PROCEDURA ORGANIZACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA ORGANIZACYJNA"

Transkrypt

1 Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-9 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/3 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: POSTĘPOWANIE Z PRÓBKAMI DO BADAŃ 1. Cel Celem procedury jest zapewnienie właściwego postępowania z próbkami przeznaczonymi do badań, uniemoŝliwiającego ich zamianę, udostępnienie osobom niepowołanym, zagubienie oraz uszkodzenie w czasie przechowywania. 2. Sposób postępowania 2.1. Sposoby pobierania próbek oraz ich przygotowania do badań określają w sposób szczegółowy procedury badawcze odpowiednio do obiektu badań Próbki mogą być dostarczone do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego pocztą lub mogą być przywiezione przez przedstawiciela klienta Próbki dostarczane do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego pocztą przekazywane są do zakładów przez kancelarię Sekcji Dystrybucji Materiałów zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Próbki przekazywane są następnie do odpowiedniej pracowni wiodącej zgodnie z dekretacją kierownika zakładu Poszczególne egzemplarze lub zestawy próbek dostarczonych do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego są odnotowywane w wewnętrznym rejestrze pracowni wykonującej badania przez osobę wyznaczoną przez kierownika zakładu do postępowania z próbkami (przyjmowania, rejestrowania, oznaczania, przechowywania, niszczenia lub przekazywania próbek do klienta) Do rejestru próbek są wpisywane następujące dane: kolejne numery rejestracyjne próbek lub zestawów próbek, data dostarczenia próbek do pracowni, określenie próbek (nazwa, model, typ, numer fabryczny, itp.), nazwa klienta dostarczającego próbki do badań, numer zlecenia wewnętrznego związanego z badaniem dostarczonych próbek, liczba poszczególnych egzemplarzy próbek dostarczonych jednorazowo przez klienta, daty pobrania próbek do badań i zwrotu próbek po badaniach, miejsce prowadzenia badań, nazwisko i podpis osoby pobierającej próbki do badań, data zniszczenia próbek lub przekazania do klienta po badaniach. Przyjmowanie próbek na przechowanie przed badaniami, przyjmowanie po badaniach oraz niszczenie lub przekazywanie do klienta po badaniach są potwierdzane w rejestrze podpisem przez osobę upowaŝnioną do postępowania z próbkami. Formularz F01-PORG-09 karty wewnętrznego rejestru próbek prowadzonego w pracowniach załączono do niniejszej procedury W przypadku realizacji badań z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów w systemie Workflow, próbki do badan są rejestrowane w bazie Rejestr próbek w programie Lotus Notes EGZEMPLARZ ELEKTRONICZNY

2 PORG-9 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: STRONA/STRON: 2/3 2.7 Próbki są oznaczane odpowiednią etykietą (przez przyklejenie nalepki). W przypadku próbek o szczególnej konstrukcji, uniemoŝliwiającej oznaczenie ich etykietą, znaki identyfikacyjne wykonuje się w innej formie, np. przez oznaczenie farbą olejną lub przymocowanie tabliczki identyfikacyjnej Oznaczenie próbek zawiera następujące informacje: symbol pracowni, do której zostały skierowane próbki, numery rejestracyjne identyczne z numerami próbek w wewnętrznym rejestrze pracowni, oznaczenia poszczególnych egzemplarzy próbek. W Załączniku nr 2 do niniejszej procedury przedstawiono wzór etykiety do oznaczania próbek do badań Próbki po dostarczeniu do Instytutu i oznaczeniu przechowuje się w specjalnie wyznaczonych miejscach, stosując odpowiednie środki zabezpieczające je przed zamianą, zniszczeniem lub zmianą ich właściwości fizycznych mogących mieć wpływ na dokładność i wiarygodność wyników badań przez niewłaściwe warunki zewnętrzne Próbki o małych rozmiarach przechowuje się w oddzielnych pojemnikach, zamykanych w specjalnie do tego celu przeznaczonych szafach. Próbki o duŝych rozmiarach są przechowywane pod przykryciem w zamkniętych pomieszczeniach. Próbki są przechowywane w wyznaczonych do tego celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach Próbki do badań mogą pobierać wyłącznie osoby z zespołu wyznaczonego do przeprowadzenia badań potwierdzając pobranie odpowiednim wpisem w rejestrze. Osoba pobierająca próbki dokonuje oceny ich przydatności do badań, tzn. zgodności ich liczby, kompletności i stanu z ustaleniami zawartymi (według procedury organizacyjnej PORG-8) w zleceniu wykonania badań. W przypadku stwierdzenia braku przydatności próbek do badań główny wykonawca badań porozumiewa się z klientem w celu dalszych uzgodnień. Ustalenia z klientem są dokumentowane zapisami W przypadku zlecenia badań podwykonawcy próbki do badań są pobierane przez głównego wykonawcę (co potwierdza on odpowiednim wpisem w rejestrze) celem przekazania ich do podwykonawcy. Próbki mogą teŝ zostać odebrane przez upowaŝnionego do ich pobrania przedstawiciela podwykonawcy Osoba upowaŝniona do postępowania z próbkami załącza do rejestru próbek pisemne potwierdzenie podwykonawcy o przyjęciu próbek, a po zwrocie próbek potwierdzenie to dołącza do dokumentów dotyczących realizowanego badania zgodnie z procedurą organizacyjną PORG Próbki po badaniach oznacza się czerwonymi etykietami z napisem "PRÓBKA ZBADANA" (których wzór jest przedstawiony w Załączniku nr 3 do niniejszej procedury). Oznaczenia tego dokonują osoby z zespołu badawczego bezpośrednio na stanowiskach badawczych lub główny wykonawca bezpośrednio po dostarczeniu próbek przez podwykonawcę Po wykonaniu badań i sporządzeniu sprawozdania, z próbkami postępuje się w sposób ustalony i zapisany w zleceniu wykonania badań (według procedury organizacyjnej PORG-8). JeŜeli próbki są zwracane klientowi, to do czasu ich przekazania są one przechowywane z zachowaniem wymagań ustalonych w punktach 2.8 i 2.10 niniejszej procedury W przypadku nie odebrania próbek przez klienta w terminie do 30 dni od daty przekazania sprawozdania z badań (o ile nie zostały zawarte inne ustalenia w zleceniu wykonania badań) są one przekazywane do zniszczenia. EGZEMPLARZ ELEKTRONICZNY

3 PORG-9 DATA WDROśENIA: OSTATNIA ZMIANA: STRONA/STRON: 3/ Przeznaczone do zniszczenia próbki po badaniach nie stwarzające zagroŝenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego są przekazywane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Pozostałości po badaniach próbek substancji chemicznych oraz innych mogących stwarzać zagroŝenie dla zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego są przekazywane do zniszczenia w zaleŝności od rodzaju substancji przez spalanie lub neutralizację do odpowiednich instytucji przygotowanych technicznie do realizacji tego typu zadań zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego Na Ŝyczenie klienta (wyraŝone pisemnie w zleceniu wykonania badań) próbki po badaniach pakuje się i wysyła do klienta wliczając koszty wysyłki do opłaty za wykonane badania. 3. Osoby odpowiedzialne 3.1. Za zapewnienie właściwego postępowania z próbkami są odpowiedzialni kierownicy pracowni Za właściwe postępowanie z próbkami podczas badań są odpowiedzialni główni wykonawcy tych badań Za właściwe rejestrowanie i przechowywanie próbek przed i po badaniach są odpowiedzialne osoby prowadzące rejestry próbek wyznaczone przez kierowników zakładów. 4. Dokumenty związane 4.1. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Zarządzenie nr 13/2005 Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym Procedura organizacyjna PORG-8: Uzgadnianie warunków badań i obieg dokumentów związanych z realizacją badań Procedura organizacyjna PORG-14: Przechowywanie dokumentów i zapisów dotyczących badań i wzorcowań. mgr inŝ. Kinga Makuła SPRAWDZIŁ dr inŝ. Daniel Podgórski ZATWIERDZIŁ Załączniki: nr 1: Rozdzielnik procedury organizacyjnej PORG-9. nr 2: Wzory etykiet do oznaczania próbek przed badaniami i po badaniach. Formularze: F01 PORG-09: Karta rejestru próbek EGZEMPLARZ ELEKTRONICZNY

4 Załącznik nr 1 do procedury organizacyjnej PORG-9 strona 1 z 1 Data ostatnie zmiany: Rozdzielnik procedury organizacyjnej PORG-9 Egz. nr 1 Egz. nr 2 - Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych SLB, - wersja elektroniczna: Procedury, formularze i załączniki.

5 Załącznik nr 2 do procedury organizacyjnej PORG-9 strona 1 z 1 Data ostatnie zmiany: Wzór etykiety do oznaczania próbek przed badaniami: PRÓBKA DO BADAŃ Symbol pracowni Nr rejestracyjny Nr kolejny próbki Wzór etykiety do oznaczania próbek po badaniach: PRÓBKA ZBADANA

6

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-8 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/7 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 26.05.2008

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds. Strona 1/11 Opracował: imię i nazwisko: data:11.04.2004 podpis: ( - ) Sprawdził: imię i nazwisko: Jerzy Duda data:11.04.2004 podpis: (- ) Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Systemu Jakości imię i nazwisko: Jerzy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA

ANKIETA OCENY DOSTAWCY - PRODUCENTA Strona/stron 1/9 Rok zał. 1927 INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Wyrobów 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel.: 22 663 43 14 tel.: 22 560 25 40 e-mail: wojtan@imp.edu.pl http://www.imp.edu.pl/cert

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1 z 5 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 109 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 109 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Spis Treści 1. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej...3 2. System kancelaryjny Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeczowy wykaz akt. Podział akt na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Poznań, 06-2009 Lokalizacja: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Obiekt: Zespół Szkół Nr 3 Temat: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

Ilość dni kalendarzowych. Dokumenty wyjściowe. terminowe) 20 - Projekt Instrukcji Wykonawczej wraz z pismem przewodnim.

Ilość dni kalendarzowych. Dokumenty wyjściowe. terminowe) 20 - Projekt Instrukcji Wykonawczej wraz z pismem przewodnim. Opis ( 1. Zarządzanie zmianami Instrukcji Wykonawczej IP II Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz korespondencja dotycząca jej przygotowania przechowywana jest w Wydziale Funduszy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Poznań, 07.2013 Lokalizacja: al. gen. J. Hallera 16-18 80-426 Gdańsk Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku; działka nr 1064/27 obręb 043 Temat: Termomodernizacja budynku Zespołu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo