PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY"

Transkrypt

1 PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn r.

2 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZESTRZEGANIE REJESTRACJA REALIZACJI PRAC I DOSTAW MONITORING WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH POŚWIADCZANIE FAKTUR I PŁATNOŚCI KOSZTY KWALIFIKOWANE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE POTWIERDZANIE ROBÓT/DOSTAW MONITORING GWARANCJI WYKONAWCZYCH DOKUMENTY POWIĄZANE I ZAŁĄCZNIKI ROZDZIELNIK...7

3 3 1. Cel i zakres Celem procedury jest uregulowanie zasad i trybu obiegu, akceptacji dokumentów dotyczących płatności dokonywanych w ramach realizacji Projektu. Płatności, o których mowa, dotyczą wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 2. Odpowiedzialność i przestrzeganie Procedura dotyczy Kierownika JRP, MAO, Skarbnika Miasta, pracowników JRP oraz Wydziału Finansowo-Księgowego. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie Procedury ponosi Kierownik JRP, MAO i Skarbnik Miasta. 3. Rejestracja realizacji prac i dostaw Po wykonaniu obmiarów za dany okres obliczeniowy robót, Wykonawca sporządza Rozliczenie wraz z raportem o postępie prac, które przekazuje do zatwierdzenia InŜynierowi Projektu. InŜynier Projektu po zatwierdzeniu Rozliczenia wystawia Przejściowe Świadectwo Płatności z podziałem na wydatki kwalifikowane oraz niekwalifikowane i przekazuje wraz z ww. dokumentami do Zespołu Organizacyjno-Prawnego. Wykonawca na podstawie Przejściowego Świadectwo Płatności wystawia osobno fakturę na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Wszystkie faktury wpływają do Sekretariatu Urzędu Miasta ChełmŜy. Obieg faktury następuje zgodnie z Procedurą struktura organizacyjna, podział zadań i odpowiedzialności, schemat podejmowania decyzji w ramach projektu pkt Monitoring warunków kontraktowych Faktury wpływające do Urzędu Miasta są sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym przez InŜyniera. W JRP następuje powtórne ich sprawdzenie. InŜynier Projektu sprawdza faktury dotyczące poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach Projektu, potwierdza zgodność z wystawionym przez InŜyniera Przejściowym Świadectwem Płatności, zawartym kontraktem, z planem płatności, harmonogramem rzeczowo finansowym. 5. Poświadczanie faktur i płatności Pracownik Zespołu Organizacyjno-Prawnego rejestruje otrzymane faktury w Dzienniku Korespondencji Przychodzącej (dzień otrzymania, nazwa i numer Wykonawcy, numer i data wystawienia faktury), nadając kolejny numer z Dziennika oraz wpisując datę wpływu. Następnie faktura przekazywana jest do MAO, który kieruje ją do Kierownika JRP. Kierownik JRP kieruje faktury do pracownika Zespołu Finansowo-Księgowego, gdzie podlegają kontroli formalnej i rachunkowej oraz wprowadzenia do ewidencji w systemie

4 4 zarządzania Projektem (dzień otrzymania, nazwa i numer Wykonawcy, numer i data wystawienia faktury, kwota faktury). 5.1 Koszty kwalifikowane Pracownik Zespołu Organizacyjno-Prawnego stempluje fakturę; stempel zawiera pola do uzupełnienia, czyli dane i informacje, które w trakcie całego procesu akceptacji merytorycznej i formalno-rachunkowej naleŝy uzupełnić i podpisać (stempel wg wzoru zaakceptowanego przez Instytucję WdraŜającą). Po kontroli formalno- rachunkowej faktura zostaje przekazana do InŜyniera Projektu, który dokonuje ich opisu poprzez określenie zakresu wykonanych prac, nazwy / numeru zadania i numeru umowy oraz zgodności z Decyzją, Umową o dofinansowanie i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ. Po dokonanych czynnościach pracownik Zespołu Organizacyjno-Prawnego dodatkowo do faktury kompletuje, w zaleŝności od potrzeb i rodzaju kontraktu, kopie niŝej wymienionych dokumentów: 1. dla kontraktów na roboty: gwarancji dobrego wykonania, świadectw płatności, protokołów z negocjacji dla robót dodatkowych i zamiennych, protokołów konieczności, świadectw przejęcie odcinka, świadectw przejęcia robót, protokołów wypełnienia gwarancji, protokołów odbiorów częściowych, 2. dla konraktów na dostawy: protokołów odbiorów wstępnych i końcowych, świadectw pochodzenia, 3. dla kontraktów na usługi: gwarancji, dokumentów wymaganych do rozliczenia kosztów zwrotnych, dokumentów akceptujących przyjęcie wymaganych raportów obejmujący fakturowany okres. Zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury wraz z dokumentami niezbędnymi do dokonania płatności są przekazywane do akceptacji Kierownika JRP i zatwierdzenia przez MAO. Po zaakceptowaniu faktura przekazywana jest do pracownika Zespołu Finansowo- Księgowego, który dalej przekazuje ją do Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta. Fakt przekazania faktury jest rejestrowany w Dzienniku Korespondencji wychodzącej. Następnie faktura jest kierowana do akceptacji przez Skarbnika Miasta i Burmistrza Miasta ChełmŜy (data i podpis). Zaakceptowana faktura jest księgowana przez pracownika Wydziału Finansowo-Księgowego i zostaje przekazana do pracownika zajmującego się dokonaniem płatności. Płatności są realizowane według terminów wynikających z umów (w formie pisemnej) zawartych z wykonawcami za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Przelewy są autoryzowane przez dwie osoby. Do autoryzacji uprawnione są osoby zgodnie z karą wzorów podpisów złoŝoną w banku.

5 5 Osoby autoryzujące dokonują przeglądu przelewów, w razie wątpliwości porównują dane z przelewów z danymi z faktur źródłowych. Osoby autoryzujące mogą w uzasadnionych przypadkach odrzucić przelew, który w tych okolicznościach zostanie zrealizowany później. Po dokonaniu autoryzacji dane są transmitowane do banku. Po zapłaceniu faktur Wydział Finansowo-Księgowy kieruje do JRP komplet kserokopii poświadczonych za zgodność: faktury, wyciągów z rachunków bankowych Projektu, potwierdzających dokonanie wypłaty lub tzw. historie rachunków wraz z poleceniami przelewu w ilości wymaganej przez Instytucję WdraŜającą. Osobą odpowiedzialną za skompletowanie i przekazanie dokumentów do JRP jest osoba zajmującą się ewidencją księgową dotyczącą Projektu w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta ChełmŜy. Szczegóły dotyczące dokumentacji przekazywanej do JRP znajdują się w Procedurze monitoringu i sprawozdawczości. Przekazany do JRP komplet dokumentów potwierdzających dokonanie wypłaty wraz z pozostałymi dokumentami przekazywany jest przez pracownika Zespołu Finansowo- Księgowego do IPZ/II w celu weryfikacji i zatwierdzenia. Oryginał faktury oraz potwierdzenia dokonanych płatności i dokumenty przekazane przez InŜyniera Projektu są przechowywane w JRP, natomiast kopie w/w dokumentów przechowywane są w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta ChełmŜy. Dodatkowo Wydział Finansowo-Księgowy przekazuje do JRP po zakończeniu kaŝdego miesiąca (nie później niŝ piątego dnia miesiąca następnego) kopie wyciągów bankowych potwierdzających stan na rachunkach Projektu na koniec miesiąca, kopie (nieprzekazanych wcześniej) wyciągów bankowych potwierdzających kaŝdą operację dokonaną na rachunkach Projektu wykaz zaksięgowanych wydatków związanych z Projektem, inne dokumenty niezbędne do realizacji obowiązków sprawozdawczych Beneficjenta. (Szczegóły patrz: Procedura monitoringu i sprawozdawczości ). 5.2 Koszty niekwalifikowane Pracownik Zespołu Finansowo-Księgowego po otrzymaniu z Wydziału Finansowo- Księgowego faktury sprawdza ją pod względem formalno-rachunkowym i przekazuje pracownikowi JRP odpowiadającemu za realizację umowy, której faktura dotyczy. Pracownicy JRP po otrzymaniu faktury, potwierdzają zgodność ze stanem faktycznym wykonanych robót / usług oraz opisują je poprzez określenie zakresu wykonanych prac, nazwy / numeru zadania i numeru umowy. Następnie dokumenty te są przekazywane pracownikowi Zespołu Finansowo-Księgowego, gdzie zostają zaewidencjonowane w systemie do zarządzania projektem (zgodnie z zakresem obowiązków pracownika Zespołu Finansowo-Księgowego).

6 6 Sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury są przekazywane do Kierownika JRP w celu ich akceptacji, a następnie do zatwierdzenia przez MAO. Dokumenty te są następnie przekazywane przez pracownika Zespołu Finansowo-Księgowego do Wydziału Finansowo-Księgowego; rejestruje ten fakt w Dzienniku Korespondencji wychodzącej. Następnie faktura jest kierowana do akceptacji przez Skarbnika i Burmistrza Miasta ChełmŜy. Zaakceptowana faktura jest księgowana przez pracownika Wydziału Finansowo-Księgowego i zostaje przekazana do pracownika zajmującego się dokonaniem płatności. Płatności są realizowane według terminów wynikających z umów (w formie pisemnej) zawartych z wykonawcami za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Przelewy są autoryzowane przez dwie osoby. Do autoryzacji uprawnione są osoby zgodnie z karą wzorów podpisów złoŝoną w banku. Osoby autoryzujące dokonują przeglądu przelewów, w razie wątpliwości porównują dane w przelewach z danymi w fakturach źródłowych. Osoby autoryzujące mogą w uzasadnionych przypadkach odrzucić przelew, który w tych okolicznościach zostanie zrealizowany później. Po dokonaniu autoryzacji dane są transmitowane do banku. Oryginał zaakceptowanej faktury przechowywany jest przez JRP. Po zakończeniu miesiąca (nie później niŝ piątego dnia miesiąca następnego) wyznaczony pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego przekazuje do JRP wykaz dokonanych płatności związanych z Projektem. 6. Potwierdzanie robót/dostaw Wszystkie roboty (dostawy) wykonywane przez Wykonawcę kontrolowane są na bieŝąco przez InŜyniera Projektu, a ich ilość sprawdzana jest przez poszczególnych Inspektorów Nadzoru działających z ramienia InŜyniera Projektu. InŜynier Projektu potwierdza wykonanie przez Wykonawcę zakresu robót (dostaw) dokonując wpisów o potwierdzeniu do księgi obmiarów robot prowadzonej przez Wykonawcę. 7. Monitoring gwarancji wykonawczych Wszelkie gwarancje składane przez Wykonawców Kontraktów współfinansowanych z Funduszu Spójności, podlegają weryfikacji merytorycznej i formalno-rachunkowej przed ich przyjęciem przez Beneficjenta. Weryfikacji dokonuje InŜynier Projektu. Następnie gwarancja przekazywana jest do zaopiniowania przez pracownika Zespołu Organizacyjno-Prawnego. Po zaopiniowaniu przez prawnika ds. obsługi prawnej podlega akceptacji przez Kierownika JRP, a następnie zatwierdzeniu przez MAO. W przypadku wzrostu wartości kontraktu niezbędne jest wyegzekwowanie od Wykonawcy dodatkowej gwarancji wykonawczej. W tym celu InŜynier Projektu niezwłocznie przekazuje

7 7 informacje do Kierownika JRP oraz monitorują proces aŝ do otrzymania od Wykonawcy prawidłowych dokumentów. 8. Dokumenty powiązane i załączniki Zakresy zadań i obowiązków pracowników JRP. Procedura Zasady prowadzenia rachunkowości (Nr 3). Procedura Monitoring i sprawozdawczość (Nr 8). Załączniki: Załącznik nr 1 - Karta Zmian 9. Rozdzielnik ROZDZIELNIK Egz. Nr: KOMÓRKA IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

8 8 Załącznik 1 do Procedury dokonywania płatności w ramach Kontraktu Wzór Karty Zmian Zmiana Nr... do Procedury dokonywania płatności w ramach kontraktu DATA: WYKREŚLA SIĘ ZAPIS: STRONA NR: DODAJE SIĘ ZAPIS: STRONA NR: ZAAKCEPTOWAŁ: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu PRZYJĘTO ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY NUMER.. Z DNIA. R. ROZDZIELNIK Egz. Nr: KOMÓRKA IMIĘ I NAZWISKO DATA PODPIS

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Załącznik nr 1 do Uchwały N 9/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 15.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5 do ProceduryPG-4.2. udzielania dotacji organizacjom pozarządowym WPROWADZENIE Sprawozdanie z realizacji zadania beneficjenci

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo