AKTK Bystrze DO U YTKU WEWNÊTRZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTK Bystrze DO U YTKU WEWNÊTRZNEGO"

Transkrypt

1 AKTK Bystrze DO U YTKU WEWNÊTRZNEO Zstosownie: wszelkie dolegliwoœci. Dwkownie: do bólu lub w/g wskzówek Prezes. Przeciwwskzni: u osób cierpi¹cych n przewlek³e smutstwo mo e powodowæ œwi¹d uszu, zæmieni umys³u i znik instynktu spo³ecznego.

2 2

3 Spis treœci HYMN AKTK "BYSTRZE"... 9 ADELA ALE TO JU BY O ANNA MARIA ANIO I DIABE ARAHIA AUTOBIORAFIA BAJECZKI Bjeczki Bbci Pimpusiowej Blld o bitwie pod Legnic¹ BAR W BESKIDZIE BABÊ ZES A BÓ BARANEK BALLADA O KRZY OWCU BALLADA O SMUTNYM SKINIE BARDZO SMUTNA PIOSENKA RETRO BECZKA PIWA BESKID BEZ S ÓW BIESZCZADY BLUES DLA MA EJ B OO BARDZO S AWI BÊDÊ TEN DZIEÑ BOLERO BOSMAN BRZE NOWEJ SZKOCJI BUKOWINA II CELINA CE A Cen s³wy CH OPAKI NIE P ACZ CH OPCY Z ALBATROSA CHYBA JU MO NA IŒÆ SPAÆ CISZA II Córko Rybk CZARNY BLUES O CZWARTEJ NAD RANEM Cz³owiek z liœciem CZTERY PIWKA CZY TE OCZY MO K AMAÆ CZY WARTO BY O CZYŒCI JAK ZA DOZWOLONE DO LAT OSIEMNASTU

4 DNI KTÓRYCH NIE ZNAMY DZIKI W ÓCZÊA Dzieln Mrgot DZIESIÊÆ W SKALI BEAUFORTA DZIESIÊÆ W SKALI BEAUFORTA (WERSJA ALTERNATYWNA) DWUDZIESTY CZWARTY LUTEO EASY RIDER CZYLI PIESZY JE DZIEC EMERYT AWÊDZIARZE DYBYM MIA ITARÊ DY NIE MA W DOMU DZIECI LORIA REEN HORN RUBY HAWIARSKA KOLIBA HEAVE AVAY SANTIANA HEJ BYSTRA WODA HEJ PRZYJACIELE HEJ SOKO Y HISZPANKA Z CALLAO HISZPAÑSKIE DZIEWCZYNY HIH LIFE HYMN KU CZCI PRZEWLEK YCH SMAKOSZY PIWA IDZIE DYSC IRLANDIA I TYLKO MI CIEBIE BRAK JA STAWIAM JAK JAK MALOWANY PTAK JASNOW OSA JAWORZYNA JEJKU, JEJKU JEDYNE CO MAM JESIENNA ZADUMA JESIENNE WINO JESIEÑ IDZIE JEST JU ZA PÓ NO JEST SUPER JESTEM MA Y MIŒ JESTEM Z MIASTA JESZCZE SIÊ TYLE STANIE JOLKA, JOLKA PAMIÊTASZ JUSTYSIA KEJA Podstwowe chwyty n gitrê

5 Wyjechli n wkcje wszyscy nsi podopieczni 65 Wyrwij murom zêby krt! 133 Z Z pijnym eglrzem co zrobimy 233 Zmieniê k dy oddech 232 Zpiszê œniegiem w kominie 226 ztñcz ze mn¹ n polnie 227 Z³oty pierœcionek 156 Znowu w yciu mi nie wysz³o 186 Zrozum to co powiem 230 e w ne s¹ tylko te dni 54 eby choci jkieœ m³e piwo 119 eglrzom wrcj¹cym z morz 123 egluj egluj tm gdzie Now Szkocj 237 egnj Ameryko, trzymj siê. 238 egnj Irlndio, czs w drogê mi ju 83 egnj Now Szkocjo 32 egnm ws ju wiem 140 KIEDY SZLIŒMY PRZEZ PACYFIK KIM W AŒCIWIE BY A TA PIÊKNA PANI KIN KLUB WESO EO SZAMPANA KOUT KO YSANKA DLA NIEZNAJOMEJ KOMAR KOMBAJN BIZON KOMU DZWONI Koncert KONO RIVER KRAJKA KRAKOWIANKA KROWA KSI DZ BERNARDYN LATO LATO Z KOMARAMI LATO Z PTAKAMI LEKCJA HISTORII KLASYCZNEJ ADNE OCZY MAJA MAJSTER BIEDA MA E PIWO MARIAN MARCHEWKOWE POLE MARCO POLO MEWY MI A MODLITWA O WSCHODZIE S OÑCA MOJA I TWOJA NADZIEJA MOJA LITANIA MONA MORSKIE OPOWIEŒCI MORZE PÓ NOCNE MURY MY CYANIE NAJDRO SZY ŒLED NA KOLEJOWYM SZLAKU NA MAZURY NASZA KLASA NIE P ACZ EWKA NIE PRZENOŒCIE NAM STOLICY NIE ROZDZIOBI NAS KRUKI NIEBO DO WYNAJÊCIA

6 NIEWIELE CI MOÊ DAÆ NIM STANIE SIÊ TAK NYSKA OB AWA OBOZOWE TANO OCZEKIWANIE ODPOWIE CI WIATR O! ELA ONA SOBIE TEO NIE YCZY OPAD Y M Y OPRÓCZ B ÊKITNEO NIEBA PASTA PEJZA E HARASYMOWICZOWSKIE Peropopo PIERŒCIONEK PIEŒÑ WIELORYBNIKÓW PIESKI MA E DWA PIOSENKA DLA JUNIORA I JEO ITARY Piosenk dl robotnik rnnej zminy PIOSENKA DLA WOJTKA BELLONA PIOSENKA FRANCUSKA PIOSENKA KSIÊ YCOWA PIOSENKA O MOJEJ ULICY PLASTIKOWA BIEDRONKA P YÑMY W DÓ DO STAREJ MAUI POCZTÓWKA Z BESKIDU POD JOD PO ONINY NIEBIESKIE POP YNÊLI KOLEDZY W REJS Pornogrf POWIEDZ, STARY, DZIEŒ TY BY PRAWIE DO NIEBA PRELUDIUM DLA LEONARDA PO ENANIE PO ENANIE LIVERPOOLU PRZECHY Y PRZE YJ TO SAM PRZEWRÓCI O SIÊ NIECH LE Y PSZCZÓ KA MAJA RASTAMAN RZEKA Slly Brown SAMANTHA Smb sikoreczk R Ruszj siê Bruno idziemy n piwo 142 Rzeczywiœcie tk jk ksiê yc 88 S Si bon, si bon tr, l, l, l, l, l 158 Siedzieliœmy Pod Jod³¹ 167 Sk¹d przychodzi³ kto go zn³ 118 Skocz w pud³o gitry 159 S³uchjcie morscy brci 131 smk, smk mm jk fix 191 Str wir znów przygrnie ciê 173 Sto gor¹cych s³ów 144 Stój Ktrzyno! 187 Œ Œmiech ze ³zmi pomieszny 216 T Tki du y, tki m³y mo e œwiêtym byæ 205 Tm tm tm 190 Tñcz, tñcz, tñcz z nmi i ty 205 To bolero dl bogtych kwlero 31 To wszystko by³o - minê³o zost³o tylko wspomnieni 62 Tylko noc¹ do klubu pójœæ 212 U U - u - u ch³opki 40 U Mksym w dyni 206 Usi¹dŸ rzem ze mn¹, spróbuj mego win 89 Uw j to nie chmury 46 W W moich s³owch s³om czi siê 207 W pojemniku n œmietniku 200 W sin¹ dl 10 W stwie zimn wod 116 W tk¹ ciszê 44 W tk¹ ciszê wszystkie gwizdy 220 Wli w górê, wli w dó³ 135 Wejd¹, nie wejd¹ 211 Widzê j¹ kiedy oczy zmykm 203 Wiêc brdzo proszê wejdÿ 99 Wiêc czy pok esz mi? 221 Wolniej wolniej wstrzymj koni 22 Wszystko siê mo e zdrzyæ

7 K Kp, kp p³yn¹ ³zy 24 Krdyn³ Richelieu 185 K dy Twój wyrok przyjmê twrdy 125 Kiedyœ znjdê dl ns dom 163 Kochj mnie 103 Kto z tob¹ w szkole gni³ 202 L Lto, lto wszêdzie 113 Lej siê chmielu 20 Le y Mrin, le y sobie ko³o szyny 120 Los ciê w drogê pchn¹³ 196 M Moje serce jest jk pies 188 Mo e siê spotkmy znów po kilku ltch 175 N N dchu i n drzewie 185 N g³owie kwietny m winek 21 N Mzury, Mzury, Mzury 137 N pok³dzie od rn 32 N³ó czpkê skinie 23 Nic nprwdê nic nie pomo e 126 Nic nie robiæ, nie mieæ zmrtwieñ 236 Nie prgnê wcle, byœ by³ wielk 127 Niechj zlœni Bukowin w brwie mlin 34 No i znów bijtyk, no 60 O O dobr rzeko o m¹dr wodo 182 O tym jk kiedyœ w górch 63 O-ho-ho, przechy³y i przechy³y 177 Ojczyznê kochæ trzeb i sznowæ 222 On mi³ szesnœcie lt 196 Ore, ore, szbdbd more 134 P Pmiêt³ tylko tyle, e 25 Piw, nlejcie piw 13 Powiedz dok¹d znów wêdrujesz 161 Przeczekmy zimê, przeczekmy 235 Przez ile dróg musi przejœæ k dy z ns 149 Przy kominku ciep³y p³omieñ 148 SEKRET KARDYNA A RICHELIEU Sen o dolinie SEN KATARZYNY II SERCE JAK PIES SÊPY SKÓRA Smk Ksiê ycówy SON OF THE BLUE SKY STATYSTYCZNY UNIFORM STOKROTKA SZCZÊŒCIE Szczêœliwej drogi ju czs SZESNASTKA SZESNAŒCIE TON SZEŒÆ B OTA STÓP Szwgierk ŒMIETNIK ŒWIÊTY TAK BARDZO SIÊ STARA EM Tk Piosenk TANCERZ TAÑCOWANIE TAÑCZ UPIA TAÑCZ TEKSAÑSKI TO JU JEST KONIEC TOLERANCJA TRATWA BLUES Tyle mi zost³o XIII KSIÊA PANA TADEUSZA UWERTURA DO NOCY CZERWCOWEJ WEHIKU CZASU WE WTOREK WHISKY WIESIEK IDZIE WIEWIÓRKA W³osy WOJTKA BELLONA OSTATNIA ZIEMSKA PODRÓ DO W ODAWY. 218 WO ANIE PRZEZ CISZÊ W PIWNICZNEJ IZBIE WSPOMNIENIA WYCHOWANIE WYTR CI AŒ MNIE Z RÓWNOWAI W WIÊZIENNYM SZPITALU ZABRALI MI TATUSIA

8 ZAZDROŒÆ ZAPISZÊ ŒNIEIEM W KOMINIE ZATAÑCZ ZE MN ZNÓW WÊDRUJEMY ZIELONE SZKIE KO Z NIM BÊDZIESZ SZCZÊŒLIWSZA Z osttni grosz ZAWSZE TAM DZIE TY Z PIJANYM ELARZEM CO ZROBIMY ZIMOWA NADZIEJA ZWIERZENIA RYŒKA /NIC NIE ROBIÆ/ ZWIEWNOŒÆ ELUJ ENAJ AMERYKO Spis pierwszych s³ów refrenów lub piosenek Podstwowe chwyty n gitrê E Esy rider, przesz³o mi przez g³owê 61 Ej p³yñmy z pr¹dem rzeki tm gdzie Liverpool 70 Emigrow³em z rmion twych nd rnem 95 F Ful mi nlej, ful lej 136 dy czsem wspomnê Mjê 117 dy Mrgot stnik swój rozpin³ 56 dyby koncert græ 106 dzie strumyk p³ynie z woln 195 dzie t kej, przy niej ten jcht 97 odzin s³ynn: pi¹t piêæ 160 H Hej ty, gruby! Nlej jeszcze rz! 69 Hej, hej, hej soko³y 73 Hej, przyjciele! Zostñcie ze mn¹ 72 Hej Smnth 184 Hej! H! kolejkê nlej 129 I I by³ Beskid i by³y s³ow 155 I choæ ns dzieli mo e tysi¹ce wiosek i mil 148 I mówisz wszystko siê ud 218 I smk wszych ust hiszpñskie dziewczyny 75 I ten pierwszy, co by³ chudy 40 I tylko mi ciebie brk w tym wiêÿniu 80 Idê w góry cieszyæ siê yciem 115 J J od piw nsi¹km jk od wody g¹bk 78 J jestem noc czerwcow 212 J nie mogê 189 Jk po nocnym niebie sun¹ce 82 Jm pornogrfem jest fonogrfii 170 Jworzyn górom siê k³ni 84 Jesieni¹ góry s¹ njszczersze 167 Jestem tki smotny 174 Jeszcze siê tyle stnie 94 Ju, ju, ju jestem gotow 162 Ju ksiê yc n niebo wychodzi 70 Ju nie wrócê n morze

9 Spis pierwszych s³ów refrenów lub piosenek A A bosmn tylko zpi¹³ p³szcz 58 A gdybym mi³ ciê zjeœæ 101 A j mm sw¹ gitrê 108 A mogliœmy m³ rzem ³¹k¹ iœæ 30 A tm w mech odziny kmieñ 28 A ty siê temu nie dziwisz 79 A wiêc krzycz oh! oh! 157 A wiêc œpiewm egnj Crling Port 67 A wiêc egnj mi kochn m! 176 A wszystko te czrne oczy 64 A..zjebiemy komr 104 Ale to ju by³o 11 Ann Mri smutn¹ m twrz 12 B Beskidzie, mlowny witrmi dom 27 Bræ siê ch³opcy, bræ, ywo! 107 By³ piêædziesi¹ty dziewi¹ty rok 128 By³o ns trzech 15 C Cicho potok gd 29 Co siê st³o z nsz¹ kls¹ 139 Coœ srebrnego dzieje siê w chmur dli 195 Córko rybk 44 Có, s³w to jest, proszê ws 37 Czerwony jk ceg³ 37 Cztery piwk n stó³ 47 Czwrt nd rnem 45 Czy mm pieni¹dze, czy grosz mi brk 81 Czy przyjmiesz mnie mój Bo e 83 Czy te oczy mog¹ k³mæ 49 Czyœci jk ³z rdoœci 51 D Dlej ch³opcy rwijmy f³y 74 Dlczego nie mówimy o tym co ns boli-otwrcie 208 HYMN AKTK "BYSTRZE" Brwny ich strój,brwny strój Amrnty zpiête pod szyj¹ Ach Bo e mój, Bo e mój Jk ci polscy u³ni siê bij¹, siê bij¹ Ziemi dr y, ziemi dr y Stry szyldwch swe oczy przecier Wszk oni s¹ prm pmpm To s¹ u³ni spod Smosierry Pod Au...pod Au... pod Austerlitz Dostliœmy w dupê i nic Bo tk¹ nturê od Bog ju mmy, e w dupê bierzemy i nic nie gdmy I pomszerow³ dlej Tr¹bo nsz wrogom grzmij Prm pm pm 240 9

10 ADELA Adel ju zk³d sukniê cieñk¹ C N wiosnê kwitki rosn¹ i kwitnie miesi¹c Mj A D D7 dy spytsz j¹ : "Dl kogo t sukienk?" C " Dl kochsi, który odszed³ w sin¹ dl" D Có, e cisno jest w wgonie trzeciej klsy I nie zchêc do rozmowy wspó³ps er. Mo e tk, jk j, chce wierzyæ w lepsze czsy. Slogn, co reklm¹ gwiezdn¹ w g³owie p³onie. egnj Ameryko W sin¹ dl, sin¹ dl, dl kochsi, który odszed³ w sin¹ dl/ x2 C D Czerwone m podwi¹zki pod sukienk¹ N wiosnê kwitki rosn¹ i kwitnie miesi¹c Mj dy spytsz j¹ : "Dl kogo tki luksus?" " Dl kochsi, który odszed³ w sin¹ dl" W sin¹ dl, sin¹ dl... U drzwi, u drzwi jej ojciec czyœci spluwê N wiosnê kwitki rosn¹ i kwitnie miesi¹c Mj dy spytsz j¹ : "N czyj¹ to jest zgubê?" " N kochsi, który odszed³ w sin¹ dl" W sin¹ dl, sin¹ dl... Nd ³o em œlub stwierdzony rejentlnie N wiosnê kwitki rosn¹ i kwitnie miesi¹c Mj dy spytsz j¹ : "Z kim yje tk morlnie?" " A z kochsiem, który odszed³ w sin¹ dl" W sin¹ dl, sin¹ dl... N twrzy m odbit¹ rêkê c³¹ N wiosnê kwitki rosn¹ i kwitnie miesi¹c Mj dy spytsz j¹ : "Od kogoœ w ryj dost³?" " Od kochsi, który odszed³ w sin¹ dl"

11 ALE TO JU BY O egluj, egluj Atlntyk bije fl¹ w stromy brzeg, Wœciekle ryczy poœród sk³. W górze dzikich ptków s³ychæ œpiew ³os ich p³ynie z witrem w dl. Tm bujnej trwy siê ko³ysze ³n I strumyków cichy szept W mej pmiêci zwsze bêdzie trw³ Lecz nied³ugo powiem wm, Lecz nied³ugo wszystkim powiem wm. egluj, egluj ENAJ AMERYKO Z k d¹ chwil¹, z k dym s³owem corz dlej, Tk n przekór przysz³ym wielkim dniom, Biegnê nprzód w codziennoœci zs³uchny I elzn¹ drog¹ djê rêkê snom. egnj Ameryko, trzymj siê. Spotkmy siê w Nowym Orlenie, A n rzie krótkie s³ow dw: Moje usznownie. Tylko stukot kó³ ntrêtnie przypomin Niepow ne s³ow, gesty niepow ne I yczenie, e gdy podró sw¹ zczynsz, To nie pozwól jej zbyt szybko siê zkoñczyæ. egnj Ameryko C C F C C F C C C7 F C F C C F C C (C7) C C Z wielu pieców siê jd³o chleb F Bo od lt przygl¹dm siê œwitu C C Czsem rno zbol³ ³eb F I mówili zmin klimtu e d Czsem zdrzy³ siê wielki rut F Albo fet proletritu e d Czsem jzd njlepszym z ut F Czêœciej stre drogi powitu F Ref.: Ale to ju by³o C I nie wróci wiêcej F Choæ tk wiele siê zdrzy³o C To do przodu siê wyryw g³upie serce Ale to ju by³o Znik³o gdzieœ z nmi Choæ w ppierch lt przyby³o To doprwdy wci¹ jesteœmy tcy smi N regle kolekcj p³yt I wywidów pe³ne gzety Z oknmi kolejny œwit I w sypilni dzieci oddechy One p³yn¹ drog¹ do gwizd Przez niebieski ocen nieb Ale przecie z jkiœ czs Bêd¹ mog³y sme zœpiewæ 238 Ref.: 11

12 ANNA MARIA D fis Smutne oczy, piêkne oczy h E A Smutne ust bez uœmiechu D fis Widzê co dzieñ j¹ z dlek h E A Stoi w oknie do zmierzchu D fis h E A Ann Mri Tylko o niej ci¹gle myœlê I jednego tylko prgnê eby chci³ choæ z dlek Choæ przez chwilê spojrzeæ n mnie D Fis7 h E A Ann Mri smutn¹ m twrz D Fis7 h E A Ann Mri wci¹ ptrzy w dl Jk e chci³bym ujrzeæ kiedyœ Swe odbicie w smutnych oczch Jk e chci³bym móc uwierzyæ W to, e kiedyœ mnie pokoch Ann Mri... Lt minionych, dni minionych dne mod³y ju nie cofn¹ Ten, n kogo ci¹gle czek Ju nie przyjdzie pod jej okno Ann Mri... x2 Dl œwit w œlepich wróbl, spotknie trw z ci³em Szmery w studni, j w lesie, by³eœ mg³¹- byw³em Ust twoje w lei, œwit pod grobl¹ w m³ynie S³oñce w brmie n oœcie, zgon pszczó³ w koniczynie A jk dumnie siê... Chód po ziemi cz³owiek co n widnokresie Mlej¹c m³o zwiewn¹ gêstwê ci³ niesie I w tej gêstwie siê modli i gmtw co chwil I wyzier z tej gêstwy w œwit i n motyl ELUJ C e F Ref.: egluj egluj tm gdzie Now Szkocj C e F C egluj egluj gdzie wstje nowy dzieñ C ³os Nowej Szkocji nm przynosi witr F C F To zpowiedÿ nowych dni d C Znowu wo³ do ns rykiem fl F Tm znjdziecie nowy œwit C Znów dumny brzeg bêdzie wit³ ws F C F Mjesttem groÿnych sk³ d C K dy dzieñ tu œwitem przywit ws F C F Corz bli szym stnie siê F C Twoim w³snym domem stnie siê

13 ZWIERZENIA RYŒKA /NIC NIE ROBIÆ/ Nic nie robiæ, nie mieæ zmrtwieñ, ch³odne piwko w cieniu piæ, C F C Le eæ w trwie, liczyæ chmury, go³ym i weso³ym byæ. C F C C Nic nie robiæ, mieæ n³ogi, bumelowæ gdzie siê d, Medytowæ, œwit c³owæ dobry Pnie pozwól nm. Jedzie poci¹g z dlek, n nikogo nie czek Konduktorze ³skwy, byle nie do Wrszwy. Nic nie robiæ, nie mieæ zmrtwieñ, ch³odne piwko w cieniu piæ, Le eæ w trwie, liczyæ chmury, go³ym i weso³ym byæ. A prywtnie byæ blondynem, mieæ n g³owie w³osów ls I n ³ó ku z bldchimem robiæ coœ niejeden rz. Byæ pondto co ns boli, co oœmiesz tylko ns, Wypiæ z wrogiem beczkê soli dobry Pnie pozwól nm. Nie ogl¹dæ widomoœci, pni goœciom krzykn¹æ ps!, Z³otej rybce ogryÿæ koœci, z to co przynios³ nm. ZWIEWNOŒÆ Brzêk much w pustym dzbnie co stoi n pó³ce Smug w oczch po znik³ej z oknem jskó³ce F Cieñ rêki n murwie wszystko niczyje E Ledwo siê zzieleni ju uf, e yje A jk dumnie siê modrzy u ciszy podnó Jk buñczucznie do boju z mg³¹ siê npurpurz A jest go tk niewiele, e mniej ni niebiesko Nic prócz t³, bi³y ob³ok z liliow¹ przekresk¹ C F C F C / F F F F F ANIO I DIABE Idzie dibe³ œcie k¹ krzyw¹ pe³en myœli z³ych Nie po yczy³ mu n piwo nie po yczy³ nikt S³oñce pr y go od rn witr cholerny dmuch Dibe³ siê z prgnieni s³ni w ten piekielny up³ Ref.: Piw, nlejcie piw Nlejcie piw z tej strej beczki od brmn Od piw g³ow siê kiw Od tego piw z tej strej beczki od brmn Idzie nio³ wœród zieleni dobrze mu siê wiedzie Pe³no drobnych m w kieszeni i przyjció³ wszêdzie Ngle przystnêli obj n drodze pod œliwk¹ Zobczyli e im browr wyszed³ n przeciwko Ref.: Nie m szczêœci n tym œwiecie ni sprwiedliwoœci Anio³ pije piwo trzecie dibe³ mu zzdroœci Postw kufel - mówi dibe³ - Bóg ci wyngrodzi My rtyœci w tki up³ yæ musimy w zgodzie Ref.: N to nio³ ztrzepot³ skrzyde³ pióropuszem I powid - dm ci dychê w zmin z tw¹ duszê Musi³ dibe³ nio³owi wœciek³¹ duszê sprzedæ I stworzyli sobie piek³o z odrobin¹ nieb e C D e e D e

14 ARAHIA Mój dom murem podzielony Podzielone murem schody Po lewej stronie ³zienk Po prwej stronie kuchenk d E A7 Dziewczyny do koi mu nie dmy, Klin n kc mu te nie dmy, Zrobimy go sterem, gdy sztywny bêdzie. Moje ci³o murem podzielone / Dziesiêæ plców n lew¹ stronê / Drugie dziesiêæ n prw¹ stronê / ³owy równ czêœæ n k d¹ stronê /x2 Moj ulic murem podzielon / Œwieci neonmi prw stron / Lew stron c³ wygszon / Zz zs³ony obserwuje obie strony /x3 Lew stron nigdy siê nie budzi / Prw stron nigdy nie zsypi AUTOBIORAFIA Mi³em dziesiêæ lt e dy us³ysz³ o nim œwit e W mej piwnicy by³ nsz klub d D Kumpel rdio zniós³ Us³ysz³em 'Blue Sued Shoes' I nie mog³em w nocy spæ Witr odnowy wi³ Drowno reszty kr Znów siê mo n by³o œmiæ W kwirniny gwr e Jk torndo jzz siê wdr³ e I j te d Chci³em græ e Ojciec Bóg wie gdzie ZIMOWA NADZIEJA Dwno ju nie by³o ns w nszych strych k¹tch Pozrst³ trw¹ leœny trkt Nwet b³êdny ognik zgs³, który nuty pl¹t³ Blsk którego dr ³ w piosenki tkt Dwno nie widzieliœmy tego krñc œwit Co z k dym rzem inny by³ A tk brdzo chcieliœmy, eby koniec lt Nie pozbwi³ do wêdrówki si³, hej, hej Przeczekmy zimê, przeczekmy Nie pozbwi ns otuchy bi³y, zimny mróz I n oszronion¹ szybê nchuchmy By zobczyæ czy nie wrc lto ju /x2 Jeszcze zpch letnich ³¹k z g³owy nie wywietrz³ Jeszcze szum jezior nm siê œni Jeszcze w ciep³ej kltce r¹k m³y ³yk powietrz Zchowmy n zimowe dni Noc i wieczór krótki dzieñ ztrzymuj¹ w biegu Mróz n szybch swój roz³o y³ krm Tylko wrony œmiej¹ siê brodz¹c w roziskrzonym œniegu Krcz¹, e nie strczy ciep³ nm, hej, hej Przeczekmy zimê, przeczekmy... C F C F C D C F C F C D F E F C D C F C F C D C F 7 F E F E F C D

15 Hej, jk siê zbwimy, Hej, jk siê zbwimy, Hej, jk siê zbwimy, dy przyjdzie rniutko. Mrtenowski stwi³ piec Mnie pznokieæ z plc zszed³ Z gryfu zost³ wiór r³em milion ró nych bzdur I pozn³em co to sex Pocztówkowy sz³ K dy z ns ich piêæset mi³ Zmist nowej pry jens A w sobotni¹ noc By³ Luksemburg cht szk³o Jk e siê chci³o yæ! Z³ó my go do rtowniczej ³odzi, Szpunt wyci¹gnijmy niech tonie w wodzie, Flmi n nogi go stwijmy, W zêzie z³o ywszy, wê em lejmy, Trzymjmy go mocno, gdy rzygæ bêdzie, Wszorujemy go w likszprê, Ob³o ymy go n kndze, Przeci¹gniemy go przez kipê, Powiesimy go n rei, Przeci¹gniemy go pod kilem, Zmrglujemy go n bomie, Zrefujemy go z grot glem, Zsztfujemy go do forpiku, Prê pgjów mu w dupê dmy, W³o ymy go do kpitñskiej koi, Ref.:By³o ns trzech F C W k dym z ns inn krew D Ale jeden przyœwiec³ nm cel C e Z kilk lt d Mieæ u stóp c³y œwit B F Wszystkiego w bród F C Alpgi ³yk I dyskusje po œwit Niecierpliwy w ns cisk³ siê duch Ktoœ dost³ w nos To pop³k³ siê ktoœ Coœ dzi³o siê Poró ni³ ns Z jej Poli Rksy twrz K dy by siê zbiæ d³ W pewn¹ letni noc dzieœ n dch wynios³em koc I dost³em to com chci³ Powiedzi³ mi e k³opoty mog¹ byæ J jej e egzmin mm Odkrêci³ gz Nie zpuk³ nikt n czs Znów jk pies By³em sm F e C

16 Ref.:Sto ró nych ról Czym ugsiæ mój ból Nuczy³o mnie ycie jk nikt W wyrku n wznk Przechlp³em swój czs Njlepszy czs W knjpie dl brw Klezmer kz³ mi græ Tkie rzeczy e jeszcze mi wstyd Pewnego dni zrozumi³em e j Nie umiem nic S³uchj mnie tm Pokon³em siê sm Oto wyœni³ siê Wielki Mój sen Tysiêczny t³um Spij s³ow z mych ust Kochj¹ mnie W hotelu fn Mówi : 'N tœmie mm To jk w grd³ch im rodzi siê œpiew' Otwierm drzwi I nie mówiê ju nic Do czterech œcin. BAJECZKI s³. A. Wligórski, muz. O. rotowski Olek rotowski - Przeboje Ypy n szlku F Ref.: Ju terz wiem e dni s¹ tylko po to C By do ciebie wrcæ k d¹ noc¹ z³ot¹ F Nie znm s³ów co mj¹ jkiœ wiêkszy sens C Jeœli tylko jedno, jedno tylko wiem F Byæ tm, zwsze tm gdzie ty Nie pytj mnie o jutro, t z tysi¹c lt. P³yniemy bi³¹ ³ódk¹ w niezbdny czs. Posk³dm nsze szepty w jeden ciep³y krzyk, By ju nie uciek³y nm, by wysuszy³y ³zy. Ju terz wiem, e dni s¹ tylko po to Budziæ siê i chodziæ spæ we w³snym niebie Byæ tm, zwsze tm, gdzie ty. F egnæ siê co œwit i wrcæ znów do ciebie Byæ tm, zwsze tm, gdzie ty. Budziæ siê i chodziæ spæ we w³snym niebie Byæ tm, zwsze tm, gdzie ty. ech C Zwsze tm gdzie ty, C ech C C Lt³ sobie z rdrem.e.e. Pewien gcek m³ody.a.e. I po drodze omij³.e.e. Przeró ne przeszkody.fis.. Lecz w³œnie, gdy siê cieszy³.e.e. e je tk omij.a.e. Ptrzy n jedn¹ z przeszkód.a.e. Rozbi³ sobie ryj.a.h..e.e7.a..e.c.h./*2.e.e. Z PIJANYM ELARZEM CO ZROBIMY... Z pijnym eglrzem co zrobimy, Z pijnym eglrzem co zrobimy, Z pijnym eglrzem co zrobimy, dy przyjdzie rniutko

17 Z drugiej strony mych snów wszystko lepszy m smk, w powietrzu jest luz i muzyk wci¹ gr. Z osttni grosz kupiê dziœ choci cieñ tmtych dni, z osttni grosz wino z zielonych lt chcê znów piæ. Kiedy zcz¹³ siê wiæ krêty, pochy³y szlk? dzie by³ pierwszy nsz krok w rozpdlinê bez dn? dy srebrników grœæ przekon³ ns, e kiedy dj¹ to bræ, k dy g³upi to wie. C D e e e9 e Bilns zysków i strt prowdzimy od lt, nie m czego w nim kryæ, nie m czego siê bæ. Sk¹d wiêc n lustr dnie w progu k dego dni wit ciê njpierw wstrêt, potem brt jego - strch. Dmuch³ bê chulign Rz kw³ œwintuch Dmuch j¹, dmuch, dmuch Dmuch, dmuch, dmuch Wtem bêc z by królewn Piêkn siê wy³ni A ten skurwysyn Wcle nie przerw³ dmuchni Chomik zbierj¹c zbo e Do swej norki gni³ A obok dobry niedzwiedz Chomik ochrni³ Potem z r³ mu te plony Wytr³ ³p¹ mordê Wydupczy³ biedne zwierzê I przypi¹³ mu order Bjeczki Bbci Pimpusiowej s³. A. Wligórski, muz. O. rotowski Olek rotowski, M³gosi Zwierzchowsk - Njwiêksze Hity Wrc zj¹c po blu w doœæ nietrzeÿwym stnie Ptrzy zjêczyc z niedÿwiedziem n sinie Skoczy³ zj¹c lecz zrz z wœciek³oœci och³on¹³ Niestety, rzek³, niedÿwiedzie u ns pod ochron¹ Rz ordynrny niedÿwiedÿ kucn¹wszy n ³¹ce W doœæ niewybredny sposób podtr³ siê zj¹cem Zj¹c siê potem onie chwli³ przy obiedzie Wiesz str, nwi¹z³em wspó³prcê z niedÿwiedziem.d.d..d..d.d.e.a...g.d.h7..e..c.c..c.d..f.d.c.a..d..c..f../*x ZAWSZE TAM DZIE TY C Zmieniê k dy oddech w niespokojny witr By zbr³ mnie z powrotem tm gdzie msz swój œwit Posk³dm wszystkie szepty w jeden ciep³y krzyk eby znlz³ ciê tm, gdzie pochow³œ sny Kiedyœ pijny zj¹c w³óczy³ siê po r ysku A spotkwszy niedÿwiedzi npr³ go po pysku NiedŸwiedŸ wpd³wszy do domu wrzsn¹³ - Leokdio Coœ siê chyb zmieni³o, w³¹cz no prêdko rdio Chomik zbierj¹c plony do swej norki gni³ A obok dobry niedÿwiedÿ chomik ochrni³ Potem zjd³ mu te plony, wytr³ ³p¹ mordê Wydupczy³ biedne zwierzê i przypi¹³ mu order.a.a.d.a..a.a.h7.e..d.h7.a.fis..h..c.c.f.c..c.c.d...f.d.c.a..d..c

18 Z³p³ niedÿwiedÿ œwistk id¹c rz pod górkê A prgn¹c n nim œwistæ chci³ mu dmuchæ w dziurkê Œwistk chodu, lecz znim schow³ siê do chty Pisn¹³ - móg³byœ przynjmniej chmie przynieœæ kwity. P³k³ niedÿwiedÿ przed lisem pij¹c wrz z nim wódê Ty wiesz - mm czworo dzieci - le wszystkie rude H! krzykn¹³ lis ob³udnie ukrywszy twrz w d³onich Mój syn tk e jest rudy, ktoœ ns robi w koni!.e.e.a.e..e.e.fis.h.a.fis.e..c..f...c..f.7..c.c7.f.f. Blld o bitwie pod Legnic¹ s³. A. Wligórski, muz. O. rotowski Olek rotowski M³gorzt Zwierzchowsk - Wmpirek Dwnemi czsy we grodzie Legnicy y³ rycerz Dreptk, okz pijnicy Zbroi nie nsz³, pohñców nie bij³ Jeno popij³.c.c..c.c..c.c Nie myœl e nie kochm Lub e tylko trochê Jk ciê kochm nie powiem No bo nie wypowiem Tk ogromnie brdzo Jeszcze wiêcej mo e I dltego w³œnie egnj Zrozum dobrze egnj Ref.: Ze mn¹ mo n tylko C e W dli znikæ cicho Nie myœl, e nie kochm Lub, e tylko trochê, Jk ciê kochm, nie powiem, no bo nie wypowiem Tk ogromnie brdzo, jeszcze wiêcej mo e I dltego w³œnie egnj Zrozum dobrze, egnj. Z nim bêdziesz szczêœliwsz W³œnie w tym czsie n Polskê by³ ntr³ Nder ohydny i krwio erczy Ttr I dotr³ e pod legnickie pole J ciê... przeprszm Przeciw njeÿdÿcom ruszy³ rycerz mo ny I wódz roztropny kniÿ Henryk Pobo ny A przy nim Dreptk zlny n trup A e w nim chlup Wtem siê wzdrygnêli on i jego w³ch Bo wokó³ okrzyk zbrzmi³ - "A³³ch, A³³ch" I zewsz¹d ntr³ by³ Ttrzyn sproœny ó³ty skoœny c...c.c..c.c..c.c7..f.f..f.f..c.a..d...c.. Z osttni grosz Budk Sufler Jki jest wynik gry? Nie wiem nie pytj mnie. Jk n imiê tej grze? Tego nie wiem ju te. Wczorj "tk" by³o "tk", "nie" znczy³o zœ "nie", nie miesz³o siê nm czrne z bi³ym co dzieñ. Wczorj niewinni tk, dzisij pionki w grze, wczorj b³êkitny witr, dzisij duszny, z³y sen. e D e e e9 e

19 Z NIM BÊDZIESZ SZCZÊŒLIWSZA e H7 Zrozum to co powiem D Spróbuj to zrozumieæ dobrze C Jk yczeni njlepsze Te urodzinowe H7 Albo noworoczne jeszcze lepsze mo e C O pó³nocy gdy sk³dne H7 Dr ¹cym g³osem nie k³mne C Ref.: Z nim bêdziesz szczêœliwsz H7 Du o szczêœliwsz bêdziesz z nim C J có w³óczêg niespokojny duch Ze mn¹ mo n tylko D7 Pójœæ n wrzosowisko e I zpomnieæ wszystko C Jk epok jki wiek Jki rok jki miesi¹c C Jki dzieñ i jk godzin C e Koñczy siê jk zczyn Ztrz¹s³ siê Dreptk, wybi³ z butli korek Zsdzi³ flszê w przy³biczny otworek I by nerwy trochê usttkowæ Zcz¹³ tnkowæ Ngle siê zd³o nieszczêsnej ofierze e jkieœ strszne spogl¹d nñ zwierzê Zwrzsn¹³ przeto w œredniowiecznej mowie Chodu pnowie! Pierzch rycerstwo, pêk szyk stlowy Henryk Pobo ny ju le y bez g³owy Z wszystkich rycerzy nie wiem czy i stówk Usz³ do Lwówk Wiod¹ Dreptk w kjdnch do grodu To ten skubniec pierwszy krzykn¹³ chodu! Pewno dywersnt, szpion lbo i zdrjc Obci¹æ mu... g³owê! Nieszczêsny Dreptk ze strchu siê wije Niech miê œlk trfi, widzi³em bestyjê! Jk¹ - Tygrys? Smok? Bzyliszkê? Ni, bi³¹ myszkê! Zgrzmi³ œmiechem kresow stnic Jk e go kræ, gdy to pijnic Ot, kopn¹æ w ty³ek, wytrgæ z pirze I won z dÿwi e Mor³ tu widæ jsno jk n d³oni Bohter zginie, œwini siê uchroni Czem e byæ lepiej, yj¹cym prosiêciem Czy mrtwym ksiêciem J dnej rdy dwæ tu nie mogê Musisz s³uchczu sm wybræ sw¹ drogê Njgorzej wszko, licz siê z t¹ opini¹ Byæ mrtw¹ œwini¹

20 BAR W BESKIDZIE D C D C F C D C D C F C Jeœli chcesz z grd³ kurz wyp³ukæ D C Tu k dy wsk e ci drogê C D F W bok od przystnku PeKeSu D C N prwo od szosy sfltowej C D F C Kusz¹ npisy o³ówkiem kopiowym N drzwich "od dziesi¹tej otwrte" "Dziœ polecmy kotlet mielony" I "lokl ktegorii czwrtej" Lej siê chmielu D C Nieœ muzyko po bukowym lesie C F C Pnn Zosi m w oczch dw nieb e h e Trochê lt z nowej beczki przyniesie C D F W œrodku ch³opki rzucj¹ ³cin¹ O sufit i cztery œciny Dym z Extr mocnych strzel jk szmpn Bledn¹ obrusy lnine Z to wieczorem gdy lipiec duszny Okn otworzy n oœcie wizdy wpdj¹ do pe³nych kufli Poogryznych jk pznokcie Lej siê chmielu Kiedy ch³opki n nogch z wty Wrcj¹ po mokrej kolcji Œwit siê jk okrêt morski ko³ysze oœciniec dziwnie œlimczy A czsem któryœ ze strchem n wróble Pogd o polityce Jedynie cerkiew mrszczy zgorszon Szorstkie od gontów lice Lej siê chmielu ZIELONE SZKIE KO D * h A D * Stojê n s³oñcu, ³piê w plce czs h A Nitki bbiego lt Ptrzê n œwit przez szk³o bez krt Przez dno butelki. h W³osy rozwine g³szcz¹ mi twrz A Œwit jest bez koñc zielony h Cz³owiek n ziemi to w³œnie j A D A mo e, mo e nie cz³owiek Le ê n ziemi, wdychm zpch trw Ob³oki sk³êbione Zielone szkie³ko c³¹ prwdê zn Wie dok¹d idê schylony Plce mi ziêbn¹ gdy przyjdzie œwit Nie wiem do rosy czy wstydu Cz³owiek n ziemi to w³œnie j A mo e cz³owiek widmo Lecê gdzieœ w przepœæ widzê czrne dno S³yszê jk krew stygnie w y³ch Sp³yw po twrzy powietrz pr¹d To cel mnie znlz³ i wybr³ Znlz³em drogê któr¹ chcê Przejœæ n drug¹ stronê Zielone szkie³ko przecin d³oñ Spdm n ziemiê /x6 jk p³omieñ /x2 jk p³omieñ /x16 zielone szkie³ko /x

21 e h A wieczormi w pr¹dch ztok C D Noc li e morze s³odk¹ grzyw¹ e h Jk miêkkie gruszki brzmieje lto C Witrem sprzone jk pokrzyw¹ C D Przed fontnnmi per³owymi C Noc winogron gwizd rozdje C e Znów wêdrujemy ciep³¹ ziemi¹ C D e D Znów wêdrujemy ciep³ym krjem C D Mlchitow¹ ³¹k¹ morz e h Ptki powrotne umierj¹ C Wœród pomrñczy n rozdro ch e D Znów wêdrujemy ciep³ym krjem D Mlchitow¹ ³¹k¹ morz e h Ptki powrotne umierj¹ C Wœród pomrñczy n rozdro ch C D Przed fontnnmi per³owymi C Noc winogron gwizd rozdje C e Znów wêdrujemy ciep³¹ ziemi¹ C D e D Znów wêdrujemy ciep³ym krjem C D Mlchitow¹ ³¹k¹ morz BABÊ ZES A BÓ Bbê zes³³ Bóg rz mu wyszed³ tki cud Bbê zes³³ Bóg có innego przecie móg³ eby dobrze zrobiæ wm eby dobrze zrobiæ wm Bbê zes³³ Pn Bóg te ch³opem jest œwidczy o tym jego gest Bóg tez ch³opem jest tk jk swing i blues i jzz eby z bby ci¹gle drwiæ eby z bby ci¹gle drwiæ Trzeb ch³opem byæ Bóg ci zes³³ mnie byœ mi³ kogoœ w noc i w dzieñ Bóg ci zes³³ mnie ty siê z tego tylko ciesz Z woli nieb jestem tu z woli nieb jestem tu Wiêc siê do mnie módl. BARANEK 1.Ach ci ludzie, to brudne œwinie, Co npletli o mojej dziewczynie Jkieœ bzdury o jej n³ogch To po prostu litoœæ i trwog Tk to byw gdy ktoœ zzdroœci Kiedy brk mu w³snej mi³oœci Plotki p³odzi, mnie nie zszkodzi dne obce z³o N mój sposób widzieæ j¹. Ref.: N g³owie kwietny m winek W rêku zielony bdylek A przed ni¹ bie y brnek A nd ni¹ lt motylek. 2.Krzywdê robi¹ mojej pnience Opluæ chc¹ j¹ podli zboczeñcy Utopiæ chc¹ j¹ w morzu zwiœci Prnoicy, podli sdyœci Utplni w pod³ej rozpuœcie d F E F E /A/ /d/ /A/ /d/ /D/ /g/ /Ad/ /Ad/ /Ad/ /Ad/ /gd/ /Ad/

22 A n gêbch f³szywy uœmiech Byle zgnæ do swego bgn, le wr wm J j¹ przecie lepiej znm. 3.Znów widzieli j¹ z jkimœ ch³opcem Znów wyjech³ do St. Tropez Znów mêczy³ siê, Bo e drogi, Znów n jchtch my³ pod³ogi Tylko czemu rêce m bi³e Chci³em zpytæ, zpomni³em Ci³o k³oni¹c skinê³ d³oni¹ wspr³ skroñ o skroñ Znów zpd³em w ni¹ jk w toñ. 4.Ech dziewczyn piêknie siê str Kosi pieni¹dz, m Jgur Trudno prcê z mi³oœci¹ zgodziæ Rzdziej mo e do mnie przychodziæ Tylko pyt kryj¹c rumieniec Czemu ptrzê jk potêpieniec Czemu zgrzytm, kiedy siê pyt czy m ³dny biust Czemu toczê pinê z ust. BALLADA O KRZY OWCU e Wolniej wolniej wstrzymj koni A Dok¹d pêdzisz w stl odziny C Pewnie tm gdzie b³yszcz w dli D Jeruzlem bi³e œciny Pn Pewnie myœlisz, e w œwi¹tyni Zniewolony Pn twój czek, Abyœ przyby³ o ocliæ, Abyœ przyby³ doñ z dlek To ztñcz ze mn¹ n polnie, Ot, tk po prostu. To ztñcz ze mn¹ n polnie, Choæ rz prwdziwie, ztñcz ze mn¹ sobie. Spójrz, drzew tkie s¹ uœmiechniête, A trw oœwidcz siê kwitom. Choæ nienzwne, to piêkne, przepiêknie. Oddj¹ siê wszystkim, nie bior¹c nic z to. To ztñcz ze mn¹ n polnie Drzew coœ szepc¹, coœ ci¹gle œpiewj¹ I pe³no w ich szumie jest twojej piêknoœci. Choæ troszeczkê o jesieni bj¹, To i tk ls pe³en jest nszej mi³oœci. To ztñcz ze mn¹ n polnie ZNÓW WÊDRUJEMY e D Znów wêdrujemy ciep³ym krjem D Mlchitow¹ ³¹k¹ morz e h Ptki powrotne umierj¹ C Wœród pomrñczy n rozdro ch C D N fioletowo-szrych ³¹kch C Niebo rozpin p³ynnoœæ rkd C e Pejz w powieki miêkko wsi¹k D e D D Zkrzep³ sól n ngich wrgch F E7 F E7 E

23 D A Ref.: Zpiszê œniegiem w kominie h fis Zplotê z dymu wrkocze fis A I znim zim z gór sp³ynie wrócê Zpiszê œniegiem w kominie Wrkoczyk z dymu zplotê I znim zim z gór sp³ynie wrócê A D...I bêdê z powrotem. A jeœli nie znjdê, w swej g³owie rozumu To pszport odnjdê w szufldzie Zpytm go mo e, on pewnie pomo e Pordzi jk sobie pordziæ. Ref.: A jeœli zbrknie ci w sercu ndziei Bo powrót jest zwsze dleko Przypomnij te s³ow, zœpiewj od now Bym wiedzi³ e ktoœ n mnie czek. Ref.:...i zwsze ju bêdê z powrotem...i zwsze ju bêdê z powrotem...i zwsze ju... ZATAÑCZ ZE MN Liœci zieleni¹ zgr nm witr, A œpiewnoœæ ptków tylko prwdê powie, Choæ niepojêty ten c³y œwit, Choæ nm nie wszystko chce zmieœciæ siê w g³owie. F E7 F E7 Wolniej, wolniej, wstrzymj koni. By³em dzisij w Jeruzlem, Przemierz³em puste sle, Pn twego nie widzi³em. Pn opuœci³ œwiête misto Przed minut¹, przed godzin¹. W ch³odnym gju n pustyni Z Mhometem pije wino. Wolniej, wolniej, wstrzymj koni. Chcesz oblegæ Jeruzlem. Strzeg¹ go wysokie wie e, Broni¹ go mhometnie. BALLADA O SMUTNYM SKINIE A A4 D2 A Skin jest c³kiem ³ysy w³osków on nie nosi lc w s³oñcu b³yszczy jkby kombjn kosi³ Pejsów nie m skin kitek nienwidzi Boj¹ siê go Arbi Murzyni i ydzi Njgorsz dl skin jest co roku zim Jk on j przetrzym przecie w³osków ni m E A fis E Ref.:N³ó czpkê skinie skinie n³ó czpkê Kiedy wicher wieje gdy pogod w krtkê D E A Uszk siê przeziêbi¹ krk zlodowcieje Resztki myœli z mózgu witerek przewieje Mmusi n drutch czpkê z we³ny robi N³o ysz j¹ skinie gdy siê ch³odniej zrobi We³n g³ówkê grzeje ciep³o jest pod czszk¹ I komórki szre wówczs nie zmrzn¹ Pn opuœci³ œwiête misto, N nic poœwiêcenie twoje. Po có niszczyæ bi³e œciny, Po có ludzi niepokoiæ? Wolniej, wolniej, wstrzymj koni. Porzuæ wlkê niepotrzebn¹, Porzuæ miecz i w³óczniê swoj¹ I jedÿ ze mn¹ i jedÿ ze mn¹. Bo gdy szlkiem ku pó³nocy Pod¹ j¹ hufce ludne, J podnoszê dumnie g³owê I wyruszm n po³udnie

24 Nsz skin by³ odw ny czpki nie n³o y³ C³¹ zimê bieg³ ³ysy wiosny ju nie do y³ ³ówk mu zsini³ uszk odmrozi³y Czszk n pó³ pêk³ szwy wewn¹trz puœci³y Ref.: /x2 BARDZO SMUTNA PIOSENKA RETRO C Lto by³o jkieœ szre C I s³owikom brk³o tchu E7 Smutnych wierszy prê D7 Ktoœ npis³ znów Smutnych wierszy nigdy dosyæ I zrnionych ciê ko serc Nieprzespnych nocy Które trwi lêk Nd dchmi muz leci Muz czyli weny znk Czemu wm poeci Miodu w sercch brk Muz m sukienkê krótk¹ Muz skrzyd³ m u r¹k Lecz wm ci¹gle smutno A mnie boli z¹b Kp, kp C 7 Kp, kp p³yn¹ ³zy, C 7 W ³ez k³u ch j i ty C A7 d Wyp³kne oczy 7 C I przekwit³e bzy P³cze z nmi deszcz I fontnn szloch te Trochê zdziwion 7 C Sk¹d m tyle ³ez Ref: L, l, l... Odd, odd, oddli mi ttusi Zniknê³, zniknê³ gdzieœ mmusi x2 Ref: L, l, l... ZAZDROŒÆ h A S¹ chwile fis h A fis dy wol³bym mrtwym widzieæ Ciê h A Nie musi³bym fis h A fis Siê Tob¹ dzieliæ nie, nie dybym mog³, schow³bym Twoje oczy w mojej kieszeni ebyœ nie móg³ ogl¹dæ tych Które s¹ dl ns zgro eniem Do prcy Nie mogê puœciæ Ciê nie, nie Tm tyle kobiet K d w myœlch gw³ci Ciê Z³ot¹ kltkê sprwiê Ci Bêdê krmiæ owocmi A do nogi przymocujê Z³ot¹ kulê z dimentmi ZAPISZÊ ŒNIEIEM W KOMINIE D A D A jeœli zbrknie n koncie pieniêdzy D A I w k¹cie zgnieÿdzi siê bied Po rozum do g³owy, pobiegnê i powiem Co sprzedæ by siebie nie sprzedæ

25 W WIÊZIENNYM SZPITALU W wiêziennym szpitlu n zgni³ym pos³niu, Nieznny m³odzieniec umier. Pierœ mu siê porusz w powolnym konniu, Doko³ on b³¹dzi oczym. CDF CE CDF E /E/ BECZKA PIWA s³. A. Andrus, muz. O. rotowski Olek rotowski, M³gosi Zwierzchowsk - Njwiêksze Hity I rêce i nogi m skute w kjdny, Jk d³ugo on nosi te pêt. Wyrokiem s¹dowym n œmieræ by³ skzny, A wyrok ze s¹du rzecz œwiêt. Pmiêt³ tylko tyle, e dziewczyn jego w³osy mi³ blond Pmiêt³, e przyjech³ sk¹dœ, lecz nie pmiêt³ kiedy ni sk¹d Urodzi³ siê, le nie wie gdzie, potrfi pisæ i modliæ siê Lecz czemu po bu³grsku - jeden Bóg nprwdê tylko wie C C d d d C Przy jego ³ó eczku wiêzienn siostrzyczk, M³odemu wiêÿniowi t³umczy : Ty wrócisz do ojc, ty wrócisz do mtki, Nim zkwitn¹ wiosenne ksztny. Nzjutrz o œwicie wynieœli go z celi, I surdut bndycki oddli. WiêŸniowie jk stli tk wszyscy p³kli, Njm³odszy koleg nie yje. W wiêziennej kplicy dwie œwiece siê pl¹, Tm mtk siê modli o syn. Ach synu jedyny, ch synu kochny, Umr³eœ zkuty w kjdny. 224 ZABRALI MI TATUSIA D A Zbr zbr zbrli mi ttusi A I co j terz bêdê robiæ musi³ x2 D D7 B D A D A Ref: L, l, l... Zbr zbr zbrli mi ttusi Ju wiem co terz bêdê robiæ musi³ x2 Pewnego przedpo³udni gdy dostojnie wszed³ do resturcji "Dryf" Zmówi³ beczkê piw, piwo i osiem piw Usid³ zmrszczy³ krzczst¹ brew, w têtnicch mu zszloch³ krew A dusz¹ trgn¹³ p³czliwie têskno-rzewny œpiew () C C7 F F C A d C L, l, l... /*2 C.d FC Pmiêt³ witr bu³grskich gór, owieczek stdo i ognisk sw¹d I Mriê Konopnick¹ zn³ i ni cholery nie pmiêt³ sk¹d Ttu kry³ jego tors i brk, mi³ t³uste w³osy i t³usty krk I dres z ndrukiem klubu NKS "Podchle" Nowy Trg W plecku mi³ swój c³y œwit, kmieni kilk, chleb i win dzbn I p³ytê kompktow¹ z przebojmi top-one Wspomni³ zpch ojczystych ³¹k, rodzinn¹ wieœ i przyjció³ kr¹g I znów w nim trgn¹³ p³czliwie têskny protest-song L, l, l..... Pmiêt³, e mi³ brci dwóch, e jeden mieszk³ w Soczi drugi w Lourdes Ten m³odszy mi³ n imiê Zdzich, strszemu n czeœæ dzidk dli Kurt 25

26 Ze szkolnych lt zpmiêt³ e wœród ksi¹ ek mi³ ulubione dwie Z pmiêci recytow³ "Cichy Don" i Sttut ZHP Po trzeciej nocy w brze "Dryf" wygl¹d³ jk miotny sztormem wrk C Utrci³ czucie w plcch, powonienie i smk C7 F Ale z to odzysk³ wirê w siebie, odnlz³ sens w yciu F C I zdoby³ grono wiernych przyjció³ A A wœród nich 17 o³nierzy jendostki wojskowej d C 5 prcowników rejonu dróg publicznych okrêg Rw Mzowieck F 7 C I 9 studentów wydzi³u in ynierii snitrnej Politechniki Krkowskiej A d CC7 Z którymi k dego wieczor zsid przy beczce piw F 7 By wspólnie odœpiewæ now¹ wersjê pieœni "órlu, czy ci nie l" C A d I tutj cytt: C L, l, l... Jk nd rnem zbrknie strun w gitrze to mo n zrobiæ z beczki bêben i wtedy... L, l, l... Proszê pñstw, ju 8 rno, my chcielibyœmy posprz¹tæ... WYTR CI AŒ MNIE Z RÓWNOWAI Ref.:R, t, t, t, t, t, t, t, r, t, t, tm, T, r, r, r, rm, t, r, rm. /CF/ /CC/ 1.By³em jeden okr¹g³y, mi³em wszystko n twrzy, /CC/ By³em chêtny i czu³y, mi³em o czym pomrzyæ, /CC/ By³em pe³en równoœci, by³em gór¹ powgi, /CF/ Wytr¹ci³œ mnie z równowgi /CC/ Ref.:R, t, t, t, t, t, t, t, r, t, t, tm Wytr¹ci³œ mnie z równowgi. 2.Œwit by³ pe³ny i pusty, j w porównniu, By³em prosty, gotowy n k de spotknie, Œwit by³ drzwimi s³boœci i œcin¹ odwgi, Wytr¹ci³œ mnie z równowgi. 3.Lmp st³ n stole, w³osy ros³y n g³owie, Buty sp³y n szfie, m³odzi pili n zdrowie, Jedni mieli pretensje, drudzy mieli uwgi, Wytr¹ci³œ mnie z równowgi. /CF/ /CC/ BESKID A w Beskidzie rozz³ocony buk A w Beskidzie rozz³ocony buk Bêdê chodzi³ Bukowin¹ Z d³utem w rêku By w dziewczêcych twrzch Uœmiech rzeÿbiæ Niech nie p³cz¹ ju Niech siê ciesz¹ po kpliczkch Moich dróg. C D C D C D C C D C D 4.Jedno ycie w pmiêci, drugie ycie n zdjêcich, Czsem kropl n g³owê, byle nie ceg³, Z jednej strony coœ g³szcze, Z drugiej strony coœ wli, A ty mnie wytr¹ci³œ z równowgi. Ref.:R, t, t, t, t, t, t, t, r, t, t, tm, Wytr¹ci³œ mnie z równowgi. R t, t, t, t, t, t, t, r, t, t, tm, T r, r, r, r, rm, t, r, rm

27 Lecz nie pok ê ci Nie, j nie pok ê ci Nigdy nie pok ê ci... Ngiego ci³! Tñczymy blisko zespó³ zgr³ Str Dust Konfetti, serpentyny lec¹ prosto w ns Szepn¹³em - msz minutê n to, by zkochæ siê W tk uroczystej chwili muszê wierzyæ, e e pok esz jednk mi e pok esz w koñcu mi e pok esz dzisij mi... Swe ngie ci³o! WYCHOWANIE e D C H7 Dziêkujê mmie i tcie z opiekê Z ciep³o rodzinne i k³ótnie przy kolcji Dziêkujê szkole z pierwsze kontkty N dzikie wkcje i nerwy w ubikcji D A Ref.: Ojczyznê kochæ trzeb i sznowæ Nie deptæ flgi i nie pluæ n god³o Nle y te w coœ wierzyæ i ufæ Ojczyznê kochæ i nie pluæ n god³o Czeœæ, gdzie ucieksz, skryj siê pod mój prsol Tk strsznie leje i mokro wszêdzie. Ty dziwnie oburzon odpowidsz nie trzeb, Odchodzisz w swoj¹ stronê, bo tk ciê wychowli. Wydje mi siê, e jesteœ gdzieœ dleko Tk siê tylko wydje, bo w³œciwie ciebie nie m Tk brdzo chci³bym, byœmy zwriowli, Tk brdzo chci³bym, lecz tk ns wychowli. Beskidzie, mlowny cerkiewny dch Beskidzie, zpch miodu w bukowych pnich Tutj wrcm, gdy rud jesieñ N prze³êcze swój tobó³ niesie S³uchm bici dzwonów W przedwieczorny czs Beskidzie, mlowny witrmi dom Beskidzie, tutj s³ow inczej brzmi¹ Kiedy krzyczê w jesienn¹ ciszê Kiedy witrem szeleszcz¹ liœcie Kiedy wolnoœæ siê tuli w ciep³o moich r¹k dy jk Ÿrebk siê tuli do mych r¹k. A w Beskidzie zmyœlony czs A w Beskidzie zmyœlony czs Bêdê chodzi³ gór poddszem By zerwnych mrzeñ struny Przywi¹zywæ niespokojnym d³oniom drzew Niech mi grj¹ n rozstjch Moich dróg. Beskidzie, mlowny cerkiewny dch BEZ S ÓW A E Chodz¹ ulicmi ludzie fis cis Mj przechodz¹ lipiec grudzieñ D A E Zgubieni wœród ulic brm Przemrzniête grzej¹ d³onie Z czymœ pêdz¹ dok¹dœ goni¹ I buduj¹ wci¹ domki z krt C D C H7 e C D C C D C D C H7 e C D C C D C D

28 D A Ref.: A tm w mech odziny kmieñ D A Tm zdum w witru grniu D A E Tm powietrze m inny smk Porzuæ kroków rytm n bruku Spróbuj znjdziesz jeœli szukæ zechcesz Nowy œwit w³sny œwit P³yn¹ ludzie mistem szrzy Pozbwieni z³udzeñ, mrzeñ Omijj¹ wci¹ g³ówny nurt Kryj¹ siê w swych norch krecich I œniæ nwet o krecie Co lœni z³otem nie potrfi¹ ju A tm w mech odziny kmieñ yj¹ ludzie, sflt depcz¹ Nikt nie krzyknie k dy szepce Drzwi zmkniête, zklepny kr¹g Tylko czsem kropl z oczu Po policzku w dó³ siê stoczy I to dziwne dr enie r¹k A tm w mech odziny kmieñ BIESZCZADY e 7 Tu w dolinch wstje mg³¹ wilgotny dzieñ D H7 Szczyty ogniem p³on¹ stoki kryje cieñ. Mokre ros¹ trwy wyptruj¹ dni Ciep³ które pierwszy s³oñc promieñ d. N pró no dziewczê wdziêczy siê i koñ wyci¹g szyjê J biorê kufel w rêce swe i pijê i pijê i pijê... A kiedy przyjdzie n mnie czs i stnê u stóp tronu Pok³oniê j siê Pnu w ps i powiem bez prdonu: "Rozkoszy rjskich nie chcê znæ, ni wiedzieæ gdzie siê kryj¹ Tylko mnie, Pnie Bo e wsdÿ, gdzie œwiêci piwo pij¹." WSPOMNIENIA Knd, lt piêædziesi¹te. Brudn, przepocon sl gimnstyczn w jkiejœ kndyjskiej szkole. Dziewczêt tñcz¹ ze sob¹, ch³opcy trochê pijni podpierj¹ drbinki gimnstyczne. W kieszenich butelki tniego wytrwnego win po 20 centów, mo e nwet po O, Frnkie Lne œpiew³ w³œnie Jesbel C F Przypi¹³em wiêc elzny krzy do piersi swej C F Podszed³em do njwy szej z dziewcz¹t i njbrdziej blond C F Szepn¹³em - ty mnie jeszcze nie znsz - to twój wielki b³¹d C F Wiêc czy pok esz mi? Powiedz, czy pok esz mi? dj, czy pok esz mi... Swe ngie ci³o? A terz muszê skoncentrowæ siê przed czekj¹cym mnie w nstêpnej zwrotce trudnym zdniem ktorskim Jk wynik z tekstu muszê wcieliæ siê w postæ m³odej niewinnej, jsnow³osej kndyjskiej nstoltki ChodŸ odtñczymy w njciemniejszy k¹t Tm nie odepchnê ju twoich r¹k WyrŸnie czujê w twoim g³osie wielki g³ód Wszystkiego czego tylko zechcesz dotkn¹æ bêdziesz móg³ F C F C F C F

29 WO ANIE PRZEZ CISZÊ Nie o uœmiech mi chodzi, bo siê œmi³œ nie rz ecd / Cd Ale o to co kiedyœ wytworzy³o siê w ns Coœ co przysz³o tk ngle i przesz³o jk witr Czego w³œnie njbrdziej mi brk Przychodzi³em do Ciebie, by pos³uchæ twych p³yt O mi³oœci w ogóle nie mówiliœmy nic Wyjech³œ tk ngle cichusieñko jk mysz Zostwi³œ mi dres i list W tk¹ ciszê wszystkie gwizdy n niebie wyliczê Ciebie wo³m, le cisz i pustk dooko³ Jesteœ moim nio³em i mi³oœci¹ bez dn Jesteœ moj¹ bogini¹, któr¹ widzê co dni Jk d³ugo mm czekæ i prosiæ ciê mm K esz trwæ w niepewnoœci, wiêc trwm Choæ dostjê twe listy i zdjêæ prê mm yjê jk grzeszny nio³ w t³umie ludzi lecz sm Jeszcze tli siê ndziej, e ciê spotkm znów Do ksiê yc siê œmieje przyzywj¹c ciê w noc W tk¹ ciszê... W PIWNICZNEJ IZBIE D A D W piwnicznej izbie siedzê sm nd kuflem pe³nym piw D A D Oczym wodzê tu i tm, g³ow mi siê kiw A7 D A7 D A7 J nie dbm o czerwony nos, ni o to, e wci¹ tyjê D A7 D Lecz biorê kufel w rêce swe i pijê i pijê i pijê... A gdyby ktoœ mi wybór d³: dziewczynê, koni, trunek I rzek³: " wybierj to co chcesz- j p³cê z rchunek" C D Ref.: Cicho potok gd gwrzy poœród sk³ C D O tym deszczu co z chmury trochê wody d³. Œwierki zptrzone w horyzontu kres ³owy prgn¹ wysoko jk njwy ej wznieœæ Têcz¹ kwitów brwny po³oniny ³n, S³oñcem wype³niony jgodowy dzbn. Pchnie œwie ym sinem pokos pysznych trw, Owies dzwoneczkmi w ciszy niebu gr. Cicho potok gd Serend¹ œwierszczy, kskdmi gwizd Noc w zdumie kroczy, mroku œciel¹c p³szcz. Wielkim wozem ksiê yc rusz n swój szlk Poz³ocistym sierpem gsi lmpy dni. Cicho potok gd BLUES DLA MA EJ C Wystukj po torch do mnie list Wtedy nprwdê nie wyjedziesz c³ F C Niech bêdzie w nim lokomotywy gwizd h7/5-e7 Tylko to zrób jeszcze dl mnie m³. Wystukj po torch do mnie list Choæby w lfbecie Morse' Moj ulic jeszcze twrdo œpi Jeœli tk chcesz w liœcie zostñ

30 h7/5- Ref.: A mogliœmy m³ rzem ³¹k¹ iœæ Œwit witæ po koln w rosie A mogliœmy m³ rzem wino piæ E Dom nsz zmieniæ n sto pociech F A mogliœmy m³ konie krœæ C Z niebieskiego boskiego pstwisk h7/5- A mogliœmy m³ w œrodku lt E Zbudowæ s³oneczn przystñ. Npisz od serc do mnie list I zmieszkj w tym liœcie c³ Niech œmiechu du o bêdzie w nim Obiecj mi to dzisij M³ Npisz od serc do mnie list Lecz proszê nie wysy³j go nigdy W szufldzie zmknij go n klucz Niech czek wci¹ lepszych dni A mogliœmy M³ rzem ³¹k¹ iœæ B OO BARDZO S AWI BÊDÊ TEN DZIEÑ B³ogo brdzo s³wi³ bêdê ten dzieñ, Kiedy n nowo siê nrodzê, Nwet gdy to bêdzie œmierci mej dzieñ, Mo e jednk nrodzê siê wczeœniej. C C e F d F e M³ gwizd betlejemsk I poci¹g lubelski noc d³ug¹ przecin Buntuj¹c siê n ostrych zkrêtch Ref.: I mówisz wszystko bêdzie dobrze Opowiemy im nsze sprwy Przecie jedziemy dziœ N dw dni do W³odwy Z pleck chleb wyjêty grœæ soli Kw³ek sprytem zdobytej kie³bsy Chcemy noc przeskoczyæ ciemn¹ i niepewn¹ Z biletem kupionym w nieznne Ref.: Lecz mówisz znów musi siê udæ Choæ tyle podró y z nmi Przecie jedziemy dziœ N dw dni do W³odwy Dzisij siê buntuje Czesiek Król nd króle Piekrz rodem z Busk wchodzi w uk³d Stwi psjns z bu³ek i gorzej siê czuje A w drewnie cierpliwym zost³ œld Ref.: A ty n przekór wszystkim mówisz e siê ud nie m obwy Przecie jedziemy dziœ N dw dni do W³odwy I s¹ wci¹ pytni i s¹ wci¹ rozmowy W ne choæ tylko przedzi³owe I jk z k dej wspólnej nm posdy Wygl¹d w przysz³oœæ ztroskny cz³owiek Ref.: Wyci¹gsz wiersz ciep³y jeszcze Wczorj bodj e npisny I czytsz g³oœno go w przedzile W nszej podró y do W³odwy

31 Idzie ciotk, idzie c³kiem bos D³ugie w³osy wisz¹ jej u nos A ty noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my Kiedy jesteœ piêkny i m³ody, Nie, nie, nie zpuszczj w¹sów ni brody Tylko noœ, noœ, brcie d³ugie w³osy jk my Jk my! I niech ciê rodzin z domu wygni I niech ciê fryzjer z no ycmi gni A ty noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my Nie bêdzie z mn¹ chodzi³ mój cieñ, Kiedy n nowo siê nrodzê, Strszny i zwêglony, czrny mój cieñ; Drzewo gromem r one w lesie. Sp³ bêdê w nocy nie sp³ w dzieñ, Kiedy n nowo siê nrodzê, Jsny, bez demonów bêdzie mój sen, Zœ n jwie nie zjedz¹ mnie pleœnie. Pójdê bezpowrotnie dleko, hen, Kiedy n nowo siê nrodzê; Wszêdzie n mi³oœæ g³uchy jk pieñ, Bêdê w sdch obryw³ czereœnie WOJTKA BELLONA OSTATNIA ZIEMSKA PODRÓ DO W ODAWY d C Z gitr¹ i piórem kwietniowym wieczorem Jedziemy Wojtku rzem do W³odwy F Stry Bieszczdnik Mjster Bied A A7 Wci¹ wierny górom jk zwykle jest z nmi d F Ref.: I mówisz wszystko siê ud C A O to nie m dnej obwy B C Przecie jedziemy dziœ d A d N dw dni do W³odwy W przedzile po oczch mdli mleczn szrówk BOLERO E E F E W pewnym m³ym misteczku dzieœ n krñcu Hiszpnii F Stry krwiec Augusto E Szy³ bolero njtniej Czy pn by³ bogty Czy pn biedny, czy kmieæ F E K dy tkie bolero chci³ mieæ F E To bolero dl bogtych kwlero W tym bolero bêdziesz pnie Prezentow³ siê jk struœ N bolero kwlero ty siê skuœ F E F E F E Jkie chcesz pn bolero: Bi³e, czrne, ró owe Zpinne od przodu Czy wk³dne przez g³owê? Z ty³u ó³te guziki Z przodu ptk lub nie Jkie chcesz pn bolero OLE! To bolero

32 BOSMAN N pok³dzie od rn Ci¹gle s³ychæ bosmn d Bez potrzeby cholernie siê drze. A7 d Choæbyœ rêce porni³ / Bosmn zwsze ciê zgni / E I powid: zrobione jest Ÿle. / x2 "Jeszcze rz czyœciæ dzi³o, Có wm ch³opcy siê st³o? Jk do rci, to k dy siê rwie. To nie bli niemieck, Trzeb wiedzieæ od dzieck, e to okrêt wojenny R.P." bis Ale czsem siê zdrzy, e siê bosmn rozmrzy - K dy bosmn uczucie to zn. dy go wtedy poprosisz, Sw¹ hrmoniê przynosi, Sid w k¹cie n rufie i gr. bis Opowid o morzch, O bezkresnych przestworzch I o wlkch, co prze y³ on sm. O dziewczêtch z Bombju, Co nmiêtnie kochj¹ I c³uj¹ tk mocno do krwi. bis A gdy spytsz go tylko, O czym mrzy³ przed chwilk¹, Czemu ngle pojœni³ mu wzrok? Mówi: "W dyni, w Or³owie, Bêdê chodzi³ n g³owie, Tk mi przypd³ do serc ten port." bis Bosmn skoñczy³, witr œcich, A tu ngle, u lich! Pojœni³o coœ ngle we mgle. Pozn³ bosmn, jk c³ Polsk w blskch wstw³, N pok³dzie okrêtu R.P. bis W³osy Fis F x4 Kiedy jesteœ piêkny i m³ody C D e Nie nie nie, nie zpuszczj w¹sów, ni brody Tylko noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my Kiedy jesteœ stry i brzydki, Nie nie nie, nie zu ywj mszynki, ni brzytwy Tylko noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my Bo njlepszy sposób n dziewczynê Zrobiæ sobie z w³osów pelerynê A wiêc noœ, noœ, brcie d³ugie w³osy jk my Ju ciê rodzin z domu wygni Ju ciê fryzjer z no ycmi gni A ty noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my Idzie hippis z d³ugimi w³osmi Skrêci³ z Kruczej, idzie Alejmi A ty noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my Idzie o³nierz z d³ugimi w³osmi WSW go goni Alejmi A ty noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my Bo njlepszy sposób n kobietê Zrobiæ sobie z w³osów brnsoletê A wiêc noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my BRZE NOWEJ SZKOCJI egnj Now Szkocjo, niech fle bij¹ w brzeg, Tjemnicze twe góry wznosz¹ szczyty swe. Kiedy bêdê dleko, hen n ocenie z³ym, Czy ws kiedyœ jeszcze ujrzê, czy zostn¹ mi sny. h C e D e D Znów ciê rodzin z domu wygni Znowu ciê fryzjer z no ycmi gni A ty noœ, noœ, brcie d³ugie w³osy jk my Idzie ojciec, niesie nowe szchy D³ugie w³osy wisz¹ mu spod pchy A ty noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jk my

33 WIEWIÓRKA d Œmiech ze ³zmi pomieszny C Ile w tobie niepokoju d Znowu dziœ n œnieg wybieg³œ d e WeŸ przynjmniej plto swoje d Py³em srebrnym przyprószon d e Ntychmist mi siê wyd³œ d Tk cich i bezbronn d e W wielkim œwiecie tk m³ C E Zobcz koñczy siê przedmieœcie F Ls wyrst bezszelestnie F W pstrych wiewiórek krz¹tninie F (e) Plto, plto n³ó wreszcie Kto to widzi³ tk po œniegu W przedwieczornym mrozie biegæ W smym tylko cienkim swetrze W smych lekkich pntofelkch Zobcz koñczy siê... Stniesz, oprzesz siê o drzewo Sen ndejdzie nieproszony A ns wo³ plto... S³oñce ju zchodzi, ptki skry³y siê, W liœcich drzew odnlz³y schronienie swe. Mm wr enie, e przyrod ju zmr³ w cichym œnie, Lecz nie dl mnie wolne chwile, prc czek mnie. egnj Now Szkocjo Kiedy me njskrytsze mrzeni ziszcz¹ siê, Mrzê by do przyjció³ swych przy³¹czyæ siê. Wkrótce ju opuszczê te rodzinne strony me, A wiêc egnj m dziewczyno i wyczekuj mnie. egnj Now Szkocjo Ktoœ uderzy³ w bêbny i z domu wyrw³ mnie, To kpitn ns wo³, wiêc stwi³em siê. egnjcie dziewczyny, wyp³ywmy w d³ugi rejs, Powrócimy do swych rodzin, znów spotkmy siê. egnj Now Szkocjo BUKOWINA II C d F C Doœæ wytoczyli bñ pró nych przed domy klecy C d F C yj¹ jk yli bezwolni g³usi i œlepi d e Nie wspó³czuj szkod ³ez i lu d C e Bezbrwni s¹ bo chc¹ byæ szrzy e F Fis C Ty wy ej wy ej b¹dÿ i dlej d C Ni ci co siê wyzbyli mrzeñ h C e D e D

34 C F Ref.: Niechj zlœni Bukowin w brwie mlin C F Niechj zbrzmi Bukowin w witru szumie C d C Dzieñ min¹³ dzieñ min¹³ ndszed³ wieczór F Œwiece gwizd zpli³ C d F Sid³ przy ogniu pieœñ pos³ysz³ i umilk³ Whisky, moj ono, jednk tyœ njlepsz¹ z dm. Ju mnie nie opuœcisz, nie nie bêdê sm! Mówi¹ whisky to nie wszystko, mo n bez niej yæ Lecz nie wiedz¹ o tym ludzie, e njgorsze w yciu to, To smotnym byæ, to smotnym byæ. WIESIEK IDZIE Po dnich zgie³kliwych, po nocch wy³o onych brukiem W zstyg³ym szkliwiu gwizd neonowych pró no szukæ Tego co tylko zielonoœci¹ N plcch zplecionych drzemie Rozewrzyj d³onie mocniej, mocniej Z krk chwyæ s³oñce, siêgnij w niebo Niechj zlœni Bukowin w brwie mlin... OdnleŸæ musisz, gdzie chmury górom d³oñ podj¹ dzie deszcz i susze, gdzie lipce, pÿdzierniki, mje Stj¹ siê rokiem, wêz³em yci Swój dom bukowy zwieszony N nieb pnich kropl¹ ywicy B³êkitny, z³oty i zielony Niechj zlœni Bukowin w brwie mlin... Rz struszk b³¹dz¹cego w lesie Ujrz³ lisek przywiêd³y i bldy I pomyœl³ znowu idzie Wiesiek Wiesiek idzie, nie m n to rdy. I podrept³ do nory po œcie ce I powiedzi³ stn¹wszy przed cht¹ Swojej onie lisicy Agnieszce Wiesiek idzie, nie m rdy n to. Zœ lisic zmrtwi³ siê szczerze I mchnê³ ³pkmi obiem Mtko Bosk, b¹dÿ ostro ny Jerzy Wiesiek idzie, rdy n to nie m. Mo e przybyæ ju dzisij lub jutro Lub po jutrze, mo e z tydzieñ Mo e nieÿle przetrzepæ nm futro Nie m rdy, Wiesiek, Wiesiek idzie. A by³ sierpieñ pogod przeœliczn I têtni³o ycie w zgjniku Oprócz lisów nikt chyb nie myœl³ Co siê dzieje, w pobliskim kurniku. Ale one y³y doœæ d³ugo ³owy n krkch mi³y nie od prdy I wiedzi³y, e wczeœniej czy póÿniej Wiesiek przyjdzie, nie m n to rdy. e A7 e A7 e A7 H7 e A7 e C H7 e A7 C D e C D e C D e C H7 e A

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI

Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA. muzyka: Katarzyna BAYER. aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI Katarzyna BAYER, Donata STAWICKA muzyka: Katarzyna BAYER aranżacja muzyczna: Jarosław WOŹNIEWSKI 1 Mała choinka 1. Choinka mała na święta przyszła już. Panu zagrała kolędę z śnieżnych nut. Ref. kolędę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Z prawej strony sceny na materacu śpi przykryty kocem chłopiec. Wokół niego

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska )

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska ) 4 LATKI marzec 1. Poznajemy zawody 2. wiosno przyjdź 3. Nadeszła wiosna 4. Egzotyczne zwierząt 1. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów ; poznanie czynności

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Scenariusz uroczystego poranka z okazji Święta Niepodległości

Scenariusz uroczystego poranka z okazji Święta Niepodległości Scenariusz uroczystego poranka z okazji Święta Niepodległości Rozpoczęcie uroczystości proponuje rozpocząć Mazurkiem Dąbrowskiego. "Polska" R. Przymus Polska- to taka kraina, która się w sercu zaczyna.

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

Pani Jesień. Złocistym polem idzie dama. pięknem ziemi oczarowana. Jej sukienka liśćmi ustrojona, a głowa wiankiem ozdobiona.

Pani Jesień. Złocistym polem idzie dama. pięknem ziemi oczarowana. Jej sukienka liśćmi ustrojona, a głowa wiankiem ozdobiona. Michał Iżak, klasa 4 d Pani Złocistym polem idzie dama pięknem ziemi oczarowana. Jej sukienka liśćmi ustrojona, a głowa wiankiem ozdobiona. Koszyk z grzybami niesie, bo to jest pani. Wiktoria Kwaśniak,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Hiszpańskie Dziewczyny

Hiszpańskie Dziewczyny Hiszpńskie Dziewczyny Żegnjcie nm dziś hiszpńskie dziewczyny, Żegnjcie nm dziś mrzeni ze snów. Ku brzegom ngielskim już ruszć nm por, Lecz kiedyś n pewno wrócimy tu znów. e e h7 e e D D e e e e h7 e I

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA

POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA Ćwiczenie 50 POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA 50.. Widomości ogólne Soczewką nzywmy ciło pzeźoczyste oczyste ogniczone dwiem powiezchnimi seycznymi. Post pzechodząc pzez śodki kzywizny ob powiezchni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 Drogi Uczestniku! ETAP REJONOWY Test zawiera pytania z kilku humanistycznych dziedzin. Prosimy Cię, abyś uważnie przeczytał teksty i polecenia

Bardziej szczegółowo

Myśl o wolności i pogodę Ducha, co wzrasta z każdym dniem

Myśl o wolności i pogodę Ducha, co wzrasta z każdym dniem Jk okiem sięgnąć Los łskwie zwykł mnie wieść Drogą młych miejskich szczęść Lecz zostwim czsem milion wżnych sprw Terz ścieżk pośród trw Wiedzie mnie w cudowny świt Do przyjciół, których z mpy dobrze znm

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piotrowska COPY LEFT DZIECKO MALUJE ŒMIERÆ Oleœnica - Lublin 2007

Katarzyna Piotrowska COPY LEFT DZIECKO MALUJE ŒMIERÆ Oleœnica - Lublin 2007 Katarzyna Piotrowska COPY LEFT Oleœnica - Lublin 2007 DZIECKO O MALUJE ŒMIERÆ SERIA NET DLA PIÓR 1. Oskar Szwabowski, Cieñ Freuda (styczeñ 2007 http://www.innyswiat.most.org.pl/ulica/cienfreuda-oskarszwabowski.pdf);

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zadania ustne 10 punktów

Zadania ustne 10 punktów Zadania ustne 10 punktów Najpierw przeczytaj wiersz na głos tak, aby zasygnalizować swój zamysł interpretacyjny. Potem wiersz zinterpretuj, uwzględniając to, że jest on tworem językowym. Maria Pawlikowska-

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV Jolanta Luciszewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE KLASA IV MATEMATYKA KL. IV c TEMAT: Gry i zabawy matematyczne Cele operacyjne w kategorii czynności ucznia: Uczeń potrafi -

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 www.sp6plock.pl

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 www.sp6plock.pl Zestw podręczników n rok szkolny 2014/2015 www.sp6plock.pl Kl. Przedmiot Tytuł podręcznik/ ćwiczeni Kls Autor 1 edukcj język ngielski 2 edukcj Klsy pierwsze Drmowy komplet rządowych podręczników i ćwiczeni

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Elan Vital Twórczy pęd

Elan Vital Twórczy pęd Elan Vital Twórczy pęd Postanowiłem zebrać tutaj całą wiedzę i doświadczenie jaką zdobyłem prowadząc wraz z Krzyśkiem blog tematyczny. Obecnie nosi on nazwę TWÓRCA i widnieje pod adresem www.tworca.wordpress.com.

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 ZAGUBIONY CZAS Adam Szafraniec Scenariusz przedstawienia Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 Projekt okładki ADAM SZAFRANIEC Redakcja EWA BEDNARSKA-GRYNIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI dla klasy III gimnazjum dostosowane do programu Matematyka z Plusem opracowała mgr Marzena Mazur LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Grupa I Zad.1. Zapisz w jak najprostszej postaci

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej.

Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej. Konspekt lekcji - zabawy i gry ruchowe z nauki gry drużynowej. Temat: Zdobywanie umiejętności technicznych przygotowują- -cychdogrydrużynowej- Frisbee Zadania Umiejętności -1.Chwyt piłki jednorącz. 2.Nauka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

TERMIN ODDAWANIA PRAC 29 LUTEGO KLASA IV ZESTAW 3

TERMIN ODDAWANIA PRAC 29 LUTEGO KLASA IV ZESTAW 3 KLASA IV Pierwszy autobus odjeżdża z przystanku o godzinie 5.30, a następne autobusy odjeżdżają z tego przystanku co 45 minut. Janek przyszedł na przystanek o godzinie 14.22. o ile minut przyszedł za późno

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Stryszów i okolice - pejzaŝ

Stryszów i okolice - pejzaŝ Dwór w Stryszowie Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu Stryszów i okolice - pejzaŝ wystawa fotograficzna Ireneusza Piętonia wystawa: listopad 2008 - kwiecień 2009 Ireneusz Piętoń urodził się w r. 1980

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZABAWY ANDRZEJKOWEJ DLA DZIECI 6- LETNICH I CH RODZICÓW.

SCENARIUSZ ZABAWY ANDRZEJKOWEJ DLA DZIECI 6- LETNICH I CH RODZICÓW. SCENARIUSZ ZABAWY ANDRZEJKOWEJ DLA DZIECI 6- LETNICH I CH RODZICÓW. TEMAT: ZABAWA ANDRZEJKOWA. Cele ogólne: - potrafi wyrażać uczucia i przeżywać radość z zabawy z rodzicami; - podejmuje rolę współgospodarza

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Seria Czytam i piszę dla klasy drugiej szkoły podstawowej Zestaw podstawowy część Ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej Ćwiczenia do edukacji matematycznej Zestaw sześciu zeszytów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1

Rys.1. Rys.1. str.1. 19h 20h 21h 22h 23h 24h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h. kopia. Nr1 niewidoczny skrypt Romny (R) dl wszystkich ludzi świt NIESAMWITE MŻLIWŚCI SZABLNÓW LISTWWYCH: "A"; "B", "C" ZWIĄZANE Z ŁUKAMI, PDZIAŁEM RÓWNMIERNIE RZŁŻNYM. KPIA FRAGMENTU PLIKU: SKRYPT (R).001. STRNA

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz?

Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz? ZADANIE 1. (4pkt./12min.) Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz? 1. Wszelkie potrzebne dane

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU

Norma Krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej GS 993/1998 SASO 630 (GS 993) WYMOGI DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA ISLAMU SASO 630 (GS 993) ICS: Data zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów GSMO : 1419(H)-05-24 (1998-09-15) Data publikacji w Dzienniku Urzędowym : 1420(H)-02 20 (1999-06-04) Data wdrożenia niniejszych standardów

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

TEKSTY DO WYBORU DLA UCZNIÓW KLAS IV

TEKSTY DO WYBORU DLA UCZNIÓW KLAS IV Załącznik nr 1 TEKSTY DO WYBORU DLA UCZNIÓW KLAS IV Twój dom Wanda Chotomska Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze - chleb, mama, dom gościnny, i Wisła, i Mazowsze. I jest w czerwieni maków,

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo