ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r."

Transkrypt

1 w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 215 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty o równowartości 3. EUR w ramach projektu pn. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 1 1. W dniu r. zatwierdzono uchwałę nr 5/215 Komitetu do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL 4 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w sprawie rozszerzenia listy rankingowej (listy podstawowej) projektów z rezultatu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach w ramach Programu Operacyjnego PL 4 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, na której ujęto projekt pn. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi. W związku z powyŝszym, wprowadza się do stosowania w projekcie Procedurę udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty o równowartości 3. euro. 2. Procedura stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2 Wersja elektroniczna dokumentów. Podpis Dyrektora na oryginale.

2 w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi Załącznik 1 do Zarządzenia nr 79/215 Dyrektora Instytutu CZMP z dn PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY O RÓWNOWARTOŚCI 3. EURO W PROJEKCIE: pn. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego PL4 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Wszystkie zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 213 r. poz. 97 tekst jednolity z późn. zm.), nie przekracza kwoty 3. euro, udziela się w oparciu o zapisy niniejszej procedury. 2. Podstawę zakupu dostaw, usług i robót budowlanych nie przekraczających kwoty o równowartości 3. euro stanowi wniosek kierownika komórki merytorycznej stanowiący załącznik do Zasad w sprawach dokonywania zakupów oraz udzielania zamówień publicznych w Instytucie CZMP. 3. Wniosek zaopiniowany przez Kierownika Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych, Z-cę Dyrektora ds. Finansowych Głównego Księgowego oraz zaakceptowany przez Dyrektora Instytutu CZMP lub osobę przez niego upowaŝnioną, jest podstawą przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. 4. Za przeprowadzenie i udokumentowanie procedury udzielenia zamówienia odpowiada wyznaczony pracownik merytoryczny i/lub komisja. 5. Wydatki w projekcie dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umoŝliwiający terminową realizację zadań, jak równieŝ zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności. 6. W przypadku zamówień, których wartość przekracza 3.5 zł brutto i jednocześnie nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 3. euro, obowiązuje konieczność przeprowadzenia wyboru wykonawców w formie zapytania ofertowego. 7. Zapytanie ofertowe powinno w szczególności zawierać opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert oraz termin składania ofert, przy czym termin na złoŝenie oferty powinien uwzględniać czas niezbędny na przygotowanie i złoŝenie oferty. 8. Wprowadza się obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Instytutu CZMP lub wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia.

3 w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi 9. Zapytanie ofertowe naleŝy wysłać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, a w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, moŝliwe jest uzyskanie informacji o ofercie wykonawcy telefonicznie, poprzez stronę internetową wykonawcy zawierającą informacje handlowe lub poprzez bezpośredni kontakt z wykonawcą. W przypadku jeŝeli znany jest tylko jeden potencjalny wykonawca danego zamówienia, Zamawiający negocjuje warunki umowy z tym wykonawcą. 1. W przypadku gdy pomimo zamieszczenia zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej, w prasie lub wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców nie otrzymano dwóch waŝnych ofert, naleŝy jeden raz powtórzyć procedurę, o której mowa odpowiednio w pkt. 8 lub 9. JeŜeli w wyniku powtórzenia procedury nie otrzymano dwóch waŝnych ofert, moŝna zawrzeć umowę, np. z wykonawcą, który jako jedyny złoŝył ofertę, lub po przeprowadzeniu negocjacji z jednym wykonawcą. 11. Z wybranym wykonawcą zawierana jest umowa w formie pisemnej. 12. Zamawiający ma obowiązek udokumentowania procedury udzielenia zamówienia o wartości przekraczającej 3 5 zł brutto poprzez sporządzenie protokołu. Nie ma obowiązku dokumentowania procedury udzielenia zamówień o wartości równej lub niŝszej niŝ 3 5 zł brutto. Protokół powinien zawierać co najmniej: a) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez Zamawiającego lub informację, do jakich co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Zamawiający wysłał zapytanie ofertowe, lub informację o tym, Ŝe na rynku nie jest znanych trzech potencjalnych wykonawców wraz z uzasadnieniem wskazującym na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt; b) wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe; c) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; jeŝeli nie została wybrana oferta z najniŝszą ceną, Zamawiający jest zobowiązany wskazać wszystkie okoliczności, które miały wpływ na wybór danej oferty; d) datę sporządzenia protokołu i podpis Zamawiającego lub osoby upowaŝnionej przez Zamawiającego do podejmowania czynności w jego imieniu; e) następujące załączniki: potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk zrzutu ekranu) lub w prasie, o ile zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej lub w prasie, potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, złoŝone oferty lub wydruk ze strony internetowej wykonawcy, chyba Ŝe oferty zostały uzyskane w drodze zapytania telefonicznego lub bezpośrednio, oświadczenie/oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury, osób, wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, o braku

4 w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 24 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeŝeniem pkt W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia do wysokości 5% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, o ile zostało to przewidziane w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie procedury wyboru wykonawcy. Wartością zamówienia jest wartość zamówienia podstawowego oraz zamówienia uzupełniającego. 14. Oryginały wszelkiej dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego przechowywane są w Biurze Projektu Sekcji ds. Programów Infrastrukturalnych. 15. Oryginały umów zawartych z wykonawcami przechowywane są w Dziale Współpracy Naukowej i Badawczej. Zatwierdzam Wersja elektroniczna dokumentów. Podpis Dyrektora na oryginale.

5 w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi Załącznik 1 do Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty o równowartości 3. euro w projekcie pn. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi OŚWIADCZENIE Beneficjent:... Nazwa zamówienia:... Imię (imiona) -... Nazwisko:... Stanowisko:... Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, Ŝe: 1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 2) nie pozostaję w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) nie pozostaję z Ŝadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŝe to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.... dnia... r. (miejscowość)... (podpis)

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu.

Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu. Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu. Ponoszenie wydatków związanych z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01/05/2011 Zarządu Spółki z dnia 06 maja 2011r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo