Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem w technologii systemowej, wykończenie tynkami mineralnymi. Wykonać obróbki blacharskie, rury spustowe oraz odbojówkę wokół budynku, drogę przejazdową od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego wraz z miejscami postojowymi Zagospodarowanie terenu,

7 Przewidzieć konieczną drogę przejazdową tzw. pożarową pomiędzy projektowanym budynkiem zadanie,,a a projektowanym budynkiem zadanie,,b tj. łączącą ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego. Ponadto przewidzieć maksymalną ilość miejsc parkingowych. Teren utwardzony drogi i parkingu przewidzieć z kostki brukowej Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz.41 Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 956) obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego 2.1. Dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: - Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ropczyce przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XXVIII/288/05 z dnia 18 marca 2005r. - Strategia Rozwoju Gminy Ropczyce na lata przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr XVIII/180/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. - Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ropczyce przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr XVI/196/04 z dnia 25 czerwca 2004r Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Stanowi załącznik do programu 2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego. Projekt należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz.2016 z późn. zmianami, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.] 2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych stanowiące załącznik do programu: - kopia mapy zasadniczej, - kopia mapy ewidencyjnej, - wypisy z rejestru gruntów, Ropczyce, dnia r Zatwierdzam:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO BUDOWA ZESPOŁU PRACOWNI KONSERWATORSKICH NA ZAPLECZU SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO ADRES OBIEKTU: ul. B. WieniawyDługoszewskiego 83, Nowy Sącz na zapleczu Sądeckiego Parku Etnograficznego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4033 UCHWAŁA NR XLV/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA Modernizacja budynku NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ ANIMA w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B a r b a r a K i l i a n Rzeczoznawca majątkowy z upr. MGPiB nr 928 Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM 71-140

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia..

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo